Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening."

Transkript

1

2

3

4

5 NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet mi selvsagt markeres pa en tilbsrlig festlig mite. Men et jubileumshr inviterer ikke bare ti1 festing, men ogsh ti1 alvorlig ettertanke og kritisk selvgranskning. For meg som foreningsformann star jubileumsiret som et egnet tidspunkt for en vurdering av foreningens virksomhet i lys av de mdl statuttene tillegger foreningen og i lys av de cavrige mi1 man som norsk entomolog mitte finne det naturlig A tillegge en entomologisk forening. Jeg vil i denne lille artikkelen foreta en slik vurdering, og dessuten redegjsre for enkelte tiltak vi arbeider med for A utvide foreningsaktiviteten. Ti1 tross for at Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 ir er Norges insektfauna rel'ativt dirlig kjent. Dette gjelder ikke minst ved sammenligning med situasjonen i de andre nordiske land. En slik konstatering innebarer ikke en underkjennelse av det betydelige entomologiske arbeide som gjennom hrene har vart utfsrt i virt land. Den omfattende informasjon vi tross alt sitter inne med ndr det gjelder norsk insektfauna fremstir som summen av en rekke betydelige entomologers livsverk. Men svart meget star igjen fcar det foreligger en tilnarmet kartlegging av den norske insektfauna, f.eks. slik man har oppnidd i Norden forcavrig. For oss som sitter i ledelsen i Norsk Entomologisk Forening represtnterer en slik situasjon en hanske, som vi ser det som vir oppgave i ta opp. De betydelige mangler som foreligger i kjennskapen ti1 den norske insektfaunaen er trolig fcarst og fremst et resultat av at virt land er langstrakt og tynt befolket. I Norge vil utforskingen av insektfaunaen derfor, kanskje mer enn i andre land, mitte baseres ph en omfattende innsats fra folk som fsrst og fremst har sin egen interesse og iver for saken som drivkraft, dvs. amatcar-entomologer. Fagentomologene har for en stor del en annen interesse-profil, og de vil heller ikke bli mange nok ti1 at det vil vare mulig A basere et slikt arbeide pi deres innsats. Det er med andre ord klart at det fortsatt er amaterrenes innsats som vil matte utgjerre hovedtyngden i innsatsen for utforskningen av virt lands insektfauna.

6 Salget av popular-litteratur om insekter tyder pa at det er mange insektinteresserte i vart land, men tallet pa mer c(avanserte)> amatrar-entomologer er allikevel lavt. For de aller fleste er interessen for insekter av kort varighet, noe som for manges vedkommende nok kan henge sammen rned mangelen pi kontakt rned et entomologisk miljer som gjrar det mulig i utvikle interessen utover farveplansje-nivaet. Landets langstrakthet og spredte bosetting har aksentuert dette problemet. For Norsk Entomologisk Forening er det en viktig oppgave i fungere som kontaktskaper for insektinteresserte, men det mi slies fast at foreningens virksomhet pi dette omradet ikke pi langt nar er tilstrekkelig for A dekke behovet, sarlig ikke blant de yngste og hos folk utenom Oslo-omridet. Foreningens aktivitet har i det store og hele vzrt lagt ti1 Oslo rned omland, og medlemmene rundt i landet har i praksis vart avskiret fra A delta. For A gjerre disse problemene mindre, ble Norsk entomologisk Forening omstrukturert pi Arsmratet i 1978, idet det da ble ipnet formell adgang ti1 A opprette lokale grupper av foreningen overalt hvor det matte vzre grunnlag for det. Slike lokale grupper er na formelt opprettet eller under opprettelse pi Jzren, i Trondheim og i Tromser. I Bergen har det lenge vzrt en entomologisk klubb, uten formell tilknytning ti1 Norsk Entomologisk Forening, men som arbeider i trid rned foreningens intensjoner rned slike grupper. Ved i desentralisere aktiviteten pa denne maten, vil langt flere enn hittil bli tilbudt et lokalt entomologisk miljra. Gruppene er tenkt i skulle tilby interesserte b1.a. foredrag om entomologiske emner, hjelp rned litteratur og mikroskop ti1 bestemmelse av materiale, arrangement av ekskursjoner, anskaffelse av utstyr osv. Oppbyggingen av denne lokale aktiviteten vil gjrare at den vesentligste delen av foreningens utadvendte virksomhet etterhvert vil forega i regi av de lokale gruppene. En slik omstrukturering byr ogsa pa rakonomiske fordeler, idet lokale grupper vil kunne srake lokale myndigheter om stratte ti1 sin virksomhet. Gruppene vil selvsagt ogsi motta stertte fra foreningen, men de star helt fritt ti1 A legge opp sin aktivitetsprofil. Vi venter at denne omleggingen vil trekke langt flere enn hittil rned i entomologisk virksomhet, rned en raket innsats for entomologisk kartlegging av Norge som ett av resultatene, og en mulighet for A utvikle en mer differensiert systematisk ekspertise som et annet. I trid rned dette er det viktig at det ogsa foreligger muligheter for A kunne publisere vitenskapelige arbeider av den type som kan komme ut av gruppens virksomhet. Vi venter at Norsk Entomologisk Tidsskrift i sin nye form vil fungere sorn et fullverdig publiseringstilbud for dette

7 stoffet, som i likhet med tidsskriftet forst og fremst vil ha et faunistisk tilsnitt. Dessuten er det viktig a viderefore, og helst utvide, ctinsektnytt>>, som kanskje er det viktigste kontaktforum for vare amator-entomologer. Norsk Entomologisk Forening skal ikke fungere som en forening bare for amatorene, men ogsa for landets fagentomologer. I motsetning ti1 amatorene, som vesentlig er samlere i en eller annen form, er fagentomologene en meget uensartet gruppe. Fagentomologene arbeider innefor en rekke forskjellige felter, f.eks. systematikk, okologi, etologi, og fysiologi. Noen er kanskje ikke primaert interessert i insekter, men har ((snublet>> borti dem som egnede forsoksdyr, eller som organismer av okonomisk betydning. En sb sammensatt gruppe vil matte dekke sitt faglige kontaktbehov forst og fremst gjennom andre fora, som ofte vil vaere basert pa andre fellesnevnere enn entomologien. En forening basert pa entomologi som fellesnevner vil neppe noensinne komme i forste rekke som kontaktforum for fagentomologer. Ikke desto mindre har v%r forening en rekke oppgaver ii ivareta ogsh overfor fagentomologene. Foreningen har i en Brrekke utgitt Norsk Entomologisk Tidsskrift, som har vaert et viktig publiseringsforum for norske entomologer. Tidsskriftet har i en tid statt i fare for A matte innstille, idet NAVF, som har stitt for det vesentlige av finansieringen, onsker % prioritere storre og mer gjennomslagskraftige internasjonale tidsskrifter. Det har imidlertid lyktes A vinne forstaelse innen NAVF for at ogsa nasjonale tidsskrifter har sin berettigelse, idet ikke alle publiseringsbehov er dekket gjennom det internasjonale publiseringstilbudet. Norsk Entomologisk Forening vil dermed ogsa i fremtiden, og fortsatt med finansiell stotte fra NAVF, kunne tilby landet fagentomologer et tidsskrift som dekker det av deres publiseringsbehov som ikke er dekket gjennom internasjonale tidsskrifter. En annen aktivitet i foreningsregi som i det vesentligste har fungert som et tilbud ti1 fagentomologene er de entomologiske vintermotene, som er blitt arrangert hvert annet %r. P i disse motene er entomologer fra hele landet kommet sarnmen, og mstene later til A vaere svart populaere. Disse arrangementene vil derfor bli viderefort i fremtiden.

8 Et annet tiltak som b0r kunne bli av stor betydning for landets fagentomologer er opprettelsen av en sikalt entomologisk databank. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det ofte, og kanskje sarlig blant fagentomologer, kan oppsti behov for eksperthjelp ti1 systematisk bestemmelse av materiale man selv ikke kjenner sarlig godt. Videre kan det blant biologer som arbeider med spesielle gruppers utbredelse og biologi ofte oppsti behov for en komplett oversikt over alt tilgjengelig materiale innenfor vedkommende grupper. Private sdmlere sitter ofte inne rned et betydelig materiale og en betydelig systematisk ekspertise, som i prinsippet bor vare tilgjengelig for alle sorn arbeider med problemer der deres materiale og ekspertise kan vare av betydning. Med opprettelsen av en entomologisk databank onsker vi B fi en sentral oversikt over hvem innen landet sorn sitter inne med materiale eller ekspertise innen de forskjellige insektgrupper. Ved i henvende seg ti1 databanken, vil trengende entomologer raskt kunne fi full oversikt over innenlandsk materiale og ekspertise. Et hovedproblem ved i gjerre en slik databank funksjonell er mangelen pi innenlandsk ekspertise nir det gjelder viktige insektordener. Rimeligvis er populare samlergrupper sorn Lepidoptera og Coleoptera relativt godt dekket, men allerede innenfor de viktige ordnene Diptera, Hemiptera og Hymenoptera har vi betydelige huller i virt ekspertisetilbud. Det mi vare en oppgave for Norsk Entomologisk Forening A oppmuntre insektinteresserte ti1 A spesialisere seg pi nye, hittil lite dekkede insektgrupper. Et virkemiddel ti1 i stimulere denne aktiviteten er opprettelsen av arbeidsgrupper rundt de forskjellige systematiske gruppene. For Coleoptera er det allerede dannet en slik arbeidsgruppe, kalt Coleopterologisk Arbeidsgruppe eller COLARB. Det er onskelig at folk som samarbeider med andre systematiske grupper ogs& etterhvert kan sl& seg sammen og danne LEPARB, HYMARB, DIPARB og HEMARB osv. Ved siden av i styrke den tilgjengelige ekspertisen innen de respektive insektvrdener, vil etableringen av slike arbeidsgrupper kunne vare en stimulans for utforskningen av utbredelse og biologi hos de respektive insektordener i Norge. Det sier seg selv at amatrar-entomologer vil matte spille en sentral rolle i arbeidet i disse gruppene. Dermed er ringen sluttet. Fagentomologer og amatorer stir i et gjensidig avhengighetsforhold ti1 hverandre, og mo-

9 derne entomologi kan hoste mange fordeler av et positivt samvirke mellom entomologer av begge kategorier. Norsk Entomologisk Forening er en naturlig formidler av kontakt i dette samvirket. Norske fagentomologer har gjennom irene lagt for dagen stor velvilje og hjelpsomhet overfor amatcarene. Det er B hipe at fagentomologene ogsti i fremtiden vil delta i et positivt samarbeide for i fremme amatrarentomologien, og at de vil vzere imotekommende om de blir spurt om ta et tak etterhvert sorn arbeidet. pi dette felt kommer inn i mer bevisste og organiserte former. Vi venter at den pigiende omstrukturering og oppbygging av foreningen vil fore ti1 en sterk okning i foreningens totale aktivitet. Den viktigste rollen for de sentrale organer i foreningen vil i denne situasjonen bli ti virke sorn en sentral 'koordinator, kontaktformidler og initiativtager for de forskjellige organiserte aktiviteter. Vi mb vaere innstilt pti i foreta flere endringer i foreningens organisasjonsform for i fremme denne virksomheten. Det bar vaere grunnlag for en betydelig okning i Norsk Entomologisk Forenings medlemstall, sorn ni har passert 200. Vi kan neppe regne med ni opp pi samme nivi sorn Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening, sorn har medlemstall pi flere tusen, men det er utvilsomt mulig i flerdoble medlemstallet. Det synes idag sorn om denne veksten naermest kan skje av seg selv, forutsatt at foreningen gjennom en forsiktig PR-virksomhet gjor omverdenen oppmerksom pb dens eksistens og dessuten bygger ut et fullverdig aktivitetstilbud for dem som etterhvert trekkes med. Vi sorn sitter i foreningsledelsen mrater interesse og entusiasme pi alle ledd innen foreningen, og det hersker optimisme med hensyn ti1 foreningens fremtidige virksomhet. Det er grotid for Norsk Entomologisk Forening.

10 ARSMBTE I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING, LORDAG 13. FEBRUAR 1960 PA ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO Fra venstre: Ttygve Rygg, Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler og Leif R. Natvig (med ryggen ti/).

11 Fra venstre rundt bordet: Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler, Leif R. Natvig, OIav Kvalheim (stbende), Birger Herstad og Helene Tambs-Lyche. A ru vrrwrrr mnar ooraer: JOT. Pjelddalen, T.G. Schayen (skjult), Magne Opheim, Tore R. Nielsen, Lauritz S~mme (ved bordenden), Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler (skjult), Leif R. Natvig, OIav Kvalheim, Helene Tambs-Lyche (skjult), Audun Gussgard og Torgeir Edland.

12 Norsk Entomologisk Forening Foreningens irsmeldinger ble i irene gjengitt i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Gjennom disse irsmeldingene fir man oversikt over Norsk Entomologisk Forenings virksomhet og de forskjellige arrangementer av merter, ekskursjoner og kongresser. Alle referater fra foreningens virksomhet er f.0.m utgitt pi stensiler sendt foreningens medlemmer. For i hindre at dette materialet gir helt tapt, gjengis her hovedtrekkene i det som har skjedd i foreningens regi siden ~rsmerte, Fellesbygget, As. Gunnar Bergstrerm, Gerteborg og Jan Lerfquist, Lund: Fermoner. Tilstede: 22. Det ble vedtatt pi irsmertet A serke kontakt med Universitetsforlaget for eventuell overferring av Norsk Entomologisk Tidsskrift Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Christian Stenseth: Bladlusbiologi. Tilstede: Ekskursjon ti1 Merlen i Oslofjorden Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Ekstraordinzr generalforsamling, Zoologisk institutt, Blindern. Det ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer i ferre Norsk Entomologisk Tidsskrift over ti1 Universitetsforlaget Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Leif R. Natvig kiserte fra sin reise ti1 <<Det fjerne 0sten)). Tilstede: 20. Junioravdelingen var i 1966 i virksomhet pi Ruselskka skole, Oslo, under ledelse av overlzrer Olav Kvalheim, 10 deltok pi mertene ~rsmerte, Fellesbygget, AS. Alf Bakke: Om kjsnnsforholdene hos barkbillen Ips acuminatus. Tilstede: 21. Arsmstet stilte seg positivt ti1 tanken om et nytt felles, nordisk entomologisk tidsskrift (brev fra C.H. Lindroth) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Per Knudsen: Husbukk, utbredelse og hyppighet i Norge. Tilstede: Ekskursjon ti1 Serndre Sandsy, Hvaler. 10 deltakere.

13 27.9. Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Fra Nordisk Entomolgmrate i Lund. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk institutt, Blindern. Hans Kauri: Faunistikk'ens betydning og publisering av faunistiske data. Lauritz Sramme: Publisering av faunistiske data i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: Loppenes stilling i Norge i dag. Lauritz Sramme: Merkverdige beretninger fra gamle tider om skadeinsekter og deres bekjempelse. Tilstede: 17. Junioravdelingen, Ruselrakka skole, Oslo, ledet av overlzrer Olav Kvalheim, I 1967 var det mratedager fast en gang hver mined ~rsmcate, Fellesbygget, AS. Albert Lillehammer: Faunaregistreringer og museenes oppgaver i frembringelsen av faunistiske data. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Carl H. Lindroth, Lund: Klimat och biota vid kanten av en innlandsis, Skaftafell pi Island. Tilstede: Ekskursjon ti1 astmarka, Oslo. 8 deltakere Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Referat fra den internasjonale entomologkongressen i Moskva Hovedinnlegg: Jac. Fjelddalen: Insektpatogener. Astrid Lraken: En snartur ti1 Irkutsk i Sibir. Lauritz Sramme: Insekthormoner. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: En oversikt over Norges loppefauna, utbredelse og vertsspesifitet. Tilstede: 17. Junioravdelingen 1968: 9 mrater pi Ruselakka skole, Oslo, ledet av overlarer Olav Kvalheim. Medlemmene har hele tiden fitt line nradvendig samlerutstyr etc. fra den godt utstyrte biologisalen pi skolen. Norske dyrenavn. B. Insekter og edderkoppdyr. Utgitt som hefte nr. 4, Fauna 21, 1968.

14 7.3. Arsmerte, Fellesbygget, As. Edgar M. Raffensperger, Cornell University: The soil. A frontier for entomological research. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Tore Nielsen: 0kologiske underserkelser hos Syrphidae. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Teryen. Hans Kauri: Om quick-trap metoden anvendt pi Hardangervidda. Sommerens fangst. Tilstede: 26. Per F. Waaler representerte foreningen og overbrakte en gave pa 50 irs jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Gudmund Taksdal: Om teger. Torgeir Edland: Metodikk for klekking av sommerfugler m.m. Tilstede: Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Per F. Waaler: Inntrykk fra 50 k s jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors. Arne Fjellberg: Entomologiske underserkelser pa Hardangervidda. Andreas Strand: Om partenogenese hos billeslekten Amischa. Tilstede: 10. Junioravdelingen. Overlaxer Olav Kvalheim matte dessverre ta permisjon fra Ruselerkka skole pa grunn av sykdom. Ingen har tatt initiativ ti1 i overta junioravdelingen etter Kvalheim, si virksomheten har ligget nede siden desember Arsmerte, Fellesbygget, As. Tore Nielsen: Observasjoner av Syrphidae-faunaen i serr-norske fjell. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Jan E. Raastad: En oversikt over klassifikasjonen innen familien knott (Diptera, Simulidae) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Per F. Waaler: Kjennskapen ti1 norsk edderkoppfauna Tilstede: Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund Tvermyr: Biologisk bekjempelse av skadeinsekter. Fra et studieopphold i USA og Canada. Tilstede: 17.

15 ksmste, Fellesbygget, As. 0ystein AustarB: Insektproblemer i bartreplantasjer 6.6. Ekskursjon ti1 Seterstea, Ser-Odal Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Trond Hofsvang: Biologien ti1 en tipulidae-art i hsgfjellet. Tilstede: Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Erik Christiansen: Om gransnutebillens skologi. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Hanna Mustaparta: Kjemoresepsjon hos insekter. Tilstede: ksmste, Fellesbygget, As. Bjarne Meidell: Litt om norske myriapoder og deres utbredelse. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Eline B. HBgvar: Besrak ved entomologiske institusjoner i Europa. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund HAgvar: Vinteraktive evertebrater. Tilstede: Julemnrte, Norsk institutt for Skogforskning, h. Per Knudsen: Som entomolog og trubadur i Afrika. Tilstede: Det 1. norske entornologmete, Sole Turisthotell, Noresund, 31 deltakere. Felgende foredrag ble fremfert: Christian Stenseth: Problemer i forbindelse med biologisk bekjempelse i veksthus. Ragnhild Sundby: Bruk av snylteveps i veksthus. Jac. Fjelddalen: Utviklingstendensen i insektbekjempelsen. Hans Petter Leinaas: Proturer. Olav Serum: Teger pa paere. R.A. Ring: Intertidal insects. Gudmund Taksdal: Entomologien i utviklingsland. Arne Semb-Johansson: hormone^ hos insektene. Torgeir Edland: Feromoner hos Lepidoptera.

16 Alf Bakke: Barkbillenes feromoner. Henrik Pettersen: Populasjonsregulerende faktorer hos granbarkbillen. Kaare Aagaard: Interseksualitet hos Tanypodiner (Chironomidae) som ferlge av nematodeparasitisme. Albert Lillehammer: Dkologiens betydning for systematikken. R.A. Ring: Diapuse in insects with particular reference to blow flies. Helene Tambs-Lyche: Forkortet Qrscyklus hos bladlus i hergfjellet. John 0. Solem: Ferskvannsinsekters sommer- o'g vinteraktivitet. Arsmprte. Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Alf Bakke: Fra den nordiske entomologkongressen i khus. Sornrnerens fangst. Tilstede: Arsmerte, Norsk institutt for skogforskning, As. Astrid Lerken: Geografisk fargevariabilitet hos humler belyst ved skandinaviske eksempler. Rutenett for faunakarter i Norden. Lauritz Sermme: Det fellesnordiske tidsskrift Ent. Scand's fremtid. Tilstede: 20. Juni/juli august Prosjekt <<Myr>> 1974 i Eidskog. 10 medlemmer deltok i innsarnlingsarbeidet Medlemsmerte, Fellesbygget, As. Alf Bakke: Planer for neste nordiske entomologmprte i Norge. Orientering om NEF's myrprosjekt i Eidskog. Tilstede: Arbeidsm~rte, Fellesbygget, As. Grovsortering av insektmateriale fra Eidskog Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Sigmund HAgvar: Om IBP's evertebratunderserkelser pa Finse Det 2. norske entomologmprte, Sanner pensjonat, Gran. 36 deltakere. Ferlgende foredrag ble fremfprrt: Rapporter fra forskningsinstitusjone~e om prosjekter og programmer.

17 Reidar Mehl: Problemer innen medisinsk entomologi i Norge. Arne Fjellberg: Noen problemer og metoder i systematiskkaksonomisk collembol forskning. Lauritz Sermme: Kuldetoleranse hos collemboler og oribatider i hergfjellet. Alf Bakke: Forandringer i faunaen i virt irhundre. Sigmund Higvar: Trenger vi fredningstiltak for i Verne norsk insektfauna. Gunnar Abrahamsen: Hvordan kan vi bruke zoologisk inventering ti1 registrering av miljerpivirkning. Kaare Aagaard: Arbeidet med registrering av norske dagsommerfugler. John 0. Solem: Lokomotorisk periodisitet hos Ephemeroptera og Trichoptera. John E. Brittain: Insektenes klekkingsmernster i en subalpin innsjer. Albert Lillehammer: Insektenes betydning for naringsgangen i vassdrag. Svein Jakob Saltveit: Livscyklus og ernaering hos 3 steinfluearter. Reidar Borgstrerm: Insekter og surt vann. Arne Nielsen: Insektfaunaen pi plantet gran i Nordland og Troms. 0yvind Ringsgird: Livscyklus/overvintring hos barkbillen Ips duplicatus. Eline B. Higvar: Laboratorieunderserkelser over utvikling og egglegging hos to arter snylteveps pi bladlus. Ruedi Baeschlin: Studier av faunaen i erstlandske frukthager. Per Bakken: Mulig betydning av edderkopper i integrert bekjempelse av skadeinsekter. Dagfinn Refseth: Habitatprekranse hos carabider i Sjodalen. Hans Petter Leinaas: Populasjons-studier av collemboler i barskog og pi hogstflate. Lauritz Ssmme: I hvilken retning bsr norsk entomologi gi i fremtiden? Det nordiske entomologmstet i Valg av mertested og forberedende komiteer. ~rsmerte Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Jan Kielland: PA sommerfuglsafari i Afrika. Tilstede: 20.

18 Memdlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Alf Bakke: Kjemisk kommunikasjon hos granbarkbillen. Trond Hofsvang: Konkurranse mellom to arter av snylteveps som parasitterer bladlus. Tilstede: 6. Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Semb-Johansson: International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) i Nairobi, Kenya. Tilstede: 14. Arsmste, Fellesbygget, As. John E. Brittain: Insektenes rolle i et hsgfjellsvatn. Tilstede: 12. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Lauritz Ssmme: Collembola i de ssterriske alper. Sommerens fangst. Tilstede: 13. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Reidar Mehl: Om stikkemygg og sykdomsoverfsring i Norge. Tilstede: 7. Julemste, zoologisk institutt, Blindern. Arne Fjellberg: Noen inntrykk fra Alaska Mest om collemboler. Tilstede: 20. &smote, Norsk institutt for skogforskning, As. Jan 0kland: Metoder i biogeografisk forskning. Tilstede: 16. Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Lauritz Samme: Den norske Antarktisekspedisjonen Tilstede: 16. Det XVII. Nordiske Entomologmste, Bergen. Utfarlig referat fra mstet finnes i Norw. J. Ent. 25, 1978, s Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Lsvlie, Lauritz Ssmme, Sigmund Higvar og Karl Erik Zachariassen: Norwegian Journal of Entomology's fremtid. Tilstede: 20. Apent mate, Zoologisk institutt, Blindern. Per Hafslund: Entomologisk billedkavalkade. Tilstede: ca. 60. Julemste, Zoologisk institutt, blindern. Tore R. Nielsen: Blomsterfluer. Tilstede: Det 3. norske entomologmste, Bergstaden Turisthotell, Rsros. 30 deltakere. Fslgende foredrag ble fremferrt: John 0. Solem: Entomologien i Trerndelag. Dagfinn Refseth: Trandelagsgruppa i NEF.

19 Torstein Kvarnme: Coleopterologisk arbeidsgruppe (COLARB). Gudmund Taksdal: Skadedyr pii planter og r- og k-seleksjon. Arne Nielsen: Barkinsekters spredningsevne. Erling Sendstad: Bruk av collembolsamfunn i nrkologisk forskning. ' Dagfinn Refseth: Bruk av insekter i biologisk kartlegging. Johan Andersen: Vatnhusholdning og temperaturpreferanse hos slekten Bembidion (Col., Carabidae). Sigmund Higvar: Virkning av kunstig sur nedbcar og kalking pi jordbunnsfaunaen i barskog. Lauritz Snrmme: Overvintringsbiologi hos bladbillen Melasoma collaris. Karl Erik Zachariassen: Komparativt studium av kuldetoleranse hos biller. Unn Gehrken: Betydningen av polyoler og sukkeralkoholer for kuldetoleransen hos Ips acuminatus. Alf Bakke: Barkbille-feromoner. Torgeir Edland: Feromonstudier av sommerfugler. Reidar Mehl: Undersnrkelser over vektorer og arthropodeoverfnrrte mikroorganismer hos pattedyr, fugl og mennesker i Norge. Diskusjon vedrnrrende foreningens tidsskrift. Arsmnrte Trnrndelagsgruppa (lokal gruppe av NEF) ble formelt konstituert. Leder Dagfinn Refseth Medlemsmcate, Zoologisk institutt, Blindern. Christian Stenseth: Om anvendt biologisk bekjempelse i norske veksthus. Tilstede: Medlemsmcate, Zoologisk museum, Oslo. Torstein Kvamme: Om norske maur. Sommerens fangst. Tilstede: Julemcate, Zoologisk instituft, Blindern. Lauritz Scamme, Per F. Waaler og Karl Erik Zachariassen: Den norske Mount Kenya ekspedisjonen Tilstede: 25. (Referat: Trond Hofsvang)

20 C OSLO. TRONDHEIM: Postboks 123 Postboks 3915 Kaldbakken Os!o Trondhe~rn Tlf (02) Import av plantevernmldler Tlf (075) slden 1932 rr----'- Gratulerer med BAYER Bayer Kjerni A.s

21 De nordiske entomologmeter Det nordiske samarbeidet innen entomologien er av gammel dato. De viktigste arrangementene har vzrt de nordiske entomologmertene som har vaert avholdt i Danmark, Finland, Norge og Sverige etter tur, vanligvis hvert 3. ar.' Nordisk entomologmerte nr. I IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. xv. XVI. XVII XVIII. Stockholm juni 1923 Kerbenhavn august 1926 Helsinki august 1930 Oslo juli 1933 Lund august 1936 Kerbenhavn august 1939 Helsinki august 1947 Kerbenhavn august 1950 Oslo juli 1953 Stockholm juni 1957 Helsinki august 1959 Kerbenhavn august 1962 Oslo august 1965 Lund august 1967 Helsinki juli 1970 ~rhus august 1973 Bergen august 1977 Stockholm august Antall deltakere totalt Antall norske deltakere

22

23 TlDCNO TCON frodad 7. lull lq33 I,,Vi lever ilrlre i mcuneslienes tids-!a1 der men i inselr t ene~!~ i.kulturen begunstiger I skade-insektenes I : utbredelse. - Vi mh ffi en lov som pfibyr hugning og barkning av skogens ter-trer. - I a h Ppningstale pa entomologenes mete nevnte bergmester Mllnster at vldenskapen om insektene kan redde verdler W mlllloner. og 1 et senere foredrag papekte svensken, professor RllgArdh hvordan dette gjelder vare rkogrlkdommer. Professor RKgardh er nemllg skogentomolog - men ham Interesse innskrenker dg lkke bare tll akogens hsekter, han har som neppe llogen annen I Norden et intlmt kjennckap ogaa U1 andre verdensdelero 1.- Hkter og lranpen mot dam. At den prakurke entomologl OgaA hog OW har store opgaver behlver vl bare a ga tll skogen for & se. I Md- Iem-Europa, hvor man bar tyddet store arealer lor nyplantnlng. far mm utstrakte arealer med ensartet bestand og for en vesentlig del av samme aldersklasse. Parwltene behmer altsa ikke seke langt for L legge sln0 egg og firen for angrep eker. Nu ligger vl heldigvia i skogslnsektenw nordgrense, og bestanden er vekslende og faren derfor mlndre. Men.Lades skogen, benytter Inaektene slg av dette. I de adelagte h r lormerer de s g utrollg og kan sl ga ti1 mweangrep. Og da angripea ogaa de friake tr~r. Myndlghetene beatemmer lo hvor meget man kan hugge, men vl savner en paragrat #om tvlnger en mann tll A hugge og barke o(r ban har mange torre og amlttefarllge tnn I sin skog. Og dette ma komme, nu Jet gar op for en hhvke verdiw aom dlem truw med.qei ggslre. Det 4. Nordiske Entomologmste, Oslo juli Er insektstudiet Iksn den D I Y ~ ~ for lite pi. I ~ e t a ktet? mestei ~ k c son r ~MIWIUII~ I& r* interease 1 man hehiemrme yiste in.sektstudiat er likesn~l~ det zoologlake arbeid hos oss har en viss tibbielighet ti1 B g& i vannet, kaste'dg over kystens og sj-s fauna - noget wm vel heneer aammen uned v4r lntercssant og direkte kan ifam tli I *kaow mlske lbetydnlng. vi kan med etoltbet peke pa det sam allerede u nadd, og vil rolig fortsette vm arbeid. Derefter boldt ordtessor Trlg&rdh, aom jo er Gent over hele Skandinavia for sin evne ti1 B popularisere et uneget inmen dmne gang alt met en poplart fodag, om,,en ny skogsentomologit takwodd'. Det var en redegjerelse ifor bvordan de veldige magder tner arm stomen de to siste &r har W- ket i Sverige Mev yngelplasser for granens og d7nuens parasiter. PI grunnlag av disse undermkelser kunde man iforutsi hvordan skogen det Br vilde bli angmpet. I denne fonbindelse Cremhevet prodeasoreu betydningen av B rydde op i skogen og harte ogs& lhvordan man la ut feller, fangstkr tor inaektene og den store nasjonalekonomlske betydning av en &ekttv b I kjempelr - 1 lange kyst. st en man ekal ikke Det kan veri av den gl&e-at inaektstudiet Nde s storste okonomiske resultah dm & ~~ta betydning. 7 Nordens entomologer samlet i Oslo. - Det bjde nordiske a-0- mete Wnedes igllr i Universitetetl auditorium 16. I b e t deltar amluing 40 anr Nordcna mest fremh dende Insektkjmere. PMallead. nok omfatter disse ikke bare POdesjonelle zoologer, men og.4 b ger og tannlleger, ja endog fdsk. JaC ormamop1 I Norsk entormol%- gisk borening, Ths. Miinster er Oprianelig d Iangt vekk th etudiet av de levende organism3 som vel mulig. Milnster er p av utdannelse og vinke Qwrgrmnm, men hm i siit otium utfoldet en &eundringsverdig enera f studiet av de dnda av h e uynllge medskapninger. laflenool~en 4. iuli 1933 IEntomologer f ra fire land I i OS~O. DC~ 4. nordlske entomologmlte holdes I disse dager 1 Oslo. I lopet ar lprdag og s0ndag kom en rekke deltagere fra Sverige. Danmark 06 nnland og Mndag aften var de utenhndske og norske deltagere sumlet ti en Uten festllghet pi hognerseteren. IgLr fant den heitldelige APnhg sted pa Universitetet ved formannen I Norsk entomologlsk Forenlng bergmester Ths. M il n s t e I.

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19

'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994. Nr. 2 1994 Wrg. 19 'Y' Jubileumshefte Norsk Entomologisk Forening 90 ir 1904-1994 Nr. 2 1994 Wrg. 19 Insekt-Nvtl MedIen Insekt-Nytt presenterer populaervitenskapelige ovenikts- og tema-artikler om insekters (inkl. Insekt-Nytt

Detaljer

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening

Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening Insekt Nr.1 1999 Medlernsblad for Norsk Entornologisk Forening - - INSEKT -N YTT Argang 24, nr. 1,1999 REDAKTBR : Lars Ove Hansen REDAKSJON : Jan Arne Stenlokk Morten Falck 0istein Berg Hallvard Elven

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr.

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening. Nr. Insekt-Nytt nr. 1, Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt presenterer popult~rvitenskapelig(. oversikts- og temaartikler om insekters (i~~hl

Detaljer

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38

St. Olavposten. God Jul. og Godt Nytt År. ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 St. Olavposten God Jul ORGAN FOR ORDENEN RIDDERE AV DET HVITE KORS 4/2010 Årgang 38 og Godt Nytt År Innhold Gode Ordensbrødre side 3 - Riksdrott Ole M. Granum Drott/Hærmestermøtet side 4 Fra Drott/ Hærmestermøtet

Detaljer

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53

Museumsnytt. nr. 4 2005 årgang 53 Museumsnytt nr. 4 2005 årgang 53 Tema: Museumsreise til Tromsø Nytt nasjonalt polarmuseum? Møt direktør Anne Aaserud Forskningsetisk utvalg går god for forskning på Schøyen- samlingen På besøk i London

Detaljer

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70,

INSEKT NYTT MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING. Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, INSEKT NYTT I I I 1 MEDLEMSHEFTE FOR NORSK ENTOMOLOGISK FORENING Innlegg ti1 Insekt-Nytt sendes: NEF, postboks 70, 1432 AS-NLH. TEMAHEFTE : FANGST OG BREPARERING AV INSEKTER Av Torgeir Edland, Statens

Detaljer

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole

Nr. 3 mars 2000. Stortingsbesøk på Østmarka skole Nr. 3 mars 2000 Innhold Stortingsbesøk på Østmarka skole Stortingesbesøk på Østmarka... 1 med positive inntrykk Generalforsamling i Toronto... 1 Grundige forberedelser Noe av det beste Gud har gitt oss...

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Banken som ble ranet forskriftsmessig!

Banken som ble ranet forskriftsmessig! Axel Dammann Banken som ble ranet forskriftsmessig! Med DnC i vekst, jobbetid og krise c L 0 m+ l" 0"-3.za : E m Y 5z.-.z?s3 MC" z c a, a-.2." W@zi $U ba crc $is(n

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen Nytt. Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Nr 1 2014 28. årgang Medlemsblad for Odd Fellow loge nr 20 Fridtjof Nansen Innholdsfortegnelse Redaktørens spalte... 3 Overmesters spalte... 6 Sekretærens spalte... 8 Dagens dikt... 9 Logens resultat og

Detaljer

UTDANNING/ KVALIFIKASJONER/MAKT DET NASJONALE SPØRSMÅLET OKTOBERREVOLUSJONEN

UTDANNING/ KVALIFIKASJONER/MAKT DET NASJONALE SPØRSMÅLET OKTOBERREVOLUSJONEN TIAll TIDSSKRIFT FOR ARBKIDERBEVECEIiSENS IIISTORIE Nr. 1-1985 UTDANNING/ KVALIFIKASJONER/MAKT DET NASJONALE SPØRSMÅLET OKTOBERREVOLUSJONEN Tidsskrift for Arbeiderbevegelsens historie (TFAH) Redaksjonsadresse:

Detaljer

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9

Stamposten. Shapiros suksess. Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014. Side 20. Side 9 Medlemsblad for Norsk interesseforening for stamme (NIFS) Nr 4/2014 - desember 2014 Shapiros suksess Vi blir fortalt alt vi ikke skal gjøre. Hvordan skal vi da forstå hva vi skal gjøre? spør David Shapiro.

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Hvilket menneskesyn har du? side 11

Hvilket menneskesyn har du? side 11 1 06 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 84. årgang Hvilket menneskesyn har du? side 11 Dannelse av nye foreninger side 14-15 Deputert Stor Sire Morten Buan side 3 Intervju med Gunvor Tjugum

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon

Medlemsblad for. Norsk Flyteknik. Organisasjon Medlemsblad for Norsk Flyteknik Organisasjon Vi bygger ditt I.---mmnuF 9- =""I i på Romerike ENEBOLIGER TOMTER PROS JEKTER Kontakt oss for en uforbindtlig prat, eller for å få tilsendt vål nye katalog.

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 25. MARS SE SISTE SIDE MEDLEMSBLAD NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NUMMER 1 2014 33. ÅRGANG

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 25. MARS SE SISTE SIDE MEDLEMSBLAD NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NUMMER 1 2014 33. ÅRGANG INNKALLING TIL ÅRSMØTET 25. MARS SE SISTE SIDE GREVLINGEN MEDLEMSBLAD NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NUMMER 1 2014 33. ÅRGANG AKTIVITETSKALENDER VELKOMMEN til spennende turer og interessante

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen

Det gode liv. Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn. Gro Berntsen Det gode liv Visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn Gro Berntsen Mastergradsoppgave Institutt for sosialantropologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø Våren 2007 Forord

Detaljer