318 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur."

Transkript

1 318 Studiehåndboka for humanistiske fag TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland, Østerrike og Sveits. I Europa har rundt 100 millioner mennesker tysk som morsmål, og tysk er et viktig handelsog kulturspråk. Gjennom studiet av et fremmed språk og en annen kultur gis studentene anledning til å reflektere over egen interkulturell kompetanse og videreutvikle denne. Tysk er et systematisk studium av språk, litteratur og kultur. Studentene blir i stand til å analysere og formidle kunnskap på disse områdene, samt å anvende det tyske språket på et høyt nivå. Sammenligningen med norsk språk og kultur spiller også en viktig rolle. Det humanistiske fakultet tilbyr studier i tysk på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium i tysk. Følgende spørsmål står sentralt i tyskstudiet: Hvordan er tysk språk bygget opp og på hvilke måter skiller det seg fra norsk? Hvordan kan vi forstå tyskspråklig litteratur, sakprosa, film og hørespill i en kulturell og historisk kontekst? Hvordan kan vi tilnærme oss språk og litteratur på en selvstendig, analytisk og kritisk måte? Hvordan kan vi forstå tysk kultur og kulturelle endringer, også i et internasjonalt perspektiv? Hvordan kan vi tilnærme oss språk og litteratur på en vitenskapelig måte? Kompetanse i tysk er relevant i mange ulike yrker, for eksempel innen undervisning, media, kunnskapsog informasjonsformidling, oversettelse og forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå. Studiet gir et godt grunnlag for arbeid hvor egne idéer om språk, kultur og litteratur skal formidles. Humanistisk kompetanse og yrkesmuligheter for humanister er omtalt i et eget avsnitt på side 8 i studiehåndboka og på våre nettsider. BACHELOR MED FORDYPNING I TYSK Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. Læringsmål Bachelorstudiet i tysk har to hovedmål: 1. skal tilegne seg grunnleggende kvalifikasjoner for å kunne arbeide i norske og internasjonale organisasjoner, institusjoner og næringer hvor det er behov for kunnskap om tysk språk og litteratur og om tyske samfunnsforhold, dessuten generell tekstkompetanse og kompetanse i analytisk tenkning og tverrfaglig samarbeid. 2. skal kvalifisere seg for opptak til masterstudier. Kunnskaper har kunnskap om innhold, form og funksjon til tyske språklige, litterære og kulturelle uttrykk og kan sette disse inn i en historisk og kulturell kontekst. har kunnskap om sentrale problemstillinger og metoder innenfor tysk språk, litteratur og kultur.

2 Tysk 319 kjenner til tysk språk, litteratur og kultur som forskningsfelt. kan oppdatere sine kunnskaper i de ulike deldisiplinene tysk språk, litteratur og kultur. har gjennom arbeid med fremmedspråkenes tre disipliner en tverrfaglig innsikt. Ferdigheter kan forstå og gjøre seg forstått på tysk både skriftlig og muntlig. kan reflektere over språklige forskjeller mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg dette i skriftlig og muntlig bruk av det tyske språket. kan tolke tyskspråklige tekster av ulik art. kan føre en faglig diskusjon om tysk språk, litteratur og kultur. kan bruke relevante ordbøker og oppslagsverk. Generell kompetanse kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff. kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter kan planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt. kan formulere fruktbare problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder. kan presentere og forholde seg til resonnementer i muntlig og skriftlig form i et adekvat fagspråk. har kommunikasjons- og formidlingskompetanse. kan fortolke fenomener i historiske og kulturelle kontekster. har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen fagbakgrunn. kan forstå sin egen kultur i lys av en annen og forstå andre kulturer ut fra sin egen. Opptak Det anbefales at stidentene ved opptak har kompetanse i tysk som tilsvarer kunnskapene fra tysk nivå 1 i studieretning for allmenne fag/studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående skolen.

3 320 Studiehåndboka for humanistiske fag Emneoversikt Emner på basisnivå Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsregulering EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori 7,5 Høst EXFAC0003 Språk og litteratur 7,5 Høst TYSK1101 Tysk grammatikk I 7,5 Høst TYSK1102 Tysk grammatikk II 7,5 Vår TYSK1305 Språkferdighet II 7,5 Vår TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I 7,5 Høst TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II 15 Vår Emner på påbyggingsnivå Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsregulering TYSK2101 Tysk grammatikk III 7,5 Høst TYSK2301 Språkferdighet III 7,5 Høst TYSK2401 Tyskland og Europa 7,5 Høst TYSK2403 Tysk litteratur og kultur III 7,5 Høst TYSK2501 Tverrdisiplinært emne 7,5 Vår Andre emner Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsregulering TYSK0501 Tysk I 7,5 Vår TYSK0502 Tysk II 7,5 Høst TYSK1003 Språkferdighet I 7,5 Høst SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn 7,5 Høst

4 Tysk 321 Strukturtabell Bachelor med fordypning i tysk Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 6 V Støttefag Støttefag 5 H Støttefag Valgfri del 4 V TYSK2501 Tverrdisiplinært emne Perspektivemne Valgfri del 3 H TYSK2101 Tysk grammatikk III 2 V TYSK1102 Tysk grammatikk II 1 H EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori TYSK2403 Tysk litteratur og kultur III TYSK2301 Språkferdighet III TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II EXFAC0003 Språk og litteratur 1) TYSK1101 Tysk grammatikk I TYSK2401 Tyskland og Europa TYSK1305 Språkferdighet II 2) TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I 1) Studenter som allerede har avlagt eksamen i EXFAC0003 Språk og litteratur erstatter dette med SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn. 2) Det er mulig å ta dette emnet ved det norsk-tyske studiesenteret i Kiel. Studieplasser på emnet i Kiel tildeles etter internt opptak ved Institutt for moderne fremmedspråk. For informasjon om obligatoriske aktiviteter og vurderingsformer for kurset i Kiel, ta kontakt med Institutt for moderne fremmedspråk. Overgangsordninger Emner med faglig overlapp, det vil si emner med identisk eller delvis overlappende faglig innhold, gir reduksjon i studiepoeng. Det er full faglig overlapp mellom følgende emner: TYSK1303 (7,5 sp) og TYSK1305 (7,5 sp) TYSK1304 (7,5 sp) og TYSK1305 (7,5 sp) Faglig overlapp mellom andre emner fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. Oppbygging og struktur Emner i fordypninga Obligatoriske emner (82,5 sp): TYSK1101 Tysk grammatikk I (7,5 sp) TYSK1102 Tysk grammatikk II (7,5 sp) TYSK1305 Tysk språkferdighet II (7,5 sp) TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I (7,5 sp) TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II (15 sp) TYSK2101 Tysk grammatikk III (7,5 sp) TYSK2301 Språkferdighet III (7,5 sp) TYSK2401 Tyskland og Europa (7,5 sp) TYSK2403 Tysk litteratur og kultur III (7,5 sp) TYSK2501 Tverrdisiplinært emne (7,5 sp) Det er lagt opp til en progresjon i nivå mellom de ulike emnene. Det anbefales derfor at emnene tas i den rekkefølgen som er skissert i strukturtabellen. Se også anbefalte forkunnskaper i emnebeskrivelsen for hvert av emnene.

5 322 Studiehåndboka for humanistiske fag Valg av støttefag Studenter på bachelorprogrammet i tysk kan fritt velge støttefag innen humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og realfag ved NTNU. Støttefaget kan ikke hentes fra samme fag som fordypninga. Liste over forhåndsgodkjente støttefag finnes foran i studiehåndboka. Støttefag fra andre fagområder, ved NTNU eller eksternt, kan også godkjennes etter søknad til instituttet. Studenter som planlegger å ta master i språk, litteratur eller kultur ved Institutt for moderne fremmedspråk, anbefales å velge støttefag innenfor fonetikk, lingvistikk, litteraturvitenskap, andre språkfag eller historie. Valg av perspektivemne Studenter på bachelorprogrammet i tysk kan velge blant følgende perspektivemner: Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsregulering SANT0001 Kulturforståelse og internasjonalisering 7,5 Høst SANT0002 Psykologisk antropologi 7,5 Høst/Vår KULT2210 STS: Innovasjon, kunnskap og kommunikasjon 7,5 Høst MV1000 Bildeanalyse 7,5 Høst POL1004 Globalisering: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 Høst POL1008 Øst-Asia: internasjonal politikk 7,5 Høst TM0100 Kommunikasjonsteknologi i informasjonssamfunnet 7,5 Vår KULT2202 Kjønn: Perspektiver på kjønn I 7,5 Vår KULT2203 STS: Ting, natur og tegn II 7,5 Vår KUH1000 Introduksjonsemne i kunsthistorie 7,5 Høst MUSV2019 Afrika: Musikk, kultur og historie 7,5 Høst PED1000 Pedagogikk og den moderne barndom 7,5 Høst FI1101 Samtidens filosofi 7,5 Høst FI1105 Etikk 7,5 Høst BI2041 Human evolusjon og atferd 7,5 Høst EP0100 Energifremtider og miljøvisjoner 7,5 Høst KULT2211 STS: Energi, miljø og samfunn 7,5 Høst FI3107 Bioteknologi og etikk 7,5 Høst FI5206 Technology for a Good Society 7,5 Høst TVM4162 Industriell økologi 7,5 Høst GEOL1003 Geologi og miljøet 7,5 Høst TMM4220 Innovasjon 7,5 Høst TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs 7,5 Høst SFEL1000 Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning 7,5 Høst/vår Studentene er selv ansvarlige for å kontrollere at undervisning og eksamen i valgt perspektivemne ikke kolliderer med andre emner i utdanningsplanen. Kontakt instituttet dersom eventuelle kollisjoner ikke lar seg løse ved å velge emner som står oppført på listen.

6 Tysk 323 Utenlandsopphold Institutt for moderne fremmedspråk anbefaler er studieopphold ved en tysk utdanningsinstitusjon som del av bachelorgraden. Studenten kan velge å ta støttefag, valgfrie emner eller språkemner i utlandet. Instituttet har blant annet avtaler med universitene i Leipzig, Hildesheim, Stuttgart og München. For en fullstendig oversikt over avtaler med universiteter i Tyskland, se NTNUs studiesider på internett. En viktig faglig bro mellom Tyskland og Norge er Det tysk-norske studiesenteret i Kiel (opprettet i 1986). Institutt for moderne fremmedspråk tilbyr en gruppe av studenter muligheten til å ta emnet TYSK1305 Språkferdighet II ved dette senteret. Denne varianten av emnet strekker seg over ca. fem uker, og undervises i sin helhet i Kiel. Eksamen avlegges også ved studiesenteret i Kiel. Videre studier ved NTNU En bachelorgrad i tysk gir mulighet for opptak til master i tysk, og kan i tillegg kvalifisere til andre masterprogram ved NTNU (for eksempel Europastudier, Studier av kunnskap, teknologi og samfunn og Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier). ÅRSSTUDIUM I TYSK Strukturtabell Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 2 V TYSK1102 Tysk grammatikk II 1 H EXFAC0003 Språk og litteratur TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II TYSK1003 Språkferdighet I TYSK1101 Tysk grammatikk I TYSK1305 Språkferdighet II TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I Oppbygging og struktur Studenter kan velge å erstatte EXFAC0003 Språk og litteratur med SPRÅK1200 Fremmedspråk og samfunn. Emnegruppen er godkjent til bruk i lærerutdanningen, og gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning undervisningskompetanse i tysk. STØTTEFAG I TYSK Støttefag i tysk består av 45 studiepoeng basisemner i tysk som velges blant emnene under. Støttefag i tysk er særlig relevant for studenter som tar bachelorgrad med fordypning i filosofi, fonetikk, historie, lingvistikk, litteraturvitenskap, religionsvitenskap eller andre språkfag. Emner i støttefaget Støttefag i tysk består av 45 studiepoeng på basisnivå, og velges blant følgende emner: TYSK1003 Tysk språkferdighet I (7,5 sp) TYSK1101 Tysk grammatikk I (7,5 sp) TYSK1102 Tysk grammatikk II (7,5 sp) TYSK1305 Tysk språkferdighet II (7,5 sp) TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I (7,5 sp)

7 324 Studiehåndboka for humanistiske fag TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II (15 sp) MASTER I TYSK Læringsmål Masterstudiet i tysk har følgende to hovedmål: 1. Programmet skal gi grunnlag for karriere innen norske og internasjonale institusjoner, organisasjoner og næringer med behov for spisskompetanse i tysk språk og litteratur og kultur, dessuten med behov for kandidater med kompetanse når det gjelder analytisk tenkning og tverrfaglig og tverrkulturelt samarbeid. 2. Programmet skal gi grunnlag for videre forskerutdanning med spesialisering innenfor en av disiplinene, eller karriere der analyse, tekstproduksjon og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten. Kunnskaper kan bruke et presist språkvitenskapelig, litteraturvitenskapelig eller kulturvitenskapelig begrepsapparat på forskjellige typer tekster og problemstillinger på tysk i et forskningsarbeid. har utvidet kunnskap om teori, begrepsapparat og metode innen tyskfagets disipliner kan forstå og fortolke tyskspråklige, litterære og kulturelle uttrykk og sammenligne disse med en norsk kontekst. har gjennom arbeid med fremmedspråkenes tre disipliner en tverrfaglig innsikt. kan se sine kunnskaper om tyske forhold i et historisk og kulturelt perspektiv. Ferdigheter kan lage situasjons- og sjangertilpassede tekster på tysk, samt oversette fra tysk til norsk og norsk til tysk både muntlig og skriftlig. kan utarbeide og presentere et prosjekt på tysk (skriftlig og muntlig). kan finne frem til relevante kilder og bibliografier både på nettet og i oppslagsverk og bruke dem kritisk. kan reflektere over språklige nyanser mellom norsk og tysk og nyttiggjøre seg det i muntlig og skriftlig bruk av det tyske språket. kan formidle et fagstoff analytisk og begrunne det på tysk. Generell kompetanse kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat på et komplekst stoff. kan arbeide med store tekstmengder, skape oversikt og trekke ut hovedpunkter kan planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt. kan formulere fruktbare problemstillinger, vurdere metoders egnethet og gyldighet og behandle kilder. kan presentere og forholde seg til resonnementer i muntlig og skriftlig form i et adekvat fagspråk.

8 Tysk 325 har kommunikasjons- og formidlingskompetanse. kan fortolke fenomener i historiske og kulturelle kontekster. har en tverrfaglig og kulturell kompetanse som gjør det mulig å diskutere med andre som har en annen fagbakgrunn. kan forstå sin egen kultur i lys av en annen og forstå andre kulturer ut fra sin egen. Opptakskrav Opptak til master i tysk krever fullført bachelorgrad (minst 180 studiepoeng) med fordypning i tysk (minst 80 studiepoeng) eller tilsvarende godkjent utdanning. Opptak forutsetter også middelkarakteren C eller bedre i det faglige opptaksgrunnlaget (fordypningen). Det anbefales at studenter som skal gå videre med en mastergrad i tysk, har tatt emnene TYSK2101 Tysk grammatikk III og TYSK2403 Tysk litteratur og kultur III eller tilsvarende godkjente emner. Studenter tatt opp til bachelorprogrammet i språk og litteratur med fordypning i tysk fra NTNU fra og med studieåret 2008/2009 skal ha avlagt 45 studiepoeng på basisnivå og 37,5 studiepoeng på fordypningsnivå i tysk, jf. studieplan for bachelor i tysk. Emneoversikt Emnekode Emnetittel Studiepoeng Semester Adgangsbegrensning SPRÅK3000 Språkvitenskapens teorier og metoder 15 Høst LITT3000 Litteraturteori og tekstforståelse 15 Høst EUR3401 Europeisk kulturhistorie: Teori og metode 1) 7,5 Høst HIST3105 Innføring i hilstorisk forskning 7,5 Høst HIST3115 Historiefagets teori og historie 7,5 Høst TYSK3302 Oversettelse 7,5 Vår TYSK3401 Spesialiseringsemne 15 Vår TYSK3900 Masteroppgave i tysk 60 Høst/vår Ja 1) TYSK3901 Masteroppgave i tysk 30 Vår Ja 2) SPRÅK3801 Selvstudium 7,5 Høst/vår Ja 1) 1) Forutsetter opptak til masterprogrammet i tysk. 2) Emnet forutsetter opptak til femårig lektorutdanning med master i språkfag, studieretning tysk. Strukturtabell Nedenfor følger en oversikt over oppbygging og struktur i en mastergrad i tysk: Semester 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 7,5 studiepoeng 4 V TYSK3900 Masteroppgave i tysk 3 H 2 V TYSK3302 Oversettelse TYSK3401 Spesialiseringsemne Eksperter i team SPRÅK3000 Språkvitenskapens teorier og LITT3000 Litteraturteori og tekstforståelse 1) 1 H metoder 1) 1) Studenter kan etter søknad til instituttet erstatte ett av emnene SPRÅK3000 og LITT3000 med 15 sp andre emner som er relevante for masteroppgaven. Studenter som vil skrive masteroppgave med kulturvitenskapelig vinkling erstatter LITT3000 eller SPRÅK3000 med EUR3401 Europeisk kulturhistorie: Teori og metode samt ett av emnene HIST3105 Innføring i historisk forskning eller HIST3115 Historiefagets teori og historie.

9 326 Studiehåndboka for humanistiske fag Overgangsordninger Emner med faglig overlapp, det vil si emner med identisk eller delvis overlappende faglig innhold, gir reduksjon i studiepoeng. Det er full faglig overlapp mellom følgende emner: TYSK3301 (7,5 sp) og TYSK3302 (7,5 sp) Faglig overlapp mellom andre emner fremgår av emnebeskrivelsen til hvert enkelt emne. Oppbygging og struktur Studenter som vil skrive masteroppgave innenfor språk eller innenfor litteratur, kan etter søknad til instituttet få erstattet ett av emnene SPRÅK3000 og LITT3000 med andre relevante emner (to emner på 7,5 sp eller ett emne på 15 sp). Studenter som ønsker kulturvitenskapelig vinkling på masteroppgaven, erstatter ett av emnene SPRÅK3000 og LITT3000 med EUR3401 (7,5 sp) og enten HIST3105 (7,5 sp) eller HIST3115 (7,5 sp). Eksperter i team (EiT) er et prosjektbasert obligatorisk fellesemne i mastergraden. Emnet er lagt til andre semester (vår). Nærmere beskrivelse av Eksperter i team finnes i eget avsnitt på side 17 i studiehåndboka, samt på EiTs egne nettsider: Studenter på Det humanistiske fakultet kan eventuelt søke om å få ta emnet Humanister i praksis (HiP) som erstatning for Eksperter i team. De som tas opp til HiP vil få fritak fra EiT i graden. Nærmere beskrivelse av Humanister i praksis finnes i eget avsnitt i studiehåndboka, samt på HiPs egne nettsider: Utenlandsopphold Det er mulig å ta deler av mastergraden i utlandet gjennom våre samarbeidsavtaler med universiteter i Tyskland. Utenlandsopphold anbefales i andre semester av mastergraden. Institutt for moderne fremmedspråk har samarbeidsavtaler med blant annet universiteter i Leipzig, Hildesheim, Stuttgart og München. En fullstendig oversikt over avtaler med universiteter i Tyskland finnes på NTNUs studiesider på internett.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

312 Studiehåndboka for humanistiske fag Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 283 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

TYSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur 316 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 TYSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Tysk som universitetsfag omfatter

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

136 Studiehåndboka for humanistiske fag Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

136 Studiehåndboka for humanistiske fag Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 136 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 289 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Spania, i Latin-Amerika og i store deler av USA. Det

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 129 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

SPANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Spansk 297 SPANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for å analysere og vurdere kommunikasjon og problemer knyttet til kommunikasjon - i utdanning,

Detaljer

272 Studiehåndboka for humanistiske fag

272 Studiehåndboka for humanistiske fag 272 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap.

Norsk som andrespråk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i nordisk og litteraturvitenskap. 256 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK 268 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten 500 millioner mennesker bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

ALLMENN LITTERATURVITSKAP

ALLMENN LITTERATURVITSKAP 28 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 ALLMENN LITTERATURVITSKAP Allmenn litteraturvitskap gir ei innføring i den vestlege litterære tradisjonen frå oldtida og fram til våre dagar. Sentralt i

Detaljer

282 Studiehåndboka for humanistiske fag

282 Studiehåndboka for humanistiske fag 282 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 NORSK SOM ANDRESPRÅK Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt samfunn, og dette reflekteres på alle samfunnsnivåer. I skolen finner man et stort

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 302 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON NB! Siste opptak til bachelor og master i språklig kommunikasjon var høsten 2012. Faget språklig kommunikasjon gir bakgrunn for

Detaljer

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

FONETIKK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Fonetikk 131 FONETIKK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør?

Detaljer

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Norsk som andrespråk 283 NORSK SOM ANDRESPRÅK Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Dagens Norge er et flerspråklig og flerkulturelt

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap

Varighet: 2 års fulltidsstudier (120 studiepoeng) Gradstittel: Master i film- og medievitenskap, studieretning filmvitenskap eller medievitenskap Film- og medievitenskap master 95 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Studieplan for studieåret 2017 2018. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Varighet: 2

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 162 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 98 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER

84 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER 84 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 EUROPASTUDIER BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK EMNER Kort om europastudier med fremmedspråk I et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked er det

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 126 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON

FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og videoproduksjon 83 FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Film- og fjernsynsuttrykk produseres i dag i stort omfang, og presenteres i stadig nye sammenhenger. De audiovisuelle mediene representerer for mange

Detaljer

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER

FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER 104 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FILM- OG MEDIEVITENSKAP MASTER Masterprogrammet har som mål å utdype studentens kunnskap om faget gjennom tiltagende spesialisering, med vekt på selvstendig

Detaljer

FRANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

FRANSK Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur 138 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 FRANSK Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Fransk er et viktig språk

Detaljer

336 Studiehåndboka for humanistiske fag

336 Studiehåndboka for humanistiske fag 336 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 TYSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i tysk Tysk er morsmål for omtrent 100 millioner mennesker i Europa.

Detaljer

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP Filmvitenskap 99 FILMVITENSKAP De audiovisuelle mediene kinofilm, fjernsyn, video, dvd, internett, dataspill og mobiltelefoni står stadig mer sentralt i det moderne mediesamfunnet. Levende bilder brukes

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 276 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014. Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 132 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

144 Studiehåndboka for humanistiske fag

144 Studiehåndboka for humanistiske fag 144 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 HISTORIE Historie er faget om fortiden. Faget handler om å forstå og forklare hvordan og hvorfor verden har blitt som den er, og hvordan ulike sider av

Detaljer

Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Fransk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 134 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 FRANSK Fransk er et viktig språk i internasjonal sammenheng. Den som behersker fransk språk, har nøkkelen til en verden som er ganske forskjellig fra den

Detaljer

FILMVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap

FILMVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Filmvitenskap 109 FILMVITENSKAP Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap De audiovisuelle mediene kinofilm, fjernsyn, video,

Detaljer

RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap

RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap 288 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 RELIGIONSVITENSKAP Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap Over

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING 154 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær og fjern fortid. De er kilder til kunnskap

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

94 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015

94 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 94 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 FILMVITENSKAP De audiovisuelle mediene kinofilm, fjernsyn, video, dvd, Internett, dataspill og mobiltelefoni står stadig mer sentralt i det moderne mediesamfunnet.

Detaljer

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt

BACHELOREMNER I STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Emneoversikt 306 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studieplan for studieåret 2017 18. Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for tverrfaglige

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (Ex. fac.) Emnene som inngår under examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke, og er lagt til første semester.

EXAMEN FACULTATUM (Ex. fac.) Emnene som inngår under examen facultatum er også på 7,5 sp. De er programspesifikke, og er lagt til første semester. FELLESEMNER 27 FELLESEMNER Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorgrader og integrerte masterstudier ved NTNU. De utgjør til sammen 22,5 studiepoeng (sp), og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet.

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier

ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier 24 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 ANTIKKENS KULTUR OG KLASSISKE FAG Studieplan for studieåret 2017 18 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier Hovedformålet

Detaljer

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP Filmvitenskap 107 FILMVITENSKAP De audiovisuelle mediene - kinofilm, fjernsyn, video, dvd, internett, dataspill og mobiltelefoni står stadig mer sentralt i det moderne mediesamfunnet. Levende bilder brukes

Detaljer

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG 320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPANSK BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

246 Studiehåndboka for humanistiske fag

246 Studiehåndboka for humanistiske fag 246 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 MUSIKKTEKNOLOGI Musikkteknologi er det dominerende faget innen moderne produksjon og distribusjon av musikk, og har i dag sterk innflytelse på hele kjeden

Detaljer

FILOSOFI Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap

FILOSOFI Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap Filosofi 115 FILOSOFI Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for filosofi og religionsvitenskap I filosofien stiller vi spørsmål om mennesket, virkeligheten

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK

BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK Europastudier 75 EUROPASTUDIER Europastudier ved NTNU er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk, historisk og språklig-kulturell

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier.

KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminneforvaltning 163 KULTURMINNEFORVALTNING Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for historiske studier. Kulturminner er materielle og immaterielle

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING KULTURMINNEFORVALTNING 149 KULTURMINNEFORVALTNING BACHELOR EMNER MASTER Kort om studieprogrammet kulturminneforvaltning Kulturminner er så vel materielle som immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet

Detaljer

Kjemi - bachelorstudium BKJ år

Kjemi - bachelorstudium BKJ år Kjemi - bachelorstudium BKJ - 2017 1. år HØST 1. år eller 6. semester, avhengig Matematikk 3 er valgbart. EXPH0004 O Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi (7,5) KJ1000 O Generell kjemi (15)

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 176 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring

Detaljer

Kjemi - bachelorstudium BKJ år

Kjemi - bachelorstudium BKJ år Kjemi - bachelorstudium BKJ - 2016 1. år HØST 1. år semester og to alternative fysikk-emner fjerde semester. Du vil også ha anledning til å velge matematikk 3 enten 3. eller 6. semester, avhengig av hva

Detaljer

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS)

TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Tverrfaglige kultur- og kjønnsstudier (KKS) 311 TVERRFAGLIGE KULTUR- OG KJØNNSSTUDIER (KKS) Vi kan ikke snakke særlig meningsfullt om kjønn, seksualitet og likestilling i dagens Norge uten å ta med at

Detaljer

288 Studiehåndboka for humanistiske fag

288 Studiehåndboka for humanistiske fag 288 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 RELIGIONSVITENSKAP Over hele verden har religioner bidratt til å forme kulturer og samfunn og omvendt. For befolkningsgrupper verden over har tro og livstolkning

Detaljer

LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG

LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG Lektorutdanning i språkfag 187 LEKTORUTDANNING I SPRÅKFAG Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen som følge av innføring av ny rammeplan

Detaljer

30 Studiehåndboka for humanistiske fag

30 Studiehåndboka for humanistiske fag 30 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 345 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) EMNER STØTTEFAG ÅRSSTUDIUM MASTER Kort om studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Hvorfor blir

Detaljer

68 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK

68 Studiehåndboka for humanistiske fag BACHELOR I EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK 68 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 EUROPASTUDIER Europastudier ved NTNU er et fler- og tverrfaglig studieområde hvor fagene fremmedspråk, historie og statsvitenskap møtes. Studiet gir politisk,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING

BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING FRANSK 265 FRANSK BACHELOR STUDIERETNING ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG EMNER MASTER I FRANSK - STUDIERETNING FRANSK - STUDIERETNING FRANSK MED PROSJEKTORIENTERING Kort om studieretningen i fransk Fransk er et viktig

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014

152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 152 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 KLASSISKE FAG Hovedformålet er at du skal oppnå ferdighet i å lese og forstå og selvstendig analysere originalkilder på latin og/eller gresk. Dette tilegnes

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Det norske språket og den norske kulturen er et levende og fascinerende felt. Gjennom en 2000 år lang historie har norsk kultur

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP?

MEDIEVITENSKAP BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER MEDIEVITENSKAP? SIDE 86 BACHELORGRAD MASTERGRAD HVA ER? Vi lever i et samfunn som gjerne omtales som et medie- og/eller informasjonssamfunn. Dette har sammenheng med en stadig økende mediebruk, og at mediene spiller en

Detaljer

MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap

MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap 236 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 MEDIEVITENSKAP Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for kunst- og medievitenskap Medievitenskap

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

232 Studiehåndboka for humanistiske fag

232 Studiehåndboka for humanistiske fag 232 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 MEDIEVITENSKAP Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra ulike fagområder, noe som gir både kulturelle,

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI

ARKEOLOGI BACHELOR I ARKEOLOGI 36 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 ARKEOLOGI I faget arkeologi studeres kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter

Detaljer

258 Studiehåndboka for humanistiske fag

258 Studiehåndboka for humanistiske fag 258 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 FONETIKK BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretningen i fonetikk Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi

Detaljer

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieplan for studieåret Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur 266 Studiehåndboka for humanistiske fag 2017 2018 NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieplan for studieåret 2017 2018 Vedtatt av Det humanistiske fakultet april 2017 Institutt for språk og litteratur Det norske

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

138 Studiehåndboka for humanistiske fag

138 Studiehåndboka for humanistiske fag 138 Studiehåndboka for humanistiske fag 2014 2015 HISTORIE Historie er fagstudiet om fortidens mennesker og samfunn. Faget handler om å forstå og forklare endring og kontinuitet i forskjellige kulturer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer