Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat"

Transkript

1 Fjellbygdene sin plass i stortingsmeldinga om landbruk og mat Samandrag: Notatet viser at tilhøva for landbruket og tilknytta næringar i fjellbygdene er så spesielle at dei bør omhandlast særskilt, slik St.meld, nr 25 om distrikts- og regionalpolitikken gjorde vedrørande fjellbygdene. Norge bør i sin landbrukspolitikk leggje sterkare vekt på kriterium som høgd over havet, topografiske og klimatiske forhold slik EU har gjort. Landbrukspolitikken fram til i dag synes ikkje å ha fanga opp driftstilhøva i fjellbygdene, sidan driftsoverskottet pr familie er % lågare enn elles i landet. På grunn av folketalsauke i Norge og globale utviklingstrekk når det gjeld matproduksjonen må landbruksproduksjonen i Norge aukast. Målet om at 20 % av norsk mat skal vera merkevarer med lokalt særpreg og 15 % økologisk gjev store moglegheiter for fjellbygdene, men også store utfordringar å få realisert. Norden og Norge seglar opp på grunn av sine råvarer til å kunne bli det nye matområdet i Europa. Fjellbygdene vil i denne samanhengen kunne spela ei viktig rolle. Marginale jordbruksareal er i ferd med å gå ut av drift, ikkje minst i stølsområda. Det blir ei stor utfordring for landbruket. Fjellbygdene har store verneområde som representerer stor moglegheiter innan grøn turisme for landbruket og reiselivet generelt dersom det blir lagt til rette for det. Tilskottspolitikken må bli klarare på kva som er produksjonsfremjande og produksjonsnøytrale verkemiddel. For fjellbygdene som produserer så store fellesverdiar for samfunnet, bør det bli større verkemiddel i grøn boks. Det bør bli ein politikk for mangesysleriet og det multifunksjonell landbruket. Arealforvaltninga i Norge er så komplisert at den hindrar berekraftig landbruksdrift. Landbruket må omstille seg framover og då blir forskingsbasert kunnskap viktig. Tiltak forvaltninga rettar mot bedrifter er ofte lite koordinert og kopla mot behovet for forsking. Det må gjevast insitament som fører til større samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og forsking. Å få samordna fjellbygdtiltaka er vanskeleg sidan fjellbygdene er spreidd over fleire fylke. Det bør stimulerast til ei ny form for rådgjevingsteneste som kan bidra til å nå målet om 20 % lokalmatproduksjon. Den landbruksstyrte rådgjevingstenesta engasjerer seg lite i det, då det blir sett på som konkurranse til samvirke. Vaksenopplæring blir viktig, særleg i samband med generasjonsskifte, sidan få bønder har landbruksutdanning. Som erstatning for landbruksskulane som er nedlagte er det viktig for distrikta at det blir stimulert til desentraliserte høgskoletilbod med relevans for landbruksnæringa. 1: Innleiing Landbruks- og matdepartementet har bede om innspel til ny stortingsmelding. St.melding nr 25 ( ) om distrikts og regionalpolitikken hadde eit eige avsnitt om fjellbygdene, og det meiner vi før følgjast opp i stortingsmeldinga om landbruket. Bioforsk Aust vil i dette notatet prøve å synleggjera kvifor. Vi legg elles til grunn at landbruket ikkje berre blir omtala som matprodusent, men at det også blir lagt vekt på det multifunksjonelle og berekraftige landbruket, det vil seia landbruket sin totale rolle i samfunnet. I innleiinga vil vi trekkje fram det Terje Riis-Johansen uttala i forordet til strategidokumentet Ta landet i bruk En strategi for næringsutvikling i landbruket må ta utgangspunkt i, og forsterke de ulike kvalitetene norsk landbruk representerer. Dette er for eksempel et aktivt småskalalandbruk over hele landet, matproduksjon langt mot nord og høyt til fjells, lokale mattradisjoner og matkultur, et vakkert kulturlandskap og store utmarksarealer. Det gir næringen konkurransefortrinn som det må bygges videre på. Strategidokumentet hadde også eit eige avsnitt med overskrifta: Næringsutvikling, innovasjon og forsking må sjåast i samanheng, som vi meiner også må prege landbruksmeldinga. Som innspel til den nye landbrukspolitikken viser vi også til regjeringa sin nasjonale reiselivsstrategi i rapport frå Nærings- og handelsdepartementet, publisert : Visjonen for reiselivet er å samarbeide om å skape helhetlige opplevelseseprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter i tillegg til transport og overnatting. Vidare: at koplinga mat og reiseliv er et satsingsområde i verdiskapingsprogrammet for matproduksjonen.

2 2. Fjellpolitikk eller fjellbygdpolitikk Fjellkommune og fjellbygd er ulike omgrep. I følgje ein EU-rapport utgjer fjellkommunane i Norge 91,8 % av landarealet (Nordregio-rapport 2004). Fjellkommunar er her kommunar der meir enn 50 % av arealet er definert som fjell (kriterium er høgd over havet, topografiske og klimatiske forhold). Kriteria i Nordregio-rapporten vil vera nyttig å sjå nærare på, for høgd over havet, topografiske og klimatiske forhold bør også vektleggast i Norge. Målet med rapporten var å utvikle kriterium for fjellområde i EU, Norge og Sveits for å kunne utvikle ein meir målretta og presis fjellpolitikk Det stor skilnad på å drive jordbruk i ulike høgdelag. Eit forskingsprosjekt gjennomført frå viste at turrstoffavlinga ved høyslått i snitt var 1 kg 550 moh., 700 kg 0 moh. og 400 kg 1300 m.o.h. (NLVF, 1982). Bioforsk, tidlegare Planteforsk, laga ei utgreiing om landbruket i fjellbygdene der ein trekte grenser for landbruk i høgareliggjande strok (Skarstad 2002). Her var det lagt mest vekt på busetnad ei viss høgd over havet, identitet, og at landbruk og reiseliv spela ein viktig næringsmessig rolle. I næringsamanheng er trygg lokal identitet ein føresetnad for sterke bygder (Teigen 2002) og europeiske forskingsrapportar viser at bygder med sterkast lokal identitet har størst nyskaping og sterkast økonomi (Lønning 2002). Det finns ein felles fjellbygdidentitet i alle fall innanfor det tradisjonelle bondesamfunnet (Forberg 2002) Bioforsk definerte 52 kommunar i Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder til å vera fjellbygder (Skarstad 2002). Ein tok då ikkje med fjellbygdene langs svenskegrensa i Nord-Trøndelag og Nord-Norge. Dei 52 kommunane dekkjer 21 % av totalarealet i landet. Her bur det personar og ingen kommune har over 7000 innbyggjarar. Folktalet går ned med om lag 3 % pr. tiår og berre 14 av kommunane hadde då hatt folketalsvekst. Eit særtrekk ved næringsstrukturen er at landbruk og reiseliv er dei dominerande næringane. I følgje stortingsmelding nr 25 ( ) om distrikts- og regionalpolitikken har ingen landsdel i Norge så stor del av befolkninga sysselsette i landbruk og reiseliv som fjellbygdene. 3. Kva skil landbruket i fjellbygdene frå landbruket elles i landet Ei utgreiing Bioforsk gjorde i samband med at framtida for Bioforsk Aust Løken var til vurdering, inneheld ein del nøkkeltal (Skarstad 2007). Tala byggjer på statistikk frå produksjonstilskott-søknadene i jordbruket (Statens landbruksforvaltning). Dei 52 kommunane som er omtala har: 15 % av mjølkekyrne, 18 % av sauene og 17 % av mjølkegeitene i landet 12 % av jordbruksarealet og 17 % av grovfôrarealet i landet daa blir hausta og køyrd heim frå fjellet til vinterfôr. Det tilsvarar 80 % av arealet i landet som tilskottsordninga omfattar Av 1300 stølar i drift med mjølkeproduksjon ligg 85 % i dei definerte fjellbygdkommunane. Norge har eit nasjonalt ansvar for å oppretthalde stølsdrifta både som livsform, driftsform og som del av vår kulturarv Ikkje noko anna område i Norge har så mykje utmarksbeiting Særtrekk ved fjellbygdene elles er at: Beita innmarksareal over fast busetnad (700-0 m.o.h.) er mykje større enn det som blir hausta til vinterfôr. Ei vurdering Bioforsk Løken har gjort er at jordbruksarealet over fast busetnad er nesten like stort som jordbruksarealet i Troms og Finnmark. Jordbruksarealet i fjellbygdene er truleg brattare enn elles i landet. (Svar finn ein i søknadsstatistikken, jord brattare enn 20 %, frå før miljøtilskotta var overført til fylka). Jordbruksareala er svært oppstykka og dårleg arrondert. Ei undersøking FMLA i Oppland utførte i 1997 i Vestre Slidre og Øyer viste at desse kommunane i snitt hadde 8,2 skifte pr bruk og at 30 % av arealet låg meir enn 5 km frå tunet. Med meir leigejord har dette forverra seg etter Landsdelen har store verneområde. I Oppland er snart 30 % av arealet verna. Grunnen er klimaet og veksevilkåra. Delar av områda er prega av tidlegare og noverande landbruksdrift. Heilskapeleg forvaltning i fjellbygdene er vanskeleg fordi dei strekkjer seg over mange fylke. Eitt døme er tilskott til stølsdrift. Tilskottet i Nord-Trøndelag er dobbelt så stort som i Oppland. Skulle stølsfylket Oppland gje like mykje, ville alle miljømidlane gå til stølsdrift. Nordregio-rapporten som er omtala, slår fast at fjellområda er viktige for vassforsyning og vasskraft, biologisk og kulturelt mangfald, rekreasjon og turisme basert på natur- og kulturverdiar. Rapporten konkluderer med at ein bør oppmuntre og støtte opp om det multifunksjonelle landbruket i fjellområda og dei produksjonssystem i heile verdikjeda som gir landbruksprodukta tilleggsverdiar. Ein må oppmuntre mangesysleriet og finne god balanse mellom utvikling og det å ta vare på.

3 Driftstilhøva som er skissert gjev også utslag på driftsøkonomien. Driftsoverskott pr. familie i jordbruket i kroner for utvalde landsdelar i kroner og i % av landsgjennomsnittet. (Driftsgranskingane i jordbruket, NILF) Bruksstorleik 1992 % 2000 % 2003 % 2008 % Andre bygder på Austlandet 50 - daa daa daa daa 500 Alle bruk i snitt Alle bruk i driftsgranskingane 50 - daa 200 daa daa daa 500 Alle bruk i snitt Andre bygder på Austlandet omfattar i stor grad fjellbygdene. Tala skal ikkje tolkast for langt, men dei tyder på at gardbrukarane i fjellbygdene tener % mindre enn tilsvarande bruk elles i landet. Gardbrukarane i Nord-Norge, som fjellbonden ofte samanliknar seg med, tener om lag 10 % meir enn snittet for landet. Dette kan bety at jordbrukspolitikken ikkje har klart å ta nok omsyn til driftstilhøva i fjelljordbruket. 4. Matproduksjon Vi tar her ikkje opp spørsmål som berre vedkjem fjellbygdene, sjølv om vi fokuserer spesielt på dei. Vi tar også i liten grad opp utfordringane for matproduksjonen i Norge, sjølv om landbruket i fjellbygdene også er mest avhengig av ein god nasjonal landbrukspolitikk. Ei viktig spore for norsk landbruk som vi likevel vil trekkje fram er at det synes gå i retning av underskot på mat i verda. Årsaka er klimaendringar, folketalsvekst og endra matvanar hjå store folkegrupper. Ei slik utvikling vil føre til høgare prisar på verdsmarknaden og krev auka fokus på norsk sjølvforsyning. Med ein venta folketalsvekst i Norge på 20 % synes det vera behov for å auke matproduksjonen framover. Ein annan drivar er at folk i dei rike landa i større og større grad etterspør mat med spesielle kvalitetar (helse, dyrevelferd smak, bærekraftige produksjonssystem) matvarer vi er trygge på, mat med lokalt særpreg som ein kan knyte historier til. (Bioforsk Fokus nr ). Her har fjellbygdene store moglegheiter og mykje å tilby storsamfunnet. Norge har eit mål om at 20 % av norsk mat skal vera produkt/merkevarer med lokalt særpreg, og 15 % skal vera økologisk. Å nå desse måla blir ei utfordring. Bioforsk vil trekkje fram kva direktør Eivind Hålien i Fagforum for Mat og Drikke og Matens hus Stavanger uttala på eit seminar som Norsk Fjellmatsenter arrangerte i Hemsedal januar 2010: Tidlegare var Frankrike det store matlandet i Europa, i dag er det Spania, men Norden seglar opp til å bli det. Mellom anna gjekk dei seks første plassane under VM i kokkekamp til Norden. Råvarene spelar her ei viktig rolle, og råvarer/matplanter som veks i yttergrensane for sine leveområde har kvalitets-/smaksfortrinn. Dette er interessante utsegner frå kokkehald, som krev ytterlegare dokumentasjon gjennom forsking, og for fjellbygdene og Norge som ligg i klimagrensa for ein rekke landbruksvekstar gjev dette perspektiv. I dette perspektivet talar ein og om terroireffektar slik ein til dømes kjenner det frå ost og vinproduksjonen i Europa. Under fjellmatseminaret i Hemsedal kom det elles fram at den største utfordringa for lokale matprodusentar ikkje er å lage produkt ein oppnår meirpris for. Det er heller ikkje vanskeleg å få seld varene, men problemet er distribusjonen. Det vil seia å få produkta fram til kundane. Store ressursar går med til det. Bør distribusjonsnettverket til samvirkeorganisasjonane få ei rolle her? 5. Arealbruk og opplevingar Eit hovudmål i Alstadheimutvalet si innstilling , var å sikre at landbruksareala i Norge vart haldne i hevd med tanke på matberedskap. Staten har lukkast godt med det, mellom anna gjennom innføring av arealtilskott. No har strukturrasjonaliseringa i husdyrhaldet og effektiviseringa derimot kome så langt at marginale jordbruksareal går ut av drift, sjølv om jordbruksstatistikken i liten grad har fanga opp det. Ein ser det ikkje minst i fjellbygdene i stølsområda. Det blir ei landbrukspolitisk utfordring å halde jordbruksareala i drift både innmarka og utmarksbeita. Vi har omtala stølsdrifta og at fjellbygdene nyttar utmarksbeite i langt større grad enn elles i landet. Vi har òg omtala verneområda i fjellbygdene. Delar av dei verna områda er kulturlandskap påverka av landbruksdrift gjennom mange hundre

4 år. Det gjeld ikkje berre til beite, men også til skog- og utmarksbruk elles (utmarkslått, mosetaking, skog og kratt til brensel og gjerdemateriell, neverflekking, ris, beit og lauving, jarn, kol og tjørebrenning). (Skarstad mfl. 2008). Vernekvalitetane er no sterkt truga av klimaendringar og endra landbruksdrift. For å ivareta livsformer, driftsformer og utmarkskvalitetar må framtidig landbruksdrift sikrast fordi stølslandskapet og fjellområda er viktige rekreasjonsområde både for fastbuande og tilreisande. Tilskottspolitikken må bli klarare på kva som er produksjonsnøytrale og produksjonsfremjande verkemiddel og kva som bidreg til at landbruket sikrar miljø og fellesverdiar for samfunnet (verkemiddel i grøn boks ). Det er eit spørsmål om arealtilskotta også bør bli meir målretta å gje insitament til mellom anna å fremje biologisk mangfald. For fjellbygdene er det viktig at det blir ein politikk for mangesysleriet og det multifunksjonelle landbruket. Den 21. november i 2008 var det eit oppslag i Nationen om at EU kuttar landbruksstøtta til dei største bruka, og at pengane i staden skal gå til å utvikle den europeiske landsbygda. Det var likeeins uttala at EU vil avvikle sitt mjølkekvotesystem i Stortingsmeldinga bør også fokusere på næringsverksemd knytte til utmarksressursane og dei natur- og kulturlandskapsverdiar som gardbrukarane eig og forvaltar. Det gjeld i første rekke skog-, jakt- og fiskeressursane, men vi vil også trekkje fram opplevingsverdiane. Gardane i Norge, ikkje minst i fjellbygdene, har store naturrikdomar innan flora, fauna, kulturminne og geologi. Grøn, berekraftig og kunnskapsbasert turisme har eit stort potensiale i distrikts-norge. Dessutan har gardane ofte ei interessant gardshistorie om liv og levesett opp gjennom tidene. Gardane er berarar av handverkstradisjonar, folkemusikk, kunst og kultur. Dette er verdiar som landbruket i liten grad har nytta som inntektsgrunnlag for garden, verdiar som turisten er interessert i, og som gjennom formidling styrker sjølvkjensla til bonden. 5. Sektortenking samarbeid På eit tankesmieseminar Bioforsk Øst Løken arrangerte hausten 2008, der statssekretær Ola T. Heggem også deltok, var temaet sektortenking eller samarbeid oppe. I referatet frå tankesmieseminaret står det: Fjellpolitikk handlar i stor grad om heilskapstenking, multifunksjonalitet og berekraftig næringsutvikling. Det trengs ein politikk som stimulerer til samarbeid mellom næringsliv, forvaltning og FoU. I dag har vi eit lovverk knytt til arealbruk som fører til at gründerar og andre som vil etablere ny verksemd må gå i skytteltrafikk mellom ulike forvaltningsorgan for å koma i gang. Vi kan nemne ulike lovverk som bygningsloven, skogloven, fjelloven, naturvernloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, ureiningsloven. Desse lovane blir forvalta av ulike instansar på kommune-, region- og fylkesnivå og av ulike direktorat. Ikkje minst fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla, målbar slike synspunkt. 6. Kompetanse Omstilling i landbruket blir også viktig framover, og dermed forskingsbasert kunnskap. Matproduksjon og arealbruk er satsingsområde i Forskingsrådet, og innføring av regionale forskingsfond og VRI- program er verkemiddel som styrker regional forsking. Problemet er ofte at næringslivet, med mange små gardsbruk og reiselivsbedrifter har vanskar med reise tilstrekkeleg kapital til å oppnå brukarstyrte prosjekt eller prosjekt med brukarmedverknad. Dessutan er landbruket ofte avventande til å nytte midlar til nye satsingsområde. Skattefunn er også ei positiv ordning, men etablerarar har ofte lite nytte av det, sidan dei første åra gjev lite å skatte av. Tiltak som forvaltninga rettar mot bedrifter er ofte lite koordinert og kopla opp mot behovet for forsking. Det blir løyvd næringsmidlar til fylka som fylka konkurrerer om å bli flinkast til å bruke, fordi det ofte er det staten måler fylka på. Det bør gjevast insitament som fører til meir samarbeid mellom fjellfylka, forvaltninga og forskinga, slik at ein ikkje brukar pengar for å finna opp eller punktere same hjulet fleire gong. Dette er spesielt viktig for fjellbygdene som ligg spreidd over mange fylke. Vi har drøfta målet om at 20 % av maten skal vera lokalprodusert og 15 % økologisk. Forskings- og utviklingsarbeid er i denne samanhengen sentralt, men det er også grunn til å peike på rådgjevingstenesta sin rolle. I dag er det knapt nokon offentleg rådgjevingsteneste i Norge. Ein har stort sett berre ei offentleg forvaltning som tar seg av forskrifter og økonomiske verkemiddel. Den gardbrukarstyrte rådgjevingstenesta vil i liten grad engasjere seg i å nå dei nye landbrukspolitiske måla. Denne påstand er vanskeleg å dokumentere, men det er inntrykket etter deltaking på diverse møter. Det synes som småskala matproduksjon blir oppfatta som ein konkurrent til samvirke. Derimot har dei fleste fjellbygdene organisasjonar som satsar på tradisjonsmat/lokal merkemat (Valdres Natur og Kulturpark, Hallingkost, Nasjonalparkriket, Rørosmat, osv). Ei nyskaping her er Norsk Fjellmatsenter på Geilo, som har mål om å bli ein nasjonal møteplass for fjellmat i grensesnittet mellom landbruk og reiseliv for å styrke Norge som fjellmatnasjon. Bioforsk meiner desse organisasjonane bør få betre rammevilkår, slik at dei også kan ta på seg rådgjevingsoppdrag på området og bli ein katalysatorar mellom forsking, forvaltning og lokalprodusent.

5 Skal gardbrukarar satse på guiding og grøn turisme trengs det kompetanse. Skal verneområda i Norge utvikle seg i retning av det som er vanleg mange stader i verda, blir turismeguiding eit viktig område framover. Det er frå landbruket si side viktig å få fram kva den nye naturmangfaldloven kan og bør gje av moglegheiter. Det er viktig at turistguidene ervervar seg naturkunnskap og ser samanhengar mellom driftsformer og det biologiske mangfaldet i kulturlandskapet. Høgskulane kan gje opplæring i turismeguiding og entreprenørskap ute i distrikta, mellom anna høgskolen i Hedmark. Men for å få til det må regionane ut med pengar for å dekke meirkostnadene som ei desentralisert høgskuleutdanning fører med seg. Vaksenopplæring i landbruket blir viktig, og som erstatning for landbruksskular som er nedlagde, må desentralisert høgskoletilbod på relevante område for landbruket bli ei prioritert oppgåve. Innunder dette må landbruksutdanning i samband med generasjonsskifte finne ei løysing. Det er ein realitet at svært få som overtek gardsbruk har landbruksutdanning. Det får som konsekvens at det gardeigaren kan lite om blir nedprioritert til fordel for utdanninga dei elles har. Når det gjeld utdanning innan landbruk og tilknytta område kan Bioforsk med sin desentraliserte struktur også spele ei viktig rolle dersom tilhøva blir lagt til rette for det. Bioforsk Aust, Løken, den Håkon Johs. Skarstad Litteratur: Bioforsk Fokus, Vol.5. nr : Bioforsk utgreiing 2007: Berekraftig landbruk utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov Utfordringar I fjellbygdene. Løken sin status og framtidige rolle. Det kgl. Selskap for Norges Vel 2001: Norske stølslandskap et nøkkelområde for stølsdrift i Europa Forberg, S. 2002: KRD. St.meld. nr 21 ( ) KRD. St.meld. nr. 25 ( ) Finst det ein fjellbygdidentitet. Fjellbygdkonferansen i Lom 18. januar Hjarte for heile landet om distrikts- og regionalpolitikken. Om distrikts- og regionalpolitikken LMD sin strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk!. Lønning, D. 2002: Nordregio, januar 2004: Sterk lokal identitet skaper sterke bygder, Dag og Tid 3. mars Analysis of mountain areas in EU member states, acceding and other European countries. Final report. Norges Landbruksvitenskapelige forskinigsråd 1982: Produksjonsgrunnlaget i fjelltrakter. Sluttrapport, nr 424 Norsk Fjellmatsenter: Prospekt frå ide til nasjonal stiftelse. Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF): Rekneskapsresultat frå driftsgranskingane. Nærings- og handelsdepartementet: Regjeringa sin nasjonale reiselivsstrategi, publisert Skarstad, H. J. 2002: Skarstad, H.J. 2007: Landbruk og landbrukstilknytta næringar Næringsutvikling i høgareliggjande strøk, Grønn forskning 33/2002. Utfordringar i fjellbygdene, Løken sin status og framtidige rolle. Skarstad, H. J., K. Daugstad, T. Lunnan og H. Sickel 2008: Vilkår og tiltak for å oppretthalde stølsdrift i og utanfor verneområde. Statens Landbruksforvaltning: Landbruksstatistikk frå søknadene om produksjonstilskott i jordbruket Teigen, H. 2002: Trygg lokal identitet en føresetnad for levende sterke bygder. Workshop 17/4 arrangert av Fjellregionsamarbeidet i forbindelse med fjellenes år 2002

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat Regionalpark som utviklingsstrategi En introduksjon SOLVEIG SVARDAL, KRISTIAN BJØRNSTAD OG MORTEN CLEMETSEN TF-notat nr. 16/2008 TF-notat Tittel: Regionalpark som utviklingsstrategi. En introduksjon. TF-notat

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer