Derfor skifter selskap revisor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Derfor skifter selskap revisor"

Transkript

1 Ole Kristian Nordengen Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Derfor skifter selskap revisor - en studie av revisorskifter blant norske aksjeselskap Eksamenskode og -navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: Veileder: Jon Christian Langli Studiested: Handelshøyskolen BI Oslo This thesis is a part of the MSc programme at BI Norwegian Business School. The school takes no responsibility for the methods used, results found and conclusions drawn.

2 Innhold Liste over tabeller og figurer... 3 Forord... 5 Sammendrag Innledning Generelt Begrepsavklaringer Forskningsspørsmål og teoretisk fundament Innledning Utvikling av forskningsspørsmål Tidligere studier Artikkelsøk Litteraturstudie Regelverk ved skifte av revisor Innledning Ordinært revisorskifte Skifte i revisors tjenestetid Revisors fratreden Registrering av revisorendringer i Foretaksregisteret Forskningsmetode Innledning Metode hvor mange skifter revisor? Kategorisering av kunngjøringene Trekning av utvalg Gruppering av kunngjøringer Metode hvorfor selskap skifter revisor Utvalg og valg av kontaktform Spørreskjema Registrering og datamatrise Metode hvorfor mange selskap ikke skifter revisor Innledning Hvor mange skifter aldri revisor? Spørreskjema Oppsummering Undersøkelsens resultater side 1

3 5.1 Hvor mange selskap skifter revisor? Innledning Antall revisorskifter Andel revisorskifter Hvorfor skifter selskap revisor? Innledning Resultater fra undersøkelsen Hvorfor skifter mange selskap aldri revisor? Innledning Tilfreds med revisors kvalitet, men ikke størrelsen på honoraret Hvorfor har selskapet valgt å beholde revisor i hele perioden? Positive til offensiv markedsføring Analyse Innledning Hvorfor selskap skifter revisor Selskap som ikke skifter revisor Oppsummering Innledning Hvor mange skifter revisor? Hvorfor skifter selskap revisor? Hvorfor skifter mange selskap aldri revisor? Avslutning Referanser Vedlegg: side 2

4 Liste over tabeller og figurer Tabell 5.1: Den viktigste oppgitte årsaken til at norske aksjeselskap skiftet revisor i Tabell 5.2: Den viktigste årsaken til at norske aksjeselskap skiftet revisor i 2010, etter å ha generalisert tallene...41 Tabell 5.3: Den nest viktigste årsaken til at selskapet skiftet revisor. Svarene er gitt av selskap som oppga flere grunner til at det skiftet revisor..42 Tabell 5.4: Andel selskap som innhentet pristilbud med flere revisorer før de skiftet revisor 42 Tabell 5.5: Forholdet selskapene la størst vekt på ved valg av ny revisor i Tabell 5.6: Grad av tilfredshet med kvaliteten på tjenestene fra forrige revisor...44 Tabell 5.7: Grad av samsvar mellom revisjonshonorar og tjenestene som ble levert..44 Tabell 5.8: Grad av tilfredshet med kvaliteten på tjenestene fra revisor..46 Tabell 5.9: Grad av tilfredshet med samsvaret mellom prisen på tjenestene og tjenestene som blir levert Tabell 5.10: Hvorfor selskapene har valgt å beholde den samme revisoren siden stiftelsen i Tabell 6.1: Store selskapers viktigste begrunnelse for å skifte revisor i Tabell 6.2: Små selskapers viktigste begrunnelse for å skifte revisor i Figur 5.1: Antall kunngjøringer om revisorendringer i Foretaksregisteret for norske aksjeselskaper i perioden Figur 5.2: Andel kunngjøringer om revisorendringer i Foretaksregisteret blant norske aksjeselskap i perioden side 3

5 Figur 5.3: Antall ordinære revisorskifter blant norske aksjeselskap i perioden Figur 5.4: Antall revisorfratredelser blant norske aksjeselskap i perioden Figur 5.5: Antall kunngjøringer blant norske aksjeselskap i perioden som gjelder endringer hos revisor...37 Figur 5.6: Andel av norske aksjeselskap som i perioden foretok et ordinært revisorskifte 38 Figur 5.7: Andel av norske aksjeselskaper hvor revisor fratrådte i perioden Figur 5.8: Andel ordinære revisorskifter i perioden blant norske aksjeselskap som ble stiftet i Figur 6.1: Fordeling av revisorskifter blant selskap som ble stiftet i 2000, og som har skiftet revisor én gang i perioden frem til side 4

6 Forord Mitt faglige utgangspunkt er at jeg har jobbet som revisor siden 2006, og har nå studiepermisjon fra min jobb som registrert revisor i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS for å fullføre Master i Revisjon og Regnskap (MRR) ved Handelshøyskolen BI. Med denne masteroppgaven fullfører jeg MRR. Jeg vil benytte anledningen til å takke professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI for god og konstruktiv veiledning i arbeidet med denne masteroppgaven. Jeg vil også rette en takk til kollegaer i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS for innspill i utviklingen av forskningsspørsmål og utarbeidelsen av spørreskjemaene. Jeg vil også takke alle bedriftslederne som har tatt seg tid til å besvare mine spørreskjema om valg og skifte av revisor. side 5

7 Sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er norske aksjeselskapers skifte av revisor. Oppgaven søker å gi svar på hvorfor og hvor ofte selskap skifter revisor. Til sist forsøker jeg å finne ut hvorfor mange selskap aldri bytter ut sin revisor. Masteroppgaven er etnologisk i sin tilnærming, og bygger både på intervjuer av ledere i norske aksjeselskap og en gjennomgang av kunngjorte revisorendringer i Foretaksregisteret. I arbeidet med å besvare oppgavens forskningsspørsmål har jeg foretatt totalt 201 intervjuer og gjennomgått over kunngjøringer. Undersøkelsene viser at i perioden har årlig mellom 7,5 og 11,5 prosent av norske aksjeselskap skiftet revisor. Det har ikke vært noen entydig utvikling i antallet skifter i denne tiårsperioden. Kun 2,1 prosent av selskapene skiftet i 2010 revisor som følge av misnøye med revisoren. 1,8 prosent skiftet for å samle revisjonen av flere av sine selskap hos ett revisjonsforetak. Revisorfratredelser medførte at 1,2 prosent av selskapene måtte skaffe seg ny revisor. Ved valget av ny revisor legger hvert tredje selskap avgjørende vekt på anbefalinger fra andre eller egne erfaringer fra tidligere samarbeid med revisoren. Kun 8 prosent oppgir at revisors honorar har vært avgjørende for hvilken revisor selskapet har valgt. Selskapene som ble stiftet i 2000, og som fortsatt eksisterte ved utgangen av 2010, har i gjennomsnitt skiftet revisor én gang i løpet av denne elleveårsperioden. 35 prosent av selskapene har beholdt den samme revisoren i hele perioden. Blant disse er fire av fem selskap fornøyd med kvaliteten på tjenestene, mens kun hvert fjerde selskap mener det er bra samsvar mellom revisors honorar og tjenestene som blir utført. De fleste begrunner sin lojalitet til revisor med god kvalitet på tjenestene, men det er også flere som beholder den samme revisoren fordi de mener det er for arbeidskrevende å gjennomføre et revisorskifte. Denne masteroppgaven har vist at det er relativt få selskap som foretar et revisorskifte på grunn av misnøye med revisoren. Mange uttrykker likevel stor frustrasjon over nivået på revisjonshonoraret, og da gjerne revisors timeforbruk. side 6

8 Revisjonsforetakene synes derfor å ha en stor kommunikasjonsmessig utfordring når det gjelder å forklare og begrunne timeforbruket og faktureringen. At misnøyen er størst blant de små selskapene, som nå i mange tilfeller er fritatt revisjonsplikt, gjør det ekstra viktig for revisjonsforetaket å fokusere på denne utfordringen. side 7

9 1. Innledning 1.1 Generelt Alle norske aksjeselskap har frem til og med regnskapsåret 2010 hatt revisjonsplikt. Fra 2011 kan små aksjeselskap få fritak for denne plikten. 1 Basert på erfaringene fra da Sverige (2010) og Danmark (2006) opphevet revisjonsplikten for de minste foretakene, kommer en betydelig andel av norske selskap til å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon av regnskapet. Dette bekreftes også i en undersøkelse utført av Revisorforeningen i mars prosent av selskapene som kan velge bort revisjonen, svarte at de planla å gjøre dette. Det er anslått at om lag aksjeselskap har mulighet til å benytte seg av fritaket i den nye loven. 3 Tall fra Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene viser at pr. 20. august 2011 hadde aksjeselskap valgt bort revisjon av regnskapet. Det betyr at foreløpig har kun 3,7 prosent av selskapene med mulighet for fritak, benyttet seg av muligheten. Det forventes imidlertid en markant økning i dette antallet når selskapene høsten 2011 og i 2012 får det formelle på plass i form av generalforsamlingsvedtak, styrefullmakt og styrebeslutning. Bortfallet av revisjonsplikten for små aksjeselskaper vil trolig få stor betydning for revisjonsbransjen. Det er ventet at mange av de mindre revisjonsforetakene, som gjerne har en betydelig andel av klienter som omfattes av fritaket, blir hardest rammet. Men også mellomstore og store revisjonsforetak vil oppleve bortfall av klienter. Det er grunn til å tro at dette vil skape enda hardere konkurranse i bransjen. Det vil derfor være av stor betydning å få mer kunnskap om hvorfor noen selskap velger å skifte revisor, mens andre beholder sin revisor i år etter år. 1 Lovendringene ble sanksjonert i statsråd Loven trådte i kraft 1. mai Undersøkelsen utført av analysebyrået Perduco i perioden 4. til 25. mars 2011 på vegne av Revisorforeningen. Totalt selskap i Norge med én eller flere ansatte ble kontaktet. Revisjon og Regnskap, 2011 nr. 5, s Revisorforeningen; revisorforeningen.no/?aid= &did= side 8

10 Et av de mest aktuelle spørsmålene i revisjonsbransjen i 2011 er hvor mange av de små selskapene som kommer til å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjonen av regnskapet. Siden spørsmålet allerede er delvis besvart i undersøkelser, og vi i løpet av 2011 og 2012 vil få et klart svar på spørsmålet, har jeg i denne oppgaven ikke fokusert på denne problemstillingen. Jeg har i stedet vært opptatt av å finne ut hvorfor norske aksjeselskap velger å skifte ut sin revisor til fordel for en annen, om de innhenter pristilbud fra flere revisjonsforetak før de skifter, og hva de ellers legger vekt på når de skal finne seg en ny revisor. Jeg har også forsøkt å finne svar på hvorfor en så stor andel av norske aksjeselskap aldri skifter revisor. Er det fordi selskapene er svært fornøyde med kvaliteten og prisnivået på tjenestene fra revisor? Eller er det andre forklaringer som gjør at terskelen for å skifte ut revisoren synes å være høy? Resultatene fra mine spørreundersøkelser bør være av interesse for flere enn bare revisjonsbransjen. Både kunder, leverandører og långivere kan ha interesse av å få mer kunnskap om hvorfor selskap skifter revisor. Videre har vi et regelverk som er laget blant annet for å hindre at selskap skifter revisor uten saklig grunn, jf. revisorloven 2-1 syvende ledd. Økt kunnskap om bakgrunnen for at selskap skifter revisor, bør derfor være relevant også for lovgiverne. 1.2 Begrepsavklaringer Enhetene jeg undersøker i denne oppgaven er norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Disse selskapsformene reguleres av henholdsvis aksjeloven og allmennaksjeloven. Når jeg i denne oppgaven skriver om aksjeselskap, vil dette omfatte begge selskapsformene dersom jeg ikke eksplisitt oppgir noe annet. I gjennomgangen av regelverket for revisorskifter i kapittel 3, vil jeg ha lovhenvisninger til både aksjeloven (asl.) og allmennaksjeloven (asal.). Når jeg i denne oppgaven benytter begrepet revisjonsforetak, inkluderer dette alle selskapsformer en revisor kan organisere sin virksomhet i. Når jeg benytter revisor, har dette begrepet nøyaktig det samme meningsinnholdet som revisjonsforetak. Enkelte steder i oppgaven skriver jeg om ansvarlig revisor. side 9

11 Dette vil være i omtale av en revisorperson, og meningsinnholdet vil være i samsvar med definisjonen av ansvarlig revisor i revisorloven 3-7 første ledd. 2. Forskningsspørsmål og teoretisk fundament 2.1 Innledning Masteroppgaven har som formål å gi svar på flere forskningsspørsmål. I dette kapittelet vil valget av forskningsspørsmål bli utdypet. Det vil også bli gitt en gjennomgang av tidligere studier på dette forskningsområdet. 2.2 Utvikling av forskningsspørsmål Forskningsspørsmål er spørsmål som blir stilt med et bestemt formål, og som ved å bli stilt på en presis måte lar seg belyse gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige metoder (Halvorsen 2003, 22). Denne oppgaven består hovedsakelig av tre forskningsspørsmål: Hvor hyppig skifter norske aksjeselskap revisor? Hvorfor skifter selskapene revisor? Hvorfor velger mange selskap aldri å skifte revisor? Ideen til oppgavens forskningsspørsmål kom etter at mange selskap under finanskrisen fokuserte sterkt på å kutte kostnader. Gjennom arbeidet som revisor, og i samtaler med flere bedriftsledere, fikk jeg et klart inntrykk av at selskapenes kostnadsfokus i aller høyeste grad også gjaldt kostnadene knyttet til revisjon og rådgivning fra revisjonsforetakene. Jeg ble derfor nysgjerrig på om vi i Norge har hatt en utvikling de siste årene hvor selskapenes lojalitet til revisor er blitt svakere, og om stadig flere selskap innhenter pristilbud fra andre revisorer. Jeg mente derfor det ville være interessant å finne ut hvor stor andel av norske selskap som skifter revisor, og hvorvidt selskapene nå skifter revisor hyppigere eller sjeldnere enn tidligere. Etter flere års arbeid som revisor har jeg erfart at mange selskapers revisorskifter er motivert av ønsket om å oppnå billigere tjenester fra revisor. Samtidig forteller mange selskap at honorarets størrelse ofte ikke er den viktigste grunnen til at de side 10

12 går til det skritt å finne seg en ny revisor. Selv om revisjonsforetakene har en formening om hvorfor klientene skifter revisor, får de sannsynligvis ikke alltid vite klientens oppriktige begrunnelse for skiftet. Det kan også være betydelige forskjeller på hvorfor de ulike revisjonsforetakene får eller mister klienter. Jeg mener derfor det er svært relevant å få mer kunnskap om hvorfor selskapene skifter revisor og hva de legger vekt på ved valg av ny revisor. Med økt konkurranse blir det enda viktigere med kunnskap om hva selskapene vektlegger når de avgjør om de skal beholde sin revisor eller skifte til en annen. Videre synes det å være en utbredt oppfatning i revisjonsbransjen at antallet revisorskifter er så lavt at det er vanskelig å øke sin markedsandel raskt og vesentlig uten ved oppkjøp av klientporteføljer eller ved sammenslåing med andre revisjonsforetak. For at foretak med vekstambisjoner skal få mer innsikt i hvordan de skal innrette sin strategi for å få flere selskap til å velge deres tjenester, er det relevant å vite mer om hvorfor mange selskap velger å beholde sin revisor i år etter år. Det tredje forskningsspørsmålet jeg ønsker å besvare i denne oppgaven er derfor hvorfor mange selskap aldri bytter revisor, og hva som eventuelt skal til for at de skifter til en annen revisor. Jeg har i prosessen med utvikling og utarbeidelse av forskningsspørsmålene diskutert temaet med veileder Jon Christian Langli ved Handelshøyskolen BI og to av partnerne i revisjonsfirmaet hvor jeg jobber. 2.3 Tidligere studier Artikkelsøk For å utarbeide referanserammen har jeg søkt litteratur på Handelshøyskolen BIs biblioteksdatabase Bibsys Ask. Jeg har foretatt søk etter publikasjoner i databasene Web of Science (ISI), JSTOR, ScienceDirect og Idunn.no, samt i Google Scholar. Søkeordene som er benyttet er revisor, revisjon, valg, anbud, skifte og bytte, og kombinasjoner av disse. Jeg har også benyttet tilsvarende engelske ord. Relevant litteratur er også funnet ved å se på referanselistene i fremsøkte bøker og artikler. side 11

13 2.3.2 Litteraturstudie Innledning Litteraturstudien er delt inn i litteratur som jeg har funnet fra Norge, Sverige og øvrige land. I dette delkapittelet presenterer jeg mange av de relevante studiene jeg har funnet, mens jeg i kapittel 6 sammenligner flere av disse studiene med resultatene fra mine egne undersøkelser Norge Det er gjort få studier av valg og skifte av revisor i Norge. Hatterud, Lillebø og Udahl (1997) studerte om selskapene som ble børsnotert i perioden hadde en tendens til å skifte revisor hyppigere enn andre selskap, men konkluderte med at de ikke fant noen klar sammenheng mellom børsnotering og skifte av revisor. Blant selskapene som skiftet revisor, var det heller ingen klar tendens til at selskapene skiftet fra et mindre revisjonsforetak til et Big Six -selskap. 4 Flere internasjonale studier har imidlertid påvist at selskap som førstegangsnoteres på børs i stor grad foretrekker en Big Eight -revisor 5 fremfor et mindre revisjonsforetak, jf. Carpenter og Strawser (1971) og Menon og Williams (1991), referert i Hatterud, Lillebø og Udahl (1997). Studiene viste generelt at dette skyldtes selskapenes tro på at et stort revisjonsforetak gir høyere kvalitet på regnskapet, og dermed mer korrekt prising av selskapene. I Hatterud, Lillebø og Udahls undersøkelse oppga selskapene mange ulike årsaker til at de skiftet revisor; oppkjøp/fusjon, revisors anseelse, forventede positive markedsreaksjoner, ønske om et større revisjonsselskap, press fra tilretteleggere og ønske om bedre kvalitet og service. I mars 2011 utførte analysebyrået Perduco på oppdrag fra Revisorforeningen en undersøkelse blant norske foretak. Intervjuene ble utført i forkant av lovendringen om revisjonsplikt for de minste selskapene, og handlet mye om 4 Big Six: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, Deloitte Touche, KPMG og Price Waterhouse. 5 Big Eight: Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins and Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick & Mitchell, Touche Ross og Price Waterhouse. side 12

14 hvordan selskapene ville handle ved et eventuelt bortfall av revisjonsplikten. Men undersøkelsen inneholder også noen andre interessante poeng. Blant annet svarer 76 prosent av selskapene at de er fornøyd eller svært fornøyd med sin revisor. Kun 7 prosent er misfornøyd. Videre er det færre selskap med 1 til 4 ansatte som oppgir at de har nytte av revisjon enn blant selskapene med 5 til 19 ansatte. Selskapene fikk også spørsmål om hvilke faktorer som vil være viktig ved valg av revisor. Kompetanse/kvalitet scoret høyest blant respondentene, mens kun 19,3 prosent svarte at prisen vil være viktig Sverige I Sverige har Forsberg og Simons (2005) og Cederlöf, Hagström og Jonsson (2010) studert bedrifters forhold til svenske revisjonsforetak. Forsberg og Simons (2005) undersøkte hvilke faktorer som var viktigst ved mindre selskapers valg av revisor, og om disse ble påvirket av selskapenes størrelse og bransje. Undersøkelsen viste at selskapene la mest vekt på revisors kommunikasjonsevner. I rangeringen kom kompetanse, relasjoner mellom selskap og revisor, pris og revisors image/rykte på de neste plassene. Undersøkelsen viste også at disse faktorene bare i mindre grad ble påvirket av selskapenes størrelse og bransje. Forsberg og Simons (2005) henviser også til Derkum, Carlsson og Åberg (2003), en svensk studie som viste at det i hovedsak bare var to faktorer som kunne medføre et revisorskifte blant små aksjeselskaper; utilstrekkelig kompetanse og dårlig personkjemi mellom revisor og klienten. De mindre selskapene mente videre at de store revisjonsfirmaene ikke tok seg tilstrekkelig tid til oppfølging av små selskap, og at kostnaden det medfører å ha et kjent revisjonsforetak med høy troverdighet, ikke forsvarer gevinsten man oppnår ved å benytte et slikt foretak. Cederlöf, Hagström og Jonsson (2010) foretok dybdeintervjuer blant fem svenske aksjeselskap med en omsetning på mellom 10 og 25 millioner kroner. Studien viser at følgende revisoregenskaper hadde størst betydning ved valg av revisor (i rangert rekkefølge): Personkjemi, kompetanse, rådgivningstilbud, bransjekunnskap, hyppig relasjon, erfaring og rykte. Ifølge forfatterne samsvarer side 13

15 resultatene i stor grad med resultatene fra internasjonale studier som de har sammenlignet med Øvrige land Internasjonalt er studiene til Beattie og Fearnley (1994, 1995, 1998) om valg og skifte av revisor blitt mye referert. Forfatterne poengterte i sin artikkel fra 1995 at de kun kjente til systematiske studier av dette emnet fra USA og Australia, og mente at det på grunn av ulikhetene i forskjellige lands revisjonsreguleringer er viktig å gjøre studier på dette området i flere land. Siden det er gjort relativt få kjente studier internasjonalt, og Beattie og Fearnleys studie er ferskere enn flere av de amerikanske og australske, velger jeg å bruke en del plass på å presentere resultatene fra deres studier. I 1994 påviste Beattie og Fearnley at det blant børsnoterte- og USM-selskap (Unlisted Securities Market) i Storbritannia var 16,4 prosent av selskapene som hadde skiftet revisor i løpet av femårsperioden De rangerte videre revisjonsselskapene i tre grupper; Topp åtte, 9-20 og Under topp 20, og fant at 40 prosent av revisorskiftene skjedde innad i en av disse gruppene, mens 60 prosent skjedde mellom gruppene. I 1995 publiserte Beattie og Fearnley en studie av 210 børsnoterte- og USMselskap i Storbritannia og Irland. Den viste hvilke karaktertrekk ved revisjonsforetakene som vil være viktig når et selskap eventuelt skal skifte revisor. Beattie og Fearnley identifiserte totalt 29 karaktertrekk (vedlegg 5), og delte dem inn i åtte hovedgrupper: Rykte/kvalitet, aksept fra tredjepart, valuta for pengene, tilbud av andre tjenester, små revisjonsselskap, spesialisert bransjekunnskap, ikke- Big Six -selskap og geografisk nærhet. De fire viktigste gruppene av karakteristikker viste seg å være rykte/kvalitet, aksept fra tredjepart, valuta for pengene og tilbud av andre tjenester. Dette er i stor grad i samsvar med det forfatterne refererer til som Big Six-faktorene ; rykte/kvalitet, troverdighet blant tredjepart og bransjekunnskap. At kvalitet, side 14

16 troverdighet og spesialkunnskap er sentrale elementer, får empirisk støtte fra blant annet DeAngelo (1981b). Beattie og Fearnleys (1995) undersøkelse viste videre vesentlige forskjeller mellom store og små selskap. De store la mye vekt på kompetanse, kvalitet og bransjekunnskap, og var mindre opptatt av nivået på revisjonshonoraret. For de mindre selskapene var derimot revisjonshonoraret av stor betydning. To av tre selskap i undersøkelsen hadde i løpet av de siste fem årene vurdert å skifte revisor. De fleste begrunnet dette med størrelsen på revisjonshonoraret. Misnøye med kvaliteten på revisjonen (definert som revisors evne til å løse problemer), strukturelle endringer hos revisor, samarbeidsproblemer, påvirkning fra en tredjepart og uenighet om regnskapsprinsipper fikk også mange til å vurdere et revisorskifte. Blant selskapene som hadde vurdert å skifte de siste fem årene, var det kun 27 prosent som gikk til det skritt å bytte ut sin revisor. Selskapene som lot være å skifte revisor, oppga i hovedsak tre grunner til dette: Mange fikk tilbud fra sin nåværende revisor om et lavere revisjonshonorar. Andre droppet å skifte på grunn av mangel på tid og for å slippe forandringer og uro. Til sist var det en del som beholdt den samme revisoren fordi den lovte å forbedre kvaliteten på revisjonen. I 1998 gjorde Beattie og Fearnley en egen studie av selskap som vurderte å skifte revisor. De fant da en mer positiv holdning til å skifte revisor og å innhente anbud enn hva de tidligere hadde observert. Honorarstørrelsen var både den hyppigste grunnen til at selskapene vurderte å skifte revisor, og den mest avgjørende faktoren ved valg av ny revisor. Personkjemi og forholdet til revisjonsteamets ledelse ble vurdert som viktigere enn hvilke tjenester som revisjonsforetakene kunne tilby. Over halvparten av revisorskiftene blant børs- og USM-selskapene fant sted ved hjelp av anbud. Eksisterende revisor hadde kun 18 prosent sjanse for å beholde oppdraget etter en anbudsrunde. Videre medførte anbudene en klar reduksjon i revisjonshonoraret i året hvor selskapet skiftet revisor. side 15

17 Beattie og Fearnley (1998) mener at det for et revisjonsforetak ikke nødvendigvis er viktigst å være billigst, men at man ikke beveger seg utenfor kundenes pristoleranse. I så fall unngår man å bli byttet ut på grunn av prisspørsmålet. Den viktigste årsaken til revisorskifte viste seg å være misnøye med de revisoransattes kompetanse og profesjonalitet. Jeg vil videre kort gjennomgå en del andre studier som er blitt gjort om valg og skifte av revisor. DeAngelo (1981b) argumenterte som tidligere nevnt for at revisors størrelse påvirket revisjonskvaliteten, og begrunnet dette med at store revisjonsforetak har færre incentiver til å redusere revisjonskvaliteten for å beholde en enkelt klient. Studien blant amerikanske selskap viste også at når agentkostnadene øker, blir det lagt større vekt på å ha en revisor med høy kvalitet. Francis & Wilson (1988) fant også at selskap med høye agentkostnader tenderte til å velge et Big Eight-selskap. Schwartz & Menons (1985) studie viste at selskap som slet økonomisk, hadde en langt større tendens til å skifte revisor enn friske selskap. Fortin og Pittman (2007) undersøkte om det var noen sammenheng mellom valg av revisor og prising av gjeld. De fant at det ikke hadde noen effekt hvorvidt man hadde en Big 4-revisor eller en annen revisor med hensyn til kredittrating eller obligasjonseieres premiepåslag i forhold til fremtidig tap på grunn av mangelfull revisjon. Firths (1999) britiske studie av oppkjøpte selskap viste at de fleste oppkjøp av selskaper resulterer i et skifte av revisor i disse selskapene, fortrinnsvis til den samme revisoren som oppkjøperen bruker i flere av sine øvrige selskap. Haskins og Williams (1990) studier viste at det forelå et signifikant forhold mellom selskapers fusjon og skifte fra et ikke-big Eight-selskap til et Big Eight-selskap. Men det er ikke bare endringer på eiersiden hos klientene som har betydning. Også endringer hos revisjonsforetakene har betydning. Healy og Lys (1986) så på hvordan klientene til et ikke-big Eight-selskap reagerte når deres revisor fusjonerte med et Big Eight-selskap. Små klienter med lav vekst skiftet i mange tilfeller til et annet ikke-big Eight-selskap, mens store klienter med vekst beholdt det nyfusjonerte revisjonsforetaket. side 16

18 Levinthal og Finchman (1988) og Seabright, Levinthal og Finchman (1992) så på forholdet mellom revisor og klient, og fant at båndene som blir knyttet mellom personer direkte involvert i revisor/klientforholdet, kunne være avgjørende for hvorvidt det ble et skifte. I tillegg økte sannsynligheten for å beholde revisjonsoppdraget med lengden på klientforholdet. Ifølge Jobber (2010) og Doyle (2006) vil det for mange selskap være vanskelig å bedømme de ulike revisjonsforetakene. Doyle mener at et tjenesteforetaks produkt vil være ugripbart, noe som medfører at tjenestene er vanskelig å identifisere og kunden ikke kan kontrollere produktet på forhånd. Revisors rykte blir derfor betydningsfull ved valg av revisor. Jobber mener derimot at prisen er en nøkkelfaktor når en kunde skal velge mellom ulike aktører. Kunden benytter ofte prisen som en indikasjon på kvaliteten når aktøren er ukjent og produktet er vanskelig å bedømme før man har benyttet seg av det. 3. Regelverk ved skifte av revisor 3.1 Innledning Valg og skifte av revisor for aksjeselskap reguleres både av revisorloven, aksjeloven/allmennaksjeloven og foretaksregisterloven. Regelverket tar sikte på å sikre revisor mot å bli oppsagt på usaklig grunnlag, samtidig som det skal være mulig for selskapene å velge en ny revisor når dette er saklig begrunnet, jf. revl. 2-1 syvende ledd. Gulden (2010, ) deler revisorskiftene i tre grupper. Den første gruppen omfatter ordinære revisorskifter der selskapet på ordinær generalforsamling velger en ny revisor. Den andre gruppen gjelder selskap som velger ny revisor i løpet av revisors tjenestetid. Selskapet må da vedta revisorskiftet på en ekstraordinær generalforsamling. Til sist har vi revisorskiftene som skyldes at revisor fratrer. I kapittel 3.2 til 3.4 følger en kort gjennomgang av regelverket og andre forhold knyttet til disse ulike gruppene av revisorskifter. side 17

19 Jeg vil presisere at det som i dette kapittelet omtales som et ordinært revisorskifte ikke tilsvarer det jeg kategoriserer som ordinært revisorskifte i kapittel 4 og 5. I mine undersøkelser vil både revisorskiftene som omtales i 3.2 og 3.3 bli definert som et ordinært revisorskifte. 1. mai 2011 trådte det i kraft nye regler om revisjonsplikt som gir de minste selskapene mulighet til å velge bort revisjonen av regnskapet. Dette er som tidligere omtalt ikke tema for denne oppgaven, og jeg kommer derfor ikke til å gjennomgå regelverket vedrørende fravalg av revisjon. 3.2 Ordinært revisorskifte Et ordinært revisorskifte i et aksjeselskap skjer ved at eierne på ordinær generalforsamling velger en ny revisor som avløser den tidligere revisoren. Selskapet må i etterkant sende endringsmelding til Foretaksregisteret, som registrerer den nye revisoren som selskapets revisor. Når et revisjonsforetak blir forespurt om å påta seg et revisjonsoppdrag, plikter det ifølge revl. 7-2 første ledd å be nåværende revisor om en uttalelse om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at foretaket ikke bør påta seg oppdraget. Etter eventuelt å ha påtatt seg oppdraget, samt blitt valgt på generalforsamlingen, sender revisor en villighetserklæring til selskapet. Erklæringen er et pliktig vedlegg når selskapet skal melde ifra om revisorskiftet til Foretaksregisteret. 3.3 Skifte i revisors tjenestetid Revisors tjenestetid blir i lovforarbeidene omtalt som perioden mellom to generalforsamlinger (Gulden 2010, 92-93). Ikke sjelden skjer det at selskap velger en ny revisor før utløpet av den forrige revisorens tjenestetid. Det kan for eksempel skyldes at det er oppstått akutte samarbeidsproblemer med revisor, eller at selskapet har innhentet anbud fra andre revisjonsforetak. Mange selskap opplever også at revisor av ulike årsaker ber dem om å finne seg en ny revisor, jf. kapittel 3.4. Vedtaket om revisorskifte må i disse tilfellene skje på en ekstraordinær generalforsamling. side 18

20 Reglene knyttet til et slikt ekstraordinært revisorskifte er på mange områder de samme som for et ordinært skifte. Dette gjelder både at det må foreligge en saklig begrunnelse for skiftet, at forespurt revisor plikter å be om opplysninger fra nåværende revisor, og at selskapet må sende melding om revisorskiftet til Foretaksregisteret. I tillegg krever revl. 7-1 fjerde ledd annet punktum ifølge Gulden (2010, 94) at revisor må sende en rapport til Finanstilsynet med begrunnelse for hvorfor revisjonsoppdraget avsluttes før utløpet av tjenestetiden. Flere revisjonsforetak tolker imidlertid 7-1 fjerde ledd annet punktum at den kun gjelder ved revisors fratredelse, jf. kapittel 3.4. Det samme rapporteringskravet som i 7-1 fjerde ledd annet punktum gjelder for selskapet som har skiftet revisor, jf. revl. 2-1 syvende ledd siste punktum og asl./asal. 7-2 fjerde ledd annet punktum. 3.4 Revisors fratreden I enkelte situasjoner har revisor plikt til, og i andre tilfeller rett til, å fratre som revisor uten at selskapet har valgt ny revisor. Dersom revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lover og forskrifter som selskapet er underlagt, uten at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene, har revisor ifølge revl. 7-1 første ledd plikt til å si fra seg revisjonsoppdraget uten ugrunnet opphold. Dersom revisjonsforetaket ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter revisorloven, eller dersom det foreligger andre særlige grunner, har det rett til å fratre, jf. revl. 7-1 annet ledd. Lovgiver har lagt opp til at selskapet skal gis en reell mulighet til å få valgt ny revisor før nåværende revisor fratrer (Gulden 2010, 97). På den måten kan selskapet unngå kontinuitetsbrudd i revisjonen. Revisjonsforetaket plikter derfor å gi selskapet et rimelig forhåndsvarsel før det fratrer, jf. revl. 7-1 tredje ledd. Dersom selskapet rekker å få valgt ny revisor før utløpet av fristen revisor har satt for sin fratreden, oppstår det ikke noe kontinuitetsbrudd. Foretaket kan da på vanlig måte melde revisorskiftet til Foretaksregisteret. Den nye revisoren blir da registrert mens den tidligere revisoren strykes i registeret. side 19

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i Regnskap

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak

Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17. juni, 2010 Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder: Professor Jarle Møen Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling

Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Direkte eller indirekte? Valg av metode for kontantstrømoppstilling Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning økonomi og administrasjon Av: Maren Kristine Kolbeinsen, Odd Kjetil Helgesen

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 35/10. av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen. SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation

Arbeidsnotat nr. 35/10. av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen. SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Arbeidsnotat nr. 35/10 Revisjonsplikten for norskregistrerte utenlandske foretak en empirisk studie av små foretak av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation

Detaljer

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell?

Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? Handelshøgskolen Årsregnskapets informasjonskvalitet i små aksjeselskaper: gjør ekstern kompetanse og kontroll en forskjell? En undersøkelse av årsregnskaper i små aksjeselskaper Silje Anett Larsen Hanne

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Peter Istad Brobakken Jørgen Rønning Valstadsve Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Har myndighetenes skjerpede kapitalkrav overfor banker ført til nedgang i små og mellomstore bedrifters tilgang på

Detaljer

Rotasjon i revisjonsbransjen

Rotasjon i revisjonsbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Rotasjon i revisjonsbransjen Hvordan påvirker firma- og partnerrotasjon revisjonskvalitet og revisors uavhengighet? Av Ingrid Rossnes og Renate Torgersen Veileder:

Detaljer

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013

Kandidatnr: 812 og 801, Mappeoppgave, EM6-201, V-2013 Studium Eiendomsmegling Emnenamn Praktisk Eiendomsmegling 3 Emnekode EM6-201 Vurdering ME-Mappe, Mappeoppgave Kandidatnummer 801 og 812 Innlevert dato 14.05.2013 Tal nummererte sider 34 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap

Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Verdsettelse av varige driftsmidler i Norske børsnoterte selskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Økonomisk-administrativ utdanning Haugesund 2011 Av: Brit Mari Olsen, Beate Tandrevold,

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Niosha Hekmat Magnus Undeli Bekkelund Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Foretar ledelsen og revisor, i børsnoterte selskaper med lav eller negativ egenkapital samt konkursselskaper, en tilfredsstillende

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer