1D SALG AV AKSJER VS. SALG AV INNMAT, UTDELINGER MV. KURSDOKUMENTASJON. Statsautorisert revisor Svein Harald Wiik, BDO. Den norske Revisorforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1D SALG AV AKSJER VS. SALG AV INNMAT, UTDELINGER MV. KURSDOKUMENTASJON. Statsautorisert revisor Svein Harald Wiik, BDO. Den norske Revisorforening"

Transkript

1 KURSDOKUMENTASJON 1D SALG AV AKSJER VS. SALG AV INNMAT, UTDELINGER MV. Statsautorisert revisor Svein Harald Wiik, BDO Den norske Revisorforening Innhold Salg av aksjer eller innmat Hva er lønnsomt i ulike situasjoner Når skal man etablere holdingselskap før salg? Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Er det lønnsomt/mulig å la selskapet kjøpe egne aksjer? Bør man omorganisere før salg? Er fusjon/fisjon et alternativ? Kapitalnedsettelse Utfordringen med fordeling av innbetalt kapital Aksjespleis og skatteposisjoner Eksempel på endring aksjeklasser Utbytte Lån til/fra selskapet Bilder i presentasjonen: Svein Harald Wiik Side 2

2 Skattesatser 2018 Side 3 Skattesatser 2018 Alminnelig inntekt Personlige skattytere 23 % Aksjeselskaper 23 % Trygdeavgift Lav sats 5,1 % Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske) 8,2 % Høy sats (næringsinntekt) 11,4 % Trinnskatt Inntekt fra kr til kr (trinn 1) 1,4 % Inntekt fra kr til kr (trinn 2) 3,3 % Inntekt fra kr til kr (trinn 3) 12,4 % Inntekt fra kr og over (trinn 4) 15,4 % Side 4

3 Marginalskatter i % Lønn ,2 + 15,4 = 46,6 Lønn inkl. maks. arbeidsgiveravgift på 14,1: 53,2 Næring/virksomhet ,4 + 15,4 = 49,8 Side 5 Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift 46,6+14,1 x ,1 = 53,2 Side 6

4 Skatt på utbytte i % Aksjeinntekter i 2018 beskattes med 23 %, men både utbytter og gevinster oppjusteres først med en faktor på 1,33 slik at den effektive skattesatsen for aksjeeiere er 30,59 %. Samlet effektiv skattesats for selskap og aksjeeier på utbytte er 46,55 %. Inntekt AS: 100 Skatt selskap Til utbytte 77 Skatt av utbytte: 77 x 1,33 x 0,23 = 23,55 Sum utbytteskatt 46,55 Side 7 Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift Inntil kr (trinn 2), 3,3 % trinnskatt: ,2 + 3,3 + 14,1 x ,1 = 42,59 Inntil kr (trinn 3), 12,4 % trinnskatt: ,2 +12,4 + 14,1 x ,1 = 50,57 Den perfekte lønn i forhold til utbytte er i 2018 m.a.o. kr Men: Tenk på pensjonspoeng, ta ut lønn på 7,1G, dvs. kr Side 8

5 Virksomhet eller ikke, marginalskatt Ikke virksomhet 23 % Virksomhet 49,8 % Hva skal til for at det er virksomhet/næring? Side 9 Hva skal til for at det er næring/virksomhet Side 10

6 Virksomhet Skatteloven har ingen egen definisjon av hva som skal anses som virksomhet, men sktl gir noen eksempler på hva som omfattes av begrepet. Begrepet «virksomhet» i skatteloven skal forstås på samme måte som «næringsvirksomhet», se Ot.prp. nr. 86 ( ) side 48. Vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som virksomhet, er at aktiviteten tar sikte på å ha en viss varighet har et visst omfang er egnet til å gi overskudd drives for skattyters regning og risiko Side 11 Hva er virksomhet noen momenter Kapitalinntekt kan være årlig avkastning, f.eks. utbytte av verdipapirer inntekt ved utleie av løsøre og fast eiendom gevinst ved salg, f.eks. av verdipapirer gevinst ved salg fast eiendom Dersom formuesobjektet/kapitalen anses å gå inn i en annen virksomhet, blir inntekten en del av vedkommende virksomhet Side 12

7 Hva er virksomhet noen momenter Når inntekten ikke inngår i annen virksomhet, må det avgjøres om forvaltningen av formuesobjektet/kapitalen må anses som en virksomhet i seg selv. Det viktigste moment for grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning vil være aktivitetens omfang. Ved vurderingen må det legges vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten, og hvor mye som skyldes kapitalverdien. Side 13 Hva er virksomhet noen momenter Aktivitet Ved vurderingen av aktivitetens omfang må det legges vekt på alle typer aktivitet (både fysisk og ikke-fysisk), f.eks. arbeid med å administrere. Aktiviteten behøver ikke å være utøvet av skattyter selv, men aktiviteten må være utført for skattyters regning og risiko. Når skattyter har satt bort arbeidet til en selvstendig næringsdrivende, f.eks. advokat, må det vurderes konkret om den andres aktivitet kan tilordnes skattyter, dvs. om aktiviteten utøves for skattyters regning og risiko. Den næringsdrivendes aktivitet knyttet til skattyters investering må imidlertid være av et slikt omfang og varighet, at det ville blitt ansett som virksomhet dersom aktiviteten hadde blitt utført av skattyter selv. Side 14

8 Hva er virksomhet noen momenter Aktivitet eksempler HRD i Utv. 1968/75 (Rt. 1967/1570) Skattyter hadde arvet en større eiendom og oppførte i løpet av en femårsperiode 11 boenheter på eiendommen, som ble solgt til forskjellige kjøpere. Salgsgevinstene måtte anses som virksomhetsinntekt. Det hadde ingen betydning at arbeidene var satt bort til forretningsfører, byggmester mv. Aktiviteten gikk langt ut over en vanlig kapitalanbringelse Side 15 Hva er virksomhet noen momenter Aktivitet eksempler HRD i Utv. 2013/711 (Rt. 2013/421) To personer kjøpte opp en fordringsmasse på ca. 300 kundefordringer til samlet pålydende ca. kr Inndrivingen av fordringene var satt bort til tre inkassoselskaper. Fordringene ble lagt inn i et ANS som de to stiftet. Selve innehavet av en slik fordringsmasse krevde så stor aktivitet at det måtte anses som virksomhet. Det hadde ingen betydning at inndrivingen var overlatt til tre inkassoselskaper. Kravet til aktivitetens omfang vil variere og må vurderes over noe tid avhengig av virksomhetens art. Side 16

9 Hva er virksomhet noen momenter Aktivitet eksempler Står man overfor en avkastning som klart overstiger en normal avkastning på den investerte kapitalen, vil dette i tvilstilfeller kunne være et moment for at det foreligger virksomhet, jf. LRD 10. august 1995 (Borgarting) i Utv. 1995/965. Side 17 Hva er virksomhet noen momenter Tomtesalg Ved salg av tomter må det vurderes om arealet har inngått som driftsmiddel i en virksomhet, for eksempel en jord- eller skogbrukseiendom. Tomtegevinsten skal i så fall anses som en del av virksomhetsinntekten. I andre tilfeller må det vurderes om arbeidet med tilrettelegging og salg av tomtearealet kan anses som en virksomhet i seg selv. Dette må vurderes på vanlig måte, hvor det særlig må legges vekt på aktivitetens omfang. Side 18

10 Hva er virksomhet noen momenter Tomtesalg Om tilfeller hvor gevinst ved salg av tomter ble ansett å være virksomhetsinntekt, se URD 26. april 1991 (Nedre Romerike herredsrett) i Utv. 1991/673 og URD 18. januar 2011 (Fjordane tingrett) i Utv. 2011/247. Se også BFU 33/2006, hvor det ble ansett å foreligge virksomhet og BFU 39/2006, hvor det ikke ble ansett å foreligge virksomhet. Om et tilfelle hvor det ikke ble drevet jordbruksvirksomhet, men hvor salg av tomter ble ansett som salg av driftsmiddel fra annen virksomhet som gikk ut på utnyttelse av eiendommens potensial til annen aktivitet, se BFU 59/2006. Om et tilfelle hvor gevinst ved salg av tomter ikke ble ansett å være virksomhetsinntekt, se BFU 11/2014. Sameierne i en tomt engasjerte et arkitektkontor for å utarbeide reguleringsplan med sikte på videresalg. Tomtesalgsgevinsten ble ansett som kapitalinntekt for sameierne. Side 19 Hva er virksomhet noen momenter Åndsverksrettigheter Forfattere og oversettere som mottar vederlag i form av royalty, skal anses som næringsdrivende. For godtgjørelser fra forlegger til forfatter/oversetter følger dette av FSSD annet ledd. Royalty som oppebæres av andre, f.eks. arvinger mv., anses som kapitalinntekter. Side 20

11 BFU-er om virksomhet BFU Salg av Eiendom Skattepliktig kapital eller virksomhet Spørsmålet var om et sameie drev virksomhet i forbindelse med et fremtidig salg av Eiendommene til en utbygger. Etter en helhetsvurdering konkluderte Skattedirektoratet med at sameiet ikke drev virksomhet da kravene til varighet og omfang ikke var oppfylt. BFU Spørsmål om aktivitet i en skogeiendom skal anses som virksomhet eller passiv kapitalforvaltning Saken gjaldt spørsmål om grensen for virksomhet ved aktivitet i skog i seg selv og sammen med tomtefeste og uttak av sand. Skattedirektoratet konkluderte med at innsenders aktivitet ikke var å anse som virksomhet. Side 21 BFU-er om virksomhet BFU Personlig utleie av fast eiendom kombinert med utleie av fast eiendom til heleid driftsselskap Saken gjaldt spørsmål om innsenders inntekter ved utleie av Campinghytter med tilhørende grunn, sanitæranlegg og vaktbolig samt inntekter ved utleie av et lagerlokale til sitt direkte heleide driftsselskap, skal skattlegges som kapitalinntekt eller virksomhetsinntekt. Etter en konkret samlet vurdering kom Skattedirektoratet til at utleieinntektene vil være kapitalinntekt. BFU Virksomhetsgrensen ved utleie Saken gjaldt spørsmål om grensen for virksomhet ved utleie av næringseiendom, sammen med utleie av privat leilighet, samt om styreverv i næringseiendommens sameie ville ha betydning for virksomhetsvurderingen. Leietaker i næringseiendommen hadde ansvaret for indre vedlikehold og sameiet som næringseiendommen var en del av, hadde ansvaret for ytre vedlikehold. Skattedirektoratet konkluderte med at innsenders utleie ikke var å anse som virksomhet. Side 22

12 BFU-er om virksomhet BFU Virksomhetskravet ved omdanning fra ANS til AS BFU Spørsmål om næringsvirksomhet i et sameie BFU Om personlig aksjeinvestering anses som virksomhet - omdanning til aksjeselskap BFU Spørsmål om utleie av fast eiendom er virksomhet og om realisasjon av driftsmiddel (fem leiligheter) BFU Tomtesalgsgevinst som kapital- eller virksomhetsinntekt og tidspunktet for innvinning samt medarvings rett til andel i salgsvederlag BFU Omdanning av enkeltpersonforetak og restrukturering BFU Inngår gevinst ved salg av andeler i grunnlaget for beregning av personinntekt og tidspunkt for beskatning? Side 23 BFU-er om virksomhet BFU Spørsmål om gevinst ved salg av tomteområde inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt og om føring over gevinst- og tapskonto BFU Spørsmål om gevinst ved realisasjon av tomter inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt (skatteloven 5-1, 5-30 og flg.) BFU Spørsmål om gevinst ved tomtesalg inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt BFU Spørsmål om utleieinntekt var kapitalinntekt BFU Spørsmål om gevinst ved realisasjon av tomter inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt skatteloven 5-1 første ledd, jf og flg. BFU Spørsmål om virksomhet ble utøvet slik at omdanning kunne gjennomføres skattefritt BFU Spørsmål om aksjehandel er virksomhet som kan omdannes skattefritt til aksjeselskap Side 24

13 BFU-er om virksomhet BFU Spørsmål om verdipapirhandel er virksomhet som kan omdannes skattefritt til aksjeselskap BFU Spørsmål om verdipapirhandel er virksomhet som kan omdannes skattefritt til aksjeselskap BFU Spørsmål om gevinst ved realisasjon av tomter inngår i grunnlaget for beregning av personinntekt BFU Spørsmål om utleieaktivitet anses som virksomhet BFU Spørsmål om utleie av forretningsbygg er virksomhet som kan omdannes til aksjeselskap BFU Ektefellers forhold ved vurderingen av om det drives virksomhet ved utleie av leiligheter BFU Spørsmål om skattefri omdanning etter skatteloven vurdering av om bortfeste av tomter er virksomhet i skattelovens forstand BFU Ektefellers forhold ved vurderingen av om det drives virksomhet ved utleie av leiligheter Side 25 Salg av innmat eller aksjer Eks.: Salg av eiendom som eies av AS Eiendom AS eies av personlig aksjonær(er). Hva er kjøper villig til å betale for aksjene i stedet for eiendommen? Hva skal salgssummen benyttes til? Utbytte eller reinvestering? Side 26

14 Salg av innmat eller aksjer Eksempel Eiendeler EK og gjeld Eiendom 1000 ASK 10 Overkurs 90 AEK 100 Sum EK 200 Utsatt skatt 115 Langsiktig gjeld 685 Sum gjeld 800 Saldo eiendom = 300 Saldo tekniske installasjoner = 200 Eiendommens verdi = 2000 Kostpris aksjer = Side 27 Salg av innmat eller aksjer Hva betaler kjøper for aksjene når ikke får avskrivning av 2000, men 500? Nåverdien av skatten av tapte avskrivninger: NV = (VV S) x AS x 0,23 AS + NR NV = Nåverdi VV = Virkelig verdi S = Saldo AS = Avskrivningssats NR = Nominell rente etter skatt Side 28

15 Salg av innmat eller aksjer Må beregne avskrivning av bygg og tekniske installasjoner hver for seg NV (bygg) = NV (tekn.inst.) = ( ) x 0,02 x 0,23 0,02+0,05(?) ( ) x 0,1 x 0,23 0,1+0,05(?) = 59 = 92 Sum 151 Side 29 Salg av innmat eller aksjer Hva betales for aksjene gitt enighet om rentesatsen EK 200 Merverdi eiendom 1000 Utsatt skatt iflg regnskap 115 Skatt av tapte avskrivn -151 Kjøpesum for aksjene 1164 Side 30

16 Beregning av aksjeverdi Start med selskapets egenkapital +/- forskjell mellom virkelig verdi av eiendom og regnskapsmessig bokført verdi -/+ nåverdien av å miste fradragsrett for økte (eller reduserte avskrivninger) +/- utsatt skatt/utsatt skattefordel +/- eiendeler/gjeld som ikke skal være med -/+ skatt av eiendeler som skal selges før aksjer/andeler overtas = Kjøpesum for aksjer/andeler Side 31 Salg av innmat eller aksjer - skatteberegning Skatt ved salg av aksjer: Salgssum Inngangsverdi 100 Skattepliktig gevinst 1064 Skatt av gevinst 1064 x 30,59 % 325 Salgssum 1164 Netto etter skatt 839 Side 32

17 Salg av innmat eller aksjer - skatteberegning Salg av innmat Salg av eiendom 2000 Skatt på selskapet ( )x0, Betaler gjeld -685 Kontanter i selskapet før avvikling 970 Avviklingsomkostninger -10 Utbetaling til aksjonær før skatt 960 Skatt av gevinst ( ) x 30, Netto etter skatt 697 Side 33 Salg av aksjer fra Holding AS Salgssum aksjer 1164 Skatt 0 Avvikler Holding AS -10 Skatt på gevinst ( ) x 30,59 % -322 Netto etter skatt 832 Side 34

18 Omorganisering før salg Mange kommer for sent med omorganisering av selskaper mht. til spørsmålet om ønske å fisjonere ut før salg. Husk en fisjon kan ta over 3 måneder å gjennomføre (6 uker kreditorfrist). Her har vi tidligere vært redd for gjennomskjæring, men etter ConocoPhilips dommen i Høyesterett den 12. mars 2014 har status endret seg. Side 35 Omorganisering før salg ConocoPhillips-dommen 14. januar 2005 inngikk ConocoPhillips avtale om salg av eiendommen Tangen 7 til Havanacci AS (uavhengig kjøper). Siden det var flere eiendeler i selskapet, ble det avtalt at selskapet skulle fisjoneres før aksjene ble overført til Havanacci AS. Etter fisjonen var eiendommen Tangen 7 den eneste eiendelen i det selskapet som ble solgt. Side 36

19 ConocoPhillips-dommen - vilkårene for gjennomskjæring 1. Skattemotivert I den aktuelle sak sto det om en skattebesparelse her på ca. MNOK 17,5. Iflg. Høyesterett er det en sterk presumpsjon for at det hovedsaklige formålet med disposisjonen (fisjonen) var å spare skatt. 2. Illojalt mot skattereglene Etter å ha gått gjennom forarbeidene konkluderer Høyesterett med at ligningsmyndighetene, og domstolene, i en slik situasjon bør være varsomme med å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Retten viste til hensynet til forutberegnlige regler på skatterettens område. Det ble etter dette konkludert med at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring her. Side 37 ConocoPhillips-dommen - vilkårene for gjennomskjæring Høyesterett viste til hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område og pekte på at lovgiver har avstått fra å lovfeste regler som kunne begrense rekkevidden av skattefritaket dersom det var ønskelig. Retten uttalte videre i premiss 66: "Ligningsmyndighetene, og domstolene, bør i en slik situasjon etter min oppfatning være varsomme med å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Jeg viser til det jeg tidligere har uttalt om hensynet til forutberegnelige regler på skatterettens område." Høyesteretts syn står i skarp kontrast til Skattedirektoratets uttalelse i Utv side 1873, og rettskildegrunnlaget som lå til grunn for uttalelsen, er endret ved Høyesteretts dom. For fremtiden legger Skattedirektoratet til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer. Side 38

20 ConocoPhilips dommen virkning av dommen i andre skattemotiverte omorganiseringer Akseptert praksis i ettertid Nye endringer? Professor Fredrik Zimmer la våren 2017 frem et forslag til lovfestet gjennomskjæring. Utredningen foreslår å gi regelen en annen struktur enn den som Høyesterett har lagt til grunn i de senere år. Etter forslaget skal det objektive vilkåret (som særlig er knyttet til virkningene av disposisjonen og skattereglenes formål) være hovedsaken og komme først i vurderingen. Det subjektive vilkåret får form av en regel om at skattyters disposisjon likevel ikke skal rammes når disposisjonen er vesentlig motivert av andre forhold enn å spare skatt. Kontroversielt Side 39 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Side 40

21 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Eksempel To aksjonærer i liberalt yrke i selskap med god inntjening En er 30 år og en er 65 år Eier 50 % hver Inngangsverdi på aksjene = pålydende Innbetalt kapital på aksjene = pålydende Den eldste skal kjøpes ut for 5 mill. 30-åringen har søkt banken om lån på 5 mill. med sikkerhet i aksjene Lån innvilget nedbetalingstid 5 år serielån Hvor mye utbytte må han ta ut for å betale avdragene på lånet? Side 41 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Årlige avdrag 1 mill. Utbytteskatt 30,59 % (eller høyere dersom selskapsskatten går ned) Årlig utbytte = x 100 (100 30,59) = Utbytteskatt over 5 år x 5 = I tillegg må det tas ut utbytte for å dekke renter på lånet. Utbytte skattes med 30,59 %, mens rentefradraget er på 23 %. Selger får 30,59 % skatt av gevinsten på , dvs Er det andre måter å gjennomføre dette på? Side 42

22 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Balanse i selskapet (tall i 1000 kr): Div eiendeler 6600 ASK 100 AEK 5500 Div gjeld Side 43 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Selskapet kan kjøpe egne aksjer, dvs. aksjene til den som skal tre ut av selskapet. AL 9-2: Selskapets erverv av egne aksjer må ikke medføre at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter 3-1 første ledd. AL 9-3: Et aksjeselskap kan bare erverve egne aksjer dersom vederlaget som skal ytes for aksjene, ligger innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter a første og annet ledd gjelder tilsvarende. Skal meldes Foretaksregisteret etter 9-4, 4. ledd. Side 44

23 Utløsning av kompanjong/generasjonsskifte Skattemessige konsekvenser for «kjøper» og selger Selger får samme skatten Kjøper slipper utbytteskatten i sin helhet Side 45 Generasjonsskifte - eksempel Problemstilling: Far sitter som 100 % eier av et driftsselskap. Nå ønsker han å overføre aksjene til sønnen, og sønnen ønsker konsern. Far ønsker å sikre seg selv inntekt, samt de andre arvingene. Far har høy inngangsverdi på aksjene. Hvordan kan man gjennomføre dette? Side 46

24 Generasjonsskifte - eksempel Far Drift AS Far overfører aksjene til Sønn Holding AS Sønn Sønn Holding AS Drift AS 47 Generasjonsskifte - eksempel Sønnen vil ikke få nyttiggjort inngangsverdien på aksjene han mottar som forskudd på arv/gave. Grunnet fritaksmodellen vil heller ikke selskapet ha noen nytte av inngangsverdien. Som alternativ til ren gave, kan det vurderes å selge aksjene til sønnens AS (gavesalg). Aksjene kan selges for fars inngangsverdi uten at det utløses skatt og avgift (vær oppmerksom på om inngangsverdien er forskjellig på aksjene). Seniors pensjon vil dermed kunne sikres, og far har midler til å gi de andre arvingene. Gjeld til far betjenes av sønnens AS. Salget vil ikke utløse skatt for far hvis hans inngangsverdi på aksjene er høyere enn salgssummen (og gir heller ikke fradrag for tap med mindre salgsprisen er lik markedsverdi). Side 48

25 Kapitalendring tilbakebetaling av innbetalt kapital Side 49 Nedsettelse av aksjekapital Aksjeloven kapittel angir (kun) 3 muligheter: 1. dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte 2. utdeling til aksjeeierne eller sletting av selskapets egne aksjer etter kapittel 9 3. avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens beslutning Etter nr 1 kreves ikke kreditorvarsel, Side 50

26 Nedsettelse av aksjekapital Ved bruk av 12-1, 1.ledd nr 3 overføring til annen innskutt EK Når det senere tas ut utbytte fra annen innskutt egenkapital, er det skattemessig tilbakebetaling av innbetalt kapital dersom den nedsatte aksjekapital var innbetalt kapital. Side 51 Kapitalnedsettelse med kreditorvarsel Gjennomføring av tilbakebetaling rekkefølge: 1. Styremøte 2. Generalforsamling 3. Melding til Foretaksregisteret 4. Kunngjøring i statens elektroniske kunngjøringspublikasjon 5. Avvente kreditorfristen 6. Styremøte 7. Melding til Foretaksregisteret om iverksettelse 8. Registrering i Foretaksregisteret 9. Utbetaling Side 52

27 Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Sktl Skatteplikt for utbytte 1) Utbytte fra selskaper som omfattes av 10-1, regnes som skattepliktig inntekt, jf og ) Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs... (Husk: Tilbakebetaling av innbetalt kapital reduserer inngangsverdien.) Side 53 Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Innbetalt kapital er en skatteposisjon som knytter seg til den enkelte aksje Virik-dommen (Rt s 296), Benestad-dommen (Utv s. 194) Dette betyr at det kan være ulik innbetalt kapital bak den enkelte aksje. Side 54

28 Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital 1. Gründer stifter AS, ASK = Rettet emisjon mot investor, som betaler , ASK utvides med , OK år senere utbetales ved å sette ned ASK med og OK med Beskatning? Side 55 Skattefri tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Gründeren må betale skatt av som utbytte Investor: Tilbakebetaling av innbetalt kapital ikke skattepliktig Side 56

29 Utfordringen med fordeling av innbetalt kapital Eksempel: Stiftet holdingselskap etter overgangsregel E ved å skyte inn 7 selskaper Sum innbetalt aksjekapital og overkurs i disse 7 selskapene var ved stiftelsen kr fordelt med kr i AK og i overkurs Registrert aksjekapital ved stiftelsen var kr og registrert overkurs var kr I 2016 ble overkurs nedsatt fra kr til kr 0 med utbetaling til aksjonær Her har regnskapsfører kun sett på bokført overkurs og ansett den som innbetalt uten nærmere kontroll Resultatet blir som på neste side Side 57 Utfordringen med fordeling av innbetalt kapital Overførte selskap Antall vederlags -aksjer Utbetalt overkurs Innbetalt AS kapital Innbetalt overkurs Skattepliktig utbytte Rest innbet kapital A AS B AS C AS D AS E AS F AS G AS SUM Resultatet ble at eier måtte skatte for kr som han ikke hadde regnet med, og ble ilagt 30 % tilleggsskatt. Skattekontoret måtte ha 3 saksbehandlere og 3 brev før de selv kom frem til riktig resultat, men konkluderte med at skattyter er næringsdrivende, og da påligger et særlig ansvar for å gjøre ting riktig. Side 58

30 Kapitalnedsettelse Aksjekapital kan skrives ned for utbetaling to måter Innløsning av enkeltaksjer Reduksjon av pålydende Vilkår Følge reglene om kapitalnedsettelse i aksjeloven kapittel 12 Kreditorvarsling etc. Overkurs kan deles ut som utbytte Husk at det kan være en innbetalt kapital/overkurs som gjør at det ikke utløses skatt Må behandles riktig i aksjonærregisteroppgaven Side 59 Kapitalnedsettelse og overgangsregel E Holdingselskap opprettet etter overgangsregel E Ofte egenkapital bestående av balanseført egenkapital fra underliggende selskap Dersom denne er mindre enn innskutt egenkapital hva da? Dvs. at annen EK består av innskutt kapital Kan vedtas at det er innbetalt kapital som tilbakebetales Må behandles korrekt i aksjonærregisteroppgaven slik at det blir korrekt i selvangivelsen til eier Viktig å ha kontroll på innskutt kapital knyttet til dine aksjer - det er etter vårt syn en svakhet i aksjonærregisteret at man ikke har spurt om denne beløpsstørrelsen der Husk at dette skal vurderes for hver enkelt aksje Husk at dette må kunne dokumenteres Side 60

31 Kapitalnedsettelse eksempel 1 Innbetalt beløp aksje 1 Innbetalt beløp aksje 2 Totalt Aksjekapital 2 aksjer à kr Overkurs likt med kr pr. aksje Sum innbetalt kapital Tilbakebetaling av aksjekapital på hver aksje og nedskrivning av overkurs kr på hver aksje, totalt kr i tilbakebetaling Skattefritt pga. tilbakebetaling av innskutt kapital da innbetalt kapital er likt fordelt på alle aksjer 61 Kapitalnedsettelse eksempel 2 Høsten 2005 stiftet Kari et overgangsregel E selskap kalt Sparegrisen AS ved at hun benyttet sine aksjer i Alfa AS og Beta AS som tingsinnskudd. Forutsetningene i Alfa AS og Beta AS var som følger: Selskap Innskutt kapital Verdi på selskap Aksjekapital ved stifelsen Alfa AS Beta AS Sum Sparegrisen AS Sparegrisen AS ble stiftet etter kontinuitetsprinsippet med en aksjekapital på kr fordelt på 2 aksjer à kr I forhold til FIFU-prinsippet anses vederlagsaksjen for Beta AS aksjene som anskaffet først. 62

32 Kapitalnedsettelse eksempel 2 Kari ønsker nå å nedskrive aksjekapitalen med kr med utbetaling til seg selv, og mener dette er tilbakebetaling av innbetalt kapital Er det riktig? Regelverket, med bakgrunn i en dom fra 1956, gjør at Skatteetaten tolker begrepet innbetalt aksjekapital slik at det skal vurderes individuelt på hver enkelt aksje, dvs. at det ikke er hjemmel for noen porteføljevurdering. Dette medfører følgende: For aksje 1 vil tilbakebetaling av kr være skattefri, og rest innbetalt aksjekapital blir kr selv om pålydende på aksjen nå er kr For aksje 2 vil tilbakebetaling av kr medføre at kr blir skattepliktig som utbytte og kr blir skattefritt. Rest innbetalt aksjekapital på denne aksjen er kr Kapitalnedsettelse Kari har derfor ikke oppnådd sitt ønske. Hva kan hun gjøre? Hun har tre alternativer: 1. Spleis til 1 aksje før utdeling 2. Innløsning av enkeltaksjer med overføring til fond 3. Opprettelse av aksjeklasser 64

33 Alternativ 1 spleis til 1 aksje Hvis hun hadde spleiset sine 2 aksjer til 1 aksje, så ville hun fått ut kr skattefritt som tilbakebetaling av innbetalt kapital. BFU 66/06 SKD: Spleis av aksjene til en aksje gir ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring Utfordring: Ved senere splitt må du ta opp historisk fordeling Tilbake der du var FIFU-prinsippet Typisk hvis man ønsker senere generasjonsskifte 65 Alternativ 2 innløsning av enkeltaksjer BFU 15/11 Innsender opplyser at det høsten 2005 ble gjennomført et delvis generasjonsskifte i Selskapet ved at Mor og Far overførte 196 B-aksjer i Selskapet til hver av ekteparets tre myndige barn. Faren beholdt 6 A-aksjer i selskapet. Aksjeklasse Skattemessig innbet. Kapital pr. aksje Totalt innbetalt i klassen 394 b-aksjer opprinnelige a-aksjer nyere b-aksjer Sum Side 66

34 Alternativ 2 innløsning av enkeltaksjer I BFU 15/11 har Skattedirektoratet vurdert følgende: Selskapet hadde aksjer med ujevn fordeling av innbetalt aksjekapital Ønsket å komme i posisjon for skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital Selskapet planla å splitte aksjene, innløse enkeltaksjer (med lav innbetalt kapital) og foreta nedskrivning av aksjekapitalen med overføring til fond, før utbetaling til aksjonærene Skattedirektoratet: disposisjonene vurdert enkeltvis ville ikke utløse beskatning forholdet ga heller ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring Side 67 Alternativ 3 - Opprettelse av aksjeklasser Hvis aksjekapitalen i tidligere eksempel var kr fordelt på 2 aksjer og overkursen var kr , hvorav alt var innbetalt på Alfa Aksjen, kunne man valgt å opprette aksjeklasser i stedet. Altså slik: Selskap Innskutt kapital Verdi på selskap Aksjekapital ved stiftelsen Overkurs ved stiftelsen Alfa AS Beta AS Sum Sparegrisen AS

35 Opprettelse av aksjeklassere Prinsipputtalelse 20. mars 2012 SKD: En aksjonær kan velge hvilke aksjer som legges i ulike nye aksjeklasser. BFU 24/13 bekrefter dette. Betydning for om aksjonær fritt senere kan ta ut innbetalt kapital fra aksjeklassen med høy innbetalt kapital og utsette utbyttebeskatningen, eller selge aksjer i aksjeklassen med høye inngangsverdier først. Normalt vil det ikke være anledning til å benytte ulovfestet gjennomskjæring i slike tilfeller. 69 Kapitalnedsettelse Alternativt Kari påpeker ved fremtidige utbytteutdelinger fra Sparegrisen AS at den delen som gjelder aksje 1, skal anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital inntil hun har fått utbetalt kr Lovlig, jf. Finansdepartementets brev av 28. mars 2006 Viktig å være nøye med aksjonærregisteroppgaven slik at dette blir riktig i selvangivelsen til eier 70

36 BFU 24/13 - Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital Skattyter hadde 50 A- og 51 B-aksjer i Selskapet. A-aksjene hadde lavere innbetalt kapital enn B-aksjene. Spørsmålet var om skattyter for å optimalisere tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, kunne bytte A-aksjer i B-aksjer, og tilsvarende B-aksjer i A-aksjer, uten at dette utløste realisasjonsbeskatning. Aksjebyttet skulle skje med grunnlag i vedtektsendringer. Skattedirektoratet forutsatte at aksjebyttet kunne gjennomføres lovlig i forhold til selskapsrettens regler, og kom til at forholdet ikke utløste realisasjonsbeskatning. Direktoratet kom videre til at utdeling av utbytte etter omklassifiseringen kunne anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital for skattyter. Side 71 Kontrolleres tilbakebetaling av aksjekapital/overkurs? Skatteetaten har intensivert kontrollene vedr. tilbakebetaling av innbetalt kapital. 24. april 2013 SKD om Skattemessig innbetalt kapital tilbakebetaling etter overføring av aksjer i henhold til overgangsregel E til skatteloven Hva som er skattemessig innbetalt kapital, er avgjørende i forhold til om ev. tilbakebetaling av kapital utløser skatt som utbytte eller ikke. Det fremgår av overgangsregel E at skattemessig inngangsverdi på vederlagsaksjene skulle settes lik aksjenes inngangsverdi på de overførte aksjene. Overdragende skattyters øvrige skatteposisjoner knyttet til de overførte aksjene skulle også videreføres på vederlagsaksjene. Kontinuitetsprinsippet som følger av overgangsregel E, omfatter også skatteposisjonen innbetalt kapital. Side 72

37 Kontrolleres tilbakebetaling av aksjekapital/overkurs? Det beløp som er ansett som skattemessig innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, i det underliggende selskapet, skal anses som skattemessig innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, på vederlagsaksjene i holdingselskapet. Kapitalforhøyelsen i det mottakende selskapet medførte i en rekke tilfeller at det ble utstedt flere eller færre aksjer enn det aksjonæren eide i det underliggende selskapet. I slike tilfeller må skatteposisjonen innbetalt kapital omfordeles på de mottatte vederlagsaksjene. Dette gjelder både når den innbetalte aksjekapital, herunder overkurs, var høyere enn aksjeinnskuddets regnskapsmessige verdi, og hvor den var lavere. Side 73 Kapitalnedsettelse OBS Aksjekapital og overkurs kan inneholde andre elementer enn innskutt kapital Oppskrivningsfond Fondsemitterte aksjer Konsekvenser ved tilbakebetaling av slike midler Utbyttebeskatning for aksjonær Har aksjekapitalen vært skrevet opp uten innbetaling, skal eventuell utbetaling først anses å dekke denne oppskrivningen og behandles som aksjeutbytte. Dette gjelder selv om oppskrivningen er skattlagt hos selskapet etter tidligere selskapsskatteloven 1-6. Side 74

38 Kapitalforhøyelse En utfordring i forbindelse med kapitalnedsettelsene er hvordan man har gjennomført kapitalforhøyelse i sin tid. I situasjoner hvor eksisterende aksjonærer skyter inn ny aksjekapital/overkurs, bør man normalt øke pålydende fremfor å utstede nye aksjer. betydning i forhold til senere kapitalnedsettelser kan være en utfordring der det er en stor overkurs tilknyttet de aksjene som ble utstedt ved siste kapitalforhøyelse når denne overkursen skal utbetales, vil man få utbytteskatt på den da utbetalingen må skje likt til alle aksjer Ev. egne aksjeklasser Side 75 Formueseffekt av utbytte 1. Tar du ut et tilleggsutbytte på 10 MNOK, øker formuen din med 10 MNOK Med 0,85 % formuesskatt lønner det seg ikke å spare marginalt i utbytteskatt 2. Vurdere å flytte måletidspunktet fra 1.1. til gjennom kapitalforhøyelse/nedsettelse med utbetaling eller innbetaling fra aksjonær? Konkret vurdering Husk i så fall at årets resultat er med på å øke formuen Side 76

39 Lån fra aksjonær sktl Side 77 Lån fra aksjonær sktl Skattlegging av renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskaper mv. (1) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for renter på lån fra personlig skattyter til aksjeselskap, allmennaksjeselskap, likestilt selskap og sammenslutning etter 10-1, tilsvarende utenlandsk selskap, samt til selskap med deltakerfastsetting, jf Bestemmelsen gjelder ikke for lån knyttet til mengdegjeldsbrev som er gjenstand for omsetning i organiserte marked innen seks måneder etter utstedelse, og innskudd i bank. Skatteplikten etter denne paragraf kommer i tillegg til den alminnelige skatteplikten for renteinntekter, jf (2) Renteinntekter etter første ledd er skattepliktige for mottaker. Skattepliktig inntekt settes til faktisk påløpte renter som reduseres med mottakerens skattesats for alminnelig inntekt før det gjøres fradrag for skjerming. (3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av denne paragraf, og herunder fastsette nærmere regler om beregning av skjerming og skattepliktig renteinntekt. Side 78

40 Lån fra aksjonær Regelen gjelder både for aksjonær og alle privatpersoner som låner penger til selskapet. Eksempel: Peder Ås låner sitt AS 1 mill kr. Regner med markedsrente på 5 %, dvs. renteinntekt kr Kapitalinntekt som skattlegges med 23 %, dvs. kr i tillegg skattlegging etter 5-22 Tillegget settes til faktisk påløpte renter som reduseres med mottakerens skattesats for alminnelig inntekt før det gjøres fradrag for skjerming Skjermingsraten for 2018 forventes til 0,7 % 1 mill x 0,7 % = kr 7000 Rentetillegget blir: ( x 0,77) 7000 = Sum inntekt på lånet: = Sum skatt = x 0,23 = Er det lønnsomt å låne til selskapet i stedet for å gå inn med ny egenkapital? Side 79 Lån fra aksjonær lønnsomt? Utbytte har en justeringsfaktor på 1,33, som gir en skattesats på 30,59 % Dette har man ikke på rentetillegget. Der er skattesatsen 23 %, dvs. en fordel på 7,59 % for 2018 Dersom alminnelig inntekt og selskapsskatten settes ned, går utbytteskatten opp, og forskjellen blir større For 2017 var forskjellen 5,76 % Side 80

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Generasjonsskifte Aktualitet - mål Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Norsk undersøkelse for noen år siden: 37% planla generasjonsskifte de neste 5 år 50% neste

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt med tilhørende momenter ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no 928 52 587 BDO NORGE Et av landets ledende kompetansehus

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Lån til og fra eget selskap. i små og mellomstore bedrifter

Lån til og fra eget selskap. i små og mellomstore bedrifter Lån til og fra eget selskap i små og mellomstore bedrifter Aktualitet Lån til og fra eget selskap er i utgangspunktet praktisk, men er gjenstand for en rekke særregler. Viktig å ha kontroll på enkelthetene

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS Årsberetning og årsregnskap 2015 for Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnr.: 914 017 513 BUSKERUD TRAV HOLDING AS Side 1 ÅRSBERETNING 2015 1. Virksomhetens art og lokalisering FORMÅL Selskapet er et

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven Selskapets organisasjonsnummer Selskapets navn Inntektsår MOR (SELSKAP X) TREKANTFUSJON MED VEDERLAGSAKSJER I MOR AS 2018 Selskapets adresse Skal fylles ut av alle norske aksje-

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Selskapets organisasjonsnummer Selskapets adresse Selskapets navn Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-187. Oppgaven

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler:

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Fisjon og fusjon Aktualitet - mål Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Sammenslåing (fusjon) eller fisjon (deling) i ren form Etablering av konsernstruktur/konserninterne omorganiseringer

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet er registrert.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Selskapets adresse Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Selskapets adresse Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet

Detaljer

Omdannelse - fra ENK til AS

Omdannelse - fra ENK til AS Omdannelse - fra ENK til AS Aktualitet - mål Omdannelse av selskaper (ENK til AS) praktisk/ønskelig hos mange ENK, særlig ved vekst eller i forbindelse med forestående salg (helt eller delvis), generasjonsskifte

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets navn SKILSMISSE AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet er registrert.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087. Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet er registrert.

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer Selskapets navn GAVE TIL BARNS SELSKAP AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer Selskapets navn POST 22 AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Til skattekontoret

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Omdannelse - fra ANS til AS

Omdannelse - fra ANS til AS Omdannelse - fra ANS til AS Aktualitet - mål Omdannelse praktisk/ønskelig hos mange ANS, særlig ved vekst eller i forbindelse med forestående salg (helt eller delvis) MÅL: bli bedre i stand til å gjennomføre/bistå

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets navn LIKEDELT PARTIELL LIKVIDASJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i

Detaljer

Skattefri omdanning fra NUF til AS

Skattefri omdanning fra NUF til AS Skattefri omdanning fra NUF til AS Kursinnhold Rettskilder Utgangspunktet om skatteutløsende realisasjon Hva menes med omdanning og hvorfor velge å omdanne fra NUF til AS? Særlig om NUF-er Krav til det

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer OD Selskapets navn FORENKLET FUSJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Skattemessig gjennomskjæring

Skattemessig gjennomskjæring Skattemessig gjennomskjæring Aktualitet - mål Skattemessig gjennomskjæring stadig aktuelt, særlig i lys av to nyere dommer fra Høyesterett Conoco Pillips III (fisjon «i spranget» og Armada Eiendom AS (avskjæring

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

KRYPTOVALUTA OG SKATT 6. MARS 2018

KRYPTOVALUTA OG SKATT 6. MARS 2018 RSM Advokatfirma AS Morten H. Christophersen KRYPTOVALUTA OG SKATT 6. MARS 2018 Morten H. Christophersen RSM Advokatfirma 1 RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for mellomstore bedrifter

Detaljer

Dette bør du gjøre før nyttår!

Dette bør du gjøre før nyttår! Dette bør du gjøre før nyttår! Sparing til pensjon Skattefavorisert individuell sparing til pensjon Ny ordning innført fra og med 1. november 2017: Årlig sparebeløp økt til 40.000 kroner. Uttak skattlegges

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Omdannelse og oppløsning/avvikling av selskaper

Omdannelse og oppløsning/avvikling av selskaper Omdannelse og oppløsning/avvikling av selskaper Aktualitet - mål Omdannelse av selskaper (f.eks fra ANS til AS) - praktisk Oppløsning/avvikling av selskaper praktisk MÅL: bli bedre i stand til å gjennomføre

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Enkel skatteplanlegging for privatpersoner

Enkel skatteplanlegging for privatpersoner Enkel skatteplanlegging for privatpersoner Dagens tema 1. Hva er skatteplanlegging? 2. Aksjesparekonto (ASK) 3. Fondskonto 4. Individuell pensjonssparing (IPS) 5. Holdingselskap 1. Hva er skatteplanlegging?

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS

Årsberetning og årsregnskap for. Buskerud Trav Holding AS Årsberetning og årsregnskap 2014 for Buskerud Trav Holding AS Organisasjonsnr.: 914 017 513 BUSKERUD TRAV HOLDING AS Side 1 ÅRSBERETNING 2014 1. Virksomhetens art og lokalisering Selskapet er et ideelt

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Aksjer og skatt. for privatpersoner

Aksjer og skatt. for privatpersoner Aksjer og skatt for privatpersoner Aksjer og skatt - Agenda Skatteregler for aksjer (privatpersoner): Aksjonærmodellen Aksjesparekonto Noen aktuelle endringer/nyheter Aksjonærmodellen Skatteregler for

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS

Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos Trac Services AS Side 1 av 5 Avtalevilkår for Aksjesparekonto hos I henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 6 om regelverket ved investeringer i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF)

Informasjonsbrev nr. 6 om regelverket ved investeringer i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting (USDF) Returadresse: Postboks 9200 Grønland, 0134 OSLO Vår dato Deres dato Saksbehandler 28. januar 2019 800 80 000 Deres referanse Telefon Skatteetaten.no 920 29 655 Org.nr Vår referanse Postadresse 991732926

Detaljer