Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra. Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie,"

Transkript

1 Barnegruppene : I Flesberg kommune har hvert årskull sin farge som de beholder hele tida i barnehagen. I år er det de gule som er førskolegruppa. Gul gruppe: Bulkas,Guro, 2009 Rød gruppe: Sondre,Vilde, Dina,Liam, Felix, Sedra 2010 Grønn gruppe: Betty, Stella - Othilie, Viel-Amalie, Casper,Ola Bulhan, Mia,Elina- Othilie, Lilla gruppe:martin, Deka,Gabriel,Emma, Marius,Sara,Isabell, Audine,Ihlaan 2012 Oransje gruppe : Anya,Linnea,Noomi Aurora,Marte,Natan, Iqlas, Emil Olav, Lone, Alexander, Embla, Erlend, Herman, Magnhild-Aurora, Lukas, Mathilde,Aurora 2013 Blå gruppe: Charlie

2 INNLEDNING Vi bygger årsplanen og arbeidet vårt på: Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen Vedtekter for barnehagene i Flesberg. Lokal barnehageplan Tjenestebeskrivelse for barnehagene i Flesberg. FEMIA : En tankemodell som illustrerer hvordan vi jobber når vi legger en plan : F= forutsetninger, E =evaluering, M = mål, I = innhold, A = arbeidsmåter. Innkjøringsperioden i barnehagen er viet ekstra oppmerksomhet. Det er viktig at alt ligger til rette for at de nye barna skal bli kjent og trygge i sitt nye miljø. Hvert nye barn har sine primærkontakter som vanligvis er barnets kontaktpersoner hele tida på den avdelingen barnet er. I årsplanen finner dere rammene/forutsetningene og hva vi legger vekt på. I Lov om barnehager, 1 står det bl.a.: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barns rett til medvirkning er utdypa i 3: Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Vi ønsker også å hjelpe til med hvert enkelt barns utvikling mot å bli ROBUST og LÆRENDE! Disse begrepene er sentrale for hvordan overgangen fra barnehage til skole oppleves. Det er viktig at vi styrker barnets trygghet og bevissthet i forhold til hva det er, hva det kan og hva det har. Med lærende forstår vi en utvikling av barnets identitet som etter hvert gjør det i stand til å ta ansvar for egen læring. Bakerst i årsplanen finner du kalenderdelen. Vi har plotta inn «ha-med dager «og bursdager, men utover det er den ganske tynn. Det betyr at dere sjøl kan fylle på med ting og aktiviteter som dukker opp fra oss. Følg med på tavlene i barnehagen og infoskriv på mail eller i hylla!! 2

3 FORELDRE EN RESSURS! / FORELDRESAMARBEID Engasjerte foreldre som er opptatt av om barna deres utvikler seg, lærer og trives God dialog mellom foreldre og barnehagen God oppslutning rundt foreldremøter og dugnader Samarbeid med barnas hjem er en selvfølgelig del av arbeidet i barnehagen og en forutsetning for kontinuiteten i barnas hverdag Minst 2 foreldresamtaler Foreldremøter, vanligvis ett i halvåret. Foreldrene har hatt 2 repr. i barnehagens samarbeidsutvalg (S U), den ene er leder av SU og av foreldreråd,som holdes etter behov. Det er viktig å merke seg at det er alle foreldrenes ansvar å henvende seg til foreldrerepresentantene med saker som har allmenn betydning. Samarbeidsutvalget, Leder av SU : Anita Hansen Foreldrerep : Larissa Mundheim Vararep. : Irene Embergsrud Zorica Bakken For personalet: Elin Bergseth Liv Elin Eriksen For komm.: Sondre K Paulsen Vara: Anne Hay Simensen Fast ref/styrer: Anne-Line Ringhus FORELDRENES ANSVAR: Navning av alt tøy og fottøy! Ha med skift/klær til flere værtyper. Hold orden på barnets plass i begge garderobene! Sjekk/rydd ut av tørkeskapa hver dag. Sjekk posthylla for mulig informasjon og følg med på tavlene. Mye info blir også sendt på e-post. PERSONALETS ANSVAR: Møte barn, foreldre og andre på en hyggelig måte! Skrive ned, formidle videre beskjeder fra hjemmet. Ta imot innspill og vurdere de seriøst. Legg navnet tøy på riktig plass! Formidle til den som henter hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen! 3

4 BARNEHAGEN-EN GOD PLASS FOR ALLE! I Lov om barnehager, 2 står det at barnehagen skal være : En pedagogisk virksomhet, Et sted der barn gis mulighet for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Et sted der man tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå,kjønn,sosiale,etniske og kulturelle bakgrunn. Barnehagen skal støtte barnas nysgjerrighet,kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Vi ser at noen barn er empatiske og omsorgsfulle, allerede i utgangspunktet,mens andre må hjelpes litt for å bli det. Noen er utadvendte og åpne og atter andre er mer tilbakeholdne og skeptiske. Som voksne er det viktig at vi er : Avventende, lyttende,nysgjerrige og ydmyke! SENTRALE SPØRSMÅL: Hva ligger i ordet vennskap? Hva vil det si å være venner og hvordan får man venner? Hvordan snakker vi til hverandre? Hvordan kan vi glede hverandre? Hvordan kan vi trøste hverandre og hvorfor er det viktig med trøst? 4

5 PERSONALET pr.okt Liss Løver, Liv Elin Eriksen Jorun Thurmann Tsehay Afewerki Camilla Rønning Monika Holmen Ped.leder,3-5år Ped.leder,0-3år Ped.leder,0-3år Praksis Fagarbeider Assistent Terje Hilden Anne Line Ringhus Sunniva Berg Tone I Halvorsen Elin Bergseth Hilde I Nilsen Assistent Styrer Assistent Assistent Fagarbeider Assistent. Signy F Bye Trine Flatin Tove S Rabben Fagarbeider Vikar Vikar Andre vikarer: Unni Kristoffersen Marianne Gustavsen 5

6 LITT OM BARNEHAGENS MULIGHETER OG OM SAMARBEIDET MED ANDRE INSTANSER: Som alle som er knytta til barnehagen vår vet så er vi inne i et år med «unntakstilstand» siden barnehagen bygges ut. Fra april har vi vært stasjonert på Flesberg Veksthus,(tidl.Flesbergheimen) og der blir vi ut Lokalene er lagt til rette så godt som det lar seg gjøre men det er klart at det byr på noen utfordringer. Men det hjelper veldig med : positive foreldre, personale,samt flott utsikt og lyse, trivelige lokaler. Uteplassen her er bare en liten base, så etter hvert blir det en del turer, både for de «store» og de minste. Beliggenhet:(relatert til opprinnelig plassering) Vi ligger sentralt i Svene og har mange muligheter når det gjelder turterreng: Øya ute på jordet der Øya - nissen bor. Bekken og skogen ved uteplassen. Øya i Lågen. Skogen på den andre sida av Lågen. Ballbingen/ klubbhuset/ hoppbakken. Området rundt Solvoll. Samarbeid: Kommunen har ansvaret for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert.for at barn og foreldre skal få et best mulig tilbud,kreves det at barnehagen samarbeider med andre instanser i kommunen og regionen. Vi samarbeider på ulike måter og i ulik grad med: De andre barnehagene i kommunen Helsestasjonen Barnevernet Tannhelsetjenesten PPT-ot(pedagogisk,psykologisk tjeneste) Småbarnsteamet hos BUP, Vestre Viken Flesbergtunet Biblioteket 6

7 MÅLFORMULERINGER! I 1 i Lov om barnehager som omhandler formålet står det slik : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I Rammeplanen er denne delen av formålet kommentert slik: Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling,i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Gjennom fri og tilrettelagt leik vil vi være med på å lære barna god folkeskikk! Hjelpe til slik at barna utvikler et positivt selvbilde og får mulighet til å bli robuste og lærende. Respektere hverandre og godta at vi er forskjellige. Sørge for at alle får utvikle sin egenart. Legge til rette for barns medvirkning. For oss betyr det bl.a. at barna er med på små avgjørelser i hverdagen,enten som enkeltindivid eller som gruppe. Gi barna varierte erfaringer. Gi rom for barns undring! At barna skal utvikle ulike ferdigheter og relasjoner! 7

8 INNHOLD! Retningslinjer for innholdet i barnehagen finner vi i Rammeplanen der det står at barna i løpet av barnehageåret skal få erfaring med de 7 fagområdene : 1 : Kommunikasjon,språk og tekst. Bidra til at barna blir i stand til å bruke språket aktivt og utvikler sitt ordforråd som gjør dem i stand til å uttrykke følelser,ønsker og erfaringer.vi ønsker å gi dem et positivt forhold til tekst og bilde ved at de blir kjent med ulike typer bøker,sanger,rim og regler.skape et språkstimulerende miljø for alle barn.aktiv bruk av symboler som bokstaver og siffer.legge spesielt til rette for barn med annen språklig bakgrunn.vi bruker Snakkepakken og Språkkista 2 : Kropp,bevegelse og helse. Bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og gi dem gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Vi er ute i all slags vær og uteplassen er i bruk flere ganger i uka med de største barna. Gi barna forståelsen for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. 3: Kunst,kultur og kreativitet. Barnehagen må gi barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. 4: Natur,miljø og teknikk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr,landskap,årstider og vær. Barna skal få mulighet til å iaktta og undre seg over ulike fysiske fenomener og erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. 5: Etikk,religion og filosofi. Barnehagen skal bidra til at barna erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning,samtaler og fortellinger.vi sørger for at de tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. 6:Nærmiljø og samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet.gi dem muligheten til å erfare at alle mennesker,uansett alder og forutsetninger,inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.gi barna begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene generelt og barnekonvensjonen spesielt. Forut-aksjonen vi pleier å delta i er en del av dette arbeidet. 8

9 7:Antall,rom og form. Bidra til at barna opplever glede over å utforske og leke med tall og former og at de tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Som forebyggende tiltak mot mobbing er arbeidet med sosial kompetanse hos hvert enkelt barn og tilrettelegging for vennskap og samspill stadig like aktuelt.i denne sammenhengen er vi voksne og vår rolle som veiledere/tilretteleggere spesielt viktig. Det er også gjennom oss de kan lære seg å løse konflikter. Vi er opptatt av å ha en hyggelig omgangstone på alle nivå. Humor er også en viktig ingrediens i barnehagedagen. På den måten blir en del ting litt mindre vanskelige. Som barnehage i en MOT- kommune vil vi være med og jobbe for: Et varmere og tryggere oppvekstmiljø og gi barna : - Positiv energi - MOT til å leve, - MOT til å bry seg, - MOT til å si nei. (se illustrasjon av MOT-brua bakerst på planen) Innholdet vil bære preg av tema i perioder,som dere vil få informasjon om etter hvert. Fagområdene blir tatt inn i forbindelse med temaer men også i det daglige og uformelle. Vi er opptatt av at planene skal være luftige og på den måten legge til rette for barns medvirkning ved at vi møter barnas ulike behov. 9

10 ARBEIDSMÅTER Personalet i barnehagen har gjennom flere år jobba spesielt i forhold til voksenrolla i leiken.det er f.eks viktig at vi er oss bevisst om vi er tilskuere eller deltakere. Litt av utfordringen vår er å hjelpe barna fram og oppmuntre dem til å ta i bruk egne ressurser. Som voksne er ansvaret vårt i forhold til sikkerhet,både ute og inne helt sentralt. Vi har ansvaret for å støtte og følge opp hvert enkelt barn i leik når det trengs,enten som veiledere eller som delaktige i leiken. Arbeidsmåter vil variere i forhold til hva vi jobber med,både når det gjelder forberedelser,gjennomføring og oppfølging. Vi er opptatt av prosessen og barnas fokus. Det er barnas utrykk i produktet som er viktig. EVALUERING Barnehagens arbeid skal vurderes,det vil si beskrives,analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven,rammeplanen og eventuelle retningslinjer og planer.(kap.4.3 i Rammeplanen) Vurdering/evaluering er et viktig ledd i kvalitetssikring av pedagogisk virksomhet i barnehagene. Evaluere gjør vi ved å : Observere/ kartlegge underveis og i etterkant.følge opp hverandre. Ta til følge respons fra barn og foreldre. Være vare for stemning/ klima. Dokumentere de ulike prosessene med bilder og ord slik at foreldrene også får en viss opplevelse og et utgangspunkt for kommunikasjon med barnet. 10

11 HVERDAGEN TIL DE MINSTE! MÅL: Skape en god og trygg hverdag for store og små.(felles både oppe og nede) INNHOLD: Sang,musikk og dans. Enkle formingsaktiviteter som tegning,maling,modellkitt. Bøker,eventyr. Baking Turer ARBEIDSMÅTER: Dele i grupper Bruke «Snakkepakken» Samlingsstunder. Bruke forskjellige typer formingsmateriell. FORUTSETNINGER:- 18 barn i alderen 1-2år - 16 nye - 4 fremmedspråklige - 6 ansatte hver dag,9 totalt. - Midlertidige lokaler med mye romklang. - Avhengig av kreative løsninger både av hensyn til støy og sovemuligheter for alle. - Et oversiktlig uteområde. EVALUERE : Observere, reflektere og justere underveis. Nedenfor finner dere litt av det vi ellers vektlegger : Trygghet er det viktigste vi kan gi barna Dette får de bl.annet gjennon faste rutiner og en viss regelmessighet gjennom dagen og uka,at det er kjente voksne som møter dem med åpenhet og omsorg er en del av denne tryggheten. Omsorg kommer til uttrykk i den voksnes væremåte, holdninger og handlinger, og i hvordan vi prater til hverandre og til barna.barna skal bli hørt,sett og respektert på linje med de større barna. 11

12 Rutiner er også med på å gi barnet trygghet i hverdagen. Rutinesituasjoner : Måltid, Bleieskift / stell, soving / hvile og påkledning. Dette er noe vi vektlegger og bruker god tid på. Opplevelser /innhold : Barna har krav på gode opplevelser og inntrykk som de kan ta med seg videre og bruke bl.a. i leiken. Det kan vi gi dem gjennom sangstunder,leik og samspill med andre.det er viktig å oppleve vennskap og at det er noen som blir glade når man kommer! Frileik : Når barn får tid og ro til å bare «være»,gå rundt og selv bestemme hva de vil gjøre. Bli kjent med seg selv og andre.her skjer mye av den viktige sosialiseringsprosessen:lære å dele,både på oppmerksomhet og leker.»hva skjer når jeg gjør sånn?» MOTTO : «DETTE HAR VI IKKE GJORT FØR,SÅ DET KLARER VI SIKKERT!!» (PIPPI) DAGSRYTMEN,0-3år: : Frokost (felles fram til ca.8.30) : Tid for leik og aktivitet,ute eller inne 11.00: Lunsj(gruppevis) Stell Frileik inne eller ute 14.00: Frukt/mat Stell Frileik(begge avd. sammen fra ca.kl ) 16.45: TAKK FOR I DAG! Vi opplever at dette blir et spesielt år. Det vil måtte bli preget av forutsetningene våre og flytting. Når barnehagen flytter tilbake til nye lokaler vil småbarnsavdelinga suppleres med 6 nye barn og 2 nye pedagoger og fordeles på 2 avdelinger. Dette gjør at vi ikke fokuserer på temajobbing i år,men vi vil naturligvis følge årets naturlige skiftninger med årstider og høytider. Ytterligere informasjon om planer o.l. finner dere i månedsbrevet som kommer ca. hver 2. måned. 12

13 MER SPRÅKSPRELL Språkstimulering står sentralt i barnehagehverdagen. Å lære seg språk er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Språk har stor betydning for den følelsesmessige,sosiale og intellektuelle utvikling. Gjennom språket kommer barnet inn i fellesskapet med andre mennesker og lærer om verden og seg selv. Forutsetninger: Totalt 7 barn med fremmedspråklig bakgrunn. Mål: Oppleve språket gjennom flere sanser Skape et godt språklig samspill. Stimulere til at leik med språket er gøy og fantasifullt Knytte ord til gjenstander og handling Arbeidsmåter : Jobbe med snakkepakken - en kasse full av ting og tang som synliggjør ord og begrep via syn, hørsel og følesans. I tillegg bruker vi språkkista som har bildemateriell som også er tilpassa fremmedspråklige. Lese eventyr og faktabøker Sanger, rim og regler. Forming Leik-rolleleik Data Spill Bilder Innhold : Variert uteleik og arbeidsoppgaver i utegruppa Samlinger med leik med språket i fokus Lese / lytte til eventyr HVERDAGEN PÅ STOR AVD.(3-6 ÅR) 13

14 Hele dette barnehageåret vil bære preg av flytting og pr. i dag bor vi i midlertidige lokaler på Veksthuset i Svene,inntil den nye barnehagen er ferdig. Vi store har flytta opp i 2. etasje og har sakte men sikkert bodd oss inn i det store lyse rommet. Dette året er en slags unntakstilstand med mange skiftninger for små og store. Et spennende år der vi må legge lista litt annerledes enn hva vi ville gjort i et vanlig barnehageår. Det hele handler om å prioritere i forhold til forutsetninger og tilpasse et opplegg som er trygt og godt for store og små. FORUTSETNINGER: 16 barn over 3 år -3 helt nye barn. 4 fremmedspråklige. 3 voksne hver dag (+3 t.styrkingsressurs) Lokaler i 2.etasje med trapp som eneste framkomstvei. Et stort og lyst oppholdsrom med mange romdelere/hyller Garderobe og do i første etasje Liten inngjerda uteplass til disposisjon for begge avdelinger. MÅL: Skape en god og trygg hverdag for store og små. Legge til rette for allsidig og variert leik. Jevnlig ut på tur-bruke naturen som arena for utvikling av motoriske ferdigheter og kreativitet. Bruke nærområdene Mye «Språksprell» - Språkstimulering i hverdagen.(se side 13) ARBEIDSMÅTER : Mye og variert frileik inne og ute-en leikeform der barna selv velger hva de vil leike og med hvem,innenfor visse rammer. Evt. dele opp barnegruppa i mindre aktivitetsgrupper. Være ute i all slags vær. Bruke «Språkkista»-bildemateriell som er tilpassa fremmedspråklige. Sang, rim og regler. 14

15 INNHOLD: Variert leike og aktivitetstilbud inne og ute. Samlinger med sang,samtale og språk i fokus. Lese/lytte til eventyr/fortellinger. MOTTOET VÅRT: DETTE HAR VI IKKE GJORT FØR SÅ DET KLARER VI SIKKERT! DAGSRYTMEN PÅ STOR AVDELING: : Barnehagen åpner.frokost i 1.etg.fram til ca : Vi går opp til 2. etg : Samling/rydding før kjernetida begynner 10.00: Grupper-deling inne/ute : Formiddagsmat-inne/ute 12.30: Hvilestund-noen hviler til musikk, andre ser i bøker i lesekroken : Leik og aktivitet inne/ute.!4.30: Frukt og knekkebrød-tid : Leik og aktivitet-inne/ute : Vi rydder i 2.etg.og er sammen med de i 1.etg : Takk for i dag!-barnehagen stenger. 15

16 FØRSKOLEGRUPPA-DE «GULE»: Hver tirsdag fra kl er det førskole nede på grupperom i 1. etg. med 4 motiverte 5-åringer:Ola, Guro, Bulkas og Casper. Alle 4 har fått sitt eget aktivitetshefte «Trampoline» -et hefte som er utvikla og tilpassa førskoleopplegg i barnehagen.dette jobber vi med hver tirsdag i barnehagen og det blir også gitt lekser utfra heftet. På førskolegruppa legger vi vekt på: TRYGGHET-Du er bra nok som du er-og ingen er bedre enn andre.alle har sterke og svake sider. VENNSKAP-spleise gruppa sammen via positive felles opplevelser,glede og humor. FÅ ANSVARSOPPGAVER BLYANTGREP hvordan holde blyant ved skriving. SKAPE ARBEIDSRO-trene på å rekke opp handa og å holde fokus. GJØRE/LØSE OPPGAVER SAMMEN. FOLKESKIKK-trene på hvordan vi er mot hverandre. TURTAKING-lære seg å vente på tur. FORHOLDE SEG TIL REGLER. KONFLIKTLØSNING- trene på å kompromisse,snakke sammen rundt problemer. GRUBLE OG FILOSOFERE SAMMEN-Hva er dette da? Hvorfor det da? Temaer vi jobber med: «meg selv», tall/bokstaver, skriving/tegning, «leik med språket»,»antall,rom,form», Bevegelse/motorikk, Trafikk, IT. 16

17 Oktober 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag SKOLENS HØSTFERIEUKE Førskolegruppe Førskolegruppe Foreldresamtaler nede! Førskolegruppe Foreldresamtaler oppe! Signy! 28. Førskolegruppe

18 NOVEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolegruppe DEKA 2 år Camilla 9. ALEXANDER 1år Førskolegruppe 12. ISABELL 2år Førskolegruppe FORELDRESAMTALER Førskolegruppe FORELDRESAMTALER 18

19 DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vi tenner 1.adventslyset! FELIX 4 år Vi tenner 2 lys A-L Vi tenner 3 lys SARA 2 år Jorun Vi tenner 4 lys Julaften. Barnehagen stengt! dag jul dag jul 27. AUDINE,2 år

20 20

21 JANUAR 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 29.des 30. des! BETTY 3år 31.des. Nyttårsaften 1.januar 1.nyttårsdag 2- PLANLEGGINGSDAG Barnehagen stengt CHARLES 1 år SONDRE 5år STELLA-OTHILIE 4 år Trine

22 FEBRUAR 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag VILDE 5år ANYA 2år 8. BULHAN 4år 7 9. MARTE 2år FELLESSAMLING m/mot LINNEA 2år Skolens vinterferie

23 MARS 2015 Uke 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karneval! AURORA 2år DINA 5år! 11 Barnehagen 25 år GABRIEL 3år BULKAS 6 år NOOMI-AURORA 2 år OLA 6år Tone 23

24 APRIL 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skjærtorsdag 3. Langfredag 4. Påskeaften 5. 1.påskedag SEDRA 5år påskedag Liss Sunniva 12. MIA,4 år LUKAS 2 år Monika

25 MAI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1.Mai Kristi himmelfart Grunnlovsdag Viel-Amalie 4år Pinsedag pinsedag

26 JUNI 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Førskolegruppe ELINA 4år Førskolegruppe MARTIN 3 år Førskolegruppe EMMA 3år Denne sommeren vil det bli mulig å melde seg på til sommerbarnehagen i uke 28.Barnehagen er stengt uke 29,30 og

27 Viktige dager /datoer å merke seg: Ha-med dager: Siste fredag i hver måned. Først og fremst ment for de på stor avd.,men med småsøsken på 0-3, så kan det jo lett spre seg og det går greit Julegrantenning : Mandag 1.desember samarbeidsutvalget i barnehagen inviterer alle til julegrantenning!! Detaljer kommer seinere. Planleggingsdager : 2.januar felles kursdag for barnehageansatte i Numedal. Vi har da 3 dager igjen og vil sannsynligvis få bruk for 2 av disse i forbindelse med flytting. nærmere informasjon kommer så fort vi vi vet mer om tidspunkt. Den 5. planleggingsdagen blir 12.juni. Karneval : Sommerfest: 3.mars: vi har som vanlig vår egen dato for karneval, siden det var den dagen Svene barnehage ble offisielt åpnet i 1990.Så det må feires!! 11.juni 27

28 28

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013

FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 FORELDREMØTE TIRSDAG 24. SEPTEMBER 2013 Presentasjon av personalet Heidi L. Winge pedagogisk leder Annbjørg Buland assistent Anita Gumdal barnepleier Britt Langaas støttepedagog Anita Iversen spes.ped

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Våren Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Våren 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE

ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER 2017/18 SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE August: Tilvenning og bli kjent med barnehagen Vi vil ønske nye og gamle barn og foreldre hjertelig velkommen til nytt barnehage år! Alle vi voksne som jobber

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015

PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 PERIODEPLAN FOR AVDELING MARIHØNA HØSTEN 2015 Det mest avgjørende som skjedde oss da vi var barn, var at det var kjærlige øyne som så oss. Så oss med glede og varme. Ikke fordi vi hadde de og de gode egenskapene,

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet.

Den fjerde uken er turuke, der hver gruppe har en fast turdag. På disse turene vil vi utforske nærmiljøet. Holten barnehage 1 Vi som jobber på Rødhuset i år er: Humla: Laila Zurudis, pedagogisk leder 100% Ane Røen, fagarbeider 80% Sonja Heggem, assistent 80% Astrid Uv Gravem, assistent 20% Myggen: Birgit Høydal

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer