Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus Kortversjon IS-2151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151"

Transkript

1 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151

2 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus som ble publisert på nett i 2013: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ For pasienter som ikke kan bruke førstevalgene finnes alternative behandlingsregimer i fullversjonen. Der finnes også mer om diagnostikk, prøvetaking, behandlingsvarighet, og anbefalinger for en rekke andre infeksjoner. Kortversjonen er utviklet i samarbeid mellom redaksjonen for retningslinjen, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Norge (og Norden) har fortsatt relativt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Retningslinjer fra andre land vil ofte anbefale mer bredspektret behandling. Rasjonell antibiotikabruk er et av de viktigste virkemidler for å motvirke antibiotikaresistens. Den nasjonale faglige retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus erstatter de veilederne som tidligere har vært brukt i de ulike helseregionene, men det kan fortsatt være behov for tilpasninger ved det enkelte sykehus dersom det er spesielle lokale resistensforhold. Målet med antibiotikabehandling er best mulig effekt for den aktuelle pasienten, med minst mulig bivirkninger og resistensutvikling. Penicillin er fortsatt et av de aller mest effektive antibiotika mot følsomme mikrober, og er lite toksisk. Det er derfor viktig at retningslinjen er tydelig på å anbefale penicillin som førstevalg der det har effekt. Bruk av retningslinjen øker dermed pasientsikkerheten og gir trygghet til leger som vil arbeide på en faglig forsvarlig måte. Helsedirektør

3 Innhold Bruk antibiotika riktig... 4 Mikrobiologisk prøvetaking... 6 Sepsis... 8 Bakteriell meningitt Postoperativ meningitt Pneumoni, samfunnservervet Pneumoni oppstått i sykehus Urinveisinfeksjon Abdominal infeksjon Gynekologisk infeksjon Bein og ledd-infeksjon Profylakse ved kirurgi Endokardittprofylakse Penicillinallergi Dosering av antibiotika ved nyresvikt Antibiotikadosering ved overvekt Gravide og ammende Aminoglykosider Vankomycin Lenker Hvilke mikrober er følsomme for hvilke antibiotika? Forsidefoto: Kommunikasjonsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

4 Bruk antibiotika riktig Moderne medisin avhenger av effektive antibiotika for å forebygge og behandle infeksjonskomplikasjoner. Eksempler er kreftbehandling, transplantasjoner, intensivmedisin og protesekirurgi. Antibiotika er en begrenset ressurs og må derfor brukes med omhu! Overforbruk og feilbruk av antibiotika fører til toksiske/ allergiske bivirkninger, økte kostnader og økt forekomst av resistente mikrober. Rasjonell antibiotikabruk Rasjonell antibiotikabruk er å gi det mest effektive antibiotikum mot den sykdomsfremkallende bakterien med minst mulig påvirkning på kroppens normale bakterieflora og minst mulig resistensutvikling. Rett medikament, rett dose, rett intervall og rett behandlingslengde. Revurder behandling etter timer. - Var diagnosen korrekt? Er det infeksjon og fortsatt indikasjon for antibiotikabehandling? - Er det kommet svar på mikrobiologiske prøver? - Vurder om behandlingen kan justeres til mer smalspektret. Dosering av antibiotika Betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer) har tidsavhengig bakteriedrap. Det betyr at effekten mot infeksjonen avhenger av hvor lang tid antibiotikakonsentrasjonen er høyere enn MIC i infeksjonsfokus. Den praktiske konsekvens er at disse midlene må doseres hyppig nok. Når det er behov for å øke doseringen, f. eks ved alvorlige infeksjoner, er det mer rasjonelt å gi flere doser, enn å øke enkeltdosene. 4 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

5 Antibiotikaøkologi All antibiotikabruk fører til økt seleksjon og fremvekst av resistente mikrober. Bredspektrede antibiotika fører til mer resistens enn smalspektrede. Bruk smalspektrede midler når det er mulig! Benzylpenicillin Smalspektret, lite resistensdrivende Ampicillin/ Amoksicillin Kloksacillin/ Dikloksacillin Mecillinam Piperacillintazobactam Cefuroksim Utvidet spekter i forhold til penicilllin, men økologisk å foretrekke framfor cefalosporiner, makrolider og ciprofloxacin Smalspektrede stafylokokkmidler (ikke MRSA) Smalspektret urinveismiddel Bredspektret, men økologisk å foretrekke framfor cefalosporiner og karbapenemer 2. generasjons cefalosporin, resistens drivende Cefotaksim 3. generasjons cefalosporin, resistens drivende (ESBL, MRSA, C. diff, VRE etc.) Meropenem Det mest bredspektrede middel, bør forbeholdes alvorlige infeksjoner der det ikke er mer smalspektrede alternativer, kontraindikasjoner for mer smal spektret behandling Gentamicin Smalspektret, påvirker ikke normalflora. Raskt bakteriedrap Klindamycin Moderat bredspektret (grampositive og anaerobe), økt risiko for C. diff. Etablert indikasjon ved nekrotiserende fasciitt, men s bør infeksjoner med streptokokker gule stafylokokker behandles med hhv penicilliner stafylokokkpenicilliner Erytromycin Smalspektret, men resistensdrivende. Nyere makrolider med lengre halveringstid (klaritromycin og særlig azitro mycin) er mer resistensdrivende Ciprofloksacin Trimetoprimsulfa Bredspektret, svært resistensdrivende Bredspektret, økologisk å foretrekke framfor ciprofloksacin Vankomycin «Reserveantibiotikum» mot grampositive infeksjoner. Resistensdrivende. Betydelig langsommere bakteriedrap enn penicilliner (ved følsomme mikrober) 5

6 Mikrobiologisk prøvetaking Før oppstart av antibiotikabehandling Prøver til bakteriell dyrkning må tas før oppstart av antibiotikabehandling, s kan en få falskt negative svar. Ta prøver fra alle relevante lokalisasjoner, og sikre tilstrekkelig materiale. Unntak: Bakteriell meningitt annen kritisk bakteriell infeksjon der prøvetaking ikke må forsinke oppstart av behandling. Laboratoriet trenger gode kliniske opplysninger Det er helt essensielt for riktig valg av undersøkelsesmetode og for vurderingene av funn. Manglende mangelfulle opplysninger kan medføre direkte feilaktig forsinket håndtering i laboratoriet, at prøven ikke blir analysert. Laboratoriet finner ikke «alt» i alle prøver. Laboratoriet utfører relevante prøver dersom det mottar riktig prøvemateriale og kliniske opplysninger. Gjør deg kjent med laboratoriets tilbud Oversikt over hvilke analyser som utføres og hvilke prøvetakingsmedier som benyttes finner du på laboratoriets nettsider. Mikrobiologiske prøver er nyttige og viktige ved alvorlige infeksjoner hvor korrekt behandling er helt vesentlig for utfallet for å skille mellom bakterielle og virale infeksjoner og for å skille mellom infeksjon og inflammasjon ved mistanke om uvanlig etiologisk agens ved mistanke om antibiotikaresistente bakterier for epidemiologisk agens- og resistensovervåkning som grunnlag for empirisk behandling 6 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

7 Undersøkelse Indikasjon Kommentar Blodkultur Spinalvæske Sårprøver til bakteriell dyrkning Prøver til direkte mikroskopi Gram Urin dyrkning Pneumokokkantigen i urin Legionella-antigen i urin Mistanke om alvorlig bakteriell infeksjon, evt. sopp Bakteriell meningitt. Andre CNS-infeksjoner. Påvisning av agens el. antistoff Klinisk mistanke om sårinfeksjon Behov for rask diagnostisk avklaring, meningitt, pussprøver, leddvæske Klinisk mistanke om urinveisinfeksjon Mistanke om alvorlig pneumoni Mistanke om legionella-pneumoni Infeksjonsserologi Infeksjoner der spesifikke antistoffer kan påvises Standard er 2 aerobe og 2 anaerobe flasker. Tatt fra 2 ulike innstikksteder Følg retningslinjer for spinalpunksjon (oftalmoskopi, aseptikk, trykkmåling) Puss/sekret vaskes vekk med saltvann, prøve tas fra kanten av såret Direkte utstryk på objektglass (husk merking). Lufttørkes Midstrømsprøve, bor-syreglass dersom tran sport-tid kan bli >4 timer Sensitivitet <50 %, men høy positiv prediktiv verdi Høy sensitivitet ved alvorlig infeksjon, men påviser kun serotype 1 Det tar normalt 1-2 uker fra sykdoms start til det kan påvises antistoffer ved infeksjoner 7

8 Sepsis Rask og målrettet behandling av sepsis, og spesielt alvorlig sepsis, er avgjørende for lavest mulig dødelighet. Sepsis er infeksjon + 2 av 4 SIRS-kriterier (noen krever 3 av 4 kriterier oppfylt før systematisk monitorering med hensyn på organsvikt). Alvorlig sepsis er sepsis med organsvikt grunnet nedsatt organsirkulasjon (se motstående side). SIRS-kriteriene* Feber > 38 o C hypotermi < 36 o C. Puls > 90/minutt. Respirasjonsfrekvens > 20/minutt hypokapni med pco2 < 4,3 kpa i blodgass. Leukocytose 12 x 109/L leukopeni < 4 x 109/L > 10 % umodne leukocytter. * Klinisk skjønn overstyrer SIRS; og ingen laboratorietester har høyere sensitivitet spesifisitet enn en god klinisk undersøkelse! Tiltak ved mistanke om sepsis avdekke og sanere infeksjonsfokus sikre mikrobiologiske prøver starte virksomt antibiotikum organstøttende behandling Antibiotika skal gis så snart som mulig og helst innen en time etter innleggelse, men fortrinnsvis etter at blodkultur er sikret. Hver times forsinkelse i oppstart av effektiv behandling har vist å øke mortalitet med ca 7 %. Strukturert overvåkning er nødvendig. 8 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

9 Kriterier for organsvikt Hypotensjon Systolisk blodtrykk (SBT) < 90mmHg middel-arterietrykk (MAP) < 70mmHg fall i SBT > 40 mmhg fra utgangstrykk Respirasjonssvikt Oksygenmetning < 90 % PaO2/FiO2 < 40 kpa (300mmHg) Sentralnervøs dysfunksjon: Akutt endring i mental tilstand Nyresvikt Diurese < 0,5ml/kg/t (oliguri) stigning i s-kreatinin > 50 μmol/l Koagulasjonssvikt INR > 1,5 aptt > 60 sek Trombocytopeni Tpk < 100 reduksjon 50 % fra utgangsverdi siste tre døgn Leverdysfunksjon S-bilirubin > 70 mmol/l Redusert mikrosirkulasjon Laktacidose ph < 7, 3 og s-laktat > 4 mmol/l Valg av antibiotika (se 2 neste sider) Benzylpenicillin kombinert med et aminoglykosid er fortsatt empirisk standardbehandling i Norge. Smalspektret benzyl penicillin må vurderes erstattet med et bredspektret betalaktam-antibiotikum ved sterk mistanke om resistente mikroorganismer som årsak til infeksjonen. Aminoglykosider gitt i én høy daglig dose er uansett gunstig i et empirisk regime. 9

10 Sepsis (med organsvikt), ukjent fokus, empiriske regimer Standardregime Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 Ved septisk sjokk kan benzylpenicillin gis som 6 doser per døgn Cave aminoglykosid grunnet alvorlig nyresvikt 1. Benzylpenicillin 1 iv Dosering etter nyrefunksjon, + ciprofloxacin iv, se side Piperacillin/tazobactam 1 Alternativ f.eks. ved høy lokal forekomst av gentamicinresistens 1. Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x 3-4, 2. Cefotaksim iv 2g x3 Ved alvorlig sepsis og septisk sjokk kan piperacillin/ tazobactam kombineres med et aminoglykosid 5-7 mg/kg x 1 første døgn. NB Serumkonsentrasjonsmåling før evt. dose nr. 2. Ved høy lokal forekomst av ESBL-produserende Enterobacteriaceae bør et karbapenem (monoterapi) vurderes i det empiriske regimet Meropenem iv 0.5-1g x3 Penicillin straksallergi (type I) Klindamycin iv mg x3-4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Penicillinallergi, ikke type I Cefotaksim iv 2g x3 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Gentamicin er hurtig baktericid og vanligvis effektivt mot aktuelle mikrober i Norge, de induserer i liten grad antibiotikaresistens. Risikoen for alvorlig nyresvikt skal alltid vurderes, og ved fulminant flerorgansvikt kronisk nyresvikt er aminoglykosider kontraindisert. Samtidig bruk av andre nyretoksiske midler må unngås, om mulig. Se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

11 Sepsis (med organsvikt), mistenkt fokus, empiriske standardregimer Mistanke om utgangspunkt i urinveier 3 Ampicillin 1 iv 2g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Mistanke om samfunnservervet pneumoni 3 Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + evt gentamicin 2 iv 5 (-7) mg/kg x1 Alternativ ved kontraindikasjon mot standardregimet Cefotaksim iv 2g x3 Mistanke om abdominalt utgangspunkt Ampicillin 1 iv 2g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 + metronidazol iv 1,5g (1. dose), så 1g x 1 Mistanke om postoperativ bukinfeksjon Piperacillin 1 /tazobactam iv 4g x 3-4, vurdere tillegg av gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1 første 1-2 døgn Mistanke om nekrotiserende fasciitt Benzylpenicillin 1 iv 3g x klindamycin iv mg x3-4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Nøytropen feber Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Gentamicin er hurtig baktericid og vanligvis effektivt mot aktuelle mikrober i Norge, de induserer i liten grad antibiotikaresistens. Risikoen for alvorlig nyresvikt skal alltid vurderes, og ved fulminant flerorgansvikt kronisk nyresvikt er aminoglykosider kontraindisert. Samtidig bruk av andre nyretoksiske midler må unngås, om mulig. Se Aminoglykosider side For infeksjon uten sepsis/organsvikt, se respektive organkapitler. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 11

12 Bakteriell meningitt Behandling skal startes raskt for å redusere risiko for død og sekvele. 1. dose bør gis < 20 min etter ankomst. Behov for billeddiagnostikk før spinalpunksjon skal ikke forsinke infusjon av første dose antibiotika. Etiologi: Pneumokokker, meningokokker, Haemophilus og Listeria. Listeriameningitt rammer først og fremst pasienter > 50 år, gravide, nyfødte og immunsupprimerte (-immunsuppressiv behandling, malign sykdom, diabetes mellitus, alkoholisme, miltekstirperte, langtkommen nyresvikt). Diagnose: < 50 % har klassisk triade: hodepine, feber og nakkestivhet. 95 % har 2 av 4: feber, hodepine, nakkestivhet og mental påvirkning. Adjuvant steroidbehandling gis ved all akutt bakteriell meningitt: Deksametason inntil 10 mg iv ved innkomst. 1. dose gis umiddelbart før samtidig med antibiotika. Empirisk standardregime Cefotaksim iv 3g x4 + ampicillin 1 iv 3g x 4 + deksametason iv 10 mg x4 (se over) Ceftriakson iv 4 g x 1 + ampicillin 1 iv 3g x 4 + deksametason iv 10 mg x4 (se over) 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

13 Postoperativ meningitt Nevrokirurgiske pasienter har postoperativt ofte nedsatt bevissthet, nakkestivhet, hodepine og feber uten at dette skyldes infeksjon. Diagnostikk: Spinalvæske(CSF)-analyse. Blodtilblandet CSF gir redusert glukose, økt laktat og økt leukocyttall i spinalvæske. Behandling iverksettes dersom ett av følgende kritereier er oppfylt CSF leukocytter > 250x106/L (evt. korrigert for blodtilblanding) signifikant økning uten annen forklaring CSF laktat > 4,0 mmol/l CSF/plasma glukoseratio <0,35 Empirisk standardregime Cefotaksim iv 3g x 4 + vankomycin 1 iv mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser Ceftriakson iv 4 g x 1 + vankomycin 1 iv mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser Vankomycin doseres høyere ved CNS infeksjon enn ved andre indikasjoner. 1. Monitorering og serumkonsentrasjonsmåling, se Vankomycin side 30. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 13

14 Pneumoni, samfunnservervet Pneumokokker er hyppigste etiologi, spesielt ved alvorlig sykdom med akutt debut. Haemophilus influenzae står for ca 10 %, og sees oftere hos pasienter med KOLS. Legionella må vurderes ved pneumoni ervervet i utlandet. Mikrobiologisk diagnostikk Blodkulturer x2 og nasofarynksprøve og/ ekspektorat til dyrkning, evt. pneumokokk-antigen i urin. Legionella dyrkning PCR i luftveissekret ved mistenkt atypisk pneumoni. PCR for Mycoplasma og virus på nasofarynksprøve. Empirisk standardregime Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 Overgang til peroral behandling så snart klinisk tilstand tillater det. Alvorlig pneumoni (CRB65 3-4) og respirasjonssvikt Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 + gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 cefotaksim iv 1-2g x3 KOLS-eksaserbasjon Tillegg av erytromycin ved klinisk mistanke om Mycoplasma Legionella. Lett KOLS: FEV1 > 80 % av forventet Moderat KOLS: FEV % av forventet Alvorlig KOLS: FEV1 < 30 % av forventet Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 Ikke indikasjon for antibiotika. Antibiotika indisert ved to av tre symptomer: økt dyspné, økt ekspektorasjon mer purulent ekspektorat. Alltid antibiotika. Overgang til peroral behandling vanligvis mulig etter 2-3 dager. 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

15 Pneumoni oppstått i sykehus En av de hyppigst forekommende sykehusinfeksjoner, høy morbiditet og mortalitet understreker betydningen av adekvat diagnostikk og behandling. Mistanke om pneumoni ved: Nyoppstått radiologisk infiltrat + minst to av følgende parametre: Feber (rektal temperatur>38 C) Produktiv hoste Leukocytose med nøytrofili, evt. leukopeni, økt CRP og/ procalcitonin. Ved langvarig innleggelse i sykehus (mer enn 4-5 døgn), tidligere antibiotikabehandling og/ immunsuppresiv terapi øker forekomsten av multiresistente og opportunistiske mikrober (ESBL produserende gramnegative bakterier, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp) som årsak til pneumoni. Empirisk standardregime UTEN risiko for multiresistente bakterier Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 + gentamicin 2 5mg/kg x1 cefotaksim 2g x3 iv Empirisk standardregime MED risiko for mulitresistente bakterier Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3 meropenem iv 1g x 3 Ved alvorlig klinisk bilde vurder «dobbel gram-negativ dekning» dvs. tillegg av aminoglykosid ciprofloksacin, se fullversjon av retningslinjen 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side 29. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 15

16 Urinveisinfeksjon Nedre UVI - cystitt Etiologi Hyppigst E. coli, dernest S. saprophyticus ved UKOMPLISERT AKUTT CYSTITT. Sekundærpatogener, som Enterobacter spp, enterokokker, Klebsiella, Proteus og Pseudomonas, assosieres ofte til urinveis infeksjoner i sykehus og sykehjem og er sjeldnere årsak til ukomplisert infeksjon. Diagnostikk «Midtstrømsurin» til kvantitativ dyrkning. Bruk av urinstiks for forekomst av leukocyttesterase og nitritt anbefales ved klinisk mistanke. Positiv stiks er ikke alene diagnostisk for UVI, og generelt er betydningen av urin stiks overvurdert. Ukomplisert cystitt, ikke-gravide kvinner Empirisk standardregime Pivmecillinam 1 po 200mg x3 i 3 dager nitrofurantoin po 50 mg x3 i 3-5 dager trimetoprim po 300mg vesp/160mg x2 i 3 dager Cystitt hos menn Empirisk standardregime Trimetoprim sulfa po 2 tabl. x2 i 7-10 dager pivmecillinam 1 po 400mg x3 i 7-10 dager ciprofloxacin 2 po 250mg x2 i 7-10 dager 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Kinoloner er resistensdrivende og bør forbeholdes pasienter med penicillinallergi, andre kontraindikasjoner til alternativene. 16 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

17 Øvre UVI - Pyelonefritt Pyelonefritt skal som hovedregel alltid antibiotikabehandles. En stor andel behandles utenfor sykehus, se egne retningslinjer for antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten Vanlige differensialdiagnoser er kolecystitt, appendisitt, salpingitt, ekstrauterin graviditet, og «pelvic inflammatory disease». Diagnostikk Urinstiks (nitritt-testen er bare positiv ved koliforme bakterier). Mikroskopi (pyuri, hvite blodlegemesylindre kornete sylindre taler for pyelonefritt). Urindyrkning tas alltid, likeledes blodkulturer ved feber. CT (ved mistanke om kompliserende perinefritisk abscess). Ultralyd med tanke på obstruksjon. Empirisk standardregime INNTIL SVAR PÅ DYRKNINGSPRØVE FORELIGGER Gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 Kombinert med ampicillin 1 iv 1-2g x4 trimetoprim-sulfa po 2 tabl x2 Pivmecillinam anbefales generelt ikke gitt ved øvre UVI hos pasienter som trenger sykehusinnleggelse, men kan vurderes for ambulant behandlet pasient med pyelonefritt ved påvist E. coli med MIC 1 mg/l. Kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin) er resistensdrivende og bør forbeholdes pasienter med penicillinallergi. Urosepis se Sepsis side Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side

18 Abdominal infeksjon Sekundær peritonitt Lokalisert diffus inflammasjonstilstand i buken grunnet perforasjon av fordøyelseskanalen patologiske prosesser i fordøyelseskanalen som griper over på bukhinnen. Behandling er først og fremst kirurgisk infeksjonskontroll og antibiotika. Empirisk standardregime Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 Gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 + ampicillin 1 iv 2g x4 + metronidazol iv 1,5g, så 1g x 1 Kolecystitt Kolecystitt er i >90 % av tilfellene relatert til galleblærekonkrementer. Empirisk standardregime Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 trimetoprim-sulfa po 2 tbl. X2 + metronidazol po (iv) 500mg x3 (1,5g, så 1g x1) Pankreatitt Akutt ikke-infeksiøs inflammasjon i pankreas forårsakes vanligvis av gallesten alkohol % får et alvorlig forløp med organ dysfunksjon og nekroseutvikling. Vanligvis ikke indikasjon for antibiotikabehandling, kun ved mistanke om infiserte nekroser. Empirisk standardregime, infiserte pankreasnekroser Imipenem iv 500mg x3 meropenem iv 1g x3 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

19 Divertikulitt Pasienter med milde symptomer og pasienter med CT-verifisert ukomplisert divertikulitt observeres uten antibiotikabehandling. Empirisk standardregime ved alvorlig tilstand Gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 + ampicillin 1 iv 2g x4 + metronidazol iv 1,5g x1 (1. dose, så 1g x 1 piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 Gastroenteritt Ved diaré er rehydrering viktigst. Indikasjon for antibiotika vurderes fortløpende, spesielt ved alvorlige funn som blodig diaré, feber, lengre varighet, mange tømninger, høye inflammasjonsmarkører og dehydrering. Gi ALLTID antibiotika ved Shigella, og ALDRI ved EHEC. Clostridium difficile-infeksjon Symptomer: Fra mild diaré til fulminant kolitt med toksisk megakolon. Seponer alltid det utløsende antibiotikum om mulig. Mange pasienter med mild sykdom responderer på seponering. Standardregime ved moderat sykdom Metronidazol po 250mg x4 500mg x3 Standardregime ved alvorlig sykdom Vankomycin po 125mg x4 Ved residiv ved alvorlig sykdom som krever intravenøs behandling: se fullversjon av retningslinjen 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side

20 Gynekologisk infeksjon Akutt bekkeninfeksjon Akutt bekkeninfeksjon PID (pelvic inflammatory disease) er sjelden. Etiologi: Chlamydia trachomatis (40 %). Ofte forekommer en poly mikrobiell infeksjon. Dersom usikker diagnose bør det utføres laparoskopi. Tidlig diagnose og rask antibiotika oppstart hindrer senfølger som infertilitet, extrauterint svangerskap og bekkensmerter. Nullipara anbefales hospitalisering i starten, mtp å bevare fertiliteten. Empirisk standardregime Doksysyklin po 100mg x 2 + metronidazol po 400/500mg x 2 Ved uttalte symptomer gis i tillegg + ceftriakson im/iv 1g x 1 Ved sykehusinnleggelse gis iv behandling de første 24 timer, deretter peroral behandling Barselfeber/puerperal sepsis Er sjelden men forekommer som fødselskomplikasjon. Det kan føre til septisk sjokk, og nekrotiserende fasciitt ofte ifm. episiotomi. Gruppe A streptokokker er viktigste mikrobe. Aggressiv antibiotikaterapi ved minste mistanke om sepsis, sjokkbehandling/ støttebehandling, dessuten hurtig radikal fjerning av affisert vev. Infeksjonsmedisiner bør konsulteres. Empirisk standardregime Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + klindamycin iv 600 mg/kg x evt.gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

21 Bein og ledd-infeksjon Empirisk standardregime, Septisk artritt og osteomyelitt (også posttraumatisk postopr) Kloksacillin 1 iv 2g x 4 Ved risiko for gram negativ etiologi (co-morbide eldre, immunkompromitterte, iv rusmisbrukere) Cefuroksim iv 1,5g x 3 cefotaksim iv 1g x 3 Septisk artritt Etiologi: Staphylococcus aureus (>50 %) og streptokokker (30 %). Rask diagnostikk og behandling er nødvendig for å hindre bruskskade og ledd-destruksjon, som kommer etter timer til få døgn. Diagnostisk leddpunksjon og oppstart av antibiotika behandling bør igangsettes umiddelbart. Aspirasjon fra kneledd er enkelt å utføre, fra andre ledd kan det gjøres ultralydveiledet, av f.eks. ortoped revmatolog. Gramfarging av leddvæske er nyttig. Osteomyelitt/spondylodiskitt Etiologi: S. aureus er dominerende agens. Dersom ikke akutt forløp, må mikrobiologiske prøver med blodkulturer, og prøver fra infisert vev (ikke puss/sekret fra fistelåpning) peroperative vevsprøver tas før det startes med antibiotika. Leddproteseinfeksjoner Kontakt med ortoped infeksjonsmedisiner anbefales. 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side 25. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 21

22 Profylakse ved kirurgi Tidsvindu. Timing er kritisk for at profylakse skal ha optimal effekt. Antibiotikakonsentrasjonen i vev skal være høy når inngrepet starter, og under hele operasjonen. Antibiotikaprofylakse gis som hovedregel siste timen før operasjons start, infusjon skal være avsluttet før inngrepet starter. Normalt avsluttes profylaksen med det kirurgiske inngrepet. Ved innsetting av protese/fremmedlegeme kan den forlenges til maksimalt 24 timer. Brukes antibiotika med kort halveringstid (t/2) f.eks. cefalotin, må nye doser gis hvert minutt, inntil 4 doser. Doksysyklin og metronidazol har lang t/2 og lang infusjonstid, og må derfor gis tidligere for at infusjonen skal være avsluttet når inngrepet starter, se tabell under. Peroral profylakse gis >2 t før operasjon. t/2 Infusjonstid Administreres Cefalotin 2g 45 min minutter, evt. injeksjon 3-5 min minutter før inngrep Doksysyklin 400mg Metronidazol 1,5g 16 timer Minst 60 min Minst 2 timer før inngrep, infusjonen må være avsluttet 8 timer min Minst 2 timer før inngrep, infusjonen må være avsluttet Profylakse anses indisert ved: Kontaminert kirurgi (infeksjonsrisiko > 20 %). Ren/potensielt kontaminert kirurgi (infeksjonsrisiko ca 10 %). Ved inngrep på immunsupprimerte organtransplanterte pasienter. Rene kirurgiske inngrep (infeksjonsrisiko <1-5 %) begrenset til operasjoner med alvorlige konsekvenser ved infeksjon (protesekirurgi, karkirurgi), til pasienter med spesielle risikofaktorer. 22 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

23 Tabellen viser medikamentvalg. For presise indikasjoner, se fullversjon av retningslinjen. Gastrointestinal kirurgi Doksysyklin po/iv 400mg + metronidazol po/iv 1g Kompliserte ventralhernier og reoperasjoner etter brokkirurgi Cefalotin iv 2g Peroralt 2 timer før inngrep. Intravenøst: infusjonene må være avsluttet når inngrepet starter. Keisersnitt (akutte, elektive m risikofaktorer) Cefalotin iv 2g Gis (0-30 minutter) FØR insisjon, Hysterektomi ikke etter avnavling slik som tidligere har vært vanlig. Cefuroksim iv 1,5g + metronidazol iv 1,5g Lungekirurgi og hjertekirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Karkirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Urologisk kirurgi Trimetoprim-sulfa iv 320/ 1600mg Cefalotin iv 2g Ortopedisk kirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Profylakse mot urinveismikrober Po iv. Peroralt 2 timer før inngrep. Foretrekkes ved profylakse mot hudflora. Også ved implantatkirurgi. Inntil totalt 4 doser. ØNH- og kjevekirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. min + metronidazol iv 1,5 g Cefalotin maks 4 doser, metronidazol gis som engangsdose. 23

24 Endokardittprofylakse Indikasjon: Prosedyrer med økt risiko for endokarditt hos disponerte pasienter. Pasienter med økt risiko for endokarditt Klaffeprotese (mekanisk biologisk) Tidligere gjennomgått endokarditt Komplisert medfødt hjertefeil m. cyanose før korreksjon og inntil 6 mnd. etter Korrigert medfødt hjertefeil med restdefekt Kirurgisk konstruerte shunter Hjertetransplantert med klaffefeil Prosedyrer: Tannkirurgi (tannekstraksjon/prosedyrer med forventet blødning), Kirurgi i munnhule og luftveier, inkl. bronkoskopi med biopsi Kirurgi på infisert vev Merk: Det er IKKE indikasjon for antibiotikaprofylakse ved en rekke gastrokirurgiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi, ERCP), gynekologiske prosedyrer (provosert abort, innsetting av IUD, fødsel, keisersnitt) urologiske prosedyrer (blærekateterisering, cystoskopi, prostatabiopsi). Peroral profylakse til alle intravenøs kun hvis peroral ikke er mulig. Standardregime - én dose Amoksicillin 1 po 2g Ved penicillin straksallergi Klindamycin po 600 mg Standard parenteralt regime - én dose Ampicillin 1 iv 2g Ved penicillinallergi (ikke straksallergi) Ceftriakson iv 1g Ved penicillin straksallergi Klindamycin iv 600mg 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

25 Penicillinallergi Ca 10 % av pasientene angir at de har penicillinallergi, av disse vil 9 av 10 tolerere penicillin. Anafylaktiske reaksjoner forekommer hos et fåtall, per brukere. Straksallergi: i løpet av noen få minutter etter parenteral tilførsel og opp mot en time etter peroral tilførsel. Kan også opptre etter få dagers behandling ved første gangs bruk. Anafylaksi med sjokk, rastløshet, kløe, blodtrykksfall, kolikk, astmaliknende symptomer, angioødem og/ urticaria med kløe. Mistenkt antibiotikum seponeres umiddelbart, og må ikke gis igjen. Alvorlig, kan ha fatal utgang, men det er uhyre sjelden. Kontraindikasjon for fremtidig behandling med samme antibiotikum samme klasse antibiotika. Medikamentelt eksantem: Hyppigst forekommende, etter 3-14 behandlingsdøgn, morbilliformt utslett som begynner på brystet. Utslett med kløe og/ mild urtikaria: seponer. Utbredt urtikarielt utslett, ev. med hevelse i ansikt ledd tidlig i behandlingen: seponer. Kontraindikasjon for fremtidig terapi med samme antibiotikum samme klasse antibiotika. Andre former for allergi: (Hemolytisk anemi, drug fever etc,) Se fullversjon av retningslinjene. Cefalosporiner og penicillinallergi Pasienter med tidligere penicillin straksallergi har økt risiko for allergi også for andre antibiotika. Insidensen av cefalosporinallergi hos penicillinallergikere er anslått til ca 1 %, og lavere med nyere cefalosporiner. Straksallergi mot penicillin er kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 25

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus Kortversjon IS-2151

Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus Kortversjon IS-2151 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje

Detaljer

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS Torunn Nygård Smittevernlege NLSH Antibiotikabruk i sykehus Overvåking Antibiotikabruk Resistens Hvilken vei går det? Bedre eller verre Hva er målet? Andel pasienter som mottar

Detaljer

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013

Urinveisinfeksjoner i almenpraksis. Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner i almenpraksis Olav B. Natås Avd. for medisinsk mikrobiologi 11. September 2013 Urinveisinfeksjoner, UVI Ukompliserte UVI Sporadiske, nedre UVI hos friske, ikke gravide kvinner 15-55

Detaljer

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn Mikrobiologisk avd. SiV HF Disposisjon Hva er resistens, og hva driver resistens Resistensepidemiologi og økologi Prinsipper for

Detaljer

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016 Resistensrapport for Sykehuset Innlandet Rapportmalen er utarbeidet av Seksjon for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus, brukt med tillatelse fra seksjonsoverlege Silje Bakken Jørgensen.

Detaljer

Behandlingsretningslinjer sykehus - terapi

Behandlingsretningslinjer sykehus - terapi Behandlingsretningslinjer sykehus - terapi MED STUD JAN 2017 INGRID SMITH, OVERLEGE, FOU, HELSE-BERGEN / 1. AMAN., KLINISK INSTITUTT 2, UIB Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens

Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens NORM dagen 2009 12.11.09 Per Espen Akselsen Reg. kompetansesenter i sykehushygiene for Helse Vest Haukeland universitetssykehus

Detaljer

Veiledning i antibiotikabruk

Veiledning i antibiotikabruk Veiledning i antibiotikabruk Utgitt av legemiddelkomitéen ved St. Olavs Hospital Mai 2009 Innhold Forord 3 1. Antibiotikaprofylakse ved kirurgi 1.1 Generelle prinsipper 4 1.2 Antibiotikaprofylakse mot

Detaljer

Veiledning i antibiotikabruk

Veiledning i antibiotikabruk Veiledning i antibiotikabruk Utgitt av legemiddelkomiteen ved St. Olavs Hospital September 2008 St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 1. Antibiotikaprofylakse

Detaljer

Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker?

Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker? Antibiotika "pan-drug resistance" Et skrekkscenario som kan MÅ forebygges Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker? Jon Birger Haug Smittevernoverlege, SØ Illustrasjoner: Colourbox og pestposten.no

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013

Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling. Jon Sundal 11.09.2013 Urinveisinfeksjoner og antibiotikabehandling Jon Sundal 11.09.2013 1 Definisjoner Urinveisinfeksjon (UVI): Mikrobiell infeksjon, eventuelt med invasjon i vev langs urinveiene. Infeksjonen kan gi symptomer

Detaljer

PK/PD hva må en kunne?

PK/PD hva må en kunne? PK/PD hva må en kunne? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012 Farmakokinetikk

Detaljer

Resistensrapport for Ahus

Resistensrapport for Ahus Resistensrapport for Resistensrapport for Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier på Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING 13.01.2017 SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD Dr. Zsuzanna Jakab; WHO-direktør for Europa: Våre pasienter er utsatt for resistente

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland 1 Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer

Hva sier retningslinjen når det gjelder behandling av UVI?

Hva sier retningslinjen når det gjelder behandling av UVI? Hva sier retningslinjen når det gjelder behandling av UVI?? Remi Andersen Sykehjemsoverlege Oppsalhjemmet og Tåsen Helsehus PMU 27.10.16 UVI HUSK Kunsten å være lege er å underholde pasientene mens de

Detaljer

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 Pest eller kolera? Forsideillustrasjon v. Tore Lier ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer Antibiotikaresistens og resistensmekanismer RELIS Fagseminar 290118 Overlege Hege Enger Avd. for medisinsk mikrobiologi St Olavs hospital Disposisjon Introduksjon Hva er antibiotikaresistens? Eksempler

Detaljer

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25

Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Brytningspunkttabeller for tolkning av MIC-verdier og sonediametre Norsk versjon 2.1, 2011-01-25 Basert på EUCAST version 1.3, 2011-01-05 Skandinavisk version, RAF-M, 2010-08-30 Innhold Side Ansvarlig

Detaljer

Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på?

Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på? Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på? NICOLAY J. HARBIN LEGE,RÅDGIVER PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Antibiotikasenteret for primærmedisin

Detaljer

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer

Prinsipper ved rapportering av resistenssvar. Truls Leegaard Akershus universitetssykehus

Prinsipper ved rapportering av resistenssvar. Truls Leegaard Akershus universitetssykehus Prinsipper ved rapportering av resistenssvar Truls Leegaard Akershus universitetssykehus AFA-kurs nov. 2015 Er dette noe å bry seg om? Som laboratorium kan man ha stor inflydelse på hva som faktisk brukes

Detaljer

Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus

Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus Helse Vest RHF Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus (49) På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler oppdaterte retningslinjer i bruk av antibiotika

Detaljer

PEST ELLER KOLERA? Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark

PEST ELLER KOLERA? Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark PEST ELLER KOLERA? Forsideillustrasjon v. Tore Lier Antibiotikabruk og resistensforhold ved Finnmarkssykehuset og i primærhelsetjenesten i Finnmark 2013-2016 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk. Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus

Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk. Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus Disposisjon Definisjon av rasjonell antibiotikabruk Antibiotikastyringsprogram Hvorfor

Detaljer

Antibiotikabruk på sjukeheim

Antibiotikabruk på sjukeheim Antibiotikabruk på sjukeheim Fylkeslegens nettverkssamling for sjukeheimsmedisin 9.9.2014 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hvert hetteglass inneholder kloksacillinnatrium tilsvarende kloksacillin 1 g henholdsvis 2 g.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hvert hetteglass inneholder kloksacillinnatrium tilsvarende kloksacillin 1 g henholdsvis 2 g. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cloxacillin Villerton 1 g, pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning Cloxacillin Villerton 2 g, pulver til injeksjons- eller infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken

Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Import av antibiotikaresistente bakterier Hvilke antibiotika kan vi utstyre reisende med? Ragnhild Raastad Reiseklinikken Hva er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens: Endring av bakterier slik de

Detaljer

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital 1 2 Works Progress Administration, 1936 From: Trends in Infectious Disease Mortality in

Detaljer

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Sør-Trøndersk Demensforum 5. mai 2015 Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN

Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN Ulike typer antibiotika Virker på ulike typer bakterier Ulik farmakokinitikk (for eksempel omdannelse og utskillelse) Smalspektret

Detaljer

URINVEISINFEKSJON Sølvi Antonsen Oktober 06 Urinveisinfeksjoner 10-15% 15% prevalens i medisinske avdelinger 1/3 av alle nosokomiale infeksjoner I Norge: - > 100 000 konsultasjoner årlig - > 20 000 sykehusinnleggelser

Detaljer

Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen?

Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen? Går vi mot slutten på den antibiotiske antibiotikaæraen? Smitteverndag 13.10.2014 Per Espen Akselsen P.E.Akselsen 2014 All bruk av antibiotika setter spor Stor bruk setter store spor Den enkelte pasient

Detaljer

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide

Asymptomatisk bakteriuri hos gravide Asymptomatisk bakteriuri hos gravide Mikrobiologiske aspekter Truls Leegaard Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Retningslinjene for svangerskapsomsorgen fra 2005 Presentert av Helsedirektoratet i

Detaljer

FEBRIL NØYTROPENI: PENICILLIN + AMINOGLYKOSID

FEBRIL NØYTROPENI: PENICILLIN + AMINOGLYKOSID FEBRIL NØYTROPENI: PENICILLIN + AMINOGLYKOSID mot MEROPENEM EN RANDOMISERT KONTROLLERT STUDIE Dag Torfoss, Radiumhospitalet, OUS Mikrobiologisk epidemiologi Forholdsvis lite resistente mikrober i Norge

Detaljer

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik 1 Bakgrunn Generell indremedisin / infeksjonsmedisin (Gjøvik, Lillehammer,

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva?

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? NSHs konferanse om Helsetjenester til eldre 27.09.11 Kjellaug Enoksen overlege ved sykehjem i Bergen kommune Kjellaug Enoksen 27.09.2011

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar?

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml ferdigblandet mikstur inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg. For hjelpestoffer

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen?

Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Nærmer vi oss slutten på antibiotikaæraen? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Detaljer

Karianne Wiger Gammelsrud, overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål

Karianne Wiger Gammelsrud, overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Kortfattet introduksjon til sentrale begrep, inkl. virkningsmekanismer for antibiotika Karianne Wiger Gammelsrud, overlege, førsteamanuensis Avd. for mikrobiologi, OUS, Ullevål Disposisjon Historisk tilbakeblikk

Detaljer

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Fredagsklinikk Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Hovedtyper pneumoni Pneumoni ervervet uten for sykehus (CAP) Nosokomial pneumoni (HAP) respirator- pneumoni (VAP) andre HAP Aspirasjonspneumoni nosokomial

Detaljer

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016

Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling. Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Antibiotikaforbruk og resistensforhold ved Rikshospitalets barneavdeling Ragnhild Raastad Solstrandseminaret 2016 Forbruk hos barn vs. voksne 80 000 70 000 Definerte døgndoser (DDD) 60 000 50 000 40 000

Detaljer

Smittevernloven. Bruk av antibiotika i sykehus HÅNDBOK IK-2737. Statens helsetilsyn

Smittevernloven. Bruk av antibiotika i sykehus HÅNDBOK IK-2737. Statens helsetilsyn Smittevernloven HÅNDBOK Bruk av antibiotika i sykehus IK-2737 Statens helsetilsyn H Å N D B O K Bruk av antibiotika i sykehus Smittevernloven H Å N D B O K BRUK AV ANTIBIOTIKA I SYKEHUS IK-2737 1. opplag

Detaljer

Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient)

Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient) Infeksjonsmedisin IIC: Tolkning av vitale parametere og laboratoriedata ved sepsis (uten standardisert pasient) Forfatter Navn Institutt Undervisningsenhet E-post Telefon Jan Kristian Damås IKM Infeksjon

Detaljer

Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig?

Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig? Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig? Else Johanne Rønning Infeksjonsmedisin BS Hamar 15.10.2014 Antibiotikabruk Sammenheng antibiotikabruk og resistensutvikling

Detaljer

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og INFEKSJONSUTBRUDD BLANT BRANNSKADEDE: KLINISK BAKGRUNN OG MIKROBIOLOGISKE UTFORDRINGER Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nebcina 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

PREPARATOMTALE. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nebcina 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Nebcina 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycinsulfat tilsvarende tobramycin 40 mg/ml. 3. LEGEMIDDELFORM Injeksjonsvæske,

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER

RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER RESISTENSRAPPORT Sørlandet sykehus HF 2016 TABELLER Avdeling for medisinsk mikrobiologi November 2017 Redaksjon: Ståle Tofteland, overlege PhD (leder) Unn Houge, overlege Hilde Strand, bioingeniør, kvalitetskoordinator,

Detaljer

Pk/Pd ved bakterieinfeksjoner

Pk/Pd ved bakterieinfeksjoner Pk/Pd ved bakterieinfeksjoner Praktiske eksempler og diskusjon Christian Giske og Truls Leegaard Case 1 Pasienten er en 17 år gammel pike/jente/flicka, tidligere frisk, som plutselig blir syk. med: Høy

Detaljer

Forutsetninger for tolkning av funn. Opplysninger: Hva slags sår? Kirurgi? Hva slags? Anatomisk lokalisasjon av såret? Grunnsykdom?

Forutsetninger for tolkning av funn. Opplysninger: Hva slags sår? Kirurgi? Hva slags? Anatomisk lokalisasjon av såret? Grunnsykdom? Tolkning av funn Forutsetninger for tolkning av funn Opplysninger: Hva slags sår? Kirurgi? Hva slags? Anatomisk lokalisasjon av såret? Grunnsykdom? Forutsetning for tolkning av funn Er såret rengjort før

Detaljer

Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem. Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS

Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem. Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS Intravenøs antibiotikabruk i sykehjem Erna Harboe Overlege infeksjonsavdelingen SUS Spørsmål og svar Ny utvikling vedrørende antibiotika? Egentlig ikke prinsippet om smalt spekter gjelder fremdeles. Hva

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Penicillin Actavis 600 mg (1 mill. IE) pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning Penicillin Actavis 1,2 g (2 mill. IE) pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske,

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

Aminoglykosid dosering hos nyfødte. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT

Aminoglykosid dosering hos nyfødte. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Aminoglykosid dosering hos nyfødte Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Disposisjon Bakgrunn om aminoglykosider Resistens Virkningsmekanismer Toksisitet Netilmicin studie (2004) Gentamicin audit

Detaljer

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog?

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? En kort reise gjennom medisinsk mikrobiologi. Anita Kanestrøm Senter for laboratoriemedisin Fagområde medisinsk mikrobiologi Vårmøtet 2014 Legens

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag 2017 DELRAPPORT 7 AV SMITTSOMME SYKDOMMER I NORGE 2016 ÅRSRAPPORT 2016 Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag Årsrapport 2016

Detaljer

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09. Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.2012 Innledning Definisjon av Helsetjeneste Assosierte Infeksjoner (HAI)

Detaljer

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Europeisk antibiotikadag 18.11.2014 100 mio. europeere er bærere av resistente bakterier

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN Benzylpenicillin Panpharma pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 0,6 g, 1,2 g, 3 g og 6 g.

1. LEGEMIDLETS NAVN Benzylpenicillin Panpharma pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 0,6 g, 1,2 g, 3 g og 6 g. Side 1 av 5 1. LEGEMIDLETS NAVN Benzylpenicillin Panpharma pulver til injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 0,6 g, 1,2 g, 3 g og 6 g. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder:

Detaljer

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii

Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Multiresistent Acinetobacter baumannii Klinisk betydning av antibiotikaresistens AFA-kurs, 16. november 2017 Per Espen Akselsen AFA og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 200 mg tabletter, filmdrasjerte Selexid 400 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Pivmecillinamhydroklorid 200 mg resp.

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis. Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål

Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis. Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål Hur?gruta april 2016 Definisjoner MRSA Me?cillinresistente stafylokokker Resistente mot alle betalaktaman?bio?ka

Detaljer

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg.

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Baytril vet. 15 mg tabletter for gris, storfe, hund og katt Baytril vet. 50 mg tabletter for gris, storfe, hud og katt Baytril vet. 150 mg tabletter for gris, storfe, hund

Detaljer

Martin Steinbakk, Per Espen Akselsen, Arnfinn Sundsfjord og Dagfinn Skaare for AFA Versjon 1.1, 2012-05-10 ISBN 978-82-92345-22-1

Martin Steinbakk, Per Espen Akselsen, Arnfinn Sundsfjord og Dagfinn Skaare for AFA Versjon 1.1, 2012-05-10 ISBN 978-82-92345-22-1 Per behandling av urinveisinfeksjoner med amoksicillin eller mecillinam: Farmakokinetikk og -dynamikk og konsekvenser for tolkning av resistensbestemmelse Martin Steinbakk, Per Espen Akselsen, Arnfinn

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Olav B. Natås Stavanger 2013 Viktige kontrollstasjoner 1. Resistensmedium 2. Inokulum 3. Antibiotikadepoter 4. Avlesning Resistensmedium Tillages etter produsentens

Detaljer

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Infeksjonskapittelet Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Historikk Veileder i akutt pediatri 1. utgave 1998, 2. utgave 2006 og 3. utgave 2013 (?) Bygger på norsk behandlingstradisjon

Detaljer

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan?

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Gunnar Skov Simonsen Avdeling for mikrobiologi og smittevern Bioingeniørdagen 29.03.2017 2 1 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre?

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Mark Fagan,Tromøy legesenter, Stipendiat HELSAM, UiO No conflict of interest Disposisjon Tar utgangspunkt i egen studier Bakgrunn Diagnostikk

Detaljer

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo Kjenn dine fiender Urinveisinfeksjoner Asymptomatisk

Detaljer

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Dagfinn Skaare Overlege Mikrobiologisk avdeling SiV HF Smittevernkonferanse 24.01.2018 dagfinn.skaare@siv.no Eller: Hvordan kan

Detaljer

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO

Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5371-26.9.2016 Spørsmål nr 1581 til skriftlig besvarelse - Pasienter med antibiotikaresistente er siste fem årene. Jeg viser

Detaljer

Diagnostiske aspekter ved UVI-er hos sykehjemspasienter.

Diagnostiske aspekter ved UVI-er hos sykehjemspasienter. Diagnostiske aspekter ved UVI-er hos sykehjemspasienter. PMU Oslo 271016 Remi Andersen Sykehjemsoverlege Oppsalhjemmet og Tåsen Helsehus - Livet er dritt! - Ja, la oss dra opp i blæra og se om det skjer

Detaljer

Sepsis England ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014. Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67. Others. Early pregnancy. Sepsis CNS. Psychiatric.

Sepsis England ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014. Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67. Others. Early pregnancy. Sepsis CNS. Psychiatric. ÅRSAKER TIL MØDREDØD HELE VERDEN 2014 Dødsfall i Norge 1996 2011 n=67 Sepsis England Others Early pregnancy Sepsis CNS Psychiatric Haemorrage Amniotic fluid embolism Thrombosis Cardiovascular Preeclampsia

Detaljer

Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g

Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g 1. LEGEMIDLETS NAVN Pentrexyl pulver til injeksjonsvæske og infusjonsvæske, oppløsning 500 mg, 1 g og 2g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ampicillinnatrium tilsvarende ampicillin 500 mg, 1g og

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 27.05.2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 27.05.2014 KPU STHF Sakspresentasjon 27.05.2014 Saksliste 35/2014 Godkjenning av referat og saksliste 36/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 37/2014 Pasientskader målt ved GTT (Global Trigger

Detaljer

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver i allmennpraksis: Forbedringspotensiale? Nils Grude Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Veileder: Eget kapittel + hurtigguide for mikrobiologiske undersøkelser Andre labundersøkelser:

Detaljer

Hvite til «off-white», runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter merket med F på den ene siden og 48 på den andre siden.

Hvite til «off-white», runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter merket med F på den ene siden og 48 på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Penomax 200 mg tabletter, filmdrasjerte Penomax 400 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder pivmecillinamhydroklorid 200 mg. Hver

Detaljer

Tabletter. Runde, rosa bikonvekse tabletter med delestrek på en side og 50 preget på den andre siden.

Tabletter. Runde, rosa bikonvekse tabletter med delestrek på en side og 50 preget på den andre siden. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Clavobay Vet. 40 mg/10 mg tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Virkestoffer: Amoksicillin (som amoksicillintrihydrat)

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Nøytropen feber. - og bittelitt onkologi. Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm

Nøytropen feber. - og bittelitt onkologi. Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm Nøytropen feber - og bittelitt onkologi Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm Onkologi på gyn i Drammen Utredning på pol. kl Inneliggende pasienter på avdelingen Kjemoterapi på dagenheten

Detaljer

Infeksjon og hofteproteser

Infeksjon og hofteproteser Infeksjon og hofteproteser Marianne Westberg Seksjonsoverlege PhD Seksjon for protesekirurgi Ortopedisk avdeling, OUS 09. mars 2016 Hvorfor hofteprotese? Lårhalsbrudd Hofteleddsartrose Hvorfor hofteprotese?

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Keflex 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Cefaleksinmonohydrat, tilsvarende 500 mg cefaleksin pr. tablett. For hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011 Overvåkingsdagen 6.september, 211 j helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Gjennomgang og diskusjon av kasuistikker - bruker vi definisjonene? Infeksjon som ikke var tilstede og som ikke var i inkubasjonsfasen

Detaljer

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB

Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Styring av antibiotikabruk i sykehus INGRID SMITH, OVERLEGE/ 1. AMAN. KAS, FOU- AVD, HELSE-BERGEN/ KLIN. INST. 2, UIB Transplantasjon Prematur Intensiv Kreft Protese Brannskade Antibiotikagrupper norske

Detaljer