Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,"

Transkript

1 Barnegruppene : I Flesberg kommune har hvert årskull sin farge som de beholder hele tida i barnehagen. I år er det de gule som er førskolegruppa. Gul gruppe: Bulkas,Guro, 2009 Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra 2010 Grønn gruppe: Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie, Lilla gruppe:martin, Deka,Gabriel,Emma, Marius,Sara,Isabell, Audine,Ihlaan 2012 Oransje gruppe : Anya,Linnea,Noomi Aurora,Marte,Natan, Iqlas, Emil Olav, Lone, Alexander, Embla, Erlend, Herman, Magnhild-Aurora, Lukas, Mathilde,Aurora 2013 Blå gruppe: Charlie

2 INNLEDNING Vi bygger årsplanen og arbeidet vårt på: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen Vedtekter for barnehagene i Flesberg. Lokal barnehageplan Tjenestebeskrivelse for barnehagene i Flesberg. FEMIA : En tankemodell som illustrerer hvordan vi jobber når vi legger en plan : F= forutsetninger, E =evaluering, M = mål, I = innhold, A = arbeidsmåter. Innkjøringsperioden i barnehagen er viet ekstra oppmerksomhet. Det er viktig at alt ligger til rette for at de nye barna skal bli kjent og trygge i sitt nye miljø. Hvert nye barn har sine primærkontakter som vanligvis er barnets kontaktpersoner hele tida på den avdelingen barnet er. I årsplanen finner dere rammene/forutsetningene og hva vi legger vekt på. I Lov om barnehager, 1 står det bl.a.: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barns rett til medvirkning er utdypa i 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi ønsker også å hjelpe til med hvert enkelt barns utvikling mot å bli ROBUST og LÆRENDE! Disse begrepene er sentrale for hvordan overgangen fra barnehage til skole oppleves. Det er viktig at vi styrker barnets trygghet og bevissthet i forhold til hva det er, hva det kan og hva det har. Med lærende forstår vi en utvikling av barnets identitet som etter hvert gjør det i stand til å ta ansvar for egen læring. Bakerst i årsplanen finner du kalenderdelen. Vi har plotta inn «ha-med dager «og bursdager, men utover det er den ganske tynn. Det betyr at dere sjøl kan fylle på med ting og aktiviteter som dukker opp fra oss. Følg med på tavlene i barnehagen og infoskriv på mail eller i hylla!! 2

3 FORELDRE EN RESSURS! / FORELDRESAMARBEID Engasjerte foreldre som er opptatt av om barna deres utvikler seg, lærer og trives God dialog mellom foreldre og barnehagen God oppslutning rundt foreldremøter og dugnader Samarbeid med barnas hjem er en selvfølgelig del av arbeidet i barnehagen og en forutsetning for kontinuiteten i barnas hverdag Minst 2 foreldresamtaler Foreldremøter, vanligvis ett i halvåret. Foreldrene har hatt 2 repr. i barnehagens samarbeidsutvalg (S U), den ene er leder av SU og av foreldreråd,som holdes etter behov. Det er viktig å merke seg at det er alle foreldrenes ansvar å henvende seg til foreldrerepresentantene med saker som har allmenn betydning. Samarbeidsutvalget, Leder av SU : Anita Hansen Foreldrerep : Larissa Mundheim Vararep. : Irene Embergsrud Zorica Bakken For personalet: Elin Bergseth Liv Elin Eriksen For komm.: Sondre K Paulsen Vara: Anne Hay Simensen Fast ref/styrer: Anne-Line Ringhus FORELDRENES ANSVAR: Navning av alt tøy og fottøy! Ha med skift/klær til flere værtyper. Hold orden på barnets plass i begge garderobene! Sjekk/rydd ut av tørkeskapa hver dag. Sjekk posthylla for mulig informasjon og følg med på tavlene. Mye info blir også sendt på e-post. PERSONALETS ANSVAR: Møte barn, foreldre og andre på en hyggelig måte! Skrive ned, formidle videre beskjeder fra hjemmet. Ta imot innspill og vurdere de seriøst. Legg navnet tøy på riktig plass! Formidle til den som henter hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen! 3

4 BARNEHAGEN-EN GOD PLASS FOR ALLE! I Lov om barnehager, 2 står det at barnehagen skal være : En pedagogisk virksomhet, Et sted der barn gis mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Et sted der man tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå,kjønn,sosiale,etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet,kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi ser at noen barn er empatiske og omsorgsfulle, allerede i utgangspunktet,mens andre må hjelpes litt for å bli det. Noen er utadvendte og åpne og atter andre er mer tilbakeholdne og skeptiske. Som voksne er det viktig at vi er : Avventende, lyttende,nysgjerrige og ydmyke! SENTRALE SPØRSMÅL: Hva ligger i ordet vennskap? Hva vil det si å være venner og hvordan får man venner? Hvordan snakker vi til hverandre? Hvordan kan vi glede hverandre? Hvordan kan vi trøste hverandre og hvorfor er det viktig med trøst? 4

5 PERSONALET pr.okt Liss Løver, Liv Elin Eriksen Jorun Thurmann Tsehay Afewerki Camilla Rønning Monika Holmen Ped.leder,3-5år Ped.leder,0-3år Ped.leder,0-3år Praksis Fagarbeider Assistent Terje Hilden Anne Line Ringhus Sunniva Berg Tone I Halvorsen Elin Bergseth Hilde I Nilsen Assistent Styrer Assistent Assistent Fagarbeider Assistent. Signy F Bye Trine Flatin Tove S Rabben Fagarbeider Vikar Vikar Andre vikarer: Unni Kristoffersen Marianne Gustavsen 5

6 LITT OM BARNEHAGENS MULIGHETER OG OM SAMARBEIDET MED ANDRE INSTANSER: Som alle som er knytta til barnehagen vår vet så er vi inne i et år med «unntakstilstand» siden barnehagen bygges ut. Fra april har vi vært stasjonert på Flesberg Veksthus,(tidl.Flesbergheimen) og der blir vi ut Lokalene er lagt til rette så godt som det lar seg gjøre men det er klart at det byr på noen utfordringer. Men det hjelper veldig med : positive foreldre, personale,samt flott utsikt og lyse, trivelige lokaler. Uteplassen her er bare en liten base, så etter hvert blir det en del turer, både for de «store» og de minste. Beliggenhet:(relatert til opprinnelig plassering) Vi ligger sentralt i Svene og har mange muligheter når det gjelder turterreng: Øya ute på jordet der Øya - nissen bor. Bekken og skogen ved uteplassen. Øya i Lågen. Skogen på den andre sida av Lågen. Ballbingen/ klubbhuset/ hoppbakken. Området rundt Solvoll. Samarbeid: Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert.for at barn og foreldre skal få et best mulig tilbud,kreves det at barnehagen samarbeider med andre instanser i kommunen og regionen. Vi samarbeider på ulike måter og i ulik grad med: De andre barnehagene i kommunen Helsestasjonen Barnevernet Tannhelsetjenesten PPT-ot(pedagogisk,psykologisk tjeneste) Småbarnsteamet hos BUP, Vestre Viken Flesbergtunet Biblioteket 6

7 MÅLFORMULERINGER! I 1 i Lov om barnehager som omhandler formålet står det slik : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Rammeplanen er denne delen av formålet kommentert slik: Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling,i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Gjennom fri og tilrettelagt leik vil vi være med på å lære barna god folkeskikk! Hjelpe til slik at barna utvikler et positivt selvbilde og får mulighet til å bli robuste og lærende. Respektere hverandre og godta at vi er forskjellige. Sørge for at alle får utvikle sin egenart. Legge til rette for barns medvirkning. For oss betyr det bl.a. at barna er med på små avgjørelser i hverdagen,enten som enkeltindivid eller som gruppe. Gi barna varierte erfaringer. Gi rom for barns undring! At barna skal utvikle ulike ferdigheter og relasjoner! 7

8 INNHOLD! Retningslinjer for innholdet i barnehagen finner vi i Rammeplanen der det står at barna i løpet av barnehageåret skal få erfaring med de 7 fagområdene : 1 : Kommunikasjon,språk og tekst. Bidra til at barna blir i stand til å bruke språket aktivt og utvikler sitt ordforråd som gjør dem i stand til å uttrykke følelser,ønsker og erfaringer.vi ønsker å gi dem et positivt forhold til tekst og bilde ved at de blir kjent med ulike typer bøker,sanger,rim og regler.skape et språkstimulerende miljø for alle barn.aktiv bruk av symboler som bokstaver og siffer.legge spesielt til rette for barn med annen språklig bakgrunn.vi bruker Snakkepakken og Språkkista 2 : Kropp,bevegelse og helse. Bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og gi dem gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Vi er ute i all slags vær og uteplassen er i bruk flere ganger i uka med de største barna. Gi barna forståelsen for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 3: Kunst,kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. 4: Natur,miljø og teknikk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr,landskap,årstider og vær. Barna skal få mulighet til å iaktta og undre seg over ulike fysiske fenomener og erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 5: Etikk,religion og filosofi. Barnehagen skal bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning,samtaler og fortellinger.vi sørger for at de tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. 6:Nærmiljø og samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet.gi dem muligheten til å erfare at alle mennesker,uansett alder og forutsetninger,inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.gi barna begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene generelt og barnekonvensjonen spesielt. Forut-aksjonen vi pleier å delta i er en del av dette arbeidet. 8

9 7:Antall,rom og form. Bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former og at de tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Som forebyggende tiltak mot mobbing er arbeidet med sosial kompetanse hos hvert enkelt barn og tilrettelegging for vennskap og samspill stadig like aktuelt.i denne sammenhengen er vi voksne og vår rolle som veiledere/tilretteleggere spesielt viktig. Det er også gjennom oss de kan lære seg å løse konflikter. Vi er opptatt av å ha en hyggelig omgangstone på alle nivå. Humor er også en viktig ingrediens i barnehagedagen. På den måten blir en del ting litt mindre vanskelige. Som barnehage i en MOT- kommune vil vi være med og jobbe for: Et varmere og tryggere oppvekstmiljø og gi barna : - Positiv energi - MOT til å leve, - MOT til å bry seg, - MOT til å si nei. (se illustrasjon av MOT-brua bakerst på planen) Innholdet vil bære preg av tema i perioder,som dere vil få informasjon om etter hvert. Fagområdene blir tatt inn i forbindelse med temaer men også i det daglige og uformelle. Vi er opptatt av at planene skal være luftige og på den måten legge til rette for barns medvirkning ved at vi møter barnas ulike behov. 9

10 ARBEIDSMÅTER Personalet i barnehagen har gjennom flere år jobba spesielt i forhold til voksenrolla i leiken.det er f.eks viktig at vi er oss bevisst om vi er tilskuere eller deltakere. Litt av utfordringen vår er å hjelpe barna fram og oppmuntre dem til å ta i bruk egne ressurser. Som voksne er ansvaret vårt i forhold til sikkerhet,både ute og inne helt sentralt. Vi har ansvaret for å støtte og følge opp hvert enkelt barn i leik når det trengs,enten som veiledere eller som delaktige i leiken. Arbeidsmåter vil variere i forhold til hva vi jobber med,både når det gjelder forberedelser,gjennomføring og oppfølging. Vi er opptatt av prosessen og barnas fokus. Det er barnas utrykk i produktet som er viktig. EVALUERING Barnehagens arbeid skal vurderes,det vil si beskrives,analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven,rammeplanen og eventuelle retningslinjer og planer.(kap.4.3 i Rammeplanen) Vurdering/evaluering er et viktig ledd i kvalitetssikring av pedagogisk virksomhet i barnehagene. Evaluere gjør vi ved å : Observere/ kartlegge underveis og i etterkant.følge opp hverandre. Ta til følge respons fra barn og foreldre. Være vare for stemning/ klima. Dokumentere de ulike prosessene med bilder og ord slik at foreldrene også får en viss opplevelse og et utgangspunkt for kommunikasjon med barnet. 10

11 HVERDAGEN TIL DE MINSTE! MÅL: Skape en god og trygg hverdag for store og små.(felles både oppe og nede) INNHOLD: Sang,musikk og dans. Enkle formingsaktiviteter som tegning,maling,modellkitt. Bøker,eventyr. Baking Turer ARBEIDSMÅTER: Dele i grupper Bruke «Snakkepakken» Samlingsstunder. Bruke forskjellige typer formingsmateriell. FORUTSETNINGER:- 18 barn i alderen 1-2år - 16 nye - 4 fremmedspråklige - 6 ansatte hver dag,9 totalt. - Midlertidige lokaler med mye romklang. - Avhengig av kreative løsninger både av hensyn til støy og sovemuligheter for alle. - Et oversiktlig uteområde. EVALUERE : Observere, reflektere og justere underveis. Nedenfor finner dere litt av det vi ellers vektlegger : Trygghet er det viktigste vi kan gi barna Dette får de bl.annet gjennon faste rutiner og en viss regelmessighet gjennom dagen og uka,at det er kjente voksne som møter dem med åpenhet og omsorg er en del av denne tryggheten. Omsorg kommer til uttrykk i den voksnes væremåte, holdninger og handlinger, og i hvordan vi prater til hverandre og til barna.barna skal bli hørt,sett og respektert på linje med de større barna. 11

12 Rutiner er også med på å gi barnet trygghet i hverdagen. Rutinesituasjoner : Måltid, Bleieskift / stell, soving / hvile og påkledning. Dette er noe vi vektlegger og bruker god tid på. Opplevelser /innhold : Barna har krav på gode opplevelser og inntrykk som de kan ta med seg videre og bruke bl.a. i leiken. Det kan vi gi dem gjennom sangstunder,leik og samspill med andre.det er viktig å oppleve vennskap og at det er noen som blir glade når man kommer! Frileik : Når barn får tid og ro til å bare «være»,gå rundt og selv bestemme hva de vil gjøre. Bli kjent med seg selv og andre.her skjer mye av den viktige sosialiseringsprosessen:lære å dele,både på oppmerksomhet og leker.»hva skjer når jeg gjør sånn?» MOTTO : «DETTE HAR VI IKKE GJORT FØR,SÅ DET KLARER VI SIKKERT!!» (PIPPI) DAGSRYTMEN,0-3år: : Frokost (felles fram til ca.8.30) : Tid for leik og aktivitet,ute eller inne 11.00: Lunsj(gruppevis) Stell Frileik inne eller ute 14.00: Frukt/mat Stell Frileik(begge avd. sammen fra ca.kl ) 16.45: TAKK FOR I DAG! Vi opplever at dette blir et spesielt år. Det vil måtte bli preget av forutsetningene våre og flytting. Når barnehagen flytter tilbake til nye lokaler vil småbarnsavdelinga suppleres med 6 nye barn og 2 nye pedagoger og fordeles på 2 avdelinger. Dette gjør at vi ikke fokuserer på temajobbing i år,men vi vil naturligvis følge årets naturlige skiftninger med årstider og høytider. Ytterligere informasjon om planer o.l. finner dere i månedsbrevet som kommer ca. hver 2. måned. 12

13 MER SPRÅKSPRELL Språkstimulering står sentralt i barnehagehverdagen. Å lære seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk har stor betydning for den følelsesmessige,sosiale og intellektuelle utvikling. Gjennom språket kommer barnet inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Forutsetninger: Totalt 7 barn med fremmedspråklig bakgrunn. Mål: Oppleve språket gjennom flere sanser Skape et godt språklig samspill. Stimulere til at leik med språket er gøy og fantasifullt Knytte ord til gjenstander og handling Arbeidsmåter : Jobbe med snakkepakken - en kasse full av ting og tang som synliggjør ord og begrep via syn, hørsel og følesans. I tillegg bruker vi språkkista som har bildemateriell som også er tilpassa fremmedspråklige. Lese eventyr og faktabøker Sanger, rim og regler. Forming Leik-rolleleik Data Spill Bilder Innhold : Variert uteleik og arbeidsoppgaver i utegruppa Samlinger med leik med språket i fokus Lese / lytte til eventyr HVERDAGEN PÅ STOR AVD.(3-6 ÅR) 13

14 Hele dette barnehageåret vil bære preg av flytting og pr. i dag bor vi i midlertidige lokaler på Veksthuset i Svene,inntil den nye barnehagen er ferdig. Vi store har flytta opp i 2. etasje og har sakte men sikkert bodd oss inn i det store lyse rommet. Dette året er en slags unntakstilstand med mange skiftninger for små og store. Et spennende år der vi må legge lista litt annerledes enn hva vi ville gjort i et vanlig barnehageår. Det hele handler om å prioritere i forhold til forutsetninger og tilpasse et opplegg som er trygt og godt for store og små. FORUTSETNINGER: 16 barn over 3 år -3 helt nye barn. 4 fremmedspråklige. 3 voksne hver dag (+3 t.styrkingsressurs) Lokaler i 2.etasje med trapp som eneste framkomstvei. Et stort og lyst oppholdsrom med mange romdelere/hyller Garderobe og do i første etasje Liten inngjerda uteplass til disposisjon for begge avdelinger. MÅL: Skape en god og trygg hverdag for store og små. Legge til rette for allsidig og variert leik. Jevnlig ut på tur-bruke naturen som arena for utvikling av motoriske ferdigheter og kreativitet. Bruke nærområdene Mye «Språksprell» - Språkstimulering i hverdagen.(se side 13) ARBEIDSMÅTER : Mye og variert frileik inne og ute-en leikeform der barna selv velger hva de vil leike og med hvem,innenfor visse rammer. Evt. dele opp barnegruppa i mindre aktivitetsgrupper. Være ute i all slags vær. Bruke «Språkkista»-bildemateriell som er tilpassa fremmedspråklige. Sang, rim og regler. 14

15 INNHOLD: Variert leike og aktivitetstilbud inne og ute. Samlinger med sang,samtale og språk i fokus. Lese/lytte til eventyr/fortellinger. MOTTOET VÅRT: DETTE HAR VI IKKE GJORT FØR SÅ DET KLARER VI SIKKERT! DAGSRYTMEN PÅ STOR AVDELING: : Barnehagen åpner.frokost i 1.etg.fram til ca : Vi går opp til 2. etg : Samling/rydding før kjernetida begynner 10.00: Grupper-deling inne/ute : Formiddagsmat-inne/ute 12.30: Hvilestund-noen hviler til musikk, andre ser i bøker i lesekroken : Leik og aktivitet inne/ute.!4.30: Frukt og knekkebrød-tid : Leik og aktivitet-inne/ute : Vi rydder i 2.etg.og er sammen med de i 1.etg : Takk for i dag!-barnehagen stenger. 15

16 FØRSKOLEGRUPPA-DE «GULE»: Hver tirsdag fra kl er det førskole nede på grupperom i 1. etg. med 4 motiverte 5-åringer:Ola, Guro, Bulkas og Casper. Alle 4 har fått sitt eget aktivitetshefte «Trampoline» -et hefte som er utvikla og tilpassa førskoleopplegg i barnehagen.dette jobber vi med hver tirsdag i barnehagen og det blir også gitt lekser utfra heftet. På førskolegruppa legger vi vekt på: TRYGGHET-Du er bra nok som du er-og ingen er bedre enn andre.alle har sterke og svake sider. VENNSKAP-spleise gruppa sammen via positive felles opplevelser,glede og humor. FÅ ANSVARSOPPGAVER BLYANTGREP hvordan holde blyant ved skriving. SKAPE ARBEIDSRO-trene på å rekke opp handa og å holde fokus. GJØRE/LØSE OPPGAVER SAMMEN. FOLKESKIKK-trene på hvordan vi er mot hverandre. TURTAKING-lære seg å vente på tur. FORHOLDE SEG TIL REGLER. KONFLIKTLØSNING- trene på å kompromisse,snakke sammen rundt problemer. GRUBLE OG FILOSOFERE SAMMEN-Hva er dette da? Hvorfor det da? Temaer vi jobber med: «meg selv», tall/bokstaver, skriving/tegning, «leik med språket»,»antall,rom,form», Bevegelse/motorikk, Trafikk, IT. 16

17 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SKOLENS HØSTFERIEUKE Førskolegruppe Førskolegruppe Foreldresamtaler nede! Førskolegruppe Foreldresamtaler oppe! Signy! 28. Førskolegruppe

18 NOVEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolegruppe DEKA 2 år Camilla 9. ALEXANDER 1år Førskolegruppe 12. ISABELL 2år Førskolegruppe FORELDRESAMTALER Førskolegruppe FORELDRESAMTALER 18

19 DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vi tenner 1.adventslyset! FELIX 4 år Vi tenner 2 lys A-L Vi tenner 3 lys SARA 2 år Jorun Vi tenner 4 lys Julaften. Barnehagen stengt! dag jul dag jul 27. AUDINE,2 år

20 20

21 JANUAR 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 29.des 30. des! BETTY 3år 31.des. Nyttårsaften 1.januar 1.nyttårsdag 2- PLANLEGGINGSDAG Barnehagen stengt CHARLES 1 år SONDRE 5år STELLA-OTHILIE 4 år Trine

22 FEBRUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag VILDE 5år ANYA 2år 8. BULHAN 4år 7 9. MARTE 2år FELLESSAMLING m/mot LINNEA 2år Skolens vinterferie

23 MARS 2015 Uke 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval! AURORA 2år DINA 5år! 11 Barnehagen 25 år GABRIEL 3år BULKAS 6 år NOOMI-AURORA 2 år OLA 6år Tone 23

24 APRIL 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skjærtorsdag 3. Langfredag 4. Påskeaften 5. 1.påskedag SEDRA 5år påskedag Liss Sunniva 12. MIA,4 år LUKAS 2 år Monika

25 MAI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1.Mai Kristi himmelfart Grunnlovsdag Viel-Amalie 4år Pinsedag pinsedag

26 JUNI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolegruppe ELINA 4år Førskolegruppe MARTIN 3 år Førskolegruppe EMMA 3år Denne sommeren vil det bli mulig å melde seg på til sommerbarnehagen i uke 28.Barnehagen er stengt uke 29,30 og

27 Viktige dager /datoer å merke seg: Ha-med dager: Siste fredag i hver måned. Først og fremst ment for de på stor avd.,men med småsøsken på 0-3, så kan det jo lett spre seg og det går greit Julegrantenning : Mandag 1.desember samarbeidsutvalget i barnehagen inviterer alle til julegrantenning!! Detaljer kommer seinere. Planleggingsdager : 2.januar felles kursdag for barnehageansatte i Numedal. Vi har da 3 dager igjen og vil sannsynligvis få bruk for 2 av disse i forbindelse med flytting. nærmere informasjon kommer så fort vi vi vet mer om tidspunkt. Den 5. planleggingsdagen blir 12.juni. Karneval : Sommerfest: 3.mars: vi har som vanlig vår egen dato for karneval, siden det var den dagen Svene barnehage ble offisielt åpnet i 1990.Så det må feires!! 11.juni 27

28 28

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer