INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING..."

Transkript

1

2 INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING... 42

3 1ADMINISTRASJON 3

4 Administrasjonsavdelingen har ansvar for de gjennomgående administrative funksjoner i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har avdelingen ansvar for politisk sekretariat, intern drift av fylkets hus og controllerfunksjonen (internkontroll, intern styring og sikkerhet). Økonomi Her i ivaretar vi alle sider av økonomiforvaltningen i fylkeskommunen. Vi nevner budsjett, økonomiplan, økonomistrategi, regnskap, årsberetning, fakturering, fakturahåndtering med inn- og utbetalinger, momshåndtering, låneforvaltning m.m. Dessuten har vi forankret systemansvaret for det sentrale økonomisystemet her. Noen tunge prosesser skjer i stor grad samtidig. Det gjelder økonomistrategi, budsjett og økonomiplan, driftsrapportering med budsjettendringer og årsoppgjør (årsregnskap og årsberetning). Slike prosesser involverer mange medarbeidere i hele fylkeskommunen. Det setter kapasiteten i organisasjonen på prøve, og det fordrer rolleforståelse hos alle. Tidsløpet legges tidlig på året, av fylkesrådet, styrt av når sakene skal behandles i fylkestinget. Vi har gjennomført økonomiarbeidet som planlagt, og overholdt alle frister. Vi har samlet spisskompetanse og kapasitet i den sentrale økonomifunksjonen. Derfor brukes medarbeiderne mye som rådgivere og tjenesteytere, overfor medarbeidere og ledere på alle nivåer og i alle sektorer. Det siste året har vi arbeidet mye og på mange plan, med innføring av nytt inntektssystem. Det gjelder både tilrettelegging for politiske prosesser overfor nasjonale myndigheter, og tilpasning i egen økonomistyring. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av rutiner og prosesser, for eksempel automatisering av avstemminger og tilpasning av rapporter. Overgang til elektronisk faktura fra leverandørene er ressursbesparende, og krever innsats både hos oss og den enkelte leverandør. Fra økonomifunksjonen har vi også bidratt til e-handelsprosjekt, innføring av såkalt A-meling i lønnsarbeidet, og innføring av HRessurs i personalfunksjonen. Dette er systemer som vi må integrere med økonomisystemet. Fra sist høst bidrar en medarbeider til økonomiforvaltningen ved Grong videregående skole, og erstatter slik en delstilling ved skolen. Vi har i høst også måttet bistå Kulturavdelingen med spillemiddelhåndteringen. I deler av året har to stillinger vært ubesatt. Innkjøp Innkjøp skal arbeide strategisk for å sikre og forbedre fylkeskommunens innkjøp på alle nivå. Innkjøp administrerer sektorovergripende avtaler for kjøp av varer og tjenester, gir faglig veiledning internt, og bistår virksomhetene med gjennomføring av større anskaffelser. Funksjonen har ansvaret for samkjøpsløsningene gjennom Fylke-Nord-samarbeidet og ansvar for rådgivning og faglig bistand til 22 kommuner og andre offentlige institusjoner i fylket. Utviklingsarbeidet for å realisere gevinster gjennom bedre innkjøpspraksis og økt fokus på innovasjon og leverandørutvikling ble videreført. Dette skjer i et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen og KS-Nord-Trøndelag og gjennom det regionale programmet for leverandørutvikling i samarbeid NHO Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge. 4

5 E-handels-løsninger ble innført i fylkeskommunen og de fleste kommuner i fylket. Det er gjennomført flere piloter basert på innovativ anskaffelsesmetodikk. Økt samhandling med næringslivet i planleggingsfasen har gitt bedre anskaffelsesprosesser og bedre kontrakter. Det er etablert samarbeid med DIFI om en pilotsatsing på kompetanseutvikling for kommunesektoren i Midt-Norge. Dette inngår i et kompetanseprogram som skal gjennomføres i Vi forventer ytterligere resultater gjennom det videre arbeidet i Politisk sekretariat Politisk sekretariat har sekretariatsfunksjonen for det politiske nivå i fylkeskommunen, og hovedansvar for nasjonale og lokale valg. Sekretariatet har i 2014: Bidratt med støttefunksjoner for fylkestingets og fylkesrådets medlemmer (godtgjørelser, saks- og møteforberedelser o.l.) Etablert nytt publiseringsverktøy og egen webside (Open Gov) for alle utvalgene. Vært fagansvarlig for en lærling i kontor- og administrasjon, som gjennomførte læretid inklusiv fagprøve på ett år. Tatt større ansvar for deler av fylkeskommunens arbeide med ungdomssatsing i NT. Arbeidet er i en startfase og endelig utforming og ansvarsfordelinger er ikke endelig definert. Deltatt aktivt i ulike samarbeidsfora både internt og eksternt innenfor områder som programutvikling, saksforberedelse Trøndelagsfylke m.m. Oppstart av forberedelser til kommune- og fylkestingsvalg Kunnskapsutvikling i form av formell etter-/videreutdanning av 2 medarbeidere. Fornying av reglementer og oppgradering/forbedringer i vårt saks- og arkivsystem er fortsatt løpende oppgaver. Arkiv Arkivets hovedoppgave er å være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn. Arkivet skal sørge for at rettslig og historisk dokumentasjon blir tatt vare på for ettertiden. Arkivet gir råd og veiledning til virksomhetene i arkivspørsmål, samt står for opplæring og brukerstøtte til brukere av sak-/arkivsystemet 360. I 2014 er det jobbet med integrasjon mellom 360 og fagsystem på videregående skole, for å oppnå en automatisk overføring av arkivdokumenter. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften som gjør digital kommunikasjon med innbyggere og næringsdrivende til hovedregel. Det er implementert en modul i 360 (SvarUt), og det er jobbet med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester. Det tas sikte på å ha løsningen i drift i Kontroll og kvalitetssikring av den elektroniske arkivdanningen sikrer at den skjer i samsvar med forutsetningene i arkivloven med forskrifter. 5

6 Intern drift Intern drift ivaretar den daglige driften av Fylkets hus. Driften av kontorbygget krever servicefunksjoner som renhold, vaktmestertjenester, post, kantine og sentralbord. I forbindelse med overgang til Lync, overtok sentralbordet i fylkets hus sentralbordfunksjonen for Olav Duun og Verdal videregående skole. Bruken av kopisenteret har gått ned de siste årene, spesielt fordi det ikke lenger trykkes opp saker til politisk behandling. Kopisenteret ble derfor lagt ned 1. desember. Funksjonsområdet Intern drift bidrar til at fylkeskommunen kan lykkes som IA-bedrift, både gjennom å ta inn lærekandidater og ved å ta imot personer til arbeidsutprøving, praksisplasser osv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV. 4 ansatte ved intern drift gjennomførte IA-skolen i Huset er fullt utleid og intern drift administrerer utleie fra Fylkets hus A/S. Det er gjennomført flere flytteprosesser på fylkets hus i løpet av året. Målsettingen med dette har vært best mulig utnyttelse av arealene i huset samt samlokalisering av funksjoner, noe som kan gi muligheter for synergier. I 2014 er det foretatt vindusutskifting og etterisolering av fasaden på fylkets hus som mot parkeringsplassen. Arbeidene er gjennomført ut fra enøkhensyn og vurderinger av vedlikehold. Vannbåren varme er varmekilden i huset. Staben/Intern kontroll Fylkescontroller utreder juridiske spørsmål, reglement og interne styringssystem. Staben er sekretariat/saksutreder for klagenemda. Bistand til utvikling av lederfora og ledersamlinger ytes fra staben. Lønn og Personal Personalavdelinga ivaretar fylkeskommunens overordna personalfunksjoner. Avdelinga har faglig ansvar for utvikling og implementering av personal- og lønnspolitikken og skal sørge for å følge opp tiltak som kan bidra til at politikken tas i bruk i hele organisasjonen. Avdelingen samarbeider med virksomhetene og har en rådgivende støttefunksjon på personalområdet. I 2014 er vi a jour med de viktigste reglement. Hovedoppgjøret for lønn ble gjennomført høsten På grunn av brudd i kapittel 5 ble oppgjøret ikke ferdigstilt før 3. februar Ny livsfasepolitikk som omfatter alle aldersgrupper, ble iverksatt i Pensjonskurs for aldersgruppen over 60 år er gjennomført med bistand fra KLP og SPK. Det er arrangert IAskole med 44 deltakere fra virksomhetene. En del av disse vil bli ferdig i Lønnsfunksjonen har innarbeidet nye rutiner i forbindelse med innføring av den nye A- meldinga. 6

7 IT Nord-Trøndelag fylkeskommune er i økende grad avhengig av effektive og driftssikre ITløsninger, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å tilpasse seg økende krav fra organisasjonen, samt nye utfordringer fra omgivelsene. IT-funksjonen ivaretar drift og brukerstøtte av IT-systemene i Fylkets hus samt en rekke fellessystemer for hele fylkeskommunen. Det er etablert samarbeid med andre fylkeskommuner på områder der dette er naturlig, samtidig som IT-funksjonen også har samarbeid med trønderske kommuner med sikte på at fylkeskommunale ressurser, kompetanse og infrastruktur skal komme disse til nytte. De videregående skolene i fylket besitter driftsressurser på IKT-siden, og IT-ansatte herfra ivaretar enkelte funksjoner på vegne av fellesskapet. Sentral IT-funksjon har et ansvar for koordinering og faglig samordning, mens personalansvaret for disse ressursene ivaretas på den enkelte virksomhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune tar stadig i bruk nye IKT-tjenester både i tjenesteproduksjon og administrasjon. Dette stiller økende krav til nettkapasitet både mellom virksomhetene og mot Internett og vurderer fortløpende den kapasiteten som stilles til rådighet for virksomhetene. IT-funksjonen har tatt i bruk nye systemer og ny metodikk for å øke kvaliteten på de tjenester som ytes. Gjennom et nytt brukerstøttesystem kvalitetssikres og dokumenteres denne tjenesten på en mye bedre måte enn tidligere. Ny prosjektmetodikk og prosjektportal har et sterkere fokus på at planlagte gevinster realiseres. I 2014 har fylkeskommunen satt i drift ny telefoniløsning basert på Microsoft Lync. Foreløpig har Fylkets hus og alle de videregående skolene satt denne løsningen i drift, og man ser store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster i den nye løsningen, samtidig som at det gir muligheter for mer og bedre samhandling. Øvrige virksomheter vil ta i bruk løsningen i løpet av På grunnlag av Risiko- og Sårbarhetsanalysen som ble gjennomført i 2013 er det satt en ytterligere fokus på informasjonssikkerhet. Det er viktig for NTFK at tjenestemottakere, ansatte og virksomheter føler seg trygge på at dette ivaretas på beste måte i forhold til personers og virksomheters integritet. Eiendom Eiendom forvalter ca m2 bruttoareal fordelt på 11 videregående skoler, 3 tannklinikker og 1 administrasjonsbygg. I tillegg kommer skoleanleggene Øvre Nauma på Namsos, Barlia på Overhalla og Egge vgs som det ikke har lykkes å finne kjøper til foreløpig. Eiendom har 9,1 årsverk, fordelt på 10 ansatte; 3 kvinner og 7 menn. Det er gjennom flere år satset på Energi- og miljøinvesteringer som fylkeskommunen nå begynner å høste fruktene av. Gjennom reduksjon i energiforbruk og tilnærmet 100% bruk av fornybar energi, har vi nå oppnådd 49% reduksjon av skadelige klimagasser (CO2-7

8 ekvivalenter) fra 2007 til Når det gjelder energiforbruket til virksomhetene ser vi en jevn nedgang med ca. 3% pr år. Kommunikasjonsavdelingen Avdelingen gir råd om kommunikasjon til både politikere, fagavdelinger og administrasjon. Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien, som ble vedtatt i 2012, jobber vi med kommunikasjonsrådgivning, medierådgiving, pressekontakt, råd om layout og profil, produksjon av trykksaker, språkvasking av tekst og salg av gaveartikler. Vi har også ansvaret for fylkeskommunens kommunikasjon i sosiale medier, nyheter på internett og ansattportalen. I 2014 tok vi sosiale medier i bruk i langt større grad, fordi medieforskning viser at sosiale medier blir stadig viktigere som informasjonskanal. I tillegg til nyheter på ntfk.no prioriterte vi i større grad å dele enkelte nyheter og bilder utelukkende i sosiale medier. Vi passerte 1500 likere på Facebook i Uavhengig av folketall er vi den fylkeskommunen i landet med som er på tredjeplass i antall følgere. På Twitter passerte vi 1000 følgere og på senhøsten laget vi en Instagramprofil, som den første fylkeskommunen i landet. Etter en førjulskonkurranse med privatkonsert av fylkesmusikerne som premie var vi oppe i over 500 følgere. Aktiviteter ellers i 2014: pressehåndtering og deling av nyheter i sosiale medier/nettet under alle fylkesting programansvar og en av møtelederne på Trøndelagsmøtet. møteleder under kvalitets- og ledelsesdagene aktiv rolle under beredskapsøvelse ved Olav Duun vgs. bidro med tilrettelegging av tekst og layout til fylkesbibliotekets sørsamiske barnebokutgivelser. produserte årsmeldingen, samt en kort animasjonsfilm. produserte brosjyrer og annet materiell. prosjektet Klart språk i Nord-Trøndelag fylkeskommune ble videreført og vi har deltatt i pilotprosjektet til KS som skal være malen for klarspråksarbeid i resten av kommune-norge. avsluttet småprosjektet Mer nyheter over grensen i Interregsamarbeidet. avdelingen deltok i flere arbeidsgrupper. arrangerte interne workshops og kurs. avdelingen bisto før og under Vrimmel. stand under Steinkjermartnan, deltok på rekrutteringsarrangementet Trøndertreff i Tigerstaden og på jobbmessa i Namsos. deltagelse: lærlingesamlinger rundt om i fylket, oljemessa i Stavanger Drift av nettstedet Ungint.no Publiserte 183 innlegg i sidevisninger, (Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende brukere telles med). De fleste går inn via Ungint på Facebook (litt over 1200 likere 31.12) Størst trafikk på ungintsidene er når vi streamer aktiviteter. UKM Fylkesmønstring i mars/april er veldig populært. 8

9 Aktiviteter 2014: Ungint organiserte nettredaksjonen under UKM og Ungdomskonferansen laget reportasjer om flere arrangementer for ungdom, prisutdelinger, svennebrev, gründercamper med på Vrimmel i Ytre Namdal hvor vi hadde egne ungdomsredaksjoner. Dette ble publisert på ungint.no med på landsfestivalen (UKM) bisto på Møteplassen (den kulturelle skolesekken) bisto på elev- og lærlingeombudets turne samling i Helsinki med de som jobber med ungdomsinformasjon andre steder i Norge dekket entreprenørskapssamling (Ung tiltakslyst) deltok på temating i desember om kommunereform 9

10 2UTDANNING 10

11 Videregående opplæring er fylkeskommunens største tjenesteområde. Vi har 11 videregående skoler, 7000 unge og voksne er elever eller lærlinger. Gjennomføring Utdanningsdirektoratet har laget indikatorer for å sammenligne fylkene når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring. Her har vi i Nord-Trøndelag langt på vei nådd mange av de målene vi har satt oss. Når det gjelder fullført og bestått etter fem år, har vi en del som gjenstår. Vi ligger nå på 71,5 %, og måltallet er på 76 %. Tallene viser imidlertid en positiv økning. Utvikling i antall læreplasser Læreplasser de siste fire år - pr Antall 1.ønske Antall formidlet Antall formidlet Antall godkjente I 2014 fikk vi 77 nye lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Mange av disse er små og mellomstore bedrifter. Det ble et rekordhøyt antall nye lærekontrakter i 2014, hele 772 stk. 11

12 Videregående opplæring for voksne Nord-Trøndelag har siden voksnes rett til videregående opplæring ble innført høsten 2000, hatt høy aktivitet, og totalt har voksne gjennomført. Vi har voksne søkere både til studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Figuren under viser antall deltakere totalt, antall deltakere med voksenrett og antall deltakere uten voksenrett de siste fem skoleår. Tallene for inneværende skoleår viser antallet som startet opplæringen høsten Entreprenørskap Kompetanseprosjekt i Verdal: Høsten 2014 ble Verdal vgs med i to kompetanseprosjekt i Verdal; Læring av næring og kompetansekraft Verdal. «Læring av næring» er en satsing innen Oppvekstprogrammet, og et prosjekt knyttet til fylkeskommunens strategi for entreprenørskap: «Gjennom satsing på entreprenørskap vil vi gi ungdom tro på egne skapende krefter som grunnlag for å utvikle egne arbeidsplasser.». Målet er å forsterke og utvikle bruken av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen, og å øke omfanget av lønnsomme etableringer gjennom en helhetlig satsing for å kvalitetssikre og prioritere arbeidsinnsatsen mot fagfeltet entreprenørskap. Kompetansekraft Verdal er et prosjekt med varighet ut 2015 med mål om å utnytte kompetansebygging som Verdal industriparks viktigste felles strategi for økt konkurransekraft. 22. oktober deltok 126 personer fra næringslivet i Verdal og ulike utdanningsinstitusjoner på Kick-off for satsingen Kompetansekraft Verdal. I tillegg var det en møteplass for alle 9.klasse-elevene i Verdal, samt alle Vg2 elevene på yrkesfag ved Verdal vgs. 40 bedrifter hadde stands og presentasjoner for ungdommene, som kunne gå rundt å få informasjon og inspirasjon til hva de kan utdanne seg til. Møteplassen på ettermiddagen var et tilbud hvor ungdom fikk mulighet til å bli bedre kjent med lokalt næringsliv. Det var Ungt Entreprenørskap, Verdal Næringsforum og Verdal Videregående Skole som arrangerte møteplassen. 12

13 Fra Møteplassen International Nordic Entrepreneurship (INE) : Vi søkte og fikk Erasmus+ midler til INE Vi fikk euro til prosjektet, som utgjør i overkant av 13% av hele den norske tildelingspotten. I prosjektet deltar landene Finland, Danmark, Island og Norge, og vårt arbeid har som formål å utvikle et tettere og sterkere samarbeid mellom skole og næringsliv gjennom bruk av entreprenørskap. Det deltar en skole og et næringsselskap fra hvert land, og prosjektet har som formål å utvikle entreprenørkompetanse til deltakende elever, lærere og organisasjoner. Underveis blir det lagt vekt på å formidle «best practice». Resultatet av prosjektet blir i hovedsak utvikling av en digital bok, «Handbook 1-2-3». Den beskriver skolens bruk av entreprenørskap i opplæringa fra hvert deltakende land. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har prosjektlederansvaret, og prosjektets lederteam består av en representant fra hver deltakende organisasjon. Et bilde av deltakerne på oppstartsamlinga for INE

14 Investeringer Mære landbruksskole: I desember vedtok Fylkestinget at det skal investeres kr 44 millioner fra 2014 til 2018 på Mære landbruksskole. Det skal blant annet bygges nytt melkefjøs med robot, nytt redskapshus, eksisterende melkefjøs skal bygges om til kjøttproduksjon (ammekyr), og internatet skal rives. Internasjonalisering Elevutveksling - Ole Vig videregående skole: Ole Vig vgs har i skoleåret 2014/15 16 elever utenlands på utvekslingsstudier. At så mange reiser ut, gjør at skolen får plass til å ta imot elever fra andre land. Utvekslingselever på Ole Vig i 2014/

15 Internasjonal uke på skolen og elevutveksling Verdal videregående skole: Oktober og november er internasjonale måneder ved Verdal vgs. Da er det Global dignity day med fokus på verdighet og toleranse, markering av FN-dagen med fokus på menneskerettigheter, OD med fokus på å gjøre en innsats for å hjelpe andre ungdommer og IU (internasjonal uke) med fokus på å få forståelse for andre kulturer, toleranse for ulikheter og kunnskap om andre lands utfordringer. Skolen har også internasjonale-prosjekt på alle programområder, med 5 Erasmus+-prosjekt (på yrkesfag) og 1 Nord-Sør-prosjekt (på studiespesialiserende). I fjor var det totalt 38 elever og 12 lærere som var i utlandet, fra 2 til 3 uker i disse prosjektene. I tillegg har de hatt gjenbesøk av 21 lærlinger fra Tyskland i løpet av høsten. Dette er i godt samarbeid med næringslivet i regionen. Utmerkelser Steinkjer, Olav Duun og Levanger videregående skoler fikk forskerlinjer fra skoleåret 14/15. Ole Vig var eneste skole med dette tilbudet fram til da. 13 elever fra forskerlinja ved Ole Vig videregående skole gikk videre til andre runde i Geofag-OL. Dermed er skolen den som har flest elever med videre på landsbasis! I tillegg fikk skolen med fem elever til andre runde i kjemi-ol, og en elev til andre runde i fysikk-ol. De 13 elevene i Geofag-OL 15

16 Under NM i sveisefag i Verdal mai ble John Arne Hjelmstadbakk fra Levanger vg skole norgesmester Karriereveiledning Avdeling for videregående opplæring har ledet et stort forskningsprogram om kvalitet på rådgivninga i grunnopplæringa. Forskere fra Sintef, NTNU og Iris leverte en omfattende rapport med datamateriale fra alle grunnskoler- og videregående skoler samt samarbeidsparter i Midt-Norge. Rapporten gir anbefalinger om hvordan kvaliteten i rådgivningen kan styrkes. Anbefalingene handler både om strukturer, innhold, kompetanse og videreutvikling av samarbeidet mellom aktørene. Status og anbefalinger er diskutert av skoleeiere, skoleledere, rådgivere, lærere, elever og samarbeidsparter. Brede medvirkningsprosesser danner grunnlag for videreutvikling og satsing på skolens rådgivning i Nord-Trøndelag. Feltet behandles i fylkestingssak i Mer om saken og rapporten ser du her. Forskerne Trond Buland (NTNU), Ida H. Mathiesen (IRIS) og Siri Mordal (SINTEF) presenterte rapporten på et lanseringsseminar på Værnes 28. august 16

17 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag fikk prisen for prosjektet Fagbrev på jobb. Utmerkelsen ble delt ut på Fagsamling for karrieresentrene Prosjektet har vært med på å løfte den formelle kompetansen til en viktig yrkesgruppe, nemlig helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. 60 kursdeltakere tar fagbrev, og prosjektet har lagt grunnlaget for en ny modell for opplæring av fagarbeidere. Les mer om prisene her. Mer fleksibel opplæring - vekslingsmodell Med vekslingsmodell menes at yrkesfagelevene går ut i lære etter Vg1, og veksler mellom lære og skole de resterende tre årene. Det første kullet med vekslingselever i Nord-Trøndelag startet opp høsten 2014, og dette gjennomføres på Leksvik og Ytre Namdal videregående skoler. Vekslingen omfatter VG2- elever innenfor helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. De er elever to dager i uken og lærling i bedrift tre dager i uken. På Leksvik vgs fungerer modellen bra for de aller fleste, selv om det var noen utfordringer i starten. God og tett kommunikasjon mellom skole, bedrifter og opplæringskontor er en viktig faktor for å lykkes. Halvveis i første vekslingsår opplever vi elever som gir uttrykk for at de får praktisert kunnskapen fortløpende og får mer realistisk opplæring. OKS sier de opplever godt kvalifiserte lærlinger som er genuint interessert i fagene sine. Det er stor trivsel og forholdsvis lite fravær i bedrift. Årets lærebedrift Knøttene Barnehage på Verdal ble kåret til Årets Lærebedrift i Nord-Trøndelag. Barnehagen har hatt et jevnt inntak av lærlinger og lærekandidater siden Bedriften har et godt opplæringssystem og utmerker seg spesielt når det gjelder opplæring av lærekandidater. Juryen bemerket ellers at barnehagen har en positiv innstilling til alternative og tilpassede løp. Både ledelse og ansatte viser stor vilje og faglig styrke i arbeidet med å følge opp lærlinger og lærekandidater ved å ha fokus på individuell opplæring og muligheter for den enkelte. Bedriften har et helhetssyn på opplæring ved at de har fokus på mestring gjennom tilpassede krav og tydelige forventninger. Den jobber systematisk med konkrete arbeidsoppgaver. Personlige kvaliteter hos kandidatene blir fremhevet og respektert. 17

18 Leder Harald Myrland i Yrkesopplæringsnemnda delte ut prisen Årets Lærebedrift til Knøttene Barnehage i Verdal. Daglig leder Anne Berit Lyng Malmo (fra venstre) og pedagogiske ledere Kari-Anne Myhre og Anne Berit Austad tok imot prisen med glede og stolthet. Årets lærling Eirik Granaune Aabakken fra Levanger ble årets lærling. Hans læretid har ikke vært et vanlig lærlingeløp. Eirik begynte hos Kværner Verdal AS i august 2010 og avsluttet sin læretid med bestått fagprøve i juni Han viste tidlig en god forståelse for sveisefaget og hadde en god faglig utvikling. I april 2012 ble han utsatt for en alvorlig ulykke som medførte at han ble lam fra livet og ned. Opplæringskontoret for teknologifag i Nord-Trøndelag (OTEK) og lærebedriften holdt kontakt med lærlingen under det påfølgende sykehusoppholdet. Eirik hadde et sterkt ønske om å jobbe med sveisefaget i fremtiden, men var klar over at det kunne bli vanskelig uten fagbrev. Det ble da opprettet et samarbeid mellom NAV, OTEK/Kværner Verdal AS, NTFK v/prøvenemnda i sveisefaget og Vitec AS, med sikte på å hjelpe han fram til et fagbrev. Et spesielt opptrenings- og opplæringsprogram ble igangsatt i januar 2013, med en egen fadder som hadde spesielt ansvar for å følge opp Eirik. Den 4. juni 2013 besto Eirik fagprøven. Han er nå superbruker på sveisesimulator og brukes av OTEK/Kværner Verdal AS i rekrutteringssammenheng. Eirik Granaune Aabakken fra Levanger fikk utdelt prisen som Årets Lærling i Nord-Trøndelag av nestleder i Yrkesopplæringsnemnda Kristine Svendsen (til venstre). 18

19 3SAMFERDSEL 19

20 Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkeskommunen, både som arbeidsområde og i partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene i fylket. Regional utviklingsavdeling (RUA) har ansvar for store utviklingsoppgaver i fylket. RUA tar initiativ til, og legger til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting og sysselsetting, næringsutvikling. Regional planstrategi Etter oppdrag fra fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag ble det i 2014 satt i gang en prosess som skal føre til en felles planstrategi for Trøndelag. Planstrategidokumentet skal beskrive utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag. I tillegg er det i 2014 utarbeidet et dokument med grunnlagsdata på ulike samfunnsområder. Regional portal for statistikk og analyse Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag samarbeidet i 2014 om utvikling av en portal for formidling av regional statistikk og analyse. Portalen skal videreutvikles som en åpen tilgjengelig nettside. Målgruppa er i første rekke egne virksomheter og kommunene i fylket. Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) utarbeider vi årlig. Det er et verktøy for helhetlig utviklingspolitikk. Programmet hadde i 2014 fire innsatsområder: Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet RUP-midlene var i 2014 på ca. 126 millioner kroner, noe som er en liten nedgang fra I tillegg kom spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg på ca. 43 millioner og tilskudd til friluftsspill og festivaler på kr En stor del av RUP-midlene ble disponert gjennom andre aktører/programmer: Kommunene, gjennom kommunale/regionale fond kr Kommunene, gjennom omstillingsprogram kr Innovasjon Norge kr Interreg kr

21 VRI og Regionalt Forskningsfond VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er inne i sin siste 3-års periode, og vil avsluttes i desember NTFK har prosjektansvaret, og prosjektleder er tilknyttet Regional Utviklingsavdeling. Den totale finansieringsrammen, inkludert privat medfinansiering, var i 2014 på 15,8 millioner. Det har i siste programperiode blitt utviklet nye innsatsområder og det har vært stor aktivitet innenfor alle de prioriterte innsatsområdene: - Bioøkonomi - Opplevelsesøkonomi - Anvendt teknologi - Klynger og bedriftsnettverk Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Fondet disponerer en årlig ramme på kr mill. Utbygging av bredbånd og mobil Fylkeskommunen er en pådriver for å bygge ut digital infrastruktur i Nord-Trøndelag, og målet er å bidra til utbygging av digital infrastruktur som bredbånd og mobil over hele fylket. I Nord-Trøndelag er situasjonen slik at kommersielle markedsaktører i mange områder ikke bygger ut digital infrastruktur alene. Finansiering av infrastruktur som fiber og mobilsendere skjer derfor i stor grad som spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommuner, fylkeskommune, stat og utbyggere. I 2014 fikk tre prosjekt ii Nord-Trøndelag statlig bredbåndsstøtte på til sammen 15,4 mill kr. NTFK har også i 2014 lagt trekkrør for fiber langs nord-trønderske fylkesveier i forbindelse med forsterkning og asfaltering av disse veiene. Ung Tiltakslyst Ung Tiltakslyst er med på å virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner, og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Ung Tiltakslyst er en satsing i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Fondet som Ung Tiltakslyst forvalter er et viktig virkemiddel for at ungdommer i fylket skal kunne gjennomføre sine prosjekter, og det er ungdommene i styret som har hovedansvar for behandlingen av søknader. Ung Tiltakslyst har i 2014 behandlet 64 søknader fra ungdommer i Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingene som har kommet fra søkerne viser at den økonomiske støtten og veiledningen de har fått har vært svært viktig for gjennomføringen av prosjektene. 21

22 Universell utforming Nord-Trøndelag var i en fireårsperiode ( ) pilotfylke for universell utforming i regi av Miljøverndepartementet. Sluttrapporten ble behandlet i Fylkestinget i april 2014: Fylkestinget understreker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. I 2014 ble dette bl.a. fulgt opp gjennom deltakelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets fylkes- og kommuneretta arbeid med universell utforming. Marin strategiplan Marin Strategiplan Trøndelag har nedfelt åtte strategier, som gjennom konkrete forslag til handlingsplaner og løpende arbeid påvirker utviklingsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringene i regionen. Av viktige saker i 2014 er bl.a. arealplanlegging i sjø/sonetenking, makroalger (tare), fiskerirelaterte utfordringer, samt påbegynt revisjonsprosess av Marin strategiplan for Styringsgruppen for Marin strategiplan har status som innovasjonsteam i VRIprogrammet. Landbruk Oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag og dens regionale handlingsplan foregår kontinuerlig. Nye satsinger i 2014 var blant annet skogpådriverprosjektene i Namdalen og Innherred, og «Fjellandbruk i Nord-Trøndelag». Satsingene Kompetanseløft Trøndersk landbruk, Grønn forskning og Grovforbasert melk- og kjøttproduksjon ble videreført i Alle disse er knyttet til målsettingen om økt mat- og skogproduksjon. Det har i 2014 vært stor etterspørsel etter investeringsvirkemidlene (BU-midlene) hos Innovasjon Norge. Investeringslyst viser vilje og framtidstro. Spesielt er viljen stor til å investere i driftsbygninger for tradisjonelt jordbruk, men det er også etterspørsel etter midler til etablering av ny næringsvirksomhet. Skog og skogindustri Råstofftilgangen er fortsatt en hovedutfordring for skogindustrien. Tiltakene i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» er fulgt opp, og det er registrert en betydelig økning i avvirkningen i Trøndelag, og for første gang på mange år er avvirkningen i fylket nå opp mot m 3. Flere forhold spiller inn. Flere stormer høsten 2013 og de beste driftsforholdene på mange år har blant annet påvirket hogstvolumet i positiv retning. Næringa har selv bidratt til den positive utviklinga gjennom pådriverprosjektene. 22

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013

Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Regional utviklingsavdeling Årsmelding 2013 Et livskraftig Nord-Trøndelag med tilvekst, bærekraft og balanse. Innholdsfortegnelse 1. REGIONAL UTVIKLINGSAVDELING (RUA)... 3 2. ARBEIDSFORM... 3 2.1 SAMARBEID

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING. Årsberetning 2012 1 VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE ÅRSBERETNING 2012 Årsberetning 2012 1 Bildeomslag: Buen Kulturhus i Mandal Arkitekt: 3XN Foto: Trond Arne Hageland Innhold Fakta om Vest-Agder fylkeskommune...5 Viktige hendelser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér

Årsberetning 2010. med regnskap 2010. gode ideér Årsberetning 2010 med regnskap 2010 gode ideér Innhold 1. ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 8 1.5 MEDARBEIDERE LÆRING OG

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke

Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Sammen skaper vi et åpent, nyskapende og spennende fylke Årsmelding 2010 1 Kartill.: Ellen Jepson Fylkesvåpenet for Rogaland ble godkjent i kongelig resolusjon 11. januar 1974. Korsmotivet er inspirert

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014

Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 Skaper resultater gjennom samhandling ÅRS- RAPPORT 2014 VISJON, VERDIER OG OVERORDNEDE MÅL Visjon: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling Verdier: Raushet - Åpenhet - Mot - Entusiasme

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument

STRATEGIPLAN 2016-2019. Utfordringsdokument STRATEGIPLAN 2016-2019 Utfordringsdokument Vår ambisjon: Å utvikle regionen til en av Europas mest kreative regioner Våre verdier: Vi skal gjøre hverandre gode, vi skal være grensesprengende Roan 1632

Detaljer

2.Tertialrapport 2013

2.Tertialrapport 2013 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL 2013... 5 2.1 DRIFTSREGNSKAPET... 5 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 3.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer