Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening."

Transkript

1

2

3

4

5 NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet mi selvsagt markeres pa en tilbsrlig festlig mite. Men et jubileumshr inviterer ikke bare ti1 festing, men ogsh ti1 alvorlig ettertanke og kritisk selvgranskning. For meg som foreningsformann star jubileumsiret som et egnet tidspunkt for en vurdering av foreningens virksomhet i lys av de mdl statuttene tillegger foreningen og i lys av de cavrige mi1 man som norsk entomolog mitte finne det naturlig A tillegge en entomologisk forening. Jeg vil i denne lille artikkelen foreta en slik vurdering, og dessuten redegjsre for enkelte tiltak vi arbeider med for A utvide foreningsaktiviteten. Ti1 tross for at Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 ir er Norges insektfauna rel'ativt dirlig kjent. Dette gjelder ikke minst ved sammenligning med situasjonen i de andre nordiske land. En slik konstatering innebarer ikke en underkjennelse av det betydelige entomologiske arbeide som gjennom hrene har vart utfsrt i virt land. Den omfattende informasjon vi tross alt sitter inne med ndr det gjelder norsk insektfauna fremstir som summen av en rekke betydelige entomologers livsverk. Men svart meget star igjen fcar det foreligger en tilnarmet kartlegging av den norske insektfauna, f.eks. slik man har oppnidd i Norden forcavrig. For oss som sitter i ledelsen i Norsk Entomologisk Forening represtnterer en slik situasjon en hanske, som vi ser det som vir oppgave i ta opp. De betydelige mangler som foreligger i kjennskapen ti1 den norske insektfaunaen er trolig fcarst og fremst et resultat av at virt land er langstrakt og tynt befolket. I Norge vil utforskingen av insektfaunaen derfor, kanskje mer enn i andre land, mitte baseres ph en omfattende innsats fra folk som fsrst og fremst har sin egen interesse og iver for saken som drivkraft, dvs. amatcar-entomologer. Fagentomologene har for en stor del en annen interesse-profil, og de vil heller ikke bli mange nok ti1 at det vil vare mulig A basere et slikt arbeide pi deres innsats. Det er med andre ord klart at det fortsatt er amaterrenes innsats som vil matte utgjerre hovedtyngden i innsatsen for utforskningen av virt lands insektfauna.

6 Salget av popular-litteratur om insekter tyder pa at det er mange insektinteresserte i vart land, men tallet pa mer c(avanserte)> amatrar-entomologer er allikevel lavt. For de aller fleste er interessen for insekter av kort varighet, noe som for manges vedkommende nok kan henge sammen rned mangelen pi kontakt rned et entomologisk miljer som gjrar det mulig i utvikle interessen utover farveplansje-nivaet. Landets langstrakthet og spredte bosetting har aksentuert dette problemet. For Norsk Entomologisk Forening er det en viktig oppgave i fungere som kontaktskaper for insektinteresserte, men det mi slies fast at foreningens virksomhet pi dette omradet ikke pi langt nar er tilstrekkelig for A dekke behovet, sarlig ikke blant de yngste og hos folk utenom Oslo-omridet. Foreningens aktivitet har i det store og hele vzrt lagt ti1 Oslo rned omland, og medlemmene rundt i landet har i praksis vart avskiret fra A delta. For A gjerre disse problemene mindre, ble Norsk entomologisk Forening omstrukturert pi Arsmratet i 1978, idet det da ble ipnet formell adgang ti1 A opprette lokale grupper av foreningen overalt hvor det matte vzre grunnlag for det. Slike lokale grupper er na formelt opprettet eller under opprettelse pi Jzren, i Trondheim og i Tromser. I Bergen har det lenge vzrt en entomologisk klubb, uten formell tilknytning ti1 Norsk Entomologisk Forening, men som arbeider i trid rned foreningens intensjoner rned slike grupper. Ved i desentralisere aktiviteten pa denne maten, vil langt flere enn hittil bli tilbudt et lokalt entomologisk miljra. Gruppene er tenkt i skulle tilby interesserte b1.a. foredrag om entomologiske emner, hjelp rned litteratur og mikroskop ti1 bestemmelse av materiale, arrangement av ekskursjoner, anskaffelse av utstyr osv. Oppbyggingen av denne lokale aktiviteten vil gjrare at den vesentligste delen av foreningens utadvendte virksomhet etterhvert vil forega i regi av de lokale gruppene. En slik omstrukturering byr ogsa pa rakonomiske fordeler, idet lokale grupper vil kunne srake lokale myndigheter om stratte ti1 sin virksomhet. Gruppene vil selvsagt ogsi motta stertte fra foreningen, men de star helt fritt ti1 A legge opp sin aktivitetsprofil. Vi venter at denne omleggingen vil trekke langt flere enn hittil rned i entomologisk virksomhet, rned en raket innsats for entomologisk kartlegging av Norge som ett av resultatene, og en mulighet for A utvikle en mer differensiert systematisk ekspertise som et annet. I trid rned dette er det viktig at det ogsa foreligger muligheter for A kunne publisere vitenskapelige arbeider av den type som kan komme ut av gruppens virksomhet. Vi venter at Norsk Entomologisk Tidsskrift i sin nye form vil fungere sorn et fullverdig publiseringstilbud for dette

7 stoffet, som i likhet med tidsskriftet forst og fremst vil ha et faunistisk tilsnitt. Dessuten er det viktig a viderefore, og helst utvide, ctinsektnytt>>, som kanskje er det viktigste kontaktforum for vare amator-entomologer. Norsk Entomologisk Forening skal ikke fungere som en forening bare for amatorene, men ogsa for landets fagentomologer. I motsetning ti1 amatorene, som vesentlig er samlere i en eller annen form, er fagentomologene en meget uensartet gruppe. Fagentomologene arbeider innefor en rekke forskjellige felter, f.eks. systematikk, okologi, etologi, og fysiologi. Noen er kanskje ikke primaert interessert i insekter, men har ((snublet>> borti dem som egnede forsoksdyr, eller som organismer av okonomisk betydning. En sb sammensatt gruppe vil matte dekke sitt faglige kontaktbehov forst og fremst gjennom andre fora, som ofte vil vaere basert pa andre fellesnevnere enn entomologien. En forening basert pa entomologi som fellesnevner vil neppe noensinne komme i forste rekke som kontaktforum for fagentomologer. Ikke desto mindre har v%r forening en rekke oppgaver ii ivareta ogsh overfor fagentomologene. Foreningen har i en Brrekke utgitt Norsk Entomologisk Tidsskrift, som har vaert et viktig publiseringsforum for norske entomologer. Tidsskriftet har i en tid statt i fare for A matte innstille, idet NAVF, som har stitt for det vesentlige av finansieringen, onsker % prioritere storre og mer gjennomslagskraftige internasjonale tidsskrifter. Det har imidlertid lyktes A vinne forstaelse innen NAVF for at ogsa nasjonale tidsskrifter har sin berettigelse, idet ikke alle publiseringsbehov er dekket gjennom det internasjonale publiseringstilbudet. Norsk Entomologisk Forening vil dermed ogsa i fremtiden, og fortsatt med finansiell stotte fra NAVF, kunne tilby landet fagentomologer et tidsskrift som dekker det av deres publiseringsbehov som ikke er dekket gjennom internasjonale tidsskrifter. En annen aktivitet i foreningsregi som i det vesentligste har fungert som et tilbud ti1 fagentomologene er de entomologiske vintermotene, som er blitt arrangert hvert annet %r. P i disse motene er entomologer fra hele landet kommet sarnmen, og mstene later til A vaere svart populaere. Disse arrangementene vil derfor bli viderefort i fremtiden.

8 Et annet tiltak som b0r kunne bli av stor betydning for landets fagentomologer er opprettelsen av en sikalt entomologisk databank. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det ofte, og kanskje sarlig blant fagentomologer, kan oppsti behov for eksperthjelp ti1 systematisk bestemmelse av materiale man selv ikke kjenner sarlig godt. Videre kan det blant biologer som arbeider med spesielle gruppers utbredelse og biologi ofte oppsti behov for en komplett oversikt over alt tilgjengelig materiale innenfor vedkommende grupper. Private sdmlere sitter ofte inne rned et betydelig materiale og en betydelig systematisk ekspertise, som i prinsippet bor vare tilgjengelig for alle sorn arbeider med problemer der deres materiale og ekspertise kan vare av betydning. Med opprettelsen av en entomologisk databank onsker vi B fi en sentral oversikt over hvem innen landet sorn sitter inne med materiale eller ekspertise innen de forskjellige insektgrupper. Ved i henvende seg ti1 databanken, vil trengende entomologer raskt kunne fi full oversikt over innenlandsk materiale og ekspertise. Et hovedproblem ved i gjerre en slik databank funksjonell er mangelen pi innenlandsk ekspertise nir det gjelder viktige insektordener. Rimeligvis er populare samlergrupper sorn Lepidoptera og Coleoptera relativt godt dekket, men allerede innenfor de viktige ordnene Diptera, Hemiptera og Hymenoptera har vi betydelige huller i virt ekspertisetilbud. Det mi vare en oppgave for Norsk Entomologisk Forening A oppmuntre insektinteresserte ti1 A spesialisere seg pi nye, hittil lite dekkede insektgrupper. Et virkemiddel ti1 i stimulere denne aktiviteten er opprettelsen av arbeidsgrupper rundt de forskjellige systematiske gruppene. For Coleoptera er det allerede dannet en slik arbeidsgruppe, kalt Coleopterologisk Arbeidsgruppe eller COLARB. Det er onskelig at folk som samarbeider med andre systematiske grupper ogs& etterhvert kan sl& seg sammen og danne LEPARB, HYMARB, DIPARB og HEMARB osv. Ved siden av i styrke den tilgjengelige ekspertisen innen de respektive insektvrdener, vil etableringen av slike arbeidsgrupper kunne vare en stimulans for utforskningen av utbredelse og biologi hos de respektive insektordener i Norge. Det sier seg selv at amatrar-entomologer vil matte spille en sentral rolle i arbeidet i disse gruppene. Dermed er ringen sluttet. Fagentomologer og amatorer stir i et gjensidig avhengighetsforhold ti1 hverandre, og mo-

9 derne entomologi kan hoste mange fordeler av et positivt samvirke mellom entomologer av begge kategorier. Norsk Entomologisk Forening er en naturlig formidler av kontakt i dette samvirket. Norske fagentomologer har gjennom irene lagt for dagen stor velvilje og hjelpsomhet overfor amatcarene. Det er B hipe at fagentomologene ogsti i fremtiden vil delta i et positivt samarbeide for i fremme amatrarentomologien, og at de vil vzere imotekommende om de blir spurt om ta et tak etterhvert sorn arbeidet. pi dette felt kommer inn i mer bevisste og organiserte former. Vi venter at den pigiende omstrukturering og oppbygging av foreningen vil fore ti1 en sterk okning i foreningens totale aktivitet. Den viktigste rollen for de sentrale organer i foreningen vil i denne situasjonen bli ti virke sorn en sentral 'koordinator, kontaktformidler og initiativtager for de forskjellige organiserte aktiviteter. Vi mb vaere innstilt pti i foreta flere endringer i foreningens organisasjonsform for i fremme denne virksomheten. Det bar vaere grunnlag for en betydelig okning i Norsk Entomologisk Forenings medlemstall, sorn ni har passert 200. Vi kan neppe regne med ni opp pi samme nivi sorn Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening, sorn har medlemstall pi flere tusen, men det er utvilsomt mulig i flerdoble medlemstallet. Det synes idag sorn om denne veksten naermest kan skje av seg selv, forutsatt at foreningen gjennom en forsiktig PR-virksomhet gjor omverdenen oppmerksom pb dens eksistens og dessuten bygger ut et fullverdig aktivitetstilbud for dem som etterhvert trekkes med. Vi sorn sitter i foreningsledelsen mrater interesse og entusiasme pi alle ledd innen foreningen, og det hersker optimisme med hensyn ti1 foreningens fremtidige virksomhet. Det er grotid for Norsk Entomologisk Forening.

10 ARSMBTE I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING, LORDAG 13. FEBRUAR 1960 PA ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO Fra venstre: Ttygve Rygg, Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler og Leif R. Natvig (med ryggen ti/).

11 Fra venstre rundt bordet: Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler, Leif R. Natvig, OIav Kvalheim (stbende), Birger Herstad og Helene Tambs-Lyche. A ru vrrwrrr mnar ooraer: JOT. Pjelddalen, T.G. Schayen (skjult), Magne Opheim, Tore R. Nielsen, Lauritz S~mme (ved bordenden), Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler (skjult), Leif R. Natvig, OIav Kvalheim, Helene Tambs-Lyche (skjult), Audun Gussgard og Torgeir Edland.

12 Norsk Entomologisk Forening Foreningens irsmeldinger ble i irene gjengitt i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Gjennom disse irsmeldingene fir man oversikt over Norsk Entomologisk Forenings virksomhet og de forskjellige arrangementer av merter, ekskursjoner og kongresser. Alle referater fra foreningens virksomhet er f.0.m utgitt pi stensiler sendt foreningens medlemmer. For i hindre at dette materialet gir helt tapt, gjengis her hovedtrekkene i det som har skjedd i foreningens regi siden ~rsmerte, Fellesbygget, As. Gunnar Bergstrerm, Gerteborg og Jan Lerfquist, Lund: Fermoner. Tilstede: 22. Det ble vedtatt pi irsmertet A serke kontakt med Universitetsforlaget for eventuell overferring av Norsk Entomologisk Tidsskrift Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Christian Stenseth: Bladlusbiologi. Tilstede: Ekskursjon ti1 Merlen i Oslofjorden Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Ekstraordinzr generalforsamling, Zoologisk institutt, Blindern. Det ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer i ferre Norsk Entomologisk Tidsskrift over ti1 Universitetsforlaget Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Leif R. Natvig kiserte fra sin reise ti1 <<Det fjerne 0sten)). Tilstede: 20. Junioravdelingen var i 1966 i virksomhet pi Ruselskka skole, Oslo, under ledelse av overlzrer Olav Kvalheim, 10 deltok pi mertene ~rsmerte, Fellesbygget, AS. Alf Bakke: Om kjsnnsforholdene hos barkbillen Ips acuminatus. Tilstede: 21. Arsmstet stilte seg positivt ti1 tanken om et nytt felles, nordisk entomologisk tidsskrift (brev fra C.H. Lindroth) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Per Knudsen: Husbukk, utbredelse og hyppighet i Norge. Tilstede: Ekskursjon ti1 Serndre Sandsy, Hvaler. 10 deltakere.

13 27.9. Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Fra Nordisk Entomolgmrate i Lund. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk institutt, Blindern. Hans Kauri: Faunistikk'ens betydning og publisering av faunistiske data. Lauritz Sramme: Publisering av faunistiske data i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: Loppenes stilling i Norge i dag. Lauritz Sramme: Merkverdige beretninger fra gamle tider om skadeinsekter og deres bekjempelse. Tilstede: 17. Junioravdelingen, Ruselrakka skole, Oslo, ledet av overlzrer Olav Kvalheim, I 1967 var det mratedager fast en gang hver mined ~rsmcate, Fellesbygget, AS. Albert Lillehammer: Faunaregistreringer og museenes oppgaver i frembringelsen av faunistiske data. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Carl H. Lindroth, Lund: Klimat och biota vid kanten av en innlandsis, Skaftafell pi Island. Tilstede: Ekskursjon ti1 astmarka, Oslo. 8 deltakere Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Referat fra den internasjonale entomologkongressen i Moskva Hovedinnlegg: Jac. Fjelddalen: Insektpatogener. Astrid Lraken: En snartur ti1 Irkutsk i Sibir. Lauritz Sramme: Insekthormoner. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: En oversikt over Norges loppefauna, utbredelse og vertsspesifitet. Tilstede: 17. Junioravdelingen 1968: 9 mrater pi Ruselakka skole, Oslo, ledet av overlarer Olav Kvalheim. Medlemmene har hele tiden fitt line nradvendig samlerutstyr etc. fra den godt utstyrte biologisalen pi skolen. Norske dyrenavn. B. Insekter og edderkoppdyr. Utgitt som hefte nr. 4, Fauna 21, 1968.

14 7.3. Arsmerte, Fellesbygget, As. Edgar M. Raffensperger, Cornell University: The soil. A frontier for entomological research. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Tore Nielsen: 0kologiske underserkelser hos Syrphidae. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Teryen. Hans Kauri: Om quick-trap metoden anvendt pi Hardangervidda. Sommerens fangst. Tilstede: 26. Per F. Waaler representerte foreningen og overbrakte en gave pa 50 irs jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Gudmund Taksdal: Om teger. Torgeir Edland: Metodikk for klekking av sommerfugler m.m. Tilstede: Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Per F. Waaler: Inntrykk fra 50 k s jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors. Arne Fjellberg: Entomologiske underserkelser pa Hardangervidda. Andreas Strand: Om partenogenese hos billeslekten Amischa. Tilstede: 10. Junioravdelingen. Overlaxer Olav Kvalheim matte dessverre ta permisjon fra Ruselerkka skole pa grunn av sykdom. Ingen har tatt initiativ ti1 i overta junioravdelingen etter Kvalheim, si virksomheten har ligget nede siden desember Arsmerte, Fellesbygget, As. Tore Nielsen: Observasjoner av Syrphidae-faunaen i serr-norske fjell. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Jan E. Raastad: En oversikt over klassifikasjonen innen familien knott (Diptera, Simulidae) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Per F. Waaler: Kjennskapen ti1 norsk edderkoppfauna Tilstede: Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund Tvermyr: Biologisk bekjempelse av skadeinsekter. Fra et studieopphold i USA og Canada. Tilstede: 17.

15 ksmste, Fellesbygget, As. 0ystein AustarB: Insektproblemer i bartreplantasjer 6.6. Ekskursjon ti1 Seterstea, Ser-Odal Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Trond Hofsvang: Biologien ti1 en tipulidae-art i hsgfjellet. Tilstede: Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Erik Christiansen: Om gransnutebillens skologi. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Hanna Mustaparta: Kjemoresepsjon hos insekter. Tilstede: ksmste, Fellesbygget, As. Bjarne Meidell: Litt om norske myriapoder og deres utbredelse. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Eline B. HBgvar: Besrak ved entomologiske institusjoner i Europa. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund HAgvar: Vinteraktive evertebrater. Tilstede: Julemnrte, Norsk institutt for Skogforskning, h. Per Knudsen: Som entomolog og trubadur i Afrika. Tilstede: Det 1. norske entornologmete, Sole Turisthotell, Noresund, 31 deltakere. Felgende foredrag ble fremfert: Christian Stenseth: Problemer i forbindelse med biologisk bekjempelse i veksthus. Ragnhild Sundby: Bruk av snylteveps i veksthus. Jac. Fjelddalen: Utviklingstendensen i insektbekjempelsen. Hans Petter Leinaas: Proturer. Olav Serum: Teger pa paere. R.A. Ring: Intertidal insects. Gudmund Taksdal: Entomologien i utviklingsland. Arne Semb-Johansson: hormone^ hos insektene. Torgeir Edland: Feromoner hos Lepidoptera.

16 Alf Bakke: Barkbillenes feromoner. Henrik Pettersen: Populasjonsregulerende faktorer hos granbarkbillen. Kaare Aagaard: Interseksualitet hos Tanypodiner (Chironomidae) som ferlge av nematodeparasitisme. Albert Lillehammer: Dkologiens betydning for systematikken. R.A. Ring: Diapuse in insects with particular reference to blow flies. Helene Tambs-Lyche: Forkortet Qrscyklus hos bladlus i hergfjellet. John 0. Solem: Ferskvannsinsekters sommer- o'g vinteraktivitet. Arsmprte. Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Alf Bakke: Fra den nordiske entomologkongressen i khus. Sornrnerens fangst. Tilstede: Arsmerte, Norsk institutt for skogforskning, As. Astrid Lerken: Geografisk fargevariabilitet hos humler belyst ved skandinaviske eksempler. Rutenett for faunakarter i Norden. Lauritz Sermme: Det fellesnordiske tidsskrift Ent. Scand's fremtid. Tilstede: 20. Juni/juli august Prosjekt <<Myr>> 1974 i Eidskog. 10 medlemmer deltok i innsarnlingsarbeidet Medlemsmerte, Fellesbygget, As. Alf Bakke: Planer for neste nordiske entomologmprte i Norge. Orientering om NEF's myrprosjekt i Eidskog. Tilstede: Arbeidsm~rte, Fellesbygget, As. Grovsortering av insektmateriale fra Eidskog Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Sigmund HAgvar: Om IBP's evertebratunderserkelser pa Finse Det 2. norske entomologmprte, Sanner pensjonat, Gran. 36 deltakere. Ferlgende foredrag ble fremfprrt: Rapporter fra forskningsinstitusjone~e om prosjekter og programmer.

17 Reidar Mehl: Problemer innen medisinsk entomologi i Norge. Arne Fjellberg: Noen problemer og metoder i systematiskkaksonomisk collembol forskning. Lauritz Sermme: Kuldetoleranse hos collemboler og oribatider i hergfjellet. Alf Bakke: Forandringer i faunaen i virt irhundre. Sigmund Higvar: Trenger vi fredningstiltak for i Verne norsk insektfauna. Gunnar Abrahamsen: Hvordan kan vi bruke zoologisk inventering ti1 registrering av miljerpivirkning. Kaare Aagaard: Arbeidet med registrering av norske dagsommerfugler. John 0. Solem: Lokomotorisk periodisitet hos Ephemeroptera og Trichoptera. John E. Brittain: Insektenes klekkingsmernster i en subalpin innsjer. Albert Lillehammer: Insektenes betydning for naringsgangen i vassdrag. Svein Jakob Saltveit: Livscyklus og ernaering hos 3 steinfluearter. Reidar Borgstrerm: Insekter og surt vann. Arne Nielsen: Insektfaunaen pi plantet gran i Nordland og Troms. 0yvind Ringsgird: Livscyklus/overvintring hos barkbillen Ips duplicatus. Eline B. Higvar: Laboratorieunderserkelser over utvikling og egglegging hos to arter snylteveps pi bladlus. Ruedi Baeschlin: Studier av faunaen i erstlandske frukthager. Per Bakken: Mulig betydning av edderkopper i integrert bekjempelse av skadeinsekter. Dagfinn Refseth: Habitatprekranse hos carabider i Sjodalen. Hans Petter Leinaas: Populasjons-studier av collemboler i barskog og pi hogstflate. Lauritz Ssmme: I hvilken retning bsr norsk entomologi gi i fremtiden? Det nordiske entomologmstet i Valg av mertested og forberedende komiteer. ~rsmerte Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Jan Kielland: PA sommerfuglsafari i Afrika. Tilstede: 20.

18 Memdlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Alf Bakke: Kjemisk kommunikasjon hos granbarkbillen. Trond Hofsvang: Konkurranse mellom to arter av snylteveps som parasitterer bladlus. Tilstede: 6. Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Semb-Johansson: International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) i Nairobi, Kenya. Tilstede: 14. Arsmste, Fellesbygget, As. John E. Brittain: Insektenes rolle i et hsgfjellsvatn. Tilstede: 12. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Lauritz Ssmme: Collembola i de ssterriske alper. Sommerens fangst. Tilstede: 13. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Reidar Mehl: Om stikkemygg og sykdomsoverfsring i Norge. Tilstede: 7. Julemste, zoologisk institutt, Blindern. Arne Fjellberg: Noen inntrykk fra Alaska Mest om collemboler. Tilstede: 20. &smote, Norsk institutt for skogforskning, As. Jan 0kland: Metoder i biogeografisk forskning. Tilstede: 16. Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Lauritz Samme: Den norske Antarktisekspedisjonen Tilstede: 16. Det XVII. Nordiske Entomologmste, Bergen. Utfarlig referat fra mstet finnes i Norw. J. Ent. 25, 1978, s Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Lsvlie, Lauritz Ssmme, Sigmund Higvar og Karl Erik Zachariassen: Norwegian Journal of Entomology's fremtid. Tilstede: 20. Apent mate, Zoologisk institutt, Blindern. Per Hafslund: Entomologisk billedkavalkade. Tilstede: ca. 60. Julemste, Zoologisk institutt, blindern. Tore R. Nielsen: Blomsterfluer. Tilstede: Det 3. norske entomologmste, Bergstaden Turisthotell, Rsros. 30 deltakere. Fslgende foredrag ble fremferrt: John 0. Solem: Entomologien i Trerndelag. Dagfinn Refseth: Trandelagsgruppa i NEF.

19 Torstein Kvarnme: Coleopterologisk arbeidsgruppe (COLARB). Gudmund Taksdal: Skadedyr pii planter og r- og k-seleksjon. Arne Nielsen: Barkinsekters spredningsevne. Erling Sendstad: Bruk av collembolsamfunn i nrkologisk forskning. ' Dagfinn Refseth: Bruk av insekter i biologisk kartlegging. Johan Andersen: Vatnhusholdning og temperaturpreferanse hos slekten Bembidion (Col., Carabidae). Sigmund Higvar: Virkning av kunstig sur nedbcar og kalking pi jordbunnsfaunaen i barskog. Lauritz Snrmme: Overvintringsbiologi hos bladbillen Melasoma collaris. Karl Erik Zachariassen: Komparativt studium av kuldetoleranse hos biller. Unn Gehrken: Betydningen av polyoler og sukkeralkoholer for kuldetoleransen hos Ips acuminatus. Alf Bakke: Barkbille-feromoner. Torgeir Edland: Feromonstudier av sommerfugler. Reidar Mehl: Undersnrkelser over vektorer og arthropodeoverfnrrte mikroorganismer hos pattedyr, fugl og mennesker i Norge. Diskusjon vedrnrrende foreningens tidsskrift. Arsmnrte Trnrndelagsgruppa (lokal gruppe av NEF) ble formelt konstituert. Leder Dagfinn Refseth Medlemsmcate, Zoologisk institutt, Blindern. Christian Stenseth: Om anvendt biologisk bekjempelse i norske veksthus. Tilstede: Medlemsmcate, Zoologisk museum, Oslo. Torstein Kvamme: Om norske maur. Sommerens fangst. Tilstede: Julemcate, Zoologisk instituft, Blindern. Lauritz Scamme, Per F. Waaler og Karl Erik Zachariassen: Den norske Mount Kenya ekspedisjonen Tilstede: 25. (Referat: Trond Hofsvang)

20 C OSLO. TRONDHEIM: Postboks 123 Postboks 3915 Kaldbakken Os!o Trondhe~rn Tlf (02) Import av plantevernmldler Tlf (075) slden 1932 rr----'- Gratulerer med BAYER Bayer Kjerni A.s

21 De nordiske entomologmeter Det nordiske samarbeidet innen entomologien er av gammel dato. De viktigste arrangementene har vzrt de nordiske entomologmertene som har vaert avholdt i Danmark, Finland, Norge og Sverige etter tur, vanligvis hvert 3. ar.' Nordisk entomologmerte nr. I IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. xv. XVI. XVII XVIII. Stockholm juni 1923 Kerbenhavn august 1926 Helsinki august 1930 Oslo juli 1933 Lund august 1936 Kerbenhavn august 1939 Helsinki august 1947 Kerbenhavn august 1950 Oslo juli 1953 Stockholm juni 1957 Helsinki august 1959 Kerbenhavn august 1962 Oslo august 1965 Lund august 1967 Helsinki juli 1970 ~rhus august 1973 Bergen august 1977 Stockholm august Antall deltakere totalt Antall norske deltakere

22

23 TlDCNO TCON frodad 7. lull lq33 I,,Vi lever ilrlre i mcuneslienes tids-!a1 der men i inselr t ene~!~ i.kulturen begunstiger I skade-insektenes I : utbredelse. - Vi mh ffi en lov som pfibyr hugning og barkning av skogens ter-trer. - I a h Ppningstale pa entomologenes mete nevnte bergmester Mllnster at vldenskapen om insektene kan redde verdler W mlllloner. og 1 et senere foredrag papekte svensken, professor RllgArdh hvordan dette gjelder vare rkogrlkdommer. Professor RKgardh er nemllg skogentomolog - men ham Interesse innskrenker dg lkke bare tll akogens hsekter, han har som neppe llogen annen I Norden et intlmt kjennckap ogaa U1 andre verdensdelero 1.- Hkter og lranpen mot dam. At den prakurke entomologl OgaA hog OW har store opgaver behlver vl bare a ga tll skogen for & se. I Md- Iem-Europa, hvor man bar tyddet store arealer lor nyplantnlng. far mm utstrakte arealer med ensartet bestand og for en vesentlig del av samme aldersklasse. Parwltene behmer altsa ikke seke langt for L legge sln0 egg og firen for angrep eker. Nu ligger vl heldigvia i skogslnsektenw nordgrense, og bestanden er vekslende og faren derfor mlndre. Men.Lades skogen, benytter Inaektene slg av dette. I de adelagte h r lormerer de s g utrollg og kan sl ga ti1 mweangrep. Og da angripea ogaa de friake tr~r. Myndlghetene beatemmer lo hvor meget man kan hugge, men vl savner en paragrat #om tvlnger en mann tll A hugge og barke o(r ban har mange torre og amlttefarllge tnn I sin skog. Og dette ma komme, nu Jet gar op for en hhvke verdiw aom dlem truw med.qei ggslre. Det 4. Nordiske Entomologmste, Oslo juli Er insektstudiet Iksn den D I Y ~ ~ for lite pi. I ~ e t a ktet? mestei ~ k c son r ~MIWIUII~ I& r* interease 1 man hehiemrme yiste in.sektstudiat er likesn~l~ det zoologlake arbeid hos oss har en viss tibbielighet ti1 B g& i vannet, kaste'dg over kystens og sj-s fauna - noget wm vel heneer aammen uned v4r lntercssant og direkte kan ifam tli I *kaow mlske lbetydnlng. vi kan med etoltbet peke pa det sam allerede u nadd, og vil rolig fortsette vm arbeid. Derefter boldt ordtessor Trlg&rdh, aom jo er Gent over hele Skandinavia for sin evne ti1 B popularisere et uneget inmen dmne gang alt met en poplart fodag, om,,en ny skogsentomologit takwodd'. Det var en redegjerelse ifor bvordan de veldige magder tner arm stomen de to siste &r har W- ket i Sverige Mev yngelplasser for granens og d7nuens parasiter. PI grunnlag av disse undermkelser kunde man iforutsi hvordan skogen det Br vilde bli angmpet. I denne fonbindelse Cremhevet prodeasoreu betydningen av B rydde op i skogen og harte ogs& lhvordan man la ut feller, fangstkr tor inaektene og den store nasjonalekonomlske betydning av en &ekttv b I kjempelr - 1 lange kyst. st en man ekal ikke Det kan veri av den gl&e-at inaektstudiet Nde s storste okonomiske resultah dm & ~~ta betydning. 7 Nordens entomologer samlet i Oslo. - Det bjde nordiske a-0- mete Wnedes igllr i Universitetetl auditorium 16. I b e t deltar amluing 40 anr Nordcna mest fremh dende Insektkjmere. PMallead. nok omfatter disse ikke bare POdesjonelle zoologer, men og.4 b ger og tannlleger, ja endog fdsk. JaC ormamop1 I Norsk entormol%- gisk borening, Ths. Miinster er Oprianelig d Iangt vekk th etudiet av de levende organism3 som vel mulig. Milnster er p av utdannelse og vinke Qwrgrmnm, men hm i siit otium utfoldet en &eundringsverdig enera f studiet av de dnda av h e uynllge medskapninger. laflenool~en 4. iuli 1933 IEntomologer f ra fire land I i OS~O. DC~ 4. nordlske entomologmlte holdes I disse dager 1 Oslo. I lopet ar lprdag og s0ndag kom en rekke deltagere fra Sverige. Danmark 06 nnland og Mndag aften var de utenhndske og norske deltagere sumlet ti en Uten festllghet pi hognerseteren. IgLr fant den heitldelige APnhg sted pa Universitetet ved formannen I Norsk entomologlsk Forenlng bergmester Ths. M il n s t e I.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Botanisk hage 200 år Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Hagens første år 1814 1844 1811: Universitetet i Oslo ble grunnlagt. 1812: UiO fikk Tøyen hovedgård i gave av Frederik 6. 1813:

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE a" ERIK SANNE I jaizuar i Br vendte iji oss ti1 forfatteren av deizne artikkel rned anmod$~ing om at hc~s som fagma~zn ville gi ea ntredning som forholdet mello?iz

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Norsk Oljemuseum Årbok 2009

Norsk Oljemuseum Årbok 2009 Norsk Oljemuseum Årbok 2009 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2009 Norsk Oljemuseum 10 år! Av Finn E. Krogh Foto: Petter Hegre 10 år er allerede gått siden Kongen klippet snoren en vakker maidag i 1999 med 2500 verftsarbeidere

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på:

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på: Forord Jeg har mottatt en kort oppsummering av seniorklubbens historie og gjengitt den på de følgende sider. Denne historie ønsker jeg å gjøre litt fyldigere med noe mer informasjon. Jeg har derfor en

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima

Konferansier: Anne Breistein, assisterende generalsekretær Sabima BIO-konferansen 2016: Sabima 20 år NATURLIGE LØSNINGER PROGRAM Arrangør: Sabima og Norsk Biologforening (BIO) I samarbeid med Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Med støtte fra Klima-

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi

Detaljer

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer:

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer: Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Argang 11, nr. 2,1986 Temanummer: Insekt -Nytt Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt Argang 1 I, nr. 2,1986 Redaksjonen Preben Ottesen (red.)

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh

SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh SEX, LIES AND VIDEOTAPE av Steven Soderbergh Scene for mann og kvinne. Manuset ligger på NSKI sine sider. INT. S LEILIGHET. SEN ETTERMIDDAG. Det er åpent. Hei. Hallo kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cynthia

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake?

Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Hvorfor selger vi strøm til utlandet og kjøper den dyrere tilbake? Innlevert av 6 ved Sanne skole (Gran, Oppland) Årets nysgjerrigper 2011 Hei! Vi er en 6. klasse på Sanne skole som har jobbet med nysgjerrigper.

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013 Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juli 2010 Kjære medarbeidere: Dette nyhetsbrevet vil være mye preget av referatet fra markeringen av Svalenes 50-årsjubileum, med fotografier tatt av

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes:

Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: Til medlemmene i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike Oslo, 15. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i OHF Dagligvaregruppen Oslo og Romerike holdes: ONSDAG 30.

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

En tredagers fisketur med fantastisk finale

En tredagers fisketur med fantastisk finale En tredagers fisketur med fantastisk finale Turen jeg skal fortelle om har vært planlagt en stund. Undertegnede og en fiskekompis fra Oslo, Pål Kristoffersen (Palkr), hadde satt av helgen 27-29 april allerede

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!!

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!! STOKKAVANNET reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957 4. juni FAU sin sommerfest!! Tirsdag 9.juni er det tur til Kubbetjern med førskolegjengen! Husk en liten sekk med vannflaske!! Torsdag 11.

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting Illustrert av Per Dybvig 2002, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25566-3

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål

Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Arbeidsbok Nivå 1 og Nivå 2 / bokmål Nivå 1 1. Hva heter du?... 1 2. Familie og skole... 6 3. Hva er klokka?... 15 4. Fra morgen til kveld... 21 5. Butikker og penger... 28 6. På handletur... 34 7. Her

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta

Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta Marit Nicolaysen Kloakkturen med Svein og rotta Tegninger av Per Dybvig 1996, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25543-4

Detaljer