Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus Kortversjon IS-2151

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antibiotikabruk i sykehus. Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014. Kortversjon IS-2151"

Transkript

1 Antibiotikabruk i sykehus Kortversjon av Nasjonal faglige retningslinje for antibiotikabruk i sykehus 2014 Kortversjon IS-2151

2 Forord Denne kortversjonen er basert på fullversjonen av Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus som ble publisert på nett i 2013: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ For pasienter som ikke kan bruke førstevalgene finnes alternative behandlingsregimer i fullversjonen. Der finnes også mer om diagnostikk, prøvetaking, behandlingsvarighet, og anbefalinger for en rekke andre infeksjoner. Kortversjonen er utviklet i samarbeid mellom redaksjonen for retningslinjen, Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Norge (og Norden) har fortsatt relativt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Retningslinjer fra andre land vil ofte anbefale mer bredspektret behandling. Rasjonell antibiotikabruk er et av de viktigste virkemidler for å motvirke antibiotikaresistens. Den nasjonale faglige retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus erstatter de veilederne som tidligere har vært brukt i de ulike helseregionene, men det kan fortsatt være behov for tilpasninger ved det enkelte sykehus dersom det er spesielle lokale resistensforhold. Målet med antibiotikabehandling er best mulig effekt for den aktuelle pasienten, med minst mulig bivirkninger og resistensutvikling. Penicillin er fortsatt et av de aller mest effektive antibiotika mot følsomme mikrober, og er lite toksisk. Det er derfor viktig at retningslinjen er tydelig på å anbefale penicillin som førstevalg der det har effekt. Bruk av retningslinjen øker dermed pasientsikkerheten og gir trygghet til leger som vil arbeide på en faglig forsvarlig måte. Helsedirektør

3 Innhold Bruk antibiotika riktig... 4 Mikrobiologisk prøvetaking... 6 Sepsis... 8 Bakteriell meningitt Postoperativ meningitt Pneumoni, samfunnservervet Pneumoni oppstått i sykehus Urinveisinfeksjon Abdominal infeksjon Gynekologisk infeksjon Bein og ledd-infeksjon Profylakse ved kirurgi Endokardittprofylakse Penicillinallergi Dosering av antibiotika ved nyresvikt Antibiotikadosering ved overvekt Gravide og ammende Aminoglykosider Vankomycin Lenker Hvilke mikrober er følsomme for hvilke antibiotika? Forsidefoto: Kommunikasjonsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

4 Bruk antibiotika riktig Moderne medisin avhenger av effektive antibiotika for å forebygge og behandle infeksjonskomplikasjoner. Eksempler er kreftbehandling, transplantasjoner, intensivmedisin og protesekirurgi. Antibiotika er en begrenset ressurs og må derfor brukes med omhu! Overforbruk og feilbruk av antibiotika fører til toksiske/ allergiske bivirkninger, økte kostnader og økt forekomst av resistente mikrober. Rasjonell antibiotikabruk Rasjonell antibiotikabruk er å gi det mest effektive antibiotikum mot den sykdomsfremkallende bakterien med minst mulig påvirkning på kroppens normale bakterieflora og minst mulig resistensutvikling. Rett medikament, rett dose, rett intervall og rett behandlingslengde. Revurder behandling etter timer. - Var diagnosen korrekt? Er det infeksjon og fortsatt indikasjon for antibiotikabehandling? - Er det kommet svar på mikrobiologiske prøver? - Vurder om behandlingen kan justeres til mer smalspektret. Dosering av antibiotika Betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner og karbapenemer) har tidsavhengig bakteriedrap. Det betyr at effekten mot infeksjonen avhenger av hvor lang tid antibiotikakonsentrasjonen er høyere enn MIC i infeksjonsfokus. Den praktiske konsekvens er at disse midlene må doseres hyppig nok. Når det er behov for å øke doseringen, f. eks ved alvorlige infeksjoner, er det mer rasjonelt å gi flere doser, enn å øke enkeltdosene. 4 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

5 Antibiotikaøkologi All antibiotikabruk fører til økt seleksjon og fremvekst av resistente mikrober. Bredspektrede antibiotika fører til mer resistens enn smalspektrede. Bruk smalspektrede midler når det er mulig! Benzylpenicillin Smalspektret, lite resistensdrivende Ampicillin/ Amoksicillin Kloksacillin/ Dikloksacillin Mecillinam Piperacillintazobactam Cefuroksim Utvidet spekter i forhold til penicilllin, men økologisk å foretrekke framfor cefalosporiner, makrolider og ciprofloxacin Smalspektrede stafylokokkmidler (ikke MRSA) Smalspektret urinveismiddel Bredspektret, men økologisk å foretrekke framfor cefalosporiner og karbapenemer 2. generasjons cefalosporin, resistens drivende Cefotaksim 3. generasjons cefalosporin, resistens drivende (ESBL, MRSA, C. diff, VRE etc.) Meropenem Det mest bredspektrede middel, bør forbeholdes alvorlige infeksjoner der det ikke er mer smalspektrede alternativer, kontraindikasjoner for mer smal spektret behandling Gentamicin Smalspektret, påvirker ikke normalflora. Raskt bakteriedrap Klindamycin Moderat bredspektret (grampositive og anaerobe), økt risiko for C. diff. Etablert indikasjon ved nekrotiserende fasciitt, men s bør infeksjoner med streptokokker gule stafylokokker behandles med hhv penicilliner stafylokokkpenicilliner Erytromycin Smalspektret, men resistensdrivende. Nyere makrolider med lengre halveringstid (klaritromycin og særlig azitro mycin) er mer resistensdrivende Ciprofloksacin Trimetoprimsulfa Bredspektret, svært resistensdrivende Bredspektret, økologisk å foretrekke framfor ciprofloksacin Vankomycin «Reserveantibiotikum» mot grampositive infeksjoner. Resistensdrivende. Betydelig langsommere bakteriedrap enn penicilliner (ved følsomme mikrober) 5

6 Mikrobiologisk prøvetaking Før oppstart av antibiotikabehandling Prøver til bakteriell dyrkning må tas før oppstart av antibiotikabehandling, s kan en få falskt negative svar. Ta prøver fra alle relevante lokalisasjoner, og sikre tilstrekkelig materiale. Unntak: Bakteriell meningitt annen kritisk bakteriell infeksjon der prøvetaking ikke må forsinke oppstart av behandling. Laboratoriet trenger gode kliniske opplysninger Det er helt essensielt for riktig valg av undersøkelsesmetode og for vurderingene av funn. Manglende mangelfulle opplysninger kan medføre direkte feilaktig forsinket håndtering i laboratoriet, at prøven ikke blir analysert. Laboratoriet finner ikke «alt» i alle prøver. Laboratoriet utfører relevante prøver dersom det mottar riktig prøvemateriale og kliniske opplysninger. Gjør deg kjent med laboratoriets tilbud Oversikt over hvilke analyser som utføres og hvilke prøvetakingsmedier som benyttes finner du på laboratoriets nettsider. Mikrobiologiske prøver er nyttige og viktige ved alvorlige infeksjoner hvor korrekt behandling er helt vesentlig for utfallet for å skille mellom bakterielle og virale infeksjoner og for å skille mellom infeksjon og inflammasjon ved mistanke om uvanlig etiologisk agens ved mistanke om antibiotikaresistente bakterier for epidemiologisk agens- og resistensovervåkning som grunnlag for empirisk behandling 6 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

7 Undersøkelse Indikasjon Kommentar Blodkultur Spinalvæske Sårprøver til bakteriell dyrkning Prøver til direkte mikroskopi Gram Urin dyrkning Pneumokokkantigen i urin Legionella-antigen i urin Mistanke om alvorlig bakteriell infeksjon, evt. sopp Bakteriell meningitt. Andre CNS-infeksjoner. Påvisning av agens el. antistoff Klinisk mistanke om sårinfeksjon Behov for rask diagnostisk avklaring, meningitt, pussprøver, leddvæske Klinisk mistanke om urinveisinfeksjon Mistanke om alvorlig pneumoni Mistanke om legionella-pneumoni Infeksjonsserologi Infeksjoner der spesifikke antistoffer kan påvises Standard er 2 aerobe og 2 anaerobe flasker. Tatt fra 2 ulike innstikksteder Følg retningslinjer for spinalpunksjon (oftalmoskopi, aseptikk, trykkmåling) Puss/sekret vaskes vekk med saltvann, prøve tas fra kanten av såret Direkte utstryk på objektglass (husk merking). Lufttørkes Midstrømsprøve, bor-syreglass dersom tran sport-tid kan bli >4 timer Sensitivitet <50 %, men høy positiv prediktiv verdi Høy sensitivitet ved alvorlig infeksjon, men påviser kun serotype 1 Det tar normalt 1-2 uker fra sykdoms start til det kan påvises antistoffer ved infeksjoner 7

8 Sepsis Rask og målrettet behandling av sepsis, og spesielt alvorlig sepsis, er avgjørende for lavest mulig dødelighet. Sepsis er infeksjon + 2 av 4 SIRS-kriterier (noen krever 3 av 4 kriterier oppfylt før systematisk monitorering med hensyn på organsvikt). Alvorlig sepsis er sepsis med organsvikt grunnet nedsatt organsirkulasjon (se motstående side). SIRS-kriteriene* Feber > 38 o C hypotermi < 36 o C. Puls > 90/minutt. Respirasjonsfrekvens > 20/minutt hypokapni med pco2 < 4,3 kpa i blodgass. Leukocytose 12 x 109/L leukopeni < 4 x 109/L > 10 % umodne leukocytter. * Klinisk skjønn overstyrer SIRS; og ingen laboratorietester har høyere sensitivitet spesifisitet enn en god klinisk undersøkelse! Tiltak ved mistanke om sepsis avdekke og sanere infeksjonsfokus sikre mikrobiologiske prøver starte virksomt antibiotikum organstøttende behandling Antibiotika skal gis så snart som mulig og helst innen en time etter innleggelse, men fortrinnsvis etter at blodkultur er sikret. Hver times forsinkelse i oppstart av effektiv behandling har vist å øke mortalitet med ca 7 %. Strukturert overvåkning er nødvendig. 8 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

9 Kriterier for organsvikt Hypotensjon Systolisk blodtrykk (SBT) < 90mmHg middel-arterietrykk (MAP) < 70mmHg fall i SBT > 40 mmhg fra utgangstrykk Respirasjonssvikt Oksygenmetning < 90 % PaO2/FiO2 < 40 kpa (300mmHg) Sentralnervøs dysfunksjon: Akutt endring i mental tilstand Nyresvikt Diurese < 0,5ml/kg/t (oliguri) stigning i s-kreatinin > 50 μmol/l Koagulasjonssvikt INR > 1,5 aptt > 60 sek Trombocytopeni Tpk < 100 reduksjon 50 % fra utgangsverdi siste tre døgn Leverdysfunksjon S-bilirubin > 70 mmol/l Redusert mikrosirkulasjon Laktacidose ph < 7, 3 og s-laktat > 4 mmol/l Valg av antibiotika (se 2 neste sider) Benzylpenicillin kombinert med et aminoglykosid er fortsatt empirisk standardbehandling i Norge. Smalspektret benzyl penicillin må vurderes erstattet med et bredspektret betalaktam-antibiotikum ved sterk mistanke om resistente mikroorganismer som årsak til infeksjonen. Aminoglykosider gitt i én høy daglig dose er uansett gunstig i et empirisk regime. 9

10 Sepsis (med organsvikt), ukjent fokus, empiriske regimer Standardregime Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 Ved septisk sjokk kan benzylpenicillin gis som 6 doser per døgn Cave aminoglykosid grunnet alvorlig nyresvikt 1. Benzylpenicillin 1 iv Dosering etter nyrefunksjon, + ciprofloxacin iv, se side Piperacillin/tazobactam 1 Alternativ f.eks. ved høy lokal forekomst av gentamicinresistens 1. Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x 3-4, 2. Cefotaksim iv 2g x3 Ved alvorlig sepsis og septisk sjokk kan piperacillin/ tazobactam kombineres med et aminoglykosid 5-7 mg/kg x 1 første døgn. NB Serumkonsentrasjonsmåling før evt. dose nr. 2. Ved høy lokal forekomst av ESBL-produserende Enterobacteriaceae bør et karbapenem (monoterapi) vurderes i det empiriske regimet Meropenem iv 0.5-1g x3 Penicillin straksallergi (type I) Klindamycin iv mg x3-4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Penicillinallergi, ikke type I Cefotaksim iv 2g x3 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Gentamicin er hurtig baktericid og vanligvis effektivt mot aktuelle mikrober i Norge, de induserer i liten grad antibiotikaresistens. Risikoen for alvorlig nyresvikt skal alltid vurderes, og ved fulminant flerorgansvikt kronisk nyresvikt er aminoglykosider kontraindisert. Samtidig bruk av andre nyretoksiske midler må unngås, om mulig. Se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

11 Sepsis (med organsvikt), mistenkt fokus, empiriske standardregimer Mistanke om utgangspunkt i urinveier 3 Ampicillin 1 iv 2g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Mistanke om samfunnservervet pneumoni 3 Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + evt gentamicin 2 iv 5 (-7) mg/kg x1 Alternativ ved kontraindikasjon mot standardregimet Cefotaksim iv 2g x3 Mistanke om abdominalt utgangspunkt Ampicillin 1 iv 2g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 + metronidazol iv 1,5g (1. dose), så 1g x 1 Mistanke om postoperativ bukinfeksjon Piperacillin 1 /tazobactam iv 4g x 3-4, vurdere tillegg av gentamicin iv 5-7 mg/kg x 1 første 1-2 døgn Mistanke om nekrotiserende fasciitt Benzylpenicillin 1 iv 3g x klindamycin iv mg x3-4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 Nøytropen feber Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + gentamicin 2 iv 5-7 mg/kg x1 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Gentamicin er hurtig baktericid og vanligvis effektivt mot aktuelle mikrober i Norge, de induserer i liten grad antibiotikaresistens. Risikoen for alvorlig nyresvikt skal alltid vurderes, og ved fulminant flerorgansvikt kronisk nyresvikt er aminoglykosider kontraindisert. Samtidig bruk av andre nyretoksiske midler må unngås, om mulig. Se Aminoglykosider side For infeksjon uten sepsis/organsvikt, se respektive organkapitler. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 11

12 Bakteriell meningitt Behandling skal startes raskt for å redusere risiko for død og sekvele. 1. dose bør gis < 20 min etter ankomst. Behov for billeddiagnostikk før spinalpunksjon skal ikke forsinke infusjon av første dose antibiotika. Etiologi: Pneumokokker, meningokokker, Haemophilus og Listeria. Listeriameningitt rammer først og fremst pasienter > 50 år, gravide, nyfødte og immunsupprimerte (-immunsuppressiv behandling, malign sykdom, diabetes mellitus, alkoholisme, miltekstirperte, langtkommen nyresvikt). Diagnose: < 50 % har klassisk triade: hodepine, feber og nakkestivhet. 95 % har 2 av 4: feber, hodepine, nakkestivhet og mental påvirkning. Adjuvant steroidbehandling gis ved all akutt bakteriell meningitt: Deksametason inntil 10 mg iv ved innkomst. 1. dose gis umiddelbart før samtidig med antibiotika. Empirisk standardregime Cefotaksim iv 3g x4 + ampicillin 1 iv 3g x 4 + deksametason iv 10 mg x4 (se over) Ceftriakson iv 4 g x 1 + ampicillin 1 iv 3g x 4 + deksametason iv 10 mg x4 (se over) 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

13 Postoperativ meningitt Nevrokirurgiske pasienter har postoperativt ofte nedsatt bevissthet, nakkestivhet, hodepine og feber uten at dette skyldes infeksjon. Diagnostikk: Spinalvæske(CSF)-analyse. Blodtilblandet CSF gir redusert glukose, økt laktat og økt leukocyttall i spinalvæske. Behandling iverksettes dersom ett av følgende kritereier er oppfylt CSF leukocytter > 250x106/L (evt. korrigert for blodtilblanding) signifikant økning uten annen forklaring CSF laktat > 4,0 mmol/l CSF/plasma glukoseratio <0,35 Empirisk standardregime Cefotaksim iv 3g x 4 + vankomycin 1 iv mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser Ceftriakson iv 4 g x 1 + vankomycin 1 iv mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser Vankomycin doseres høyere ved CNS infeksjon enn ved andre indikasjoner. 1. Monitorering og serumkonsentrasjonsmåling, se Vankomycin side 30. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 13

14 Pneumoni, samfunnservervet Pneumokokker er hyppigste etiologi, spesielt ved alvorlig sykdom med akutt debut. Haemophilus influenzae står for ca 10 %, og sees oftere hos pasienter med KOLS. Legionella må vurderes ved pneumoni ervervet i utlandet. Mikrobiologisk diagnostikk Blodkulturer x2 og nasofarynksprøve og/ ekspektorat til dyrkning, evt. pneumokokk-antigen i urin. Legionella dyrkning PCR i luftveissekret ved mistenkt atypisk pneumoni. PCR for Mycoplasma og virus på nasofarynksprøve. Empirisk standardregime Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 Overgang til peroral behandling så snart klinisk tilstand tillater det. Alvorlig pneumoni (CRB65 3-4) og respirasjonssvikt Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 + gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 cefotaksim iv 1-2g x3 KOLS-eksaserbasjon Tillegg av erytromycin ved klinisk mistanke om Mycoplasma Legionella. Lett KOLS: FEV1 > 80 % av forventet Moderat KOLS: FEV % av forventet Alvorlig KOLS: FEV1 < 30 % av forventet Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 Ikke indikasjon for antibiotika. Antibiotika indisert ved to av tre symptomer: økt dyspné, økt ekspektorasjon mer purulent ekspektorat. Alltid antibiotika. Overgang til peroral behandling vanligvis mulig etter 2-3 dager. 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

15 Pneumoni oppstått i sykehus En av de hyppigst forekommende sykehusinfeksjoner, høy morbiditet og mortalitet understreker betydningen av adekvat diagnostikk og behandling. Mistanke om pneumoni ved: Nyoppstått radiologisk infiltrat + minst to av følgende parametre: Feber (rektal temperatur>38 C) Produktiv hoste Leukocytose med nøytrofili, evt. leukopeni, økt CRP og/ procalcitonin. Ved langvarig innleggelse i sykehus (mer enn 4-5 døgn), tidligere antibiotikabehandling og/ immunsuppresiv terapi øker forekomsten av multiresistente og opportunistiske mikrober (ESBL produserende gramnegative bakterier, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp) som årsak til pneumoni. Empirisk standardregime UTEN risiko for multiresistente bakterier Benzylpenicillin 1 iv 1,2g x4 + gentamicin 2 5mg/kg x1 cefotaksim 2g x3 iv Empirisk standardregime MED risiko for mulitresistente bakterier Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3 meropenem iv 1g x 3 Ved alvorlig klinisk bilde vurder «dobbel gram-negativ dekning» dvs. tillegg av aminoglykosid ciprofloksacin, se fullversjon av retningslinjen 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side 29. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 15

16 Urinveisinfeksjon Nedre UVI - cystitt Etiologi Hyppigst E. coli, dernest S. saprophyticus ved UKOMPLISERT AKUTT CYSTITT. Sekundærpatogener, som Enterobacter spp, enterokokker, Klebsiella, Proteus og Pseudomonas, assosieres ofte til urinveis infeksjoner i sykehus og sykehjem og er sjeldnere årsak til ukomplisert infeksjon. Diagnostikk «Midtstrømsurin» til kvantitativ dyrkning. Bruk av urinstiks for forekomst av leukocyttesterase og nitritt anbefales ved klinisk mistanke. Positiv stiks er ikke alene diagnostisk for UVI, og generelt er betydningen av urin stiks overvurdert. Ukomplisert cystitt, ikke-gravide kvinner Empirisk standardregime Pivmecillinam 1 po 200mg x3 i 3 dager nitrofurantoin po 50 mg x3 i 3-5 dager trimetoprim po 300mg vesp/160mg x2 i 3 dager Cystitt hos menn Empirisk standardregime Trimetoprim sulfa po 2 tabl. x2 i 7-10 dager pivmecillinam 1 po 400mg x3 i 7-10 dager ciprofloxacin 2 po 250mg x2 i 7-10 dager 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Kinoloner er resistensdrivende og bør forbeholdes pasienter med penicillinallergi, andre kontraindikasjoner til alternativene. 16 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

17 Øvre UVI - Pyelonefritt Pyelonefritt skal som hovedregel alltid antibiotikabehandles. En stor andel behandles utenfor sykehus, se egne retningslinjer for antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten Vanlige differensialdiagnoser er kolecystitt, appendisitt, salpingitt, ekstrauterin graviditet, og «pelvic inflammatory disease». Diagnostikk Urinstiks (nitritt-testen er bare positiv ved koliforme bakterier). Mikroskopi (pyuri, hvite blodlegemesylindre kornete sylindre taler for pyelonefritt). Urindyrkning tas alltid, likeledes blodkulturer ved feber. CT (ved mistanke om kompliserende perinefritisk abscess). Ultralyd med tanke på obstruksjon. Empirisk standardregime INNTIL SVAR PÅ DYRKNINGSPRØVE FORELIGGER Gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 Kombinert med ampicillin 1 iv 1-2g x4 trimetoprim-sulfa po 2 tabl x2 Pivmecillinam anbefales generelt ikke gitt ved øvre UVI hos pasienter som trenger sykehusinnleggelse, men kan vurderes for ambulant behandlet pasient med pyelonefritt ved påvist E. coli med MIC 1 mg/l. Kinoloner (ciprofloksacin og ofloksacin) er resistensdrivende og bør forbeholdes pasienter med penicillinallergi. Urosepis se Sepsis side Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side

18 Abdominal infeksjon Sekundær peritonitt Lokalisert diffus inflammasjonstilstand i buken grunnet perforasjon av fordøyelseskanalen patologiske prosesser i fordøyelseskanalen som griper over på bukhinnen. Behandling er først og fremst kirurgisk infeksjonskontroll og antibiotika. Empirisk standardregime Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 Gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 + ampicillin 1 iv 2g x4 + metronidazol iv 1,5g, så 1g x 1 Kolecystitt Kolecystitt er i >90 % av tilfellene relatert til galleblærekonkrementer. Empirisk standardregime Piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 trimetoprim-sulfa po 2 tbl. X2 + metronidazol po (iv) 500mg x3 (1,5g, så 1g x1) Pankreatitt Akutt ikke-infeksiøs inflammasjon i pankreas forårsakes vanligvis av gallesten alkohol % får et alvorlig forløp med organ dysfunksjon og nekroseutvikling. Vanligvis ikke indikasjon for antibiotikabehandling, kun ved mistanke om infiserte nekroser. Empirisk standardregime, infiserte pankreasnekroser Imipenem iv 500mg x3 meropenem iv 1g x3 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

19 Divertikulitt Pasienter med milde symptomer og pasienter med CT-verifisert ukomplisert divertikulitt observeres uten antibiotikabehandling. Empirisk standardregime ved alvorlig tilstand Gentamicin 2 iv 5-7mg/kg x1 + ampicillin 1 iv 2g x4 + metronidazol iv 1,5g x1 (1. dose, så 1g x 1 piperacillin/tazobactam 1 iv 4g x3-4 Gastroenteritt Ved diaré er rehydrering viktigst. Indikasjon for antibiotika vurderes fortløpende, spesielt ved alvorlige funn som blodig diaré, feber, lengre varighet, mange tømninger, høye inflammasjonsmarkører og dehydrering. Gi ALLTID antibiotika ved Shigella, og ALDRI ved EHEC. Clostridium difficile-infeksjon Symptomer: Fra mild diaré til fulminant kolitt med toksisk megakolon. Seponer alltid det utløsende antibiotikum om mulig. Mange pasienter med mild sykdom responderer på seponering. Standardregime ved moderat sykdom Metronidazol po 250mg x4 500mg x3 Standardregime ved alvorlig sykdom Vankomycin po 125mg x4 Ved residiv ved alvorlig sykdom som krever intravenøs behandling: se fullversjon av retningslinjen 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side

20 Gynekologisk infeksjon Akutt bekkeninfeksjon Akutt bekkeninfeksjon PID (pelvic inflammatory disease) er sjelden. Etiologi: Chlamydia trachomatis (40 %). Ofte forekommer en poly mikrobiell infeksjon. Dersom usikker diagnose bør det utføres laparoskopi. Tidlig diagnose og rask antibiotika oppstart hindrer senfølger som infertilitet, extrauterint svangerskap og bekkensmerter. Nullipara anbefales hospitalisering i starten, mtp å bevare fertiliteten. Empirisk standardregime Doksysyklin po 100mg x 2 + metronidazol po 400/500mg x 2 Ved uttalte symptomer gis i tillegg + ceftriakson im/iv 1g x 1 Ved sykehusinnleggelse gis iv behandling de første 24 timer, deretter peroral behandling Barselfeber/puerperal sepsis Er sjelden men forekommer som fødselskomplikasjon. Det kan føre til septisk sjokk, og nekrotiserende fasciitt ofte ifm. episiotomi. Gruppe A streptokokker er viktigste mikrobe. Aggressiv antibiotikaterapi ved minste mistanke om sepsis, sjokkbehandling/ støttebehandling, dessuten hurtig radikal fjerning av affisert vev. Infeksjonsmedisiner bør konsulteres. Empirisk standardregime Benzylpenicillin 1 iv 3g x4 + klindamycin iv 600 mg/kg x evt.gentamicin 2 iv 5mg/kg x1 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Forsiktighetsregler, se Aminoglykosider side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

21 Bein og ledd-infeksjon Empirisk standardregime, Septisk artritt og osteomyelitt (også posttraumatisk postopr) Kloksacillin 1 iv 2g x 4 Ved risiko for gram negativ etiologi (co-morbide eldre, immunkompromitterte, iv rusmisbrukere) Cefuroksim iv 1,5g x 3 cefotaksim iv 1g x 3 Septisk artritt Etiologi: Staphylococcus aureus (>50 %) og streptokokker (30 %). Rask diagnostikk og behandling er nødvendig for å hindre bruskskade og ledd-destruksjon, som kommer etter timer til få døgn. Diagnostisk leddpunksjon og oppstart av antibiotika behandling bør igangsettes umiddelbart. Aspirasjon fra kneledd er enkelt å utføre, fra andre ledd kan det gjøres ultralydveiledet, av f.eks. ortoped revmatolog. Gramfarging av leddvæske er nyttig. Osteomyelitt/spondylodiskitt Etiologi: S. aureus er dominerende agens. Dersom ikke akutt forløp, må mikrobiologiske prøver med blodkulturer, og prøver fra infisert vev (ikke puss/sekret fra fistelåpning) peroperative vevsprøver tas før det startes med antibiotika. Leddproteseinfeksjoner Kontakt med ortoped infeksjonsmedisiner anbefales. 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side 25. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 21

22 Profylakse ved kirurgi Tidsvindu. Timing er kritisk for at profylakse skal ha optimal effekt. Antibiotikakonsentrasjonen i vev skal være høy når inngrepet starter, og under hele operasjonen. Antibiotikaprofylakse gis som hovedregel siste timen før operasjons start, infusjon skal være avsluttet før inngrepet starter. Normalt avsluttes profylaksen med det kirurgiske inngrepet. Ved innsetting av protese/fremmedlegeme kan den forlenges til maksimalt 24 timer. Brukes antibiotika med kort halveringstid (t/2) f.eks. cefalotin, må nye doser gis hvert minutt, inntil 4 doser. Doksysyklin og metronidazol har lang t/2 og lang infusjonstid, og må derfor gis tidligere for at infusjonen skal være avsluttet når inngrepet starter, se tabell under. Peroral profylakse gis >2 t før operasjon. t/2 Infusjonstid Administreres Cefalotin 2g 45 min minutter, evt. injeksjon 3-5 min minutter før inngrep Doksysyklin 400mg Metronidazol 1,5g 16 timer Minst 60 min Minst 2 timer før inngrep, infusjonen må være avsluttet 8 timer min Minst 2 timer før inngrep, infusjonen må være avsluttet Profylakse anses indisert ved: Kontaminert kirurgi (infeksjonsrisiko > 20 %). Ren/potensielt kontaminert kirurgi (infeksjonsrisiko ca 10 %). Ved inngrep på immunsupprimerte organtransplanterte pasienter. Rene kirurgiske inngrep (infeksjonsrisiko <1-5 %) begrenset til operasjoner med alvorlige konsekvenser ved infeksjon (protesekirurgi, karkirurgi), til pasienter med spesielle risikofaktorer. 22 Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

23 Tabellen viser medikamentvalg. For presise indikasjoner, se fullversjon av retningslinjen. Gastrointestinal kirurgi Doksysyklin po/iv 400mg + metronidazol po/iv 1g Kompliserte ventralhernier og reoperasjoner etter brokkirurgi Cefalotin iv 2g Peroralt 2 timer før inngrep. Intravenøst: infusjonene må være avsluttet når inngrepet starter. Keisersnitt (akutte, elektive m risikofaktorer) Cefalotin iv 2g Gis (0-30 minutter) FØR insisjon, Hysterektomi ikke etter avnavling slik som tidligere har vært vanlig. Cefuroksim iv 1,5g + metronidazol iv 1,5g Lungekirurgi og hjertekirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Karkirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Urologisk kirurgi Trimetoprim-sulfa iv 320/ 1600mg Cefalotin iv 2g Ortopedisk kirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. minutt Profylakse mot urinveismikrober Po iv. Peroralt 2 timer før inngrep. Foretrekkes ved profylakse mot hudflora. Også ved implantatkirurgi. Inntil totalt 4 doser. ØNH- og kjevekirurgi Cefalotin iv 2g hvert 90. min + metronidazol iv 1,5 g Cefalotin maks 4 doser, metronidazol gis som engangsdose. 23

24 Endokardittprofylakse Indikasjon: Prosedyrer med økt risiko for endokarditt hos disponerte pasienter. Pasienter med økt risiko for endokarditt Klaffeprotese (mekanisk biologisk) Tidligere gjennomgått endokarditt Komplisert medfødt hjertefeil m. cyanose før korreksjon og inntil 6 mnd. etter Korrigert medfødt hjertefeil med restdefekt Kirurgisk konstruerte shunter Hjertetransplantert med klaffefeil Prosedyrer: Tannkirurgi (tannekstraksjon/prosedyrer med forventet blødning), Kirurgi i munnhule og luftveier, inkl. bronkoskopi med biopsi Kirurgi på infisert vev Merk: Det er IKKE indikasjon for antibiotikaprofylakse ved en rekke gastrokirurgiske prosedyrer (gastroskopi, koloskopi, ERCP), gynekologiske prosedyrer (provosert abort, innsetting av IUD, fødsel, keisersnitt) urologiske prosedyrer (blærekateterisering, cystoskopi, prostatabiopsi). Peroral profylakse til alle intravenøs kun hvis peroral ikke er mulig. Standardregime - én dose Amoksicillin 1 po 2g Ved penicillin straksallergi Klindamycin po 600 mg Standard parenteralt regime - én dose Ampicillin 1 iv 2g Ved penicillinallergi (ikke straksallergi) Ceftriakson iv 1g Ved penicillin straksallergi Klindamycin iv 600mg 1. Penicillin, kryssallergi til alle penicilliner. Se Penicillinallergi side Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/

25 Penicillinallergi Ca 10 % av pasientene angir at de har penicillinallergi, av disse vil 9 av 10 tolerere penicillin. Anafylaktiske reaksjoner forekommer hos et fåtall, per brukere. Straksallergi: i løpet av noen få minutter etter parenteral tilførsel og opp mot en time etter peroral tilførsel. Kan også opptre etter få dagers behandling ved første gangs bruk. Anafylaksi med sjokk, rastløshet, kløe, blodtrykksfall, kolikk, astmaliknende symptomer, angioødem og/ urticaria med kløe. Mistenkt antibiotikum seponeres umiddelbart, og må ikke gis igjen. Alvorlig, kan ha fatal utgang, men det er uhyre sjelden. Kontraindikasjon for fremtidig behandling med samme antibiotikum samme klasse antibiotika. Medikamentelt eksantem: Hyppigst forekommende, etter 3-14 behandlingsdøgn, morbilliformt utslett som begynner på brystet. Utslett med kløe og/ mild urtikaria: seponer. Utbredt urtikarielt utslett, ev. med hevelse i ansikt ledd tidlig i behandlingen: seponer. Kontraindikasjon for fremtidig terapi med samme antibiotikum samme klasse antibiotika. Andre former for allergi: (Hemolytisk anemi, drug fever etc,) Se fullversjon av retningslinjene. Cefalosporiner og penicillinallergi Pasienter med tidligere penicillin straksallergi har økt risiko for allergi også for andre antibiotika. Insidensen av cefalosporinallergi hos penicillinallergikere er anslått til ca 1 %, og lavere med nyere cefalosporiner. Straksallergi mot penicillin er kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Fullversjon av retningslinjen: helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/ 25

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml.

Hjelpestoff: 283 mg/425 mg natrium (som klorid) per flaske med 80 ml/120 ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tobramycin

Detaljer

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy Antibiotikaprofylakse ved kirurgi; kartlegging og analyseverktøy MASTEROPPGAVE I FARMASI Sølvi Merete Karlsen 2007/2008 Avdeling for farmakologi Institutt for farmasi Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Tygacil 50 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert 5 ml Tygacil hetteglass inneholder 50 mg tigecyklin.

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012

Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Handlingsprogram for barn med sigdcelleanemi Marit Hellebostad 2007 revidert mars 2012 Bakgrunn Hemoglobinmolekylet er en tetramer som består av 4 globinkjeder, der sammensetningen av kjedene varierer

Detaljer

Tema: Biotilsvarende legemidler

Tema: Biotilsvarende legemidler Årgang 19 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - oktober 2012 Tema: Biotilsvarende legemidler Biotilsvarende legemidler - erfaringer og fremtidsutsikter s. 8 Wonderful Copenhagen s.

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Azyter 15 mg/g øyedråper, oppløsning i endosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert gram oppløsning inneholder 15 mg azitromycindihydrat tilsvarende 14,3 mg azitromycin.

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler.

Det må tas hensyn til offisielle retningslinjer for passende bruk av antibakterielle midler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Doksycyklin Hexal 100 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Doksysyklinmonohydrat tilsvarende doksysyklin 100 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18

INNHOLD: Side FORORD 4. PROSEDYRER Status epilepticus 5. Akutt hjerneslag 8. Hodeskader 14. Hyperakutt hodepine 17. Subarachnoidalblødning 18 INNHOLD: Side FORORD 4 PROSEDYRER Status epilepticus 5 Akutt hjerneslag 8 Hodeskader 14 Hyperakutt hodepine 17 Subarachnoidalblødning 18 Synkope og kramper 20 Redusert bevissthetsnivå inkludert koma 23

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010

Nefrologisk Forum Nr 2 2010. Årgang 16, nr 2 November 2010 NefrologiskForumNr22010 Årgang16,nr2November2010 1 Innhold Redaktørens spalte..3 Formannsnytt..4 Selvopplevd livskvalitet når dialysepasienten blir nyretransplantert Ingrid Os, Ole Kristian Furulund,

Detaljer

Beboere fra øst og vest

Beboere fra øst og vest På frammarsj Alternativ medisin er ikke lengre tabu i den offentlig helsetjenesten. Side 62 Brudd i forhandlingene Side 16-19 Kutter smerten Mai Bente Hagen har ofte kuttet seg selv. De siste årene har

Detaljer