Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN"

Transkript

1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

2 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål ) Risør kommunes verdier ) Ansvarsområde og organisering ) Arbeid med tiltak i ) Ansvar i budsjettvedtaket ) Tjenesteproduksjon ) Organisasjonsutvikling: Utviklingsarbeid ) Økonomiske rammer og forutsetninger ) Samlet vurdering av Fremtidige utfordringer... 16

3 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 3 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål - Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet - Vi skal utvikle talenter innen kunst, kultur og idrett Vi skal vokse gjennom - Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet - Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen - Vi skal være en kommune hvor flere flytter inn enn ut - Vi skal ha mer besøk Hovedmålet Vi skal vokse er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot. Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to mål. Folkehelse, bedre levekår og klima er gjennomgripende tema i hele kommuneplanen og skal være det for all vår virksomhet.

4 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 4 2) Risør kommunes verdier Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon: Løsningsorientert Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar Gi konstruktiv tilbakemelding Være en miljøbevisst kommune Trygghet Utvikle ansattes kompetanse Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking Holde avtaler Åpenhet Det er riktig å si fra om feil og mangler Sikre god informasjonsflyt Størst mulig grad av medvirkning Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte være en vi-kommune Likeverd Behandle hverandre med respekt Bli hørt og sett Være inkluderende Ulikhet er en styrke

5 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 5 3) Enhetens ansvarsområde og organisering 3.1 ANSVARSOMRÅDE Voksenopplæring omfatter innvandrere og flyktninger og voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område, jf 4A 2. Opplæringa gis etter opplæringslova med gjeldende forskrifter og læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og etter kommunal opplæringsplan. 3.2 ORGANISERING Skoleåret har voksenopplæringen 102 elever og 11 årsverk. Kommunalsjef barnehage, skole, voksenopplæring Enhet for barnehage Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Hope oppvekstsenter Risør barneskole Søndeled skole Risør ungdomsskole Voksenopplæring

6 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 6 4) Voksenopplæringens arbeid med tiltak i TILTAK I KOMMUNEPLANEN Vi skal ha skoleresultater over landsgjennomsnittet For voksenopplæringen forstår vi grunnskoleresultat og resultat av norskprøver. Dette gjør vi ved å: systematisk bruke skoleresultater og brukerundersøkelser til å heve kvaliteten fremme et godt læringsmiljø og gjennom tidlig innsats og treffsikre tiltak hindre utvikling av problematferd heve ambisjonene på alle ferdighetsnivåer, hvor også de flinkeste stimuleres til videre læring og talenter løftes fram implementere Ungt Entreprenørskapsprogrammer i utdanningsløpet og stimulere til nyskaping og økt samarbeid mellom skole og næringsliv heve flerkulturell kompetanse og fokus på integrering av innvandrere styrke samarbeidet mellom kommunal og politisk ledelse og den enkelte barnehage og skole, inkludert videregående skole og regionalt nivå avklare rolle- og ansvarsfordeling mellom skoleeier, skoleledelse på den enkelte skole, ledelse i den enkelte klasse, foreldre og elev fremme en holdning om at skole er viktig for framtidige valgmuligheter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv sikre godt samarbeid mellom hjem og skole sikre godt samarbeid mellom skole og næringsliv sikre godt samarbeid mellom skole og NAV Risør, Gjerstad og Tvedestrand sikre godt samarbeid mellom skole og Familiehuset i Gjerstad heve lærernes kompetanse Vi skal styrke det interkommunale samarbeidet Voksenopplæringen deltar i interkommunalt samarbeid på ledernivå. VIRK har også interkommunalt samarbeid med Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei når det gjelder undervisning av fremmedspråklige elever Vi skal delta aktivt i utvikling av regionen Rektor på voksenopplæringen deltar i ressursgruppe hos fylkesmannen. Grunnskolelærerne på VIRK deltar i nettverk for Aust og Vest Agder når det gjelder undervisning på grunnskolens område i voksenopplæringen.

7 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side TILTAK I HANDLINGSPROGRAMMET Ref. Tiltak/Utredning/Pådriverfunksjon Ansvarlig Medvirkende Oppvekstplan (U) UNG BHS Ungt entreprenørskap (T) UNG BHS Kommentar Oppvekstplanen Voksenopplæringen vil delta i arbeidet med ny oppvekstplan. Entreprenørskap Voksenopplæringen fikk i mars 2013 prosjektmidler, kr ,-, fra IMDI. Prosjektet Fra introbedrift til språkpraksis er en videreføring av den tidligere introbedriften. Denne gangen er det fokus på språkpraksisplasser kommunalt og privat, oppfølging av språkpraksisplassene, kartlegging og søkeprosess før utplassering i språkpraksis. Det er et tett samarbeid med NAV Risør, Familiehuset i Gjerstad og Sørlandsporten teknologinettverk. Målet er at deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn, og et lavt språknivå skal bli kartlagt i introbedriften. Der skal de også trenes før språkpraksis. Videre skal deltakerne få en språkpraksisplass som passer og arbeidsgiverne skal få motiverte og arbeidsvillige medarbeidere. Dette er nytenking i forhold til norskopplæringsfeltet. Ny lærerplan har større fokus på arbeidsretting av opplæringen for voksne innvandrere. Den økende andelen av deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn har gjort at introbedriften har blitt en viktig arena for norskopplæring gjennom arbeid. Arbeid er for de fleste den største muligheten til integrering. Utviklingsarbeidet i 2014 vil fortsette i forhold til arbeidsretting av norskopplæringen, gjennom introbedrift og språkpraksisplasser. Målet vårt er å få flere kommunale språkpraksisplasser enn vi har i 2013.

8 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 8 5) Ungdomsskolen og voksenopplæringens ansvar i budsjettvedtaket Voksenopplæringen følger opp budsjettvedtaket med de konsekvensene som er beskrevet i kapittel 8.

9 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 9 6) Tjenesteproduksjon 6.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL ELEVER I VOKSENOPPLÆRINGEN Antall elever/klasser de siste 5 år og fremskrevet antall neste år Antall elever/klasser 114/8 115/8 127/7 101/6 95/6 115/7 4A Elevtallet vil ligge rundt 100 elever også i 2014, antallet avhenger av vedtak om bosetting av flyktninger i Risør og Gjerstad. I tillegg kommer familieinnvandring og arbeidsinnvandring som også vises i elevtallet. I hadde vi et høyt elevtall fordi vi hadde elever fra Egdehall asylmottak. Fra januar 2014 økte elevtallet mer enn forventet til 115 elever/ 7 klasser. Det vil bli en ytterligere økning i og med at Egebo har etablert asylmottak i kommunen. For opplæring på 4A -2 er det pt full dekning. 6.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET I VOKSENOPPLÆRINGEN Resultat av siste brukerundersøkelser i voksenopplæringen Voksenopplæringen har ikke gjennomført noen brukerundersøkelse. Dette fordi det er krevende i forhold til ulikt språknivå hos våre deltakere. En brukerundersøkelse som ikke gjennomføres på morsmålet og muntlig for analfabeter, vil ikke gi noe riktig bilde. Tilbakemeldinger gis gjennom elevsamtaler pr. i dag Tiltak for å nå målene Ny læreplan har fokus på alfabetisering, arbeidsretting av norskopplæringen, vurdering for læring og digitale ferdigheter. Tre lærere på VIRK blir i 2014 kurset i sensurering av nye digitale norskprøver, som skal kjøres for hele landet i mai 2014, første gang. Det blir ikke lenger et testsenter som har ansvar for gjennomføring av norskprøver, men den enkelte skole som har ansvar for gjennomføring av prøvene. Nettverk: For de som jobber med grunnskolefag er det satt i gang et nettverk for voksenopplæringene som underviser i grunnskolefag. Rektor er også med i en nettverksgruppe i fylket som sørger for lokal skolering av lærere i voksenopplæringen. Dette er kortere kurs innenfor spesifikke områder, som kommer til å bli tilbudt også i Rektor vil også fra januar være med i ledernettverk for alle rektorer i voksenopplæringene i fylket Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA KS har valgt noen nøkkeltall fra KOSTRA som er egnet til å si noe om prioritering, ressursbruk og kvalitet i grunnskolen i Nøkkeltallene er hentet fra kommunenes innrapporterte data for 2012 og hver graf viser tall fra hver kommune i et fylke.

10 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side MÅLT TJENESTEKVALITET I VOKSENOPPLÆRINGEN Resultat Gjennomsnittskarakter i fag grunnskole i voksenopplæringen, avgangselever Fag Norsk 3,4 3,65 Engelsk 3,1 3,45 Matematikk 3,4 3,4 Naturfag 3,4 3,8 Samfunnsfag 3,9 3,9 Eksamen skriftlig 2,3 2,3 Eksamen muntlig 3,5 4,0 Antall elever GS 1 og 2 GS 3 Våren Høsten Våren Høsten Tiltak for å nå målene Elever som starter i grunnskole på voksenopplæringen kan ha svært ulik skolebakgrunn. Noen elever har nesten fullført full grunnskole fra sitt hjemland, det eneste de mangler er norsken i alle fag. Andre har svært lite eller ingen skolebakgrunn fra sitt hjemland, og vil trenge mye fagopplæring i tillegg til norsk. For å bedre resultatene for avgangsklassen satte vi et krav om at de som starter siste avsluttende eksamensår må ha klart Norskprøve 2. Dette startet vi med høsten 2012, og det gir elevene muligheten til å få et vitnemål og et grunnlag som gjør at de kan klare seg på videregående skoler. Eksamenskarakterene vil nødvendigvis gå noe ned, da språkferdighetene gir større begrensninger på en tidsbegrenset prøve. For de voksne innvandrerne som går hos oss er målet å ta Norskprøve 2 eller 3, eventuelt begge. Resultater i Norskprøve 2

11 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 11 Kilde: Resultater for NP2 skriftlig er svake, og vi jobber med endring i opplæringen. Prøvene har endret seg nasjonalt. Prøvesentrene har hatt tilgang til prøvene, det har ikke vært mulig for oss. Vi vet at det er stor differanse mellom eksempelprøver og reelle eksamensoppgaver. Ved nye prøver fra 2014 vil vi være med på kursing og sensoropplæring. Nye norskprøver vil være nivåtester, de vil også være obligatoriske for alle med rett og plikt til norskopplæring. Prøvene skal gjennomføres på hver skole, digitalt. Resultater i Norskprøve 3 Kilde: INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet Risør kommunes overordnete kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten. Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil). Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale). Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres. Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig.

12 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 12 I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak Vurdering av avviksrapportering i VIRK siste år Voksenopplæringen hadde tilsyn på helårlig og fulltidtilbud for deltakere på introduksjonsprogram i oktober Eventuelle avvik behandles når rapporten kommer.

13 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 13 7) Organisasjonsutvikling: Utviklingsarbeid 7.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR Gruppe Kompetanseutvikling Kostnad* Ledere og mellomledere Høgskole 1 på andrespråkspedagogikk * Kommunen kostnad er satt opp i kolonnen. Refusjon fra staten ligger utenom (kr ,- pr 15 studiepoeng) Økt kompetanse Hele kollegiet deltar i en sentral satsning på økt kompetanse i voksenopplæringen. IMDI og VOX samarbeider om denne skoleringen som omfatter kurs for hele kollegiet to dager pr. år. Sensoropplæringen som tre av lærerne på VIRK deltar i fra 2014 vil også gi økt kompetanse for hele kollegiet. 7.2 SAMARBEID MED ANDRE Internt i Risør kommune Voksenopplæringen er ikke bare knyttet til skolesektoren. Vi har også elever som ønsker kvalifisering til arbeid. Derfor har voksenopplæringen et tett samarbeid med NAV Risør og Kvalifiseringsenheten. Dette samarbeidet er helt nødvendig for å få til en helhetlig plan for våre deltakere Eksternt med andre kommuner eller nettverk VIRK har likeledes et tett samarbeid med NAV Tvedestrand, NAV Gjerstad og Familiehuset i Gjerstad. 7.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE Siste medarbeiderundersøkelser Medarbeiderundersøkelse 2012 Svarprosent Risør kommune: 57 (370 av 648 respondenter). Resultat av kartlegging blant ansatte ved Virks fremgår ikke for Snitt Risør Snitt Norge* Høyest kommune Lavest kommune Snitt totalt 4,6 4,6 5,5 3,6 Kilde: Bedrekommune.no * 108 kommuner er med i snittet for Norge

14 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 14 Medarbeiderundersøkelse 2010 Svarprosent Risør kommune: 71 (486 av 685 respondenter) Kommentar Svarprosentene er lav slik at kvaliteten ikke gir et fullstendig bilde. Undersøkelsen er gjennomgått i kollegiet Tiltak som følge av siste undersøkelse Voksenopplæringen har ikke iverksatt tiltak som resultat av denne undersøkelsen. 7.4 INTERNKONTROLL: HMS Kommunens mål for HMS-arbeidet Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold. HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. 4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg. Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt. Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet. De årlige vernerundene gjennomføres våren Langtidssykefravær følges opp fortløpende.

15 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 15 8) Økonomiske rammer og forutsetninger Ansvar Ansvarsnavn Budsjett 2014 Regnskap des-13 Rev. budsjett 2013 Budsjett 2013 Regnskap Risør ungdomskole - VIRK Sum voksenopplæringen Budsjettet for 2014 er stort sett en videreføring av dagens drift med et nettobudsjett på kr ,-. Voksenopplæringen Voksenopplæringa vil måtte redusere 85 % vikariat dersom IMDIs prosjekt ikke videreføres i 2014.

16 Virksomhetsplan - Voksenopplæringen 2014 side 16 9) Samlet vurdering av fremtidige utfordringer Som i voksenopplæringene over hele landet har vi de senere år fått flere deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Dette er en utfordring også i Vi har en stor gruppe analfabeter. Disse bruker lengre tid på å lære seg å fungere i samfunnet, lære å lese og skrive, komme ut i språkpraksis. For noen vil det aldri være mulig å bestå Norskprøve 2 skriftlig. Fokus på alfabetisering gjennom lærerplanen og fokus på å øke lærernes kompetanse innen dette feltet er satt i gang og er helt nødvendig. I tillegg er det en stor utfordring med alle de unge deltakerne med liten eller ingen skolebakgrunn, som ønsker grunnskoleopplæring på to år.

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Voksenopplæringen 2014side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2016 side 2 1)

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for barnehage side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR BARNEHAGE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2016 side

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE

Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 12.11.15 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 RISØR UNGDOMSSKOLE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Risør ungdomsskole side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPT 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Enhet for støttefunksjoner side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - PPT side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barneskolene side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - PPt 2015

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR BARNESKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK)

VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 20 VOKSENOPPLÆRINGEN I RISØR KOMMUNE (VIRK) Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - VIRK 20 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 04.01.16 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.4. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.4 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 BARNESKOLENE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Risør ungdomsskole 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 BARNEVERN. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 BARNEVERN Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Barnevern side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 HELSE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 HELSE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2015 BARNESKOLENE. Versjon 1.1. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 BARNESKOLENE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Barneskolene 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER OG

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE

Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 BARNESKOLENE Versjon 12.11.2015 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 SØNDELED SKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 1.2. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 1.2 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN. Versjon 1.3. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 BARNEVERN Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Barnevern 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE. Versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 RISØR UNGDOMSSKOLE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - PPT 2016 side 2 1)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE. Foreløpig versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Foreløpig versjon 1.1 Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL... 3 2) RISØR KOMMUNES VERDIER... 4 2.1 TILTAK

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Helse 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG

Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR OMSORG Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune. Bilde av bygg

VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune. Bilde av bygg VIRK, voksenopplæringen i Risør kommune Bilde av bygg Antall elever pr. 1. mars 101 elever 24 elever fra Gjerstad 8 elever fra Tvedestrand 69 elever fra Risør Hvor kommer elevene våre fra? Eritrea Afghanistan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2016 BARNESKOLENE. Versjon 2.0. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2016 BARNESKOLENE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2016 - Barneskolene 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL...

Detaljer

FARGESKRINET BARNEHAGE

FARGESKRINET BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 FARGESKRINET BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Fargeskrinet barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI)

ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 ENHET FOR BOSETTING OG INTEGRERING (EBI) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for bosetting

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI)

ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 ENHET FOR BOSETTING, OPPLÆRING OG INKLUDERING (EBOI) Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for bosetting,

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014 HABILITERINGSTJENESTER

Virksomhetsplan 2014 HABILITERINGSTJENESTER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR HABILITERINGSTJENESTER Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habiliteringstjenester 2014 side 2

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR BARNEHAGE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for barnehage 2016 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE

Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR BARNESKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2018 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Hope

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring RISØR KOMMUNE. Sist revidert: 28. jan. 2011

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring RISØR KOMMUNE. Sist revidert: 28. jan. 2011 VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for ungdomsskole og voksenopplæring Sist revidert: 28. jan. 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 TROLLSTUA BARNEHAGE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE

PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 PPT FOR RISØR, TVEDESTRAND, VEGÅRSHEI OG GJERSTAD KOMMUNE Versjon 1.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2015 - PPT side 2 1)

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE. Versjon 2.0. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 SØNDELED SKOLE Versjon 2.0 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør barneskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE. Foreløpig versjon 1.1. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 RISØR UNGDOMSSKOLE Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Risør ungdomsskole 2017 side 2 1) HOVEDMÅL,

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

NAV. Årsmelding 2015. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE

NAV. Årsmelding 2015. Visjon; Vi gir mennesker muligheter. Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Årsmelding 2015 NAV Visjon; Vi gir mennesker muligheter Versjon 1.3 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding - NAV 2015 side 2 1) HOVEDMÅLSETTING,

Detaljer

Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste

Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Barnehage og ungdomstjeneste Sist revidert: 27. januar 2011 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.

SAKSFRAMLEGG. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02. Arkivsak: 2015/241-1 Arkiv: A20 Saksbehandler: Sven Erik Dølvik SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd 24.02.2015 Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2014 Rådmannens

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1.

HOPE OPPVEKSTSENTER. Virksomhetsplan 2017 (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Vi skal vokse RISØR KOMMUNE. Foreløpig versjon 1. RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2017 HOPE OPPVEKSTSENTER (BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING) Foreløpig versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014

Skedsmo voksenopplæringssenter. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 07.02.2014 utkast pr 29.11.11 Skedsmo voksenopplæringssenter Virksomhetsplan 2014 07.02.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Årsmelding 2014 HELSE. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Årsmelding 2014 HELSE Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Årsmelding 2014 - Helse side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder og mål... 3 2) Risør

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet

RISØR KOMMUNE. Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG. Vi skal vokse. - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2014 ENHET FOR OMSORG Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for omsorg 2014 side 2 INNHOLD 1) Hovedmålsetting, satsingsområder

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme

Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn. introduksjonsloven og opplæringsloven. Ann-Karin Bjerke og Marit Kvamme Regelverksforståelse Erfaringer fra tilsyn introduksjonsloven og opplæringsloven Innhold i presentasjonen Rett til opplæring etter introduksjonsloven Rett til opplæring etter opplæringsloven To lovverk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 FJELLFOTEN SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune www.nes-ak.kommune.no/fjellfoten.skole Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011 Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2014 FRAMTUN SKOLE O Eventuelt nettadresse Nes kommune Fotograf forsidebilde: Anne Sverdrup Nes kommune. Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan...

Detaljer

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE

Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2018 TROLLSTUA BARNEHAGE Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Trollstua barnehage 2018 side 2 1) HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring

Virksomhetsplan Meløyskolene. Meløy voksenopplæring Virksomhetsplan Meløyskolene Meløy voksenopplæring Skoleåret 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Satsingsområder 3.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende ferdigheter 3.1.1 Beskrivelse av

Detaljer

ENHET FOR HABILITERING

ENHET FOR HABILITERING RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2016 ENHET FOR HABILITERING Versjon 08.01.2016 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for habilitering 2016 side 2 1)

Detaljer

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer