SPORTSPLAN TYNSET IF FOTBALL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN 2015-2019 TYNSET IF FOTBALL"

Transkript

1 Gir muligheter SPORTSPLAN TYNSET IF FOTBALL Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i Tynset IF. Sportsplanen er del del av klubbens Klubbhåndbok som er basert på NFFs kvalitetsklubb opplegg. [Skriv inn tekst] Side 0

2 Innhold Visjon, mål og verdier Begreper og aktiviteter Retningslinjer for barnefotball 6 år Retningslinjer for barnefotball 7-8 år Retningslinjer for barnefotball 9-10 år Retningslinjer for ungdomsfotball år Retningslinjer for ungdomsfotball år Retningslinjer for ungdomsfotball år Overgang til voksenfotball Utviklingsplaner 7-8 år Utviklingsplaner 9-10 år Utviklingsplaner 11-12år side 1

3 Innhold Oppdatert: Verdisett Samfunns- og verdiarbeid VISJON, MÅL OG VERDIER VISJON TÆL I TYNSET gir muligheter «Tæl i Tynset» er Tynset idrettsforening sitt slagord. Slagordet er godt innarbeidet i gruppa og det er naturlig og ønskelig å bygge fotballgruppas visjon på dette. «Tæl» er et ord som beskriver nord-østerdølen og tynsetingen på en positiv måte, det er et godt utgangspunkt for den som skal drive idrett. «Tæl» gir muligheter. «Tæl i Tynset gir muligheter». MÅL TIF fotball skal være en klubb der alle skal være inkludert, trives og oppleve mestring. TIF fotball skal være en klubb som legger vekt på fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. I det daglige, ute på feltet og i våre styringsorganer betyr dette: Ingen skal stenges ute uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell orientering eller av andre usaklige grunner. Alle skal bidra til å skape trivsel og glede for den enkelte og for omgivelsene. Gi et tilbud som er tilpasset alder, ferdighet og ambisjoner. TIF Fotball skal legge vekt på utvikling av gode ferdigheter. Dette skal ivaretas gjennom skolerte trenere og fokus på ferdighetsutvikling. TIF fotball skal være en arena for utvikling av gode sosiale ferdigheter. Respekt og positivitet skal være sentrale stikkord. Respekt for: Trener/lagleder - Lytt og vær positiv. Medspillere - Gi ros, aksepter feil og vær positiv. Motspillere - Vis god sportsånd og fair play. Dommer - Aksepter avgjørelser og unngå negative kommentarer. TIF fotball skal være en trygg plass å være. Foresatte er en del av dette, og vi krever at de: Viser en positiv holdning Heier på alle, ikke bare egne barn Applaudere gode prestasjoner, også hos motparten

4 Trygghet + Mestring = Trivsel TIF Fotball skal være kjent for Fair Play uansett alder og nivå. TIF Fotball skal legge disse verdiene til grunn for aktiviteten sin: VERDIER GLEDE ANSVAR FELLESSKAP Glede: Glede er grunnleggende. Fotballglede er avgjørende for å lykkes med at flest mulig skal delta lengst mulig og bli best mulig. Glede er drivkraften. I TIF fotball skal det handle om å skape gleden og ta vare på gleden. Ansvar: Ansvar betyr at alle tar ansvar for laget, for klubben, for hverandre og for seg sjøl. Fellesskap: Å oppleve fellesskap skaper trivsel og gir energi. Verdien av hva vi kan få til når vi står sammen er også helt nødvendig i lagspill og frivillig arbeid. Link til beskrivelse på fotball.no TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

5 Innhold Oppdatert: Begreper og aktiviteter Sportsplan Aktivitet 1 NFFS retningslinjer for aktivitet i barnefotballen (6-12 år) 1.1 Klubben følger NFFs prinsipper for læring og trivsel. Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske «grepene» når en skal organisere trening for denne årsgruppen. 1.2 Læringsteoretisk utgangspunkt / Trenerens tilnærming til spiller og lag Vi legger til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede spillsituasjoner. Aktiviteten i seg selv gir muligheter til å prøve og å feile, observere medog motspillere og prøve på nytt i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis spillsituasjonene. Dette skjer uten trenerens detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, dels for å legge opp aktiviteter og dels for å justere aktivitetene dersom de ikke fungerer optimalt. Men først og fremst er de der for å forsterke og skryte når spillerne lykkes. Det viser seg at denne læringsformen gir best resultater. Den motsatte innfallsvinkelen er å lære gjennom øvelser fjernt fra spillet, med valg og utførelse nærmest styrt fra treneren. Denne type tilnærming har i mange idretter vært dominerende. I fotball skjer læring i selve spillsituasjonen. Treneren introduserer og forsterker læringsmomenter på forhånd og underveis. I aktivitetene som er anbefalt i de nasjonale rammeplanene, har vi imidlertid lagt vekt på mye læring gjennom spillet: Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere. Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, sonespill og ved kast; igangsetting bakfra. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg. Forenkling, forsterkning og tilpasning kan kombineres med en problembasert tilnærming fra oss trenere, det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og gode løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spill sentrert fotballaktivitet og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle spillernes evne til å gjøre gode handlingsvalg til beste for laget sitt. Spillets egenart tilsier at en spill sentrert tilnærming er den beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget i forsvar og angrep. Vi sitter i førersetet internasjonalt med en slik læringstilnærming. 1.3 Aktivitetsprinsippet Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i

6 fotball størst. Av aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for treneren: Kom raskt i gang med treningen. Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser. Unngå stillestående «køer». Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres. Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige? Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig. 1.4 Spesifisitetsprinsippet Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort sagt, øvelse gjør mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å mestre den typen situasjoner som er særpreget for fotballspillet. Det er dette vi kaller spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene. 1.5 Gjenkjenning og variasjon Læring i fotball å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten gjentakelse» siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den andre siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spillerne. 1.6 Jevnbyrdighet I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spill øvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter?

7 Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet. 1.7 Differensiering Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta. 1.8 Klubben har utviklingsplaner (økter) knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning Barn har ulike perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene og spillet. Og et helt annet perspektiv enn vi voksne. De ser ofte situasjonene på en annen måte, legger merke til andre ting og overskuer ikke den samme helheten. Dessuten kjennetegnes barn av at de stadig utvikler seg de modnes både motorisk (kroppslig), intellektuelt og sosialt. Og utviklingen skjer ikke like fort og på samme tid for alle. Unger på samme alder kan være svært forskjellige. Dette må tas hensyn til ved utarbeidelse av klubbens utviklingsplaner. 1.9 Klubbens utviklingsplaner er aktivt knyttet til Treningsøkta.no Klubben følger utviklingsplaner og økter for alderstrinnene iht Nasjonale Rammeplaner for alderstrinnene 6-8 år, 9-10 år, år. 2 NFFs retningslinjer for aktivitet i ungdomsfotballen (13-19 år) 2.1 Klubben følger NFFs prinsipper for læring og trivsel. Dette innebærer at treneren følger disse metodiske og pedagogiske «grepene» når en skal organisere trening for denne årsgruppen.

8 2.2 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag Vi legger til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede spillsituasjoner. Aktiviteten i seg selv gir muligheter til å prøve og å feile, observere medog motspillere og prøve på nytt i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis spillsituasjonene. Dette skjer uten trenerens detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, dels for å legge opp aktiviteter og dels for å justere aktivitetene dersom de ikke fungerer optimalt. Men først og fremst er de der for å forsterke og skryte når spillerne lykkes. Det viser seg at denne læringsformen gir best resultater. Den motsatte innfallsvinkelen er å lære gjennom øvelser fjernt fra spillet, med valg og utførelse nærmest styrt fra treneren. Denne type tilnærming har i mange idretter vært dominerende. I fotball skjer læring i selve spillsituasjonen. Treneren introduserer og forsterker læringsmomenter på forhånd og underveis. I aktivitetene som er anbefalt i de nasjonale rammeplanene, har vi imidlertid lagt vekt på mye læring gjennom spillet: Vi forenkler spillsituasjonen gjennom å bruke færre spillere. Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, sonespill og ved kast; igangsetting bakfra. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg. Forenkling, forsterkning og tilpasning kan kombineres med en problembasert tilnærming fra oss trenere, det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og gode løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spill sentrert fotballaktivitet og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle spillernes evne til å gjøre gode handlingsvalg til beste for laget sitt. Spillets egenart tilsier at en spill sentrert tilnærming er den beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget i forsvar og angrep. Vi sitter i førersetet internasjonalt med en slik læringstilnærming. 2.3 Aktivitetsprinsippet Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i fotball størst. Av aktivitetsprinsippet følger noen organisatoriske utfordringer for treneren: Kom raskt i gang med treningen. Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser. Unngå stillestående «køer». Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres. Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige? Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig. 2.4 Spesifisitetsprinsippet

9 Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort sagt, øvelse gjør mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å mestre den typen situasjoner som er særpreget for fotballspillet. Det er dette vi kaller spesifisitetsprinsippet, og det vil si at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene. 2.5 Gjenkjenning og variasjon Læring i fotball å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For uerfarne er det vanskelig å kjenne igjen de karakteristiske spillsituasjonene. De blir gjerne stående rådville, eller de handler vilkårlig. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger de å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten gjentakelse» siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre eller å føre ballen videre. Trenere må også balansere hensynene til funksjonalitet og til variasjon i videre forstand. På den ene siden bør vi tenke funksjonalitet i treningen. På den andre siden bør ikke treningen bli ensformig. Hvis vi gjør det samme på treningen hver gang, blir aktiviteten etter hvert kjedelig og lite stimulerende for spillerne. 2.6 Jevnbyrdighet I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: I ungdomsfotball utøver vi dette ved å la spillerne spille på det ferdighetsnivå som passer best til spillerne på laget. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spill øvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet. 2.7 Differensiering Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte. For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring

10 og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger. For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Fotballferdighet er sammensatt, og spillerne kan ha ulike styrker: Noen er hurtige, andre taklingssterke, andre igjen kan være tekniske med ball eller ha stor arbeidskapasitet. Og laget har bruk for ulike typer! Differensiering vil si å ta utgangspunkt i den enkeltes styrker og/eller svakheter og å lete etter måter å organisere treningen på som er gunstig både for den enkelte og for laget. Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta. I ungdomsfotballen kan lagene innen en aldersgruppe spiller i divisjonsbaserte seriesystemer. Allikevel velger TIF Fotball å følge rådet til NFF om å beholde årstrinnene samlet på treninger, men med differensiert treningspåvirkning. Dette virker både ferdighetsutviklende for flere og motvirker frafall. 2.8 Klubben har utviklingsplaner (økter) knyttet til spillernes og årstrinnets alder, utviklingstrekk og modning Ungdom har ulike perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene og spillet. Og et helt annet perspektiv enn vi voksne. De ser ofte situasjonene på en annen måte, legger merke til andre ting og overskuer ikke den samme helheten. Dessuten kjennetegnes ungdom av at de stadig utvikler seg de modnes både motorisk (kroppslig), intellektuelt og sosialt. Og utviklingen skjer ikke like fort og på samme tid for alle. Unger på samme alder kan være svært forskjellige. Dette må tas hensyn til ved utarbeidelse av klubbens utviklingsplaner. 2.9 Klubbens utviklingsplaner er aktivt knyttet til Treningsøkta.no Klubben følger skolerings- og utviklingsplaner med økter for alderstrinnene iht Nasjonale Rammeplaner for alderstrinnene år. TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

11 Innhold Oppdatert: Retningslinjer for barnefotball 6 år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Retningslinjer Aktivitet Det er viktig å få være sammen med venner. Barna må oppleve trygghet for å trives. Det er fortsatt vanskelig for mange i denne aldersgruppa å ta verbal instruksjon: Øvelser må demonstreres. De har relativt kort konsentrasjonstid, øvelsene kan ikke ha varighet utover 5-10 min. Barna liker å spille kamper, treningene bør være noenlunde likt fordelt på kampspill og øvelser. Det er viktig å være varsom med kritikk, mange barn takler for eksempel ikke å bli ropt til. Det er optimalt med en pedagogisk tilnærming, også ved fotballtreninger. Det er viktig at alle blir sett og verdsatt like mye. Gutter har en tendens til å dominere over jentene i spillet. Det er derfor viktig at jenter får trene og spille sammen. 1.2 MÅLSETTING Introdusere fotballglede for alle gjennom lek og med sosialt fokus. 1.3 SESONG OG SPILLFORMER Sesong: Oppstart i forbindelse med idrettsskole. (15.aug-1.okt) Det spilles 3er fotball. Gutter og jenter trener og spiller sammen. Turnering som avslutning av sesong. 1.4 DIFFERENSIERING/JEVNBYRDIGHET Aktiviteten tilstrebes organisert så alle får mye fotballglede. 1.5 TRENERROLLEN En aktivitetsleder fra klubben med minimum Barnefotballkurset skal lede treningene. Alle aktivitetsledere for øvrig skal delta på Barnefotballkvelden arrangert av klubben. Aktivitetsledere bør lese heftet BARNEFOTBALL verdier og virkemidler fra NFF. Her gjennomgås viktige grunnprinsipper for arbeidet med barn mellom 6 og 12 år. TIF ber alle trenere være lojale mot disse retningslinjene. Aktivitetslederen skal være en trygg voksenperson for spillerne, og det er viktig at denne personen har gode holdninger. Aktivitetsledere rekrutteres blant foresatte. 1.6 FORELDREROLLEN Foreldre ønskes å være tilstede, for å støtte både egne og andre unger.

12 Innhold Oppdatert: Retningslinjer Aktivitet Retningslinjer for barnefotball 7-8 år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Det er viktig å få være sammen med venner. Barna må oppleve trygghet for å trives. Det er fortsatt vanskelig for mange i denne aldersgruppa å ta verbal instruksjon: Øvelser må demonstreres. De har relativt kort konsentrasjonstid, øvelsene kan ikke ha varighet utover 5-10 min. Barna liker å spille kamper, treningene bør være noenlunde likt fordelt på kampspill og øvelser. Det er viktig å være varsom med kritikk, mange barn takler for eksempel ikke å bli ropt til. Det er optimalt med en pedagogisk tilnærming, også ved fotballtreninger. Det er viktig at alle blir sett og verdsatt like mye. Gutter har en tendens til å dominere over jentene i spillet. Det er derfor viktig at jenter får trene og spille sammen. 1.2 Målsetting Inkludere alle som vil spille fotball. Medvirke til at alle opplever trygghet + mestring= trivsel. Ha et fokus på høy aktivitet i øktene, og på utvikling framfor resultat. Fotball som lagspill skal gi god sosial trening for barna. Barna skal lære å respektere spillets regler, veiledning fra dommer og trener, og at spillere har ulike ferdigheter. Vi skal lære å etterleve ordtaket: Tap og vinn med samme sinn. 1.3 Sesong og spillformer Spillformer: Det spilles 5er fotball. Jenter og gutter spiller sammen i mix-lag. Spillere tilknyttet TIF organiseres via sine respektive grendelag: Stasjon, Haverslia, Egga og Kjæreng. Hvert grendelag bestemmer selv hvor mange lag de melder på i grendecupen. Det bør meldes på mange nok lag til at man unngår mer enn 1-2 innbyttere pr lag. Det er viktig å få spilletid sammen med laget sitt. Det er også enklere for lagleder å organisere 6-7 spillere. Det er fullt mulig å låne spillere fra andre lag hvis en mangler spillere til en kamp. Hvert lag bør bestå av spillere fra begge årsklasser. TIF fotball har bestemt at vi ikke ønsker rene årslag. Spillerne utvikler seg ofte bedre ved å organisere lagene slik. Hver spiller bør ideelt sett ha minst en kamerat/venninne på laget.

13 Alle spillerne skal ha lik spilletid på kamper Sesongen: Sesongen kan starte 1, april, og kan vare til midten av september. I sommerferien kan det organiseres fellestreninger, med andre aldersgrupper/grendelag, med fokus på fotballutvikling. For denne aldersgruppa er det viktig med allsidighet. Det bør ikke være fotballtreninger i vinterhalvåret for å unngå konkurranse med tradisjonelle vinteraktiviteter. I grendecupen bør det være minst 3-4 kveldskamper hhv vår og høst, samt 1 miniturnering på helgedag både vår og høst. For alle grendene arrangeres en felles fotball dag, en gang i året. (NØK fotball dag) Differensiering: Det er en trening pr uke felles for hvert grendelag. Mest mulig av fotballtreninga skal være med ball, derfor bør det være minimum en ball per spiller på trening. Det bør være minst mulig kø og venting på trening. Det bør tilstrebes å legge opp treningsøkta slik at alle får ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Det kan legge opp til fellestrening for alle grendene i deler av skoleferien. 1.4 Hospitering Hospitering er ikke aktuelt for denne aldersgruppa. 1.5 Jevnbyrdighet I barnefotballen gjelder dette forholdet mellom lagene. Det skal etterstrebes jevnbyrdighet både i trening og i kamp, for å skape spenning, glede og engasjement. Lagene skal organiseres slik at spillet og kamputfallet blir så jevnt som mulig. Å vinne en kamp med tosifret målforskjell er ikke å etterstrebe. Det gir liten læring for begge lag, og heller ingen glede. Det er flere måter å organisere dette på, men det er viktig at laglederne blir enige før kampen om hva som kan gjøres ved stor ulikhet. Mulige løsninger kan være at motstander får sette inn en ekstra spiller når et lag leder med fire mål, eller mere. Dette for å søke å oppnå størst mulig jevnbyrdighet i kamp. Den ekstra spilleren tas ut igjen når målforskjellen reduseres. Andre muligheter er at lagleder på det ledende laget rokkere på sine spillere slik at spillerne får nye utfordringer, eller at svakere spillere får spille mer i den kampen. Det viktige er at alle får en god opplevelse, både seirende og tapende lag, og at det skåres mange mål. 1.6 Reisebestemmelser Det er muligheter for å delta på cuper arrangert av naboklubbene i Nord- Østerdalen. Avgjørelse vedrørende deltagelse vurderes av aktivitetslederne ut fra interesse hos spillere og foresatte. Aktivitetslederne er selv ansvarlige for denne påmeldingen. 1.7 Trenerrollen Aktivitetsledere rekrutteres blant foresatte. Alle aktivitetsledere skal delta på Barnefotballkvelden arrangert av klubben.

14 En av trenerne i hver treningsgruppe må ha gjennomført delkurs 1 i C-lisenskurset: Barnefotball 16t. Aktivitetsledere må lese heftet BARNEFOTBALL - verdier og virkemidler, og TRENERVETT fra NFF. Her gjennomgås viktige grunnprinsipper for arbeidet med barn mellom 6 og 12 år. TIF ber alle trenere være lojale mot disse retningslinjene. Aktivitetslederen skal være en trygg voksenperson for spillerne, og det er viktig at denne personen har gode holdninger. Aktivitetsledere skal planlegge treningene på forhånd slik at treningene blir organisert med mye smålagsspill. Ball skal være med i alle øvelser. Treningene på dette nivået bør inneholde ulik vanskelighetsgrad. Det er viktig med ganske stram organisering for denne aldersgruppa, de blir lett avledet av hverandre. Det må være stor nok voksentetthet på trening (min. 1 voksen pr. 8. spiller). Foresatte som ser på kan gjerne trekkes inn for å delta på øvelser. I denne aldersgruppa rekrutteres nye trenere for klubben! 1.8 Foreldrerollen Foreldre/foresatte skal inviteres på møte i forkant av sesongen. Foreldre/foresatte skal være lojale mot målsettingen for denne aldersgruppa. Foreldre/foresatte bør se på de aller fleste kamper og treninger. Barna trenger veiledning og det er en god mulighet for de voksne til å veilede barna i samspill med andre barn. Gi mye ros ved positiv adferd, berøm fair play. Det er viktig at de foresatte følger med på informasjon som blir gitt på TIF fotballs internettsider. Foreldre forventes å bidra med kake- og kaffesalg, samt draktvask. TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

15 Innhold Oppdatert: Retningslinjer Aktivitet Retningslinjer for barnefotball 9-10 år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Det er viktig å få være sammen med venner. Barna må oppleve trygghet for å trives. Det er fortsatt vanskelig for mange i denne aldersgruppa å ta verbal instruksjon: Øvelser må demonstreres. De har relativt kort konsentrasjonstid, øvelsene kan ikke ha varighet utover 5-10 min. Barna liker å spille kamper, treningene bør være noenlunde likt fordelt på kampspill og øvelser. Det er viktig å være varsom med kritikk, mange barn takler for eksempel ikke å bli ropt til. Det er optimalt med en pedagogisk tilnærming, også ved fotballtreninger. Det er viktig at alle blir sett og verdsatt like mye. Gutter har en tendens til å dominere over jentene i spillet. Det er derfor viktig at jenter får trene og spille sammen. 1.2 Målsetting Inkludere alle som vil spille fotball. Medvirke til at alle får oppleve fotballglede. Ha et fokus på prosess og opplevelse, og ikke på resultater. Fotball som lagspill skal gi god sosial trening for barna. Barna skal lære å respektere spillets regler, veiledning fra dommer og trener, og at spillere har ulike ferdigheter. Vi skal lære å etterleve ordtaket: Tap og vinn med samme sinn. 1.3 Sesong og spillformer Spillformer: Det spilles 5er fotball. Jenter og gutter spiller fortrinnsvis i hver sin serie. Spillere tilknyttet TIF organiseres via sine respektive grendelag: Stasjon, Haverslia, Egga og Kjæreng. Hvert grendelag bestemmer selv hvor mange lag de melder på i grendecupen. Det bør meldes på mange nok lag til at man unngår mer enn 1-2 innbyttere pr lag. Det er viktig å få spilletid sammen med laget sitt. Det er også enklere for lagleder å organisere 6-7 spillere. Det er fullt mulig å låne spillere fra andre lag hvis en mangler spillere til en kamp. Hvert lag bør bestå av spillere fra begge årsklasser. TIF fotball har bestemt at vi ikke ønsker rene årslag. Spillerne utvikler seg ofte bedre ved å organisere lagene slik. Hver spiller bør ideelt sett ha minst en kamerat/venninne på laget Sesongen: Sesongen kan starte 1. mars og kan vare til høstferien. I sommerferien kan det

16 organiseres fellestreninger, med andre aldersgrupper/grendelag, med fokus på fotballutvikling. For denne aldersgruppa er det viktig med allsidighet. Det bør ikke være fotballtreninger i vinterhalvåret for å unngå konkurranse med tradisjonelle vinteraktiviteter. I grendecupen bør det være minst 3-4 kveldskamper hhv vår og høst, samt 1 miniturnering på helgedag både vår og høst. For alle grendene arrangeres en felles fotballdag, i løpet av året (NØK fotballdag) Alle spillerne skal ha lik spilletid på kamper Differensiering Det er en trening pr uke felles for hvert grendelag. Mest mulig av fotballtreninga skal være med ball, derfor bør det være minimum en ball per spiller på trening. Det bør være minst mulig kø og venting på trening. Det bør tilstrebes å legge opp treningsøkta slik at alle får ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Det kan legge opp til fellestrening for alle grendene i deler av skoleferien. 1.4 Hospitering Spillere i eldste årstrinn kan gis tilbud om hospitering etter TIF s retningslinjer. 1.5 Jevnbyrdighet I barnefotballen gjelder dette forholdet mellom lagene. Det skal etterstrebes jevnbyrdighet både i trening og i kamp, for å skape spenning, glede og engasjement. Lagene skal organiseres slik at spillet og kamputfallet blir så jevnt som mulig. Å vinne en kamp med tosifret målforskjell er ikke å etterstrebe. Det gir liten læring for begge lag, og heller ingen glede. Det er flere måter å organisere dette på, men det er viktig at laglederne blir enige før kampen om hva som kan gjøres ved stor ulikhet. Mulige løsninger kan være at motstander får sette inn en ekstra spiller når et lag leder med fire mål, eller mer. Dette for å søke å oppnå størst mulig jevnbyrdighet i kamp. Den ekstra spilleren tas ut igjen når målforskjellen reduseres. Andre muligheter er at lagleder på det ledende laget rokkere på sine spillere slik at spillerne får nye utfordringer, eller at svakere spillere får spille mer i den kampen. Det viktige er at alle får en god opplevelse, både seirende og tapende lag, og at det skåres mange mål. 1.6 Reisebestemmelser Det er muligheter for å delta på OS CUP medio august. Avgjørelse vedrørende deltagelse vurderes av aktivitetslederne ut fra interesse hos spillere og foresatte. Aktivitetslederne er selv ansvarlige for denne påmeldingen. 1.7 Trenerrollen Aktivitetsledere rekrutteres blant foresatte. Alle aktivitetsledere skal delta på Barnefotballkvelden arrangert av klubben. En av trenerne i hver treningsgruppbe må ha gjennomført delkurs 1 i C- lisenskurset: Barnefotball 16t. Aktivitetsledere må lese heftet BARNEFOTBALL - verdier og virkemidler, og TRENERVETT fra NFF. Her gjennomgås viktige grunnprinsipper for arbeidet med barn mellom 6 og 12 år. TIF ber alle trenere være lojale mot disse retningslinjene.

17 Aktivitetslederen skal være en trygg voksenperson for spillerne, og det er viktig at denne personen har gode holdninger. Aktivitetsledere skal planlegge treningene på forhånd slik at treningene blir organisert med mye smålagsspill. Ball skal være med i alle øvelser. Treningene på dette nivået bør inneholde ulik vanskelighetsgrad. Det er viktig med ganske stram organisering for denne aldersgruppa, de blir lett avledet av hverandre. Det må være stor nok voksentetthet på trening (min. 1 voksen pr. 8. spiller). Foresatte som ser på kan gjerne trekkes inn for å delta på øvelser. I denne aldersgruppa rekrutteres nye trenere for klubben! 1.8 Foreldrerollen Foreldre/foresatte skal inviteres på møte i forkant av sesongen. Foreldre/foresatte skal være lojale mot målsettingen for denne aldersgruppa. Foreldre/foresatte bør se på de aller fleste kamper og treninger. Barna trenger veiledning og det er en god mulighet for de voksne til å veilede barna i samspill med andre barn. Gi mye ros ved positiv adferd, berøm fair play. Det er viktig at de foresatte følger med på informasjon som blir gitt på TIF fotballs internettsider. Foreldre forventes å bidra med kake- og kaffesalg, samt draktvask. TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

18 Innhold Oppdatert: Retningslinjer Aktivitet Retningslinjer for barnefotball år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Er lærenemme og kreativiteten utvikles. Gunstig alder for påvirkning av holdninger. Selvkritikk øker og de er dermed sårbare. Kan ta imot verbal instruksjon. Kan trekke logiske slutninger. Det er fortsatt viktig å få være sammen med venner. Barna må oppleve trygghet for å trives. Opptatt av regler og rettferdighet. Det er optimalt med en pedagogisk tilnærming, også ved fotballtreninger. Det er viktig at alle blir sett og verdsatt like mye. Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter. 1.2 Målsetting Inkludere alle som vil spille fotball. Medvirke til at alle får oppleve fotballglede. Ha fokus på prosess og opplevelse, ikke på resultater. Spillerne skal lære seg de tekniske basisferdighetene. Motivere til fotball-lek utenom organisert trening og kamp. Fotball som lagspill skal gi god sosial trening for barna. Barna skal lære å respektere spillets regler, veiledning fra dommer og trener, og at spillere har ulike ferdigheter. Vi skal lære å etterleve ordtaket: Tap og vinn med samme sinn. 1.3 Sesongen, spillformer, differensiering Spillformer: Det spilles 7-er fotball. Spillerne deles inn i jevnbyrdige lag, med en jevn fordeling av 11- og 12 åringer. TIF fotball har bestemt at vi ikke ønsker rene årslag. Spillerne utvikler seg ofte bedre ved å organisere lagene slik. Inndeling gjøres av trenere/ledere i samråd med sportslig leder for yngres avd. Det anbefales at hvert lag ikke har over spillere. Lån heller spillere av hverandre. Hver spiller bør ha minst en kamerat/venninne på laget (venners betydning) Sesongen: Okt-Feb: Det kan organiseres frivillig trening i vinterhalvåret for de som ikke driver med annen idrett, men det oppfordres til å drive allsidig aktivitet. Mar-Apr: 1-2 treninger pr uke, med differensiert tilbud (frivillig trening). Mai-Sep:

19 2 treninger pr uke, med differensiert tilbud. Enkelte treninger kan utgå pga kollisjon med kamper. Sommerferien organiseres med frivillige treningstilbud en gang pr uke. Treningsvarighet: 1,5t pr økt. Kamper kommer i tillegg. 1.4 Hospitering Spillere kan tilbys hospitering etter TIF, sine retningslinjer. 1.5 Spilleren s holdninger: Spilleren skal møte i god tid til trening og kamp. Spilleren skal ha og bruke treningstøy, fotballsko og leggskinner. Spilleren skal i god tid før trening/kamp melde forfall hvis han/hun ikke kan møte, og lære forståelsen av hvorfor dette er viktig. Spilleren skal vise respekt overfor medspiller, trener, motstander og dommer. Toleranse ovenfor andres og egne feil. Kjefting og banning tolereres ikke. Spilleren skal lytte når treneren snakker. Spilleren skal ha ansvarsfølelse overfor utstyr og bidra i felleskap til at utstyr kommer på plass under og etter trening og kamp. Godt utviklede spillere med rette holdninger kan tilbys hospiteringsordning. 1.6 Jevnbyrdighet I barnefotballen gjelder dette forholdet mellom lagene. Det skal etterstrebes jevnbyrdighet både i trening og i kamp, for å skape spenning, glede og engasjement. Lagene skal organiseres slik at spillet og kamputfallet blir så jevnt som mulig. Å vinne en kamp med tosifret målforskjell er ikke å etterstrebe. Det gir liten læring for begge lag, og heller ingen glede. Det er flere måter å organisere dette på, men det er viktig at laglederne blir enige før kampen om hva som kan gjøres ved stor ulikhet. Mulige løsninger kan være at motstander får sette inn en ekstra spiller når et lag leder med fire mål, eller mer. Dette for å søke å oppnå størst mulig jevnbyrdighet i kamp. Den ekstra spilleren tas ut igjen når målforskjellen reduseres. Andre muligheter er at lagleder på det ledende laget rokkerer på sine spillere slik at spillerne får nye utfordringer, eller at svakere spillere får spille mer i den kampen. Det viktige er at alle får en god opplevelse, både seirende og tapende lag, og at det skåres mange mål. 1.7 Reisebestemmelser Styret i TIF Fotball legger til rette for deltagelse i en cup pr år. Kan delta på cup utenom seriesesongen etter avtale med gruppa. 1.8 Trenerrollen Aktivitetsladere organiseres som et team med en person som gruppeleder. En aktivitetsleder i hver gruppe må gjennomført delkurs 1 i C-lisenskurset: Barnefotball 16t, og delkurs 2: Barnefotball med kvalitet. Det skal etterstrebes at treningsgruppene i alderstrinnene trener samtidig. Aktivitetsledere rekrutteres hovedsakelig blant foresatte. Det tilstrebes å ha minimum to trenere pr lag. Aktivitetsledere må lese heftet BARNEFOTBALL verdier og virkemidler fra NFF. Her gjennomgås viktige grunnprinsipper for arbeidet med barn mellom 6 og 12 år.

20 TIF ber alle trenere være lojale mot NFFs retningslinjene og TIF fotballs sportsplan. Aktivitetsledere skal delta på barnefotballkveld som arrangeres av klubben før sesongstart. Aktivitetslederen skal være en trygg voksenperson for spillerne, og det er viktig at denne personen har gode holdninger og oppførsel deretter. Aktivitetsledere skal planlegge treningene på forhånd slik at treningene blir organisert med mye smålagsspill. Ball skal være med i alle øvelser. 1.9 Foreldrerollen Foreldre/foresatte skal inviteres på møte i forkant og etterkant av sesongen. Foreldre/foresatte skal være lojale mot målsettingen for denne aldersgruppa. Foreldre/foresatte bør se på de aller fleste kamper og treninger. Barna trenger sosial veiledning og det er en god mulighet for de voksne til å veilede barna i samspill med andre barn. Gi mye ros ved positiv adferd, berøm fair play. Det er viktig at de foresatte følger med på informasjon som blir gitt på TIF fotballs internettsider. Foreldre forventes å bidra med kake- og kaffesalg, samt draktvask. Det er for denne aldersgruppa aktuelt med kjørelister til bortekamper. TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

21 Innhold Oppdatert: Retningslinjer Aktivitet Retningslinjer for barnefotball år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Noen har kraftig lengdevekst. Motorikken er i god utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevne og humør hos enkelte spillere. Spillerne er rettferdighetsbevisste. Spillerne kan være prestasjonsbevisste. Spillerne er ærgjerrige og lærenemme. Kreativiteten er i god utvikling. Konsentrasjonsevnen er i god utvikling. Holdninger blir lett skapt. For jenter er sosial tilhørighet viktigere enn før. 1.2 Målsetting Inkludere alle som vil spille fotball. Skape gode sosiale relasjoner og trygghet i hele gruppa, også på tvers av aldergruppene. Utvikling av enkeltspillere er viktigere enn lagets resultater. Tilordne og utvikle en ballbesittende spillestil. Spillerne skal videreutvikle tekniske ferdigheter og valg i taktisk sammenheng. Medvirke til at alle får oppleve fotballglede. Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud. Se mer under «Sesongen, spillformer, differensiering». Motivere til fotball-lek utenom organisert trening og kamp. Det skal etterstrebes at treningsgruppene i alderstrinnene trener samtidig. Differensiere treningstilbudet i forhold til interesse. De ivrigste/beste kan få ekstratilbud via hospitering. Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller. 1.3 Sesongen, spillformer, differensiering Spillformer: Det spilles 9-er fotball. Det deles inn i jevne lag som meldes på i lokal serie. Et lag kan alternativt meldes på i høyere divisjon. Dette avgjøres av sportslig utvalg i samråd med foresatte. Det kan meldes på egne 13-års lag i 9er serie hvis kretsen organiserer dette i sona. Alle som blir tatt ut til en kamp skal få spille minimum en omgang. Treningsiver, innsats og holdninger kan belønnes med mer spilletid i kamper Sesongen: Nov-Feb: 1-2 frivillige treninger pr uke.

22 (Vinteridretter prioriteres for de som driver med det). Mar-Okt: 2-3 treninger pr uke med differensiert tilbud. Sommerferien organiseres med frivillige treningstilbud, evt. sammen med andre alderstrinn. Treningsvarighet ca 1,5t pr økt. Kamper kommer i tillegg Differensiering: Differensiering betyr å legge forholdene til rette for de forskjellige spillerne i klubben og innenfor hvert enkelt lag. Differensiering handler om at ungdom gjennom medbestemmelse får gi uttrykk for hvor mye de ønsker å satse på fotballen, hvor store ambisjoner de har. Dette får i neste omgang noe å si for antall treningsøkter, etc. Konsekvensene av differensieringen blir at klubben må kunne tilby ulike opplegg til spillerne, ut fra de forskjellige ambisjonsnivåene. Differensiering kan være i forhold til punktene: fellestreninger, gruppetreninger, egentreninger, hospiteringer, deltakelse i andre aktiviteter/organisasjoner, etc. Men differensiering kan også være innad i laget i forhold til f.eks inndeling av lag, gruppesammensetninger, lagsammensetninger etc. 1.4 Hospitering Spillere kan tilbys hospitering etter TIF, sine retningslinjer. 1.5 Medbestemmelse Medbestemmelse betyr å involvere ungdom; - spørre ungdom ta ungdom med på råd bruke ungdommen til selv å være med på å utforme aktiviteten. Dette er et ledd i å øke ungdommens bevissthet til egen utforming av aktiviteten og fotballtilbudet. Trener og utøver må samarbeide når aktivitetene planlegges. Det er viktig at det opprettes toveis kommunikasjon og at det er forståelse for utøverens behov. Dette skal bl.a gjennomføres spillersamtale med alle utøvere hvor ett av tema er egenutvikling. Utøvere skal videre møte et positivt, trygt, sosialt og motiverende idrettsmiljø. 1.6 Spillerens holdninger: Spilleren skal møte i god tid til trening og kamp. Spilleren skal ha og bruke treningstøy, fotballsko og leggskinner. Spilleren skal i god tid før trening/kamp melde forfall hvis han/hun ikke kan møte, og lære forståelsen av hvorfor dette er viktig. Spilleren skal vise respekt overfor medspiller, trener, motstander og dommer. Toleranse ovenfor andres og egne feil. Kjefting og banning tolereres ikke. Spilleren skal lytte når treneren snakker. Spilleren skal ha ansvarsfølelse overfor utstyr og bidra i felleskap til at utstyr kommer på plass under og etter trening og kamp. Spilleren skal møte på trening med et klart mål om å utvikle ferdighetene sine i løpet av treninga. God fotballaktivitet er god læring. Spilleren skal yte sitt beste på trening og kamp, og bidra med å utvikle samhandlingen i laget. 1.7 Reisebestemmelser

23 Deltar i ordinær serie. Styret i TIF Fotball legger til rette for deltagelse i en cup pr år. Kan delta på cup utenom seriesesongen etter avtale med gruppa. 1.8 Trenerrollen Trenere skal inneha trener kompetanse iht klubbens trenerutviklingsplan. Trenerne organiseres som et trenerteam med en person som gruppeleder. Trenere rekrutteres hovedsakelig blant foresatte. Det tilstrebes å ha minimum to trenere pr lag. Det skal etterstrebes at treningsgruppene i alderstrinnene trener samtidig. Trener skal delta på ungdomsfotballkveld som arrangeres av klubben før sesongstart. Følge opp treningsoppmøte og ta imot melding om forfall. Treningsoppmøte bør føres. Det forventes at treneren er lojal i forhold til klubbens sportsplan. Gi mye ros. Jobb for å skape et godt miljø hvor det er lov til å feile. Fokuser på riktig utførelse og forsterk disse bildene Gi konkrete tilbakemeldinger med begrunnelser, gjerne ved hjelp av en spørrende tilnærming. La spilleren lære seg til å tenke sjøl. Spillerutvikling skal vektlegges framfor resultat for laget. Hver trening skal ha klart definert treningstemaer med ferdighetsmål, og coachingen skal fokusere på dette. Treneren bør fokusere på få og enkle øvelser, som belyser temaet og gir gode bilder for spillerne. Oppmuntre til egentrening og gi gjerne spillerne hjemmelekser. Mange inspireres av å få høre hva de kan jobbe med. Gjennomføre spillersamtaler med hver enkelt minst en gang i løpet av året (vår). Bruk gjerne spillerevalueringsskjema som utgangspunkt. Trenere oppfordres til å delta på klubbens trenerforum. Treneren vil være en positiv samfunnsaktør som bidrar til godt oppvekstmiljø i vårt nærmiljø. 1.9 Foreldrerollen Foreldre/foresatte skal inviteres på møte i forkant og etterkant av sesongen. Foreldre/foresatte skal være lojale mot målsettingen for denne aldersgruppa. Skape engasjement og gode holdninger i foreldregruppa. Involvere flest mulig foreldre/foresatte i ulike roller rundt treningsgruppene/lagene. Det er viktig at de foresatte følger med på informasjon som blir gitt på TIF fotballs internettsider. Foreldre forventes å bidra med kake- og kaffesalg, samt draktvask. Det er for denne aldersgruppa aktuelt med kjørelister til bortekamper. TÆL I TYNSET GIR MULIGHETER

24 Innhold Oppdatert: Retningslinjer Aktivitet Retningslinjer for barnefotball år 1.1 Karakteristiske trekk ved aldersgruppa Enkelte har ekstrem vekstperiode. Gutter utvikler større muskulatur enn jenter. Koordinasjonsevne i fin utvikling. Store variasjoner i prestasjonsevne og humør hos enkelte spillere. Sterk utvikling av kreativitet. Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling. Sterke sosiale behov. For jenter er sosial tilhørighet viktigere enn før. Pubertetsproblematikk med variabel opptreden og usikkerhet. Sjenert, tøff utad, aggressiv. Forskjellene i ambisjonsnivået blant spillerne blir tydeligere. Spillerne kan være prestasjonsbevisste. 1.2 Målsetting Inkludere alle som vil spille fotball. Medvirke til at alle får oppleve fotballglede. Skape gode sosiale relasjoner og trygghet i hele gruppa, også på tvers av aldergruppene. Utvikling av enkeltspillere er viktigere enn lagets resultater. Tilordne og utvikle en ballbesittende spillestil. Spillerne skal videreutvikle tekniske ferdigheter og valg i taktisk sammenheng. Alle skal ha et tilfredsstillende kamptilbud. Se mer under «Sesongen, spillformer, differensiering». Motivere til fotball-lek utenom organisert trening og kamp. Differensiere treningstilbudet i forhold til interesse. De ivrigste/beste kan få ekstratilbud via hospitering. Skape et fundament for god treningskultur og forståelse for hva som skal til for å bli en god fotballspiller. Det skal etterstrebes at treningsgruppene i alderstrinnene trener samtidig. 1.3 Sesongen, spillformer, differensiering Spillformer: Det spilles 11-er fotball. Et lag defineres som førstelag og meldes på i en så høy divisjon som sportslige utvalg vurderer er riktig ut fra nivået på spillergruppa. De andre lagene defineres som breddelag og meldes på i serienivå vurdert av sportslig utvalg. Alle som blir tatt ut til en kamp på førstelaget skal få spille i løpet av kampen. Treningsiver, innsats og holdninger kan belønnes med mer spilletid i kamper. Spillerne skal maksimum spille 1,5 kamp i snitt i uka, bortsett fra turneringer.

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet

SPORTSPLAN. Beskrivelse. Veiledning 1. Klubbens verdiarbeid på feltet SPORTSPLAN SPORTSPLAN Beskrivelse Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL

SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL SPORTSPLAN 2011-2015 TYNSET IF FOTBALL Denne sportsplanen beskriver retningslinjer, sportslige- og sosiale føringer for fotballaktiviteten i Tynset IF [Skriv inn tekst] Side 0 Innhold Forord... 3 NFFs

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

SPORTSPLAN Tolga-Vingelen FK 2015-2019

SPORTSPLAN Tolga-Vingelen FK 2015-2019 SPORTSPLAN Tolga-Vingelen FK 2015-2019 Forord Målsettinga med sportsplanen er å få fram retningslinjer for hvordan Tolga-Vingelen FK ønsker at fotballen skal drives i de forskjellige årsklasser. Den omfatter

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Vårt fokus skal være:

Vårt fokus skal være: Vårt fokus skal være: Overordnet på enkeltspilleren. Alltid prioriteres et utviklingsfokus framfor et resultatfokus Læring av definerte ferdigheter skape de beste forutsetninger for langvarig motivasjon

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Prinsipper for læring og trivsel

Prinsipper for læring og trivsel Prinsipper for læring og trivsel Aktivitetsprinsippet Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening.

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Klubben er sjef Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Norsk fotball og BMIL har større problemer med frafallet enn rekrutteringen. Det å rekruttere

Detaljer

Sverresborg fotballs klubbhåndbok

Sverresborg fotballs klubbhåndbok Sverresborg fotballs klubbhåndbok Innholdet i klubbhåndboka Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Sportsplan for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Sportsplan for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Sportsplan for Steinkjer fotballklubb 2016 Dokument nr.1: Sportsplan for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2016-1 2016-1 30.05.16 Revideringer som følge av klubbens årlige gjennomgang

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015

Vestre Aker Fotball 2007. Foreldremøte 23. april 2015 Vestre Aker Fotball 2007 Foreldremøte 23. april 2015 Agenda foreldremøte Om oss Tilbakeblikk på forrige sesong Mål for sesongen 2015 Seriespill og cuper Treninger Akademiet Hjemmeside/Lagside Klubbutstyr/treningstøy

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Sportsplan for Sjetne Fotball. (sist revidert: april 2015)

Sportsplan for Sjetne Fotball. (sist revidert: april 2015) Sportsplan for Sjetne Fotball (sist revidert: april 2015) Innhold Om Sportsplanen... 3 Verdier og holdninger i Sjetne Fotball... 4 Retningslinjer for fotballaktiviteten i Sjetne... 5 Aktivitetsprinsippet...

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan fotball. Rev 0 11-05-2015 VISJON: Sportsplan fotball Rev 0 11-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK

SPORTSPLAN EGERSUNDS IK SPORTSPLAN EGERSUNDS IK MED FOKUS PÅ BREDDE -men det er lov å bli god i EIK! EIK er med sine cirka 1300 medlemmer Egersund og Dalanes største idrettslag. Utallige timer frivillig arbeid blir lagt ned hver

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Vedlegg II: Presisering av prinsipper

Vedlegg II: Presisering av prinsipper Side 1 av 12 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Vedlegg II: Presisering av prinsipper A I F Foreldre Ansvar Integrering Respekt R P Positiv L Lagfølelse Allsidighet A Yte Y Side 2 av 12 Innhold Innhold...

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer