vlsoren NR. l 35. argang ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vlsoren NR. l 35. argang 1 999 ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING"

Transkript

1 NR. l 35. argang vlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i Norge s. 5 Norsk bankrevisoiforening: innkalling til general/orsamling s. 9 Ar problemet - ogsa som konkurransefortriml s. 22 Ar ikke bare et dataproblem s. 24

2 PricewaterhouseCoopers hat 150 afs erfaring innen revisjon og radgivning. I dag er vi storst j VaT bransje bade i Norge og pa verdensbasis. Totalt omfatter PricewaterhouseCoopers mer enn ansatte i 152 land. I Norge er vi mer enn ansatte fordelt pa 15 kontorer over he Ie landet. Vare tjenester omfatter revisjon, bedriftsradgivning, corporate finance og risikostyring. Det samarbeidende Advokatfirm.let PricewaterhouseCoopers DA tilbyr juridisk bistand og skaller5dgivning, og er med sine 100 mecljrbeidere, et av de storste ;tdvokatfirmaene i Norge. Norske og internasjon,lle klienter tilbys meci dette en bredde- og spisskompetans sam er unik i dagens marked. REVIS/ON BEDRIFTSRADGIVNlNG CORPORATE FINANCE RISfKOSTYRINC JURIOISK BlSTAND SKATTERADGJVNlNG LIERING GJENNOM SAMARBEID HANDl.ER OM A GJ0RE HVERANDRE BEDRE. Med PriccwatcrhouseCoopers som din slratcgiske partner kan duo gjcnnom en rammeavtale. sikres tilgang til fleksible og kompetente internrevisjonsrcssurscr ni!r du trenger dem mcs!.. Du vii Irekke Pi! hoyt kvalifiserle meuarbcidcrc meu breu crfaring fra operasjoncll rcvisjon. ledelsc. styring ng kontroll. Du vii f;! tilgang IiI spcsi;dkompetansc innen risikostyring. IT. Illilj~). kvalilet. mm. Du vii kunne sikre deg l~}pende kompetansebygging gjennom yare opplreringsressurser. Du vii ta del ide siste tanker og utviklingstrekk innen fagomradct intern rcvisjon. Du vii kunne utnytte Var! intemasjonale nettverk og Best Practicc database. Du vii kunne utnytte kostnads~ effektivc IT verkt0y som The Internal Audit Workbench. DET BlASER FRISKT, MEN SMULERE FARVANN ER ET BLINDSPOR. Stadig nye krav til internrevisjoncn rna motes Pled en offensiv holdning. Vi kan jobbe sammcn med deg i denne prosesscn. Vih filosofi cr a jobbe i partnerskap med deg og utvikle skrcddcrsydde 10sninger for dine behov. Vi legger vekt pt'i et positivi og nrert samarbeid med apen formidling av ideer, kunnskap og losninger. Vi 0nskcr si'! lang! som mulig a ovcrf0fc kunnskap og crfaring IiI deg og dine koljcgcr. Ved 11 etablcre et samarbcid med oss vii du va:rc sikret at var relics kompetansc og erfaring gir varige forbedringcr og reell kompcianseoverf{"ring. T,4. MEl) DEG FOLK ~O:\l HAR \,.. ERT UTE EN \'INTERDAG FOR. V;"lre medarbeidere er hllyt utdanncde og erfarne personer. blant uc frcmste inncll sill fag. De besiuer n"dvcndigc scrtifiseringcr inncnfor sine spcsialfelt og har bred crfaring fra rollcn som ut~jvcnuc intern revisor i nreringsliv og offcntlig sektor. Blant vtlre medarbeidere finner du Diplomerte Internrevisorer. CIA (Certified Internal Auditor). CISA (Certified Information Systems Auuitors), EOQ Quality Auditors. NFKL godkjente kvalitetsrevisorcr. sam! slalsauloriscrte revisorer. Finn ut mer am innholdcl i slrategisk samarbeid og be om mer informasjon. Ring og sp r cllcr Paul Bellamy, Hans Martin Vikdal eller Espcn Opjordsmoen. d Forde Hamar Kristiansand M,lndal Mo I Rana 0:.10 Sandnes St,wanger Tromso Trondheim Alesund 2 Bankrevisoren 1/99

3 NORSK BANKREVISORFORENING Pilestredet 75D Postboks 5864 Majorstuen 0308 Oslo Hovedstyret 1998/99: Leder: Rolf K Srether Ernst & Young AS, Kristiansund/Oslo TIl. jobb/privat E-post: Styrentedle1nmer: GryAllum Sparebank 1 Vestfold. Sandefjord TIl. jobb E-post: lan Mandelid Fokus Bank, Oslo TIl.jobb E-post: Roy Sypriansen Den Norske Bank, Oslo Tlf. jobb Bjorn Vargmo BBS, Oslo TIl. jobb Torill Ravnanger Sparebank 1 Vest, Bergen TIl. jobb Ketil Wikdahl Gjensidige Bank, Trondheim TIl. jobb L varamedlem: Erling Dybdahl Sparebanken More, AIesund 2. vara11ledlem: Tellel Myrvold Sparebanken Pluss, Kristiansand TIl. jobb varamedlem: RandiAlmas Norges Bank. Oslo TIl. jobb Kontaktpersoner lokalavdelinger: (se tlf. og adresse ovf!1ljorj 0,1/50r: BjomVargmo Midi/Nord: Ketil Wikdahl Vesl: Torill Ravnanger Bankrevisoren 1/99 Lederen har ordet FRISK? Ja, hvorfor ikke? Det er jo ubetinget positivt a vrere frisk. Er du ikke helt med? La oss ta det fra begynnelsen. Mye har skjedd siden Norsk Bankrevisorforening ble etablert i Den starlet nrermest som en fagforening. Den utvildet seg videre til en faglig forening. Det er den fortsatt. Faget har imidlertid utvildet seg. Revisjonsfaget er i ferd med a endre innhold. Forventningene til den finansielle revisor har blitt Idarere definert. Realiteten er at det forventes noe mer enn bare en revisjonsberetning. Forventningene til den operasjonelle revisor endres ogsa. "Kontro1l0r-rolle" erstattes med "rildgiverrollen ". Arbeidsmetodene til revisor utvikles ogsil. De siste arene har det blitt utviklet nye og etter hvert svrert etterspurte metoder. Den organisasjonsenheten revisor arbeider i har ogsa utvildet seg. Den inneholder i dag gjel11e flere faggrupper. Enhetene har ogsa ulike betegnelser. Det er faktisk slik at mange mener "Intel11revisjonen" ikke gir det riktige inntrykket av hva enhetens medarbeidere faktisk driver med. II Vi registrerer at "Intel11reVlsjonen ilille alltid er organisatorisk forankret i styret eller administrerende direkwr. Det er organisasjoner som mener det er mer hensiktsmessig a gi "Intel11- revisjonen" en annen forankring. Vi registrerer ogsa at det er en utvikling at yare medlemmer skifter mellom jobber linjen, "Intemrevisjonen" og ulike stabsfunksjoner. Stabsoppgavene kan vrere innenfor kontroll og sikkerhet, eller kvalitetssilaing. I slike funksjoner benyttes ogsa revisjonsfaglige arbeidsmetoder. AIle disse str0mningene vurderte Norsk Bankrevisorforening i 1997/98 gjel1l1om sin omfattende strategiprosess. Generalforsamlingens strategivedtak i 1998 var begynnelsen pa utiormingen av en ny forening av Norsk Bankrevisorforening. Til arets generalforsamling legger styret fram forslag tilnye vedtekter for foreningen. Forslaget er fullt og helt basert pa strategivedtaket i fjor. Styret har i forslaget tatt konsekvensen av strategivedtaket i forhold til foreningens fonnillsparagraf. Og formillsparagraiens innhold gjenspeiler seg i forslaget tilnytt navn pa foreningen. Sa derfor Forening for Revisjon, Intel11 kontroll, Silillerhet og Kvalitet innenfor finanssektoren. Etter tre ar som leder i NBRF vii staiettpinnen nil bli overtatt av andre. J eg vii benytte denne anledningen til ii takke for meg og 0nske deg Iyld<e til videre! Kristiansund, 22. mars 1999 Rolf K Srether Leder 3

4 Kalender NBRF"s aktiviteter april 1999 NBRF generalforsamling og landskonferanse mai 1999 NIRF Internrevisjonskonferansen 1999 Sekretariatsordningen Avtalen med Den norske Revisorforening tradte i kraft 1. april AvtaIen betyr at du som medlem i NBRF kan benytte deg av sekretariatet i DnR pa samme mate som medlemmene i DnR. Vi vii etter hvert overmre flere administrative arbeidsoppgaver til DnR. Som en mrste introduksjon til dette samarbeidet finner du vedlagt til dette nummeret av Bankrevisoren en informasjonsbrosjyre om DnR. Styret i NBRF haper samarbeidet vii styrke NBRF som organisasjon i tiden som kommer. BANKREVISOREN ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Redaksjonsutvalg: Rolf K St13ther Ernst & Young AS E-post: Postboks 817,6501 Kristiansund TIt. kontor Te1efax Martin W Stevens Ernst & Young AS Postboks 6834 St. Olavs plass 0130 Oslo TIt. kontor Telefax Odd Arild Faugstad Sparebanken Vest TIt. kontor / Telefax Haakon Faanes Kreditkassen, Oslo TIt. kontor Knut Loken Eiksvn. 24A, 1359 Eiksmarka TIt. kontor Ettertrykk if"," tillatt "ten skriftlig tillatelse. Sats: Createurene AS, Lorenskog Trykk: Nordberg Aksidenstryld<eri A/S, Oslo ISSN: Opplag: 450 ex. Anltollsepriser: Helside (s/h) kr , Halvside (s/h) kr ,- I tiuegg kommer satsomkostn. Fargeannonser: Pris etter avtale. Abonnementspris: Kr. 200,- pr. ar. Meninger og pastander som fremkol11mer i artikler euer innlegg i bladet er ild<e nodvendigvis saml11enfauende l11ed NBRF's syn. 4 Bankrevisoren 1/99

5 Regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i norge Av konsulent Jannicke Trumpy, Ernst & Toung Jallllicke Tnll"PY 1. Innledning I denne artikkelen vii jeg fors0ke a beskrive gjeldende regnskapsprinsipper for finansielle instrumenter for banker i Norge, samt gi noen spesielle problemstillinger grundigere behandling. I denne artikkelen definerer jeg finansielle instrumenter til ii omfatte rentebrerende verdipapirer (inldudert nullkupongpapirer), egenkapitalpapirer. samt finansielle derivater. Den nye regnskapsioven trildte i kraft 1. januar dette ilr. Banlmreringen ma derfor forholde seg til tildels nye regler for regnskapsfuringen av finansielle instrumenter f.o.m. regnskapet for 1. kvartal Finansdepartementet fastsatte den 16. desember 1998 Forskrift om arsregnskap mm for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, som Kredittilsynet opplyste om i rundskriv 41/98. Forskriften gir utfyllende og avvikende bestemmelser til den nye regnskapsloven. Dette medfurer at bankene ma forholde seg til regelverk dels i selve loven og de1s i forskriften. I det fulgende vii jeg gjennomga gjeldende regler for finansielle instrumenter. 2. Gjeldende regelverk for finansielle instrumenter Vurderingsreglene instrumenter som Bankrevisoren 1/99 for finansieue bankene ma forhoide seg til finnes de1s i regnskapsloven og de1s i forskriften. Dette samlede rege1verket innebrerer at man kan ha tre grupper av finansielle instrumenter med forskjellige vurderingsprinsipper. 2.1 Finansielle instrumenter sam er oml0psmidler, men ildre Idassifisert sam handel Regnskapslovens 5-2 som sier at omlopsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi gjelder for bankene. Dette innebrerer at verdipapirer og derivater som klassifiseres som oml0psmidier, men iidre som en del av handelsportefuljen (se nedenfor), fremdeles skal vurderes etter laveste verdis prinsipp. For denne gruppen av eiende1er har ikke reglene endret seg med ny lovgivning. Bankene har ofte en portefulje av verdipapirer og finansieue derivater som verken Idassifiseres som handel eller langsiktige investeringer, men som ofte betegnes som forvaltning eller «tiigjengelig for salg». Slike verdipapirer skal fremdeles vurderes etter Iaveste verdis ptinsipp. 2.2 Finansielle instrumenter som er oml0psmidler og Idassifisert sam handel Bankene i Norge opererer etterhvert med relativt store portefuljer av finansielle instrumenter som klassifiseres som handel (trading). For denne gruppen av instrumenter gjelder forskriftens 3-2 som innebrerer at verdipapirer og derivater med finansielt oppgjor skal vurderes til virkelig verdi dersom de inngiir i en handelsportefulje. Ytterligere vilkar som ma oppfylles for Ii kunne benytte denne vurderingsregelen er at instrumentene i portefuljen omsettes i et aktivt og likvid marked. Dette betyr at den nye loven og forskriften apner for videre bruk av markedsverdiptinsippet enn det gammel lovgivning gjorde. Dette er lovgivernes svar pa utviklingen vi ser bade nasjonalt og internasjonalt, som gar mot mer utstrakt bruk av markedsverdier for finansielle instrumenter. I Norge har vi sett at bankene etterhvert i praksis benyttet markedsverdiprinsippet for derivater i handelspoliefuljen. Dette apnet ogsa den forrige arsoppgj0rsforskriften fra Kredittilsynet for. Den nye forsktiften for banker gar lenger enn den nye regnskapslovens 5-8 nar det gjelder adgangen til a bruke markedsverdi. Dette fordi man inkluderer aile derivatkontrakter med finansielt oppgj0r og fordi man har erstattet vilkarene am at instrumentene ma omsettes pa b0rs euer regulert marked, og ha god eierspredning og likviditet, med at instrumentene ma omsettes i et aktivt og likvid marked. Dette innebrerer at man inkluderer instrumenter som FRA-kontrakter, valutaterminkontrakter, osv. dersom disse inngiir i en handelsportefulje. Urealiserte gevinster og urealiserte tap for finansielle derivater som inngilr i handelsportefuljen simi nil klassifiseres pa egne linjer i balansen under henholdsvis andre eiendeler og annen gjeld, jf forskriftens Finansielle instrumellter sam er allleggsmidier Dersom institusjonen har finansieue instrumenter som er klassifisert som 5

6 anieggsmidler skal disse vurderes til anskaffelseskost etter regnskapslovens 5-3. Dette kan vrere langsiktige aksjebeholdninger eller investeringer i obligasjoner, eventnelt med tilh0rende sikringskontrakter (se nedenfor). Regelen sier ogsa at anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ild<e kan ventes a vrere forbigaende. Nedskrivningsplikten gjelder bilde aksjer og obligasjoner, dersom markedsverdien faller og man vurderer at verdifallet er vruig. Nedskrivningsplikten er i fulge forarbeidene utvidet i forhold til tidligere pral<sis ved at det uttales at dersom markedsverdien er lavere enn anskaffelseskost skal verdipapiret sluives ned til markedsverdi. Det ru'gumenteres med at mru'kedsverdi er markedets beste estimat av fremtidig verdi, og derfor ma verdifallet anses som ild<e forbigaende. Delmed har man i realiteten gatt over til laveste verdis prinsipp ogsa for finansielle eiendeler som er klassifisert som anleggsmidler. For en som arbeider tett mot markedet kan det virke rart at man pastar at nar renten eller aksjekurser endrer seg, endrer den seg for alltid! Over- og underkurser for obligasjoner som er anleggsmidler skal fremdeles periodiseres mot forfall eller furste rentereguleringstidspunkt. Dette sies ikke eksplisitt i forsluifien, men fremkommer implisitt av notekravene i 8-8. Nytt regelverk innebrerer at man gjeninnfurer begrepet anleggsmidler for finansielle instrumenter. Utover dette er det gjort den forandring at den spesielle gruppen «obligasjoner som skal holdes til forfalh faller bort. Dette fulger av forsluifiens 10-3, en overgangsregel som sier at obligasjoner anskaffet innen og som er klassifisert som obligasjoner som holdes til forfall, kan vurderes etter forsluifi om arsregnskap mm. for forsiluingsselskaper 3-6 frem til det tidspunkt som kommer furst av forfall og renteregulering. Dette innebrerer at banker kan fortsette a Idassifisere obligasjoner som de allerede hadde ved arsskiftet som holde-til-forfall inntil renteregulering evt. forfall, og slippe nedsluivningsplikt. Disse simi da Idassifiseres srerskilt i balansen. Etter renteregulering, og for nyinnkj0pte beholdninger som Idassifiseres som anleggsmidler, inntrer nedsluivningsplikten. Gruppen av obligasjoner som holdes til forfall vii derfor «d0 ut" for banker i Norge, mens anleggsobligasjoner vii besta. 2.4 Forskjell regnslmpsprinsipper for finansielle instrumenter mel- 10m banker og andre institusjoner/bedrifter Tabellen nedenfor viser hvordan regnskapsprinsippene for forskjellige typer institnsjoner kan oppsummeres: 3. Spesielle problemstilliuger I det fulgende vii behandles srerskilt. flere forhold 3.1 Definisjon handelsportef01je Av det ovenstaende fremgar det Idart at regelverket legger til rette for en tredeling i forhold til hvilke regnskapsprinsipper man kan benytte. Nar det gjelder oml0psmidler kan markedsverdier benyttes for finansielle instrumenter i handelsportefuljen. Dermed blir det viktig hvordan man definerer handelsportefuljen. Det sies i forsluifiens 3-2 at vilkitret for it benytte virkelig verdi er at instrumentene inngar i en handelsportefulje med henblild< pit videresalg. En annen relevant bestemmelse finnes i Kredittilsynets Forsluifi om minstehav til kapitaldekning for markedsrisiko mv for kredittinstitnsjoner og verdipapirforetak (rundsluiv 23/96) 2-1 hvor handelsportefuljen omtales. Det sies at «handelsportefuljen bestiir av posisjoner i finansielle instrumenter, jf verdipapirhandelloven 3-1 annet ledd, som institnsjonen har for egen regning med henblild< pit videresalg eller for pit kort sikt 11 dra fordel av pris- eller rentevruiasjoner." Dvs posisjoner i handelsportefuljen er tatt med sikte pa a oppnii kortsiktige gevinster pa grunnlag av kursendringer i markedet. For de fleste banker vii det were natnrlig a Bank Forsikring Verdipapirfond 8edrifter Vurdering til virkelig verdi Omlop - handelsportefolje Omlop Aile Omlop - handelsportefol}e "aktivt og fikvid marked" "borsnotert eller regulert marked" "god eierspredning og likviditet" Vurdering euer laveste verdis prinsipp Omlop - ikke handel - - Omlop - resten Anleqq Anleqq Vurdering til anskaffelseskostl ikke nedskrivning Holde til farfau overgang Holde til fortall Tilordning anskaffelseskost Gj. snilt kosi Aksjer: FIFO Gj. snilt kosi Gj. snitt kosi Annet: Gj. snit! kosi Behandling av urealiserte verdier Resullatforing Liv: Gevlnster til Resultatforing Resullatforing ved vurdering til virkelig verdi kursreguleringsfond, ellers resultatforing Skade: Resuttatforinn 6 Bankrevisoren 1/99

7 bruke samme definerte portefulje for regnskaps- og kapitaldekningsrapportering. Det interessante ved den siterte definisjonen er at den tar utgangspunkt i en kortsiktig tidshorisont eller intensjon ved kj0p (evt. shortsalg). Dette ble dmftet internasjonalt da forskriften ble innmrt. Man var enige om at en tidshorisont pa opp til 6 maneder var fornuftig. Dette innebrerer at tidshorisont pa en maned helt klart er handel, men 9 maneder sannsynligvis ikke er handel (tilgjengelig for salg). Problemet er a Imytte en vurdering til intensjonen pa kj0pstidspunktet. Altsa rna man kunne ha intensjon om a selge innen 3 maneder pa kj0pstidspunktet og dermed definere instrumentet inn i handelsportefuljen, for i praksis a selge furst om 1 ar pga kursutviklingen. Aile banker skal ha interne regler om hvilke finansielle instrumenter som inngar handelsportefuljen ihht. kapitaldelmingsreglene, og skal ogsa omtale den regnskapsmessige definisjonen av portefuljen i noter til regnskapet. Det ville vrere naturlig om disse definisjonene var overensstemmende, men de rna ilcice vrere det. 3.2 Sikring F0r jeg gar nrermere inn pa regnskapsprinsippet sikring vii jeg kort nevne at sikring kan bokf0res pa to alternative mater. Man kan benytte utsatt bokfuring, som innebrerer a utsette regnskapsfuringen av urealiserte verdier bade for sikringskontrakten og den sikrede post. Alternativt kan man benytte markedsverdi for begge postene, dvs bokfure urealiserte verdier bilde for sikringskontrakten og den sikrede post. Trenden internasjonalt gar mot sistnevnte. Status i Norge er mer uavklart, men det synes som begge metoder kan benyttes her. Finansielle instrumenter kan vrere silningskontrakter, dvs de kan silcre enten verdien eller kontantstmmmen av en (eller flere) andre finansielle instrumenter eller andre eiendelseller gjeldsposter. Regnskapslovens 4-1 nr 5 inkluderer sikringsbokfuring som et av de fern grunnleggende regnskapsprinsipper. Denne regelen som sier at wed silning skal gevinst og tap resultatfures i samme periode» gjelder ogsa for banker. Dette innebrerer at dersom et finansielt instrument, uavhengig av om det er et verdipapir eller en derivatkontralct, defineres som et sikringsinstrument, skal instrumentet vurderes pa samme mate som den sikrede posten. Dersom et instrument sikrer en post som er definert som et oml0psmiddel, men ilille handel, skal sikringskontrakten tas med vurderingen etter laveste verdis prinsipp. Om portefuljevurdering, se nedenfor. Dersom et instrument sikrer en post som inngar i handelsportefuljen skal markedsverdiprinsippet ogsa benyttes for sikringskontralcten. Dersom et instrument silu'er en post som er definert som et anleggsmiddel, skal eventuelle renteelementer periodiseres og ytterligere urealiserte gevinster og tap behandles i samsvar med den sikrede post i den grad gevinstene eller tapene iklce gjelder andre faktorer, som kreditt. Problemet ogsa her er hva som kan defineres som sikring. Utgangspunktet rna igjen vrere intensjonen ved inngaelse av kontrakt. Sikring har vrert omtalt forskjellig opp gjennom arene. Man har beveget seg ira en streng definisjon av sikring som en-tilen sikring, til et mer dynamisk portefuljesilningssynspunkt. Dette vil si at en sikringskontrakt kan silere en gruppe av underliggende poster. Oslo Bars uttaler i regnskapssirkulrere 1994 f01gende om hvilke krav som m;l vrere oppfylt for at noe kan defineres som (rente)silning: a) Det objekt eller den objektgruppe som skal silcres rna vrere spesifikt identifisert, og det rna utsette selskapet for mulige tap av egenkapitalverdier ved renteendringer. b) Det(del instrumentet(ene) som brukes rna vrere spesielt utpekt som en silning. c) Det er h0y sannsynlighet for at det vii vrere h0y grad av negativ korrelasjon i virkelig verdi pa silningsinstrumentet og pa det objekt som skal sileres.» Den nye amerikanske standarden SFAS 133 om finansielle derivater innforer et krav om at regnskapsmessig silning rna skje som et ledd i en dokumentert risikostyringsstrategi som gjelder ved inngaelsen av kontralcten. I tillegg er det krav om at man 10pende rna vurdere effektiviteten av silningen, mens silning er omtalt i mindre spesifiklce termer enn man finner i den norske teksten "h0y grad av negativ koltelasjon" gjengitt ovenfor. 3.3 Portef0ijeprinsippet POliefuijeprinsippet innebrerer at man ser en gruppe eiendeler sammen ved regnskapsmessig vurdering etter laveste verdis prinsipp. Dette innebrerer at man iklce vurderer eiendelene enkeltvis, og denned kun tar urealiserte tap pa enkeltposter i den grad disse ilcice kan motregnes av urealiserte gevinster i samme portefulje. Dette begrunnes diversifiseringsmulighetene poliefuljestyring giro Dette vii si at risiko kan reduseres, men ilcice elimineres som ved silering. For aksjer er slik diversifisering veldokumentert, ved at man kan redusere usystematisk (selskapsspesifiklc) risiko betydelig ved a spre portefuljen pii flere alcsjer med lay koitelasjon. For andre typer finansielle instrumenter er slik diversifisering ikke dokumentert pii samme mate, verken teoretisk eller empirisk. I regnskapslovgivningen og -teorien er poliefoljeprinsippets status og gyldighet uavklart. I ny regnskapslov er det ilci{e tatt inn noen regel som gil' Bankrevisoren 1/99 7

8 plikt til a hensynta portefuljestyring i vurderingen. I forrige arsoppgj0rsforskrift hadde man en regel som medfurte plikt til a hensynta portefuljestyring i regnskapsfuringen. Dette er ild<e viderefurt i ny forslffift. Det rna presiseres at regnskapslovens forarbeider ild<e stenger for bruk av portefuljeprinsippet, men apner for at en utvikling av portefuljevurdering i praksis kan skje selv om det ild<e finnes noen uttryld<elig lovbestemmelse om dette. Status for portefuljeprinsippet er i korte trekk at det er va!gfritt a benytte seg av det. Det er godt etablert praltsis i Norge a vurdere portefuljen avaksjer under ett. Det er ogsa vanlig i Norge a vurdere portefuljer av rentebrerende verdipapirer under ett (inldudert derivater), til tross for manglende finansteoretisk begrunnelse. 3.4 Portef0Jjegruppen «tilgjengelig for sajg» Idette avsnittet 0nsker jeg a presisere at den nye forskriften for banker ild<e innebrerer at aile finansielle om10psmidler skal vurderes til markedsverdi. Del synes a forekomme forvirring i markedet i forhold til dette. Som vist ovenfor er det et vilkiir for a benytte markedsverdivurdering at instrumentene inngiir i institusjonens definerte handelsportefulje. Det er siuedes ingenting i veien for a definere oml0psportefuljer utenom handelsportefuljen (forvaltning e.l.), og derved benytte laveste verdis prinsipp ihht regnskapsloven. Dermed unngar man resultater som svinger pga volatile markeder, men i sa fall rna intensjonen med posisjonene ild<e i virkeligheten vrere handel. Dette vil si at en portefulje der man kj0per og seiger portefulien 3 ganger i l0pet av maneden kan neppe betraktes som annet enn handel. 3.5 Obligasjoner som skal holdes til forlall Som sagt vii portefuljegruppen obligasjoner som holdes til forfall forsvinne for banker. Men man kan 8 fremdeles ha anleggsobligasjoner. For disse skal over- og underkurser periodiseres. Forskjellen synes a vrere at man i realiteten har innfurt laveste verdis prinsipp ogsa for anleggsobligasjoner. Enkelte a!rtfjrer sitter med den oppfatning at aile instrumenter na rna defineres som oml0psmidler. Dette er forsavidt ild<e riktig; ldassifisering som anleggsobligasjoner er fortsatt mulig, men vurderingen er den samme for oml0psobligasjoner som ikke er handel og anleggsobligasjoner. En ytterligere forskjell ihht nye forskrifter synes a vrere at det ilille engang foreligger noen betinget nedskrivningsplikt ved varig verdifall for obligasjoner som defineres som holdetil-forfall i forskriften for forsiluingsbransjen, og som gjelder som overgangsregel for banker. Reklassifisering synes a vrere eneste mulighet for a oppna nedsluivning ved verdifall pga faktorer som utsteders kredittverdighet. Det kan diskuteres om det i henhold til gammelt regelverk faktisk forela en slik betinget nedskrivningsplikt ved verdifall pga faktorer som utsteders kredittverdighet for obligasjoner som skulle holdes til forfall, men at denne plikten var svakere for slike obligasjoner enn andre anleggsobligasjoner. 3.6 Skatt TIlordning av anskaffelseskost Regnskapsloven 5-5 om tilordning av anskaffelseskost sier at «ombyttbare finansielle eiendeler ska! tilordnes gjennomsnittlig anskaffelseskost». Dette gjelder ogsa for banker, dvs at ved beregning av regnskapsmessig gevinst og tap (ogsa for a1tsjer) skal man benytte gjennomsnittlig anskaffelseskost, ikke FIFOprinsippet. For skattemessig gevinst og tap er det fremdeles FIFOprinsippet som er relevant for a!<sjer. Delmed oppstar en ny midlertidig forskjell. Markedsverdiprinsippet Benyttelse av markedsverdiprinsippet for verdipapirer i handelsportef0ljen medfurer nok en midlertidig forskjell. I forhold til skatt er det kun realiserte verdier som er relevant. Her vii jeg legge til at jeg er kjent med Finansdepartementets h0ringsnotat om obligasjonsbeskatningen av som legger opp til at kupongrente skal justeres med over /underkurs ved utstedelse og/eller omsetning, slik at det er hele den faste avkastningen som ska! skattlegges (ilille bare kupongrenten). Forslaget innebrerer altsa ild<e at markedsverdier skal legges til grunn skattemessig. 4. Konhlusjon Jeg har fors0kt a besluive gjeldende krav i forhold til regnskapsfuring av finansielle instrumenter for banker. En del endringer har funnet sted pa omrlidet i forbindelse med at ny regnskapslov og forskrift trlidte i kraft fra arsskiftet. Det gjensmr a se hvordan prinsippene vil utvildes i praksis. Dette er ingen eksaltt vitenskap, og andre oppfatninger enn de beskrevne kan eksistere. Jeg vii i den forbindelse oppfordre andre til a bidra med innspill om disse problemstillingene. Bankrevisoren 1/99

9 NORSK BAN KREVISORFOREN I NG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Klcekken Hotell - H0nefoss S0ndag 25. april 1999 kl INNHOLDSFORTEGNHSE 1. DAGSORDEN 2. STYRETS ARSBERETNING FOR BERETNING FRA UNDERUTVALG 4. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 5. FORSLAG FRA STYRET 6. VALGKOMITEENS INNSTILLING 7. KORRIGERT BUDSJETT 1999/BUDSJETT 2000 Bankrevisoren 1/99

10 1 DAGSORDEN A. Konstituering 1. Apning 2. Godkjennelse av frernrnotte rnedlernrner og deres fulhnakter 3. GodkjenneIse av innkailing 4. Godkjennelse av dagsorden 5. Valg av rnoteleder 6. Valg av referenter (2 rned!.) 7. VaIg av protokollunderskrivere (2 rned!. + leder) 8. VaIg av tellekorps (3 rned!.) B. GodkjenneIse av styrets arsberetningfor 1998, jfr. innkallingens pkt. 2. c. GodkjenneIse av regnskap med revisors beretning for 1998, jfr. innkallingens pkt. 4. D. FastsetteIse av foreningens kontingent for 2000, ihht vedtektenes 5. Jfr. innkallingens punkt 5.1 sjyj. ets forslag. E. Saker fra styret Forslag til vedtak vedmrende nye vedtekter. F. Saker fra mediemmene ihht. vedtektenes 8, 2. Iedd. Ingen innkornne saker innen fristen utiop ( ). G. Vaig av: 1. Styrets leder for 1 i\r ved srersldlte valg 2. Styrernedlernrner for 2 ilr 3. Vararnedlernrner til styret for 1 i\r 4. Medlernrner og vararnedlernrner til de enkeite underutvalg 5. To rnedlernrner av valgkorniteen for to i\r 6. Ett vararnedlern av valgkorniteen for ett i\r H. Revidert budsjett for 1999 og budsjett for fr. innkailingens punkt 7 Beslutninger pi! generalforsarnlingen avgjores ved alrninnelig fjertall silfrernt ikke annet er besternt i vedtektene. 10 Bankrevisoren 1/99

11 2 S1YREIS ARSBEREINING FOR 1998 Foreningens forskjellige organer har hatt fulgende sammensetning i valgpelioden: Styret: Leder Rolf K. Srether Ernst & Young Klistiansund Nestleder Roy Sypliansen DnB Oslo Kasserer Jan Mandelid FokusBank Oslo Sekretrer Gry Allum Sparebank 1 Vestfold Sandefjord Styremedlem Bjorn Vargmo BBS Oslo Styremedlem Tolill K. Ravnanger Sparebank 1 Vest Bergen Styremedlem Ketil Wlkdahl Gjensidige Bank Trondheim varamedlem Erling Dybdahl Sparebanken More AIesund varamedlem Tellef Myrvold Sparebanken Pluss Klistiansand varamedlem Randi Almas NorgesBank Oslo Styrets underutvalg: Faglig utvalg: Leder Roy Sypliansen Styret Petra Liseth Coopers & Lybrand Oslo Ingjerd Ingeborgrud Postbanken Oslo Odd S. Strand CBK Oslo Varamedlem Erling Dybdahl Sparebanken More Oslo Redaksjonsutvalg: Martin W. Stevens Ernst & Young Oslo Rolf K. Srether Styret Haakon Faanes Kreditlmssen Oslo KnutLoken Kredittilsynet Oslo Varamedlem Odd Arild Faugstad Sparebank 1 Vest Bergen Valgkomiteen: LivTodnem Handelsbanken Oslo Vegard 0stlien Kreditkassen Oslo Kjell Arne Nysveen Flaldveit Svein Ivar Olsen Sp.Bank 1 NordNorge Tromso Rolf K. Srether Styret Varamedlem Gudrun Michelsen Landsbanken/SamvirkeOslo Revisjon: Revisor Dag Einar Langfeldt NorgesBank Oslo Vara Havard Aulie Handelsbanken Oslo Bankrevisoren 1/99 11

12 Styrets aktiviteter Siden siste generalforsamling har styret avholdt 6 moter og behandlet 40 saker. Pa generalforsamlingen i april 1998 ble foreningens nye strategi vedtatt. Styret har siden arbeidet med a endre vedtektene slik at de er tilpasset den nye strategien. Dette har ogsa medfurt at vi foreslar it endre foreningens navn slik at det blir dekkende for foreningens malgruppe. Forlag til nytt navn er «Forening for Revisjon, Intern kontroll, Sildcerhet og Kvalitet innenfor finanssektoren» forkortet FRISK Se for 0Vlig forslag til nye vedtekter under punkt 5.2. Styret har pa vegne av foreningen inngatt en samarbeidsavtale med Den norske Revisorforening (DnR). Samarbeidsavtalen omfatter ogsa NIRF og ISACA Formalet med avtalen er «a koordinere administrative ressurser for drift av sekretariatet og servicekontor, samt a utnytte de disponible fagiige ressurser til medlemmenes beste. Som et ledd i dette er a utveksle informasjon og kunnskap samarbeidspartene imellom for derved a eke den gjensidige respekt og fol'smelse, samt bidra til en positiv oppfatning ira samfunnets side i forhold til aile norske revisorer uansett kategori, arbeidsoppgaver og ansettelsesforhold. I tillegg er det inngatt en egen avtaie om ytelser av servicetjenester mellom NBRF og DnR.» Avta1en trar i kraft 1. april 1999, og styret tror foreningen og dens medlemmer vii ha stor nytte av avtalen i fremtiden. Styret har et arbeidsutvalg som forbereder saker til hveli styrem0te. Arbeidsutvalget har bestatt av Rolf. K Srether, Jan Mandelid og Gry Allum, og har hatt 4 m0ter i siste periode. 0konomi Resultatregnskapet for 1998 viser et overskudd pit kr Det var budsjettert med et O-resultat for Arsaken til overskuddet i hovedsak god deltagelse pa landskonferansen, samt at det ble avholdt en konferanse pi! h0sten som ga et meget godt bidrag. Foreningens soliditet er meget god, og egenkapitalen er ved utgangen av aret kr Medlemsoversikt Antall medlemmer pro er 289, fordelt pit 279 ordinrere medlemmer, 4 reresmedlemmer og 6 pensjonister. I tillegg er det 34 som abonnerer pit Bankrevisoren. Tilsvarende tall pro var 314 medlemmer, fordelt pi! 302 ordinrere medlemmer, 4 reresmedlemmer og 8 pensjonister. Styret takker Styret vii med dette rette en takk til alle deltagere i utvalgene som har vrert nedsatt. Videre takker vi annons0rer og abonnenter som ogsa har bidratt til foreningens dint, samt bankene vi kommer fra og deres velvilje til var deltakelse i foreningen. Oslo 31. desember 1998/8. mars 1999 Styret i Norsk Bankrevisorforening Rolf K. Sreter Sign. Roy Sypriansen Sign. Jan Mandelid Sign. Bj0rn Vargmo Sign. Torill K. Ravnanger Sign. Ketil Wikdahl Sign. Gry Allum Sign. 3 BEREINING FRA UNDERIDVALG FAGUG IDVALG Faglig utvalg har i 1998 lag! vekt pa a lilfredsstille medlemmenes behov for kompetanse-utvikling, via konferanser. Det er avholdt to Iwnferanser i Landskonferansen ble som vanlig avviklet i slulten av april og minikonferanse om finansielle instrumenter ble effekluert i oktober. I tillegg til konferanser er det avgitt enkelte horingsuttalelser. Alctiviteten i utvalget har i hovedsak foregiltt gjennom moter. 12 Bankrevisoren 1/99

13 Landskonferansen 1998 ( april) Landskonferansen ble holdt pil Scandic Hotel i AIesund. Hovedtema for konferansen var *nytt fra kredittilsynet *risikopolicy og risikostyring *banklovkommisjonen Foredragsholdeme holdt et h0)'1: faglig nivil, og tilbakemeldingene fra deltakeme var ve1dig positive. Konferansen samlet totalt ca 90 deltakere. Minikonferanse - Finansielle instrumenter ( oktober) Det er tidligere foretatt en kartlegging av behovet for kompetanseutvikling i revisjonsavdelinger i finansnreringen. Sp"rreundersokelsen viste at det var et onske om kompetanseutvikling i tillmytning til finansielle instrumenter. Minikonferansen om finansielle instrumenter tok for seg fulgende tema *produkt og produktforstilelse *risiko, styring og kontroll *regnskapsmessig behandling *revisjonsmessig angrepsvinkel Tilbakemeldingen fra konferansen var meget gode, bade nar det gjaldt innhold og foredragsholdere. Konferansen samlet ca. 40 deltakere. Fremover Det kreves mye av medlemmene i faglig utvalg for a kunne gjennomrore to konferansen i 10pet av et ar. Det har muligens giltt pa bekostning av arbeidet med h0ringsuttalelser. Likevel er det faglig utvalg sin millsetting for 1999 a fors0ke a gjennomrore to konferanser, i tillegg til evt. horingsuttalelser. REDAKSJONSUIVALGEf Bankrevisoren kom med 4 nummer i 1998, med i alt 116 sider. Utgivelsene kom omtrent redaksjonsutvalget hadde planlagt. Stofftilgangen i 1998 har vrert bedre enn den var i det tempo som 0konomisk har Bankrevisoren gatt rimelig bra i forhold til budsjett. Pa den annen side kunne annonseinntektene vrert betydelig forbedret. Styret har heller ikke i 1998 Iyld(es i sine bestrebelser med a fil ansatt en redakror for tidsskriftet. Leder av utvaiget har i praksis ogsa fungert som redakror. Dette har selvfulgelig medfurt at utvaiget har arbeidet tyngre enn forutsatt. Utvalgsmedlemmene har lagt ned et betydelig arbeid i a engasjere artild(eiforfattere. Det er redaksjonsutvalgets hap at sekretariatssamarbeidet med Den norske Revisorforening vii gi en noe lettere situasjon for utgivelsen av Bankrevisoren i fremtiden. Sekretariatssamarbeidet og styrets forslag til nye vedtekter, sammen med andre tiltal(, haper vi skal gi grunnlag for "kt antall abonnementer WKALUIVALG Det refereres her til den aktivitet som har vrert i regi av det enkelte lokalutvalg: S"r/0st Utvalget har avholdt et ordinrert m0te i perioden og har ellers hatt telefonisk kontald. Utvalget har arbeidet med illage en brosjyre som skal presentere foreningen for nye medlemmer. Dette arbeidet er stilt i bero i pilvente av vedtak vedmrende forslag til nye vedtekter og navn pi! foreningen. Vest Lokalutvalget har avholdt et ordinreli m0te og har ellers hatt telefonisk kontakt ved behov. Det ble ild(e avholdt lokal temakonferanse i Bankrevisoren 1/99 13

14 Midt/Nord Lokalutvalget har avholdt to IlliJter i perioden. Lokalutvalg Midt/Nord har hatt ansvar for a utarbeide utkast til nye vedtekter for foreningen til styret. Det er ild{e avholdt lokal temakonferanse i REGNSKAP MED REVISORS BERElNING ARSREGNSKAP NORSK BANKREVISORFORENING 1998 RESULTATREGNSKAP Budsjett 1998 DRIFTSINNTEIITER Kontingenter Bankrevisoren Landskonferansen Andre kurs/konferanser Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFfER Lonn/honorar Arbeidsgiveravgift Reise-diettutgifter Telefon og porto Kontorrekvisita Kostnader lokaler ED B utgifter Gaver Bankrevisoren Landskonferansen Andre lmrs og konferanser M0teutgifter Andre driftsutgifter Sum diiftsutgifter Driftsresultat Bankrevisoren 1199

15 FINANSI..N.NTEKfER-/KOSTNADER Renteinntekter Renteutgifter og gebyrer Sum finansinntekter Arsresultat BAIANSE EIENDELER Bankinnskudd Forskuddsbetalte kostnader Kundefordringer kontingent Andre kundefordringer Sum eiendeler GJEW OG EGENKAPITAL Skyldig off.avg. Kreditorer Forskuddsbetalte inntekter Sum kortsiktig gjeld EGENKAPITAL Egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital REVISJONSBERETNING 1998 Til NORSK BANKREVISORFORENING V /GENERALFORSAMLINGEN 1999 Jeg har revidert arsregnskapet for N.B.R.F. for 1998 som viser et arsoverskudd pa kr J eg har gjennomfurt de revisjonshandlinger som jeg har ansett nodvendig for a bekrefte at arsregnskapet ildce inneholder vesentlige feil eller mangler. Jeg har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som under bygger regnskapspostene. Etter min mening gi arsregnskapet et forsvarlig uttrykk for N.B.R.F's "konomiske stilling pro og for resultatet av virksomheten i regnskapsaret. Oslo 9. mars 1999 Dag Einar Langfeldt Sign. Bankrevisoren 1/99 15

16 5 FORSIAG FRA STYRET 5.1 Kontingent Styret foreslar at kontingenten for ar 2000 fastsettes til kr 400,-, dvs uendret fra Denne kontingenten bestfrr av: Abonnement Bankrevisoren Medlemskontingent kr 200, kr 200,- For bedriftsmedlemskap er det samme pris for abonnement, men rabatt pa medlemskap etter antall personer. Rabatten er somfulger: Under 5 personer 0 % 5-19 personer 10 % personer 20 % over 40 personer 30 % Forslag til vedtak: Kontingenten for Ar 2000 fastsettes til kr 400 pr Ar. 5.2 Forslag til nye vedtekter Vedtekter- Foreningen for Revisjon, Intern kontroll, Sikkerhet og Kvalitet innenfor finanssektoren (FRISK) Foreningen er stiftet 28. oktober 1921 "nder navnet Norsk bankrevisoiforening (NBRF). Vedtekter sist endret 25. april 1999 og XXXX Navn Foreningens navn er»foreningen for revisjon, intern kontroll, sikkerhet og kvalitet innenfor finanssektoren». Dens sete er i Oslo. Med finanssektoren menes all virksomhet som er rettet mot kundebehov innenfor omradene finansiering, plassering, verdipapir, fond, forsikring m.v. 2 Formal Foreningens formal er a samle aile som kjenner seg Imyttet til fagmiljoene innenfor revisjon, intern kontroll, sikkerhet, kvalitetssikring og lignende funksjoner innenfor finanssektoren. Foreningen skal: e arbeide med aktuelle faglige temaer gjennom a attangere fagkonferanser, utgi fagblad eller pa andre hensiktsmessige mater fremme fagomriidet e utvikle samhold og relasjoner blant medlemmene e fremme forstftelse for revisjon, intern kontroll, sikkerhet og kvalitetssikring hos ledende og sentrale personer innenfor finanssektoren og myndighetene e ivat-eta medlemmenes interesser overfor myndighetene, herunder avgi uttalelser i viktige sporsmal som vedrorer fagmilj0ene $ samarbeide med andre foreninger nar dette er formillstjenelig 3 Medlemmer og leresmedlemmer Medlemmer: Som medlemmer kan opptas bedrifter, grupper og personer som kjenner seg knyttet til fagmilj0ene. Medlemsskapet fornyes automatisk inntil utmeldelse foreligger. 16 Bankrevisoren 1/99

17 ieresmedlemmer: Person som har gjort en fremragende innsats for foreningen eller kontroll-, kvalitet- og sildcerhetsarbeid i sin alminnelighet, kan utnevnes til reresmedlem av foreningen. Beslutningen om a utnevne reresmedlemmer rna treffes enstemmig av foreningens styre. Minst _ av de personer som utgj0r styret rna ha avgitt stemme. 4 Kontingent Medlemmene betaler en ilrlig kontingent hvis storrelse bestemmes av generalforsamlingen. A<:resmedlemmer av foreningen betaler ikke kontingent. Pensjonister kan fortsette a vrere medlem mot a betale halv kontingent. Den som ild,e har betalt kontingent innen regnskapsilrets utgang, har ild,e stemmerett pa generalforsamlingen. 5 Eksklusjon Har et medlem opptriidt i strid med foreningens vedtekter, kan styret gi vedkommende medlem en advarsel. I alvorligere tilfeller eller ved gjentakelse kan styret eksldudere eller suspendere vedkommende medlem for kortere eller lengre tid. Beslutningen om eksldusjon eller suspensjon kan innankes for furste ordinrere generalforsamling. For bindenede beslutning bade i styret og i generalforsamlingen!creves _ av de som moter personlig og avgir stemme. 6 Forellillgells organer 1. Generalforsamling 2. Styret 3. Valgkomite 7 Gelleralforsamlillg og ekstraordillrer gelleralforsamling Generalforsamlingen, som er foreningens h0yeste organ, holdes hvert ilr innen utgangen av juni maned. Stemmerett har aile medlemmer som er ajour med kontingentinnbetalingen til og med ilret fur, og nyinnmeldte medlemmer fra innevrerende ar. Et medlem kan la seg representere ved et annet medlem gjennom en skriftl.ig fullmalct, generell eller begrenset til spesielle salcer. Antall fullmakter begrenses til to pro m0tende medlem. Innkallelse til generalforsamlingen skal skje med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal fulge dagsorden med oppgave over de salcer som skal behandles, samt styrets ilrsberetning, revidert regnskap, styrets budsjett og alctivitetsplaner for innevrerende driftsilr, samt valgkomiteens innstilling til valg. Forslag som onskes behandlet pa ordinrer generalforsamling ma vrere styret i hende senest 15. mars. Generalforsamlingen ledes av generalforsamlingens valgte moteleder. Pit den ordinrere generalforsamlingen slcal behandles: 1. Konstituering 1.1. Apning 1.2. Valg av m0teleder 1.3. Godkjenning av stemmeretten til de fremmotte medlemmer og evt. fullmakter 1.4. Godkjenning av innkallingen 1.5. Godkjenning av dagsorden 1.6. Valg av referenter (2 medlemmer) 1.7. Valg av protokollunderskrivere (2 medlemmer + leder) 1.8. Valg av tellekorps (3 medlemmer) 2. Godkjenning av styrets arsberetning for siste driftsar. 3. Godkjenning av regnskap m/revisors beretning for siste driftsar. Regnskapsaret fulger driftsaret. 4. Saker fra styret. 5. Saker fra medlemmene. Bankrevisoren 1/99 17

18 6. Fastsettelse av foreningens kontingent i h.t. vedtektenes Budsjett og aktivitetsplan for innevrerende driftsilr. 8. Valg av: 8.1. Styrets leder for 1 iir ved srerskilt valg Seks styremedlemmer for 2 iir. Det velges tre styremedlemmer annet hvert iir Dersom et styremedlem som ikke er pa valg blir valgt til leder, velges ytterligere et styremedlem for 1 ar To varamedlemmer for de valgte styremedlemmene for 1 iir Leder og medlemmer valgkomiteen, jfr Revisor og vararevisor, sarremt nyvalg er nevnt i innkallingen. Beslutninger pa generalforsamlingen avgj0res med alminnelig flertall hvis ild,e annet er bestemt i vedtektene. Ekstraordinaer generalforsamiing: Ekstraordinrer generalforsamling innkalles nilr styret finner det pakrevet, eller nilr minst 1/10 av medlemmene forlanger det. Pa ekstraordinrer generalforsamling skal kun behandles det som er nevnt i innkallingen. For mrrig gjelder samme betingelser som for ordinrer generalforsamling. 8 Styret Styret bestilr av leder og seks styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. Styret velger selv nestleder, sekretrer og kasserer for ett iir av gangen pa f0rste ordinrere styrem0te etter generalforsamlingen. Varamedlemmene moter ved innkalling. Varamedlem har stemmerett nilr det trer inn i styrem0te forvalgt medlem, og har formrrig forslags og talerett. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene og generalforsamlingens beslutninger. Styret holder moter nar lederen eller tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig nilr minst fire av dets valgte medlemmer er tilstede. For gyldig vedtak kreves simpelt flertall. Styret kan oppnevne komiteer og underutvalg etter behov. Styret fastsetter komiteenes og underutvalgenes mandat og disse rapporterer til styret. Over styremoter skal det fures protokoll som skal underskrives av deltal,erne. Styret forplikter foreningen utad ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan gi spesialfullmalcter. 9 Valgkomite Valgkomiteen bestar av leder og fire medlemmer som velges av generalforsamlingen for to iir. Funksjonstiden for medlemmene kan vrere mal,simum fire ar i sammenheng. Ingen av de valgte medlemmene som har sittet ut funksjonstiden kan gjenvelges fur to ar etter uttreden. Valgkomiteen oppnevner selv sin leder. Valgkomiteens oppgaver er a avgi innstilling til aile valg pa den ordinrere general-forsamlingen. Valgkomiteen skal s0ke a hensynta geografisk spredning i sine innstillinger. Komiteens innstillinger er veiledende, og det kan derior fremsettes alternative forslag. 10 Vedtektsendringer Forslag til endring av vedtekter avgj0res pi! den ordinrere generalforsamling. For at beslutningen skal vrere gyldig In-eves 2/3 av de avgitte stemmer og at minst 2/3 av foreningens medlemmer deltar i voteringen, enten personlig eller ved fullmakt. Hvis ild,e det n0dvendige antall stemmer avgis, blir beslutningen gyldig ved og gjentas av en ny generalforsamling med nytt varsel - ordinrer eller ekstraordinrer - nar beslutningen ogsa der blir vedtatt med 2/3 av de avgitte stemmer. 11 Oppl0sning Beslutning om opp10sning av foreningen kan bare fattes pa den ordinrere general-forsamlingen. Til gyldig beslutning In-eves 2/3 av de avgitte stemmer og at minst _ av foreningens medlemmer deltar i voteringen, enten personlig eller ved fullmakt. Oppnas ildce det nodvendige antall stemmer, rna beslutningen for a vrere gyldig, gjentas av en ny 18 Bankrevisoren 1/99

19 generalforsamling med nytt varsel - ordinrer eller ekstraordinrer - med _ av de avgitte stemmer. Eventuell formue ved opp10sning blir i sin helhet a anvende til fremme av medlemmenes interesser. etter nrermere vedtak av den generalforsamling hvor oppl0sningen blir endelig besluttet. Forslag om anvendelse av de gjenvrerende midler skal fremg1l av innkallingen til generalforsamlingen. 12 Distribusjon Rvert medlem simi ha ett eksemplar av disse vedtektene. 13 Ikrafttreden Endringen trer i kraft 1. januar Handlingsplan 1999/2000 Styret har ihht fjor1rrets vedtal{ pa generalforsamlingen og det utarbeidede strategidokumentet fremmet forslag til nye vedtekter som legges frem pa 1rrets generalforsamling. Det ble i 10pet av 1998 inngatt samarbeid med Den norske Revisorforening som trar i kraft 1. april Styret har ikke Iyld{es med a skaffe ny redalrt0r til Bankrevisoren. Pa bal{grunn av dette foreslllr styret fulgende handlingsplan for 1999/2000: Satsing pa a verve nye medlemmer ihht visjonen Fortsatt arbeide for a fors0ke 11 finne redakt0r til Bankrevisoren Utvilde samarbeide med DnR til det beste for foreningen Avholde konferanser og utgi fagtidsskrift i trad med tidligere 1Ir. 6 Valgkomiteens innstilling Styret Leder Roy Sypriansen, DnB Ny Styremedlem Gry Allum, Sparebank1 Vestfold Ild{e pa valg Styremedlem Jan Mandelid FokusBank Gjenvalg Styremedlem Ingjerd Ingeborgrud Postbanken Ny Styremedlem* Torill Ravnanger Sparebank1 Vest Gjenvalg Styremedlem * Bj0mVargmo BBS Ild{e pa valg Styremedlem * Ketil Wikdahl Gjensidige Bank Ikke pa valg 1. varamedl. Svenn Erik Forsstr0m NorgesBank Ny 2. varamedl. Tellef Myrvold Sparebanken Pluss Gjenvalg 3. varamedl. Lars Lien Randelsbanken Ny Lokalutvalg Vest Leder Torill Ravnanger* Sparebank1 Vest Gjenvalg Medlem HUd Hrereid Bergensbanken Ild{e pa valg Medlem Egil Arne Larsen EDB-revisjon AS Gjenvalg Bankrevisoren 1/99 19

20 S0r 10st Leder Bjflrn Vargmo* BBS Medlem Heidi Solumsmo Postbanken Medlem Mona Nylen NorgesBank Midtl Nord Leder Ketil Wikdahl* Gjensidige Bank Medlem Harald Marstad Sparebank1 MidtNorge Medlem Mette Dyrdahl Ernst & Young Faglig utvaig Leder Den som konstitueres som nestleder i styret Medlem Odd Sverre Strand Kreditlmssen Medlem Vibeke Gran Andersen Storebrand Medlem Martin Stevens Ernst & Young Varamedlem Lars Lien Handelsbanken RedaksjonsutvaIget Leder 1 Redakmr ansettes av styret Medlem Haakon Faanes Kreditl<assen Medlem KnutLflken leresmedlem Medlem Rolf K. Sretber Ernst & Young Varamedlem Odd Arild Faugstad Sparebank1 Vest VaIgkomite Medlem Kjell Arne Nysveen Crifo, Bergen Medlem Svein Ivar Olsen Sparebank1 NordNorge Medlem Gudrun Michelsen VAt Bank og Forsikring Medlem Rolf K. Sretber Ernst & Young Varamedlem Thomas Winsnes Sparebanken NOR lld<epa valg lld<e pa valg Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg IJd<e pa valg IJd<epavaig Ny Ny Ny Gjenvalg IJd<e pa valg Ny Gjenvalg Ikke pa valg Ikke pa valg Ny Ny Ny Revisor Steinar Hopland Kreditlmssen 1999 og inntil videre Ny 7 KORRIGERT BUDSJEIT 1999/BUDSJEIT 2000 KORRIGERT BUDSJEIT 1999 DRIFfSINNTEKTER Kontingenter Bankrevisoren Landskonferansen Andre Imrs og konferanser Andre inntekter SUM DRIFfSINNTEKTER Nytt forslag Opprinnelig Bankrevisoren 1/99

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund

Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund Fjordalléen 16 E: post@vpff.no Postboks 1501 Vika T: +47 23 11 17 40 0117 Oslo F: +47 23 11 17 49 Vedtekter for Verdipapirforetakenes Forbund (Etter endringer vedtatt på generalforsamling i Verdipapirforetakenes

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

1 Navn, org.nr. og adresse

1 Navn, org.nr. og adresse Norsk Tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 28. oktober 2011.) TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER (sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015) 1. NAVN - ADRESSE - FORMÅL 1. NAVN

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014

Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 Forslag til vedtekter for Norges skolehagelag Utkast mars 2014 1. Navn Foreningens navn er Norges skolehagelag. Stiftet på stiftelse møte (dato) (sted) Organisasjonsnummer:.. 2 Formål Norsk skolehagelags

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel

V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel V E D T E K T E R F O R Sandtorv Vel 1. Navn Foreningens navn er Sandtorv Vel 2. Formål og virkemidler 2.1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND

VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND VEDTEKTER 2015 - EN DRIVKRAFT FOR VEKST PÅ HELGELAND Kapittel 1: FIRMA/KONTORKOMMUNE/FORMÅL Pkt. 1-1 Sparebankens navn skal være Helgeland Sparebank. Sparebanken skal ha sin forretningsadresse i Rana kommune

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014

FORSLAG. Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 FORSLAG Lover/vedtekter for Malvik Fuglehundklubb, stiftet 15.10.2014 Vedtatt ved stiftelsesmøtet den 15.10.2014. Senere endringer godkjennes av første ordinære årsmøte 2015. Lovene søkes senere forhåpentligvis

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser LOVER FOR NORSK MINIATYRHUND KLUBB Lover for Norsk Miniatyrhund Klubb stiftet 14.mars 1974. Vedtatt av årsmøtet den 14.03.1974 med senere endringer, senest av 23.04.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 NORDVEST Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretakets navn er SpareBank 1 Nordvest. SpareBank 1 Nordvest er en direkte fortsettelse av Sparebanken Nordvest. Sparebanken

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011

VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB. slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 VEDTEKTER FOR NORSK CX KLUBB slik som vedtatt på klubbens Årsmøte den 15/10/2011 Innhold: EKSISTENSIELT Navn 1.1 Navn Formål 1.2 Formål Juridisk enhet 1.3 Offentlig registrering MEDLEMSFORHOLD Medlemsgrunnlag

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER For ISAAC NORGE

VEDTEKTER For ISAAC NORGE VEDTEKTER For ISAAC NORGE Gjelder f.o.m. 4. April 2011 Innhold 1. ISAAC... 4 1.1 ISAAC Norge... 4 1.2 Representasjon i Council... 4 1.3 Representasjon i Norge... 4 2 FORMÅL... 4 3. MEDLEMSSKAP... 4 3.1

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER

ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARCTIC ROOST AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS VEDTEKTER ARTIKKEL I NAVN Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old Crows (AOC). Artikkel II Formål Formålet med

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer