Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Hospice Lovisenberg Senter for Lindring og Livshjelp, Lovisenberg Diakonale Sykehus"

Transkript

1 Årsrapport 2014, Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 Innhold 1. Innledning s Om oss s Organisering og personal s. 3 Organisering Personal 4. Livshjelpsenteret s. 4 Lindrende poliklinikk Lindrende dagbehandling Kurs for pasienter og pårørende Lindrende team Åpent tilbud Frivilligarbeid 5. Lindrende døgnenhet s. 7 Kriterier for opphold Behandlingsforløp Pårørende og etterlatte arbeid 6. Kompetanseenheten s. 9 Publisering av artikler Konferanser og kongresser Forskningsprosjekter Undervisningsfilmer Fagråd Fagdager for ansatte Faglunsj Hospitanter og studenter Videre og etterutdanning 7. Annet s. 13 Internasjonalt samarbeid Nordisk hospicesamarbeid Media års jubileet s. 14 Publikasjoner Folkemøtet Markering av jubileet på Jubileumskonferansen Festmiddag 9. Avslutning s Statistikk s. 17 1

3 1. Innledning Årsrapporten 2014 inneholder hovedtrekkene av årets aktivitet ved - Senter for Lindring og Livshjelp. Gjennom 20 år med lindrende behandling, pleie og omsorg til alvorlig syke og døende har vi opparbeidet oss unik og solid kompetanse. Like viktig som at våre pasienter drar nytte av vår kompetanse, er det at vi deler denne med helsevesenet forøvrig ble et spesielt år for, et år som sto i jubileets tegn. Vi hadde en klar intensjon for året med en tredelt målsetting: Profilere som institusjon Bidra til større åpenhet om alvorlig sykdom og død Øke kompetansen hos helsepersonell om alvorlig sykdom og død Vi var opptatt av å bruke året til å profilere behandling, pleie og omsorg av alvorlig syke og døende, omsorgen for deres pårørende og viktigheten av kompetanseoverføring og ikke først og fremst som et tilbud. 20 års jubileet hadde overskriften: «Unik kompetanse og modig nærvær» 2. Om oss gir pleie, omsorg og lindrende behandling til kronisk syke kreftpasienter, pasienter med en annen alvorlig kronisk lidelse og døende. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkeltes behov og forsøker å gjøre livet så rikt og meningsfylt som mulig til tross for alvorlig sykdom og kort forventet levetid. Vårt arbeid er fundamentert på hospicefilosofien, som innebærer en helhetlig omsorgstanke rundt pasient og pårørende for å avhjelpe behov og problemer av fysisk, psykisk, sosial, åndelig og eksistensiell karakter. Hjørnestener i hospicefilosofien er helhetlig omsorg for pasienten, tverrfaglig samarbeid, livskvalitet, åpenhet om døden, omsorg for pårørende/etterlatte og ivaretagelse av personalet. er definert som et senter for lindrende behandling (palliasjon) i spesialisthelsetjenesten. Vi er sterkt knyttet til vår historie og vår tradisjon gjennom hospicenavnet. - Senter for Lindring og Livshjelp er en lindrende enhet bygd på hospicetradisjonen, og eksisterer i spenningsfeltet mellom denne og den palliative medisinen. Våre mål: med grunnlag i hospicefilosofien, arbeide for å utvikle kunnskap og erfaringer om behandling, pleie og omsorg av alvorlig syke og døende, slik at er et ressurssenter for helsepersonell være en spesialavdeling på regionsnivå for pasienter med langtkommen alvorlig sykdom og kort forventet levetid gi helhetlig omsorg i et tverrfaglig miljø gi optimal symptomlindring, arbeide symptomforebyggende, samt gi annen støtte, hjelp og veiledning til pasienter og pårørende 2

4 tilrettelegge, i samarbeid med forskjellige samarbeidspartnere, for at pasienten skal kunne være hjemme så lenge som ønskelig være ledende på vårt nivå i kompetanseutvikling og kompetanseformidling innen den lindrende behandling i Norge Senter for Lindring og Livshjelp vil, som illustrert, ha et medansvar for den lindrende behandlingen av pasientene. Vår intensjon er at pasientene skal oppleve seg ivaretatt under hele sykdomsforløpet frem mot døden. 3. Organisering og personal Organisering er en avdeling i Klinikk for Medisin ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Seksjonsleder rapporterer til klinikksjefen og deltar sammen med seksjonsoverlegen i klinikkens ledergruppe. består i dag av tre enheter: Livshjelpsenteret Lindrende døgnenhet Kompetanseenheten Organisatorisk har en ledergruppe bestående av seksjonsleder, avdelingssykepleier på Livshjelpsenteret, avdelingssykepleier på Lindrende døgnenhet og seksjonsoverlege. Personal har 36,8 stillinger fordelt på: Lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, prest, sosionom, kokk og konsulent (se s.19). I tillegg har vi kjøkkenassistenter og 20 frivillige. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Med høy faglig kompetanse, mye erfaring, og stort personlig engasjement gjør de hver eneste dag sitt ytterste for å møte og ivareta pasientenes og pårørendes behov. De bidrar alle ut fra sin profesjon til at det ytes behandling, pleie og omsorg av høyeste kvalitet til pasientene og de pårørende i henhold til 3

5 verdigrunnlaget, intensjonen og målene for. De bidrar også på ulike måter med å spre kompetansen til andre deler av helsevesenet. Det er viktig for oss at personalgruppen ser seg selv som et team. Alle faggrupper jobber derfor ut fra den kunnskap at deres felles viten er nødvendig for å gi pasienten et best mulig helhetlig tilbud. Personalet har gjennom året hatt følgende tilbud: Prosessorientert erfaringslæring vår og høst Veiledningsgrupper høst Veiledning for ledergruppen vår og høst Refleksjonsmøte på Lindrende døgnenhet, gruppevis, 30 minutter x 1 pr uke «Ventil» på Lindrende døgnenhet, 30 minutter x 1 pr uke Åpen invitasjon til «summing» på Livshjelpsenteret annenhver tirsdag og onsdag «Hvilepuls» i kapellet x 1 pr uke, 15 minutter, som ledes av prest. De som er døde siste uke nevnes med navn, lys tennes, det er ord til ettertanke, musikk og tid for refleksjon Ulike sosiale tilbud Mer fagspesifikke tilbud kommer i tillegg, se pkt 6 4. Livshjelpsenteret Alle tilbud på dagtid er samlet i Livhjelpsenteret. Livshjelpsenteret tar i hovedsak imot kreftpasienter. Dagbehandlingen tilbys også til pasienter med ALS. Målsettingen for Livshjelpsenteret er å nå aktuelle pasienter tidlig i behandlingsforløpet med kartlegging av deres palliative behov. Livshjelpsenteret kan gjennom de ulike tilbudene være til støtte og hjelp for både pasienter og pårørende. For er det viktig at helhetlig behandling og kompetanseformidling går hånd i hånd. Livshjelpsenteret har derfor to fokusområder: pasientbehandling og kompetanseformidling. Pasientbehandling: Lindrende poliklinikk Et tilbud til pasienter og pårørende i Lovisenberg sektor, som gir helhetlig tverrfaglig vurdering og oppfølging, samt henviser til andre tilbud i Livshjelpsenteret etter behov. Lindrende dagbehandling Et tilbud til hjemmeboende pasienter med hovedfokus på livsmestring gjennom bl.a. temaundervisning, bevegelse, pust og avspenning og samtalegrupper, samt individuell oppfølging av pasientene. Det tilbys i utgangspunktet 3 måneders opphold med oppmøte en dag i uken. For pasienter med pågående lindrende behov hvor 3 måneder ikke er tilstrekkelig til å gi adekvat hjelp, kan oppholdet forlenges. Tilbudet gjelder for pasienter i Oslo og omegn. 4

6 Kurs for pasienter og pårørende Livshjelpsenteret tilbyr ulike typer mestringskurs med helhetlig tilnærming til pasienter som lever med kreft og deres pårørende, og til etterlatte. Ved å formidle kunnskap, dele erfaringer og skape et møtested for mennesker i en krevende livssituasjon ønsker vi at pasienter og pårørende/etterlatte skal oppleve trygghet og livsmestring. Metodene som benyttes er en kombinasjon av individuell tilnærming og undervisning i gruppe, med dialoggrupper i etterkant. Følgende kurs er arrangert: Pårørendekurs x 2 Etterlattekurs x 2 Mindfulnesskurs x 2 Kompetanseformidling: Lindrende team Gir veiledning og råd til helsepersonell ved sykehuset, i hjemmetjenesten og ved sykehjem i Lovisenberg sektor. Funksjonen er rådgivende og konsultativ. Hensikten er å øke den generelle kompetansen innen lindrende behandling. Lindrende team betjener en vakttelefon for helsepersonell kl , mandag fredag. Fagdager arrangeres på Livshjelpsenteret for helsepersonell fra sykehuset og fra kommunehelsetjenesten 2 ganger i året. I 2014 ble det arrangert 1 fagdag for sykehuset og 3 fagdager for kommunehelsetjenesten. Lindrende team sykehuset Lindrende team gir veiledning og råd til personalet på de medisinske postene i lindrende behandling og symptomlindring, og introduserer pasienter og pårørende for de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret. Det gis undervisning i aktuelle tema innen palliasjon, både «bedside» og i større grupper. Teamet bistår også i opplæring og igangsetting av smertepumper, og eventuelt oppfølging ved behov. Teamet samarbeider tett med sykepleiere og leger på de medisinske postene for å bidra til at den palliative pasient og de pårørende blir helhetlig ivaretatt ved innleggelser på sykehuset. Alle pasienter som søkes fra sykehuset til Lindrende døgnenhet vurderes av teamet. Lindrende team hjemmetjenesten Lindrende team bistår konsultativt og rådgivende hjemmetjenesten til den palliative pasient og pårørende slik at hjemmetjenesten dyktiggjøres til god ivaretagelse av pasient og pårørende. Det er et tett samarbeid med kreftkoordinatorene i Lovisenberg sektor. Det tilbys hjemmebesøk sammen med kreftkoordinator eller hjemmetjenesten til komplekse pasienter. 5

7 Pasienter utskrevet fra sykehuset får informasjon om de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret, inkludert poliklinisk oppfølging. Undervisning/ opplæring og veiledning av personalet i samarbeid med kreftkoordinator. Lindrende team sykehjem Livshjelpsenteret har også i år samarbeidet med Sykehjemsetaten i deres prosjekt «Som ringer i vann», og flere ansatte har bidratt med undervisning på temadager. Parallelt har vi videreført vårt eget arbeid mot sykehjem i Lovisenberg sektor. Det gis veiledning og råd i lindrende behandling og symptomlindring til personalet på sykehjem slik at de dyktiggjøres til god ivaretagelse av pasient og pårørende. Det holdes faste dialogmøter med sykehjemsleger hver 3.måned og regelmessig visitt med lege og sykepleier på utvalgte sykehjem, satt i system for rullering mellom sykehjemmene i sektor. De samme sykehjemmene prioriteres for undervisning, refleksjon og veiledning. Lindrende team bidrar til at unødig innleggelse/reinnleggelse fra sykehjem til sykehuset kan unngås og kan bistå ved oppfølging av pasienter som skrives ut fra sykehuset og Hospice Lovisenberg til sykehjem. Åpent tilbud Pasienter og pårørende er velkommen til samtale, rådgivning og informasjon om de ulike tilbudene ved Livshjelpsenteret. Henvisning fra lege er ikke nødvendig for dette tilbudet. Frivilligarbeid har en frivilligstab på 20 personer, som betjener både Livshjelpsenteret og Lindrende døgnenhet. Frivilligtjenesten er administrativt tilknyttet Livshjelpsenteret. De frivillige er tilstede både på dag og kveldstid og bistår med ulike praktiske oppgaver. Dette har stor betydning for både pasienter, pårørende og ansatte og utgjør en positiv forskjell i hverdagen. 6

8 5. Lindrende døgnenhet Lindrende døgnenhet er et tilbud til pasienter med langtkommen kreftsykdom og behov for avansert lindrende behandling, pleie og omsorg. Døgnenheten har 12 enerom og er primært et tilbud til pasienter i helseregion Sør-Øst. Kriterier for opphold Kriteriene for opphold er smerter og andre plagsomme symptomer, psykososial og eksistensiell problematikk. Vi prøver å se pasientens og pårørendes helhetlige situasjon. Alle pasienter må ha henvisning fra lege. Alle pasienter får i utgangspunktet et tidsavgrenset opphold. Se behandlingsforløp. Eventuelt behov for forlengelse av oppholdet blir vurdert individuelt. Inntaksteamet består av overlege, avdelingssykepleier og ledende sykepleier. Det er inntaksmøte ved ledig plass. Pasientene henvises fra sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien, kreftkoordinatorer og Fransiskushjelpen. Legeopplysninger må foreligge. I perioder med stor pågang av søkere er det ofte vanskelige prioriteringer med tanke på hvem som skal tilbys plass. Vi har som oftest flere søkere enn det vi har mulighet til å ta imot. I år hadde vi 492 søkere, av disse fikk 287 plass. Behandlingsforløp Vi har tre forskjellige behandlingsforløp. Korttids forløp 14 dagers forløp Terminalt forløp Tilbud til pasientene Pasientene har ofte komplekse og sammensatte problemstillinger. For oss er det viktig å kartlegge hva hver enkelt pasient og pårørende trenger, og benytte ressursene i det tverrfaglige teamet for å møte behovene så godt det lar seg gjøre. Kortidsforløpene er et ukes tilbud til pasienter ved Livshjelpsenteret som trenger optimalisering av smerte- og symptomlindring. 7

9 Mange av pasientene avslutter livet sitt på Døgnenheten. Vår oppgave er, gjennom god helhetlig lindring, å bidra til at de siste dagene blir best mulig både for pasienten og familien rundt. Når pasienter utskrives hjem, er målet å legge grunnlaget for at dette skal oppleves trygt, både for pasient og pårørende. Vi har et godt samarbeid med hjemmesykepleien, kreftkoordinatorene og Fransiskushjelpen. Pårørende og etterlatte arbeid Tilbud til pårørende Vi er opptatt av hvilke behov de pårørende har, og tilbyr derfor samtaler for å kartlegge dette. Barn og unge har også krav på informasjon og ivaretakelse. Vi ønsker de skal føle seg velkomne og trygge i våre omgivelser. Hver torsdag er det åpent tilbud om «Pårørendekaffe» fra kl Treffet ledes av ergoterapeut, avdelingssykepleier eller ledende sykepleier. Dette gir pårørende til inneliggende pasienter muligheten for å treffe andre pårørende i en tilsvarende situasjon. Tilbud til etterlatte De nærmeste etterlatte inviteres til samtale med primærsykepleier 4-6 uker etter dødsfallet. De inviteres også til etterlattegruppe hver første onsdag i måneden. I 2014 har det vært 11 grupper med i alt 76 deltagere. Vi sender en liten julehilsen til alle som har mistet noen på i inneværende år. I mars inviterte vi alle etterlatte fra siste år til minnegudstjeneste i Lovisenberg kirke med påfølgende samling på Livshjelpsenteret. Minnegudstjenesten ble nok en gang en verdig og fin markering. En ansatt fra deltar som gruppeleder i tilbudet «sorggrupper for barn» i regi av OUS. Barneansvarlig og barnekoordinator Klinikk for medisin Målsettingen med arbeidet som barnekoordinator er å sørge for at barn som pårørende i Klinikk for Medisin får oppfølging etter Lov om helsepersonell 10a og Lov om Spesialisthelsetjenesten 3-7a. Bente Westad, kreftsykepleier, og Britt Carlsen, spesialist i onkologisk fysioterapi, er barneansvarlige. De er også barnekoordinatorer for 7 ansatte på de ulike postene i Klinikk for medisin. De rapporterer direkte til seksjonsleder Joran Slaaen. Det har vært holdt en times møter med de barneansvarlige hver fjortende dag i første halvår og hver måned i høstsemesteret. Tema som er tatt opp: Lovverket/ prosedyren på LDS/registrering i DIPS Orientering om 8

10 Informasjon om diverse bøker/litteraturliste Orientert og delt ut diverse brosjyrer/informasjonsmateriell «barneeske» /dukker til bruk i avdelingen Diskusjon om hvordan tilrettelegge for barn i avdelingen, barnekasse, barnekrok etc. Diskusjon om hvordan fylle rollen som barneansvarlig i en travel hverdag med kort liggetid Case Det har vært møter hver måned med barnekoordinatorene i psykiatrien. Barnekoordinatorene i Medisinsk klinikk og i Psykiatrisk klinikk arrangerte halvdagsseminar om barn som pårørende 29. oktober for alle på LDS og samarbeidspartnere i bydeler og på institusjoner. Barnekoordinatorene har undervist for helsepersonell om barns om pårørende på DNR 12. og 26. mars og på en medisinsk post på sykehuset. En av barnekoordinatorene har deltatt på to dagers seminar i regi av Barns Beste i vår semesteret. Alle barneansvarlige deltok på seminar i regi av Barns Beste 26. og 28. mai i Oslo. 6. Kompetanseenheten All intern- og ekstern fagutvikling er samlet i dette punktet, også det som organiseres av ledende sykepleier på Lindrende døgnenhet og andre ansatte. Kompetanseenheten har som oppgave å arbeide med kompetanseutvikling, intern fagutvikling, forskning, utarbeiding og oppdatering av inter- og intranettsidene og ledelse av fagrådet. Kompetanseenheten har i 2014 vært bemannet av 2 sykepleiere, Elisabeth Saghaug i 40% og Ragnhild Monsen i 60%. Ragnhild Monsen gikk ut i svangerskapspermisjon i juni, og fra midten av august 2014 har Marianne Dahl vært ansatt som vikar i 40% stilling. Publisering av artikler Fagtidsskriftet Omsorg 2/2014: «Når sorgen setter seg i kroppen» av fysioterapeut Britt Carlsen,, i samarbeid med fysioterapeut Mette Ferskaug. Konferanser og kongresser Regional konferansen for palliasjon i Helse Sør-Øst, Gardermoen, januar bidro med tre presentasjoner: Sykepleier Ragnhild Monsen med presentasjon av forskningsprosjektet; «Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen - En sammenligning av fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter». Fysioterapeut Britt Carlsen med presentasjon av kurs for pårørende i «Livsstyrketrening/Mindfullness» og sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes presenterte erfaringene fra et prosjekt med 9

11 veiledning fra prestetjenesten ved til ansatte i sykehjem ved noen sykehjem i Oslo. Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten, Helse Sør-Øst, Oslo, mars Tema for dagene var «Fra ide til virkelighet». Sykepleier Ragnhild Monsen presenterte «A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis(SO) in palliative care. A randomized controlled trial. Utvikling av et klinisk eksperiment ved Hospice Lovisenberg». Avansert kurs nivå C i lindrende behandling, Langesund, april Sykepleier Ragnhild Monsen var medlem av programkomiteen og deltager ved gjennomføringen av kurset. deltok med 2 deltagere. Den 6. Nordiske Hospicekonferansen, København, mai deltok med 9 deltagere. Seksjonsleder Joran Slaaen var med i arrangementskomiteen. Den 13. landskonferansen i palliasjon, Trondheim, oktober Hospice Lovisenberg var representert med poster: «Sleep among Bereaved Caregivers of Hospice Patients: A 1-Year Longitudinal Pilot Study». deltok med 5 deltagere. Forskningsprosjekter Våren 2014 var oppstart av forskningsstudien; «Munnstellbehandling til pasienter med ubehag i munnen - En sammenligning av fysiologisk saltvann og salviete sin effekt på munnhelsen til alvorlig syke og døende pasienter». Studien gjøres i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, UiO. Studien skal ha totalt ha 88 deltagere. Det er en randomisert kontrollert blindet studie. Deltagelsen i studien går over 5 dager og det gjøres datasamling av blindet sykepleier og tannlege før, under og etter intervensjonen. Ved utgangen av 2014 var i underkant av 30 deltagere inkludert. avsluttet høsten 2014 rekrutteringen av deltagere til forskningsprosjektet; «Kvalitet i palliative omsorgstjenester», ledet av PH.D-student og høgskolelektor Tuva Sandsdalen, Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Karlstad, Sverige. Totalt har i løpet av 2013 og 2014 rekruttert omkring 80 deltagere til forskningsstudien. Undervisningsfilmer For har kompetanseoverføring til helsepersonell i eget sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste vært et viktig satsningsområde over flere år. Internett er en viktig informasjonskanal og arena for kunnskapsoppdatering. ønsket å utvikle nye kompetanseoverføringsmetoder gjennom bruk av korte undervisningsfilmer. I 2013 ble det fra ExtraStiftelsen bevilget kr ,- til produksjon av 5 undervisningsfilmer i samarbeid med Kreftforeningen. Planleggingen av undervisningsmaterialet startet våren 2014 og tok utgangspunkt i problemstillinger/områder hvor de som til daglig arbeider med kompetanseoverføring har 10

12 erfart at mer kompetanse og kunnskap er nødvendig. Faggrunnlaget for filmene ble hentet fra undervisningspresentasjoner som brukes i kompetanseoverføringsarbeidet. Hver av filmene er på 4-6 minutter og tar for seg følgende temaer: 1. «Det gode stellet» med sykepleierne Nina Fjeldheim og Bente Westad 2. «Det gode munnstellet» med sykepleier Tone Sundal 3. «Den gode samtalen med pårørende til alvorlig syke og døende pasienter» med sykepleierne Bente Westad og Randi Holmsen 4. «Den gode samtalen med den alvorlige syke og døende pasienten» med sykepleierne Bente Westad og Randi Holmsen 5. «God smertelindring i livets siste fase» med sykepleier Tone Sundal Premieren for alle fem undervisningsfilmene var på Livshjelpsenteret i begynnelsen av november De skal brukes som pedagogiske virkemidler i sin undervisning og veiledning. Filmene er produsert av Fabel og Fakta ved Rita Karlsen og Tor Segelcke. Sykepleierne som er med i filmene arbeider alle ved. Pasientene og deres pårørende har gitt sin tillatelse til at filmene legges ut på hjemmeside til Lovisenberg Diakonale Sykehus/ og Kreftforeningen, samt YouTube. Fagråd Det faglige utviklingsarbeidet initieres via fagrådet. Fagråd består av ledergruppen, ledende sykepleier, sykepleierne i kompetanseenheten, representant for sykepleierne, fysioterapeutene, ergoterapeut og prest. Fra 2014 har Kompetanseenheten ansvaret for å innkalle og å lede fagrådet. Fagrådets mandat: Bidra til at ansatte er oppdatert innenfor fagfeltet palliativ behandling, pleie og omsorg og delta i videreutvikling av fagfeltet Bidra til at hospicetradisjonen blir ivaretatt og fornyet Videreutvikle tverrfaglig samarbeid innad Legge til rette for intern fagutvikling, planlegge fagdager og annen type internundervisning Stimulere og legge til rette for at det drives utadrettet virksomhet og kompetanseoverføring Fagrådet hadde i 2014 totalt 8 møter. I november hadde Fagrådet et halvdagsseminar hvor grunnlaget for en langsiktig handlingsplan for fagutviklingen på ble utarbeidet. Fagrådet har vært ansvarlig for 3 fagdager for ansatte i løpet av Fagdager for ansatte Det ble arrangert følgende fagdager i 2014: Verdiarbeid (februar). Utgangspunktet var verdier som personalet hadde foreslått som kjerneverdier. Fagrådet valgte følgende fire kjerneverdier for Hospice Lovisenberg: Helhet, barmhjertighet, kunnskap og respekt. På fagdagen ble personalet utfordret på hva disse fire verdiene innebærer i vårt praktiske arbeid. 11

13 Sykepleier Liv F. Sætre hadde en kort innledning om verdiarbeid, deretter arbeidet personalet i grupper etter «Pub til pub prinsippet». Familiesamtaler (mai). Fagdagen ble innledet med foredraget «Familien som system» og «Hvordan nå fram med informasjon» av sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, deretter fortsatte seksjonsoverlege Are Normann med «Hva gjør de andre steder?» og «Gode og dårlige erfaringer med familiesamtaler ved» Med utgangspunkt i de innledende foredragene arbeidet personalet videre i grupper med spørsmålet hvilke utfordringer har vi i familiearbeidet vårt, og hva trenger vi for å møte disse? Jubileumskonferanse (oktober). Se egen omtale. Fagdag og julegrøt (desember). Ergoterapeut Elisabeth Strand presenterte sin masteroppgave i helsefag «Tegn på liv», og overlege Janicke Bjercke delte erfaringer fra hospitering ved ulike hospice i sin overlegepermisjon under overskriften «Inspirasjon og tanker fra Dublin og Cork». Så var det tid for julegrøten med tradisjonell drikke til. Faglunsj Faglunsj arrangeres 3-4 ganger i måneden, fra kl Det samme tema presenteres to ganger, slik at flest mulig får delta. Det har dessverre vært utfordrende å arrangere faglunsj dette året. Vi har ofte måtte avlyse på grunn av veiledning i personalgruppen og andre aktiviteter i avdelingen. Temaene for 2014 har vært: Fremlegg fra Regional samling for palliativ nettverk og team i januar 2014 Barn som pårørende Smittevern og praktiske tiltak Fremlegg fra fagdagen i Fransiskushjelpen Informasjon om Livshjelpsenteret. Hvordan få gode samarbeidsrutiner med Døgnenheten? Fremlegg fra den 6. Nordiske Hospicekonferansen i København Fransiskushjelpen - tilbud og samarbeid Forflytning Munnstell Fremlegg fra konferansen i Trondheim E-håndboken. Hvordan bruke den? Hospitanter og studenter Vi hadde til sammen 50 hospitanter og studenter i løpet av Hospitantene er vanligvis her en uke og studentene 5 uker. 6 av hospitantene hadde sin praksis i forbindelse med Sykehjemsetaten sitt kompetanseoverføringsprosjekt «Som ringer i vann». 12

14 De fleste hospitantene kom fra Oslo-området, men vi hadde også noen fra Gol, Sjåk, Molde, Gjøvik, Universitet i Nordland, Høyskolen i Buskerud, Vefsn kommune og Haraldsplass i Bergen. 6 studenter i videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom hadde sin praksis hos oss, 3 fra Diakonova og 3 fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Det gode samarbeidet med Narva og Tallinn i Estland fortsatte også i 2014, hvor 7 hospitanter kom fra Narva og 4 fra Tallinn. 3 av hospitantene fra Narva var hos oss bare en dag, resten en hel uke. Videre- og etterutdanning Ergoterapeut Elisabeth Strand: Master i helsefagvitenskap, Det medisinske fakultet, UiO. Fullført høsten Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes: Master i klinisk sjelesorg, Det Teologiske Menighetsfakultetet. Fullført høsten Sykepleier Ragnhild Monsen: Master i sykepleievitenskap, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO. Overlege Anne Maren Dahl: Nordic Spesialist Course in Palliative Medicine. Seksjonsleder Joran Slaaen: Teamledelse og lederteam, Master of Management, BI. Sykepleier Karianne Nygård: Videreutdanning i palliasjon, Lovisenberg diakonale Høyskole. Avsluttet våren Sykepleier Hilde Bøgseth: Videreutdanning i kreftsykepleie, Høyskolen i Oslo. Avsluttet våren Annet Internasjonalt samarbeid Kompetanseoverføring mellom, Hospiceavdelingen ved Diakoniia Haiglaa i Tallin og sykehuset og hjemmetjenesten i Narva i Estland. Som en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus sitt internasjonale arbeid har Hospice Lovisenberg gjennom flere år samarbeidet med Diakonova om kompetanseoverføring til disse to sykehusene i Estland. I 2014 har sykepleiere og hjelpepleiere fra Tallin hospitert en uke i to omganger. Fra Narva har leger og sykepleiere hospitert i en uke i tre omganger ved. Ved markeringen av sitt 20 års jubileum deltok direktør og sjefslege fra sykehuset i Narva og direktør/lege fra sykehuset i Tallinn med hver sine tolker både på Jubileumskonferansen og Jubileumsmiddagen. Nordisk hospicesamarbeid Seksjonsleder sitter i Nordisk Hospicenettverk bestående av diakonale hospice i Sverige, Danmark og Norge, samt representant fra Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Gruppen har som mål å: Fokusere på hospicearbeidet som et viktig tilbud innen palliasjon Videreformidle og videreføre hospicekunnskap og erfaringer 13

15 Styrke det nordiske nettverket Arrangere Nordisk Hospicekonferanse hvert 3.år Gruppen har hatt to heldagsmøter i 2014, samt arrangert den 6.Nordiske Hospicekonferansen i København i mai med tittelen: «Mod til at møde». Konferansen var fulltegnet med 205 deltagere. Media Vi har i jubileumsåret jobbet aktivt for å få medias oppmerksomhet på omsorgen for alvorlig syke og døende. Vi har hatt følgende deltagelse i media i 2014: TV Norge 13.januar: På «Liv og død» Norsk Ukeblad nr.3/2014: «Det viktigste ved veis ende» Klassekampen 11.oktober: «De siste dagers heldige» Sykepleien nr. 14/2014: «Lindrende nærvær» Sosiale media: har sin egen side på Facebook og vi er på Twitter års jubileet Publikasjoner I forbindelse med 20 års jubileet utgav et «Festskrift» og to små hefter, «Glimt» og «Matlyst». Publikasjonene viser til sammen noe av bredden på. «Festskrift» inneholder både hilsener fra samarbeidspartnere med utfordringer for fremtiden, intervjuer med pasient og pårørende, og fagartikler skrevet av ansatt ved Hospice Lovisenberg. Heftet «Glimt» inneholder dikt, små hverdagsfortellinger og refleksjoner fra pasienter, pårørende og ansatte, og er utarbeidet av fysioterapeut Unni Vidvei Nygaard og ergoterapeut Elisabeth Strand. Heftet «Matlyst» inneholder matoppskrifter på enkle og smakfulle retter som lages til pasientene ved, og er utarbeidet av kokk Kristin Moen og klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller. Felles for publikasjonene er en fin og gjennomtenkt formgiving, med fotografier av Grete Semb Kempton og design/layout av Cathrine Brandt. Heftene deles ut til pasienter, pårørende og helsepersonell, og fås ved henvendelse pr mail til: Folkemøte Jubileumsuken åpnet med et Folkemøte på Litteraturhuset mandag 13. oktober. Tema for møtet var pårørendes situasjon, og tittelen var «Mot til å stå nær når døden tar tak». Nadia Hasnaoui var møteleder, og Solveig Slettahjell bidro med musikalske innslag. Innledere og 14

16 deltagere i paneldebatten var to pårørende; Jon Andreas Håtun og Harald Furu, som begge har mistet sine ektefeller i kreftsykdom i løpet av det siste året. Ellers deltok Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen, Olaug Bollestad fra Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, og seksjonsoverlege Are Normann fra. De to store salene på Litteraturhuset var leid for anledningen, og tilstrømmingen til møtet var slik at mange dessverre ikke slapp inn. Publikum hadde anledning til å stille skriftlige spørsmål til panelet. Engasjementet og responsen på møtet og temaet var stort og nesten overveldende. Det var første gang sto som arrangør av et «folkemøte», og erfaringene tilsier at i fremtiden kanskje kan spille en større rolle ved å ta initiativ og å delta i samfunnsdebatten rundt situasjonen til alvorlige syke og døende. Markering av jubileet på Pasienter og pårørende var invitert til feiring av 20 års jubileet tirsdag 14.oktober. Avdelingssykepleier på Livshjelpsenteret, Rigmor V. Lindahl, åpnet med å fortelle historien til gjennom 20 år og deretter ble det servert en velsmakende lunsj. Sykehusprest Eirik Os, ledet festgudstjenesten i kapellet. Feiringen ble avsluttet med bløtkake, kaffe og musserende i stuene på Livshjelpsenteret. Jubileumskonferansen I forbindelse med 20 års jubileet arrangerte 16.oktober en landsomfattende dagskonferanse for helsepersonell som arbeider med behandling og pleie for alvorlig syke og døende og deres pårørende. Konferansen ble holdt i «Gamle Logen» og omkring 250 hadde meldt seg som deltagere. Klinikksjef Anne Marit Tangen var jubileumskonferansens møteleder. Sykehusdirektør Torger Ødegaard og leder av Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget Kari Kjønaas Kjos kom med velkomsthilsener. Seksjonsleder Joran Slaaen tok oss med gjennom de historiske hovedtrekkene, fra den første ideen og frem til det som er i dag. Torunn Wester, KSLB, hadde fått i oppdrag å si noe om utfordringen som fagfeltet palliasjon vil stå ovenfor i årene som kommer. Personalet ved hadde samlet «stemmer» fra pasienter, pårørende og personalet. Disse ble presentert i forestillingen «Stemmer fra Hospice», regissert av skuespiller og sykepleier Lene Brageli. Personalet leste tekstene til dans av Sara H. Jensen. Hovedforedragsholder var professor i palliasjon Tony O`Brian med følgende titler: «Giving the patient and family a voice - narrativ medisin» og «Self-care the heart must first pump blood to it self». Jubileumskonferansen ble avsluttet med Mia Bergs foredrag «Dødsvigtigt», som omhandlet barn som pårørende. Festmiddag Ansatte, pensjonister, frivillige, initiativtakerne til oppstart av, våre nærmeste samarbeidspartnere og gjester fra Estland var invitert til en flott festmiddag på Hotell Bristol etter jubileumskonferansen torsdag 16.oktober. Festen ble en verdig avslutning på 20 års jubileet for de vel 90 gjestene som deltok. 15

17 Under middagen ble det gitt fokus til alt det gode arbeidet som er lagt ned gjennom 20 år. Kvelden var preget av takknemlighet og mange gode minner fra 20 års drift, kombinert med stolthet og glede for at vi har klart å gjøre nødvendige endringer tilpasset dagens krav til levedyktighet per Avslutning Jubileumsåret har vært en fin anledning til et tilbakeblikk på 20 år, fra oppstart av dagposten i 1994 til dagens. Fra prosjekt og pionervirksomhet til en etablert enhet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi kan se tilbake på 20 år hvor «veien har blitt til underveis» gjennom oppbygging av fagteam, samarbeid og kompetanse. Rammer og føringer for å yte lindrende behandling er i dag tydelige og stiller krav til oss om en helt annen drift enn for 20 år siden. Det har vært nødvendig med stor endringsvilje, nytenkning og kreativitet for å finne gode behandlingstilbud tilpasset både gjeldende rammer, og pasienter og pårørendes behov. Ledergruppen har tro på og vi har gjennom årene vist at vi er en viktig brikke i helsevesenet. I etterpåklokskapens lys har vi gjennom 2014 sett tilbake på våre 20 år og reflektert over hva vi har lært som vi i særlig grad vil formidle og forsterke i årene som kommer. Festskriftet avsluttes med «Visjoner veien videre», her skriver vi bl.a.: «Vi har tro på vår nåværende modell. Det gjør imidlertid ikke at vi ønsker å «hvile på laurbærene», det gir oss heller inspirasjon til å tenke på hva vi kan videreutvikle og bli bedre på. Vi vil planlegge for vekst og utvikling». I forlengelsen av jubileet har vi jobbet med strategi for , dokumentet er akkurat ferdigstilt og legger føringer for de viktigste satsningsområder de kommende år. 20 års jubileet markerte en viktig milepæl. Nå er vi klare til å gå videre og fortsette vår videreutvikling av «unik kompetanse og modig nærvær». Oslo For ledergruppen Joran Slaaen Seksjonsleder 16

18 10. Statistikk Lindrende dagbehandling Oversikt: Antall besøk Til Lindrende 633 dagbehandling Til kurs pasienter/pårørende 64 Antall pasienter (Lindrende dagbehandling) Antall forskjellige pasienter 88 Besøk per pasient (gj.snitt) 7 Alder i år (gjennomsnitt) 68 Fordeling kommuner, fylke for besøk Oslo 531 LDS bydeler 229 Andre bydeler 302 Akershus 99 Annet fylke 3 Poliklinikk og Lindrende team Lindrende poliklinikk / Dagbeh. poliklinikk Poliklinikk konsultasjoner 319 Ved lege 271 Ved sykepleier 48 Gjennomsnittsalder (år) 64 Statistikk Lindrende team: Z5150 bidiagnoser på medisinsk avdeling 186 Pasientbesøk totalt sykehus 630 Lege alene 25 Sykepleier alene 422 Sykepleier og lege 182 Fysioterapeut alene 1 Antall henvisninger 337 Hjemmebesøk totalt 2 v/ sykepleier 1 v/ lege og sykepleier 1 Antall pasienter 2 17

19 Lindrende døgnenhet Aktuell statistikk Antall henvisninger 492 Andel som fikk plass (%) 58 Antall innleggelser 287 Antall forskjellige pas. 215 Liggetid gj.snitt (dager) 14,2 Antall utskrivninger 286 Som død % Til hjemmet 104 Til sykehus 31 Til sykehjem 36 Antall pasienter 215 Gjennomsnittsalder (år) 64 Antall ledsagere registrert som innlagt 54 Ledsager liggetid gj.snitt 15.4 Epikrisetid innen 7 dager (%) 92,0 Beleggsprosent (%) 91,3 Fordeling fylke (innleggelser) Oslo 256 LDS bydeler 120 Andre bydeler 136 Andre fylker 31 Akershus 25 Buskerud 2 Hedmark 0 Oppland 2 Vestfold 1 Østfold 1 18

20 Bemanningsoversikt 2014 Lindrende Døgnenhet Livshjelp -senteret Kompetanseenheten Pr Seksjonsleder 1.0 Avdelingssykepleier Ledende sykepleier Sykepleiere Lege* Kokk Konsulent Prest** Ergoterapeut* Fysioterapeut** Klin.ern.fysiolog* Sum ,8 stilling i Kompetanseenheten og 1,0 sykepleierstilling i Livshjelpsenteret er lønnet av eksterne midler *Ansatt i Klinikk for medisin **Ansatt i andre klinikker i sykehuset JUBILEUMSSKRIFTENE: Fåes ved henvendelse 19

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon...

Innhold. 1.0 Sammendrag... 4. 2.0 Introduksjon... 5. 3.0 Bakgrunn... 6. 4.0 Metode... 9. 5.0 Resultat... 10. 6.0 Diskusjon... 16. 7.0 Konklusjon... Martha Høvik, Elisabeth Johnsgaard og Gunvor Hjelle Evalueringsrapport } Sykepleienettverket i Hedmark og Oppland for kreft og andre alvorlig syke Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Introduksjon... 5 3.0

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Geriatrisk. Pleie av døende. sykepleie. nr. 3-2012. nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens I DETTE NUMMERET: Behandling av døende i sykehjem Siste levedager i sykehus Hjemmedød Geriatrisk sykepleie nr. 3-2012 nsfs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens Pleie av døende Landskonferanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG

FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG FRIVILLIGHET AKTIV OMSORG Kartleggingsprosjekt på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Høsten 2011 Anne Romsaas www.oslo.kommune.no/uht www.utviklingssenter.no SAMMENDRAG Høsten 2011 fikk i oppdrag

Detaljer

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet

Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold. Sluttrapport fra prosjektet Det skal gjøre en forskjell Implementering av Glemmen sykehjem som undervisningssykehjem i Østfold Sluttrapport fra prosjektet Innhold Forord... 2 1.0. Bakgrunn, formål og målgrupper... 3 2.0. Metoder

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer