INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING..."

Transkript

1

2 INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING... 42

3 1ADMINISTRASJON 3

4 Administrasjonsavdelingen har ansvar for de gjennomgående administrative funksjoner i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har avdelingen ansvar for politisk sekretariat, intern drift av fylkets hus og controllerfunksjonen (internkontroll, intern styring og sikkerhet). Økonomi Her i ivaretar vi alle sider av økonomiforvaltningen i fylkeskommunen. Vi nevner budsjett, økonomiplan, økonomistrategi, regnskap, årsberetning, fakturering, fakturahåndtering med inn- og utbetalinger, momshåndtering, låneforvaltning m.m. Dessuten har vi forankret systemansvaret for det sentrale økonomisystemet her. Noen tunge prosesser skjer i stor grad samtidig. Det gjelder økonomistrategi, budsjett og økonomiplan, driftsrapportering med budsjettendringer og årsoppgjør (årsregnskap og årsberetning). Slike prosesser involverer mange medarbeidere i hele fylkeskommunen. Det setter kapasiteten i organisasjonen på prøve, og det fordrer rolleforståelse hos alle. Tidsløpet legges tidlig på året, av fylkesrådet, styrt av når sakene skal behandles i fylkestinget. Vi har gjennomført økonomiarbeidet som planlagt, og overholdt alle frister. Vi har samlet spisskompetanse og kapasitet i den sentrale økonomifunksjonen. Derfor brukes medarbeiderne mye som rådgivere og tjenesteytere, overfor medarbeidere og ledere på alle nivåer og i alle sektorer. Det siste året har vi arbeidet mye og på mange plan, med innføring av nytt inntektssystem. Det gjelder både tilrettelegging for politiske prosesser overfor nasjonale myndigheter, og tilpasning i egen økonomistyring. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av rutiner og prosesser, for eksempel automatisering av avstemminger og tilpasning av rapporter. Overgang til elektronisk faktura fra leverandørene er ressursbesparende, og krever innsats både hos oss og den enkelte leverandør. Fra økonomifunksjonen har vi også bidratt til e-handelsprosjekt, innføring av såkalt A-meling i lønnsarbeidet, og innføring av HRessurs i personalfunksjonen. Dette er systemer som vi må integrere med økonomisystemet. Fra sist høst bidrar en medarbeider til økonomiforvaltningen ved Grong videregående skole, og erstatter slik en delstilling ved skolen. Vi har i høst også måttet bistå Kulturavdelingen med spillemiddelhåndteringen. I deler av året har to stillinger vært ubesatt. Innkjøp Innkjøp skal arbeide strategisk for å sikre og forbedre fylkeskommunens innkjøp på alle nivå. Innkjøp administrerer sektorovergripende avtaler for kjøp av varer og tjenester, gir faglig veiledning internt, og bistår virksomhetene med gjennomføring av større anskaffelser. Funksjonen har ansvaret for samkjøpsløsningene gjennom Fylke-Nord-samarbeidet og ansvar for rådgivning og faglig bistand til 22 kommuner og andre offentlige institusjoner i fylket. Utviklingsarbeidet for å realisere gevinster gjennom bedre innkjøpspraksis og økt fokus på innovasjon og leverandørutvikling ble videreført. Dette skjer i et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen og KS-Nord-Trøndelag og gjennom det regionale programmet for leverandørutvikling i samarbeid NHO Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge. 4

5 E-handels-løsninger ble innført i fylkeskommunen og de fleste kommuner i fylket. Det er gjennomført flere piloter basert på innovativ anskaffelsesmetodikk. Økt samhandling med næringslivet i planleggingsfasen har gitt bedre anskaffelsesprosesser og bedre kontrakter. Det er etablert samarbeid med DIFI om en pilotsatsing på kompetanseutvikling for kommunesektoren i Midt-Norge. Dette inngår i et kompetanseprogram som skal gjennomføres i Vi forventer ytterligere resultater gjennom det videre arbeidet i Politisk sekretariat Politisk sekretariat har sekretariatsfunksjonen for det politiske nivå i fylkeskommunen, og hovedansvar for nasjonale og lokale valg. Sekretariatet har i 2014: Bidratt med støttefunksjoner for fylkestingets og fylkesrådets medlemmer (godtgjørelser, saks- og møteforberedelser o.l.) Etablert nytt publiseringsverktøy og egen webside (Open Gov) for alle utvalgene. Vært fagansvarlig for en lærling i kontor- og administrasjon, som gjennomførte læretid inklusiv fagprøve på ett år. Tatt større ansvar for deler av fylkeskommunens arbeide med ungdomssatsing i NT. Arbeidet er i en startfase og endelig utforming og ansvarsfordelinger er ikke endelig definert. Deltatt aktivt i ulike samarbeidsfora både internt og eksternt innenfor områder som programutvikling, saksforberedelse Trøndelagsfylke m.m. Oppstart av forberedelser til kommune- og fylkestingsvalg Kunnskapsutvikling i form av formell etter-/videreutdanning av 2 medarbeidere. Fornying av reglementer og oppgradering/forbedringer i vårt saks- og arkivsystem er fortsatt løpende oppgaver. Arkiv Arkivets hovedoppgave er å være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn. Arkivet skal sørge for at rettslig og historisk dokumentasjon blir tatt vare på for ettertiden. Arkivet gir råd og veiledning til virksomhetene i arkivspørsmål, samt står for opplæring og brukerstøtte til brukere av sak-/arkivsystemet 360. I 2014 er det jobbet med integrasjon mellom 360 og fagsystem på videregående skole, for å oppnå en automatisk overføring av arkivdokumenter. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften som gjør digital kommunikasjon med innbyggere og næringsdrivende til hovedregel. Det er implementert en modul i 360 (SvarUt), og det er jobbet med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester. Det tas sikte på å ha løsningen i drift i Kontroll og kvalitetssikring av den elektroniske arkivdanningen sikrer at den skjer i samsvar med forutsetningene i arkivloven med forskrifter. 5

6 Intern drift Intern drift ivaretar den daglige driften av Fylkets hus. Driften av kontorbygget krever servicefunksjoner som renhold, vaktmestertjenester, post, kantine og sentralbord. I forbindelse med overgang til Lync, overtok sentralbordet i fylkets hus sentralbordfunksjonen for Olav Duun og Verdal videregående skole. Bruken av kopisenteret har gått ned de siste årene, spesielt fordi det ikke lenger trykkes opp saker til politisk behandling. Kopisenteret ble derfor lagt ned 1. desember. Funksjonsområdet Intern drift bidrar til at fylkeskommunen kan lykkes som IA-bedrift, både gjennom å ta inn lærekandidater og ved å ta imot personer til arbeidsutprøving, praksisplasser osv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV. 4 ansatte ved intern drift gjennomførte IA-skolen i Huset er fullt utleid og intern drift administrerer utleie fra Fylkets hus A/S. Det er gjennomført flere flytteprosesser på fylkets hus i løpet av året. Målsettingen med dette har vært best mulig utnyttelse av arealene i huset samt samlokalisering av funksjoner, noe som kan gi muligheter for synergier. I 2014 er det foretatt vindusutskifting og etterisolering av fasaden på fylkets hus som mot parkeringsplassen. Arbeidene er gjennomført ut fra enøkhensyn og vurderinger av vedlikehold. Vannbåren varme er varmekilden i huset. Staben/Intern kontroll Fylkescontroller utreder juridiske spørsmål, reglement og interne styringssystem. Staben er sekretariat/saksutreder for klagenemda. Bistand til utvikling av lederfora og ledersamlinger ytes fra staben. Lønn og Personal Personalavdelinga ivaretar fylkeskommunens overordna personalfunksjoner. Avdelinga har faglig ansvar for utvikling og implementering av personal- og lønnspolitikken og skal sørge for å følge opp tiltak som kan bidra til at politikken tas i bruk i hele organisasjonen. Avdelingen samarbeider med virksomhetene og har en rådgivende støttefunksjon på personalområdet. I 2014 er vi a jour med de viktigste reglement. Hovedoppgjøret for lønn ble gjennomført høsten På grunn av brudd i kapittel 5 ble oppgjøret ikke ferdigstilt før 3. februar Ny livsfasepolitikk som omfatter alle aldersgrupper, ble iverksatt i Pensjonskurs for aldersgruppen over 60 år er gjennomført med bistand fra KLP og SPK. Det er arrangert IAskole med 44 deltakere fra virksomhetene. En del av disse vil bli ferdig i Lønnsfunksjonen har innarbeidet nye rutiner i forbindelse med innføring av den nye A- meldinga. 6

7 IT Nord-Trøndelag fylkeskommune er i økende grad avhengig av effektive og driftssikre ITløsninger, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å tilpasse seg økende krav fra organisasjonen, samt nye utfordringer fra omgivelsene. IT-funksjonen ivaretar drift og brukerstøtte av IT-systemene i Fylkets hus samt en rekke fellessystemer for hele fylkeskommunen. Det er etablert samarbeid med andre fylkeskommuner på områder der dette er naturlig, samtidig som IT-funksjonen også har samarbeid med trønderske kommuner med sikte på at fylkeskommunale ressurser, kompetanse og infrastruktur skal komme disse til nytte. De videregående skolene i fylket besitter driftsressurser på IKT-siden, og IT-ansatte herfra ivaretar enkelte funksjoner på vegne av fellesskapet. Sentral IT-funksjon har et ansvar for koordinering og faglig samordning, mens personalansvaret for disse ressursene ivaretas på den enkelte virksomhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune tar stadig i bruk nye IKT-tjenester både i tjenesteproduksjon og administrasjon. Dette stiller økende krav til nettkapasitet både mellom virksomhetene og mot Internett og vurderer fortløpende den kapasiteten som stilles til rådighet for virksomhetene. IT-funksjonen har tatt i bruk nye systemer og ny metodikk for å øke kvaliteten på de tjenester som ytes. Gjennom et nytt brukerstøttesystem kvalitetssikres og dokumenteres denne tjenesten på en mye bedre måte enn tidligere. Ny prosjektmetodikk og prosjektportal har et sterkere fokus på at planlagte gevinster realiseres. I 2014 har fylkeskommunen satt i drift ny telefoniløsning basert på Microsoft Lync. Foreløpig har Fylkets hus og alle de videregående skolene satt denne løsningen i drift, og man ser store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster i den nye løsningen, samtidig som at det gir muligheter for mer og bedre samhandling. Øvrige virksomheter vil ta i bruk løsningen i løpet av På grunnlag av Risiko- og Sårbarhetsanalysen som ble gjennomført i 2013 er det satt en ytterligere fokus på informasjonssikkerhet. Det er viktig for NTFK at tjenestemottakere, ansatte og virksomheter føler seg trygge på at dette ivaretas på beste måte i forhold til personers og virksomheters integritet. Eiendom Eiendom forvalter ca m2 bruttoareal fordelt på 11 videregående skoler, 3 tannklinikker og 1 administrasjonsbygg. I tillegg kommer skoleanleggene Øvre Nauma på Namsos, Barlia på Overhalla og Egge vgs som det ikke har lykkes å finne kjøper til foreløpig. Eiendom har 9,1 årsverk, fordelt på 10 ansatte; 3 kvinner og 7 menn. Det er gjennom flere år satset på Energi- og miljøinvesteringer som fylkeskommunen nå begynner å høste fruktene av. Gjennom reduksjon i energiforbruk og tilnærmet 100% bruk av fornybar energi, har vi nå oppnådd 49% reduksjon av skadelige klimagasser (CO2-7

8 ekvivalenter) fra 2007 til Når det gjelder energiforbruket til virksomhetene ser vi en jevn nedgang med ca. 3% pr år. Kommunikasjonsavdelingen Avdelingen gir råd om kommunikasjon til både politikere, fagavdelinger og administrasjon. Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien, som ble vedtatt i 2012, jobber vi med kommunikasjonsrådgivning, medierådgiving, pressekontakt, råd om layout og profil, produksjon av trykksaker, språkvasking av tekst og salg av gaveartikler. Vi har også ansvaret for fylkeskommunens kommunikasjon i sosiale medier, nyheter på internett og ansattportalen. I 2014 tok vi sosiale medier i bruk i langt større grad, fordi medieforskning viser at sosiale medier blir stadig viktigere som informasjonskanal. I tillegg til nyheter på ntfk.no prioriterte vi i større grad å dele enkelte nyheter og bilder utelukkende i sosiale medier. Vi passerte 1500 likere på Facebook i Uavhengig av folketall er vi den fylkeskommunen i landet med som er på tredjeplass i antall følgere. På Twitter passerte vi 1000 følgere og på senhøsten laget vi en Instagramprofil, som den første fylkeskommunen i landet. Etter en førjulskonkurranse med privatkonsert av fylkesmusikerne som premie var vi oppe i over 500 følgere. Aktiviteter ellers i 2014: pressehåndtering og deling av nyheter i sosiale medier/nettet under alle fylkesting programansvar og en av møtelederne på Trøndelagsmøtet. møteleder under kvalitets- og ledelsesdagene aktiv rolle under beredskapsøvelse ved Olav Duun vgs. bidro med tilrettelegging av tekst og layout til fylkesbibliotekets sørsamiske barnebokutgivelser. produserte årsmeldingen, samt en kort animasjonsfilm. produserte brosjyrer og annet materiell. prosjektet Klart språk i Nord-Trøndelag fylkeskommune ble videreført og vi har deltatt i pilotprosjektet til KS som skal være malen for klarspråksarbeid i resten av kommune-norge. avsluttet småprosjektet Mer nyheter over grensen i Interregsamarbeidet. avdelingen deltok i flere arbeidsgrupper. arrangerte interne workshops og kurs. avdelingen bisto før og under Vrimmel. stand under Steinkjermartnan, deltok på rekrutteringsarrangementet Trøndertreff i Tigerstaden og på jobbmessa i Namsos. deltagelse: lærlingesamlinger rundt om i fylket, oljemessa i Stavanger Drift av nettstedet Ungint.no Publiserte 183 innlegg i sidevisninger, (Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende brukere telles med). De fleste går inn via Ungint på Facebook (litt over 1200 likere 31.12) Størst trafikk på ungintsidene er når vi streamer aktiviteter. UKM Fylkesmønstring i mars/april er veldig populært. 8

9 Aktiviteter 2014: Ungint organiserte nettredaksjonen under UKM og Ungdomskonferansen laget reportasjer om flere arrangementer for ungdom, prisutdelinger, svennebrev, gründercamper med på Vrimmel i Ytre Namdal hvor vi hadde egne ungdomsredaksjoner. Dette ble publisert på ungint.no med på landsfestivalen (UKM) bisto på Møteplassen (den kulturelle skolesekken) bisto på elev- og lærlingeombudets turne samling i Helsinki med de som jobber med ungdomsinformasjon andre steder i Norge dekket entreprenørskapssamling (Ung tiltakslyst) deltok på temating i desember om kommunereform 9

10 2UTDANNING 10

11 Videregående opplæring er fylkeskommunens største tjenesteområde. Vi har 11 videregående skoler, 7000 unge og voksne er elever eller lærlinger. Gjennomføring Utdanningsdirektoratet har laget indikatorer for å sammenligne fylkene når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring. Her har vi i Nord-Trøndelag langt på vei nådd mange av de målene vi har satt oss. Når det gjelder fullført og bestått etter fem år, har vi en del som gjenstår. Vi ligger nå på 71,5 %, og måltallet er på 76 %. Tallene viser imidlertid en positiv økning. Utvikling i antall læreplasser Læreplasser de siste fire år - pr Antall 1.ønske Antall formidlet Antall formidlet Antall godkjente I 2014 fikk vi 77 nye lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Mange av disse er små og mellomstore bedrifter. Det ble et rekordhøyt antall nye lærekontrakter i 2014, hele 772 stk. 11

12 Videregående opplæring for voksne Nord-Trøndelag har siden voksnes rett til videregående opplæring ble innført høsten 2000, hatt høy aktivitet, og totalt har voksne gjennomført. Vi har voksne søkere både til studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Figuren under viser antall deltakere totalt, antall deltakere med voksenrett og antall deltakere uten voksenrett de siste fem skoleår. Tallene for inneværende skoleår viser antallet som startet opplæringen høsten Entreprenørskap Kompetanseprosjekt i Verdal: Høsten 2014 ble Verdal vgs med i to kompetanseprosjekt i Verdal; Læring av næring og kompetansekraft Verdal. «Læring av næring» er en satsing innen Oppvekstprogrammet, og et prosjekt knyttet til fylkeskommunens strategi for entreprenørskap: «Gjennom satsing på entreprenørskap vil vi gi ungdom tro på egne skapende krefter som grunnlag for å utvikle egne arbeidsplasser.». Målet er å forsterke og utvikle bruken av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen, og å øke omfanget av lønnsomme etableringer gjennom en helhetlig satsing for å kvalitetssikre og prioritere arbeidsinnsatsen mot fagfeltet entreprenørskap. Kompetansekraft Verdal er et prosjekt med varighet ut 2015 med mål om å utnytte kompetansebygging som Verdal industriparks viktigste felles strategi for økt konkurransekraft. 22. oktober deltok 126 personer fra næringslivet i Verdal og ulike utdanningsinstitusjoner på Kick-off for satsingen Kompetansekraft Verdal. I tillegg var det en møteplass for alle 9.klasse-elevene i Verdal, samt alle Vg2 elevene på yrkesfag ved Verdal vgs. 40 bedrifter hadde stands og presentasjoner for ungdommene, som kunne gå rundt å få informasjon og inspirasjon til hva de kan utdanne seg til. Møteplassen på ettermiddagen var et tilbud hvor ungdom fikk mulighet til å bli bedre kjent med lokalt næringsliv. Det var Ungt Entreprenørskap, Verdal Næringsforum og Verdal Videregående Skole som arrangerte møteplassen. 12

13 Fra Møteplassen International Nordic Entrepreneurship (INE) : Vi søkte og fikk Erasmus+ midler til INE Vi fikk euro til prosjektet, som utgjør i overkant av 13% av hele den norske tildelingspotten. I prosjektet deltar landene Finland, Danmark, Island og Norge, og vårt arbeid har som formål å utvikle et tettere og sterkere samarbeid mellom skole og næringsliv gjennom bruk av entreprenørskap. Det deltar en skole og et næringsselskap fra hvert land, og prosjektet har som formål å utvikle entreprenørkompetanse til deltakende elever, lærere og organisasjoner. Underveis blir det lagt vekt på å formidle «best practice». Resultatet av prosjektet blir i hovedsak utvikling av en digital bok, «Handbook 1-2-3». Den beskriver skolens bruk av entreprenørskap i opplæringa fra hvert deltakende land. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har prosjektlederansvaret, og prosjektets lederteam består av en representant fra hver deltakende organisasjon. Et bilde av deltakerne på oppstartsamlinga for INE

14 Investeringer Mære landbruksskole: I desember vedtok Fylkestinget at det skal investeres kr 44 millioner fra 2014 til 2018 på Mære landbruksskole. Det skal blant annet bygges nytt melkefjøs med robot, nytt redskapshus, eksisterende melkefjøs skal bygges om til kjøttproduksjon (ammekyr), og internatet skal rives. Internasjonalisering Elevutveksling - Ole Vig videregående skole: Ole Vig vgs har i skoleåret 2014/15 16 elever utenlands på utvekslingsstudier. At så mange reiser ut, gjør at skolen får plass til å ta imot elever fra andre land. Utvekslingselever på Ole Vig i 2014/

15 Internasjonal uke på skolen og elevutveksling Verdal videregående skole: Oktober og november er internasjonale måneder ved Verdal vgs. Da er det Global dignity day med fokus på verdighet og toleranse, markering av FN-dagen med fokus på menneskerettigheter, OD med fokus på å gjøre en innsats for å hjelpe andre ungdommer og IU (internasjonal uke) med fokus på å få forståelse for andre kulturer, toleranse for ulikheter og kunnskap om andre lands utfordringer. Skolen har også internasjonale-prosjekt på alle programområder, med 5 Erasmus+-prosjekt (på yrkesfag) og 1 Nord-Sør-prosjekt (på studiespesialiserende). I fjor var det totalt 38 elever og 12 lærere som var i utlandet, fra 2 til 3 uker i disse prosjektene. I tillegg har de hatt gjenbesøk av 21 lærlinger fra Tyskland i løpet av høsten. Dette er i godt samarbeid med næringslivet i regionen. Utmerkelser Steinkjer, Olav Duun og Levanger videregående skoler fikk forskerlinjer fra skoleåret 14/15. Ole Vig var eneste skole med dette tilbudet fram til da. 13 elever fra forskerlinja ved Ole Vig videregående skole gikk videre til andre runde i Geofag-OL. Dermed er skolen den som har flest elever med videre på landsbasis! I tillegg fikk skolen med fem elever til andre runde i kjemi-ol, og en elev til andre runde i fysikk-ol. De 13 elevene i Geofag-OL 15

16 Under NM i sveisefag i Verdal mai ble John Arne Hjelmstadbakk fra Levanger vg skole norgesmester Karriereveiledning Avdeling for videregående opplæring har ledet et stort forskningsprogram om kvalitet på rådgivninga i grunnopplæringa. Forskere fra Sintef, NTNU og Iris leverte en omfattende rapport med datamateriale fra alle grunnskoler- og videregående skoler samt samarbeidsparter i Midt-Norge. Rapporten gir anbefalinger om hvordan kvaliteten i rådgivningen kan styrkes. Anbefalingene handler både om strukturer, innhold, kompetanse og videreutvikling av samarbeidet mellom aktørene. Status og anbefalinger er diskutert av skoleeiere, skoleledere, rådgivere, lærere, elever og samarbeidsparter. Brede medvirkningsprosesser danner grunnlag for videreutvikling og satsing på skolens rådgivning i Nord-Trøndelag. Feltet behandles i fylkestingssak i Mer om saken og rapporten ser du her. Forskerne Trond Buland (NTNU), Ida H. Mathiesen (IRIS) og Siri Mordal (SINTEF) presenterte rapporten på et lanseringsseminar på Værnes 28. august 16

17 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag fikk prisen for prosjektet Fagbrev på jobb. Utmerkelsen ble delt ut på Fagsamling for karrieresentrene Prosjektet har vært med på å løfte den formelle kompetansen til en viktig yrkesgruppe, nemlig helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. 60 kursdeltakere tar fagbrev, og prosjektet har lagt grunnlaget for en ny modell for opplæring av fagarbeidere. Les mer om prisene her. Mer fleksibel opplæring - vekslingsmodell Med vekslingsmodell menes at yrkesfagelevene går ut i lære etter Vg1, og veksler mellom lære og skole de resterende tre årene. Det første kullet med vekslingselever i Nord-Trøndelag startet opp høsten 2014, og dette gjennomføres på Leksvik og Ytre Namdal videregående skoler. Vekslingen omfatter VG2- elever innenfor helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. De er elever to dager i uken og lærling i bedrift tre dager i uken. På Leksvik vgs fungerer modellen bra for de aller fleste, selv om det var noen utfordringer i starten. God og tett kommunikasjon mellom skole, bedrifter og opplæringskontor er en viktig faktor for å lykkes. Halvveis i første vekslingsår opplever vi elever som gir uttrykk for at de får praktisert kunnskapen fortløpende og får mer realistisk opplæring. OKS sier de opplever godt kvalifiserte lærlinger som er genuint interessert i fagene sine. Det er stor trivsel og forholdsvis lite fravær i bedrift. Årets lærebedrift Knøttene Barnehage på Verdal ble kåret til Årets Lærebedrift i Nord-Trøndelag. Barnehagen har hatt et jevnt inntak av lærlinger og lærekandidater siden Bedriften har et godt opplæringssystem og utmerker seg spesielt når det gjelder opplæring av lærekandidater. Juryen bemerket ellers at barnehagen har en positiv innstilling til alternative og tilpassede løp. Både ledelse og ansatte viser stor vilje og faglig styrke i arbeidet med å følge opp lærlinger og lærekandidater ved å ha fokus på individuell opplæring og muligheter for den enkelte. Bedriften har et helhetssyn på opplæring ved at de har fokus på mestring gjennom tilpassede krav og tydelige forventninger. Den jobber systematisk med konkrete arbeidsoppgaver. Personlige kvaliteter hos kandidatene blir fremhevet og respektert. 17

18 Leder Harald Myrland i Yrkesopplæringsnemnda delte ut prisen Årets Lærebedrift til Knøttene Barnehage i Verdal. Daglig leder Anne Berit Lyng Malmo (fra venstre) og pedagogiske ledere Kari-Anne Myhre og Anne Berit Austad tok imot prisen med glede og stolthet. Årets lærling Eirik Granaune Aabakken fra Levanger ble årets lærling. Hans læretid har ikke vært et vanlig lærlingeløp. Eirik begynte hos Kværner Verdal AS i august 2010 og avsluttet sin læretid med bestått fagprøve i juni Han viste tidlig en god forståelse for sveisefaget og hadde en god faglig utvikling. I april 2012 ble han utsatt for en alvorlig ulykke som medførte at han ble lam fra livet og ned. Opplæringskontoret for teknologifag i Nord-Trøndelag (OTEK) og lærebedriften holdt kontakt med lærlingen under det påfølgende sykehusoppholdet. Eirik hadde et sterkt ønske om å jobbe med sveisefaget i fremtiden, men var klar over at det kunne bli vanskelig uten fagbrev. Det ble da opprettet et samarbeid mellom NAV, OTEK/Kværner Verdal AS, NTFK v/prøvenemnda i sveisefaget og Vitec AS, med sikte på å hjelpe han fram til et fagbrev. Et spesielt opptrenings- og opplæringsprogram ble igangsatt i januar 2013, med en egen fadder som hadde spesielt ansvar for å følge opp Eirik. Den 4. juni 2013 besto Eirik fagprøven. Han er nå superbruker på sveisesimulator og brukes av OTEK/Kværner Verdal AS i rekrutteringssammenheng. Eirik Granaune Aabakken fra Levanger fikk utdelt prisen som Årets Lærling i Nord-Trøndelag av nestleder i Yrkesopplæringsnemnda Kristine Svendsen (til venstre). 18

19 3SAMFERDSEL 19

20 Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkeskommunen, både som arbeidsområde og i partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene i fylket. Regional utviklingsavdeling (RUA) har ansvar for store utviklingsoppgaver i fylket. RUA tar initiativ til, og legger til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting og sysselsetting, næringsutvikling. Regional planstrategi Etter oppdrag fra fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag ble det i 2014 satt i gang en prosess som skal føre til en felles planstrategi for Trøndelag. Planstrategidokumentet skal beskrive utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag. I tillegg er det i 2014 utarbeidet et dokument med grunnlagsdata på ulike samfunnsområder. Regional portal for statistikk og analyse Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag samarbeidet i 2014 om utvikling av en portal for formidling av regional statistikk og analyse. Portalen skal videreutvikles som en åpen tilgjengelig nettside. Målgruppa er i første rekke egne virksomheter og kommunene i fylket. Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) utarbeider vi årlig. Det er et verktøy for helhetlig utviklingspolitikk. Programmet hadde i 2014 fire innsatsområder: Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet RUP-midlene var i 2014 på ca. 126 millioner kroner, noe som er en liten nedgang fra I tillegg kom spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg på ca. 43 millioner og tilskudd til friluftsspill og festivaler på kr En stor del av RUP-midlene ble disponert gjennom andre aktører/programmer: Kommunene, gjennom kommunale/regionale fond kr Kommunene, gjennom omstillingsprogram kr Innovasjon Norge kr Interreg kr

21 VRI og Regionalt Forskningsfond VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er inne i sin siste 3-års periode, og vil avsluttes i desember NTFK har prosjektansvaret, og prosjektleder er tilknyttet Regional Utviklingsavdeling. Den totale finansieringsrammen, inkludert privat medfinansiering, var i 2014 på 15,8 millioner. Det har i siste programperiode blitt utviklet nye innsatsområder og det har vært stor aktivitet innenfor alle de prioriterte innsatsområdene: - Bioøkonomi - Opplevelsesøkonomi - Anvendt teknologi - Klynger og bedriftsnettverk Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Fondet disponerer en årlig ramme på kr mill. Utbygging av bredbånd og mobil Fylkeskommunen er en pådriver for å bygge ut digital infrastruktur i Nord-Trøndelag, og målet er å bidra til utbygging av digital infrastruktur som bredbånd og mobil over hele fylket. I Nord-Trøndelag er situasjonen slik at kommersielle markedsaktører i mange områder ikke bygger ut digital infrastruktur alene. Finansiering av infrastruktur som fiber og mobilsendere skjer derfor i stor grad som spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommuner, fylkeskommune, stat og utbyggere. I 2014 fikk tre prosjekt ii Nord-Trøndelag statlig bredbåndsstøtte på til sammen 15,4 mill kr. NTFK har også i 2014 lagt trekkrør for fiber langs nord-trønderske fylkesveier i forbindelse med forsterkning og asfaltering av disse veiene. Ung Tiltakslyst Ung Tiltakslyst er med på å virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner, og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Ung Tiltakslyst er en satsing i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Fondet som Ung Tiltakslyst forvalter er et viktig virkemiddel for at ungdommer i fylket skal kunne gjennomføre sine prosjekter, og det er ungdommene i styret som har hovedansvar for behandlingen av søknader. Ung Tiltakslyst har i 2014 behandlet 64 søknader fra ungdommer i Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingene som har kommet fra søkerne viser at den økonomiske støtten og veiledningen de har fått har vært svært viktig for gjennomføringen av prosjektene. 21

22 Universell utforming Nord-Trøndelag var i en fireårsperiode ( ) pilotfylke for universell utforming i regi av Miljøverndepartementet. Sluttrapporten ble behandlet i Fylkestinget i april 2014: Fylkestinget understreker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. I 2014 ble dette bl.a. fulgt opp gjennom deltakelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets fylkes- og kommuneretta arbeid med universell utforming. Marin strategiplan Marin Strategiplan Trøndelag har nedfelt åtte strategier, som gjennom konkrete forslag til handlingsplaner og løpende arbeid påvirker utviklingsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringene i regionen. Av viktige saker i 2014 er bl.a. arealplanlegging i sjø/sonetenking, makroalger (tare), fiskerirelaterte utfordringer, samt påbegynt revisjonsprosess av Marin strategiplan for Styringsgruppen for Marin strategiplan har status som innovasjonsteam i VRIprogrammet. Landbruk Oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag og dens regionale handlingsplan foregår kontinuerlig. Nye satsinger i 2014 var blant annet skogpådriverprosjektene i Namdalen og Innherred, og «Fjellandbruk i Nord-Trøndelag». Satsingene Kompetanseløft Trøndersk landbruk, Grønn forskning og Grovforbasert melk- og kjøttproduksjon ble videreført i Alle disse er knyttet til målsettingen om økt mat- og skogproduksjon. Det har i 2014 vært stor etterspørsel etter investeringsvirkemidlene (BU-midlene) hos Innovasjon Norge. Investeringslyst viser vilje og framtidstro. Spesielt er viljen stor til å investere i driftsbygninger for tradisjonelt jordbruk, men det er også etterspørsel etter midler til etablering av ny næringsvirksomhet. Skog og skogindustri Råstofftilgangen er fortsatt en hovedutfordring for skogindustrien. Tiltakene i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» er fulgt opp, og det er registrert en betydelig økning i avvirkningen i Trøndelag, og for første gang på mange år er avvirkningen i fylket nå opp mot m 3. Flere forhold spiller inn. Flere stormer høsten 2013 og de beste driftsforholdene på mange år har blant annet påvirket hogstvolumet i positiv retning. Næringa har selv bidratt til den positive utviklinga gjennom pådriverprosjektene. 22

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2 INNHOLD Innledning... 3 Utdanning. 4 Kultur og regional utvikling 10 Samferdsel 22 Tannhelse 28 Folkehelse 32 Administrasjon.. 35 Om bildene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Skolens årsmelding for 2010

Skolens årsmelding for 2010 Årsmelding 2010 Skolens årsmelding for 2010 a) Personalområdet: Ant kvinner 42 stk Antall menn 44 stk Sum ansatte 86 stk Sum årsverk 68,55 Gj.sn.alder 48 år HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Årsmeldingen vitner om stor aktivitet. Fylkestinget behandlet i 2012 88 saker og 22 interpellasjoner. Fylkesrådet behandlet 215 saker.

Årsmeldingen vitner om stor aktivitet. Fylkestinget behandlet i 2012 88 saker og 22 interpellasjoner. Fylkesrådet behandlet 215 saker. Mars.2013 I dette dokumentet fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsmelding for 2012 og årsberetning 2012. Mens kommuneloven har bestemmelser for fremleggelse av beretning står en friere i utforming

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre

«Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre «Fagbrev på jobb» Bakgrunn utvikling bærekraft veien videre Hva ligger i prosjektet? Videregående opplæring på arbeidsplassen er et forsøksprosjekt skal få ufaglærte i omsorgs- og barne- og ungdomsarbeidersektoren

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi?

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? Spesialrådgiver, dr. art. Margunn Skjei Knudtsen, NTFK. Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag. - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO

Karrieresenteret i Nord-Trøndelag. - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Karrieresenteret i Nord-Trøndelag - Et samarbeidsprosjekt mellom NTFK, KS, NAV, LO, NHO Tjenestetilbud Karriereveiledning for voksne og unge Ressurs- og kompetansesenter Bedrifter i omstilling www.karriere-nt.no

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Stiklestad 7. september 2007

Stiklestad 7. september 2007 Hva gjør vi i FOLK2 for å bidra til en bedre hverdag for den eldre delen av befolkninga? Stiklestad 7. september 2007 Folkehelserådgiver NTFK/prosjektleder FOLK2 dr.art. Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag

Detaljer

A lternativt budsjett 2011,

A lternativt budsjett 2011, A lternativt budsjett 2011, økonomiplan 2011 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrP presenterer med dette sitt alternative forslag til budsjett

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Nær-Ung 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Steinkjer Næringsselskap AS Organisasjonsnummer: 963524544 3. Søknadsbeløp: 1.100.000 kr 4. Når

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Universell utforming og folkehelse i stedsutvikling. Anne Caroline Haugan Nord-Trøndelag fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse i stedsutvikling. Anne Caroline Haugan Nord-Trøndelag fylkeskommune Universell utforming og folkehelse i stedsutvikling Anne Caroline Haugan Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag pilotfylke fra 2010 Fokus på friluftsliv helt fra starten Folder med 10 tips Tilgjengelighetspris,

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

Troms fylke trygt og tilgjengelig

Troms fylke trygt og tilgjengelig tromsfylke.no Troms fylke trygt og tilgjengelig Et prosjekt om skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid 2009-2012 Samling for fylkene om folkehelse 7. mars 2012 tromsfylke.no Hvorfor prosjektet?

Detaljer

En fylkeskommune med et utvidet ansvar

En fylkeskommune med et utvidet ansvar Sigurd Bjørgo, STFK Årssamling FHL Midtnorsk Havbrukslag 13. 14. februar 2013 Trondheim - Fylkeskommunen sine roller og sitt ansvar - Initiativ i forhold til forvaltningsutvikling - Hvor står fylkeskommunen

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 9 SAMFERDSEL... 17 REGIONAL UTVIKLING... 21 TANNHELSE... 27 FOLKEHELSE... 33 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING...

INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 9 SAMFERDSEL... 17 REGIONAL UTVIKLING... 21 TANNHELSE... 27 FOLKEHELSE... 33 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 9 SAMFERDSEL... 17 REGIONAL UTVIKLING... 21 TANNHELSE... 27 FOLKEHELSE... 33 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING... 41 1ADMINISTRASJON 3 Administrasjonsavdelingen har ansvar

Detaljer