Derfor skifter selskap revisor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Derfor skifter selskap revisor"

Transkript

1 Ole Kristian Nordengen Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Derfor skifter selskap revisor - en studie av revisorskifter blant norske aksjeselskap Eksamenskode og -navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: Veileder: Jon Christian Langli Studiested: Handelshøyskolen BI Oslo This thesis is a part of the MSc programme at BI Norwegian Business School. The school takes no responsibility for the methods used, results found and conclusions drawn.

2 Innhold Liste over tabeller og figurer... 3 Forord... 5 Sammendrag Innledning Generelt Begrepsavklaringer Forskningsspørsmål og teoretisk fundament Innledning Utvikling av forskningsspørsmål Tidligere studier Artikkelsøk Litteraturstudie Regelverk ved skifte av revisor Innledning Ordinært revisorskifte Skifte i revisors tjenestetid Revisors fratreden Registrering av revisorendringer i Foretaksregisteret Forskningsmetode Innledning Metode hvor mange skifter revisor? Kategorisering av kunngjøringene Trekning av utvalg Gruppering av kunngjøringer Metode hvorfor selskap skifter revisor Utvalg og valg av kontaktform Spørreskjema Registrering og datamatrise Metode hvorfor mange selskap ikke skifter revisor Innledning Hvor mange skifter aldri revisor? Spørreskjema Oppsummering Undersøkelsens resultater side 1

3 5.1 Hvor mange selskap skifter revisor? Innledning Antall revisorskifter Andel revisorskifter Hvorfor skifter selskap revisor? Innledning Resultater fra undersøkelsen Hvorfor skifter mange selskap aldri revisor? Innledning Tilfreds med revisors kvalitet, men ikke størrelsen på honoraret Hvorfor har selskapet valgt å beholde revisor i hele perioden? Positive til offensiv markedsføring Analyse Innledning Hvorfor selskap skifter revisor Selskap som ikke skifter revisor Oppsummering Innledning Hvor mange skifter revisor? Hvorfor skifter selskap revisor? Hvorfor skifter mange selskap aldri revisor? Avslutning Referanser Vedlegg: side 2

4 Liste over tabeller og figurer Tabell 5.1: Den viktigste oppgitte årsaken til at norske aksjeselskap skiftet revisor i Tabell 5.2: Den viktigste årsaken til at norske aksjeselskap skiftet revisor i 2010, etter å ha generalisert tallene...41 Tabell 5.3: Den nest viktigste årsaken til at selskapet skiftet revisor. Svarene er gitt av selskap som oppga flere grunner til at det skiftet revisor..42 Tabell 5.4: Andel selskap som innhentet pristilbud med flere revisorer før de skiftet revisor 42 Tabell 5.5: Forholdet selskapene la størst vekt på ved valg av ny revisor i Tabell 5.6: Grad av tilfredshet med kvaliteten på tjenestene fra forrige revisor...44 Tabell 5.7: Grad av samsvar mellom revisjonshonorar og tjenestene som ble levert..44 Tabell 5.8: Grad av tilfredshet med kvaliteten på tjenestene fra revisor..46 Tabell 5.9: Grad av tilfredshet med samsvaret mellom prisen på tjenestene og tjenestene som blir levert Tabell 5.10: Hvorfor selskapene har valgt å beholde den samme revisoren siden stiftelsen i Tabell 6.1: Store selskapers viktigste begrunnelse for å skifte revisor i Tabell 6.2: Små selskapers viktigste begrunnelse for å skifte revisor i Figur 5.1: Antall kunngjøringer om revisorendringer i Foretaksregisteret for norske aksjeselskaper i perioden Figur 5.2: Andel kunngjøringer om revisorendringer i Foretaksregisteret blant norske aksjeselskap i perioden side 3

5 Figur 5.3: Antall ordinære revisorskifter blant norske aksjeselskap i perioden Figur 5.4: Antall revisorfratredelser blant norske aksjeselskap i perioden Figur 5.5: Antall kunngjøringer blant norske aksjeselskap i perioden som gjelder endringer hos revisor...37 Figur 5.6: Andel av norske aksjeselskap som i perioden foretok et ordinært revisorskifte 38 Figur 5.7: Andel av norske aksjeselskaper hvor revisor fratrådte i perioden Figur 5.8: Andel ordinære revisorskifter i perioden blant norske aksjeselskap som ble stiftet i Figur 6.1: Fordeling av revisorskifter blant selskap som ble stiftet i 2000, og som har skiftet revisor én gang i perioden frem til side 4

6 Forord Mitt faglige utgangspunkt er at jeg har jobbet som revisor siden 2006, og har nå studiepermisjon fra min jobb som registrert revisor i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS for å fullføre Master i Revisjon og Regnskap (MRR) ved Handelshøyskolen BI. Med denne masteroppgaven fullfører jeg MRR. Jeg vil benytte anledningen til å takke professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI for god og konstruktiv veiledning i arbeidet med denne masteroppgaven. Jeg vil også rette en takk til kollegaer i revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS for innspill i utviklingen av forskningsspørsmål og utarbeidelsen av spørreskjemaene. Jeg vil også takke alle bedriftslederne som har tatt seg tid til å besvare mine spørreskjema om valg og skifte av revisor. side 5

7 Sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er norske aksjeselskapers skifte av revisor. Oppgaven søker å gi svar på hvorfor og hvor ofte selskap skifter revisor. Til sist forsøker jeg å finne ut hvorfor mange selskap aldri bytter ut sin revisor. Masteroppgaven er etnologisk i sin tilnærming, og bygger både på intervjuer av ledere i norske aksjeselskap og en gjennomgang av kunngjorte revisorendringer i Foretaksregisteret. I arbeidet med å besvare oppgavens forskningsspørsmål har jeg foretatt totalt 201 intervjuer og gjennomgått over kunngjøringer. Undersøkelsene viser at i perioden har årlig mellom 7,5 og 11,5 prosent av norske aksjeselskap skiftet revisor. Det har ikke vært noen entydig utvikling i antallet skifter i denne tiårsperioden. Kun 2,1 prosent av selskapene skiftet i 2010 revisor som følge av misnøye med revisoren. 1,8 prosent skiftet for å samle revisjonen av flere av sine selskap hos ett revisjonsforetak. Revisorfratredelser medførte at 1,2 prosent av selskapene måtte skaffe seg ny revisor. Ved valget av ny revisor legger hvert tredje selskap avgjørende vekt på anbefalinger fra andre eller egne erfaringer fra tidligere samarbeid med revisoren. Kun 8 prosent oppgir at revisors honorar har vært avgjørende for hvilken revisor selskapet har valgt. Selskapene som ble stiftet i 2000, og som fortsatt eksisterte ved utgangen av 2010, har i gjennomsnitt skiftet revisor én gang i løpet av denne elleveårsperioden. 35 prosent av selskapene har beholdt den samme revisoren i hele perioden. Blant disse er fire av fem selskap fornøyd med kvaliteten på tjenestene, mens kun hvert fjerde selskap mener det er bra samsvar mellom revisors honorar og tjenestene som blir utført. De fleste begrunner sin lojalitet til revisor med god kvalitet på tjenestene, men det er også flere som beholder den samme revisoren fordi de mener det er for arbeidskrevende å gjennomføre et revisorskifte. Denne masteroppgaven har vist at det er relativt få selskap som foretar et revisorskifte på grunn av misnøye med revisoren. Mange uttrykker likevel stor frustrasjon over nivået på revisjonshonoraret, og da gjerne revisors timeforbruk. side 6

8 Revisjonsforetakene synes derfor å ha en stor kommunikasjonsmessig utfordring når det gjelder å forklare og begrunne timeforbruket og faktureringen. At misnøyen er størst blant de små selskapene, som nå i mange tilfeller er fritatt revisjonsplikt, gjør det ekstra viktig for revisjonsforetaket å fokusere på denne utfordringen. side 7

9 1. Innledning 1.1 Generelt Alle norske aksjeselskap har frem til og med regnskapsåret 2010 hatt revisjonsplikt. Fra 2011 kan små aksjeselskap få fritak for denne plikten. 1 Basert på erfaringene fra da Sverige (2010) og Danmark (2006) opphevet revisjonsplikten for de minste foretakene, kommer en betydelig andel av norske selskap til å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon av regnskapet. Dette bekreftes også i en undersøkelse utført av Revisorforeningen i mars prosent av selskapene som kan velge bort revisjonen, svarte at de planla å gjøre dette. Det er anslått at om lag aksjeselskap har mulighet til å benytte seg av fritaket i den nye loven. 3 Tall fra Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene viser at pr. 20. august 2011 hadde aksjeselskap valgt bort revisjon av regnskapet. Det betyr at foreløpig har kun 3,7 prosent av selskapene med mulighet for fritak, benyttet seg av muligheten. Det forventes imidlertid en markant økning i dette antallet når selskapene høsten 2011 og i 2012 får det formelle på plass i form av generalforsamlingsvedtak, styrefullmakt og styrebeslutning. Bortfallet av revisjonsplikten for små aksjeselskaper vil trolig få stor betydning for revisjonsbransjen. Det er ventet at mange av de mindre revisjonsforetakene, som gjerne har en betydelig andel av klienter som omfattes av fritaket, blir hardest rammet. Men også mellomstore og store revisjonsforetak vil oppleve bortfall av klienter. Det er grunn til å tro at dette vil skape enda hardere konkurranse i bransjen. Det vil derfor være av stor betydning å få mer kunnskap om hvorfor noen selskap velger å skifte revisor, mens andre beholder sin revisor i år etter år. 1 Lovendringene ble sanksjonert i statsråd Loven trådte i kraft 1. mai Undersøkelsen utført av analysebyrået Perduco i perioden 4. til 25. mars 2011 på vegne av Revisorforeningen. Totalt selskap i Norge med én eller flere ansatte ble kontaktet. Revisjon og Regnskap, 2011 nr. 5, s Revisorforeningen; revisorforeningen.no/?aid= &did= side 8

10 Et av de mest aktuelle spørsmålene i revisjonsbransjen i 2011 er hvor mange av de små selskapene som kommer til å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjonen av regnskapet. Siden spørsmålet allerede er delvis besvart i undersøkelser, og vi i løpet av 2011 og 2012 vil få et klart svar på spørsmålet, har jeg i denne oppgaven ikke fokusert på denne problemstillingen. Jeg har i stedet vært opptatt av å finne ut hvorfor norske aksjeselskap velger å skifte ut sin revisor til fordel for en annen, om de innhenter pristilbud fra flere revisjonsforetak før de skifter, og hva de ellers legger vekt på når de skal finne seg en ny revisor. Jeg har også forsøkt å finne svar på hvorfor en så stor andel av norske aksjeselskap aldri skifter revisor. Er det fordi selskapene er svært fornøyde med kvaliteten og prisnivået på tjenestene fra revisor? Eller er det andre forklaringer som gjør at terskelen for å skifte ut revisoren synes å være høy? Resultatene fra mine spørreundersøkelser bør være av interesse for flere enn bare revisjonsbransjen. Både kunder, leverandører og långivere kan ha interesse av å få mer kunnskap om hvorfor selskap skifter revisor. Videre har vi et regelverk som er laget blant annet for å hindre at selskap skifter revisor uten saklig grunn, jf. revisorloven 2-1 syvende ledd. Økt kunnskap om bakgrunnen for at selskap skifter revisor, bør derfor være relevant også for lovgiverne. 1.2 Begrepsavklaringer Enhetene jeg undersøker i denne oppgaven er norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Disse selskapsformene reguleres av henholdsvis aksjeloven og allmennaksjeloven. Når jeg i denne oppgaven skriver om aksjeselskap, vil dette omfatte begge selskapsformene dersom jeg ikke eksplisitt oppgir noe annet. I gjennomgangen av regelverket for revisorskifter i kapittel 3, vil jeg ha lovhenvisninger til både aksjeloven (asl.) og allmennaksjeloven (asal.). Når jeg i denne oppgaven benytter begrepet revisjonsforetak, inkluderer dette alle selskapsformer en revisor kan organisere sin virksomhet i. Når jeg benytter revisor, har dette begrepet nøyaktig det samme meningsinnholdet som revisjonsforetak. Enkelte steder i oppgaven skriver jeg om ansvarlig revisor. side 9

11 Dette vil være i omtale av en revisorperson, og meningsinnholdet vil være i samsvar med definisjonen av ansvarlig revisor i revisorloven 3-7 første ledd. 2. Forskningsspørsmål og teoretisk fundament 2.1 Innledning Masteroppgaven har som formål å gi svar på flere forskningsspørsmål. I dette kapittelet vil valget av forskningsspørsmål bli utdypet. Det vil også bli gitt en gjennomgang av tidligere studier på dette forskningsområdet. 2.2 Utvikling av forskningsspørsmål Forskningsspørsmål er spørsmål som blir stilt med et bestemt formål, og som ved å bli stilt på en presis måte lar seg belyse gjennom bruk av samfunnsvitenskapelige metoder (Halvorsen 2003, 22). Denne oppgaven består hovedsakelig av tre forskningsspørsmål: Hvor hyppig skifter norske aksjeselskap revisor? Hvorfor skifter selskapene revisor? Hvorfor velger mange selskap aldri å skifte revisor? Ideen til oppgavens forskningsspørsmål kom etter at mange selskap under finanskrisen fokuserte sterkt på å kutte kostnader. Gjennom arbeidet som revisor, og i samtaler med flere bedriftsledere, fikk jeg et klart inntrykk av at selskapenes kostnadsfokus i aller høyeste grad også gjaldt kostnadene knyttet til revisjon og rådgivning fra revisjonsforetakene. Jeg ble derfor nysgjerrig på om vi i Norge har hatt en utvikling de siste årene hvor selskapenes lojalitet til revisor er blitt svakere, og om stadig flere selskap innhenter pristilbud fra andre revisorer. Jeg mente derfor det ville være interessant å finne ut hvor stor andel av norske selskap som skifter revisor, og hvorvidt selskapene nå skifter revisor hyppigere eller sjeldnere enn tidligere. Etter flere års arbeid som revisor har jeg erfart at mange selskapers revisorskifter er motivert av ønsket om å oppnå billigere tjenester fra revisor. Samtidig forteller mange selskap at honorarets størrelse ofte ikke er den viktigste grunnen til at de side 10

12 går til det skritt å finne seg en ny revisor. Selv om revisjonsforetakene har en formening om hvorfor klientene skifter revisor, får de sannsynligvis ikke alltid vite klientens oppriktige begrunnelse for skiftet. Det kan også være betydelige forskjeller på hvorfor de ulike revisjonsforetakene får eller mister klienter. Jeg mener derfor det er svært relevant å få mer kunnskap om hvorfor selskapene skifter revisor og hva de legger vekt på ved valg av ny revisor. Med økt konkurranse blir det enda viktigere med kunnskap om hva selskapene vektlegger når de avgjør om de skal beholde sin revisor eller skifte til en annen. Videre synes det å være en utbredt oppfatning i revisjonsbransjen at antallet revisorskifter er så lavt at det er vanskelig å øke sin markedsandel raskt og vesentlig uten ved oppkjøp av klientporteføljer eller ved sammenslåing med andre revisjonsforetak. For at foretak med vekstambisjoner skal få mer innsikt i hvordan de skal innrette sin strategi for å få flere selskap til å velge deres tjenester, er det relevant å vite mer om hvorfor mange selskap velger å beholde sin revisor i år etter år. Det tredje forskningsspørsmålet jeg ønsker å besvare i denne oppgaven er derfor hvorfor mange selskap aldri bytter revisor, og hva som eventuelt skal til for at de skifter til en annen revisor. Jeg har i prosessen med utvikling og utarbeidelse av forskningsspørsmålene diskutert temaet med veileder Jon Christian Langli ved Handelshøyskolen BI og to av partnerne i revisjonsfirmaet hvor jeg jobber. 2.3 Tidligere studier Artikkelsøk For å utarbeide referanserammen har jeg søkt litteratur på Handelshøyskolen BIs biblioteksdatabase Bibsys Ask. Jeg har foretatt søk etter publikasjoner i databasene Web of Science (ISI), JSTOR, ScienceDirect og Idunn.no, samt i Google Scholar. Søkeordene som er benyttet er revisor, revisjon, valg, anbud, skifte og bytte, og kombinasjoner av disse. Jeg har også benyttet tilsvarende engelske ord. Relevant litteratur er også funnet ved å se på referanselistene i fremsøkte bøker og artikler. side 11

13 2.3.2 Litteraturstudie Innledning Litteraturstudien er delt inn i litteratur som jeg har funnet fra Norge, Sverige og øvrige land. I dette delkapittelet presenterer jeg mange av de relevante studiene jeg har funnet, mens jeg i kapittel 6 sammenligner flere av disse studiene med resultatene fra mine egne undersøkelser Norge Det er gjort få studier av valg og skifte av revisor i Norge. Hatterud, Lillebø og Udahl (1997) studerte om selskapene som ble børsnotert i perioden hadde en tendens til å skifte revisor hyppigere enn andre selskap, men konkluderte med at de ikke fant noen klar sammenheng mellom børsnotering og skifte av revisor. Blant selskapene som skiftet revisor, var det heller ingen klar tendens til at selskapene skiftet fra et mindre revisjonsforetak til et Big Six -selskap. 4 Flere internasjonale studier har imidlertid påvist at selskap som førstegangsnoteres på børs i stor grad foretrekker en Big Eight -revisor 5 fremfor et mindre revisjonsforetak, jf. Carpenter og Strawser (1971) og Menon og Williams (1991), referert i Hatterud, Lillebø og Udahl (1997). Studiene viste generelt at dette skyldtes selskapenes tro på at et stort revisjonsforetak gir høyere kvalitet på regnskapet, og dermed mer korrekt prising av selskapene. I Hatterud, Lillebø og Udahls undersøkelse oppga selskapene mange ulike årsaker til at de skiftet revisor; oppkjøp/fusjon, revisors anseelse, forventede positive markedsreaksjoner, ønske om et større revisjonsselskap, press fra tilretteleggere og ønske om bedre kvalitet og service. I mars 2011 utførte analysebyrået Perduco på oppdrag fra Revisorforeningen en undersøkelse blant norske foretak. Intervjuene ble utført i forkant av lovendringen om revisjonsplikt for de minste selskapene, og handlet mye om 4 Big Six: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Ernst & Young, Deloitte Touche, KPMG og Price Waterhouse. 5 Big Eight: Arthur Andersen, Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins and Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick & Mitchell, Touche Ross og Price Waterhouse. side 12

14 hvordan selskapene ville handle ved et eventuelt bortfall av revisjonsplikten. Men undersøkelsen inneholder også noen andre interessante poeng. Blant annet svarer 76 prosent av selskapene at de er fornøyd eller svært fornøyd med sin revisor. Kun 7 prosent er misfornøyd. Videre er det færre selskap med 1 til 4 ansatte som oppgir at de har nytte av revisjon enn blant selskapene med 5 til 19 ansatte. Selskapene fikk også spørsmål om hvilke faktorer som vil være viktig ved valg av revisor. Kompetanse/kvalitet scoret høyest blant respondentene, mens kun 19,3 prosent svarte at prisen vil være viktig Sverige I Sverige har Forsberg og Simons (2005) og Cederlöf, Hagström og Jonsson (2010) studert bedrifters forhold til svenske revisjonsforetak. Forsberg og Simons (2005) undersøkte hvilke faktorer som var viktigst ved mindre selskapers valg av revisor, og om disse ble påvirket av selskapenes størrelse og bransje. Undersøkelsen viste at selskapene la mest vekt på revisors kommunikasjonsevner. I rangeringen kom kompetanse, relasjoner mellom selskap og revisor, pris og revisors image/rykte på de neste plassene. Undersøkelsen viste også at disse faktorene bare i mindre grad ble påvirket av selskapenes størrelse og bransje. Forsberg og Simons (2005) henviser også til Derkum, Carlsson og Åberg (2003), en svensk studie som viste at det i hovedsak bare var to faktorer som kunne medføre et revisorskifte blant små aksjeselskaper; utilstrekkelig kompetanse og dårlig personkjemi mellom revisor og klienten. De mindre selskapene mente videre at de store revisjonsfirmaene ikke tok seg tilstrekkelig tid til oppfølging av små selskap, og at kostnaden det medfører å ha et kjent revisjonsforetak med høy troverdighet, ikke forsvarer gevinsten man oppnår ved å benytte et slikt foretak. Cederlöf, Hagström og Jonsson (2010) foretok dybdeintervjuer blant fem svenske aksjeselskap med en omsetning på mellom 10 og 25 millioner kroner. Studien viser at følgende revisoregenskaper hadde størst betydning ved valg av revisor (i rangert rekkefølge): Personkjemi, kompetanse, rådgivningstilbud, bransjekunnskap, hyppig relasjon, erfaring og rykte. Ifølge forfatterne samsvarer side 13

15 resultatene i stor grad med resultatene fra internasjonale studier som de har sammenlignet med Øvrige land Internasjonalt er studiene til Beattie og Fearnley (1994, 1995, 1998) om valg og skifte av revisor blitt mye referert. Forfatterne poengterte i sin artikkel fra 1995 at de kun kjente til systematiske studier av dette emnet fra USA og Australia, og mente at det på grunn av ulikhetene i forskjellige lands revisjonsreguleringer er viktig å gjøre studier på dette området i flere land. Siden det er gjort relativt få kjente studier internasjonalt, og Beattie og Fearnleys studie er ferskere enn flere av de amerikanske og australske, velger jeg å bruke en del plass på å presentere resultatene fra deres studier. I 1994 påviste Beattie og Fearnley at det blant børsnoterte- og USM-selskap (Unlisted Securities Market) i Storbritannia var 16,4 prosent av selskapene som hadde skiftet revisor i løpet av femårsperioden De rangerte videre revisjonsselskapene i tre grupper; Topp åtte, 9-20 og Under topp 20, og fant at 40 prosent av revisorskiftene skjedde innad i en av disse gruppene, mens 60 prosent skjedde mellom gruppene. I 1995 publiserte Beattie og Fearnley en studie av 210 børsnoterte- og USMselskap i Storbritannia og Irland. Den viste hvilke karaktertrekk ved revisjonsforetakene som vil være viktig når et selskap eventuelt skal skifte revisor. Beattie og Fearnley identifiserte totalt 29 karaktertrekk (vedlegg 5), og delte dem inn i åtte hovedgrupper: Rykte/kvalitet, aksept fra tredjepart, valuta for pengene, tilbud av andre tjenester, små revisjonsselskap, spesialisert bransjekunnskap, ikke- Big Six -selskap og geografisk nærhet. De fire viktigste gruppene av karakteristikker viste seg å være rykte/kvalitet, aksept fra tredjepart, valuta for pengene og tilbud av andre tjenester. Dette er i stor grad i samsvar med det forfatterne refererer til som Big Six-faktorene ; rykte/kvalitet, troverdighet blant tredjepart og bransjekunnskap. At kvalitet, side 14

16 troverdighet og spesialkunnskap er sentrale elementer, får empirisk støtte fra blant annet DeAngelo (1981b). Beattie og Fearnleys (1995) undersøkelse viste videre vesentlige forskjeller mellom store og små selskap. De store la mye vekt på kompetanse, kvalitet og bransjekunnskap, og var mindre opptatt av nivået på revisjonshonoraret. For de mindre selskapene var derimot revisjonshonoraret av stor betydning. To av tre selskap i undersøkelsen hadde i løpet av de siste fem årene vurdert å skifte revisor. De fleste begrunnet dette med størrelsen på revisjonshonoraret. Misnøye med kvaliteten på revisjonen (definert som revisors evne til å løse problemer), strukturelle endringer hos revisor, samarbeidsproblemer, påvirkning fra en tredjepart og uenighet om regnskapsprinsipper fikk også mange til å vurdere et revisorskifte. Blant selskapene som hadde vurdert å skifte de siste fem årene, var det kun 27 prosent som gikk til det skritt å bytte ut sin revisor. Selskapene som lot være å skifte revisor, oppga i hovedsak tre grunner til dette: Mange fikk tilbud fra sin nåværende revisor om et lavere revisjonshonorar. Andre droppet å skifte på grunn av mangel på tid og for å slippe forandringer og uro. Til sist var det en del som beholdt den samme revisoren fordi den lovte å forbedre kvaliteten på revisjonen. I 1998 gjorde Beattie og Fearnley en egen studie av selskap som vurderte å skifte revisor. De fant da en mer positiv holdning til å skifte revisor og å innhente anbud enn hva de tidligere hadde observert. Honorarstørrelsen var både den hyppigste grunnen til at selskapene vurderte å skifte revisor, og den mest avgjørende faktoren ved valg av ny revisor. Personkjemi og forholdet til revisjonsteamets ledelse ble vurdert som viktigere enn hvilke tjenester som revisjonsforetakene kunne tilby. Over halvparten av revisorskiftene blant børs- og USM-selskapene fant sted ved hjelp av anbud. Eksisterende revisor hadde kun 18 prosent sjanse for å beholde oppdraget etter en anbudsrunde. Videre medførte anbudene en klar reduksjon i revisjonshonoraret i året hvor selskapet skiftet revisor. side 15

17 Beattie og Fearnley (1998) mener at det for et revisjonsforetak ikke nødvendigvis er viktigst å være billigst, men at man ikke beveger seg utenfor kundenes pristoleranse. I så fall unngår man å bli byttet ut på grunn av prisspørsmålet. Den viktigste årsaken til revisorskifte viste seg å være misnøye med de revisoransattes kompetanse og profesjonalitet. Jeg vil videre kort gjennomgå en del andre studier som er blitt gjort om valg og skifte av revisor. DeAngelo (1981b) argumenterte som tidligere nevnt for at revisors størrelse påvirket revisjonskvaliteten, og begrunnet dette med at store revisjonsforetak har færre incentiver til å redusere revisjonskvaliteten for å beholde en enkelt klient. Studien blant amerikanske selskap viste også at når agentkostnadene øker, blir det lagt større vekt på å ha en revisor med høy kvalitet. Francis & Wilson (1988) fant også at selskap med høye agentkostnader tenderte til å velge et Big Eight-selskap. Schwartz & Menons (1985) studie viste at selskap som slet økonomisk, hadde en langt større tendens til å skifte revisor enn friske selskap. Fortin og Pittman (2007) undersøkte om det var noen sammenheng mellom valg av revisor og prising av gjeld. De fant at det ikke hadde noen effekt hvorvidt man hadde en Big 4-revisor eller en annen revisor med hensyn til kredittrating eller obligasjonseieres premiepåslag i forhold til fremtidig tap på grunn av mangelfull revisjon. Firths (1999) britiske studie av oppkjøpte selskap viste at de fleste oppkjøp av selskaper resulterer i et skifte av revisor i disse selskapene, fortrinnsvis til den samme revisoren som oppkjøperen bruker i flere av sine øvrige selskap. Haskins og Williams (1990) studier viste at det forelå et signifikant forhold mellom selskapers fusjon og skifte fra et ikke-big Eight-selskap til et Big Eight-selskap. Men det er ikke bare endringer på eiersiden hos klientene som har betydning. Også endringer hos revisjonsforetakene har betydning. Healy og Lys (1986) så på hvordan klientene til et ikke-big Eight-selskap reagerte når deres revisor fusjonerte med et Big Eight-selskap. Små klienter med lav vekst skiftet i mange tilfeller til et annet ikke-big Eight-selskap, mens store klienter med vekst beholdt det nyfusjonerte revisjonsforetaket. side 16

18 Levinthal og Finchman (1988) og Seabright, Levinthal og Finchman (1992) så på forholdet mellom revisor og klient, og fant at båndene som blir knyttet mellom personer direkte involvert i revisor/klientforholdet, kunne være avgjørende for hvorvidt det ble et skifte. I tillegg økte sannsynligheten for å beholde revisjonsoppdraget med lengden på klientforholdet. Ifølge Jobber (2010) og Doyle (2006) vil det for mange selskap være vanskelig å bedømme de ulike revisjonsforetakene. Doyle mener at et tjenesteforetaks produkt vil være ugripbart, noe som medfører at tjenestene er vanskelig å identifisere og kunden ikke kan kontrollere produktet på forhånd. Revisors rykte blir derfor betydningsfull ved valg av revisor. Jobber mener derimot at prisen er en nøkkelfaktor når en kunde skal velge mellom ulike aktører. Kunden benytter ofte prisen som en indikasjon på kvaliteten når aktøren er ukjent og produktet er vanskelig å bedømme før man har benyttet seg av det. 3. Regelverk ved skifte av revisor 3.1 Innledning Valg og skifte av revisor for aksjeselskap reguleres både av revisorloven, aksjeloven/allmennaksjeloven og foretaksregisterloven. Regelverket tar sikte på å sikre revisor mot å bli oppsagt på usaklig grunnlag, samtidig som det skal være mulig for selskapene å velge en ny revisor når dette er saklig begrunnet, jf. revl. 2-1 syvende ledd. Gulden (2010, ) deler revisorskiftene i tre grupper. Den første gruppen omfatter ordinære revisorskifter der selskapet på ordinær generalforsamling velger en ny revisor. Den andre gruppen gjelder selskap som velger ny revisor i løpet av revisors tjenestetid. Selskapet må da vedta revisorskiftet på en ekstraordinær generalforsamling. Til sist har vi revisorskiftene som skyldes at revisor fratrer. I kapittel 3.2 til 3.4 følger en kort gjennomgang av regelverket og andre forhold knyttet til disse ulike gruppene av revisorskifter. side 17

19 Jeg vil presisere at det som i dette kapittelet omtales som et ordinært revisorskifte ikke tilsvarer det jeg kategoriserer som ordinært revisorskifte i kapittel 4 og 5. I mine undersøkelser vil både revisorskiftene som omtales i 3.2 og 3.3 bli definert som et ordinært revisorskifte. 1. mai 2011 trådte det i kraft nye regler om revisjonsplikt som gir de minste selskapene mulighet til å velge bort revisjonen av regnskapet. Dette er som tidligere omtalt ikke tema for denne oppgaven, og jeg kommer derfor ikke til å gjennomgå regelverket vedrørende fravalg av revisjon. 3.2 Ordinært revisorskifte Et ordinært revisorskifte i et aksjeselskap skjer ved at eierne på ordinær generalforsamling velger en ny revisor som avløser den tidligere revisoren. Selskapet må i etterkant sende endringsmelding til Foretaksregisteret, som registrerer den nye revisoren som selskapets revisor. Når et revisjonsforetak blir forespurt om å påta seg et revisjonsoppdrag, plikter det ifølge revl. 7-2 første ledd å be nåværende revisor om en uttalelse om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at foretaket ikke bør påta seg oppdraget. Etter eventuelt å ha påtatt seg oppdraget, samt blitt valgt på generalforsamlingen, sender revisor en villighetserklæring til selskapet. Erklæringen er et pliktig vedlegg når selskapet skal melde ifra om revisorskiftet til Foretaksregisteret. 3.3 Skifte i revisors tjenestetid Revisors tjenestetid blir i lovforarbeidene omtalt som perioden mellom to generalforsamlinger (Gulden 2010, 92-93). Ikke sjelden skjer det at selskap velger en ny revisor før utløpet av den forrige revisorens tjenestetid. Det kan for eksempel skyldes at det er oppstått akutte samarbeidsproblemer med revisor, eller at selskapet har innhentet anbud fra andre revisjonsforetak. Mange selskap opplever også at revisor av ulike årsaker ber dem om å finne seg en ny revisor, jf. kapittel 3.4. Vedtaket om revisorskifte må i disse tilfellene skje på en ekstraordinær generalforsamling. side 18

20 Reglene knyttet til et slikt ekstraordinært revisorskifte er på mange områder de samme som for et ordinært skifte. Dette gjelder både at det må foreligge en saklig begrunnelse for skiftet, at forespurt revisor plikter å be om opplysninger fra nåværende revisor, og at selskapet må sende melding om revisorskiftet til Foretaksregisteret. I tillegg krever revl. 7-1 fjerde ledd annet punktum ifølge Gulden (2010, 94) at revisor må sende en rapport til Finanstilsynet med begrunnelse for hvorfor revisjonsoppdraget avsluttes før utløpet av tjenestetiden. Flere revisjonsforetak tolker imidlertid 7-1 fjerde ledd annet punktum at den kun gjelder ved revisors fratredelse, jf. kapittel 3.4. Det samme rapporteringskravet som i 7-1 fjerde ledd annet punktum gjelder for selskapet som har skiftet revisor, jf. revl. 2-1 syvende ledd siste punktum og asl./asal. 7-2 fjerde ledd annet punktum. 3.4 Revisors fratreden I enkelte situasjoner har revisor plikt til, og i andre tilfeller rett til, å fratre som revisor uten at selskapet har valgt ny revisor. Dersom revisor har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lover og forskrifter som selskapet er underlagt, uten at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene, har revisor ifølge revl. 7-1 første ledd plikt til å si fra seg revisjonsoppdraget uten ugrunnet opphold. Dersom revisjonsforetaket ikke gis mulighet til å oppfylle sine plikter etter revisorloven, eller dersom det foreligger andre særlige grunner, har det rett til å fratre, jf. revl. 7-1 annet ledd. Lovgiver har lagt opp til at selskapet skal gis en reell mulighet til å få valgt ny revisor før nåværende revisor fratrer (Gulden 2010, 97). På den måten kan selskapet unngå kontinuitetsbrudd i revisjonen. Revisjonsforetaket plikter derfor å gi selskapet et rimelig forhåndsvarsel før det fratrer, jf. revl. 7-1 tredje ledd. Dersom selskapet rekker å få valgt ny revisor før utløpet av fristen revisor har satt for sin fratreden, oppstår det ikke noe kontinuitetsbrudd. Foretaket kan da på vanlig måte melde revisorskiftet til Foretaksregisteret. Den nye revisoren blir da registrert mens den tidligere revisoren strykes i registeret. side 19

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Regnskap og Revisjon 2015

Regnskap og Revisjon 2015 EPSI Rating om Regnskap og Revisjon 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7

Profil Lavpris Supermarked Hypermarked Totalt. Coop Prix 4 4. Coop Extra 13 5. Coop Mega 7 7. Coop Obs 5 13. Rimi 24 24. Ica Supermarked 7 7 Vedlegg 1 - Regresjonsanalyser 1 Innledning og formål (1) Konkurransetilsynet har i forbindelse med Vedtak 2015-24, (heretter "Vedtaket") utført kvantitative analyser på data fra kundeundersøkelsen. I

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet

Veiledning for utarbeidelsen av økonomiske analyser som fremlegges for Konkurransetilsynet Rev.dato: 16.12.2009 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Innhold 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 2 GENERELLE PRINSIPPER... 2 2.1 KLARHET OG TRANSPARENS... 2 2.2 KOMPLETTHET... 2 2.3 ETTERPRØVING

Detaljer

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak

Møtesaksnummer 41/15. Saksnummer 14/00194. Dato 3. november 2015. Kontaktperson Nina Bachke. Sak Møtesaksnummer 41/15 Saksnummer 14/00194 Dato 3. november 2015 Kontaktperson Nina Bachke Sak Behandling og oppfølging av ekstremt premature barn spørreundersøkelse blant landets nyfødt- og fødeavdelinger

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes. Folkekirke 2000. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes Folkekirke 2000 En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2000 ISBN 82-995576-0-7 Det må ikke kopieres

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Svart økonomi 2005. Rapport fra en undersøkelse gjennomført. for Skattedirektoratet Mars 2005. Sentio AS

Svart økonomi 2005. Rapport fra en undersøkelse gjennomført. for Skattedirektoratet Mars 2005. Sentio AS Svart økonomi 2005 Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Mars 2005 av Sentio AS 1 Bakgrunn Målsettingen for undersøkelsen var å gi Skattedirektoratet og Samarbeidsforum mot svart

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Næringslivsbarometer for Drammen 2009 Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Utført av førsteamanuensis Erik Wilberg, BI Februar 2009 Om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR

PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR PRAKTISK PRØVE FOR Å OPPNÅ RETT TIL Å PRAKTISERE SOM REGISTRERT ELLER STATSAUTORISERT REVISOR Eksamensinstruks med kommentarer fra nedsatt eksamensutvalg - Tiltrådt av Kredittilsynet 1 Oversikt over regelverket

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1)

Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Produktutvikling i norsk fiskeindustri resultater fra en nasjonal survey 1) Kåre Hansen Økt satsing på markedsbasert produktutvikling vil være en viktig fremtidig strategi for økt verdiskaping i norsk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA

UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 30.06.00 UTTALELSE FRA NETCOM ASAs STYRE VEDRØRENDE TELE DANMARK AS' TILBUD OM Å ERVERVE ALLE AKSJENE I NETCOM ASA 1 Tilbudet og dets bakgrunn 1.1 Tele Danmark A/S Tilbudsplikt 16.05.00 ervervet Tele Danmark

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313

Multisenterstudie. Frode Endresen. Manuellterapeut. Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie Frode Endresen Manuellterapeut Kvalitetssikring i klinikken, kollegaseminar, Trondheim 070313 Multisenterstudie forskningsprosjekter som finner sted ved flere virksomheter samtidig og

Detaljer

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011)

Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Resultater fra den første runden med referansemåling (benchmarking) i IMPI-prosjektet (mars 2011) Rapport innenfor rammen av det europeiske prosjektet Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/2 Klager: A Innklaget: Fondspartner ASA Postboks 750 Sentrum 0106

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer. Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene statistiske utfordringer Rune Johansen, Nasjonalt folkehelseinstitutt Kristiansand 4. september 2014 Rune Johansen, forsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene

Avtale om levering av. abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene Avtale om levering av abonnement av kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene 1. Avtalepartene Avtalepartene er Brønnøysundregistrene som ansvarlig for kunngjøringsdatabasen, og (organisasjonsnummer xxx

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Varslingsrutiner. - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Varslingsrutiner - kunnskap og bruk - Nord-Trøndelag fylkeskommune Rapport 2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2010 til mars 2011 gjennomført en undersøkelse av varslingsrutinene i

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer