3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 2006/EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/03 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4187 Metso/ Aker Kvaerner) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4225 Celsa/ Fundia) Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4245 ABP/ Europe Realty/Host/HHR Euro CV HHR TRS CV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/35/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4274 Investindustrial/Stroili Oro) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/35/05 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4277 AXA REIM/AREA/RDC/NewCo) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/35/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/ Camfin/Energie Investimenti JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

2 2006/EØS/35/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4296 Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/15 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4151 Orica/Dyno) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4167 Mitsui/Vopak) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4185 CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4194 Crédit Agricole/TV-ESS) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4206 Veolia-BCP/SNCM) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4216 CVC/Bocchi/De Weide Blik) Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4231 Arcelor/Mitsui/Amsa JV) Vedtak om å ikke gjøre innsi gelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4236 Wendel-Carlyle/Stahl) /EØS/35/16 Generaldirektoratet for utdanning og kultur Innbydelse til å sende inn forslag DG EAC/22/06 Annen fase av Leonardo da Vinci-programmet Støtte til å utvikle og teste det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF), herunder nasjonale og sektorbaserte rammeverk for kvalifikasjoner /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/ /EØS/35/21 Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransesaker avgitt på komiteens 134. møte 9. august 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/M.3687 Johnson&Johnson/Guidant Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 394. møte 12. september 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/36.623, COMP/ og COMP/ SEP m.fl./automobiles Peugeot SA Uttalelse fra Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling avgitt på komiteens 395. møte 3. oktober 2005 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i sak COMP/36.623, COMP/ og COMP/ SEP m.fl./automobiles Peugeot SA Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.3687 Johnson&Johnson/Guidant (i henhold til artikkel 15 og 16 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21) Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/F , COMP/F og COMP/F Peugeot SA (i henhold til artikkel 15 og 16 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker EFT L 162 av , s. 21)

3 2006/EØS/35/22 De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere Gjennomsnittskostnader for naturalytelser /EØS/35/ /EØS/35/24 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 87 og 88 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Oversikt over fellesskapsvedtak om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. april 2006 til 30. april 2006 (Vedtak gjort i henhold til artikkel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 38 i direktiv 2001/82/EF) Domstolen

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1 EF-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/01 (Sak COMP/M.4187 Metso/Aker Kvaerner) 1. Kommisjonen mottok 23. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det finske foretaket Metso Corporation ( Metso ) ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av det svenske foretaket Aker Kvaerner ASA ( Aker Kvaerner ), nærmere bestemt Aker Kvaerners aktiviteter innen tremasse og elektrisk kraft ( AKPP ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Metso: utvikling og framstilling av maskineri, herunder maskiner til framstilling av tremasse, samt prosessteknikk, AKPP: maskiner og systemer til kjemisk framstilling av tremasse. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 153 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4187 Metso/Aker Kvaerner, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

5 Nr. 35/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/02 (Sak COMP/M.4225 Celsa/Fundia) 1. Kommisjonen mottok 22. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det spanske Celsa-konsernet ( Celsa ) gjennom Steel Management Services S.L. ( SMS, Spania) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det norske foretaket Fundia ( Fundia ) gjennom en forvaltningsavtale. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Celso: framstilling og distribusjon av stålarmeringsprodukter, Fundia: framstilling og distribusjon av stålarmeringsprodukter, SMS: forvaltning av jern- og stålforetak. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 155 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4225 Celsa/Fundia, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1.

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/03 (Sak COMP/M.4245 ABP/Europe Realty/Host/HHR Euro CV HHR TRS CV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 27. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Stichting Pensioenfonds ABP ( ABP Nederland), Europe Realty Holdings Pte. Ltd. ( Europe Realty, Singapore) gjennom sitt heleide datterselskap Jasmine Hotels Private Limited ( Jasmine Hotels, Singapore) og Host Hotels & Resorts, Inc. ( Host, USA) gjennom en aksjonæravtale i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de nederlandske foretakene HHR EURO CV ( HHR EURO ) og HHR TRS CV ( HHR TRS ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: ABP: gir inntektsgaranti ved uførhet og død samt pensjon for ansatte og arbeidsgivere i den nederlandske statsforvaltningen og utdanningssektoren, Europe Realty: forvaltning og administrasjon av aktiva tilhørende regjeringen i Singapore, Host: eierskap og drift av hoteller i USA, Canada, Chile og Mexico, HHR EURO: investeringer i hotelleiendommer i Den europeiske union, HHR TRS: leasing av hotelleiendommer fra HHR EURO. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 157 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4245 ABP/Europe Realty/Host/HHR Euro CV HHR TRS CV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

7 Nr. 35/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/04 (Sak COMP/M.4274 Investindustrial/Stroili Oro) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 22. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det italienske foretaket Investindustrial III LP ved kjøp av aksjer delvis overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det italienske foretaket Stroili Oro SpA, som nå kontrolleres i fellesskap av L Capital Management SA (Frankrike) og Ergon Capital Partners SA (Belgia). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Investindustrial: investeringsfond med hovedvekt på små og mellomstore foretak i Italia og Spania, Stroili Oro: detaljsalg av smykker av halvedelstener samt klokker. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 153 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4274 Investindustrial/Stroili Oro, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/05 (Sak COMP/M.4277 AXA REIM/AREA/RDC/NewCo) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 26. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene AFET Poland SA ( AFET, Luxembourg), som kontrolleres av AXA Real Estate Investment Managers France ( AXA REIM, Frankrike), som tilhører AXA-konsernet, og Apollo Real Estate Advisors ( AREA, USA) og Rida Development Corporation ( RDC, USA), gjennom det felles foretaket Apollo-Rida Retail Centers sàrl ( A-RRC, Luxembourg) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket New Co 2 ( New Co 2, Luxembourg) gjennom kjøp av aksjer i et nystiftet foretak som utgjør et fellesforetak. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: AXA REIM: finansiell beskyttelse gjennom forsikringer og tilknyttede finansielle tjenester, AREA: forvaltning av investeringsfond for eiendom, RDC: utvikling, oppføring og forvaltning av næringseiendommer i Europa og USA, New Co 2: eierskap og drift av en portefølje av næringseiendommer i Polen. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 157 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4277 AXA REIM/AREA/RDC/ NewCo, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

9 Nr. 35/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/06 (Sak COMP/M.4279 GDF/Camfin/Energie Investimenti JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 23. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket GDF International S.A.S. ( GDFI ), som kontrolleres av Gaz de France S.A., og det italienske foretaket Camfin S.p.A. ( Camfin ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Energie Investimenti. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: GDFI: distribusjon og tilførsel av gass samt energitjenester, Camfin: olje og energi, distribusjon av fyringsolje og diesel, handel med asfalt, veidekke- og petroleumsprodukter, investerings- og eiendomsforvaltning, Energie Investimenti: levering av naturgass. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 155 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.GDF/Camfin/Energie Investimenti JV, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2006/EØS/35/07 (Sak COMP/M.4296 Goldman Sachs/Borealis/Associated British Ports) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 27. juni 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Goldman Sachs Group Inc. ( Goldman Sachs ) og det kanadiske foretaket Borealis Infrastructure Management Inc. ( Borealis ) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Associated British Ports Holdings PLC ( AIB ). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Goldman Sachs: global investeringsbank, verdipapirhandel og investeringsforvaltning med en rekke tjenester innen bankvirksomhet, verdipapirhandel og investeringstjenester verden over, Borealis: en av verdens største investorer i infrastruktur (eies i sin tur av Ontario Municipal Employees Retirement System, et av Canadas største pensjonsfond), AIB: et britisk foretak stiftet under samferdselsloven av 1981 (Transport Act), med aktiviteter innen drift av havner i Storbritannia og tilknyttede tjenester, herunder lasting og lossing, til eiere av skip eller last og andre havnebrukere. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 2 ). 4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 155 av Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0) eller +32 (0) ) eller med post, med referanse COMP/M.4296 Goldman Sachs/Borealis/ Associated British Ports, til følgende adresse: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1. ( 2 ) EUT C 56 av , s. 32.

11 Nr. 35/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/08 (Sak COMP/M.4151 Orica/Dyno) Kommisjonen vedtok 23. mai 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4151. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4167 Mitsui/Vopak) 2006/EØS/35/09 Kommisjonen vedtok 14. juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4167. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/9 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/10 (Sak COMP/M.4185 CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas) Kommisjonen vedtok 20. juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4185. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/11 (Sak COMP/M.4194 Crédit Agricole/TV-ESS) Kommisjonen vedtok 16. juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4194. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).

13 Nr. 35/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/12 (Sak COMP/M.4206 Veolia-BCP/SNCM) Kommisjonen vedtok 29. mai 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4206. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/13 (Sak COMP/M.4216 CVC/Bocchi/De Weide Blik) Kommisjonen vedtok 30. mai 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4216. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/11 Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/14 (Sak COMP/M.4231 Arcelor/Mitsui/Amsa JV) Kommisjonen vedtok 22. juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4231. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex). Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 2006/EØS/35/15 (Sak COMP/M.4236 Wendel-Carlyle/Stahl) Kommisjonen vedtok 19. juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås: på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4236. EUR-Lex gir tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).

15 Nr. 35/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende GENERALDIREKTORATET FOR UTDANNING OG KULTUR 2006/EØS/35/16 Innbydelse til å sende inn forslag DG EAC/22/06 Annen fase av Leonardo da Vinci-programmet Støtte til å utvikle og teste det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF), herunder nasjonale og sektorbaserte rammeverk for kvalifikasjoner 1. Formål og beskrivelse Formålet med innbydelsen er å gi støtte til omkring ti forslag, med deltakere fra det maksimale antallet land, for å fremme tiltak som støtter samarbeid for å: utvikle og teste prinsipper og mekanismer i den framtidige EQF utveksle erfaringer med opprettelsen av nasjonale og sektorbaserte rammeverk, og teste prinsipper og mekanismer i slike rammeverk, ved å bruke EQF som et felles referansepunkt. 2. Hvem kan søke? Denne innbydelsen er særlig rettet mot samarbeid mellom europeiske, nasjonale, regionale og sektorbaserte organisasjoner, herunder for eksempel departementer, kvalifikasjonsmyndigheter, sektorbaserte organisasjoner, partene i arbeidslivet og andre viktige interessenter når det gjelder kvalifiseringssystemer. Søknader kan bare framsettes av samarbeidsorganer som består av organisasjoner fra fem eller flere land. Søkere må være etablert i et av følgende land: de 25 medlemslandene i Den europeiske union EFTA- og EØS-landene: Island, Liechtenstein, Norge kandidatlandene Bulgaria, Romania og Tyrkia. 3. Budsjett og prosjektperiode Det samlede beløpet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter, er EUR 1 million. Det økonomiske bidraget fra Kommisjonen kna ikke overstige 75 % av de samlede støtteberettigede kostnadene. Støtten som tildeles hvert prosjekt ventes å være mellom EUR og EUR Prosjekter må starte senest 1. januar Maksimumsvarighet for prosjekter er 24 måneder. 4. Søknadsfrist Søknader må sendes Kommisjonen senest 18. august 2006 (poststempelets dato). 5. Ytterligere opplysninger Innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på Søknader må være i samsvar med kravene i innbydelsen, og sendes inn på det fastsatte skjemaet.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1

2008/EØS/8/01 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 15. årgang 21.2.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 32 22. årgang 11.6.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 3 15. årgang 17.1.2008 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4294 Arcelor/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 43 13. årgang 31.8.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 55 ISSN 1022-9310. 19. årgang 4.10.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 55 ISSN 1022-9310. 19. årgang 4.10.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 55 19. årgang 4.10.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 18. årgang 8.9.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 49 ISSN 1022-9310. 18. årgang 8.9.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 49 18. årgang 8.9.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2

Domstolens dom i sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge... 2 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 29 8. årgang 7.6.2001 4. Den rådgivende

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4271 Daikin/ OYL)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 45 13. årgang 7.9.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 10 20. årgang 14.2.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3029 Société Générale/AIHL Europe)...

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.3029 Société Générale/AIHL Europe)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 5 10.

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1.

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. Nr.46/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 46 2. årgang 30.11.1995 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 5.

Detaljer