Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening."

Transkript

1

2

3

4

5 NORSK ENTOMOLOGISK FORENING - EN JUBILANT I STBPE- SKJEEN. Av Karl Erik Zachariassen, formann i Norsk Entomologisk Forening. Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 Ar. En slik begivenhet mi selvsagt markeres pa en tilbsrlig festlig mite. Men et jubileumshr inviterer ikke bare ti1 festing, men ogsh ti1 alvorlig ettertanke og kritisk selvgranskning. For meg som foreningsformann star jubileumsiret som et egnet tidspunkt for en vurdering av foreningens virksomhet i lys av de mdl statuttene tillegger foreningen og i lys av de cavrige mi1 man som norsk entomolog mitte finne det naturlig A tillegge en entomologisk forening. Jeg vil i denne lille artikkelen foreta en slik vurdering, og dessuten redegjsre for enkelte tiltak vi arbeider med for A utvide foreningsaktiviteten. Ti1 tross for at Norsk Entomologisk Forening har vart i virksomhet i 75 ir er Norges insektfauna rel'ativt dirlig kjent. Dette gjelder ikke minst ved sammenligning med situasjonen i de andre nordiske land. En slik konstatering innebarer ikke en underkjennelse av det betydelige entomologiske arbeide som gjennom hrene har vart utfsrt i virt land. Den omfattende informasjon vi tross alt sitter inne med ndr det gjelder norsk insektfauna fremstir som summen av en rekke betydelige entomologers livsverk. Men svart meget star igjen fcar det foreligger en tilnarmet kartlegging av den norske insektfauna, f.eks. slik man har oppnidd i Norden forcavrig. For oss som sitter i ledelsen i Norsk Entomologisk Forening represtnterer en slik situasjon en hanske, som vi ser det som vir oppgave i ta opp. De betydelige mangler som foreligger i kjennskapen ti1 den norske insektfaunaen er trolig fcarst og fremst et resultat av at virt land er langstrakt og tynt befolket. I Norge vil utforskingen av insektfaunaen derfor, kanskje mer enn i andre land, mitte baseres ph en omfattende innsats fra folk som fsrst og fremst har sin egen interesse og iver for saken som drivkraft, dvs. amatcar-entomologer. Fagentomologene har for en stor del en annen interesse-profil, og de vil heller ikke bli mange nok ti1 at det vil vare mulig A basere et slikt arbeide pi deres innsats. Det er med andre ord klart at det fortsatt er amaterrenes innsats som vil matte utgjerre hovedtyngden i innsatsen for utforskningen av virt lands insektfauna.

6 Salget av popular-litteratur om insekter tyder pa at det er mange insektinteresserte i vart land, men tallet pa mer c(avanserte)> amatrar-entomologer er allikevel lavt. For de aller fleste er interessen for insekter av kort varighet, noe som for manges vedkommende nok kan henge sammen rned mangelen pi kontakt rned et entomologisk miljer som gjrar det mulig i utvikle interessen utover farveplansje-nivaet. Landets langstrakthet og spredte bosetting har aksentuert dette problemet. For Norsk Entomologisk Forening er det en viktig oppgave i fungere som kontaktskaper for insektinteresserte, men det mi slies fast at foreningens virksomhet pi dette omradet ikke pi langt nar er tilstrekkelig for A dekke behovet, sarlig ikke blant de yngste og hos folk utenom Oslo-omridet. Foreningens aktivitet har i det store og hele vzrt lagt ti1 Oslo rned omland, og medlemmene rundt i landet har i praksis vart avskiret fra A delta. For A gjerre disse problemene mindre, ble Norsk entomologisk Forening omstrukturert pi Arsmratet i 1978, idet det da ble ipnet formell adgang ti1 A opprette lokale grupper av foreningen overalt hvor det matte vzre grunnlag for det. Slike lokale grupper er na formelt opprettet eller under opprettelse pi Jzren, i Trondheim og i Tromser. I Bergen har det lenge vzrt en entomologisk klubb, uten formell tilknytning ti1 Norsk Entomologisk Forening, men som arbeider i trid rned foreningens intensjoner rned slike grupper. Ved i desentralisere aktiviteten pa denne maten, vil langt flere enn hittil bli tilbudt et lokalt entomologisk miljra. Gruppene er tenkt i skulle tilby interesserte b1.a. foredrag om entomologiske emner, hjelp rned litteratur og mikroskop ti1 bestemmelse av materiale, arrangement av ekskursjoner, anskaffelse av utstyr osv. Oppbyggingen av denne lokale aktiviteten vil gjrare at den vesentligste delen av foreningens utadvendte virksomhet etterhvert vil forega i regi av de lokale gruppene. En slik omstrukturering byr ogsa pa rakonomiske fordeler, idet lokale grupper vil kunne srake lokale myndigheter om stratte ti1 sin virksomhet. Gruppene vil selvsagt ogsi motta stertte fra foreningen, men de star helt fritt ti1 A legge opp sin aktivitetsprofil. Vi venter at denne omleggingen vil trekke langt flere enn hittil rned i entomologisk virksomhet, rned en raket innsats for entomologisk kartlegging av Norge som ett av resultatene, og en mulighet for A utvikle en mer differensiert systematisk ekspertise som et annet. I trid rned dette er det viktig at det ogsa foreligger muligheter for A kunne publisere vitenskapelige arbeider av den type som kan komme ut av gruppens virksomhet. Vi venter at Norsk Entomologisk Tidsskrift i sin nye form vil fungere sorn et fullverdig publiseringstilbud for dette

7 stoffet, som i likhet med tidsskriftet forst og fremst vil ha et faunistisk tilsnitt. Dessuten er det viktig a viderefore, og helst utvide, ctinsektnytt>>, som kanskje er det viktigste kontaktforum for vare amator-entomologer. Norsk Entomologisk Forening skal ikke fungere som en forening bare for amatorene, men ogsa for landets fagentomologer. I motsetning ti1 amatorene, som vesentlig er samlere i en eller annen form, er fagentomologene en meget uensartet gruppe. Fagentomologene arbeider innefor en rekke forskjellige felter, f.eks. systematikk, okologi, etologi, og fysiologi. Noen er kanskje ikke primaert interessert i insekter, men har ((snublet>> borti dem som egnede forsoksdyr, eller som organismer av okonomisk betydning. En sb sammensatt gruppe vil matte dekke sitt faglige kontaktbehov forst og fremst gjennom andre fora, som ofte vil vaere basert pa andre fellesnevnere enn entomologien. En forening basert pa entomologi som fellesnevner vil neppe noensinne komme i forste rekke som kontaktforum for fagentomologer. Ikke desto mindre har v%r forening en rekke oppgaver ii ivareta ogsh overfor fagentomologene. Foreningen har i en Brrekke utgitt Norsk Entomologisk Tidsskrift, som har vaert et viktig publiseringsforum for norske entomologer. Tidsskriftet har i en tid statt i fare for A matte innstille, idet NAVF, som har stitt for det vesentlige av finansieringen, onsker % prioritere storre og mer gjennomslagskraftige internasjonale tidsskrifter. Det har imidlertid lyktes A vinne forstaelse innen NAVF for at ogsa nasjonale tidsskrifter har sin berettigelse, idet ikke alle publiseringsbehov er dekket gjennom det internasjonale publiseringstilbudet. Norsk Entomologisk Forening vil dermed ogsa i fremtiden, og fortsatt med finansiell stotte fra NAVF, kunne tilby landet fagentomologer et tidsskrift som dekker det av deres publiseringsbehov som ikke er dekket gjennom internasjonale tidsskrifter. En annen aktivitet i foreningsregi som i det vesentligste har fungert som et tilbud ti1 fagentomologene er de entomologiske vintermotene, som er blitt arrangert hvert annet %r. P i disse motene er entomologer fra hele landet kommet sarnmen, og mstene later til A vaere svart populaere. Disse arrangementene vil derfor bli viderefort i fremtiden.

8 Et annet tiltak som b0r kunne bli av stor betydning for landets fagentomologer er opprettelsen av en sikalt entomologisk databank. Bakgrunnen for dette tiltaket er at det ofte, og kanskje sarlig blant fagentomologer, kan oppsti behov for eksperthjelp ti1 systematisk bestemmelse av materiale man selv ikke kjenner sarlig godt. Videre kan det blant biologer som arbeider med spesielle gruppers utbredelse og biologi ofte oppsti behov for en komplett oversikt over alt tilgjengelig materiale innenfor vedkommende grupper. Private sdmlere sitter ofte inne rned et betydelig materiale og en betydelig systematisk ekspertise, som i prinsippet bor vare tilgjengelig for alle sorn arbeider med problemer der deres materiale og ekspertise kan vare av betydning. Med opprettelsen av en entomologisk databank onsker vi B fi en sentral oversikt over hvem innen landet sorn sitter inne med materiale eller ekspertise innen de forskjellige insektgrupper. Ved i henvende seg ti1 databanken, vil trengende entomologer raskt kunne fi full oversikt over innenlandsk materiale og ekspertise. Et hovedproblem ved i gjerre en slik databank funksjonell er mangelen pi innenlandsk ekspertise nir det gjelder viktige insektordener. Rimeligvis er populare samlergrupper sorn Lepidoptera og Coleoptera relativt godt dekket, men allerede innenfor de viktige ordnene Diptera, Hemiptera og Hymenoptera har vi betydelige huller i virt ekspertisetilbud. Det mi vare en oppgave for Norsk Entomologisk Forening A oppmuntre insektinteresserte ti1 A spesialisere seg pi nye, hittil lite dekkede insektgrupper. Et virkemiddel ti1 i stimulere denne aktiviteten er opprettelsen av arbeidsgrupper rundt de forskjellige systematiske gruppene. For Coleoptera er det allerede dannet en slik arbeidsgruppe, kalt Coleopterologisk Arbeidsgruppe eller COLARB. Det er onskelig at folk som samarbeider med andre systematiske grupper ogs& etterhvert kan sl& seg sammen og danne LEPARB, HYMARB, DIPARB og HEMARB osv. Ved siden av i styrke den tilgjengelige ekspertisen innen de respektive insektvrdener, vil etableringen av slike arbeidsgrupper kunne vare en stimulans for utforskningen av utbredelse og biologi hos de respektive insektordener i Norge. Det sier seg selv at amatrar-entomologer vil matte spille en sentral rolle i arbeidet i disse gruppene. Dermed er ringen sluttet. Fagentomologer og amatorer stir i et gjensidig avhengighetsforhold ti1 hverandre, og mo-

9 derne entomologi kan hoste mange fordeler av et positivt samvirke mellom entomologer av begge kategorier. Norsk Entomologisk Forening er en naturlig formidler av kontakt i dette samvirket. Norske fagentomologer har gjennom irene lagt for dagen stor velvilje og hjelpsomhet overfor amatcarene. Det er B hipe at fagentomologene ogsti i fremtiden vil delta i et positivt samarbeide for i fremme amatrarentomologien, og at de vil vzere imotekommende om de blir spurt om ta et tak etterhvert sorn arbeidet. pi dette felt kommer inn i mer bevisste og organiserte former. Vi venter at den pigiende omstrukturering og oppbygging av foreningen vil fore ti1 en sterk okning i foreningens totale aktivitet. Den viktigste rollen for de sentrale organer i foreningen vil i denne situasjonen bli ti virke sorn en sentral 'koordinator, kontaktformidler og initiativtager for de forskjellige organiserte aktiviteter. Vi mb vaere innstilt pti i foreta flere endringer i foreningens organisasjonsform for i fremme denne virksomheten. Det bar vaere grunnlag for en betydelig okning i Norsk Entomologisk Forenings medlemstall, sorn ni har passert 200. Vi kan neppe regne med ni opp pi samme nivi sorn Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening, sorn har medlemstall pi flere tusen, men det er utvilsomt mulig i flerdoble medlemstallet. Det synes idag sorn om denne veksten naermest kan skje av seg selv, forutsatt at foreningen gjennom en forsiktig PR-virksomhet gjor omverdenen oppmerksom pb dens eksistens og dessuten bygger ut et fullverdig aktivitetstilbud for dem som etterhvert trekkes med. Vi sorn sitter i foreningsledelsen mrater interesse og entusiasme pi alle ledd innen foreningen, og det hersker optimisme med hensyn ti1 foreningens fremtidige virksomhet. Det er grotid for Norsk Entomologisk Forening.

10 ARSMBTE I NORSK ENTOMOLOGISK FORENING, LORDAG 13. FEBRUAR 1960 PA ZOOLOGISK MUSEUM, OSLO Fra venstre: Ttygve Rygg, Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler og Leif R. Natvig (med ryggen ti/).

11 Fra venstre rundt bordet: Lauritz Snmme, Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler, Leif R. Natvig, OIav Kvalheim (stbende), Birger Herstad og Helene Tambs-Lyche. A ru vrrwrrr mnar ooraer: JOT. Pjelddalen, T.G. Schayen (skjult), Magne Opheim, Tore R. Nielsen, Lauritz S~mme (ved bordenden), Alf Bakke, Astrid Lnken, Per F. Waaler (skjult), Leif R. Natvig, OIav Kvalheim, Helene Tambs-Lyche (skjult), Audun Gussgard og Torgeir Edland.

12 Norsk Entomologisk Forening Foreningens irsmeldinger ble i irene gjengitt i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Gjennom disse irsmeldingene fir man oversikt over Norsk Entomologisk Forenings virksomhet og de forskjellige arrangementer av merter, ekskursjoner og kongresser. Alle referater fra foreningens virksomhet er f.0.m utgitt pi stensiler sendt foreningens medlemmer. For i hindre at dette materialet gir helt tapt, gjengis her hovedtrekkene i det som har skjedd i foreningens regi siden ~rsmerte, Fellesbygget, As. Gunnar Bergstrerm, Gerteborg og Jan Lerfquist, Lund: Fermoner. Tilstede: 22. Det ble vedtatt pi irsmertet A serke kontakt med Universitetsforlaget for eventuell overferring av Norsk Entomologisk Tidsskrift Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Christian Stenseth: Bladlusbiologi. Tilstede: Ekskursjon ti1 Merlen i Oslofjorden Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Ekstraordinzr generalforsamling, Zoologisk institutt, Blindern. Det ble vedtatt med 12 mot 2 stemmer i ferre Norsk Entomologisk Tidsskrift over ti1 Universitetsforlaget Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Leif R. Natvig kiserte fra sin reise ti1 <<Det fjerne 0sten)). Tilstede: 20. Junioravdelingen var i 1966 i virksomhet pi Ruselskka skole, Oslo, under ledelse av overlzrer Olav Kvalheim, 10 deltok pi mertene ~rsmerte, Fellesbygget, AS. Alf Bakke: Om kjsnnsforholdene hos barkbillen Ips acuminatus. Tilstede: 21. Arsmstet stilte seg positivt ti1 tanken om et nytt felles, nordisk entomologisk tidsskrift (brev fra C.H. Lindroth) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Per Knudsen: Husbukk, utbredelse og hyppighet i Norge. Tilstede: Ekskursjon ti1 Serndre Sandsy, Hvaler. 10 deltakere.

13 27.9. Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Fra Nordisk Entomolgmrate i Lund. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk institutt, Blindern. Hans Kauri: Faunistikk'ens betydning og publisering av faunistiske data. Lauritz Sramme: Publisering av faunistiske data i Norsk Entomologisk Tidsskrift. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: Loppenes stilling i Norge i dag. Lauritz Sramme: Merkverdige beretninger fra gamle tider om skadeinsekter og deres bekjempelse. Tilstede: 17. Junioravdelingen, Ruselrakka skole, Oslo, ledet av overlzrer Olav Kvalheim, I 1967 var det mratedager fast en gang hver mined ~rsmcate, Fellesbygget, AS. Albert Lillehammer: Faunaregistreringer og museenes oppgaver i frembringelsen av faunistiske data. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Carl H. Lindroth, Lund: Klimat och biota vid kanten av en innlandsis, Skaftafell pi Island. Tilstede: Ekskursjon ti1 astmarka, Oslo. 8 deltakere Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmrate, Zoologisk museum, Oslo. Referat fra den internasjonale entomologkongressen i Moskva Hovedinnlegg: Jac. Fjelddalen: Insektpatogener. Astrid Lraken: En snartur ti1 Irkutsk i Sibir. Lauritz Sramme: Insekthormoner. Tilstede: Julemrate, Zoologisk institutt, Blindern. Reidar Mehl: En oversikt over Norges loppefauna, utbredelse og vertsspesifitet. Tilstede: 17. Junioravdelingen 1968: 9 mrater pi Ruselakka skole, Oslo, ledet av overlarer Olav Kvalheim. Medlemmene har hele tiden fitt line nradvendig samlerutstyr etc. fra den godt utstyrte biologisalen pi skolen. Norske dyrenavn. B. Insekter og edderkoppdyr. Utgitt som hefte nr. 4, Fauna 21, 1968.

14 7.3. Arsmerte, Fellesbygget, As. Edgar M. Raffensperger, Cornell University: The soil. A frontier for entomological research. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Tore Nielsen: 0kologiske underserkelser hos Syrphidae. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Teryen. Hans Kauri: Om quick-trap metoden anvendt pi Hardangervidda. Sommerens fangst. Tilstede: 26. Per F. Waaler representerte foreningen og overbrakte en gave pa 50 irs jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Gudmund Taksdal: Om teger. Torgeir Edland: Metodikk for klekking av sommerfugler m.m. Tilstede: Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Per F. Waaler: Inntrykk fra 50 k s jubileet ti1 Entomologiska Fdreningen i Helsingfors. Arne Fjellberg: Entomologiske underserkelser pa Hardangervidda. Andreas Strand: Om partenogenese hos billeslekten Amischa. Tilstede: 10. Junioravdelingen. Overlaxer Olav Kvalheim matte dessverre ta permisjon fra Ruselerkka skole pa grunn av sykdom. Ingen har tatt initiativ ti1 i overta junioravdelingen etter Kvalheim, si virksomheten har ligget nede siden desember Arsmerte, Fellesbygget, As. Tore Nielsen: Observasjoner av Syrphidae-faunaen i serr-norske fjell. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Jan E. Raastad: En oversikt over klassifikasjonen innen familien knott (Diptera, Simulidae) Medlemsmerte, Zoologisk museum, Oslo. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Per F. Waaler: Kjennskapen ti1 norsk edderkoppfauna Tilstede: Julemerte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund Tvermyr: Biologisk bekjempelse av skadeinsekter. Fra et studieopphold i USA og Canada. Tilstede: 17.

15 ksmste, Fellesbygget, As. 0ystein AustarB: Insektproblemer i bartreplantasjer 6.6. Ekskursjon ti1 Seterstea, Ser-Odal Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Trond Hofsvang: Biologien ti1 en tipulidae-art i hsgfjellet. Tilstede: Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Erik Christiansen: Om gransnutebillens skologi. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Hanna Mustaparta: Kjemoresepsjon hos insekter. Tilstede: ksmste, Fellesbygget, As. Bjarne Meidell: Litt om norske myriapoder og deres utbredelse. Tilstede: Medlemsmete, Zoologisk institutt, Blindern. Eline B. HBgvar: Besrak ved entomologiske institusjoner i Europa. Sommerens fangst. Tilstede: Medlemsmte, Zoologisk institutt, Blindern. Sigmund HAgvar: Vinteraktive evertebrater. Tilstede: Julemnrte, Norsk institutt for Skogforskning, h. Per Knudsen: Som entomolog og trubadur i Afrika. Tilstede: Det 1. norske entornologmete, Sole Turisthotell, Noresund, 31 deltakere. Felgende foredrag ble fremfert: Christian Stenseth: Problemer i forbindelse med biologisk bekjempelse i veksthus. Ragnhild Sundby: Bruk av snylteveps i veksthus. Jac. Fjelddalen: Utviklingstendensen i insektbekjempelsen. Hans Petter Leinaas: Proturer. Olav Serum: Teger pa paere. R.A. Ring: Intertidal insects. Gudmund Taksdal: Entomologien i utviklingsland. Arne Semb-Johansson: hormone^ hos insektene. Torgeir Edland: Feromoner hos Lepidoptera.

16 Alf Bakke: Barkbillenes feromoner. Henrik Pettersen: Populasjonsregulerende faktorer hos granbarkbillen. Kaare Aagaard: Interseksualitet hos Tanypodiner (Chironomidae) som ferlge av nematodeparasitisme. Albert Lillehammer: Dkologiens betydning for systematikken. R.A. Ring: Diapuse in insects with particular reference to blow flies. Helene Tambs-Lyche: Forkortet Qrscyklus hos bladlus i hergfjellet. John 0. Solem: Ferskvannsinsekters sommer- o'g vinteraktivitet. Arsmprte. Medlemsmerte, Zoologisk institutt, Blindern. Alf Bakke: Fra den nordiske entomologkongressen i khus. Sornrnerens fangst. Tilstede: Arsmerte, Norsk institutt for skogforskning, As. Astrid Lerken: Geografisk fargevariabilitet hos humler belyst ved skandinaviske eksempler. Rutenett for faunakarter i Norden. Lauritz Sermme: Det fellesnordiske tidsskrift Ent. Scand's fremtid. Tilstede: 20. Juni/juli august Prosjekt <<Myr>> 1974 i Eidskog. 10 medlemmer deltok i innsarnlingsarbeidet Medlemsmerte, Fellesbygget, As. Alf Bakke: Planer for neste nordiske entomologmprte i Norge. Orientering om NEF's myrprosjekt i Eidskog. Tilstede: Arbeidsm~rte, Fellesbygget, As. Grovsortering av insektmateriale fra Eidskog Julemerte, Zoologisk museum, Oslo. Sigmund HAgvar: Om IBP's evertebratunderserkelser pa Finse Det 2. norske entomologmprte, Sanner pensjonat, Gran. 36 deltakere. Ferlgende foredrag ble fremfprrt: Rapporter fra forskningsinstitusjone~e om prosjekter og programmer.

17 Reidar Mehl: Problemer innen medisinsk entomologi i Norge. Arne Fjellberg: Noen problemer og metoder i systematiskkaksonomisk collembol forskning. Lauritz Sermme: Kuldetoleranse hos collemboler og oribatider i hergfjellet. Alf Bakke: Forandringer i faunaen i virt irhundre. Sigmund Higvar: Trenger vi fredningstiltak for i Verne norsk insektfauna. Gunnar Abrahamsen: Hvordan kan vi bruke zoologisk inventering ti1 registrering av miljerpivirkning. Kaare Aagaard: Arbeidet med registrering av norske dagsommerfugler. John 0. Solem: Lokomotorisk periodisitet hos Ephemeroptera og Trichoptera. John E. Brittain: Insektenes klekkingsmernster i en subalpin innsjer. Albert Lillehammer: Insektenes betydning for naringsgangen i vassdrag. Svein Jakob Saltveit: Livscyklus og ernaering hos 3 steinfluearter. Reidar Borgstrerm: Insekter og surt vann. Arne Nielsen: Insektfaunaen pi plantet gran i Nordland og Troms. 0yvind Ringsgird: Livscyklus/overvintring hos barkbillen Ips duplicatus. Eline B. Higvar: Laboratorieunderserkelser over utvikling og egglegging hos to arter snylteveps pi bladlus. Ruedi Baeschlin: Studier av faunaen i erstlandske frukthager. Per Bakken: Mulig betydning av edderkopper i integrert bekjempelse av skadeinsekter. Dagfinn Refseth: Habitatprekranse hos carabider i Sjodalen. Hans Petter Leinaas: Populasjons-studier av collemboler i barskog og pi hogstflate. Lauritz Ssmme: I hvilken retning bsr norsk entomologi gi i fremtiden? Det nordiske entomologmstet i Valg av mertested og forberedende komiteer. ~rsmerte Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Jan Kielland: PA sommerfuglsafari i Afrika. Tilstede: 20.

18 Memdlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Alf Bakke: Kjemisk kommunikasjon hos granbarkbillen. Trond Hofsvang: Konkurranse mellom to arter av snylteveps som parasitterer bladlus. Tilstede: 6. Julemste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Semb-Johansson: International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) i Nairobi, Kenya. Tilstede: 14. Arsmste, Fellesbygget, As. John E. Brittain: Insektenes rolle i et hsgfjellsvatn. Tilstede: 12. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Lauritz Ssmme: Collembola i de ssterriske alper. Sommerens fangst. Tilstede: 13. Medlemsmste, Zoologisk museum, Oslo. Reidar Mehl: Om stikkemygg og sykdomsoverfsring i Norge. Tilstede: 7. Julemste, zoologisk institutt, Blindern. Arne Fjellberg: Noen inntrykk fra Alaska Mest om collemboler. Tilstede: 20. &smote, Norsk institutt for skogforskning, As. Jan 0kland: Metoder i biogeografisk forskning. Tilstede: 16. Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Lauritz Samme: Den norske Antarktisekspedisjonen Tilstede: 16. Det XVII. Nordiske Entomologmste, Bergen. Utfarlig referat fra mstet finnes i Norw. J. Ent. 25, 1978, s Medlemsmste, Zoologisk institutt, Blindern. Arne Lsvlie, Lauritz Ssmme, Sigmund Higvar og Karl Erik Zachariassen: Norwegian Journal of Entomology's fremtid. Tilstede: 20. Apent mate, Zoologisk institutt, Blindern. Per Hafslund: Entomologisk billedkavalkade. Tilstede: ca. 60. Julemste, Zoologisk institutt, blindern. Tore R. Nielsen: Blomsterfluer. Tilstede: Det 3. norske entomologmste, Bergstaden Turisthotell, Rsros. 30 deltakere. Fslgende foredrag ble fremferrt: John 0. Solem: Entomologien i Trerndelag. Dagfinn Refseth: Trandelagsgruppa i NEF.

19 Torstein Kvarnme: Coleopterologisk arbeidsgruppe (COLARB). Gudmund Taksdal: Skadedyr pii planter og r- og k-seleksjon. Arne Nielsen: Barkinsekters spredningsevne. Erling Sendstad: Bruk av collembolsamfunn i nrkologisk forskning. ' Dagfinn Refseth: Bruk av insekter i biologisk kartlegging. Johan Andersen: Vatnhusholdning og temperaturpreferanse hos slekten Bembidion (Col., Carabidae). Sigmund Higvar: Virkning av kunstig sur nedbcar og kalking pi jordbunnsfaunaen i barskog. Lauritz Snrmme: Overvintringsbiologi hos bladbillen Melasoma collaris. Karl Erik Zachariassen: Komparativt studium av kuldetoleranse hos biller. Unn Gehrken: Betydningen av polyoler og sukkeralkoholer for kuldetoleransen hos Ips acuminatus. Alf Bakke: Barkbille-feromoner. Torgeir Edland: Feromonstudier av sommerfugler. Reidar Mehl: Undersnrkelser over vektorer og arthropodeoverfnrrte mikroorganismer hos pattedyr, fugl og mennesker i Norge. Diskusjon vedrnrrende foreningens tidsskrift. Arsmnrte Trnrndelagsgruppa (lokal gruppe av NEF) ble formelt konstituert. Leder Dagfinn Refseth Medlemsmcate, Zoologisk institutt, Blindern. Christian Stenseth: Om anvendt biologisk bekjempelse i norske veksthus. Tilstede: Medlemsmcate, Zoologisk museum, Oslo. Torstein Kvamme: Om norske maur. Sommerens fangst. Tilstede: Julemcate, Zoologisk instituft, Blindern. Lauritz Scamme, Per F. Waaler og Karl Erik Zachariassen: Den norske Mount Kenya ekspedisjonen Tilstede: 25. (Referat: Trond Hofsvang)

20 C OSLO. TRONDHEIM: Postboks 123 Postboks 3915 Kaldbakken Os!o Trondhe~rn Tlf (02) Import av plantevernmldler Tlf (075) slden 1932 rr----'- Gratulerer med BAYER Bayer Kjerni A.s

21 De nordiske entomologmeter Det nordiske samarbeidet innen entomologien er av gammel dato. De viktigste arrangementene har vzrt de nordiske entomologmertene som har vaert avholdt i Danmark, Finland, Norge og Sverige etter tur, vanligvis hvert 3. ar.' Nordisk entomologmerte nr. I IV. v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. xv. XVI. XVII XVIII. Stockholm juni 1923 Kerbenhavn august 1926 Helsinki august 1930 Oslo juli 1933 Lund august 1936 Kerbenhavn august 1939 Helsinki august 1947 Kerbenhavn august 1950 Oslo juli 1953 Stockholm juni 1957 Helsinki august 1959 Kerbenhavn august 1962 Oslo august 1965 Lund august 1967 Helsinki juli 1970 ~rhus august 1973 Bergen august 1977 Stockholm august Antall deltakere totalt Antall norske deltakere

22

23 TlDCNO TCON frodad 7. lull lq33 I,,Vi lever ilrlre i mcuneslienes tids-!a1 der men i inselr t ene~!~ i.kulturen begunstiger I skade-insektenes I : utbredelse. - Vi mh ffi en lov som pfibyr hugning og barkning av skogens ter-trer. - I a h Ppningstale pa entomologenes mete nevnte bergmester Mllnster at vldenskapen om insektene kan redde verdler W mlllloner. og 1 et senere foredrag papekte svensken, professor RllgArdh hvordan dette gjelder vare rkogrlkdommer. Professor RKgardh er nemllg skogentomolog - men ham Interesse innskrenker dg lkke bare tll akogens hsekter, han har som neppe llogen annen I Norden et intlmt kjennckap ogaa U1 andre verdensdelero 1.- Hkter og lranpen mot dam. At den prakurke entomologl OgaA hog OW har store opgaver behlver vl bare a ga tll skogen for & se. I Md- Iem-Europa, hvor man bar tyddet store arealer lor nyplantnlng. far mm utstrakte arealer med ensartet bestand og for en vesentlig del av samme aldersklasse. Parwltene behmer altsa ikke seke langt for L legge sln0 egg og firen for angrep eker. Nu ligger vl heldigvia i skogslnsektenw nordgrense, og bestanden er vekslende og faren derfor mlndre. Men.Lades skogen, benytter Inaektene slg av dette. I de adelagte h r lormerer de s g utrollg og kan sl ga ti1 mweangrep. Og da angripea ogaa de friake tr~r. Myndlghetene beatemmer lo hvor meget man kan hugge, men vl savner en paragrat #om tvlnger en mann tll A hugge og barke o(r ban har mange torre og amlttefarllge tnn I sin skog. Og dette ma komme, nu Jet gar op for en hhvke verdiw aom dlem truw med.qei ggslre. Det 4. Nordiske Entomologmste, Oslo juli Er insektstudiet Iksn den D I Y ~ ~ for lite pi. I ~ e t a ktet? mestei ~ k c son r ~MIWIUII~ I& r* interease 1 man hehiemrme yiste in.sektstudiat er likesn~l~ det zoologlake arbeid hos oss har en viss tibbielighet ti1 B g& i vannet, kaste'dg over kystens og sj-s fauna - noget wm vel heneer aammen uned v4r lntercssant og direkte kan ifam tli I *kaow mlske lbetydnlng. vi kan med etoltbet peke pa det sam allerede u nadd, og vil rolig fortsette vm arbeid. Derefter boldt ordtessor Trlg&rdh, aom jo er Gent over hele Skandinavia for sin evne ti1 B popularisere et uneget inmen dmne gang alt met en poplart fodag, om,,en ny skogsentomologit takwodd'. Det var en redegjerelse ifor bvordan de veldige magder tner arm stomen de to siste &r har W- ket i Sverige Mev yngelplasser for granens og d7nuens parasiter. PI grunnlag av disse undermkelser kunde man iforutsi hvordan skogen det Br vilde bli angmpet. I denne fonbindelse Cremhevet prodeasoreu betydningen av B rydde op i skogen og harte ogs& lhvordan man la ut feller, fangstkr tor inaektene og den store nasjonalekonomlske betydning av en &ekttv b I kjempelr - 1 lange kyst. st en man ekal ikke Det kan veri av den gl&e-at inaektstudiet Nde s storste okonomiske resultah dm & ~~ta betydning. 7 Nordens entomologer samlet i Oslo. - Det bjde nordiske a-0- mete Wnedes igllr i Universitetetl auditorium 16. I b e t deltar amluing 40 anr Nordcna mest fremh dende Insektkjmere. PMallead. nok omfatter disse ikke bare POdesjonelle zoologer, men og.4 b ger og tannlleger, ja endog fdsk. JaC ormamop1 I Norsk entormol%- gisk borening, Ths. Miinster er Oprianelig d Iangt vekk th etudiet av de levende organism3 som vel mulig. Milnster er p av utdannelse og vinke Qwrgrmnm, men hm i siit otium utfoldet en &eundringsverdig enera f studiet av de dnda av h e uynllge medskapninger. laflenool~en 4. iuli 1933 IEntomologer f ra fire land I i OS~O. DC~ 4. nordlske entomologmlte holdes I disse dager 1 Oslo. I lopet ar lprdag og s0ndag kom en rekke deltagere fra Sverige. Danmark 06 nnland og Mndag aften var de utenhndske og norske deltagere sumlet ti en Uten festllghet pi hognerseteren. IgLr fant den heitldelige APnhg sted pa Universitetet ved formannen I Norsk entomologlsk Forenlng bergmester Ths. M il n s t e I.

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO

Botanisk hage 200 år. Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Botanisk hage 200 år Liv Borgen, professor emerita Naturhistorisk museum, UiO Hagens første år 1814 1844 1811: Universitetet i Oslo ble grunnlagt. 1812: UiO fikk Tøyen hovedgård i gave av Frederik 6. 1813:

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg

insektgruppene, medlemmenes egen side for kontakt medlemmene seg Herved presenteres det forste nummer av et nytt medlemshefte som Norsk Entomologisk Forening vil utgi. Disse heftene vil bli sendt gratis ti1 alle norske medlemmer. Porelapig er det tatt sikte p& & utgi

Detaljer

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer:

Medlemsblad for Norsk entomologisk forening. Argang 11, nr. 2,1986. Temanummer: Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Argang 11, nr. 2,1986 Temanummer: Insekt -Nytt Medlemsblad for Norsk entomologisk forening Insekt-Nytt Argang 1 I, nr. 2,1986 Redaksjonen Preben Ottesen (red.)

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE:

OBS! SOMMERPRØVE I ENGELSK: 23.05.16 TENTAMEN I MATTE: Uke: 21 og 22 Navn: Gruppe: G Tema: Norge Uke 21: Kapittel 10 Sør Norge Uke 22: Kapittel 11 Nord Norge Lærebøker: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10», «Norsk pluss ungdom» og «Klar, ferdig,

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Annet FORSKNINGS-NYTT

Annet FORSKNINGS-NYTT Hilfora Hoved tema Anne-Kari Grimstad/ansatt ansatt/hil 1301 12:05 Tittel: Kategori: HiL-nytt nr 1/05 Annet Nr1-13 januar 2006 Nytt år og nye muligheter og utfordringer banker på, men det første HiL-nytt

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD

MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD MISJONSTANICENS GJENNOMBRUDD 1 EN BSTLANDSBYGD a V H. CHR. MAhlEN Lokalhistorisk forskning gjennomgir for tiden en sterk ekspansjon i Norge. Landslaget for bygde- og byhistorie har vind i seilene, og Lokalhistorisk

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2014. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir.

Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske Roger Abrahamsen, rektor ved Norges landbrukshøgskole på Ås, velkommen hit til Bessastaðir. Den islandske presidents hilsningstale på Bessastaðir den 12. desember 1997 i anledning av utnevnelsen til æresdoktor ved Norges landbrukshøgskole på Ås. Det er en særlig fornøyelse for meg å få ønske

Detaljer

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på:

Her er noen av de ting jeg ønsker informasjon på: Forord Jeg har mottatt en kort oppsummering av seniorklubbens historie og gjengitt den på de følgende sider. Denne historie ønsker jeg å gjøre litt fyldigere med noe mer informasjon. Jeg har derfor en

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann

Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Umbellula encrimus påvist i høyantarktiske farvann Av Hjalmar Broch Alt i 1904 kom den danske zoolog professor dr. H. F. E. Junhersen inn på spørsmålet om sjøfjæren Umbellula encrinus (L. 1758) fra dypet

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Kapittel 5 Lubenittenes historie

Kapittel 5 Lubenittenes historie Kapittel 5 Lubenittenes historie Lange dager og netter Lubenittene har levd på Månen like lenge som menneskene har levd på Jorden. Helt til for noen tusen år siden bodde de kun på den siden av Månen som

Detaljer

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945.

Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Åpning av nettbase over alle de illegale avisene i Norge under krigsårene 1940-1945. Stein Ugelvik Larsen Leder Nordiki - Bergen 9.04.2010 På vegne av Nordiki vil jeg ønske dere velkommen til denne viktige

Detaljer

Norsk Oljemuseum Årbok 2009

Norsk Oljemuseum Årbok 2009 Norsk Oljemuseum Årbok 2009 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2009 Norsk Oljemuseum 10 år! Av Finn E. Krogh Foto: Petter Hegre 10 år er allerede gått siden Kongen klippet snoren en vakker maidag i 1999 med 2500 verftsarbeidere

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen.

NorLense AS 40år. Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. NorLense AS 40år Gratulerer så mye med jubileet. Takk for godt samarbeid i årene som har vært, vi ser frem til fortsettelsen. Hilsen alle barna i Strandlandet barnehage og alle elevene ved Strønstad skole

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER

OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER Søk SKRIV UT SKRIV UT PDF IN ENGLISH OPPLEVELSER UTSTILLINGER BESØK OSS SAMLINGENE FORSKNING TJENESTER HJEM OM MUSEET FOR BARN OG UNGE FOR GRUPPER REISELIVET FOR MEDIA Norsk Folkemuseum /... / Aktuelle

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE

Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Norsk etnologisk gransking Oktober 1953 Emne nr. 38 B. SEREMONIER OG FESTER I SAMBAND MED HUSBYGGING I BYENE Det har i eldre tid vært forskjellige seremonier og fester i samband med husbygging, og er slik

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014.

HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. HALVÅRSPLAN FOR MAURTUA VÅR 2014. ARBEIDSMÅTER: Sosial kompetanse: «Sosial kompetanse viser seg, uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. For å oppnå sosial kompetanse kreves

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!!

STOKKAVANNET. Avd. Stokkavannet Juni 2015. reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957. 4. juni. FAU sin sommerfest!! STOKKAVANNET reidun.topland@stavanger.kommune.no Tlf: 908 25 957 4. juni FAU sin sommerfest!! Tirsdag 9.juni er det tur til Kubbetjern med førskolegjengen! Husk en liten sekk med vannflaske!! Torsdag 11.

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

HVALER KOMMUNE GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014 HVALER KOMMUNE «Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening.

VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1. Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. VEDTEKTER FOR TYRKISK ŞAMLAR KVINNE FORENING DEL I: GENERELLE PRINSIPPER I. FORENINGENS NAVN FORENINGENS NAVN: 1 Tyrkisk Şamlar Kvinne Forening. II. FORENINGENS FORMÅL FORENINGENS FORMÅL: 2 a) Å sørge

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo

SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30. Norges forskningsråd Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo SVARSENDING: Avtale nr. 174112/30 Kan sendes ufrankert i Norge. Mottaker betaler porto Bioproduksjon og foredling v/gunn Astrid Lilja St. Hanshaugen 0131 Oslo Praktiske opplysninger Konferansen holdes

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold...

Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert - Østfold... Østfold 20.10.2012 Klargjøres for slep: Hamen-kantring var kontrollert PÅ VEI BORT? 'Kantringen' det ble varslet om tirsdag denne uka, viste seg å være kontrollert. Det jobbes med å sveise på nye plater

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juli 2010 Kjære medarbeidere: Dette nyhetsbrevet vil være mye preget av referatet fra markeringen av Svalenes 50-årsjubileum, med fotografier tatt av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

KVINNEARKIV I NORDLAND

KVINNEARKIV I NORDLAND KVINNEARKIV I NORDLAND (Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen) Bakgrunn I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i fjor startet Arkiv i Nordland et prosjekt med å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo

Axel Holst, en bauta i norsk medisin. Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo 1 Axel Holst, en bauta i norsk medisin Kaare R. Norum Department of Nutrition Reseach University of Oslo Axel Holst om seg selv I en bok fra jubileet til 25-års studenter uttalte Axel Holst, som var en

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN

REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no REFERAT ÅRSMØTET 20. JANUAR 2010 TRONRUD-BYGGET, EGGEMOEN Sak 1: Åpning ved Morten Dåsnes Innkalling ble godkjent Stemmeberettiget: 22 medlemmer Saksliste godkjent

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer