FYLKESLEIAREN SIN TALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESLEIAREN SIN TALE"

Transkript

1 FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane i Oslo og på Utøya påverka oss alle. Det var og med å sette eit sterkt preg på det politiske arbeidsåret, og særleg i valkampen vart dette eit trist bakteppe. I vår samanheng er valår ekstra viktige og dei er viktige for den framtidige utviklinga i kommunane og i fylket. Ei ærleg tilnærming tilseier vel at me har lagt bak oss eit år med blanda drops både når det gjeld aktuelle saker og valet. Med 25,7% av røystene gjorde me eit av dei beste fylkestingsvala nokon sinne og kan vel seie oss nøgde med den prosentvise oppslutnaden, sjølv om det vart stang ut i høve utteljing, fylkesordførarvervet især og tal representantar. Men me er likevel sentrale i å vidareføra det raudgrøne samarbeidet i fylket og del av posisjonen i fylket. Det resulterte i at me i dag sit att med mange andre viktige verv og posisjonar. Og det blir opp til oss å bruke desse posisjonane til å markere Senterpartiet på ein god og fornuftig måte framover. Me er framleis også det SP-fylkeslaget som har størst oppslutnad ved fylkestingsval men posisjonen vår vert utfordra. Fylkespartiet må i tida fram mot neste val bruke tid på å sjå kva me kan gjere betre framover slik at me gjer betre val i 2013 og Senterpartiet skal også i framtida vere eit av dei store og leiande partia i fylket og skal me klare det må jobben gjerast i heile organisasjonen!! Det var svært varierande oppslutnad i resultat rundt i kommunane i haust. I nokon kommunar har me no kun ein representant i kommunestyre, i andre relativt tunge Sp-kommunar såg me sterk tilbakegang, og i andre gjorde me eit svært godt val. Kvifor det vart slik vil eg nok tru er samansett. Eg oppmodar i alle fall lokallaga til å evaluere kommunevalet 2011, slik at me kan dra lærdom med oss vidare. Det varierande kommuneresultat og tap av fylkesordførarvervet var slett ikkje i tråd med målsetjinga for valet i Men utifrå at me hadde hatt fylkesordføraren i mange år, og no stilte med ny kandidat, så kan me ikkje sjå resultatet som dårleg å bli slegen akkurat på målstreken. Det mest urovekkande er at me stort sett taper terreng i dei større kommunane i fylket, og at i kommunevalet blei både Arbeiderpartiet og Høgre større enn oss. I dag skal me likevel glede oss over det me har fått til, 10 på tinget, fylkesvaraordførar, to hovudutvalsleiarar, styreleiar i Innovasjon Norge, KS-leiar i fylket, sju ordførarar og seks varaordførarar og mange nye og spennande kommune- og fylkestingspolitikarar som skal vere med å dra lasset dei komande åra er vel ikkje så verst det heller!!!

2 No har me ein jobb å gjere alle og ein kvar, markere vår politikk, stå i saman, gjere kvarandre gode, byggje laget. Ansvaret det må me ta på fellesen både lokalt og regionalt!! Liv Signe og Erling jobbar og står på med viktige saker i den sentrale politikken. Energi og miljø, ny mat og landbruksmelding, kommuneøkonomi, samferdsle, sjukehus og samhandlingsreform er berre nokon av sakene. Eg tykkjer me har eit godt samarbeid mellom fylkespartiet og våre sentrale politikarar. Og eg har sagt det før, og meiner det er viktig å gjenta. Det gler meg å få oppleve at synspunkta me har t.d. i ein liten kommune-på fylket- eller sentralt, dei står seg, dei er faktisk dei same. Då blir vår politikk både forutsigbar og truverdig, og me talar med ei røyst. det vert samanheng i politikken og det me står for, lokalt og nasjonalt. Her har me, som eg også har sagt før, eit fortrinn som me må utnytta endå meir- høgrepartia som heile tida kritiserer Senterpartiet og den raudgrøne regjeringa for det meste - dei må utfordrast på den manglande samanhengen mellom lokal og nasjonal politikk som me kan finna i deira argumentasjonen på fleire sentrale politikkområde for vårt fylke. Stort engasjement blant innbyggjarane i fylket vårt har me m.a. opplevd i saker om kraftlinjer, vindmøller, sjukehus, rovdyr, og no sist val av vegtrasear. Det er bra, men og i vårt parti, som i dei fleste andre, så er det ulike meiningar. Ein del saker med sterkt fokus, sterkt innslag av lokalisering har vore spesielt utfordrande i året som har gått. Me har hatt stort fokus på og prioritert å ha eit mest mogeleg samla styre og fylkestingsgruppe i dei mest utfordrande og vanskelege sakene. Eg kan forstå at det er ulike synspunkt på kor representative og kor gode slike prosessar og vedtak vert. Dette er krevjande øvingar. Her kan me sikkert bli flinkare og få til endå betre prosessar før ein tek endelege standpunkt i kontroversielle saker. Det same gjeld å skape forståing for nødvendige endringar og handtere lokaliseringssaker på ein god måte. Det er noko eg meiner me må jobbe aktivt med. Me veit alle at dei utfordrande sakene, dei kjem i tida framover også, som til dømes, fylkesvegprioriteringar, strukturdebattar innafor område som kommunale tenester, helsetenester, skulestruktur mm. I 2012 skal me ha hovudfokus på organisasjonen vår, med mykje viktig arbeid for å gjere organisasjonen til ein god reiskap for vår politikk. Eg håpar me skal få eit stort engasjement omkring partiprogrammet sentralt. Me er i den heldige situasjonen å ha med to frå Sogn og Fjordane, Jenny Følling og Bjørg Bergheim i programkomiteen sentralt. Det blir viktig at me nyttar året til å stå godt rusta framfor Stortingsvalet i Organisasjonsbygging og kompetanseutvikling må alltid vere med oss. Det er og gledeleg å sjå at medlemstalet for andre året på rad aukar men auken skulle sjølvsagt vore endå større. Samanlikna med valresultatet så skulle potensiale vere stort! Så medlemsverving og talentspeiding blir viktige arbeidsområde i tida framover og det finst mange måtar å verve på, men ein av dei lettaste er vel rett og slett «Å SPØRJE FOLK»!!!

3 Senterkvinnene og Senterungdomen held fram med sine vellukka felles arrangement. Det gode samarbeidet dei får til i fylket haustar etter kvart frukter, og det gler meg å sjå at så mange aktive og engasjerte kvinner og ungdomar tek del på desse møta. Interessante og givande politiske drøftingar og debattar på dagsaktuelle tema gir både påfyll og breidde i politikken, og det lovar godt for framtida. Det som og lovar ekstra godt for framtida, og som gler meg som fylkesleiar er 42 nye medlemar i Senterungdomen siste året. Det fortenar vel ein applaus folkens!! Dei distriktsvise arbeidslaga begynnar etter kvart å ta form og er etter mi og fylkeslaget si meining veldig verdifulle kontaktpunkt. På desse møta skal me i hovudsak diskutere organisatoriske saker, men me har valt og også ta inn politikk. Møta er viktige for å utveksle røynsler, få oversikt over aktuelle saker i dei ulike regionane, og like eins tilbakemelding frå fylket og sentralt i partiet. Men, folkens, desse arbeidslaga må prioriterast. Det er sjølvsagt eit ansvar og mål om å gjera ting betre, at me evaluerer, tenkjer nytt og utviklar oss slik at organisasjonen fungerer best mogleg. Difor har eg i løpet av årsmøtet, nærare bestemt klokka halv ni i morgontidleg, tenkt å samle alle lokallagleiarane til eit kort møte der me utvekslar litt tankar og meiningar om akkurat desse distriktsvise arbeidslaga. Senterpartiet er opptekne av kvardagen til kvar einskild av oss i fylket, nærleik og nærmiljø vil difor vere viktige prinsipp for utviklinga av politikken vår, både i små og store saker. Senterpartiet gjekk til val med slagordet, «med hjarte for heile fylket», med hovudfokus og full trøkk på fornybarfylket, samferdsle- og festivalfylket. Fornybarfylket. For nøyaktig eitt år sidan stod me på barrikadane for å få fortgang i saka om ny 420 kv kraftlinje gjennom fylket. Partiet var heile tida tydelege på at me støtta opp om konsesjon på ein ny 420 kv kraftleidning mellom Fardal og Ørskog. Dette fordi me heilt klart såg eit kritisk behov for eit nett med større kapasitet, både med tanke på forsyningstryggleik, produksjon av fornybar energi, og framtidige industrielle behov. Ny kraftlinje ville bety ny framdrift i småkraftutbygging. I dag kan me gle oss over at det er sett punktum for Fardal-Ørskog, eit stort og komplisert prosjekt, men som eg meiner var heilt avgjerande for at ein skal lukkast med å få fornybar energi inn på marknaden. Med el-sertifikata og fornybardirektivet er det lagt eit godt grunnlag for meir grøn energi. Eg er ikkje i tvil om at gode rammevilkår for fornybar energi er på plass, og utbyggingstakten innan både vind, vatn og bio kan aukast. Utfordinga framover er nok tempoet på konsesjonshandsaminga. Dette har og vore eit tema Sp i Sogn og Fjordane har teke opp med våre folk sentralt. Det gler meg difor å sjå at vår olje- og energiministar, Ola Borten Moe, vil få fart på konsesjons- og klagehandsaminga, at dette står først på prioriteringslista. Det vil vere viktig at

4 utbyggingsprosjekta som har lege på vent her i Sogn og Fjordane får si behandling no og kan få ta del i den gunstige sertifikatordninga. Sp i Sogn og Fjordane kjem til å følgje opp dette. Eg er også samd med Borten Moe i at det viktigaste av alt er offentleg aksept for at ein skal gjennomføre fornybarløftet. «Medan «alle» er samde i rammevilkåra og fornybar energi som klimatiltak, tonar det seg stundom annleis når prosjekt skal realiserast. Når mastene skal opp og vindmøllene skal plasserast er ikkje «alle» like begeistra.», seier han. Her kan vel nokon og ein kvar kjenne seg att, ulemper skal vegast opp mot fordeler, arbeidsplassar, inntekter til kommunen, miljøperspektivet, konsekvensar for reiseliv, busetnad, kystlandskap og vindmøller og mykje meir. Å utnytte våre naturgjevne fortrinn i eit fornybarperspektiv er eit suksesskriterium, avgjerande viktig for vekst og utvikling i fylket. Samferdselfylket. Samferdsledebatten i dag kan tykkjest handla meir og meir om å vera for eller imot lyntog eller høghastigheitstog. Men samferdsle handlar for meg om så mykje, mykje meir. Å prioritere samferdsle betyr satsing på framtida. Gode kommunikasjonar og godt utbygd infrastruktur er heilt avgjerande for å sikre ei positiv utvikling i heile fylket. Samferdslepolitikk er distriktspolitikk! At det er eit stort vedlikehaldsetterslep og behov for nyinvesteringar i vegnettet er udiskutabelt. Og på denne årstida er me sjølvsagt svært opptekne av meir rassikring, tilfredsstillande brøyting og vinteropne vegar og fjellovergangar. Store prosjekt vert løyste no med Bremanger 2 og Dalsfjordbrua og i alle fall delar av Olden- Innvik. Men framleis står samferdsle-utfordringane i kø, betre vegsamband på kysten, og oppgradering av E 39 for å nemne nokre heilt sentrale og store vegprosjekt. Skal me få desse og andre mindre prosjekt på plass innafor ei akseptabel tidslinje så meiner eg me må vere opne for å nytte bompengefinansiering og andre alternative finansieringsmodellar. Førde-Florø og Indre Sogn haustar goder av å ha nytta slik finansiering på viktige vegprosjekt som elles ville ha blitt ståande i køen og teke lengre tid. Ein skipstunnell gjennom Stad vil opne for nye transportmoglegheiter på kysten - både for personar og gods. Sp meiner at dette prosjektet er nok utgreia no må det setjast tyngde bak krava om løyvingar, slik at me kan setje i gang. Eg registrerar også at Arbeiderpartitoppar vitjar fylket og talar varmt om Stad skipstunnel. Det gler meg å sjå og høyre, og eg håpar at dei raud-grøne no kan stå saman og få løyst dette prosjektet utan fleire utgreiingar. Prosjektet Stad skipstunnel er heilt unikt i verdssamanheng og tunnelen vil sikre tryggleiken i eit riskofylt og mykje trafikkert havområde. Reiselivet spelar og ein viktig rolle og er ei viktig næring i fylket vårt. Og ei turistnæring utan samferdsel er vel heilt utenkjeleg. Det som gjer at eg trekkjer reiseliv fram her, er nettopp fordi me no skal gå inn i arbeidet med ny nasjonal transportplan. Og sidan Turistnæringa i Norge er plassert under NHD(nærings-og handelsdep) er det viktig med samhandling mellom desse to departementa slik at reiselivet sine transportutfordingar kan bli ivaretekne. Det er viktig at me i Senterpartiet vil vere med å leggje til rette for at reiseliv og turisme står fram som ei framtidig og berekraftig vekstnæring i fylket.

5 God distriktspolitikk handlar ikkje berre om samferdsleprosjekt. Det er ingen tvil om at tilgang til superraskt/ god breibandkapasitet vil kunne sikre ein reell fridom til å bu der me vil. Difor er det viktig at Senterpartiet held fram og fører ein politikk som utnyttar dei moglegheitene som ny teknologi representerer, og satsar på framtidsretta breibandløysingar. God infrastruktur med gode vegar, breiband i heile fylket er eg heilt overtydd er noko av det viktigaste grunnlaget for busetnad, at me skal få fleire innbyggarar og aktiv næringsutvikling i Sogn og Fjordane. Onsdag 29.2 blei NTP-tilrådinga frå transportetatane lagt fram. Dette er IKKJE det politiske framlegget. Den politiske prosessen begynnar no, og varer fram til stortingsmeldinga blir lagt fram våren Og Sp er samferdselpartiet som både i ord og handling har prioritert meir pengar til veg, jernbane, flytrafikk og farleier. Ein starta jobben i 2005, auka i 2006, fekk til 45% auke i planramma for inneverande år. Sp vil auke denne ramma endå meir, men berre som det er sagt, ei vidareføring av planramma vil seie om lag 50% høgare enn forrige blåe regjering prioriterte. Det eg føler meg ganske trygg på, er at regjeringa sin plan ser annleis ut enn den me fekk presentert på onsdag. Mykje bra var det og i framlegget som blei lagt fram, m.a. nokon prosjekt som låg inne og auka satsing på drift og vedlikehald. Men forventningane er store, og at det ikkje låg inne meir på investeringsbudsjettet, veldig lite til rassikring og E 39, Loftesnesbrua ute var skuffande. Ein ting som er heilt sikkert er at dette kjem til å bli kampsaker for Sp i Sogn og Fjordane. Det er viktig at NTP-en er med og bidreg til framtidig utvikling og vekst, og legg til rette for arbeidsplassar og verdiskaping i dei ulike fylka. Og eg forventar at Sp set seg i førarsete som før, og syter for auka ramme og ei god regional fordeling av midlane i NTP (23) og ei styrking av vegmidlane til Sogn og Fjordane som når alt kjem til alt er det viktigaste, det prioriterte område for vårt fylke. Festivalfylket. Me har eit mangfald av festivalar gjennom heile året. Dette er arrangement skapt av eldsjeler og frivillige, dei skapar bulyst, trivsel og inntekter. Og mange festivalar rettar seg først og fremst mot ungdom. Eg meiner no å fornemme ein ny kunnskapsbasert trend for mange av desse arrangementa. Dette er spennande. Siste arrangementet eg kjenner til er Fjellsportfestivalen som ikkje berre arrangerer laussnøkøyring og masse bratt moro, men og gode og lærerike kurs for deltakarane. Inne på heimesida finn me «bli med på tur og kurs». Her er det mange ulike kategoriar, t.d. «skred og sikker brattkøyring, skredkurs for ungdom og kameratredning skred», for å nemne nokon. Det er viktig at me i Senterpartiet ser og set pris på det viktige arbeidet som alle desse eldsjelene legg ned kvart einaste år. Og det er viktig at me er med og støttar opp om og vidareutviklar tilbodet gjennom ulike ordningar og tiltak. Eg er og heilt overtydd om at flotte arrangement, kontinuerleg organisasjonsarbeid rundt om i fylket vårt har betydd og betyr mykje når me no har snudd folketalsnedgang til folkevekst, optimisme og nyskaping mange stader i fylket vårt. Mykje av auken har sin bakgrunn i tilflytting til fylket, også utanlandske borgarar. Dette tykkjer eg er veldig positivt. Det viser at Sp og dei raudgrøne sin politikk på området gir resultat. Så trur eg og at nokon bles litt og seier at «det er no berre store sentera som veks, det er ikkje bra». Eg er ikkje einig i det. Bygdene og sentera er gjensidig avhengige av kvarandre. Sterke senter legg grunnlaget for eitt breitt offentleg og privat tenestetilbod som gjev urbane

6 kvalitetar. Bygdene skapar verdiar innanfor mange viktige næringar, og gjev gode bu- og oppvekstvilkår. Å ha sterke senter legg og grunnlaget for desentralisering av makt, ressursar, næringsutvikling og arbeidsplassar ut frå dei store byane i landet og til fylket. Dette er også tema i fylkesmannbloggen tysdag 28. februar i år med overskrifta «Tyngdekrafta rår» av Anne Karin Hamre. Her stiller ho spørsmålet: «Kvifor er det så vanskeleg å gjere det som NOU-en om kompetansearbeidsplassar tilrår å fordele kunnskapsarbeidsplassar betre utover landet for å fremje vekst og verdiskaping?». Å lokalisere nye statlege verksemder utanfor Oslo og få til ei jamnare fordeling av statlege arbeidsplassar har lenge vore eit politisk mål. Me veit at kunnskapsjobbane i næringslivet er ei viktig drivkraft for utvikling. Dei offentlege arbeidsplassane bidreg til breidde og variasjon i arbeidsmarknaden, og dei offentlege verksemdene etterspør varer og tenester frå det lokale næringslivet, skriv ho i bloggen sin. Det me ser i dag er at etter kvart som dei fleste lokale og regionale statsetatane har fått større nedslagsfelt, har mange stader med einsidig arbeidsmarknad frå før tapt viktige arbeidsplassar. Dette har gått stilt og roleg føre seg, i motsetnad til støynivået då sju statlege tilsyn og 800 arbeidsplassar blei flytta ut av Oslo. Flytting av statlege kontor i kommunar og flytting av statlege oppgåver frå fylkeskontor til større regionkontor er vanskelege og utfordrande prosessar. Meir enn nokon gong trur eg det vil vere viktig at me greier å slå ring rundt det me har i fylket. Landbruksmeldinga blei lagt fram i Tek ein seg tid til å lesa i meldinga er det ikkje vanskeleg å sjå at Senterpartiet har hatt ei god hand på rattet. Auka matproduksjon i takt med folketalet, oppretthalda sjølvforsyningsgraden - for å få dette til må det produserast mat der det finst areal. Og noko av det viktigaste, sørgje for eit inntektsnivå som gjer at bøndene vil gjere jobben. Landbruket er viktig for både busetnad og utvikling i fylket vårt. Det blir absolutt avgjerande dersom landbruket framleis skal bidra til verdiskaping, sysselsetjing og busetjing i distrikta framover at nettopp desse viktige føringane i meldinga blir lagt til grunn i dei framtidig jordbruksforhandlingar. Eg forventar at Sp vil vere ein aktiv pådrivar for å få det til. Sjukehus og helse har vore eit aktuelt tema gjennom heile året. Vanskeleg sak, med faguttrykk, struktur- og strategidebattar som har sett kjensler i sving, og som har skapt mykje uvisse og utryggheit. Og me har hatt heftige debattar med høg temperatur. Eg trur ikkje omkampar er det tenlege. No må ein sjå på muligheitene som ligg der og sikre at vedtak og føringar som er forankra både i Departement og Helseføretak blir følgt opp, og at me er sikra eit best mogeleg og framtidsretta helsetilbod i fylket vårt som er fullfinansierast. Det er viktig at me no får ro omkring sjukehusdebatten, slik at me konstruktivt kan møte dei nye oppgåvene og utfordringane som ligg i samhandlingsreforma. Eg håpar for fylket vårt at me kan møte og tilpasse helsetilbodet for framtidige utfordingar både innanfor samhandling og eit sjukdomsbilde i endring. Kommunane og Helseføretaket er no inne i dette arbeidet, og eg er viss på at dette krev fleksibilitet, kreativitet og nytenking. Samhandlingsreforma skal vere ei reform for desentralisering til beste for pasientane og kompetansebygging i kommunehelsetenesta.

7 Etter vedtaka om strukturendringar vert samarbeid, og samarbeid og over føretaksgrensene, ekstra viktig. Med fritt sjukehusval vil sjølvsagt innbyggjarane stå fritt til å velje kvar dei kan søke hjelp. I vårt fylke kan då fleire av våre innbyggarar gjerne søke seg ut av fylket og til naboføretak for å få gode tenester og tenester som er nærmast der dei bur. - Brukarane må stå i sentrum for tenestetilbodet. Men målsetjinga må vere at me skal dekke mest mogleg av spesialisthelstenesta i vårt fylke. Me skal ikkje vere dårlegare enn andre fylke, me må halde tritt med utviklinga når det gjeld medisinsk teknologisk utvikling og kompetanse. Meskal ha eit trygt og godt tilbod til innbyggarane våre, og me må få til eit godt resultat med tanke på nye oppgåver i samhandlingsreforma. Då hjelper det lite med kalde frontar, då må det konstruktivt samarbeid til. På landsplan er me ikkje noko stort parti, men strategien om ein raud-grøn koalisjon har ført til at me per i dag er i posisjon, og har ein unik sjanse til og vere med på å forme landet. Eg er ikkje i tvil om at me har større påverknad enn det partistorleiken tilseier, og regjeringsplattforma inneheld svært mykje god senterpartipolitikk. Om me ikkje lukkast med alt, så meiner eg likevel at dette samarbeidet er verdifullt og til beste for våre lokalsamfunn og våre kommunar. På viktig område som kommuneøkonomi, næringsutvikling, samferdsle-, energi- og landbrukspolitikk har me høve til og vere med og stake ut kursen og halde fast grep om rattet. Og utan Sp i regjering så er eg framleis overtydd om at på område som betyr mykje for eit fylke som vårt t.d. heimfall, grøne sertifikat, rovdyrpolitikk, fritak for revisjonplikt for små bedrifter, kommuneøkonomi for og nemne noko, kunne utfallet blitt eit heilt anna om Sp ikkje hadde fått vore med og påverka. Og så kjære årsmøtedelegatar, fylkeslaget har lagt opp til ein ambisiøs arbeidsplan med mål om at me ved felles innsats skal klare å løfte partiet til nye høgder! Eg har absolutt ikkje tenkt at han Ivar Odnes i Oppland, ho Ann Kristin Søvik på Møre, hordalendingane eller trøndarane skal bli betre enn oss ved neste val. Sogn og Fjordane skal framleis vera det Sp-fylkeslaget som får størst oppslutnad ved neste val! For å lukkast med det må vårt arbeidet framover, meiner eg, vere tufta på samarbeid. Me må søke få fleirtal for våre hjartesaker. Då oppnår me mest og best. Så må me kunne glede oss over andre sin suksess, og vere med å løfte dei fram i lyset. Rett og slett vere stolte over og snakke positivt om både fylket og kommunane og det folk her får til. Det vil vere med å skape ringverknader, auka trivsel, bulyst og vekst i heile fylket. Det er lett å plukke fram mangt ein kan vere stolt av og som er veldig flott for fylket vårt. Eg lyt her plukke fram ein brøkdel, berre nokon få. Skulle eg trekke fram alt som gjer meg stolt då blir ikkje talen min slutt før i morgon!! Tone Damli Aaberge, Førde sin Internasjonale folkemusikkfestival, Countryfestivalen på Breim, Opera Nordfjord, skiløparen Tarjai Bø,

8 skihopparen Anders Fannemel, talentutvikling av unge skiskyttarar på Stryn vidaregåande, volleyballaget i Førde, HavYard i Hyllestad, Lerums i Sogndal, Brødrene Aa i Hyen, Basen i Florø, Sigrid Moldestad, ELIS i Dale, SIL-fotball, Fjord1., SFE, Lefdal Gruver, Video Nord i Måløy, Moods of Norway i Stryn, Åmot Operagard i Gaular og mange mange fleire Så årsmøtedelegatar, bruk gjerne fem minutt og tenk igjennom kva du er stolt og kry over i din eigen kommune. Slo me alt dette saman er eg viss på at me her i dag hadde fått ei lang, lang liste for fylket vårt!! Så nyttar eg og høve, frå denne talarstol, til å gi ein ekstra takk for innsatsen i både ein, to, tre eller kanskje endå fleire periodar for Senterpartiet til alle dykk som i 2011 valde å takka nei til attval på fylkestings- og kommunestyrelister. Nils R, vår kjære fylkesordførar i mange år, var mellom dei som i haust ikkje stilte til attval. Med deg så har ein bauta trekt seg ut av formelle verv. Seinare i årsmøte skal me få lov til å setje litt ekstra pris på både deg og dei andre som no ikkje lenger er med oss. Det gler me oss til. Då ynskjer eg alle velkomne til nye, gode og spennande diskusjonar, politisk og organisatorisk både i dag og i året som kjem. Me skal debattere og kunne bryne oss på kvarandre. Men me må aldri gløyme målet om å gjere kvarandre gode, stå mest mogleg i saman slik at me framleis kan stå fram som eit stort, skikkeleg og truverdig parti og i åra som kjem. Takk for merksemda.

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt.

Dei Grøne vil gi lokaldemokratiet større armslag, og gi innbyggjarane i Haram meir påverknad på dei sakane som vert avgjorde lokalt. Grøn politikk er basert på rettferd og likskap for alle menneske, både for oss som lever i dag og for framtidige generasjonar. Målet er eit økologisk og sosialt berekraftig samfunn, slik at vi ikkje overlèt

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

KONTROLLERAST MOT FRAMFØRING.

KONTROLLERAST MOT FRAMFØRING. KONTROLLERAST MOT FRAMFØRING. Gode årsmøte. I to dagar skal me vera samla her på Skei for å diskutera politikk, setja politiske mål som me vil arbeida for og samstundes ha to trivelege dagar i lag. Samfunnet

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget

Frå Fylkesårsmøte i Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Til Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Samferdsledepartementet v/statsråden Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Prioriter samferdsle i distrikta no! Samferdsle er ein føresetnad for busetnad og verdiskaping. I Sogn og Fjordane

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse

Tittel Kort beskrivelse Prosjektbeskrivelse Bolyst 2013 Tittel Øyliv i Sunnhordland Kort beskrivelse Dette er ei vidareføring av prosjektet "Flytt til LivOGLyst" som fekk støtte gjennom Bulystsatsinga i 2011. Prosjektet er eit samarbeid mellom øysamfunna

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Program for. Sykkylven Venstre

Program for. Sykkylven Venstre Program for Sykkylven Venstre for perioden 2015-2019 Rett tilbod til der folk bur. Ein liten administrasjon, i konstant endring og i samsvar med behova. I dette programmet finn du Sykkylven Venstre sine

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011

Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd. Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Internevaluering Destinasjon Voss/ Voss Reiselivsråd Framlegg frå arbeidsgruppa 30.11.2011 Bakgrunn Styret i Destinasjon Voss, i fellesmøte med Voss Reiselivsråd 28.09.2011, gjorde slik vedtak om å gjennomføre

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015

Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Vågsøy Arbeidarparti Program 2011-2015 Helse og omsorg For at Vågsøy kommune skal vere ein slagkraftig kommune også i framtida må ein satse på tiltak som gir auka tilflytting til kommunen. Arbeidarpartiet

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer