NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR"

Transkript

1

2

3 NORSK BRIDGEFORBUND 50 ÅR

4 s:e' f:%, \*'^c --l

5 NORSK BRIDGEFORBUND s0 ÅR Utgitt ved 50 års jubile t 1982 Redigert ar Roald Amundsen

6 IOI t6 r8 LL 1L.,","r';;;;'.,';'.'1'å'J ijrj'" ' PDttauts )lo :l::l:';'#'#il;" it"rorus"l.'r "^H ''' lp9"1s lu'f JDI ; r3^råuåsu"rrnluo) u,' "",",f,,r, ;";:,,,;,,',- ;,"'";";:ii;y:fr ":::ll::-* *Ids r'urep r rs ' Dslo,u.lr' ')t)tdååtpuq uo s9 I9 8! E 0t at ''''''''- uaseuhrpl 'LuåN,(sl?utn u!tduoi 1g D17 )optdv tuo :p g.fj Iqp.nN pt nh ruo uas.t)rj )!.DJ aloh )lug uto utorls ;.lpuy ltno'i suat uo btl)!n )rpolrps sdtptty,tldh )!iun)t tua Dtl!DtlstrqJ /P1 iseuullt' ueru åråll t\ ' )tldluspuds S HIwwoJ llt6t 9t6l åirolslq spullqrojå8prg )tsron II " '1t. ah { wdtlltlll irf elsrøj åirrs1åqu.,ll8åq åc ppquul

7 Bridgens sosialc funksjon. Raald.4nut1d!en Norsk representasjonsspillere i OL, VM og EM Tidligere mestere * NM Klubbcr l 12 NM Par Seriemestre NM Mix NM Junior l 16 Plasseringer i Nordisk og EM

8 '\nurfups lurol ;o ruo!\yurå\s qråspunsråd r.ielrc r\ PLtr! H ]'åsptt! q.i l.puå! rs lxs,i l,ill I ff rsåuls :lo uåsurxlo i H fluv åpnånrs 286[ Dr(tlsrymq.nl

9 Forord Hensikren lned et jubil nmsskrift er tosidig. Man skai ådde summere opp hva som er skjedd i en gittperiode og stimulere til at det forlsalt vil Det er ikke nulig å få med seg alt. Dertil er vår bridge h isto rie for rikholdig. Ahså hår mån mått t &jøre ei utvalg. Av og ti1 med blødende Når Norge slår England 2 1 i en kvalifiseringskamp (hvor vi tjl syvendeog sist jkke kvalifiserte oss i det hele taitl) så er det hovedoppslåget på Dagsrevyen og ihele lånders presse. NårNorgeblt nr. 1i EM så ristef man litt på hod t og sier åt lned en tanke flaks skulle vi håii I plassenl Djsse linjerjkke lbr åbeklase at våre kj ære bridse ikke alltid lår den oppmerksomhet den fortjencr. Nci, her skal bare påpekes al vår sport har både anbisjoner og nivå. Måtte dcl bridgcsloil vi hef hår sanlel \,ife med til å stimulere alle oss bridg spillere yiterligere. Dei harbåde bridgen og bidragsyt rne forrjenti

10 M' DwLualpawsatE/

11 Forbundssekretcerer r962 l9ri0

12

13 De begirenhetsrike Jbrste år! SLIK BEGYNTE DET... Kontraktbridg er vel det eneste spill i verden, hvor en med sikkerhet kån fastslå <fødselsdasen). Spillet ble nemlig skapt den 3l. oktober 1925 ombord på darnperen FINLAND under er 9 dagers cruise ira Calefornia til Cuba. Skibet ble forsinkel då dei skulle passere Pånamåkanalen. Dei kon så sent til kanalby n Balboa at slusene vår st ngt for nart n..rydfold S. /arderå,r, som sarninen med 3 vennerdeltok icruiset, safle seg d rfor til bridgebordet for å spille auksjons- os plafondbridge. En ung dame, som var lilskuer, kritiserle den fofm spillet hadde. Bl.a. menie hun at det burde innføres <faresone,. Andre av hennes idåer var fullstendig xr alistiske. nen id en lned (fafeson6) fascinerte Vanderbilt. I de sene nattetimer satte han seg ned og skapte rcglene og regnskapel for kontraktsbidge. Bortsett fra verdien av grand, som Vanderbilt fastsatte ti1 35 poeng pr. trekk, står Vanderbilts regnskap uforandret den dagi dag. Han øktebonlssen for slemm r og skapte en fin regnskapsm ssig balanse i lorholdet mellom slampemeldinger og utgangsbonus. Anerkjenr som USAS sterkesre bridgespiller i år ne lt

14 ZI I $ulluo u5t?!lr åuruxs!j rroår su.spuq påur?prolå å'ldtlsluåilt-q "1.ro1 1"p.1å1 r ^ rål{ilæ sruaspltr{ roltax åo3 p3d ll:uolåiorcl rsao'upq rtr!s u.hl u.råsål roj cr"li åpu's'(l au!åuåog :)røe io arnnris o:esrrtut til eu,\å uå;a uå åppeq uth surlpu"q'q tlpunl: 1,t aa,r rau.ur ua :{o} u?li iproj 1uåtl n_ilåuu'rule "1tq"rn"l "r11",.rass,ruq :o uoal Eållt.ls lrøb P ll r)ir']s oiplq In\r^' '(]) åplssnn låq uå '"1rp"',,r,""rr1;"'"prprJUurgurrltuoEu årrl :il'tpp / 'u-q So. or1.p:j:3prrq :rrø' 'lådplqrr:3ron -v\ rr\dr'\ rorlid irl 08 ållij uerl Ilf iprrq suå1s -odujltv åurn-rpår ruos unrg såuupqol lålnjl3ll' ålq 8o uå8uirllts g". tl ^r,: "",j rnteq 1å Dll! urq eu$u åurulårroj ttrs I les$rdspråqrt li1 u{suåq ^V røl)t"paf8plrq åtsrøj sll3lsodu'lv Luos ålplrlll i-',.,,"; ujdr. re å3r',,ur r^t irlr å lurror 'lj'rrtuuo\ å\rtul '".,11, ',rr"pr.r:p".1 '" ållrr'åd\ 'r' D\Jr 3o Itl dc pll (frd dr'rp(r:q.,ro :. i,ia"q rur'' iv ado rårr'!o.q rj lrd'renro r' l' urol' u3 roq 5!Lå.ort^ å3pdq.u'tl.)r\ - :rrl/\ånp r.1 )Surtrr åur' 1c:r'røl urll p"*-'y,a..'1r,urol'rnl - 'r1ål r'' Jo r:ljtr 'å\o (lå''d' ld 16yxs :iroyr 1"0:ao q"r. " r"p,"''u''"""rol l\rourrjirrlprl -- "pi:rs.,i,"8 -r i,r' 'e uo',trl ttroh Por I roi/lul'-å rr'- ":l,i rooi t,".r"r1 I srrrrs i6ron I IIIds ltælndod "1.'."pr1n æ:""' i" l.'i" r9.tu!u I spppq c8puqsuok)in s^p å3p g :punq,o3:ap"q ie euur:p! rol 'ols6 iolsug llå1oq I z 61 r"nutf 6Z råo rdrou \o r q t!u\ å ou 'rpl"rålrrp'rru lorr'/ra r'l"rrrf Jqo.'.,",,.i,','"Jpp.,,,"'pp rd r' BUrupålu'ro å rrr'p JJr rlr' ra\ råi. Ir )rrrsrp.puåirl^pelu l:{rals ue lrcl:{rs ilsu 8 rt^ ]lquårricq åuuåc u5pre^.lråst ll^ls uåp eleq r.^o uårx 'vsn I åreqeiri' åtl u'ln rålrsrqncl ue rilg uedttlt) Z t 6 I rlnuti n-o I t 6 I råquisåp I ://'7 1'7'prs åtrrarrq ujir toru q\lp.!r.lådrrpunq rc år' ror'rq Jr' rrdråtl 1'lE'L ',"r'ri,' " "tu ''"ri' p\u unq 'p rjll'd'j'lnr-q3rrrlur'rå r"qnd å,o,s,rå$r^,råp srdqs urh **,,,lij:1ii,:,frt:lj:* urp r r3^]".j svsn uer.r!^srojlår! liqsdi'(p 30 llåq påur uetl 'rre^sroj,"ion; t lr"11 5puå8?rnårl lsbo ucq r?^ råirås uos uo'lxrrpal "ep'.g pl.,o,t i","1p",*"r:? ålsrøj lip:rouos ålq io u:lv r3i roqsåral ^t 'e.ta*e qiu,:g to rapro åql Jo riprrlutllo-) uuell'si rulårro-l ulos {trsuttru.rr 1!3åu 'rsunf ulos l3uu"prn 'llrqraput^ uåtl'utel,r",,it.,.r rp r\tt)r ''lrrju r-' u/h å'orrg lc "pådo'rjtr I 'ui.",^ rr ',rrr",'o rt:n'ru q'pl ru I d q rp LU ;L or 'l' I'sl:.r",si'n',rrr"os p1,,ro' r"ur" ':1, d' r^1r. )r' \ $J\ rjqqnrll 'rd' "0""p"1 '1 ' JSprrq'r\- 'ro> ri u r rå nporru llq JpuP\.i,"; '"p;,,', '";;',\ 'rror P' rårjlo ' d åiir*rrlu up'i'lb ' I iro 'rl3å "p;q "rrp'.',i o rr?.r'urj r!o nlrr'jd' o' uutr )lp"q 0:b 0lo

15 mindre utstrekning behandlet ogs, dc andre bridgeredaktørene i aviscne meldetcoi, s, rlig ettcr al Culberlson i september 1930 hadde utgitt sin grunnleggende (Blå bok) om meldinger, som i 1931 ble oversatt til nolsk av JaD Groos Helmer og som utkom i eksemplarer bare i vårt land (!). Culbertsons sysiern no helt i&jennom verden over og her i landet ble del all mannseie forbridgespillerne. De iekniske finesser i splllet ble heller ikke glemt av bridgeredaktørene. Bridgespillel grep mer og mer om seg. R ktor Midsem var den mest trofasteog imsiktsfulle Culbertsoniancr vårl land har fostre!, ja hån kjenle faktisl culbe(sons systerr,el/ e (l) enn Ely hims lf, hvor utrolig det nn kan høres. Detble nemlig litl a! en sensasjon da Midsem svart på h.r'itl dolumcnterle a1 Culb tson på et bestem! punki 1ok direkte feil av sitt systeml Forklaingen?! Ganske enkelt at Culbertsons sysiem ikke var noe (enmannsverk, åv Ely sclv, men resultater åv et teamwork hvor bl.a. Josephine Culbertson og New York Times bridgeredaktør Alberr H. Morehead spilte iiemlredende roller. Culberlson hadde viste det seg faktisk glemt en åv Mor h åds nyskåpninger innen system t. Men Midsem (arrcslcrte) bridgekongen, for del var ikke noe i Culberlsons system som lla, ikke kunnel I Dagbladet ble arkitekt Morten Wagle bridgeredaktør og i Tidens Tegn disponcnl N.M. Nielsen. Arbeiderblådei ånsaiie hele 2 srmarbei dende bridseredaktører... Morgenposlcn lulgtc opp bridgen og Solem-Braalhen ble noe senefc pioneren for bridge innen arbeiderpressen. Uienbt's iok også avisene bridgen opp. Bergens Tidende bør spesieit nevnes. Oslo og Bergen ble datidens betydeligste bridgecentra. Bridgeli\et blomstretl Per Bang. 85 åfingcn somd n dagidagaktivt dcliar ilumeringerbådc jsin klubb Astra og i Oslokrets ns turn ringer, forteller at han allerede ornkring deltok i Forcnrgklubbens organiserte bridgeturneringef. som lnedlen av klubben. (l par ntes bemerk t ble Per Bans i 1914 oppnevnl som medlem av Norsk Bridgeforbunds lørste rufneringsutvalgl) Allerede i arrangefle Aflenpostcn ded lørste norsk avisbridgeturnering med konstruerto spill. Den gikk over hele 12 spilleafienerl Vinnerne åv turneringen skull representere Norge i den store inlcrskandinaviske bridgekonkurranse som Berlin-qske Tidende i Kjøbenhåvn i 1929 årrangerte i samarbeid med A{tenposten og Svenska Dagblådet. 4 spillere tua Halden vant Aftenposiens t rnering ogble invitert tiloslo som Altenpostens glester. Der ble det arrangerl en treningskanp rnot spillere lia Forcingklubben, som vår datidens l3

16 nt r?trrroj suåsururnlsusuuns atuon rof punq.npbputr apuaud/iuospunl på^r q 8as l ul åpåu8årråpun) 13 uåståuuxp ^ Irr iquul! ilpulstn eståpfqum åpuå;løt ålq zt6l ænu t 9z llåc låurls ålq PunqroJå8p a IsroN ls ID årøj ållnls tuos 1åp uru{ såuu"qot ^rt?llrur Ior '.uåsslls la råq ruos Suqll^ln uåp uuru8:{"q 9d ^ IDNV-I XASÅ'] 'AJCN:II AC ANNVS NAC rtuon I qqnhå8plrq.rptå u.;ur IFJ et rauuåfl uårallejroj 3ru3 ltåq 8es åræptr3 Ir^ 3)ilr :tisu"i (, 106l I låljrls 3tq ulos otso r slut uåqqnuåru p 1" Srrnu 8op re låc ( 8uE uåp åuårøåurr? roj lurtln l!^ Suiodq.lEl/\t 8uåod 0009 er paul 1ue^ qqnlæ8pug uådis 1r r?^ lår ltns:x '1åpu?t I råq tlds ålq uros q4eurlqrtdnp ersrøj uåp å{t ruo ålsrøj :P^E ue l"^ Iåqqnpt.Spuq or luo åru åsurrrn luolsspuq åuuåp re q np! Iq ^ot aq lur unt^{ qqnpjasprrg ssotlols ;quåu '!qqnll u.uue u. tour ]s.{p.lsrøj urs qqnptåtpu8 uåris sppsq I g6i råqu3såp r 3påre[V) :0861 turutåreqsurnrtrqnf urs I jåfilrroj 0t6t r t]lrrls.tq ruos qqntleipug suoris upt uessårålurååprrq tøfl ts ou orrl f'dn I dur?t ui u:lsodu:rv to r:p tqirc xlsu.^s.uååu".ur It6I I urs?8 Iu 'å3pug )isrpron (qrqps rep S, 1åu uopnåsd råpun rå$eiojå?prq uros 1uål)t årpåq uåslårn lesl rll8:ulspuoj rau 1s re ålurugs 'tuådåu)i ri3ålu 1u ^ auå{su"p ruos otso r dru I {srou -)isu"p u. åpusprl å)ssurrråa 3o u4soduå{v ålråsurrrp 0t6I I Ilrds ruspuoru lå rr^ å3pu8 u^ qu3qøl) rglsrurur åisuå^s uåp 3o slsrou uap 5p?q tortåp u.l$jssurrnjs^" epuoterts uåp I IIIds 0Zl poru Ssuournu"dr.ttru 3o:Bpuqsuofstn rtrds åtq leq i1lsau alflptou etqeråfl'dsqqntlburrrojl sssrp 3o uå8uuåurnuåu -^"quåqø) {rl ]IåJrsluruos å^3irl3(r å13 na uålron 4srår l:pårs T 'u^?quåqø) ID årålldssuok 1uåsård.Isrou ruos?i?s såråp råunf påruråo -erucue^rruur^ 1q urorj sso:rrås,{t'u io råpuåq } "1p aao o1,p,l"u :åpuåijøiqrot uros 1tåIuå.rlir l ^ rnos.r"^s åpu3orpo; F u"q )l]ig'åsutlrnryol suårsoduolv åuur^ tåuun)i åppeq åp såpål.ro^q ruo lågrusrøds påru u:8uq:{?d ru.p TIrS urug såuu?qot ec råluålqordåtlrds r8nouururl" t^!?lå] lrlsreqåq 3u 3ua r)ptr åur.tirds -suåpleh w Ars l3p.rsr^ åslo)s?.ro^o uårute Irf.qqnllå8puq åpuåpål

17 vil bli næfnere preslsert a! el nedscttendes årbeldsutlalg, med ri ne!- A gi medlemmene råd og veiledning i rllc spørsmå1 vedrørende bridge. A bidra til spillets sunne utvikling. A fomuiere lover passedde lbr virt 1and. Å etablere samarbeid mcd tilsvarende institusjoncr i utlrndet. /r/, Olal, hoyeslereitsad\okar. Amundten, Ir dr, ir,geniøt.,ltncscn, Itraa,ltl, Bergen. Bernl, -L,l, fru- Drammen. B',,, "rorar er, kaptein. Bryildstn, Bj. agcnl. Bergen. Chrrcnsu, Arti( tni1, disponeni. Dcdit:he, ILG. doktor FaÅcr, Geo':q, sekr tær. Grdn, J.tk. k.]ptcin. (;un.l^!n, R.ll. ovcrfellssaklører. Htibctg, Elli, høyesterctlsadvok).t. Helmer, P.f, djsponcd!. Itehner, J.G. disponent. Hamanrucl, T. inseniør. Bergen. Holt!, Ol.tr T. ingenlør. åo^r, Iil/r. grosscrcf, Srdvanser. I lolttr'sotet1re,, s. kodtor\iel: //l/frr, o/4,, disponent. Bergen. Jo,,r?r, Bj. agcnt. Bergen. Krultirg, O a, ovcrrcllssaklører. Ltinllberg, Chr. lege. StavaDgef. leprre,,(rirtul7i,r, kjønmann. Bergen t.e\or, PeLet, ae nt. iix \en,,1. rcklor. Ålesund. Nictten, l:uk, tbndsmcgler.,vidturn, N.M. disponent. Prtl:, Mrrri, fud. Roaldkon, Odl, grosscrer. Stavånget. Sonnerlth,7. tbndsn1egler. S1rffrcfr, Z overlærer. Drøbak. Srdrg, HeLrirt, nr Totiu\en, lirn, høyesterettsad-!okåi, Bergen. lf.qle, Mork'I1, årkitekt.,t'le,s'j rs?,, t difeltor' Det hastet tydeligvis med å lå dannet det nye bridgetbrburdcl lbr allerede 3 dager etter ai o!enncvnte innbydelse var sendl ut. ble det a!holdt et konstituerendc møte i Oslo. Herom forteller lbrbundets føffte prolokoll {nlgende: (På initiativ av kaptein J ohannes Brun holdtes den 29. lanuar I 9I2 et mø1c på Hotel Brjstol ioslo rned dånnelsen a! etbridgeforbund for Norgc lbr øie. lnnbyderc!år en rekke bfidgeinteresserle damer og herrer fra ibrsklellige kanter a! landet Av disse vaf følgende lilstede: KapteiD Brun. direkiørn.m. Nielsen.liu Liv Bcrnr, (Drånn1en) liu Mnni Prydz. liu Hede\ig Siang, adlokat Olul A.all. kåptein Jak. Gram, ingeniør Erling Bruun Christiansen (Bergen), agcnt Peter H. Lexow. ingeniør t. Anundsen, olerrctlssakfører Otto Krefting, sek.etær Georg Falsen. fondsmcgler Trlgve Sonmerfelt. fondsmegler lsak Niclsen. disponcnt Arne Emil Christensen. disponcnt Per Helmer. xrgeniør O.T. IIolst. overrettssakfører R.W. Gundcrscn- konrorsjet J G. Helmer. arkiteki Morten Waglc og sekfetær S. Holter-Sørensen.> Det er verd å lcgge merke ril Forcingklubbens domincrcnde innflylclsc: Bortsett liå damene og cvt. Befgensrepresentant n. var samilige øvrige fremmøttc lnedlelntner av Forcingklubben. Brun redesjorde lbr det forbcrcdende arbejd son var gjon og fol

18 9t pålrlr ddo tå33fq oåuofspsru 8ro åtq 1åpurl rå^orn (uåqqntlsur]rod 3o u:uosorrl sul) råqqntl f 3{) DruruetpåulåIuå 9tZ us nts r uu punqrojå;ph{l tsron 3() rlelpå^ på^ 8 tsroj 3rr:c råqqnll \t dr{ssruåtpoul Ed io delssmotpåu Srruosred rd rppg saråseq åtints lrp -unqrot i delssruolpsru le rojråp olsoroj lå8ls^tnspreqrv uluunr8 Ert ddo sån_n_iq tåpunqrojå8prq å[u råp ånmu irssåursuofspsru?iro ^? 'arits spunqrojå3peg :{sron ruåipåln ruos uur It i nis usslå)rrn røru!8ur Luos Srprlures.punqroJåtprr8 ^r ]uon ^E r.rulu:tp3ru uios tsuu' å n)is Is4"ruoln! r3lurustpsm spunqrotesprra så.qron tlr llerp:^ åtq Zt6t Irde I uå3u[u sro P$ue8såsl.Urls?d top 1e re^ råsurrpu qroj såråp,\i? lctqlnsån uåqa).rn qtrna paur tl?luol.l)iårrp Iot ruos unrg såuu qof rojråp r ^ råc.(drlsi8"[, sl.punqroj å,tn tåp ål.ru årlru u. 'cl ueq åtq.33puq r slesuur urs roj rr^ urq ulos 1uållspue.l r:urrdkrp åssrp I råtsåursuåprå^ I t6l r åtq 3o Surusqluetqord io -å^e8ddo roj rcst:ir.rurn rl uofsluratur rttår uå tdeuddo rppd.t ursuru!r\råpunt.lr I ltrporåu ruråpolu rol ru Lurto{s åpurpåt slåpu l 3o trf ssurusr^råpun ^ ruåtpåu! r ^ Luos ruåsprw rol]åd.pråqr e;rr8 p åpuidøt l.p I "1top ruun)l! III ofo r{:lroq tsuei roj æ^.punsåty.ruåsprr{ uotuv rezrfg roll:r u:luåplscrcl rprol ]åpr.)qr r ueri åpuå^up uåp r",\ utlrg såuu qol Surulnts usruru"s td otlrs palu punqrolå8pug så8ron påru r)i-eiuori rr y (z 'låpunqroj roj re^ot ID 1srtln 3pråqr"ln 3 ltl rårulåh soorc u?f Jåisroruori 6() tuåqr3h JrlrE tp{o^prqlåråtså,{øq.unrg $uu?qot urård?i ^r? polsåq ltlos,ild^lnsprsqrn r. åu.spåu v (l :ft^ ^? tcs :)Io1 rår(lssruuilur tuos rå:{?s åtstøl z åo 'ftåbuå rors p3uj r]pt åtq punqrotå8puq BrrJir:{s^rt 1å arssrucsro påru tsprlql Lottl 'åu"q lrq 9d punqrotaspug $ron 1åtrlr]s 8rs$usuoisEsru"tro -p.!u 0 I 6u,rruo u r appeq uios ipunqrojåbpu" '"tr"r r"]:;;:"j uåqåirrn qtrn[rørue8urirtulåu åppeq punqrotåp;rrg ]s.ron åuårddo I lll lor\trelllul Io1 unr8 såuu qol røj p'ruolåisu?d å8ron r uois sru -ptuo3åpuq 4srøj u:p erhr punqroje8prrg {s.ron rn^ rlis )isuorsrh 'punqrojå3pug IsroN åtq u^nu slrpunqrod Zt6i luds 8 u.p otso,.roh pu ro gd lploq^?.tq Surp srojluråu.; åpuårånrnsuol sprnqrot a,{u 1åC lusqqnpisur.rol e{ å e]?^ ål3er$ 3(r Ln.sprt{.råurtåH,urug) rcrtll:h D tjåisroluo) to æft.g 'uåsnftof lploåp snerårså,{øq ri; ja l)tåtrlre,zp,{rd rturn n]j (lueprsord.shl unlg sirrueqof urerdrt,(ruåprserd) punsåty,uråsprw rorlåu :rilll^.lq år{rssruuåtur IrI ttm.roj srepunqlol

19 Lrlønte sekreiæfer i de forckjcllige byer'). Dc mesr kjcdrc av disse sekrelæfene (som senefe fikk tirel av kretssekretærcr) var dr. Ferdinand Bie. Kr.sand S, olynpisk mesrer i 5 kamp l9l 2. rckror M jdsem. Alesund. og Sta!angers legendariske borgcrmesier Betrand Middellhon. McdLemskontingenien ble laslsatt ril kr. 2. pr. :if. I styrenøle 9. mai 1932 ble arkirekt MorLcn Wagle ndsatt soln tbrbxndets kasserer. HiD førre også den løpcnde kofrespondanse. For de!!c nottok han den <fyrslelige, godiglørelse rvkr.25. pr mnd.det neste organrsasj onsm essigc skrrftvar å nedsette et ulvalg til å urarbcide regler tbr autorisåsjon av bridgeiærere. Og med lbndsmegle. Isak Nielsen. som hadde grunnlagi og var redaklør av Nordisk Bridge MagasiD. ble d t inngåll avlale om at lbrbundcl disponerie lørste side i hvcrr Dummer. Vidcre ble det beslurrer å arrangere bykamp meltom Bergen og Oslo, som dannet tyngdepunktene i lbrbundel. Styret rok ogsa opp arbcidet med å skalte mcdlemmene brldgereklisiiå til billjgsl muljg pfrs, og sist. men ikke minsr: Til dcn slore iniernåsjonåle turnering i Scheleningen. Nederlmd den :l l0 juni 1932 med deltagelse av: Belgia. England, Nederland. Norge. Tyskland og Øsierrike ble uttaii: kaprein Johannes Brun. overreiissåklører Reidar W. Cundersen, konlorijef Jan croos Hclmer, høycsrcfettsadlokat Erling Onsager og fondsmegler Trygvc Sommertilr. som alle reiste for egen regning. Det ukjente norske laget pijordc det overraskendc godt. Då bare 2 runder gjensto, lå låget tå annenplass ikkc mere enn l8 poeng efter Øslerrike. Det norske laget satser spody alr på å vinne rurdoringen. men sprakk og fdlt ned på tredjcplassen. Østerikc vant. Forbundet utårbeidcl videre en o\ersiki over de besre forner tbr med de lovbestenmetser som vår dxplikåtnatcher åktuellc for slike m{tch r. ble disiribuerr åjennom sekretærene i de forskjellige dislrikter. Resultaiet av forbundels cncrgiske pionerårbeid lor ikke l nge vcnte på seg. I septcmber 1931 hadde lbrbundet fåft 700 mcdlemmer (rnklusi!c23 klubber, hvora! 10 fraoslo).ogi novcmbcr 1933 passerle medlemsiallel 2000 (inklusive 31 llubbcr. hvo.av t3 fra Oslo). Allerede ni vår dcr klubbene som reprcsenterre hovedrvdgden av torbxndetsmcdlemstall. lbrpr. 31r12 l933varderbare258personiige medlemmcr (187 i Oslo og 71 utenbyt. I l9l2 arrangede Culbertson for første gang sin <World Bridge Ollmpic) en verdensomspennende turnering med konsrruertc spill utvalgt av Amerikas ledende cksperrer med Culbcflson i spissen. Tumcringen. soln omfattet l6 spill. ble en arviss forereelse. Jeg kad nreger sodt huske hvilken sirålende PR ibr norsk bfidsc dei lar t'7

20 8t r.ue le rtrl! tt6l r 'uåqqnlliul..roc ^r ur]lpsul usirh su.qig rorl.t!p r:^olrrsrt Jnd ånlåru la )p$ olso I ussssriturå:plrg 'unols:uuaurnt s!u.dunisds{srå}seluså8ron \? u.n-uqril^111 påtu epsrluo åsrtsl.rods låp?d 3() Punqrolrn-prr[ )tsron re u:; urus{qddo på!r! åptrujo å8rssåruslroislsnr??ro 1åp!d åpgq Plåqrr åt -uåt8åluun$urs p.^ t.s rilli r ods ådip ån s urq roåq l:)r,{lsspunqroj r uur 13tr^ uåsto,9urrr1 rar:ut)i)lrsnu 'rrurls sirlsv ålq 8u^ørol iiiusrrusuååråa./rrrrr 3o ueq uås.urv rut rqi (i) rp. 9s I, råpp u. I.r.ucs.rP lt å 1s su t{ I uul rilt^ åtq u33rås uåsåurv piul n{ punqroj.spils ri!.'on uåqåuu"p ^ lq rurrp{quur uå ruåprs:rd ^" 11 låln^ u g såuusqor :lq tt6l I. lssrårl 1r3. lrs llg ståri usou le tr1 uopour s)pjr l"^ u.pll åu.sr..r)i uålul låplåqn åp.l 9 uå,\ciddo påru rår:4er1:sslårl trl r u^autn ålq rel'lårils å;rtpsrs åct Irrtrrur,l to suorl_'pu lpron 0l itlåpuørl-røs 3o pron 6 3row I åu"protjsousos pu tuproh u.tu3a / puet"tou 9 låptv ls.^ Bo NnV S lrroråtåi t puntdo to )rtttrpoh \nqsielv t ptojrø z ofo I :råst.q0t åpu.;tølr I:puul åtq rapuel 8o rell:lpe\ å1.røtrnofe:[u l]e1p!^ råp.tq relrlps^.]lip pclu ftrsrxes I 'r3punqroj ^P ruatpåuj årr^ åuunl åunis r:qqntl,r,q le n?rpå^ råp åtq it6t r.iuuspunqroj 9d ddo ruol {u9d u3)rs "p 30 ;url.ls.u?d Surupro{u Irr SrtsroJ p.u auuoluå{ ltåntuir! 3o suetssruålpeur ulo råtllusrøds.plrln E tå rs tå8uu EIpd nxq.p Furt u. ri g iru!.ou ålocru i-råqsuøj to ofo \sow \soleuøh 'rrrueh'uå8l.g Ert.!tul3p osl påru a6t r.iunspunqroj u.htr rwru å:rtnur rsauåd!d uåies å^pdåq??d løsroj ro Srtepril llsur? lploqåuur u: o)io1ord..rits uros 'uolsn iuol 5pu. )ts"rr3,\o.ou u3p.nr^!(sur.rpuljroj uoou TFåroJ r nu Ir1åuur uåpq rltr tu?.j!åurutnlstrl urs u.st.^r.ris!å 33rlluåså^ låp I tuos!år(1sr <r.iuu!tpru rn-'ruo!.'3d ^r s'seq!d å)l)ir pslp 3o';urr!pr rst.rl;o '{q peu lpupt åtåq t.p r.^o Butrr -lnlstq åsrsseurqqnll uåp råuå såii.(qtn uokesu'?tro slepunqro4, :lå lsspunqroj l'l ^årq I qqnll -e8pug su.srig t6t renu'rl 6t åpårålp ols.roj rojråc lapunq.tol åuåurxop uros råruluåtprul å3quosr.d.p to uåqqnh;ulrrol lpunr uåsr:rl r Å lå(l IS! rålur rlr )tsrlryrd åppnq 5uåqqnl) låpunqrq roj uuojluofsesru!8ro å:rprrur.q 'å8itiu uåp r?r.i)i uåstjuuls r Brpuå^pøu!er^ åppbq luos 'clttssulåpåurqqnl) io d {ssluålp.ur Squosråd ^? ucbu rpuelquåruul s n? lrel I 3IIåruul.l l ^qr.nå ålq le(j! rds.uunl uu.lup.rou rrpof åsr\" å)tsrou I -uolsåplsrlsrøl taåpuq :rlq låo illruotsruråltll I ru:lq tt6l t 8unj.r) olro 3o ursl.in I si up

21 dåtidens forhold ueter berydelig betøp til disposisjon for innkjøp av en <Oslopokal,). Hele 600 troner. Med nåtid ns inflaterte pengeverdi virker nok ikke beløper så rmponerende stort som det udl dengang. Det viser et par eksemplef på Arslamen tlengang: Høyesrer ftsdommer kr. I2650., byråsjef i Ståren kf. 76s0., alminnelig bankiunksjona kr. 4800, (og det var vel å merke ifølge rariffen først e(er n års ijenesre). Grunnen til at Oslopokalen ble så populær og glimrende propagan, daturnering var at her kunne h\rer enesre klubb. som var tilsluftet Norsk Bridgeforbund, sljlle lag uanset kvalitet. Hver klubb møtte samtlige andre startende klubber, for lumeringen gikk over flere spilleaftener. Kåmpen om Oslopokålen ble i åren 1934 og 1935 kå1t Oslomesterskapet, for dengang eksisterte ingen krerskamper. Oslopokåhurneringen var en lagturnering. Inreressen for lagbridge vokste og 4. september 1935 ble Osloligaen stariei av 22 Osloklubb r med N.M. Nielsen somformånn. På basis av resul talene ioslopokalen bleklubbene delt i 3 grupper(a-b ogc). Osloligaen besrod bare i 2 år og ble i 1937 erstattel med krerskamper for lag. Men Ostoligaen var åltså det første organiserte opplegg til regulære lagkamper og som sådan banebrytende i Norsk Bridgelb$und. Norsk Bridgeforbund var en meget livskraftig ung ofsanisasjon. Pionerene arbeidet med iver og dykrighet for å konsotjdere organisa, slonen. All rede i 1934 ble regler for autorisasjon av bridgelærere utformet og de I første som iok dcnne autorisasjon var Per Bans. Joninner Bnrn og trk. Ala Sandberg I 1933, 1934 og 1935 alrangette forbunder sjn landskonkurranse en oppgaveturnering med l2konsrruerre spill. Tnreressen for iurneringenvår sior i l934dettok f.eks. hele700 spillere. Disse landslurn eringene og den interesse de ble llløtt med utover landet, baner veien lor Norgesmesterskapet for klubber, som iok sin begynnetse i 1936 Bergens Bridgeklubb ble vår første Norgesmester for klubber og der skulle gå hele 42 år lør klubben &jentok denne bragd. Mønst rlover for rye klubber ble utarbeidet og spillerflukt fia klubb neble det satteneffektiv stopper forgjennom bestemmelsen om at (spill re i forbundets turneringer kan bare representere n klubb i Det grunnleggende pionerarbeid. som her er skissert, bar frukter. Pr. 31,/ var hele 76 klubber medlemmer a! forbunder. Og i 1937 kunne lorbundels president OIuf Aall konstatere: (Efter 5 års virke har vi nå iåti en låsl oppbygger organisasjon. Mange og store oppgaver er løst, førs1 og fremsr kretsinndelingen og Norgesmesterskapskampene. Tilslutningen av klubber til forbundet. t9

22 0z io )irå]s!s 3.s tåslo^ ponqrojå8p'r8 ISroN re^ gt6l I urug såuunqor rp lår,(ls r ]råtuåsård.r siron r ^ ots srubiro!8puq åisiådornå uåp zt6t I ån:!å1 å3pu8 JruoqEur:lut ^? ueslerlrrs?{ llåh 'uap rauåfuol låc osur?ssau.r uå (uååuru8eråqotso) rå c unl Ir^ u.pnulå{ ållsu?)i uon poi rr^ uop rproj usur ')i!rou r ^ uåp 'ProJ r{)ll ar.^ssåp årrå^ssåc r.lstlroj lltl (uåsuruier:qotso, :o rue,\ råubla uåhl rååøllxos ladtuåtl å8"ooq ro^q ioåpeis r rp\ rrurlla 3.) u.slrln eplqro^q'uopuo'i I.løu 15 pd urlt"s låtpu q:q PnnqroJ 3lPuokl?ur5lul rec Sui^qn ols 1. lf illnls Ilrdssrols åp ro^rl 'r.dup Iåll I s.låldrs{" auun)l!)ti åurulqddo su q r t: ruos 'reå ulr.rrs uå1ii ro^ll tt.supn l ds låuunr roj Surod z åp rr^ 1å(I (1uorlqrrdr:IlElu> urp 3rø ;! På{ rå8plrq8el l.pø u.iulu -ååråqolso ti åruåru u'?h p!?1s1olu.n'quul sråunna reurg uslsuå^s ire^ rall t.:)i)i.r 31srøJ r Inuotsturålur LuouuålåI.I{I åu.rssåp ots <uåtutubår.qotso, uå!\l u.^qråuå e8ron r rælndod la8eiu 3lq Eo otso r åuådru"tesrt r.rpunlpu.åut r!røj ålq uål usbu r(3år.q auuåc ts i/ BsIl] lltlnsårduln) åuåod ts : lrors roj Buaod 8Z io å lds 9d 8uåod 9i lcuun^ llq g 3?.1 tuåod t, r uåro.s roj Susodq.rrtu 9f!P pcul uåruluts Luos iråodqntur 8t lcuun^ V 8Et rtq fitds ro.{ Sucodq.l ul 8Z:g'LZ- SlZt09L9 :g 3 'I 8uåodqrlttu 9t : t 9t : StZ r0z6 8 :V 3t1 råll ls8ull:p p.u årors euun^ urs rår:pl^rp iil ua,!h lltls8uqåp I Itz r!å (t9 lå Isdu:slå 1r?^ r tuo!) Ilrds llelu'r piu rrap rp uos 089 ti ero.sl'rlot suådu?t rrq Sueod 0919 l5uun^ rdq A 3"1 suålu uåod 026I l.uun^ ftq V ipt sr^h {trds lprur Påur t.råpl^ip ålq..ro.q"lol åuu3(l uådu I r u3ro3qrrol ruolluarj p3^r.p Bo lålstl aurs 9d uorors ålraluluns inl å33åa iuaod I Ei rds I.roG^En '8urod Z EB llds låu n^ 8ul Z ulollåru råptollrojc{rrils roj l)i{rlln liåioi li8åu r: 3 (ui8ulltåråqofo) 'påul rraunluo)t rtq 3ut3 u.ou tåt ulos '!dl!'!it l ro-i ål1ilus;uru;.llq.tsåq 3o ålstuosrolx uåp Is9:t?J (:oiu:eråqolso, urs å1råsuxt u:slern N N åo lå8uuournl slapunqroj rll? roj lår ^su )nq uos ir.påf8uueurnl (.ll.uotsejord) 51srø.I uls 119J tcpunqroj rppeq Suruarj ollo r3røl{?ss!å!e^o I rir.{tsslår:{.lsrøj.urs {Ig r.pbvjså^ 3o 3et5puørl 'Putlt8od røl St6l ill rleq ålln^ 1.O TIl )to1 uåburrlr^tn euuåp u:tri{ uåd? resrerl åbuåø 5p I rå isslårl.u3: Il u3r:^9s3o Btliurol wlpå^ {suon'q Fl",\lec leqqnli zn ep pnp.luto raqaqolso 3r,{tss1crl1å:å 1]rs 9J eltnls uastår{olso 1t 11r1P.^ 15p 5lq :urr sruups?d tåsurr Td uohtulepnp 8ut^8u"l3(Jrors rapun lur.rtn :lq ussp'ht rorlår lapr e,1p,?lfrr, ålsrøj l]ls r.punqrol Ir{s 916I I ( u.prå^ r å]srø1s råp ttss l,{ildlår 'punqiolå8p å IsroN ri l.^ usur tph s uofs?slu åro r?^ 30 u!;pt.iq rol åssalålur Srrapå13 uå LrIo rå auoj 'åstårrød r4^ \? putl rå roj ipuålis.uå louls'^

23 disponerle over så dyktige ledere og turneringseksperler at Johannes Brur tok opp tanken i styrei om at Norge skulle påta seg arrangemen- 1el av Europamesterskapei Etter gjentagnc drøftelsff i styret innbød Norg til Europamesterskap i Oslo i938 uten ai saken var biltt tatt opp og vedlåtl på bidgetinget Et nyft bevis på den autoritærc måte lorbundet ble ledet på! Selv om forberedelsene til Europameslerskapet opptok meget åv forbundsstyrets tid. lå ikk e arbeider innenlands ned e. Det første nonke damemesterskap bl arrangert i bonus for honnører i turneringer ble sløyitt eller vedtak i styret og spillene fra N orgesmesterskapet l9 3 7 ble urgilt i bokform. Og i 1938 fitk s kr tæren sir litel endret til forbundssekretær. Bameårene vår forbi. Norsk Bridgeforbund har alltid holdt en strengi nøytral linje j ålle politiske spørsmål. Der måtte faktisk en verdenskrig til for åt deite nøytrale prinsipp skull tå en eneste unntag lse: Landssvikopp&jøret i Den poliliske nøytralitetslinjen ble første gang markert da forbundsstyrel i møte 2. mai 1935 avslo et lorslag fra Krisiiansund Bridgeklubb om bidrag til den Ns-pregede Arbeidsfylkingen. Men tross forbundets rene linje kom politikken allikevel inn i bridgen før sisre verdenskrig. O. Solem-Braathen, som var drivkrat'ten for bridge innen årbeiderbeveselsen. beskrev forholdene slik i l917: (Bridgespillet har forlengst erobret seg en plass også innen arbeiderklassen, og spillet dyrkes med interesse både innen de forskjellige tbreninger og på utållige arbeidsplasser. Der er betegnerde for interessen at tilmed d korte frokost og middagspauser nu benyttes til robberbridge. D nne omseggdpende dyfkning av spillet nedførte gan\kc nururlig krarer om å legfe bridge under orgoni\d.jon.me*ree lbrn1er. og Arbeidernes Idreusforbund opprok 1936 bridge på sirr prograrn. Konkurrånsen om der første Oslomesterskap ble avsluuer utpå vinteren 1937 ned bridgeklubben Thor som mester. Krersen arrangerte også en bedriftsturnering med deltagelse av ca. 300 spillere fra nesten 40 bedrifter.*) Bridgeklubben Thor. ja. Innmeldi i Norsk Bridgeforbund i seprember Utmeldr januar 1916 pga. siarlen av arbeiderbidgen. Solem-Braathen åvslutter slik: (Man har lia A.LF. hoid ikke obse err noen politisk stillingrag n innen Norsk Bidgeforbund, og der består således iniei kampforhold mellem de to organisasjonen ) noe som kom klart iilsyne da Norge bl okkupert 3 år senere. Selv om arbeiderbrjdgen sportslig selt stod i skyggen av Norsk *) Detle var den førsre bedriftstum fidg i Norse 2l

24 rc\q råi"s I åsiåuuotlpot s]åi{lsspunqroj }å1uåquur nq E puqqro.i?d uå1n punqrot!8pug IsroN låinterr rå å))tr uos uofsnlqsurå8p q uåou PåLu rasuqpu"qroj åpåtuu, ot)ir u I qqnfl rsltå s1år)r ue osråu -u.qpot Iq tcr{lsspunqrol Iq tpu.suur årr^ I?)s urtdsitrds suåst.r) uåslår)i uåuur re8uuåu.rrt 3på1 3o euås8u 8r trr^ørot åo råpunqro-i såtlruolsrq ruos låqluoslrr,\ uåp å^øln rc :^E;ddo suåslår)t ^? :ulos r ståuruå1såq åsørotrr 3lsur8 pilu (!u:sleq roj rdåruåltådr le ]esuqe8pu{ {orpå^ otso r å lssråq re;å ^ 3uuøJuur ^! å8toj uros 'sr suur rols u! r.q 3prol; uåsto Surrå 3o uåst.rn t L N ';ulxår) ono lturl llnj påru å]1"suoj ouåtu.uåsutressuuåurnt ^E o uåtl -otsrsru?3ro ^ u:8uru8,{qtn påul lepråqrv rcot[uo{l?rs.ds lq rr Fa^o ålq Surule4sln rols I ouåpråqrellelåp ruo ^lås 'snloj r årtoitøj^tås pols 8E6t l:drlsråisåur?dorn3 Irl åuosloporåq.rod ruåprsård ulos urug seuueqol ulåld?)i II?VJnto relo^p9srfrersa,{øq åftnjrå]]r /f6l I i]s erl riåtsuofs"rluåsuo{ r 3pøp u q ro^q puet:{sil ID tpuås 8o uersar åtq u"h i8.ron r.tq ueq!s lpupl u,{u F r åstårå,.^ lnflurull{u Iu uå ddo Et _D?d uårju"r a:plr ti)tro l.uitiåf uel! uåleqbqnur 9d å1:{r pols l.p ts '!slårl såuråtrdsåbp q usuut uepro r i?^ uåsuår8 r.^o åulturls.slepurqrorl å3rr5^s Irt?rp 9 l.pl.ilo llråls leu{tåi.tq uå8rrlrrpun 19.lurur?srEd roj }ed?{sråts -åuså8ron r uåssr!-t lrlqod-.lt H lru u leue z ru åtq 3o zn6t o{so roj rede{sråts.urred si!.}tup^åc I.I{!uI ruos uozrpnu),{pp:i påu altlds! tq utq ro^q 'punqrojå3pug lsron r JAV tr3qqnhå8puq ^p ulåtpelu ]"^ uosrådl ^ud ruos )trurltåf ln unuej lep pa^ tsåq åflsulrl sås,{tåq åuåpunq.roj ol åp Luo åru prdpu tså?puq r uå.l]uojåssrl)i ilqltdsln lpo? råtåm 1. r.l1elruo{jlun4 r Ilrds}nuollå:urs lr tåili uorl r?q l:urtlåi 'oi> (iairå^øh r uoltå8urs urptn rp np r:tirds uåprå^ srrolo^quåw) uetu p åtun uåp åu"rs '!(i!ån) rsiieru.påiserrå^o såuuåq å]rnds atrijunrl u3bui, ireusfq ue rers"{ uåru"p å8un uåp 3o uå8uol p.!u I{Els uåråtlrds rå^øtl uelrr 3Iåurntor 3o ss3 rå^øpl?d uur ulol råil ru såuuåh rå^øl1 r uollå8urs UIS tn åtllds 3o rwrluotlturul uå r rå rdslour rlq lulxp 3un ua :uåuots ntis rol åpuorsrlsnll ll:rt rå iuuntu uå8e $laurtlcl?.rl rrq 3åi luos :åroptåun ualrr u:i lursuuf;eqfu e E pårx lprtq 3lrrs.ll-r!u ueq uro \lås 'r3llnrt!po8 l"q pråqærødiusur s)iåur.i punqrotsrrspl ssuråpråqrv t å3prq r rotlrullur luos u sue itq 3o'flu!u,{g Isrrrrod tuos c8ron r tåu^eq u?h l.putt lo!æq.uotsrz u Bp pur?tårpåj t]rs P{ åu,{u åutrn 'åpøl r ^ Luos lrrrlrl r,i}l rlls:lusueprå^ åis:{rrj'lsø uåp l lsultu åi)ir så]pl,{ls i]]cc pålu!u3 vroli?juå;opuåpålq "3orut3] Isq?r{ouråp r lreu III: }rå^qrå}]å uåturr{r,\ln ro,\q punqrojå;pu{

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR

NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR NORSK BRIDGEFORBUND GJENNOM 75 ÅR Utgiver: Norsk Bridge Forbund Forfatter: Geir Gisnås 2006 Design og ombrekking: Rita Åse/Duo Design Trykkeri: Valdres Trykkeri ISBN

Detaljer

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. -

;;IDGE MAGASIN I{ORDISK L^IER DEN MODERNE BRIDGE ARKITEKT WACLE ' UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I. - Postboks 7. - I{ORDISK ;;IDGE MAGASIN,t. Årg. Algun 1933 Nr, 6 UTGITT AV: NORSK BRIDGE,AKAD E I{I urkonmer I qrns njnedlir, uidiarl 5oni (,måncdele iuni oc iuli Årsaoonnemen. rr. b.00. Kunloier os eksp"d v,rlakole'i,

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934

NORSHSK. mg g. SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND. \,bq*' HEFTE 2 FEBRUAR 1934 NORSHSK BR mg g SgAGÅ$NN ORGAN FOR NORSK BR{OGøFORE{JND * t t+ \,bq*' * s e & HEFTE 2 FEBRUAR 1934 Har ffie betall å rskonf lngen*en $or 1934 Posfadresse: NORDISK BRIDGE MAGASIhI A. /r{. HANCHES IOR!^G

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

SNO. "~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke

SNO. ~trakter. H I tat I B en i dag er ifølge denne liste syke Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 26-5. årg.. FREDAG 13. JULI 1951 Stoler ikke Kreml på den russiske arme? Flyktet ryktene russisk offiser om uroligheter PriVat til «8. Mai» fra InsbrUck.

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*,

Dcscmher 1995 f. iirgang $-*, ..R\ei 4 Dcscmher 1995 f. iirgang *. $-*, S (.lw@cup INTERNASJONAL FOTBALLTURNERING SKAGEN, DANMARK I TIDEN 21,-26. JULI 1996.F\ 'a?\ (CUPPEN PA TOPPENl> KlasseinndetinS. Spilletiderl vinne( 1995: AElite*

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK

~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK ~ORGANISASJONEN FOR DEN AUTORISERTE FL YTEKNlK ~ na3 -a5. MEDLE AV..'1..,~ ;~ AIRCRA ENGINEERS INtÈRNATIONAL,...,,' - J.-i l ~' ( ~',,_ - i-....y-)./-"~ ~,_ ~ lt -" " ~.- 1.I.. n... FI.,IM Sp- a a a ac

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

Stangelle blir ny president?

Stangelle blir ny president? NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 2 Mai 2004 10. årgang Hvordan spiller du? Du er i 7 kløver uten innmeldinger og får ruter konge ut. Hvordan spiller du? Stangelle blir ny president?

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb

Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Norsk Budoforbunds historie Av Thomas Nilsen, Stavanger Karateklubb Stiftelsen av Norges Karate Forbund Det er neppe noen overdrivelse å si at Norges Karateforbund kom til verden som følge av en noe tilfeldig

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner

SNO. Versailles-traktaten. Menneskesmugling og illegal innvandring. Et monument av hat, hevn og begjærlighet. SPROGKRIG med undertoner OG NR. 1, 24. ÅRGANG LØRDAG 11. JANUAR 1975 LØSSALG KR. 3,- SPROGKRIG med undertoner FLANDERN I HARNISK Versailles-traktaten ALARIK: av 1919 Et monument av hat, hevn og begjærlighet I almindelighet,gjelder

Detaljer

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955

HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 HEISMONTØRENES FORENING 25 ÅR 1930-5. desember - 1955 Utarbeidet av Arvid G. Hansen Utgitt av Heismontørenes Forening Oslo 1955 SKANDIA TRYKKERI OSLO 1955 FORORD Når Heismontørenes Forening ved sitt 25

Detaljer

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett!

God Jul. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Bridgefestivalen tar fasong. Sogn og Fjordane best på nett! NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 5/6 Desember 2004 10. årgang God Jul Hjelp Macho å løse julenøtter og jule-x side 35, 36, 37 Hvordan spiller du? Nord 64 9752 5 ED10653 Syd EKDJ5 KD

Detaljer

SNO. Lørdag 21. Januar 1956

SNO. Lørdag 21. Januar 1956 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Det er ens eg~ indre som er sorgens og gledens kilde. Knut Hamsun.. Nr.'" 3 5. årg. OG Lørdag 21. Januar 1956 Løssalg 50 øre Det er ikkje me som skal tala for

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund 13.-16. mai 2010 BK Grand 75 år BK Grand Ålesund 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 VELKOMSTBULLETIN Velkommen til Ålesund! Bridgeklubben Grand og dens gode støttespillere ønsker alle hjertelig

Detaljer