EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270"

Transkript

1 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/13 Kongsberg kommunestyre /13 Formannskapet /13 Kongsberg kommunestyre /14 Formannskapet /14 Kongsberg kommunestyre /13 Formannskapet FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alternativ b): Kongsberg kommune går over til ordning med sakkyndig nemnd og valgnemnda i Kongsberg kommune foreslår medlemmer til sakkyndig nemnd. Nye eiendomsskattevedtekter vedtas slik de framgår av vedlegg Utgifter til drift av eiendomsskattekontoret innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram for Kommunestyret utøver politisk styring gjennom å vedta promillesats, eventuell reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i det ordinære budsjettvedtaket 3. desember Organisasjonssak Vedlegg: 1. Gjeldende eiendomsskattevedtekter 2. Forslag til vedtekter sakkyndig nemnd 3. Framdriftsplan for takseringsprosjektet 4. Eiendomsskatteloven 5. Sak 56/13 til formannskapet 26. juni 2013 og sak 78/13 i kommunestyret 21. august Protokoll fra sak 56/13 i formannskapet 7. Notat til kommunestyret 21. august Protokoll fra sak 78/13 i kommunestyret 9. Sak 72/13 i formannskapet 25. september 2013 og sak 98/13 i kommunestyret 16. oktober Protokoll fra sak 72/13 i formannskapet 11. Tilleggsnotat til sak 98/13 i kommunestyret 12. Protokoll fra sak 98/13 i kommunestyret 13. Referatsak til formannskapet 23. april 2014 Side 29 av 49

2 Ingress: Under behandlingen av referatsak om eiendomsskatt i formannskapet 23. april, ble rådmannen bedt om å utarbeide sak til formannskapet 7. mai. Administrasjonen ble bedt om å svare opp spørsmål om blant annet nemndsordning og behovet for flere skattetakstnemnder, behovet for ekstern bistand samt forholdet mellom politisk og administrativ styring og kontroll med faktagrunnlag/verdigrunnlag og skattenivå ved omtaksering. Bakgrunn og oppsummering av saksgang: Det henvises til vedleggene I sak 56/13 i formannskapet 26. juni 2013, ble rådmannens innstilling om å starte alminnelig omtaksering ikke tatt til følge. Rådmannen ble bedt om å vurdere alternative beregningsmodeller. Det ble senere bestilt og utarbeidet et notat til kommunestyret 21. august med konsekvenser av ikke å omtaksere. Vedtak i sak 78/13 i kommunestyret 21. august 2013 ble tilbakesendelse for å få mer utfyllende opplysninger om alternative takseringsmetoder, planlagte investeringer, utarbeidelse av vedtekter for bruk av formuesgrunnlag, samt eksempelberegninger. Sak 72/13 i formannskapet 25. september 2013 svarte opp bestilling fra kommunestyret med unntak av planlagte investeringer og om de fremdeles var innenfor gjeldende handlingsprogram. Framtidige investeringer og rente- og avdragsbelastning ble derfor presentert i formannskapet 25. september. Rådmannens innstilling i sak 72/13 var blant annet bruk av sakkyndig nemnd. Formannskapets innstilling i saken ble at rådmannen starter arbeid med omtaksering, skatteetatens formusegrunnlag for boligeiendommer skal benyttes, rådmannen utarbeider vedtekter for bruk av skattetakstnemnd. Rådmannen ble også bedt om å innarbeide kostnader knyttet til takseringsarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram for I møtet kom det opp en rekke spørsmål som formannskapet ønsket besvart til kommunestyret 16. oktober. Spørsmålene omhandlet kontormessig oppjustering av takster på fritidsboliger, regler for fritak fra eiendomsskatt, 8 i eiendomsskatteloven (herunder ikrafttreden av bruk av formuesgrunnlag), samt rollefordeling (mellom nemnd og kommunestyre). Spørsmålene ble besvart i tilleggsnotat til kommunestyret. Notatet hadde også et avsnitt om de foreslåtte vedtektene for skattetakstnemnd. Forslag til vedtekter for skattetakstnemnd ble utarbeidet i etterkant av formannskapet i september til møtet i kommunestyret i oktober. Sak 98/13 i kommunestyret 16. oktober 2013 fikk vedtak om oppstart av arbeid med omtaksering at skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes nye vedtekter (skattetakstnemnd) slik de var foreslått med en mindre endring innarbeidelse av kostnader knyttet til takseringsarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram. I referatsak til formannskapet 23. april 2014 ble det presentert nye opplysninger om hvordan tidligere skattetakstnemnder i Kongsberg kommune har jobbet, behovet for antall skattetakstnemnder ble begrunnet og oppdatert kostnadsanslag presentert. Hovedinnholdet er gjengitt i avsnittene nedenfor og belyst ytterligere. Formannskapet ba om at det ble utarbeidet ny sak til formannskap 2 i mai. Side 30 av 49

3 Utredning Nemndsordning og vedtekter Det eksisterer to alternative nemndsordninger på eiendomsskatteområdet: Skattetakstnemnd og klagenemnd Sakkyndig nemnd og klagenemnd Hovedforskjellene mellom sakkyndig nemnd og skattetakstnemnd kan oppsummeres i at ved skattetakstnemnd er det nemnda selv som sammen befarer og takserer alle eiendommene, mens sakkyndig nemnd fastsetter takster på grunnlag av forslag fra befaringsmenn. Når skattetakstnemnda er på befaring på eiendommene, må alle medlemmene av nemnda være til stede samtidig på hver enkelt eiendom. Eiendommer kan ikke fordeles mellom nemndas medlemmer for på denne måten å gjøre befaringene unna raskere. Ved sakkyndig nemnd eksisterer ikke slike begrensninger. Befaringsmennene som sakkyndig nemnd engasjerer, kan befare eiendommene enkeltvis eller flere sammen, alt etter hva som er mest hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. Tidligere hadde kommuner med skattetakstnemnd mulighet til å søke finansdepartementet om tillatelse til å bruke befaringsmenn, men denne muligheten er ikke lenger til stede og bakgrunnen er at kommunene fritt kan velge å benytte sakkyndig nemnd dersom dette vurderes som mest hensiktsmessig. Bortfall av søknadsmuligheten til finansdepartementet har gjort at nesten samtlige kommuner som gjennomfører taksering, nå benytter seg av sakkyndig nemnd. I forbindelse med omtakseringa i Kongsberg kommune i 2004 var det nemnda selv om var ute på befaring på alle eiendommene. Den gang var imidlertid takstområdet begrenset til områder helt eller delvis utbygd på byvis, hvilket vil si at det var Kongsberg by og deler av Hvittingfoss som ble taksert. Nemnda beveget seg dermed innen et relativt begrenset geografisk område. I 2007 ble eiendomsskatt innført i hele kommunen og takstområdet ble dermed sterkt utvidet. Eiendomsskattetakstnemnda fikk tillatelse fra finansdepartementet til å hyre inn befaringsmenn og fastsette takst på bakgrunn av forslag fra befaringsmennene. Nemnda opererte da i praksis på samme måte som ei sakkyndig nemnd. Ved en omtaksering i det omfanget som skal gjennomføres i Kongsberg kommune, vil det ikke være mulig for ei nemnd på tre personer å befare og taksere alle eiendommene. Dette skyldes både antallet objekter og geografiske avstander. I gjeldende vedtekter for eiendomsskatt (vedtatt 16. oktober 2013) sier 1-1 følgende: Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere skattetakstnemnder, jf. Eiendomsskatteloven 8 A-3 (2). Begrunnelsen for å kunne velge flere nemnder er gitt i siste avsnitt i tilleggsnotat til kommunestyret 16. oktober 2013 og omhandler behov for tempo i takseringsarbeidet. Eskan AS er kommunens samarbeidspartner i takseringsarbeidet. For at takseringsarbeidet skal kunne gjennomføres innenfor tilgjengelig tidsramme, innebærer opplegget at Eskan Side 31 av 49

4 engasjerer mannskaper som gjennomfører forarbeid på de eiendommene som nemndene skal befare. Dette vil lette nemndenes arbeid betydelig og bidrar dermed til at antallet nemnder ikke behøver å økes ytterligere og at perioden som skal benyttes av nemndene til befaring av eiendommene kan kortes ned. Samtidig gir dette tid til nødvendig opplæring og samkjøring av nemndene. Nemndsmedlemmene må læres opp til å bruke dataverktøy for besiktigelse og saksbehandling. De må videre læres opp i matrikkelføringsinstruksen, samt vurdering av standard og kvalitet til bygg, herunder funksjonalitet, bygningstekniske mangler osv. Samtlige medlemmer av skattetakstnemndene må kalibreres, slik at de gjør like vurderinger. Det er for øvrig et krav at det ved hver omtaksering skal foretas oppmålinger, bygningstekniske vurderinger og verdivurderinger. Kommunestyret er det suverene organ til å velge nemndsordning og fastsette vedtekter for eiendomsskatten. På bakgrunn av signaler gitt i formannskapet 23. april, velger rådmannen å legge fram forslag til vedtekter basert på ordning med sakkyndig nemnd. Disse framgår av vedlegg 2 i saken. Gjeldende vedtekter framgår av vedlegg 1. Sakkyndig bistand i takseringsarbeidet Kommunens behov for sakkyndig bistand ble omtalt i sak 56/13 til formannskapet i juni Eiendomsskatt er et fagtungt område der det i en omtaksering stilles store krav til eiendomsfaglig kompetanse, juridisk kompetanse, kartfaglig kompetanse, IT-kompetanse og detaljert kunnskap om hvordan matrikkeldata skal benyttes og oppdateres. Dagens teknologiske plattform har gått ut på dato samtidig som takstobjektene i dag ikke er registrert i henhold til matrikkelføringsinstruksen. Kompetansen på enkeltområdene må i tillegg kombineres med prosjektledererfaring fra eiendomsskatteområdet dersom man skal sikre en forsvarlig gjennomføring av omtakseringen. Kongsberg kommune har kompetanse og ressurser på deler av områdene nevnt over, men kompetansen og ressursene er fordelt mellom flere enheter og ikke til stede i form av prosjektlederkompetanse for det samlede området. Dette skyldes flere forhold: Alminnelig omtaksering gjennomføres hvert 10. år. Mellom hver omtaksering består arbeidet hovedsakelig av taksering av nye eiendommer, innkreving av skatt og generell saksbehandling. Kommunen er ikke bemannet for oppgaver på eiendomsskatteområdet ut over dette. Organisering og gjennomføring av et omtakseringsprosjekt er svært tid- og ressurskrevende mer dess mer fragmentert kunnskapen er. Gjennomføring av en omtaksering fullt ut i egen regi er ikke mulig, selv med bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag siden synkronisering av de ulike grunnlagene i seg selv skaper en del uforutsette arbeidsoppgaver. Kontrakten med Eskan innebærer at Eskan har prosjektlederansvaret, herunder alt av koordinering vedr. befaring av eiendommer og andre aktiviteter, tilrettelegging og bearbeiding av data, matrikkelføring, utarbeidelse av materiell, opplæring av nemnder m.v. Dermed kan kommunens øvrige drift gå som planlagt samtidig som man sikrer en forsvarlig gjennomføring av takseringsarbeidet. Kostnader Side 32 av 49

5 Kostnader knyttet til takseringsarbeidet ble drøftet i sak 56/13 til formannskapet i juni Det ble opprinnelig tatt utgangspunkt i en undersøkelse av takseringskostnadene i 20 kommuner som var referert i Prop. 1 LS ( ) til Stortinget, Skatter, avgifter og toll Opprinnelige beregninger for Kongsberg kommune dersom Skatteetatens formuesgrunnlag ble benyttet til taksering av boligeiendommer, tilsa en takseringskostnad på om lag 3 mill. kroner pluss moms. Da var det imidlertid ikke hensyntatt at en del boligeiendommer ville mangle formuesgrunnlag, noe rådmannen ikke var klar over på gjeldende tidspunkt. Utgifter til matrikkelføring var ikke beregnet. Tallene som presenteres i undersøkelsen spriker avhengig av beregningsmetode og det er uklart om alle kostnader er tatt med for alle kommuner. Dessuten forelå ikke erfaringstall fra norske kommuner der formuesgrunnlag for bolig har blitt benyttet i takseringen. Undersøkelsen var imidlertid eneste utgangspunkt for å utarbeide et estimat for Kongsberg kommune. Kommunen har gjennomført en anbudskonkurranse der ett tilbud ble levert. Inkludert matrikkelføring, er tilbudet på 5,050 mill. kroner pluss moms som det er tegnet kontrakt med Eskan på. Rådmannen beklager at man ikke har truffet på kostnadsanslaget. Utgiftene til omtaksering er en engangsutgift som må ses i sammenheng med de økte inntektene som vil komme hvert år i ti år. Framtidige årlige driftskostnader vil for øvrig bli høyere enn i dag, blant annet som følge av at nytt formuesgrunnlag fra Skatteetaten vil foreligge hvert år, samt nødvendigheten av å skape uavhengighet for kjøp av konsulenttjenester. Årlige driftsutgifter knyttet til eiendomsskatt vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til handlingsprogram for Bruk av skattetakstnemnder vil øke kostnadene ytterligere. Den økte kostnaden omtales i referatsak til formannskapet 23. april 2014 og er stipulert til i underkant av 1 mill. kroner under gitte forutsetninger: 6 skattetaksnemnder 4500 bolig- og fritidseiendommer må befares Hver nemnd befarer og takserer 25 eiendommer per dag Godtgjørelse på 220 kr/time for nemndsleder og 200 kr/time for nemndsmedlemmer Tillegg for arbeidsgiveravgit på 14,1 prosent Det er i beregninger av utgifter til skattetakstnemndene ikke tatt hensyn til at noen nemndsmedlemmer kan kreve tapt arbeisfortjeneste kompensert. Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres med timehonorar tilsvarende dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og vil i mange tilfeller overstige ordinær godtgjørelse til nemndsmedlemmene. Beregningen ovenfor kan derfor betraktes som et minimumsanslag, gitt forutsetningene. Rollefordeling kommunestyre nemnd formannskap administrasjon Rollefordelingen mellom nemnd og kommunestyre ble drøftet relativt kortfattet i tilleggsnotat Generelle rammer for eiendomsskatteutskrivingen til kommunestyret 16. oktober Nedenfor gis en en noe grundigere redegjørelse for De generelle rammene som kommunestyret gir (gitt at eiendomsskatt er innført og at rollefordelingen mellom de kommunale aktørene. alminnelig omtaksering skal gjennomføres), er er først og frems knyttet til: Kommunestyret - Vedta eventuell reduksjonsfaktor for samtlige eiendommer i forbindelse med alminnelig Kommunestyret bestemmer hvert år de generelle rammene for eiendomsskatteutskrivingen. omtaksering (gjelder for 10 år). Kommunestyret oppnevner medlemmer av nemndene og vedtar eiendomsskattevedtekter. - Vedta eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer som fast kronebeløp (kan endres av kommunestyret hvert år) Side 33 av 49 - Vedta skattesats (mellom 2 og 7 promille) hvert år. - Vedtak om fritak for eiendomsskatt, jf 7 i eiendomsskatteloven.

6 Skattetaksnemnda Skattetakstnemndas (alternativt sakkyndig nemnds) oppgave er å utarbeide retningslinjer for takseringen og taksere eiendommer slik som nevnt i eiendomsskatteloven 8 A-2 (1): Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseiegenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Det er altså eiendommens antatte markedsverdi som skal danne grunnlag for skatteberegningen. Om forholdet mellom kommunestyre og takstnemnd, sier Justisdepartementets lovavdeling i uttalelse av 21. mars 1989: Så vel ordlyden isolert sett som lovens system trekker etter vår mening i retning av å anse nemnda som selvstendig i forhold til kommunestyret (bystyret), i den forstand at kommunestyret ikke har instruksjonsmyndighet og heller ikke kan fatte vedtak om at skatten skal utskrives på grunnlag av andre skatteverdier enn dem nemnda er kommet frem til. Loven og lovtolkinger gir altså nemnda det faglige ansvaret for å fastsette korrekte takstverdier. Når utgangspunktet for taksten skal være antatt markedsverdi, må det i utgangspunktet antas at nemndas justering av verdiene gjøres etter faglige vurderinger i det enkelte tilfelle der beskaffenhet, tilstand, beliggenhet m.v. hensyntas. Til takstnemndas kompetanse ligger foruten verdifastsettelsen, blant annet å fastsette generelle prinsipper/normer/sjabloner for verdsettelsen. Kommunestyrets oppgaver ligger på et overordnet nivå hvor selve skatten fastsettes. Når det kommer til fastsetting av skattenivå eller justering av skattetrykk, er virkemidlene her langt mer potente enn verktøyene for justering av takstverdiene: Reduksjonsfaktoren som kommer til prosentvis fratrekk på skatten, reduserer skatten tilsvarende prosentsatsen (10 prosent reduksjonsfaktor = 10 prosent redusert skatt) Bunnfradraget som er et fast kronebeløp vil gi prosentmessig ulikt utslag på skatten for den enkelte eiendom avhengig av takstverdi. Promillesatsen er svært effektiv. En reduksjon i promillesats fra 4 til 2 promille vil for eksempel halvere skatten. Side 34 av 49

7 Det er i disse tre punktene den politiske styringen ligger og det er her de politiske valgene gjøres. Som et minimum må kommunestyret hvert år fastsette promillesatsen. Dersom kommunen skal benytte bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer, må dette også fastsettes årlig av kommunestyret. Det normale er at dette gjøres gjennom budsjettvedtaket. Eventuell reduksjonsfaktor vil gjelde i hele 10-årsperioden. Selv om det rent formelt er slik at prinsipper for verdifastsettelse fastsettes av nemnda, vil det i et transparent system være en fordel om kommunestyret er kjent med hvilke prinsipper som gjøres gjeldende. Dette kan gjøres gjennom orienteringssaker eller gjennom én eller flere presentasjoner for kommunestyret. Eskan som prosjektleder, presenterer gjerne prosjektet i alminnelighet i en tidlig fase der prosjektplanen vil ha en sentral plass og ellers mer spesifikke problemstillinger knyttet til verdifastsettelsen på tidspunkter kommunen måtte ønske. Det legges blant annet opp til en prøvetaksering relativt tidlig i prosjektet, noe som gjør at man vil få en sjekk av om verdsettelsesprinsippene man planlegger å benytte, er hensiktsmessige. Etter avklaring om dette kan det være naturlig å presentere prinsippene for politisk nivå i kommunen. Formannskapet Formannskapets formelle rolle i eiendomsskattespørsmål er i første rekke: Formannskapet kan begjære overtakst, dvs. påklage de takster som takstnemnda fastsetter. Formannskapet kan forlange særskilt omtaksering av enkelteiendommer som har vært gjenstand for vesentlige verdiendringer i forhold til andre eiendommer. Første kulepunkt kan betraktes som en politisk sikkerhetsventil i den forstand at dersom formannskapet mener at takstnivået er satt for høyt, kan dette korrigeres. Dette kan gjøres gjennom å benytte reduksjonsfaktor eller ved justering av sjablonverdier. Hvilken metode som skal benyttes, vil være situasjonsavhengig. For å påklage eiendomsskattetakster vil formannskapet normalt være avhengig av innspill fra eiendomsskattekontoret. Dette kan for eksempel være aktuelt i saker der det er store forskjeller i markedsverdi mellom eiendommer som funksjonelt sett er sammenliknbare. Formannskapets formelle rolle er årsaken til at medlemmer av formannskapet ikke kan være medlem av nemnder (takstnemnd eller klagenemnd). Klagenemnda Klagenemnda er den nemnda kommunestyret har oppnevnt for å overprøve takster fastsatt av takstnemnda (skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd). Klagenemnda arbeider etter samme regelverk som takstnemnda. Klagenemnda har følgende oppgaver: Ta stilling til klage fra skattyter Ta stilling til klage fra formannskapet Klagenemnda kan ikke overprøve takster dersom det ikke foreligger klage. Administrasjonen Administrasjonen v/eiendomsskattekontoret har typisk følgende oppgaver: Forvalte eiendomsskatteloven innfor rammene trukket opp av kommunestyret Side 35 av 49

8 Framskaffe grunnlag for beslutninger i kommunestyret og formannskapet, takstnemnd og klagenemnd Utarbeide innspill til rammer og retningslinjer for taksering Framskaffe faktagrunnlag for verdifastsettelse Kommunikasjon med hjemmelshaverne før, under og etter taksering Registrering av faktaopplysninger og takstforslag Produksjonsstyring med bruk av moderne dataverktøy Presentere forslag til takst for sakkyndig nemnd Sekretærfunksjon for nemndene I en normal driftssituasjon mellom de alminnelige takseringene, vil alle oppgavene nevnt over, bli utført av eiendomsskattekontoret. I forbindelse med alminnelig omtaksering hvert 10. år er det normalt å innhente ekstern bistand til mange av oppgavene. Dette fritar imidlertid ikke eiendomsskattekontoret fra ansvaret for at omtakseringen skjer på en økonomisk og juridisk forsvarlig måte. Gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kongsberg kommune er lagt opp etter en rollefordeling som beskrevet over. Bruk av formuesgrunnlag for boligeiendommer - lovgrunnlaget Ved kommunestyrets behandling av sak 98/ oktober 2013, var ikke lovteksten for bruk av formuesgrunnlag endelig utformet. Lovteksten ble ikke tilgjengelig før ved årsskiftet 2013/2014. Bruk av formuesgrunnlag for boligeiendommer er regulert av eiendomsskattelovens 8 C-1 1. til 3. ledd. Lovteksten som har virkning fra og med skattåret 2015 og som er relevant for Kongsberg kommune er som følger: 8 C-1.Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag (1) Kommunestyret avgjer om eigedomsskatten for bustader skal byggje på verdet (taksten) som vert sett på eigedomen ved likninga året før skatteåret. Skattegrunnlaget for slike bustader skal reknast ut etter reglane i denne paragraf. (2) Skattegrunnlaget for bustader vert sett til verdet (taksten) etter skatteloven 4-10 andre ledd multiplisert med 0,8. Prosentdelen som nemnd i skatteloven 4-10 andre ledd tredje punktum, skal likevel vere 100 for primærbustad og sekundærbustad. (3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved likninga etter skatteloven 4-10 første ledd andre eller tredje punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,67 for primærbustad og 1,33 for sekundærbustad. Teksten i 2. og 3. ledd ovenfor avviker fra teksten i vedlegg 4 (eiendomsskatteloven). Dette skyldes at teksten som er relevant for Kongsberg kommune ikke gjøres gjeldende før skattåret 2015, mens teksten i vedlegg 4 gjelder for skattåret ledd i lovteksten sier at formuesgrunnlaget fra og med skattåret 2015 skal multipliseres med 0,8 for å komme fram til takst. Presisering av at prosentdelen i siste punktum skal være 100 skyldes behov for å understreke at det ikke er likningsverdi som skal benyttes. Likningsverdi for primærbolig framkommer ved å multiplisere formuesgrunnlaget med 0,25. Side 36 av 49

9 3. ledd i lovteksten henviser til at dersom formuesgrunnlaget overstiger dokumentert omsetningsverdi mer enn 30 prosent for primærbolig (72 prosent for sekundærbolig) og skattyter framsetter krav om dette, kan formuesverdien settes ned. 3. ledd må tolkes slik at skattegrunnlaget for eiendomsskatt framkommer ved at likningsverdien multipliseres med 2,67 for primærbolig og 1,33 for sekundærbolig. Dette vil imidlertid ikke ha noen praktisk betydning for kommunene fordi de vil få utlevert justert formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Konklusjon: Alternativ a): Vedtak om skattetakstnemnd opprettholdes og valgnemnda i Kongsberg kommune foreslår medlemmer og varamedlemmer til 5 skattetakstnemnder (én nemnd er allerede valgt) eller Alternativ b): Kongsberg kommune går over til ordning med sakkyndig nemnd og valgnemnda i Kongsberg kommune foreslår medlemmer til sakkyndig nemnd. Nye eiendomsskattevedtekter vedtas slik de framgår av vedlegg 2. Utgifter til drift av eiendomsskattekontoret innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram for Kommunestyret utøver politisk styring gjennom å vedta promillesats, eventuell reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer i det ordinære budsjettvedtaket 3. desember Begge forslagene til alternative nemndsordninger er gjennomførbare. Behandlet i Formannskapet den sak 34/14 Behandling: Anne Berger (Sp) fremmet følgende forslag:«alternativ A, reguleres inntil 10 % hvert år.» Forslaget fikk 2 stemmer (1 Sp og 1 Uavh) og falt mot 9 stemmer (4 Ap, 2 V, 2 Frp og 1 H). Pkt. 1, Alternativ A fikk fikk 1 stemme (1H) og falt mot 10 stemmer (4 Ap, 2 V, 2 Frp, 1 Uavh og 1 Sp). Pkt. 1, Alternativ B fikk 9 stemmer (2V, 1 Uavh, 4 Ap og 2 Frp) og ble vedtatt mot 2 stemmer (1 H og 1 Sp). Pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Side 37 av 49

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere

Informasjon om eiendomsskattetaksering. Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere Informasjon om eiendomsskattetaksering Ketil Svarliaunet Sverre Gjønnes Antonsen seniorrådgivere HISTORIEN OM ESKAN AS ROLLER I ET EIENDOMSSKATTEPROSJEKT - ALMINNELIG TAKSERING ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I KONGSBERG KOMMUNE SKATTETAKSTNEMND KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i Kongsberg kommune etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune

Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune Hurdal kommune Rådmann Vedtekter for Eiendomsskatt i Hurdal kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SANDE KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Sande kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - HARSTAD KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Harstad kommune

Detaljer

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND

BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 BØ KOMMUNES EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER SAKKYNDIG NEMND Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013, sak9 Kap. I Sakkyndig nemnd Kap II Forberedelse av takseringen Kap III Gjennomføring av takseringen Kap IV Omtaksering og særskilt

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER BERGEN KOMMUNE KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger bystyret én skattetakstnemnd, jf eiendomsskatteloven

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET SAK 14/16 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMMERFEST KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNSTYRET 17.03.2016 SAK 14/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 Opprettelse, medlemmer, m.v. Kommunestyret i Hammerfest kommune har 1 i medhold av

Detaljer

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1

KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 Side 1 av 6 KSEs FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - ALTERNATIV 1: SKATTETAKSTNEMND 1 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND / SAKKYNDIG ANKENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en Sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Arendal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Formannskapet Kongsberg kommunestyre Dato: EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG NYE

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter

Eiendomsskattevedtekter Side 1 av 7 Eiendomsskattevedtekter Ibestad kommune Vedtatt 30.05.2013 Side 2 av 7 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER NOTODDEN KOMMUNE GJELDER FRA 1.1.2013 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen etter eiendomsskatteloven 8 A-2 velger kommunestyret én eller flere

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Stor-Elvdal kommune Stab og støtte Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/1197- Gerard Kort, 232 14.11.2016 10568/2016 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune

Eiendomsskattevedtekter for Sør-Varanger kommune Eiendomsskattevedtekter for KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsmenn.

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNEvedtatt 20.6.2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Hvaler

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER ROLLAG KOMMUNE - Versjon 2013. KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Rollag kommune

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer i Nordre Land kommune på bakgrunn av

Detaljer

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune

Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Balsfjord kommune Vedtatt i Kommunestyret 30. januar 2013 sak 10/13, med endringer i kommunestyre 29. april 2013, sak 25/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR MODUM KOMMUNE Takstvedtekter gjeldende fra 1. juli 2013 KAP. I SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftanlegg velger kommunestyret

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER RINDAL KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE Eiendomsskattevedtekter i Sigdal Kommune - revidert 22.09.2016 Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SIGDAL KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer

Saksframlegg. Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer EIDSBERG KOMMUNE Saksframlegg Innføring av eiendomsskatt - valg av metode for verdifastsettelse av eiendommer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Ståle Ruud FE - 232 16/2436 Kode Tittel SaksNummer Møtedato

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Skattetakstnemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Nord-Aurdal kommune Revisjon 2013.03.18 Vedtatt i kommunestyret i møte 25.04.2013 i sak KS 31/13 KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER 1-1 Til å verdsette faste eiendommer i kommunen

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune Kommunestyret K-sak 84/13 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 13/2441-6 232 HK/RÅD/ERO 27.11.2013 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Hemne kommune KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14.

Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Vedtatt i Nesset kommunestyre, , sak 102/14. Nesset kommune EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Vedtatt i Nesset kommunestyre, 11.12.2014, sak 102/14. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4)

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR ELVERUM KOMMUNE Kapittel I Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker 1-1. I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SONGDALEN KOMMUNE KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 22.02.07 velger kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag

Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune. Rådmannens forslag Vedtekter for eiendomsskatt i Eidsberg kommune Rådmannens forslag 13.01.2017 Innholdsfortegnelse KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 4 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN... 5 KAP. III - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN...

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13)

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR NES KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 12.02.13) KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Eiendomsskattevedtekter for Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 25.01.2016 i sak 2/16 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG TAKSTNEMND KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND OG KLAGENEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger bystyret en sakkyndig takstnemnd til å verdsette

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 15:00 Til behandling: Sakene 021/15-021/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12.

Åmli kommune. Taksering av alle eiendommer i Åmli kommune er vedtatt av kommunestyret 26.april 2012, sak 061/12. Åmli kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Åmli kommune med virkning fra 1. januar 2013. Taksering av alle eiendommer

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 )

Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Side 1 av 6 Eiendomsskattevedtekter for Østre Toten kommune (Alternativ 2 med sakkyndig takstnemnd/takstnemnda og sakkyndig anketakstnemnd/klagenemnda 1 ) Vedtatt av kommunestyret 04.04.2013 med endringer

Detaljer

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13

Vågsøy kommune EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT. Vedteken av Vågsøy kommunestyre K-sak 08/13 EIGEDOMSSKATTEVEDTEKT Vedteken av Vågsøy kommunestyre 14.02.2013 K-sak 08/13 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8A-3 velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette eiendommer

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg: Eksisterende vedtekter

Detaljer

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger

Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/sekretariatsleder

Detaljer

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

Den sakkyndige takstnemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer. Side 1 av 6 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR RINGSAKER KOMMUNE AV 3.02.2016 Vedtektene er gitt i medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane, 6.06.1975 nr. 29, 10 og vedtatt av Ringsaker kommunestyre den

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune Side 1 av 5 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER for Randaberg kommune KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av 10.12.2004, velger

Detaljer

Saksbehandler: Bjarte Helgeland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/4186. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014

Saksbehandler: Bjarte Helgeland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/4186. Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjarte Helgeland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/4186 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 Kommunestyret 11.12.2014 EIENDOMSSKATT Rådmannens forslag til vedtak: Det foreslås

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg

Rapport fra politisk ad hoc-utvalg Tvedestrand kommune Innføring av eiendomsskatt fra 2017 Rapport fra politisk ad hoc-utvalg 20. mai 2016 Innhold Innledning...2 Utvalgets mandat...2 Utvalgets arbeid...3 Gjennomgang av relevant lovverk...3

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 1 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER I GRAN KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND 1 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og Finansdepartementets samtykke av velger kommunestyret

Detaljer

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene

Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 7 Informasjonsplan for Omtaksering av eiendomsskatte - områdene Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 7 Innhold: 1. Mål

Detaljer

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007.

Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. Vedtekter for eiendomsskattetakster i Kongsvinger kommune, av 13.12.2007. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 og etter særskilt godkjenning fra Finansdepartementets

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Linda Olsen MEDL AP-KRF Ann-Maj Hovdahl Holmli MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 3.etg. Herredshuset, Verdal rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 08:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jonny Myhre MEDL AP-KRF Linda Olsen MEDL AP-KRF Joar Harry Aksnes MEDL H/V/SV/FRP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: 2. etasje, Rådhuset Verdal, Verdal Rådhus Dato: 25.03.2014 Tid: 08:30-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015...

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I STANGE KOMMUNE AV...sist endret med virkning fra 01.01.2015... Kap. I Lovhjemmel 1. Vedtektene. Grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt i Stange kommune

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 11/294-8 232 KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER 1-1 I medhold av byskatteloven 4 og 5 jf eiendomsskatteloven 33 velger kommunestyret sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd til å verdsette

Detaljer

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02.

Kvæfjord kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02. Kvæfjord kommune Møteinnkalling Utvalg: Sakkyndig nemnd eiendomsskatt Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2 Dato: 18.02.2015 Tid: 09:30 Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunenes servicekontor på tlf

Detaljer

Aurskog-Høland kommune

Aurskog-Høland kommune Aurskog-Høland kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Versjon 3 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 BOLIG-/LANDBRUKS-/FRITIDSEIENDOMMER...

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 Osen kommune Utvikling og Miljø Børge Aune Birkebeinervegen 1 A 7037 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/4462-4 Kirsti Jakobsen, 11.11.2015 1633/16/11 - Eiendomsskatt

Detaljer

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER.

VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. VEDTEKTER VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I ALSTAHAUG KOMMUNE MED ANVENDELSE AV SAKKYNDIGE NEMNDER. KAP. I SAKKYNDIGE TAKSTNEMNDER. 1-1 Valg, sammensetning og valgperiode. I medhold av byskatteloven 4 og 5, jf.

Detaljer