INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING... 10 REGIONAL UTVIKLING... 19 SAMFERDSEL... 24 TANNHELSE... 28 FOLKEHELSE... 34 KULTUR... 37 ÅRSBERETNING..."

Transkript

1

2 INNHOLD ADMINISTRASJON... 3 UTDANNING REGIONAL UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSE FOLKEHELSE KULTUR ÅRSBERETNING... 42

3 1ADMINISTRASJON 3

4 Administrasjonsavdelingen har ansvar for de gjennomgående administrative funksjoner i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg har avdelingen ansvar for politisk sekretariat, intern drift av fylkets hus og controllerfunksjonen (internkontroll, intern styring og sikkerhet). Økonomi Her i ivaretar vi alle sider av økonomiforvaltningen i fylkeskommunen. Vi nevner budsjett, økonomiplan, økonomistrategi, regnskap, årsberetning, fakturering, fakturahåndtering med inn- og utbetalinger, momshåndtering, låneforvaltning m.m. Dessuten har vi forankret systemansvaret for det sentrale økonomisystemet her. Noen tunge prosesser skjer i stor grad samtidig. Det gjelder økonomistrategi, budsjett og økonomiplan, driftsrapportering med budsjettendringer og årsoppgjør (årsregnskap og årsberetning). Slike prosesser involverer mange medarbeidere i hele fylkeskommunen. Det setter kapasiteten i organisasjonen på prøve, og det fordrer rolleforståelse hos alle. Tidsløpet legges tidlig på året, av fylkesrådet, styrt av når sakene skal behandles i fylkestinget. Vi har gjennomført økonomiarbeidet som planlagt, og overholdt alle frister. Vi har samlet spisskompetanse og kapasitet i den sentrale økonomifunksjonen. Derfor brukes medarbeiderne mye som rådgivere og tjenesteytere, overfor medarbeidere og ledere på alle nivåer og i alle sektorer. Det siste året har vi arbeidet mye og på mange plan, med innføring av nytt inntektssystem. Det gjelder både tilrettelegging for politiske prosesser overfor nasjonale myndigheter, og tilpasning i egen økonomistyring. Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av rutiner og prosesser, for eksempel automatisering av avstemminger og tilpasning av rapporter. Overgang til elektronisk faktura fra leverandørene er ressursbesparende, og krever innsats både hos oss og den enkelte leverandør. Fra økonomifunksjonen har vi også bidratt til e-handelsprosjekt, innføring av såkalt A-meling i lønnsarbeidet, og innføring av HRessurs i personalfunksjonen. Dette er systemer som vi må integrere med økonomisystemet. Fra sist høst bidrar en medarbeider til økonomiforvaltningen ved Grong videregående skole, og erstatter slik en delstilling ved skolen. Vi har i høst også måttet bistå Kulturavdelingen med spillemiddelhåndteringen. I deler av året har to stillinger vært ubesatt. Innkjøp Innkjøp skal arbeide strategisk for å sikre og forbedre fylkeskommunens innkjøp på alle nivå. Innkjøp administrerer sektorovergripende avtaler for kjøp av varer og tjenester, gir faglig veiledning internt, og bistår virksomhetene med gjennomføring av større anskaffelser. Funksjonen har ansvaret for samkjøpsløsningene gjennom Fylke-Nord-samarbeidet og ansvar for rådgivning og faglig bistand til 22 kommuner og andre offentlige institusjoner i fylket. Utviklingsarbeidet for å realisere gevinster gjennom bedre innkjøpspraksis og økt fokus på innovasjon og leverandørutvikling ble videreført. Dette skjer i et samarbeidsprosjekt med fylkesmannen og KS-Nord-Trøndelag og gjennom det regionale programmet for leverandørutvikling i samarbeid NHO Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Innovasjon Norge. 4

5 E-handels-løsninger ble innført i fylkeskommunen og de fleste kommuner i fylket. Det er gjennomført flere piloter basert på innovativ anskaffelsesmetodikk. Økt samhandling med næringslivet i planleggingsfasen har gitt bedre anskaffelsesprosesser og bedre kontrakter. Det er etablert samarbeid med DIFI om en pilotsatsing på kompetanseutvikling for kommunesektoren i Midt-Norge. Dette inngår i et kompetanseprogram som skal gjennomføres i Vi forventer ytterligere resultater gjennom det videre arbeidet i Politisk sekretariat Politisk sekretariat har sekretariatsfunksjonen for det politiske nivå i fylkeskommunen, og hovedansvar for nasjonale og lokale valg. Sekretariatet har i 2014: Bidratt med støttefunksjoner for fylkestingets og fylkesrådets medlemmer (godtgjørelser, saks- og møteforberedelser o.l.) Etablert nytt publiseringsverktøy og egen webside (Open Gov) for alle utvalgene. Vært fagansvarlig for en lærling i kontor- og administrasjon, som gjennomførte læretid inklusiv fagprøve på ett år. Tatt større ansvar for deler av fylkeskommunens arbeide med ungdomssatsing i NT. Arbeidet er i en startfase og endelig utforming og ansvarsfordelinger er ikke endelig definert. Deltatt aktivt i ulike samarbeidsfora både internt og eksternt innenfor områder som programutvikling, saksforberedelse Trøndelagsfylke m.m. Oppstart av forberedelser til kommune- og fylkestingsvalg Kunnskapsutvikling i form av formell etter-/videreutdanning av 2 medarbeidere. Fornying av reglementer og oppgradering/forbedringer i vårt saks- og arkivsystem er fortsatt løpende oppgaver. Arkiv Arkivets hovedoppgave er å være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn. Arkivet skal sørge for at rettslig og historisk dokumentasjon blir tatt vare på for ettertiden. Arkivet gir råd og veiledning til virksomhetene i arkivspørsmål, samt står for opplæring og brukerstøtte til brukere av sak-/arkivsystemet 360. I 2014 er det jobbet med integrasjon mellom 360 og fagsystem på videregående skole, for å oppnå en automatisk overføring av arkivdokumenter. Stortinget vedtok i 2014 endringer i Forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften som gjør digital kommunikasjon med innbyggere og næringsdrivende til hovedregel. Det er implementert en modul i 360 (SvarUt), og det er jobbet med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester. Det tas sikte på å ha løsningen i drift i Kontroll og kvalitetssikring av den elektroniske arkivdanningen sikrer at den skjer i samsvar med forutsetningene i arkivloven med forskrifter. 5

6 Intern drift Intern drift ivaretar den daglige driften av Fylkets hus. Driften av kontorbygget krever servicefunksjoner som renhold, vaktmestertjenester, post, kantine og sentralbord. I forbindelse med overgang til Lync, overtok sentralbordet i fylkets hus sentralbordfunksjonen for Olav Duun og Verdal videregående skole. Bruken av kopisenteret har gått ned de siste årene, spesielt fordi det ikke lenger trykkes opp saker til politisk behandling. Kopisenteret ble derfor lagt ned 1. desember. Funksjonsområdet Intern drift bidrar til at fylkeskommunen kan lykkes som IA-bedrift, både gjennom å ta inn lærekandidater og ved å ta imot personer til arbeidsutprøving, praksisplasser osv. Dette skjer i nært samarbeid med NAV. 4 ansatte ved intern drift gjennomførte IA-skolen i Huset er fullt utleid og intern drift administrerer utleie fra Fylkets hus A/S. Det er gjennomført flere flytteprosesser på fylkets hus i løpet av året. Målsettingen med dette har vært best mulig utnyttelse av arealene i huset samt samlokalisering av funksjoner, noe som kan gi muligheter for synergier. I 2014 er det foretatt vindusutskifting og etterisolering av fasaden på fylkets hus som mot parkeringsplassen. Arbeidene er gjennomført ut fra enøkhensyn og vurderinger av vedlikehold. Vannbåren varme er varmekilden i huset. Staben/Intern kontroll Fylkescontroller utreder juridiske spørsmål, reglement og interne styringssystem. Staben er sekretariat/saksutreder for klagenemda. Bistand til utvikling av lederfora og ledersamlinger ytes fra staben. Lønn og Personal Personalavdelinga ivaretar fylkeskommunens overordna personalfunksjoner. Avdelinga har faglig ansvar for utvikling og implementering av personal- og lønnspolitikken og skal sørge for å følge opp tiltak som kan bidra til at politikken tas i bruk i hele organisasjonen. Avdelingen samarbeider med virksomhetene og har en rådgivende støttefunksjon på personalområdet. I 2014 er vi a jour med de viktigste reglement. Hovedoppgjøret for lønn ble gjennomført høsten På grunn av brudd i kapittel 5 ble oppgjøret ikke ferdigstilt før 3. februar Ny livsfasepolitikk som omfatter alle aldersgrupper, ble iverksatt i Pensjonskurs for aldersgruppen over 60 år er gjennomført med bistand fra KLP og SPK. Det er arrangert IAskole med 44 deltakere fra virksomhetene. En del av disse vil bli ferdig i Lønnsfunksjonen har innarbeidet nye rutiner i forbindelse med innføring av den nye A- meldinga. 6

7 IT Nord-Trøndelag fylkeskommune er i økende grad avhengig av effektive og driftssikre ITløsninger, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å tilpasse seg økende krav fra organisasjonen, samt nye utfordringer fra omgivelsene. IT-funksjonen ivaretar drift og brukerstøtte av IT-systemene i Fylkets hus samt en rekke fellessystemer for hele fylkeskommunen. Det er etablert samarbeid med andre fylkeskommuner på områder der dette er naturlig, samtidig som IT-funksjonen også har samarbeid med trønderske kommuner med sikte på at fylkeskommunale ressurser, kompetanse og infrastruktur skal komme disse til nytte. De videregående skolene i fylket besitter driftsressurser på IKT-siden, og IT-ansatte herfra ivaretar enkelte funksjoner på vegne av fellesskapet. Sentral IT-funksjon har et ansvar for koordinering og faglig samordning, mens personalansvaret for disse ressursene ivaretas på den enkelte virksomhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune tar stadig i bruk nye IKT-tjenester både i tjenesteproduksjon og administrasjon. Dette stiller økende krav til nettkapasitet både mellom virksomhetene og mot Internett og vurderer fortløpende den kapasiteten som stilles til rådighet for virksomhetene. IT-funksjonen har tatt i bruk nye systemer og ny metodikk for å øke kvaliteten på de tjenester som ytes. Gjennom et nytt brukerstøttesystem kvalitetssikres og dokumenteres denne tjenesten på en mye bedre måte enn tidligere. Ny prosjektmetodikk og prosjektportal har et sterkere fokus på at planlagte gevinster realiseres. I 2014 har fylkeskommunen satt i drift ny telefoniløsning basert på Microsoft Lync. Foreløpig har Fylkets hus og alle de videregående skolene satt denne løsningen i drift, og man ser store økonomiske og kvalitetsmessige gevinster i den nye løsningen, samtidig som at det gir muligheter for mer og bedre samhandling. Øvrige virksomheter vil ta i bruk løsningen i løpet av På grunnlag av Risiko- og Sårbarhetsanalysen som ble gjennomført i 2013 er det satt en ytterligere fokus på informasjonssikkerhet. Det er viktig for NTFK at tjenestemottakere, ansatte og virksomheter føler seg trygge på at dette ivaretas på beste måte i forhold til personers og virksomheters integritet. Eiendom Eiendom forvalter ca m2 bruttoareal fordelt på 11 videregående skoler, 3 tannklinikker og 1 administrasjonsbygg. I tillegg kommer skoleanleggene Øvre Nauma på Namsos, Barlia på Overhalla og Egge vgs som det ikke har lykkes å finne kjøper til foreløpig. Eiendom har 9,1 årsverk, fordelt på 10 ansatte; 3 kvinner og 7 menn. Det er gjennom flere år satset på Energi- og miljøinvesteringer som fylkeskommunen nå begynner å høste fruktene av. Gjennom reduksjon i energiforbruk og tilnærmet 100% bruk av fornybar energi, har vi nå oppnådd 49% reduksjon av skadelige klimagasser (CO2-7

8 ekvivalenter) fra 2007 til Når det gjelder energiforbruket til virksomhetene ser vi en jevn nedgang med ca. 3% pr år. Kommunikasjonsavdelingen Avdelingen gir råd om kommunikasjon til både politikere, fagavdelinger og administrasjon. Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien, som ble vedtatt i 2012, jobber vi med kommunikasjonsrådgivning, medierådgiving, pressekontakt, råd om layout og profil, produksjon av trykksaker, språkvasking av tekst og salg av gaveartikler. Vi har også ansvaret for fylkeskommunens kommunikasjon i sosiale medier, nyheter på internett og ansattportalen. I 2014 tok vi sosiale medier i bruk i langt større grad, fordi medieforskning viser at sosiale medier blir stadig viktigere som informasjonskanal. I tillegg til nyheter på ntfk.no prioriterte vi i større grad å dele enkelte nyheter og bilder utelukkende i sosiale medier. Vi passerte 1500 likere på Facebook i Uavhengig av folketall er vi den fylkeskommunen i landet med som er på tredjeplass i antall følgere. På Twitter passerte vi 1000 følgere og på senhøsten laget vi en Instagramprofil, som den første fylkeskommunen i landet. Etter en førjulskonkurranse med privatkonsert av fylkesmusikerne som premie var vi oppe i over 500 følgere. Aktiviteter ellers i 2014: pressehåndtering og deling av nyheter i sosiale medier/nettet under alle fylkesting programansvar og en av møtelederne på Trøndelagsmøtet. møteleder under kvalitets- og ledelsesdagene aktiv rolle under beredskapsøvelse ved Olav Duun vgs. bidro med tilrettelegging av tekst og layout til fylkesbibliotekets sørsamiske barnebokutgivelser. produserte årsmeldingen, samt en kort animasjonsfilm. produserte brosjyrer og annet materiell. prosjektet Klart språk i Nord-Trøndelag fylkeskommune ble videreført og vi har deltatt i pilotprosjektet til KS som skal være malen for klarspråksarbeid i resten av kommune-norge. avsluttet småprosjektet Mer nyheter over grensen i Interregsamarbeidet. avdelingen deltok i flere arbeidsgrupper. arrangerte interne workshops og kurs. avdelingen bisto før og under Vrimmel. stand under Steinkjermartnan, deltok på rekrutteringsarrangementet Trøndertreff i Tigerstaden og på jobbmessa i Namsos. deltagelse: lærlingesamlinger rundt om i fylket, oljemessa i Stavanger Drift av nettstedet Ungint.no Publiserte 183 innlegg i sidevisninger, (Brukere som har gjennomført minst én økt innenfor den valgte datoperioden. Både nye og returnerende brukere telles med). De fleste går inn via Ungint på Facebook (litt over 1200 likere 31.12) Størst trafikk på ungintsidene er når vi streamer aktiviteter. UKM Fylkesmønstring i mars/april er veldig populært. 8

9 Aktiviteter 2014: Ungint organiserte nettredaksjonen under UKM og Ungdomskonferansen laget reportasjer om flere arrangementer for ungdom, prisutdelinger, svennebrev, gründercamper med på Vrimmel i Ytre Namdal hvor vi hadde egne ungdomsredaksjoner. Dette ble publisert på ungint.no med på landsfestivalen (UKM) bisto på Møteplassen (den kulturelle skolesekken) bisto på elev- og lærlingeombudets turne samling i Helsinki med de som jobber med ungdomsinformasjon andre steder i Norge dekket entreprenørskapssamling (Ung tiltakslyst) deltok på temating i desember om kommunereform 9

10 2UTDANNING 10

11 Videregående opplæring er fylkeskommunens største tjenesteområde. Vi har 11 videregående skoler, 7000 unge og voksne er elever eller lærlinger. Gjennomføring Utdanningsdirektoratet har laget indikatorer for å sammenligne fylkene når det gjelder gjennomføring av videregående opplæring. Her har vi i Nord-Trøndelag langt på vei nådd mange av de målene vi har satt oss. Når det gjelder fullført og bestått etter fem år, har vi en del som gjenstår. Vi ligger nå på 71,5 %, og måltallet er på 76 %. Tallene viser imidlertid en positiv økning. Utvikling i antall læreplasser Læreplasser de siste fire år - pr Antall 1.ønske Antall formidlet Antall formidlet Antall godkjente I 2014 fikk vi 77 nye lærebedrifter i Nord-Trøndelag. Mange av disse er små og mellomstore bedrifter. Det ble et rekordhøyt antall nye lærekontrakter i 2014, hele 772 stk. 11

12 Videregående opplæring for voksne Nord-Trøndelag har siden voksnes rett til videregående opplæring ble innført høsten 2000, hatt høy aktivitet, og totalt har voksne gjennomført. Vi har voksne søkere både til studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Figuren under viser antall deltakere totalt, antall deltakere med voksenrett og antall deltakere uten voksenrett de siste fem skoleår. Tallene for inneværende skoleår viser antallet som startet opplæringen høsten Entreprenørskap Kompetanseprosjekt i Verdal: Høsten 2014 ble Verdal vgs med i to kompetanseprosjekt i Verdal; Læring av næring og kompetansekraft Verdal. «Læring av næring» er en satsing innen Oppvekstprogrammet, og et prosjekt knyttet til fylkeskommunens strategi for entreprenørskap: «Gjennom satsing på entreprenørskap vil vi gi ungdom tro på egne skapende krefter som grunnlag for å utvikle egne arbeidsplasser.». Målet er å forsterke og utvikle bruken av entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen, og å øke omfanget av lønnsomme etableringer gjennom en helhetlig satsing for å kvalitetssikre og prioritere arbeidsinnsatsen mot fagfeltet entreprenørskap. Kompetansekraft Verdal er et prosjekt med varighet ut 2015 med mål om å utnytte kompetansebygging som Verdal industriparks viktigste felles strategi for økt konkurransekraft. 22. oktober deltok 126 personer fra næringslivet i Verdal og ulike utdanningsinstitusjoner på Kick-off for satsingen Kompetansekraft Verdal. I tillegg var det en møteplass for alle 9.klasse-elevene i Verdal, samt alle Vg2 elevene på yrkesfag ved Verdal vgs. 40 bedrifter hadde stands og presentasjoner for ungdommene, som kunne gå rundt å få informasjon og inspirasjon til hva de kan utdanne seg til. Møteplassen på ettermiddagen var et tilbud hvor ungdom fikk mulighet til å bli bedre kjent med lokalt næringsliv. Det var Ungt Entreprenørskap, Verdal Næringsforum og Verdal Videregående Skole som arrangerte møteplassen. 12

13 Fra Møteplassen International Nordic Entrepreneurship (INE) : Vi søkte og fikk Erasmus+ midler til INE Vi fikk euro til prosjektet, som utgjør i overkant av 13% av hele den norske tildelingspotten. I prosjektet deltar landene Finland, Danmark, Island og Norge, og vårt arbeid har som formål å utvikle et tettere og sterkere samarbeid mellom skole og næringsliv gjennom bruk av entreprenørskap. Det deltar en skole og et næringsselskap fra hvert land, og prosjektet har som formål å utvikle entreprenørkompetanse til deltakende elever, lærere og organisasjoner. Underveis blir det lagt vekt på å formidle «best practice». Resultatet av prosjektet blir i hovedsak utvikling av en digital bok, «Handbook 1-2-3». Den beskriver skolens bruk av entreprenørskap i opplæringa fra hvert deltakende land. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har prosjektlederansvaret, og prosjektets lederteam består av en representant fra hver deltakende organisasjon. Et bilde av deltakerne på oppstartsamlinga for INE

14 Investeringer Mære landbruksskole: I desember vedtok Fylkestinget at det skal investeres kr 44 millioner fra 2014 til 2018 på Mære landbruksskole. Det skal blant annet bygges nytt melkefjøs med robot, nytt redskapshus, eksisterende melkefjøs skal bygges om til kjøttproduksjon (ammekyr), og internatet skal rives. Internasjonalisering Elevutveksling - Ole Vig videregående skole: Ole Vig vgs har i skoleåret 2014/15 16 elever utenlands på utvekslingsstudier. At så mange reiser ut, gjør at skolen får plass til å ta imot elever fra andre land. Utvekslingselever på Ole Vig i 2014/

15 Internasjonal uke på skolen og elevutveksling Verdal videregående skole: Oktober og november er internasjonale måneder ved Verdal vgs. Da er det Global dignity day med fokus på verdighet og toleranse, markering av FN-dagen med fokus på menneskerettigheter, OD med fokus på å gjøre en innsats for å hjelpe andre ungdommer og IU (internasjonal uke) med fokus på å få forståelse for andre kulturer, toleranse for ulikheter og kunnskap om andre lands utfordringer. Skolen har også internasjonale-prosjekt på alle programområder, med 5 Erasmus+-prosjekt (på yrkesfag) og 1 Nord-Sør-prosjekt (på studiespesialiserende). I fjor var det totalt 38 elever og 12 lærere som var i utlandet, fra 2 til 3 uker i disse prosjektene. I tillegg har de hatt gjenbesøk av 21 lærlinger fra Tyskland i løpet av høsten. Dette er i godt samarbeid med næringslivet i regionen. Utmerkelser Steinkjer, Olav Duun og Levanger videregående skoler fikk forskerlinjer fra skoleåret 14/15. Ole Vig var eneste skole med dette tilbudet fram til da. 13 elever fra forskerlinja ved Ole Vig videregående skole gikk videre til andre runde i Geofag-OL. Dermed er skolen den som har flest elever med videre på landsbasis! I tillegg fikk skolen med fem elever til andre runde i kjemi-ol, og en elev til andre runde i fysikk-ol. De 13 elevene i Geofag-OL 15

16 Under NM i sveisefag i Verdal mai ble John Arne Hjelmstadbakk fra Levanger vg skole norgesmester Karriereveiledning Avdeling for videregående opplæring har ledet et stort forskningsprogram om kvalitet på rådgivninga i grunnopplæringa. Forskere fra Sintef, NTNU og Iris leverte en omfattende rapport med datamateriale fra alle grunnskoler- og videregående skoler samt samarbeidsparter i Midt-Norge. Rapporten gir anbefalinger om hvordan kvaliteten i rådgivningen kan styrkes. Anbefalingene handler både om strukturer, innhold, kompetanse og videreutvikling av samarbeidet mellom aktørene. Status og anbefalinger er diskutert av skoleeiere, skoleledere, rådgivere, lærere, elever og samarbeidsparter. Brede medvirkningsprosesser danner grunnlag for videreutvikling og satsing på skolens rådgivning i Nord-Trøndelag. Feltet behandles i fylkestingssak i Mer om saken og rapporten ser du her. Forskerne Trond Buland (NTNU), Ida H. Mathiesen (IRIS) og Siri Mordal (SINTEF) presenterte rapporten på et lanseringsseminar på Værnes 28. august 16

17 Karrieresenteret i Nord-Trøndelag fikk prisen for prosjektet Fagbrev på jobb. Utmerkelsen ble delt ut på Fagsamling for karrieresentrene Prosjektet har vært med på å løfte den formelle kompetansen til en viktig yrkesgruppe, nemlig helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. 60 kursdeltakere tar fagbrev, og prosjektet har lagt grunnlaget for en ny modell for opplæring av fagarbeidere. Les mer om prisene her. Mer fleksibel opplæring - vekslingsmodell Med vekslingsmodell menes at yrkesfagelevene går ut i lære etter Vg1, og veksler mellom lære og skole de resterende tre årene. Det første kullet med vekslingselever i Nord-Trøndelag startet opp høsten 2014, og dette gjennomføres på Leksvik og Ytre Namdal videregående skoler. Vekslingen omfatter VG2- elever innenfor helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag. De er elever to dager i uken og lærling i bedrift tre dager i uken. På Leksvik vgs fungerer modellen bra for de aller fleste, selv om det var noen utfordringer i starten. God og tett kommunikasjon mellom skole, bedrifter og opplæringskontor er en viktig faktor for å lykkes. Halvveis i første vekslingsår opplever vi elever som gir uttrykk for at de får praktisert kunnskapen fortløpende og får mer realistisk opplæring. OKS sier de opplever godt kvalifiserte lærlinger som er genuint interessert i fagene sine. Det er stor trivsel og forholdsvis lite fravær i bedrift. Årets lærebedrift Knøttene Barnehage på Verdal ble kåret til Årets Lærebedrift i Nord-Trøndelag. Barnehagen har hatt et jevnt inntak av lærlinger og lærekandidater siden Bedriften har et godt opplæringssystem og utmerker seg spesielt når det gjelder opplæring av lærekandidater. Juryen bemerket ellers at barnehagen har en positiv innstilling til alternative og tilpassede løp. Både ledelse og ansatte viser stor vilje og faglig styrke i arbeidet med å følge opp lærlinger og lærekandidater ved å ha fokus på individuell opplæring og muligheter for den enkelte. Bedriften har et helhetssyn på opplæring ved at de har fokus på mestring gjennom tilpassede krav og tydelige forventninger. Den jobber systematisk med konkrete arbeidsoppgaver. Personlige kvaliteter hos kandidatene blir fremhevet og respektert. 17

18 Leder Harald Myrland i Yrkesopplæringsnemnda delte ut prisen Årets Lærebedrift til Knøttene Barnehage i Verdal. Daglig leder Anne Berit Lyng Malmo (fra venstre) og pedagogiske ledere Kari-Anne Myhre og Anne Berit Austad tok imot prisen med glede og stolthet. Årets lærling Eirik Granaune Aabakken fra Levanger ble årets lærling. Hans læretid har ikke vært et vanlig lærlingeløp. Eirik begynte hos Kværner Verdal AS i august 2010 og avsluttet sin læretid med bestått fagprøve i juni Han viste tidlig en god forståelse for sveisefaget og hadde en god faglig utvikling. I april 2012 ble han utsatt for en alvorlig ulykke som medførte at han ble lam fra livet og ned. Opplæringskontoret for teknologifag i Nord-Trøndelag (OTEK) og lærebedriften holdt kontakt med lærlingen under det påfølgende sykehusoppholdet. Eirik hadde et sterkt ønske om å jobbe med sveisefaget i fremtiden, men var klar over at det kunne bli vanskelig uten fagbrev. Det ble da opprettet et samarbeid mellom NAV, OTEK/Kværner Verdal AS, NTFK v/prøvenemnda i sveisefaget og Vitec AS, med sikte på å hjelpe han fram til et fagbrev. Et spesielt opptrenings- og opplæringsprogram ble igangsatt i januar 2013, med en egen fadder som hadde spesielt ansvar for å følge opp Eirik. Den 4. juni 2013 besto Eirik fagprøven. Han er nå superbruker på sveisesimulator og brukes av OTEK/Kværner Verdal AS i rekrutteringssammenheng. Eirik Granaune Aabakken fra Levanger fikk utdelt prisen som Årets Lærling i Nord-Trøndelag av nestleder i Yrkesopplæringsnemnda Kristine Svendsen (til venstre). 18

19 3SAMFERDSEL 19

20 Regional utvikling er en viktig oppgave for fylkeskommunen, både som arbeidsområde og i partnerskap med de øvrige utviklingsaktørene i fylket. Regional utviklingsavdeling (RUA) har ansvar for store utviklingsoppgaver i fylket. RUA tar initiativ til, og legger til rette for, næringsutvikling og samfunnsutvikling på et bredt felt. Dette innebærer drifts- og forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver innenfor plan, miljø- og arealsaker, bosetting og sysselsetting, næringsutvikling. Regional planstrategi Etter oppdrag fra fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag ble det i 2014 satt i gang en prosess som skal føre til en felles planstrategi for Trøndelag. Planstrategidokumentet skal beskrive utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag. I tillegg er det i 2014 utarbeidet et dokument med grunnlagsdata på ulike samfunnsområder. Regional portal for statistikk og analyse Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag samarbeidet i 2014 om utvikling av en portal for formidling av regional statistikk og analyse. Portalen skal videreutvikles som en åpen tilgjengelig nettside. Målgruppa er i første rekke egne virksomheter og kommunene i fylket. Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) utarbeider vi årlig. Det er et verktøy for helhetlig utviklingspolitikk. Programmet hadde i 2014 fire innsatsområder: Tilrettelegging for næringsutvikling Innovasjon og entreprenørskap Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet RUP-midlene var i 2014 på ca. 126 millioner kroner, noe som er en liten nedgang fra I tillegg kom spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg på ca. 43 millioner og tilskudd til friluftsspill og festivaler på kr En stor del av RUP-midlene ble disponert gjennom andre aktører/programmer: Kommunene, gjennom kommunale/regionale fond kr Kommunene, gjennom omstillingsprogram kr Innovasjon Norge kr Interreg kr

21 VRI og Regionalt Forskningsfond VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er inne i sin siste 3-års periode, og vil avsluttes i desember NTFK har prosjektansvaret, og prosjektleder er tilknyttet Regional Utviklingsavdeling. Den totale finansieringsrammen, inkludert privat medfinansiering, var i 2014 på 15,8 millioner. Det har i siste programperiode blitt utviklet nye innsatsområder og det har vært stor aktivitet innenfor alle de prioriterte innsatsområdene: - Bioøkonomi - Opplevelsesøkonomi - Anvendt teknologi - Klynger og bedriftsnettverk Regionalt Forskningsfond Midt-Norge er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommuner. Fondet disponerer en årlig ramme på kr mill. Utbygging av bredbånd og mobil Fylkeskommunen er en pådriver for å bygge ut digital infrastruktur i Nord-Trøndelag, og målet er å bidra til utbygging av digital infrastruktur som bredbånd og mobil over hele fylket. I Nord-Trøndelag er situasjonen slik at kommersielle markedsaktører i mange områder ikke bygger ut digital infrastruktur alene. Finansiering av infrastruktur som fiber og mobilsendere skjer derfor i stor grad som spleiselag mellom lokale initiativtakere, kommuner, fylkeskommune, stat og utbyggere. I 2014 fikk tre prosjekt ii Nord-Trøndelag statlig bredbåndsstøtte på til sammen 15,4 mill kr. NTFK har også i 2014 lagt trekkrør for fiber langs nord-trønderske fylkesveier i forbindelse med forsterkning og asfaltering av disse veiene. Ung Tiltakslyst Ung Tiltakslyst er med på å virkeliggjør ungdommers ideer og visjoner, og er et verktøy for ungdommelig skaperkraft. Ung Tiltakslyst er en satsing i Nord-Trøndelag med et overordnet mål om mer ungdomsstyrt aktivitet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Fondet som Ung Tiltakslyst forvalter er et viktig virkemiddel for at ungdommer i fylket skal kunne gjennomføre sine prosjekter, og det er ungdommene i styret som har hovedansvar for behandlingen av søknader. Ung Tiltakslyst har i 2014 behandlet 64 søknader fra ungdommer i Nord-Trøndelag. Tilbakemeldingene som har kommet fra søkerne viser at den økonomiske støtten og veiledningen de har fått har vært svært viktig for gjennomføringen av prosjektene. 21

22 Universell utforming Nord-Trøndelag var i en fireårsperiode ( ) pilotfylke for universell utforming i regi av Miljøverndepartementet. Sluttrapporten ble behandlet i Fylkestinget i april 2014: Fylkestinget understreker viktigheten av å videreføre arbeidet med universell utforming som regional strategi ved prosjektperiodens slutt. I 2014 ble dette bl.a. fulgt opp gjennom deltakelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets fylkes- og kommuneretta arbeid med universell utforming. Marin strategiplan Marin Strategiplan Trøndelag har nedfelt åtte strategier, som gjennom konkrete forslag til handlingsplaner og løpende arbeid påvirker utviklingsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringene i regionen. Av viktige saker i 2014 er bl.a. arealplanlegging i sjø/sonetenking, makroalger (tare), fiskerirelaterte utfordringer, samt påbegynt revisjonsprosess av Marin strategiplan for Styringsgruppen for Marin strategiplan har status som innovasjonsteam i VRIprogrammet. Landbruk Oppfølging av Landbruksmelding for Trøndelag og dens regionale handlingsplan foregår kontinuerlig. Nye satsinger i 2014 var blant annet skogpådriverprosjektene i Namdalen og Innherred, og «Fjellandbruk i Nord-Trøndelag». Satsingene Kompetanseløft Trøndersk landbruk, Grønn forskning og Grovforbasert melk- og kjøttproduksjon ble videreført i Alle disse er knyttet til målsettingen om økt mat- og skogproduksjon. Det har i 2014 vært stor etterspørsel etter investeringsvirkemidlene (BU-midlene) hos Innovasjon Norge. Investeringslyst viser vilje og framtidstro. Spesielt er viljen stor til å investere i driftsbygninger for tradisjonelt jordbruk, men det er også etterspørsel etter midler til etablering av ny næringsvirksomhet. Skog og skogindustri Råstofftilgangen er fortsatt en hovedutfordring for skogindustrien. Tiltakene i rapporten «Økt avvirkning i Nord-Trøndelag» er fulgt opp, og det er registrert en betydelig økning i avvirkningen i Trøndelag, og for første gang på mange år er avvirkningen i fylket nå opp mot m 3. Flere forhold spiller inn. Flere stormer høsten 2013 og de beste driftsforholdene på mange år har blant annet påvirket hogstvolumet i positiv retning. Næringa har selv bidratt til den positive utviklinga gjennom pådriverprosjektene. 22

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Skolens årsmelding for 2010

Skolens årsmelding for 2010 Årsmelding 2010 Skolens årsmelding for 2010 a) Personalområdet: Ant kvinner 42 stk Antall menn 44 stk Sum ansatte 86 stk Sum årsverk 68,55 Gj.sn.alder 48 år HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 13. november 2013 Kristina Forsberg, folkehelserådgiver Troms fylkeskommune kristina.forsberg@tromsfylke.no

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder

Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag. Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Muligheter og utfordringer i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol fylkesrådsleder Samhandling. Vi ønsker å være en medspiller med stor legitimitet i partnerskapet Med en sterk samhandling mellom kommunene og

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 1 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING 2015 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2 INNHOLD Innledning... 3 Utdanning. 4 Kultur og regional utvikling 10 Samferdsel 22 Tannhelse 28 Folkehelse 32 Administrasjon.. 35 Om bildene

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune

Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunens rolle og oppgaver i folkehelsearbeidet Fylkesmannen i Troms - Turnuskurs for fysioterapeuter 18.april 2016 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse,troms fylkeskommune Fylkeskommunen: Ett

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014

Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Oversikt over tannhelsetilstanden i Nord-Trøndelag Tannhelsetjenestens folkehelsenettverkskonferanse 2014 Nina Glærum, rådgiver tannhelse og folkehelse Nord-Trøndelag fylkeskommune Bakgrunn Folkehelseloven

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Årsmelding 2011 Mars 2012

Årsmelding 2011 Mars 2012 Årsmelding 2011 Mars 2012 Personalområdet Kjønn Antall Gj.snitts- alder Ant kvinner 46 stk 49 år Antall menn 48 stk 47 år Sum ansatte 94 stk 48 år Sum årsverk 74,19 HMS arbeid Skolen er tilknyttet bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid i kommunene Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 Tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE

HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE HØRINGSUTTALELSER VEDR. PLANPROGRAM REGIONAL PLAN FOR FOLKEHELSE 1: Eldrerådet i Nord-Trøndelag (e-post 24.10.2013) Uttalelse om regional plan for folkehelse i Nord-Trøndelag 2015-2020 Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap 27. September 2016, Royal Garden Hotel, Trondheim TRØNDELAGSMODELLEN FOR FOLKEHELSEARBEID. Nye arbeidsmåter i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn

Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder (1) Planarbeid og regional utvikling. Hensikt/bakgrunn Handlingsplan - Folkehelse i Aust-Agder 2016 (1) Planarbeid og regional utvikling Innlemme folkehelseperspektivet i kommunale og regionale planer Gi innspill til kommunale og regionale planer om tema som

Detaljer

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011

FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER I 2011 Dato: Arkivref: 23.02.2011 2009/5055-5471/2011 / G10/&30 Saksframlegg Saksbehandler: Inger Margrethe Braathu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget FOLKEHELSEARBEIDET - GJENNOMFØRING AV TILTAK OG AKTIVITETER

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B00 Arkivsaksnr: 2016/5525-2 Saksbehandler: Ann Kristin Geving Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag Rådmannens

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram

Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag Utkast til planprogram Regional plan for folkehelse Nord-Trøndelag 2015 2020 Utkast til planprogram Steinkjer 10.9.2013 Innhold: 1. Innledning 2. Formål med planarbeidet 3. Føringer for planarbeidet 4. Kunnskapsgrunnlaget om

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Bårdshaug 25. september 2013 Speialrådgiver Arild Egge, NTFK REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Mobilisere

Detaljer

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012.

1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune støtter konferansen 2012. Saknr. 12/4910-2 Ark.nr. 223 K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland

Handlingsprogram. Regional plan for bibliotek i Nordland Handlingsprogram Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2016 Bakgrunn Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlingsprogram. Handlingsprogrammet

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag

Læring av Næring. Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Læring av Næring Trøndelagsrådet, AU Arve Thorshaug HiNT Ingrid Dahl Furunes UE Trøndelag Oppvekstprogrammet Oppvekstkommisjonen vil ha et mer forpliktende samarbeid i hele oppvekstløpet gjennom å etablere

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø

Kompetansekobling i offentlig sektor. 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling i offentlig sektor 5. og 6. februar 2013 Roald Lysø Kompetansekobling Offentlig sektor Pilotprosjekt Desember 2011 mai 2012 i Nord-Trøndelag Utført av TFoU og HiNT Overordnet mål for

Detaljer

Årsmeldingen vitner om stor aktivitet. Fylkestinget behandlet i 2012 88 saker og 22 interpellasjoner. Fylkesrådet behandlet 215 saker.

Årsmeldingen vitner om stor aktivitet. Fylkestinget behandlet i 2012 88 saker og 22 interpellasjoner. Fylkesrådet behandlet 215 saker. Mars.2013 I dette dokumentet fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes årsmelding for 2012 og årsberetning 2012. Mens kommuneloven har bestemmelser for fremleggelse av beretning står en friere i utforming

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen!

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober Kjære alle sammen! Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innledning LO fylkeskonferanse Bodø, 24. oktober 2016 Kjære alle sammen! Det er en glede å være her og snakke om et så viktig tema. Da fylkesrådet overtok etter

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag

Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Forslag til framtidig organisering av oppfølgingstjenesten i Nord-Trøndelag Innhold 1. Bakgrunn/mandat 2. Dagens organisering 2.1 Ressursbruk pr. skole 3. OT-målgruppen 4. Arbeidsoppgaver i OT 4.1 Endringer

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Fylkesplan for Trøndelag

Fylkesplan for Trøndelag Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030 Utkast til planprogram Vedtatt i fylkestinget i Nord-Trøndelag.. Vedtatt i fylkestinget i Sør Trøndelag 0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet...

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg

Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Fagdag om spillemidler til idrettsanlegg og kulturbygg Øynaparken 13.09.2016 PROGRAM FAGDAG OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG OG KULTURBYGG Øynaparken Inderøy - tirsdag 13.september2016 09.00 Velkommen

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Videregående opplæring for voksne Torfinn Kvello Verdal vgs Ulike ordninger ulike krav ulike rettigheter Type søker Ordinært (Kapittel 3)

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Partnerskap for folkehelse i Rogaland

Partnerskap for folkehelse i Rogaland Partnerskap for folkehelse i Rogaland Systematisk metode i folkehelsearbeidet rapportering en del av evalueringen Årets rapportering 2013 Undersøkelsen omfattet 23 av 26 kommunene( - FIF Sauda, Kvitsøy

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Utfordringer for Namdalen

Utfordringer for Namdalen Utfordringer for Namdalen Næringsutvikling og attraktivitet 21. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen

Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik. Cecilie Møller Endresen Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser - med fokus på innholdet i anskaffelsesprosessen i Larvik Cecilie Møller Endresen Hva skal dere sitte igjen med etter møtet? Ha en god innsikt

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger

Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Dialogseminar 22. mai 2013 Kommunestyret i Levanger Hva kan kulturen bety for samfunnsutviklingen hos oss. Foran oppstart av kommunedelplanen for kultur v/iodd Håpnes, enhetsleder kultur, kultursjef Idrett

Detaljer

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde

Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Folkehelse Kunnskapsgrunnlag for beslutninger og planarbeid. Analyse og utfordringsbilde Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder Berit Haveråen (Ap) Svein Borkhus

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer