årsberetning 2012 det kongelige hoff det kongelige hoff

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning 2012 det kongelige hoff det kongelige hoff"

Transkript

1 årsberetning 2012 det kongelige hoff

2 Hoffsjefens sammendrag side 3 Hoffsjefens sammendrag Det kongelige hoff Kongelig dagbok Det kongelige sekretariat Kommunikasjonsstaben Hoffmarskalatet Økonomistaben Det kongelige hushold Kultur- og eiendomsavdelingen H.M. Kongens adjutantstab Kongelige ordener og medaljer De kongelige fond Åpent Slott Helse-Miljø-Sikkerhet og Likestilling Årsregnskap med noter og revisjonsberetning Ord og uttrykk Hoffsjefens sammendrag Kongehusets medlemmer hadde et omfattende offisielt program i I tillegg til H.M. Kongens daglige virke på Slottet med statsråd, høytidelige audienser, møter og mottakelser, besøkte de Kongelige 17 fylker samt Svalbard. Fylkesturene som går over flere dager tillegges særlig vekt. Kongeparet besøkte Vestfold i juni, mens Kronprinsparets fylkestur gikk til Møre og Romsdal i mai. Det ble gjennomført flere offisielle besøk i utlandet. Året var også preget av markeringen av Kongeparets 75-årsdager, herunder utstillingene fra de kongelige samlinger rundt om i Norge i regi av Nasjonalmuseet - regjeringens jubileumsgave til Kongeparet. Kongeparet var vertskap for Prinsen av Wales og Hertuginnens av Cornwalls offisielle besøk i mars og statsbesøket fra Finland i oktober. Kongeparet var på statsbesøk i Polen i mai. Kronprinsparet avla offisielt besøk i Indonesia i november. H.K.H. Kronprinsen har fortsatt sin virksomhet som goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP. H.K.H. Kronprinsessen har videreført sitt engasjement for UNAIDS. Som ledd i sitt verdighetsengasjement nedla Kronprinsen også i 2012 en stor innsats i gjennomføringen av Global Dignity Day på videregående skoler over hele landet 17. oktober. For hoffets del har 2012 vært sterkt preget av arbeidet med å videreutvikle organisasjonen gjennom det såkalte kjerneoppgaveprosjektet. Under ledelse av de Kongelige og med bred medvirkning fra de ansatte, har prosjektet resultert i en rekke tiltak, blant annet en sammenslåing av kabinettssekretariatet og Kronprinsparets stab på programsiden. Hoffet har fått færre og større seksjoner. Arbeidet med lederutvikling, kompetanseoppbygging og organisasjonskultur mer generelt, vil bli styrket. ÅGE B. GRUTLE hoffsjef

3 Hoffsjefens sammendrag side 5 Den vellykkede rehabiliteringen av hovedtaket på Slottet i regi av Statsbygg har fordret aktiv medvirkning og tilpasning også fra hoffets side. Ferdigstillelsen av dette prosjektet innebærer langt på vei en sluttføring av den gjennomgripende rehabiliteringen av Slottet som ble innledet på 90-tallet. Rapportering på bruken av Stortingets bevilgninger over Statsbudsjettets kapitel 1, post og kapitell 2, post 50 for hhv. Det kongelige hoff (Civillisten) og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab (offisielt budsjett) gjøres gjennom denne årsberetningen. Årsberetningen sendes Det kgl. fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement, Stortingets Presidentskap og Riksrevisjonen. Stortingets bevilgninger over Statsbudsjettets kapitell 1, post 01 og kapitell 2, post 01 for apa - nasjen til hhv. DD.MM. Kongen og Dronningen og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen er ikke gjenstand for rapportering. Apanasjene skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av private kongelige eiendommer, offisielle antrekk og enkelte andre offisielle utgifter, samt privat husholdsdrift og andre private utgifter. Årsregnskap Årsregnskapet for Den kongelige civilliste er gjort opp med et resultat som viser et underskudd på kroner Underskuddet er dekket av prosjektavsetninger, post 51, med kroner , og med andre avsetninger, post 50, med kroner Årsregnskapet til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et underskudd på kroner Underskuddet er dekket av tidligere avsetninger. Årsregnskapet for Åpent Slott viser et underskudd på kroner Underskuddet er fremført i sin helhet. De organisatoriske grep som er gjennomført fra 1/1-13 samt årets drift, ventes å gi et positivt resultat i 2013, slik at egenkapitalen igjen blir positiv. De fremlagte regnskaper, med tilhørende noter, gir etter min oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2012 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret. Årsregnskapene er avlagt i tråd med reglene i regnskapsloven og økonomireglementet for Det kongelige hoff. Det kongelige slott 7. mars 2013 Åge Bernhard Grutle Hoffsjef

4 side 6 det kongelige hoff Kongeskipet ble møtt med en armada av småbåter under innseilingen til Tønsberg i juni. Det kongelige hoff Det kongelige hoff er organisasjonen som bistår DD.MM. Kongen og Dronningen og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen i utøvelsen av deres virke. Hoffet bistår også Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner i deres offisielle virksomhet. Det kongelige hoffs hovedmål er å bistå DD.MM. Kongen og Dronningen og de øvrige medlemmer av Kongehuset med å planlegge og gjennomføre sine gjøremål. Det kongelige hoff skal sørge for en rasjonell drift av Det kongelige hus og forvaltning av de offentlige og private kongelige eiendommer, eiendeler og fond. DD.MM. Kongen og Dronningen, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen gir fullmakter til organisasjonen gjennom beslutninger som fattes i styringsmøter, programmøter og enkeltmøter. Styringsmøtet er det øverste beslutningsorgan for Det kongelige hoff, der man behandler: Strategier Langtidsplaner Budsjetter Prinsippsaker Mediesaker

5 det kongelige hoff side 9 I styringsmøtet deltar DD.MM. Kongen og Dronningen, og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen. Hoffsjefen bestemmer, ut fra sakens karakter, hvem som for øvrig skal delta i møtene. Det gjennomføres jevnlig styringsmøter. Hvert halvår gjennomføres et 2-3 dagers møte. Programmøtet er det formelle organ hvor DD.MM. Kongen og Dronningen, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen, i samarbeid med ledelsen, gjennomgår forespørsler og fatter beslutninger vedrørende offisielt program, presseforespørsler, andre aktiviteter og beskytterskap. Møtene gjennomføres en - to ganger i måneden. Det kongelige hoff er bygd opp som en linje-/stabsorganisasjon. Hoffsjefen er organisasjonens øverste administrative leder og ansvarlig for den totale virksomhet overfor H.M. Kongen. Hoffsjefens ledergruppe består av sjef Det kongelige sekretariat, hoffmarskalken, sjef Det kongelige hushold, kommunikasjonssjefen, slottsforvalteren, økonomisjefen og sjef H.M. Kongens adjutantstab. Avdelingslederne utgjør, sammen med hoffsjefen, hoffets ledelse. Sjef Det kongelige sekretariat er hoff sjefens faste stedfortreder. Innenfor egne fagfelt er avdelingslederne rådgivere for Kongefamilien. Hoffsjef Økonomistab Hoffmarskalatet Kommunikasjonsstab Regnskap/ Lønn HR H.M. Kongens Adjutantstab Det kongelige sekretariat Det kongelige Hushold Kultur og eiendom IKT Kongeparets stab privat Eiendomsforvaltning Kronprinsparets stab privat Sikkerhet Husøkonom De Kongelige Samlinger Arkiv KJøkken Slottsgartneri Juridisk Hovmester Slottets vakt, resepsjon og biltjeneste

6 side 10 kongelig dagbok kongelig dagbok side 11 Kongelig dagbok 2012 Kongefamiliens omfattende offisielle program gjenspeiles i dagboken for I løpet av året ble 53 av landets kommuner besøkt og det ble gjennomført mange offisielle reiser internasjonalt. H.M. Kongen har i løpet av 2012 hatt 44 høytidelige audienser der fremmede lands nye ambassadører til Norge har avlevert sine akkreditiver. Ved H.M. Kongens faste audienser med statsminister og representanter for Forsvarets ledelse er også H.K.H. Kronprinsen til stede dersom programmet tilsier det. Tilsvarende ved H.M. Kongens faste audienser med utenriksminister eller utenriksråd, er H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen til stede hvis det passer inn i øvrig programvirksomhet. I 2012 deltok H.M. Kongen ved 225 offisielle arrangement nasjonalt og internasjonalt, mens H.K.H. Kronprinsen var til stede ved 161 offisielle arrangement. For H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen var tallene henholdsvis 102 og 90. H.M. Kongen var tilstede under Norgesmesterskapet på ski nordiske grener og gratulerer Martin Johnsrud Sundby med seieren. HMK Hans Majestet Kongen, HMD Hennes Majestet Dronningen, KPH Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen, KPM Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen, MBH Marius Borg Høiby, PIA Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra, PSM Prins Sverre Magnus, PML Prinsesse Märtha Louise, AB Ari Behn, PA Prinsesse Astrid, fru Ferner 5. januar NHOs Årskonferanse 2012 KPH KPM 6. januar Vismennenes Dag KPH KPM Statsråd HMK Åpningsforestilling - Kilden Teater- og Konserthus, Kristiansand KPH 19. januar Konferansen «Et kunnskapsbasert Norge», Handelshøyskolen BI KPH Høytidelig audiens for Tyrkias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Nigerias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Etiopias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Georgias nye ambassadør HMK Styremøte i Global Dignity KPH 11. januar Heldagsmøte Global Dignity KPH 20. januar DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen blir tatt i mot av Næringslivets Hovedorganisasjons Kristin Skogen Lund i forbindelse med NHOs årskonferanse i januar januar Høytidelig audiens for Østerrikes nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Marokkos nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Namibias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Jordans nye ambassadør HMK 13. januar Dronning Margrethes 40-års regjeringsjubileum HMK HMD KPH KPM 24. januar Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK 25. januar World Economic Forum WEF - møte i Davos-Klosters KPH KPM Norgesmesterskapet i nordiske grener, Voss HMK

7 side 12 kongelig dagbok kongelig dagbok side januar Utstillingsåpning «Painting Canada», Nasjonalgalleriet HMD 15. februar Utstillingsåpning «Den kongelige reise », Regjeringens gave til 75-årsdagene, Kunstindustrimuseet HMK HMD KPH KPM PML PA Offisiell åpning av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival KPM 10. mars 27. mars Ungdomskonferansen i Bydel Grorud - avslutningsarrangement HMK Temamiddag på Skaugum KPH KPM 16. februar Arbeidsbesøk til UNAIDS i Geneve KPM Styremøte i Global Dignity Norge KPH Lunsj for diplomater HMK HMD 17. februar FIS World Cup Nordic Skiing Holmenkollen 2012 HMK PA 11. mars Holmenkollsøndag HMK HMD KPH KPM PA 12. mars Åpning av Stella Røde Kors Kvinnesenter KPM Lunsj i Kronprinsesse Märthas Minnefond HMK HMD PA 28. mars Besøk til Kongsberggruppen KPH VM i kjelkehockey, Hamar PML Gjestebud på Skaugum - med temaet Ungdom og Livsmestring KPH KPM 27. januar 18. februar Snowboard-VM i Oslo KPH 14. mars Elevtinget 2012 KPH Statsråd HMK 29. januar 27. februar Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK 16. mars Statsråd HMK Vigsling av ny biskop i Borg bispedømme HMK 31. januar Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK HMD 1. februar Konferanse: Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen HMK 2. februar 28. februar Audiens for Qatars stats- og utenrikminster HMK Lunsj for Qatars stats- og utenriksminister HMK HMD 1. mars Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK HMD mars Minnemarkering C-130J ulykken / Øvelse Cold Response HMK 19. mars Nordic Somali youth Summit - konferanse i Oslo KPH 21. mars Åpning av kunstutstilling arrangert av Ups & Downs Bærum, Sandvika PML 29. mars Dignity Day på Skeisvang videregående skole i Haugesund KPH Besøk ved IT-bedriften SYSCO KPH Lunsj for diplomater HMK HMD Forestillingen «=Oslo», Det Norske Teatret HMK HMD 30. mars Høytidelig audiens for Thailands nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Honduras' nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Laos' nye ambassadør HMK mars Offisielt besøk fra Storbritannia HMK HMD KPH KPM PML PA 12. april Høytidelig audiens for Lesothos nye ambassadør HMK Dignity Day på Leknes videregående skole KPH Lunsj for diplomater HMK HMD Åpning av Kirkemøtet 2012, Tønsberg HMK 3. februar 13. april Statsråd HMK 4. februar World Cup i skiskyting, Holmenkollen HMK 2. mars Statsråd HMK Intervju med NRK Radio Super PML 14. april YGL-møte i Mexico KPM 5. februar Stiftelsesmiddag i Oslo Militære Samfund HMK 16. april World Cup i skiskyting, Holmenkollen HMK 7. februar Middag for Høyesterett HMK HMD 8. februar Munchutstillingen The Modern Eye - Offisiell åpning i Frankfurt KPM Etikkseminar om verdighet på Politihøgskolen i Stavern KPH 10. februar 5. mars Ekstraordinært Statsråd HMK 8. mars Høytidelig audiens for Irlands nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Trinidad og Tobagos nye ambassadør HMK 9. mars FIS World Cup Nordic Skiing Holmenkollen 2012 HMK PA 22. mars 50-årsjubileum for Lerdal fritidsklubb, Bydel Søndre Nordstrand KPH 23. mars 26. mars Styremøte i Fondet KPH KPM WEF regionalmøte i Mexico KPH Besøk ved Ammerud aktivitetssenter HMK Besøk ved Grorud Taekwondo Klubb HMK 17. april Polyteknisk Forenings plenumsmøte HMK 19. april Høytidelig audiens for Ukrainas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Elfenbenskystens nye ambassadør HMK

8 kongelig dagbok side 15 Høytidelig audiens for Colombias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Malaysias nye ambassadør HMK Grenselosers og kurerers forenings avslutning: Festmiddag på Bæreia HMK 20. april Statsråd HMK Audiens for Indonesias utenriksminister HMK 23. april Oppstartsamling for fylkesledere Global Dignity KPH Wikipedia Zero i Oslo KPH Besøk Alnaskolen og Furuset Idrettsforening HMK Bokfest for mennesker med utviklingshemning på Litteraturhuset i Oslo HMD Høytidelig audiens for Uruguays nye ambassadør HMK Besøk hos Jotun, Sandefjord KPH Audiens for presidenten i Den tyske forbundsdagen HMK 4. mai 7. mai Audiens for Folketingets formand HMK Middag for «The Elders» HMK HMD KPH 24. april Markering av Jordan som første minefrie land i Midtøsten KPH Sykle til jobben aksjonen 2012, Skaugum Slottet KPM 8. mai Markering av frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen, Akershus festning HMK Åpning av utstillingen «INTOPS - norske soldater, internasjonale operasjoner» HMK Pressemøte i forbindelse med utgivelsen av boken «Kongens Hus», Oscarshall HMD Mottakelse hos generalkonsulen i anledning Nina Skaaras nye kolleksjon «Pure Fashion Line», New York KPM 25. april Ekstraordinært Statsråd HMK 26. april Styremøte Global Dignity KPH Møte i ressursgruppen for Global Dignity KPH 27. april Oppstartmøte Global Shapers Oslo Hub KPH KPM 30. april Besøk til Holtålen etter flommen høsten 2011 HMK Besøk i Røros HMK 2. mai Dignity Day på Stend videregående skole i Fana KPH 3. mai Dignity Day på Re videregående skole i Vestfold KPH Den norske Dommerforenings 100-årsjubileum HMK Høytidelig audiens for Armenias nye ambassadør HMK mai Statsbesøk til Polen HMK HMD 9. mai Besøk til Øvingshotellet KPH 11. mai Audiens for Georgias statsminister KPH Statsråd KPH 14. mai Norges Dag på EXPO 2012 i Sør-Korea KPH Besøk KNM Harald Haarfagre HMK Øvelsen Steadfast Joist 12, Joint Warfare Centre HMK 15. mai Statsråd HMK Embarkering K/S NORGE HMK HMD 16. mai Møte med utviklingsministeren KPH KPM

9 side 16 kongelig dagbok kongelig dagbok side mai Barnetoget på Skaugum KPH KPM Barnetoget i Oslo HMK HMD KPH KPM PIA mai Dronning Elizabeths 60-års regjeringsjubileum HMK HMD 20. mai Dypvåg kirkes 800-årsjubileum og markering av Najadens Minde 200 år HMD 22. mai Dåp av H.K.H. Prinsesse Estelle, Stockholm KPH PML AB Høytidelig audiens for Kinas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Maltas nye ambassadør HMK Audiens for mottakeren av Abelprisen HMK Utdeling av Abelprisen, Universitetets Aula HMK Regjeringens bankett i forbindelse med utdeling av Abelprisen HMK mai Festspillene i Bergen HMK HMD Global Dignity event på Drammen videregående skole KPH 31. mai Gratulasjonsdeputasjoner, offisiell 75-årsfeiring HMK HMD H.M. Kongens Gardes drilloppvisning på Slottsplassen HMK HMD KPH KPM PML PA AB Festgudstjeneste i Oslo Domkirke HMK HMD KPH KPM PML PA AB Festforestilling Operataket HMK HMD KPH KPM PML PA AB 1. juni 13. juni Åpning av Kortfilmfestivalen i Grimstad KPH 14. juni Høytidelig audiens for Frankrikes nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Bosnia-Hercegovinas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Polens nye ambassadør HMK Utstillingsåpning «Landskap og rom», Henie Onstad Kunstsenter HMK HMD KPH KPM PML AB 15. juni Offisiell åpning av ArcusGruppens nye anlegg på Gjelleråsen HMD Inspeksjon av H.M. Kongens Garde HMK KPH Christian Radichs 75-årsjubileum KPH Regjeringens middag for Aung San Suu Kyi HMK HMD 16. juni Audiens for Aung San Suu Kyi HMK HMD KPH Aung San Suu Kyis Nobelforedrag HMK HMD KPH 22. juli Kransenedleggelse ved Regjeringskvartalet i forbindelse med ettårsmarkeringen av terrorhandlingene HMK HMD KPH KPM Minnegudstjeneste i Hole kirke KPH KPM Minnegudstjeneste i Oslo Domkirke HMK HMD PML Lunsj for etterlatte og pårørende fra Utøya KPH KPM Minnekonsert på Rådhusplassen KPH PML 25. juli International AIDS Conference - AIDS i Washington D.C. KPM juli De Olympiske Leker, London KPH KPM 10. august Statsråd KPH Åpning av kyststien på Vannøya HMD 11. august De Olympiske Leker, London KPH KPM PIA PSM mai Fylkestur til Møre og Romsdal KPH KPM PIA PSM Markering i anledning fredning av Bygdøy kulturmiljø og vern av Dronningberget og Hengsåsen naturreservat HMD 24. mai Utstillingsåpning «Gavebordet», Regjeringens 75-årsgave til Kongeparet, Permanenten HMK HMD Audiens for USAs utenriksminister HMK HMD KPH KPM Global helsekonferanse «A World in Transition», Oslo rådhus HMD KPM Offisiell åpning av Festspillutstillingen 2012 HMD 2. juni 25. mai Statsråd HMK Norges Livredningsselskap - hedring av frivillige fra Utøya KPH KPM Gunnar Sønstebys begravelse, Oslo Domkirke HMK PML PA AB 4. juni Styremøte i Kronprinsparets Fond KPH KPM 18. juni Ekstraordinært 13. august Konsert i Slottskapellet - Oslo Kammermusikkfestival HMD 6. juni Besøk til Senter for Krisepsykologi i Bergen KPM Utdeling av Holbergprisen 2012 i Håkonshallen KPM 7. juni Besøk til Kjør for Livet i Melhus kommune, Sør-Trøndelag KPM Bislett Games 2012 KPH KPM Audiens for Chief of Naval Operations HMK Global Dignity Engebret Cafe KPH juni Fylkestur til Vestfold HMK HMD 19. juni Seminar, Ungdoms-OL 2016 KPH august H.M. Kongens serieseilaser HMK 16. august Åpning av «Tre reiser - tre landskap», Galleri Langegården HMD 17. august 8. juni 21. juni Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkuranse: Konsert på Oscarshall HMD Mottakelse for konsuler på Slottet HMK Audiens for TV-aksjonen Amnesty International KPH 18. august 29. mai Hadeland Glassverks 250-årsjubileum HMK 30. mai Norges Rederiforbunds konferanse under Oslo Maritime Week og utdeling av Heyerdahl-prisen KPM 11. juni Utdeling av Kong Olav Vs Kreftforskningspris HMK Mottakelse på K/S NORGE for diplomater HMK HMD 12. juni Åpning av Aksept sitt 25-årsjubileum KPM 22. juni 25. juni Utstillingsåpning «Edvard Munch: The Modern Eye» - Tate Modern i London HMD Markering av Norge 50 år i verdensrommet, Andøya Rakettskytefelt HMK 20. august Besøk Aust-Lofoten videregående skole og åpning av Svolvær skole HMK

10 side 18 kongelig dagbok kongelig dagbok side august Dignity Day på Hamar katedralskole KPH 23. august Global Shapers Community Annual Curators Meeting i Geneve KPM Besøk på Maihaugen i anledning 150-årsjubileet PA Åpning av Melafestivalen i Rådhushallen KPH Åpning av Ibsenfestivalen 2012 KPH Premiere på filmen Kon-Tiki HMK HMD Regjeringens bankett i forbindelse med utdelingen av Kavliprisene, Oslo rådhus HMK 5. september Orientering om renovasjon i Oslo - sammen med ordfører Fabian Stang KPM Høytidelig audiens for Brasils nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Israels nye ambassadør HMK Lunsj Prinsesse Märtha Louises Fond HMK HMD PML 21. september Seminar og mottakelse på Slottet i anledning 40-årsjubileet til Prinsesse Märtha Louises Fond HMD PML FNs eldredag, Oslo rådhus HMK Audiens for H.H. Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned, Qatar HMD 76th IEC General Meeting 2012 i forbindelse med Norsk Elektroteknisk Komités 100-årsjubileum HMK 2. oktober Stortingets høytidelige åpning HMK HMD KPH 8. oktober Audiens for Storbritannias forsvarssjef HMK 24. august Audiens for Mongolias president HMK HMD Lunsj for Mongolias president HMK HMD Besøk på Sygard Grytting, Sør-Fron PA Kulturkveld med utdeling av Pillarguriprisen og 400-årsmarkering for slaget på Kringen, Ottahallen PA 9. oktober Ekstraordinært 27. august Kick-off for TV-aksjonen KPH Fondsstyremøte KPH KPM 28. august Offisiell åpning av ONS 2012, Stavanger HMK Debarkering K/S Norge HMK HMD 6. september Høytidelig audiens for Tysklands nye ambassadør HMK Åpning av utstillingen«kongelige reiser», Glomdalsmuseet HMK oktober Statsbesøk fra Finland HMK HMD KPH KPM 29. august UN Summer Academy KPH 30. august Høytidelig audiens for Latvias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Ecuadors nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Spanias nye ambassadør HMK september De Paralympiske Leker, London PML Høytidelig audiens for Estlands nye ambassadør HMK Besøk til Fretex' mottak i Ole Deviks vei KPM Ultimas åpningskonsert i Oslo rådhus KPH 7. september 8. september Offisiell åpning av Jubileumsutstillingen Statens 125. Kunstutstilling - Høstutstillingen HMK 10. september Audiens med ny sjef for FNs matvareprogram WFP KPH Audiens med Prins Mired av Jordan KPH 11. september Åpning av konferansen «Farlig avfall» i Tønsberg KPM Audiens for Sør-Koreas president KPH Lunsj for Sør-Koreas president KPH 23. september Opening Session - Clinton Global Initiative Annual Meeting, New York KPM Gudstjeneste med innsettelse av ny sjømannsprest ved Den norske sjømannskirken, New York KPM 24. september Norsk Sykepleierforbunds 100-årsjubileum, Den Norske Opera & Ballett HMD 25. september Dignity Day på Atlanten videregående skole i Kristiansund KPH Lunsj i regi av Fashion 4 Development, New York KPM Closing Session - Clinton Global Initiative, New York KPM 26. september Frokostmøte i regi av Women Deliver, New York KPM Energiseminar i London KPH 12. oktober Besøk i Keyserløkka barnehage på Grünerløkka i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse KPM Statsråd HMK 50-års jubileumsarrangement for UWC-bevegelsen, Oslo rådhus HMD 13. oktober Mesternes Mester i seiling 2012, Oslo HMK 1. september Markering av 100 år med militær luftfart i Norge HMK 3. september Lunsj for diplomater HMK HMD 4. september Utdeling av Kavliprisene, Oslo Konserthus HMK 14. september Global Dignity-arrangement i New York KPH Statsråd HMK Gudmor for forsyningsskipet Viking Princess - Bergen havn KPM Åpningen av Oslo Bokfestival 2012 KPM 15. september Åpning av Stavangers nye konserthus KPH 20. september Dignity Day på Sogndal videregående skole KPH 27. september Åpning av vindmølleparken Sheringham Shoal KPH Åpning av Astrup Fearnley Museet, Tjuvholmen HMD 28. september Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzens bisettelse, Slottskapellet HMK HMD KPH KPM PML PA 1. oktober Fortune Most Powerful Women Summit, Laguna Niguel i USA KPM Arkeologisk feltarbeid i forbindelse med Slagene på Re HMD 15. oktober Åpning av Oslo katedralskoles nybygde aula og kantine HMK 16. oktober Tur med MTB og foredrag på Sjøkrigsskolen KPH Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK HMD 17. oktober Global Dignity Day på Bjørnholt skole KPM Global Dignity Day på Verdal videregående skole i Nord- Trøndelag KPH

11 side 20 kongelig dagbok kongelig dagbok side oktober november november 7. desember Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK Minnemarkering Kings Bay-ulykken i Ny-Ålesund HMK Offisielt besøk til Indonesia KPH KPM Besøk til lokal aksjonskomite TV-aksjonen KPH 19. oktober 8. november Åpning av Norsk Maritimt Kompetansesenter NMK i Ålesund KPH Høytidelig audiens for Sør-Sudans nye ambassadør HMK 10. desember Redd Barnas Fredsprisfest på Nobels Fredssenter KPM PIA Audiens for mottakere av årets Nobels Fredspris HMK HMD KPH KPM oktober Bryllupet til H.K.H. Arvestorhertug Guillaume og Grevinne Stéphanie de Lannoy, Luxembourg HMK HMD KPH KPM PML Høytidelig audiens for Burundis nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Vatikanstatens nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Guineas nye ambassadør HMK Utdeling av årets Nobels Fredspris, Oslo rådhus HMK HMD KPH KPM Bankett i forbindelse med årets Nobels Fredspris, Grand hotell HMK HMD KPH KPM 9. november 11. desember H.M. Kongens Gardes Kirkeparade, Oslo Domkirke HMK KPH 13. november Hovedkomitémøte Ungdoms-OL KPH 26. november Utdeling av medaljen for edel dåd, Oslo rådhus HMK Markering av ferdigstillelse av takprosjektet HMK HMD Nobels Fredspriskonsert KPH KPM 24. oktober Markeringen av FN-dagen, Oslo KPH 25. oktober Styremøte i Kronprinsparets Fond KPH Middag for stortingsrepresentantene HMK HMD KPH PA 26. oktober 14. november CSR-konferanse KPH 15. november Styremøte Global Dignity Norge KPH Riksantikvarens 100-årsjubileum: Markering for fredning av Operaen i Oslo, Den Norske Opera & Ballett KPH 16. november Statsråd KPH Besøk til Det Norske Veritas KPH 19. november ZERO-konferansen KPH Minnekonsert i anledning 70-årsmarkeringen for deportasjonen av jødiske nordmenn til Auschwitz HMK 27. november Billedkåseri «Impressions of Norway», Nobels Fredssenter HMK HMD 29. november Høytidelig audiens for Guatamalas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Nepals nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Rwandas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Nigers nye ambassadør HMK Utdeling av Dronning Sonajs skolepris til Fagerlund skole, Brumunddal HMD Audiens for Ukrainas statsminister HMK 14. desember Lunsj for Regjeringen HMK HMD KPH KPM 15. desember Utdeling av prisen «Ein Herz Für Kinder» i Berlin KPM 17. desember Styremøte Global Dignity Norge KPH 19. desember Konserten «Jul på Slottet» HMK HMD KPH PIA MBH Oslo Motorshow KPH Mottakelse i Regjeringens representasjonsbolig i forbindelse med De olympiske og paralympiske leker i London HMK PML 28. oktober - 2. november Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK 20. november Mottakelse for mottakere av Kongens fortjenstmedalje HMK Avduking av maleri av H.M. Kong Haralds edsavleggelse, Stortinget HMK HMD 30. november Statsråd HMK 3. desember Lunsj for diplomater HMK HMD Feltreise UNDP, Haiti KPH 29. oktober 23. november 4. desember Besøk til Vennesla bibliotek og Vennesla frivilligsentral KPM Lunsj for diplomater HMK HMD Middag for fylkesmennene HMK HMD KPH 30. oktober 25. november Cupfinale i fotball for menn HMK 5. desember 20. desember Julebesøk på Rikshospitalet, Barnemedisinsk poliklinikk HMD Karin Stoltenbergs bisettelse, Vestre Krematorium HMK HMD PA Åpning av utstillingen «Det moderne øye» i Munchmuseet HMD 1. november Jubileumsforestillingen «Dissimilis og lykkelandet Limbo», Den Norske Opera & Ballettt PA 6. desember Lunsj i St. Olavs Ordens Råd HMK 25. desembr Gudstjeneste, Holmenkollen kapell HMK HMD KPH KPM PIA PSM Høytidelig audiens for Cubas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Tsjekkias nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Sri Lankas nye ambassadør HMK Høytidelig audiens for Georgias nye ambassadør HMK 4. november Forsvarets minnedag på Akershus Festning HMK Alle arrangement ved kommunebesøk, fylkesbesøk, stats- og offisielle besøk til utlandet er talt separat. Tilsvarende ved besøk i forbindelse med sportsarrangement som olympiske leker og verdensmesterskap.

12 side 22 Det kongelige sekretariat Det kongelige sekretariat side 23 Prinsesse Märtha Louises og Prinsesse Astrid, fru Ferners offisielle virksomhet ivaretas også av sekretariatet. Kongefamilien har et svært mangfoldig virke. De kongeliges offisielle program defineres dels ut ifra konstitusjonelle forhold og tradisjon og dels ut ifra temaer Kongefamiliens medlemmer er spesielt opptatt av. Overordnet ligger viktigheten av å være Kongefamilie for hele folket basert på møter med mennesker i sine lokalmiljøer, og gjennom å representere Norge og norske interesser i utlandet. Både Kongeparet og Kronprinsparet har mange faste møter, audienser og mottakelser i løpet av et år for eksempel arrangeres flere mottakelser for mottakere av Kongens Fortjenst - medalje. Kongefamilien deltar ved mange viktige begivenheter og arrangementer over hele landet i løpet av et år. Den fulle oversikten over disse finnes i den Den kongelige dagboken (sidene 10-21), og under er beskrevet noen hovedpunkter: 21. februar 2012 fylte H.M. Kong Harald 75 år, og H.M. Dronning Sonja ble 75 år 4. juli. Jubileene ble markert på mange vis, med bl.a. Regjeringens festforestilling på Operataket, samt utstillingsrekken Den kongelige reisen; seks utstillinger med skatter fra de kongelige samlingene. 12. februar fylte Prinsesse Astrid, fru Ferner, 80 år. Kongefamilien mottok med sorg budskapet om Prinsesse Ragnhilds bortgang. Hun sovnet stille inn 16. september i sitt hjem i Rio de Janeiro. Det offisielle Norge markerte 75-årsdagene til Kongeparet ved en festforestilling på Operataket i oslo 31. mai Det kongelige sekretariat Det kongelige sekretariat har det overordnede ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av Kongeparets og Kronprinsparets offisielle og private program. Slottets bibliotek og ordenskanselli er også en del av sekretariatet. Sekretariatet ledes av Gry Mølleskog og består av 17 medarbeidere. Sekretariatet er resultatet av sammenslåingen av det tidligere Kabinettssekretariatet og DD. KK. HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab, og trådte i kraft 1. september Sekretariatet arbeider med planlegging og gjennomføring av arrangementer, besøk og reiser, samt informasjonsinnhenting, generell rådgivning og arbeid med taler og protokoll. Det kongelige sekretariat besvarer et stort antall henvendelser til Kongeparet og Kronprinsparet, har ansvaret for utsendelse av oppmerksomheter fra Kongeparet og Kronprinsparet, samt utmerkelser som deles ut i H.M. Kongens navn. Avdelingen har et nært samarbeid med landets fylkesmenn, Utenriks - departementet og norske ambassader. Slottets bibliotek forvalter Slottets boksamling og annet biblioteksrelevant materiale. Biblioteket betjener Kongefamilien og hoffets ansatte, samt besvarer eksterne henvendelser. Slottets boksamling omfatter ca bind. GRY MØLLESKOG sjef det kongelige sekretariat Kronprinsfamilien stilte opp for pressen under en skitur i Asker.

13 Det kongelige sekretariat side 25 Kongeparet var vertskap for to utenlandsbesøk i Deres Kongelige Høyheter Prinsen av Wales og Hertuginnen av Cornwall var på sitt første offisielle besøk i Norge i mars. I oktober ønsket H.M. Kongen Finlands President H.E. Sauli Niinistö og fru Jenni Haukio velkommen til Norge til et tre dagers statsbesøk. Dette inkluderte møte om norsk-finsk næringssamarbeid og et dagsbesøk til Tromsø med H.K.H. Kronprinsen som vert, der hovedfokus var på forskning og samarbeid i Arktis. I januar feiret Kongeparet og Kronprinsparet H. M. Dronning Margrethe IIs 40 års regjeringsjubileum. I mai dro Kongeparet på et omfattende tredagers statsbesøk til Polen sammen med en stor delegasjon fra norsk forvaltning, kultur og næringsliv. På programmet stod blant annet forsvars - samarbeid og norsk fiskeeksport, samt møter om forskning og kultur i Unesco-byen Krakow. Statsbesøkene er viktige arenaer for å fremme norske interesser i utlandet og setter fokus på mulighetene for økt kulturelt og økonomisk samarbeid landene imellom. Kongeparet gjennomfører hvert år en to- til tredagers fylkestur som gir rom for nære møter med mennesker over hele landet, og gir Kongeparet innblikk i lokal verdiskapning. I 2012 gikk turen til Vestfold og kommunene Sande, Re, Andebu, Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Som for Kongeparet er også Kronprinsparets virksomhet svært variert og omfattende. Mye av deres offisielle virke er knyttet til deres engasjement for å styrke unges muligheter. En del av dette arbeidet gjøres gjennom Kronprinsparets fond. Kronprinsparet har for øvrig områder de er spesielt engasjert i. H.K.H. Kronprins Haakon er opptatt av norsk næringsutvikling og innovasjon, miljøspørsmål, kulturell frihet og utviklingsspørsmål. H.K.H. Kronprinsen har også et stort internasjonalt engasjement, og har i mange år deltatt på internasjonale arenaer, gjennom styreverv og arbeidsgrupper, der globale utfordringer diskuteres. Siden 2004 har H.K.H. Kronprinsen vært ambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP. I den forbindelse deltar han på en årlig feltreise som i 2012 gikk til Indonesia. H.K.H. Kronprinsen har også i mange år vært engasjert i Verdens økonomiske forum (WEF) og initiativet Global Dignity som han etablerte i Også i 2012 besøkte H.K.H. Kronprinsen skoler i ulike deler av landet med sitt undervisningsopplegg om verdighet, som er kjernen i Global Dignitys virksomhet. H.M. Dronningen besøkte barneavdelingen på Ullevaal universitetssykehus i Oslo i desember 2012.

14 side 26 Det kongelige sekretariat H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit har et bredt engasjement innenfor ungt lederskap, globale helsespørsmål, innovasjon, miljø og bærekraft samt en mangeårig innsats for inkludering av spesielt sårbare grupper i samfunnet. Siden 2006 har hun vært spesialutsending for FNs aidsprogram UNAIDS og jobber på en bred internasjonal arena for unge jenter og kvinners helse. En fanesak for H.K.H. Kronprinsessen er å styrke ungt lederskap i det globale aids-arbeidet. Arbeidet for ungt lederskap kommer også til uttrykk gjennom Global Shapers Community, hvor hun sitter i det internasjonale styret. Dette er et nettverk opprettet av Verdens økonomiske forum for ledere under 30 år, som nå er etablert i ca. 200 byer over hele verden. Kronprinsparet har etablert Skaugum som en unik møteplass de har skapt tradisjoner rundt. Eksempler er det årlige Gjestebudet for spesielt sårbare grupper i samfunnet, og Vismennenes dag for unge ledere i januar. Kronprinsparets fylkestur i 2012 gikk til Møre og Romsdal, hvor de besøkte kommunene Stranda, Hareid, Herøy, Haram, Molde og Rauma. Prinsesse Märtha Louises offisielle virksomhet ivaretas av Det kongelige sekretariat. Prinsessen har særlig fokus på rekruttering og inkludering av funksjonshemmede i idrett og samfunnsliv. Prinsessen er i tillegg engasjert i Prinsesse Märtha Louises fond, hvor hun selv er styreleder. Fondet deler ut midler til tiltak som skal gi funksjonshemmede barn glede i hverdagen. Sekretariatet har også ansvaret for å bistå Prinsesse Astrid, fru Ferner i planlegging og gjennomføring av hennes offisielle program. Prinsessen er som regel til stede ved innkommende statsbesøk og deltar også ved andre store arrangementer på Slottet. Prinsessen leder styret i Kronprinsesse Märthas Minnefond. H.M. Kongen og hans to søstre Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, og Prinsesse Astrid, fru Ferner fotografert i forbindelse med Prinsesse Astrid, fru Ferners 80 årsdag.

15 Kommunikasjonsstaben side 29 DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen avla et offisielt besøk til Indonesia i H.M. Kongen fotografert i forbindelse med opptak av nyttårstalen. Talen ble holdt i Den gule salong på Det kongelige slott. Det var stor interesse fra media for mange av begivenhetene i Særlig stor var interessen rundt Kongeparets felles markering av sine 75-årsdager. Også Kongeparets statsbesøk til Polen og Kronprinsparets offisielle besøk til Indonesia fikk bred dekning i norske og utenlandske medier. Kongeparets fylkestur til Vestfold og Kronprinsparets fylkestur til Møre og Romsdal ble fulgt av store pressekorps. Medieopplegget i forbindelse med statsbesøk og ved større offisielle utenlandsreiser er gjennomført i nært samarbeid med Utenriksdepartementets besøksseksjon. Ved større reiser og besøk i Norge er medieoppleggene lagt opp i nært samarbeid med de respektive fylkesmenns presseansvarlige. Kommunikasjonsstaben En av kommunikasjonsstabens viktigste oppgaver er rådgivning til Kongefamilien og Det kongelige hoff i kommunikasjonsspørsmål. Samarbeid og service overfor norske og utenlandske medier er en høyt prioritert oppgave. Staben har også ansvar for hoffets intranett, Kongehusets tilstedeværelse på internett og offisiell fotografering av Kongefamilien. Kommunikasjonsstaben ligger direkte under hoffsjefen, og kommunikasjonssjef Marianne Hagen inngår i hoffsjefens ledergruppe. Kommunika - sjonsstaben har i tillegg bestått av assisterende kommunikasjonssjef, to kommunikasjonsrådgivere og webredaktør. Kongehusets hjemmesider er godt besøkt. All offisiell programvirksomhet, audienser, pressemeldinger, taler, presseprogram og nyheter offentliggjøres på hjemmesiden. I tillegg inneholder sidene biografisk materiale, informasjon om monarkiet, kongelige eiendommer, Slottets samlinger og historisk materiale. Kongehuset.no har egne barnesider og samiske sider, i tillegg til engelskspråklige sider. Kongehuset har egen Facebook-side og egen kanal på YouTube, og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kron prinsessen er på Twitter. MARIANNE HAGEN Kommunikasjonssjef Kongeparets fylkestur gikk i 2012 til Vestfold og på Verdens Ende møtte DD.MM. Kongen og Dronningen pressen.

16 side 30 hoffmarskalatet hoffmarskalatet side 31 Hoffmarskalatet Hoffmarskalatet ledes av hoffmarskalk Arne Omholt og hadde frem til 1. september medarbeidere. I forbindelse med omorganiseringen av Det kongelige hoff ble biblioteket organisert inn under Det kongelige sekretariat, mens økonomiforvaltningen ble skilt ut i egen stab. Hoffmarskalatet ble samtidig omgjort til en stabsfunksjon og har etter dette 14 ansatte. Hoffmarskalatet består nå av en HR-seksjon, arkiv og en IKT-seksjon. I tillegg er en jurist og en sikkerhetssjef tilknyttet hoffmarskalatet. Hoffmarskalatet ivaretar bl.a. følgende: HR-utvikling og -forvaltning juridisk bistand til hoffsjefen og organisasjonen for øvrig organisasjonsutvikling dokumentasjonstjenester koordinering av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet beredskap og forebyggende sikkerhetstjeneste drift, vedlikehold og support av interne IKT-systemer Med omorganiseringen ble HR-arbeidet styrket, også bemanningsmessig, for å øke fokuset på utvikling av organisasjon, ledere og medarbeidere. HR-seksjonen har ansvar for generell kompetanseutvikling, vedlikehold og utvikling av administrative rutiner samt informasjon og opplæring tilknyttet dette. Det kongelige hoff som arbeidsgiver har et tett og godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene Norsk Tjenestemannslag/NTL og Slottspersonalets forening/stafo. Det kongelige hoff har egen overenskomst/tariffavtale, og partenes rettigheter og plikter er regulert i egen samarbeidsavtale. Det kongelige hoff har ved utgangen av fast ansatte, vikarer eller midlertidig ansatte, fordelt på 143 årsverk. I tillegg ansettes sesongarbeidere i Slottsgartneriet og guider ved Åpent Slott i sommerhalvåret. I forbindelse med større arrangementer engasjeres servitører og kokker. Hoffmarskalken ivaretar det overordnede ansvar for virksomhetens forebyggende beredskapsog sikkerhetsarbeid. Videreutvikling av sikkerhetssystemer og sikkerhetstjenesten ved de kongelige eiendommene er en prosess som krever kontinuerlig oppmerksomhet og tett samarbeid med Den kongelige politieskorte. Det kongelige hoffs arkiv er organisasjonens dokumentasjonssenter. Dette innebærer registrering og oppbevaring av alt arkivverdig materiale også historisk arkivmateriale. Det utføres et betydelig arbeid for å dokumentere Kongehusets virksomhet i inn- og utland, samt organisasjonens løpende drift gjennom året. Henvendelser til arkivet er stadig økende og det legges stor fokus på service både utad og innad. ARNE OMHOLT hoffmarskalk IKT-strategien fra 2011 ligger fast og tiltak følges fortløpende opp. Det er lagt til rette for mer bruk av mobile enheter og trådløs teknologi. Det er videre lagt til rette for en ytterligere økning av lagringsog nettverkskapasiteten. Det er også satt i drift et nytt system for backup av virtuelle servere, samt etablert et elektronisk møterom.

17 side 32 Økonomistaben økonomistaben side 33 Barn og unges oppvekstsvilkår er et av H.M. Kongens fokusområder. I 2012 besøkte han Groruddalen i Oslo flere ganger i forbindelse med fokusområdet. Økonomistaben Økonomistaben ble etablert 1. september 2012 med fem medarbeidere. Hoffmarskalk Arne Omholt ledet staben fram til årsskiftet , da Tone Rinden Rygh tiltrådte stillingen som økonomisjef. Økonomistaben forvalter midlene som bevilges til drift av Det kongelige hoff over statsbudsjettets programområde 00, programkategori Det kongelige hus, kapittel 1 og 2 - postene 50-51, og er videre ansvarlig for økonomiforvaltningen av de bevilgede apanasjer under post 01, samt regnskapsføring for Åpent Slott, Skaugum Gård, Kronprinsesse Märthas Minnefond, Prinsesse Märtha Louises Fond, Kronprinsparets Fond og H.M. Dronning Sonjas Kunstnerstipend. Bevilgningene over statsbudsjettets kapittel 1 og 2 - post 50 skal dekke kostnadene for Kongehusets offisielle oppgaver, drifts- og lønnskostnader for Det kongelige hoff, samt forvaltning, drift, vedlikehold og mindre utviklingstiltak av interiører på de statlige eiendommer og de tilhørende parker i Oslo, som er stilt til H.M. Kongens disposisjon. Forvaltning, drift og vedlikehold av de private eiendommene dekkes av de bevilgede apanasjer. Apanasjerammene dekker også personlige utgifter og enkelte utgifter knyttet til offisielle oppgaver. TONE RINDEN RYGH Økonomisjef H.K.H. Kronprinsen deltok under HMS-dagen for de ansatte ved Det kongelige hoff. Som kompensasjon for at staten ikke stiller bolig til disposisjon for Kronprinsparet, er det lagt inn midler i apanasjebevilgningen til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av Skaugum. Apanasjen utgjorde totalt kroner Av disse er ca. kroner benyttet til FDVUformål og hushold. Dette inkluderer kroner til renter og avdrag på lån til rehabiliteringsprosjektet på Skaugum. Kroner er benyttet til private formål. Dette omfatter også innkjøp av offisielle antrekk. Økonomistaben håndterte i 2012 ca bilag. Tilsammen hadde Det kongelige hoff 361 lønnsmottakere i Økonomistaben har det overordnede ansvaret for Hoffets budsjettarbeid, regnskap, lønn og økonomisk rapportering, og fungerer som rådgivere for Kongefamilien og Det kongelige hoff innenfor sine fagområder. Økonomisjefen er ansvarlig for at styringsprosessene gjennomføres på en effektiv måte og bistår Det kongelige hoff i arbeidet med større innkjøp.

18 Resepsjonstjenesten på Det kongelige slott ligger under Det kongelige hushold. Det kongelige hushold Det kongelige hushold er ansvarlig for den daglige drift av Det kongelige slott, Skaugum, Bygdø kongsgård og Kongsseteren. I tillegg sørger husholdets stab for tilrettelegging og gjennomføring av opphold på «Prinsehytta» i Sikkilsdalen, sommerstedet «Mågerø», Jørstad på Lillehammer, Dvergsøya og Uvdal. Kongeskipet Norge betjenes i samarbeid med Sjøforsvaret. Det kongelige hushold ble i forbindelse med siste års organisasjonsendring tillagt flere driftsmessige oppgaver. Husholdet ledes av sjef Det kongelige hushold, Lars Christian Krog, og er delt inn i seksjonene Kjøkken, Hovmester, Husøkonom og Slottets vakt, resepsjon og biltjeneste. I tillegg Kongeparets og Kronprinsparets private staber på henholdsvis Slottet og Skaugum. Det kongelige hushold leverer tjenester innen servering, kjøkken, renhold, tekstilbehandling, kammertjeneste, kantinedrift, transport, budtjeneste, vakt og resepsjon samt blomsterdekor. Husholdet er også ansvarlig for gjennomføring av Kongefamiliens offisielle og private arrangement og innkvartering ved besøk fra inn og utland. I 2012 bestod avdelingen av 67 medarbeidere. Husholdet har kontinuerlig fokus på samhandling mellom seksjoner og avdelinger, dette for å kunne besørge en sunn økonomisk, effektiv og profesjonell plattform for leveranse av trygg, praktisk støtte til DD.MM. Kongen og Dronningen og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen. Husholdet har i 2012 tilpasset Det kongelige hoffs bilflåte til dagens miljømessige, økonomiske, sikkerhetsmessige og driftsmessige krav. Avdelingen bistår og koordinerer offisielle og private gjøremål og er ansvarlig for gjennomføring av mottakelser, middager og lunsjer på de kongelige eiendommer. Avdelingen yter bistand til de kongelige ved reiser i inn- og utland. Avdelingen er leverandør av en rekke tjenester til hoffets øvrige avdelinger. Som i organisasjonen for øvrig, er miljø og mangfold sentrale begreper i husholdets daglige drift. Alle seksjoner i husholdet arbeider kontinuerlig med kompetansehevende tiltak og utvikling av egen seksjon. Husholdet bistår også Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner ved behov. LARS CHRISTIAN KROG sjef det kongelige hushold

19 side 36 Kultur- og eiendomsavdelingen Kultur- og eiendomsavdelingen side 37 Kultur- og eiendomsavdelingen H.M. Kongen har disposisjonsrett til de statlige kongelige eiendommer i henhold til st.prp.nr. 1, Ansvaret for drift og vedlikehold av de statlige kongelige eiendommer i Oslo er delt mellom Det kongelige hoff og Statsbygg. Statsbygg ivaretar utvendig vedlikehold av bygningene, de tekniske anlegg og byggemeldingspliktige arbeider. Kultur- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, utvikling av bygningenes interiør, med kunst og inventar og kongelige private samlinger. Avdelingen har også ansvar for tilknyttede parkanlegg. Avdelingen forvalter store verdier og det legges vekt på å drifte og styre eiendommene på en forsvarlig måte. Kulturog eiendomsavdelingen har 47 ansatte og ledes av slottsforvalter Ragnar Osnes. Avdelingen har i 2012 gjennom omorganiseringen endret antall seksjoner og består nå av tre seksjoner: Eiendomsforvaltningen, de kongelige samlinger og slottsgartneriet. Åpent Slott er administrativt innplassert i avdelingen. De private kongelige eiendommene får driftsmidlene over apanasjen til nødvendig forvaltning, drift og vedlikehold. Flere av bygningene er av kulturhistorisk verdi slik at vedlikeholdstiltak gjennomføres varsomt. Lager For å ivareta forsvarlig lagring av møbler og inventar som ikke er i bruk, har Det kongelige hoff inngått langsiktige leieavtaler for lagerlokaler eksternt. Lagrene ble tatt i bruk i 2008, og arbeidet med merking, fotografering og elektronisk registrering av de enkelte gjenstandene er videreført i DE KONGELIGE SAMLINGER Seksjon for de kongelige samlinger har ansvaret for forvaltning av de omfattende samlingene av møbler, billedkunst, foto, kunsthåndverk, sølv og kulturhistoriske gjenstander. Hovedtyngden i samlingene består av gjenstander fra 1800-tallet som er i bruk på de kongelige eiendommer. Hovedmålsettingen for seksjonens arbeid er å sikre lang levetid for gjenstandene og øke kunnskapen om de kunst- og kulturhistoriske verdiene samlingene inneholder. H.M. Dronningens kunstsamling er en del av seksjonens ansvarsområde. Seksjonen har gjennom 2012 videreført arbeidet med å registrere og vedlikeholde samlingene. Den har også ansvar for faglig rådgivning, informasjonsvirksomhet, vurdering av utlånsforespørsler og deltagelse i prosjekter knyttet til rehabilitering av eiendommene. BYGNINGENE Eiendomsforvaltningen består av driftsteknikere, møbeltapetserere, syer og prosjektkoordinator. Seksjonen forvalter de statlige og private kongelige eiendommene. Det kongelige slott, Bygdø kongsgård og Oscarshall krever stor innsats og betydelige ressurser. Det utføres kontinuerlige vedlikeholdsarbeider på disse bygningene. Kongsseteren har fått bevilget statlige midler til verdibevarende tiltak. Dette arbeidet ble igangsatt i 2011 og avsluttes i løpet av Arbeidet består hovedsakelig i å oppgradere de tekniske anleggene med våtrom, drenasje rundt bygningen med utbedring av tak, utvendig laftevegger og vinduer. Det kongelige slott Ved Slottet er vindusrehabiliteringen videreført og dette omfattende arbeidet vil fortsette i flere år framover. I 2012 ble Bernadottesalongen som er en del av Haakon 7. suiten, restaurert. Parkettgulvet fra begynnelsen av tallet ble reparert og behandlet. Flere av møblene i salongen ble restaurert. Forut for dette arbeidet ble det gjennomført en grundig farge- og materialundersøkelse. Takprosjektet utbedrings- og reparasjonsarbeidene av hovedtaket gikk i regi av Statsbygg og ble ferdigstilt høsten I forbindelse med dette prosjektet ble det også utført oppgraderinger av noen tilstøtende lagerrom på loftet. Det kongelige hoff har vært involvert i dette prosjektet med deltagelse i både operative og overordnede møter. RAGNAR OSNES slottsforvalter Kongeparet foran Kroningsvognen fra 1906 under åpningen av utstillingen «Den kongelige reise» på Nasjonalmuseet. Utstillingen var regjeringens gave til Kongeparet på 75 årsdagene.

20 side 38 Kultur- og eiendomsavdelingen Under åpningen av utstillingen Den kongelige reise på Kunstindustrimuseet i Oslo i februar 2012 presenterte statsminister Jens Stoltenberg Regjeringens gave til Kongeparet i anledning deres 75-årsdager. Gaven består av seks utstillinger med gjenstander fra De kongelige samlinger og boken Arv og tradisjon. Utstillingene skal vises i store deler av landet gjennom 2012 og Regjeringens valg av gave er blitt mulig takket være det omfattende registreringsarbeidet som er utført i de kongelige samlinger gjennom de siste ti år. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har hatt ansvar for å arrangere utstillingene. Arbeidet med forberedelse og gjennomføring har skjedd i nært samarbeid med Det kongelige hoff. Seksjonen har også tatt del i forberedelsen av utstillingen Landskap og rom, som viste utvalgte bilder fra H.M. Dronningens kunstsamling i Henie Onstad kunstsenter. PARKANLEGG Slottsgartneriet har ansvaret for helårs parkdrift, som innebærer skjøtsel, drift og utvikling av alle parkelementer som dammer, veier, plasser, plener, møblering samt rikt varierte vegetasjonselementer av varig eller temporær art. Slottsgartneriet produserer også en lang rekke ulike vegetasjonselementer for bruk i parkene i eget veksthus-/planteskoleanlegg. I 2012 er det viet oppmerksomhet til parktrærnes generelle tilstand og pleie av disse, men også nyplantinger. Grunnlagt i langsiktige perspektivplaner for samtlige parker, der kjerneverdiene Bærekraftig Mangfoldig Verdig er styrende, er det også i 2012 lagt vekt på å videreføre effektiviseringstiltak og tilhørende, kvalitetssikrende driftsmodeller. Dypvåg kirke mellom Lyngør og Tvedestrand fylte 800 år i 2012 og H.M. Dronningen var tilstede under festgudstjenesten 20. mai 2012.

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon*

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* 31.12.2011 Stortingets presidentskap 1 Direktøren Ekspedisjonskontoret Komitésekretariatet Komitésekretærene Stortingssekretariatet Drifts- og serviceavdelingen

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Trykk: Stortingets hustrykkeri

Trykk: Stortingets hustrykkeri Program 2014 1 2 Trykk: Stortingets hustrykkeri Kjære alle sammen 2014 blir et spennende år. Det blir et år med historisk sus og forventninger, med engasjement og debatt og med feiring og folkefest. Vi

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM

årsmelding 2013 - HEDMARK FYLKESMUSEUM Årsmelding Hedmark fylkesmuseum 2013 org. nr: 994 933 272 - stiftet: 10. desember 2009 aksjonærer Følgende institusjoner og organisasjoner er aksjonærer i Hedmark fylkesmuseum AS: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Nansen-Amundsen-året 2011

Nansen-Amundsen-året 2011 140 NORSK POLARINSTITUTT Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin Nansen-Amundsen-året 2011 1 Rapportserie nr. 140/Report series no. 140 Janne Schreuder og Gunn Sissel Jaklin Nansen-Amundsen-året 2011 Norsk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo STYRETS ÅRSBERETNING 2005 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 1. Innledning: Jubileum, strategisk arbeid og økt engasjement Året 2005 har vært et jubileumsår, fra januar til desember. De mangfoldige jubileumsmarkeringene

Detaljer

Årsrapport Antidoping Norge 2005

Årsrapport Antidoping Norge 2005 Årsrapport Antidoping Norge 2005 Oslo, mai 2006 Innhold Årsberetning 2005 fra styret... 3 Innledning... 6 Styret... 6 Påtalenemnd... 7 Administrasjon og drift... 8 Kontrollvirksomhet... 10 Informasjon

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 2013 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement -

Detaljer

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til kapital,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen

ÅRSRAPPORT 2010. kunstmuseene i bergen ÅRSRAPPORT 2010 kunstmuseene i bergen 1 Det var folksomt i Stenersen da utstillingen Blodig alvor - norsk kunst på 80-tallet åpnet i januar. ÅRSMELDING 2010 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 KUNSTMUSEENE I BERGEN ÅRSMELDING 2008 ÅRSMELDING2008 1 ÅRSMELDING 2008 Styrets beretning 5 Innledning ved direktør Anniken Thue 6 Styret 8 Representantskapet 8 Besøk, salg 8 Økonomi 8 Personalet 8 Informasjon, web, mediekontakt, marked 8 Sikkerhet

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2013 Side 2 Innhold 1. ANSVARSOMRÅDE... 4 1.1 Organisasjon/bemanning... 5 2. MÅL OG RESULTATER... 7 2.1.a Situasjonsbeskrivelse... 7 2.1.b Mål... 11 2.2 Strategier

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT

NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT NORGES LUFTSPORTFORBUNDS ÅRSRAPPORT 2009 2010 NLF NORGES LUFTSPORTFORBUND NORWEGIAN AIR SPORTS FEDERATION INNHOLD Årsrapport for NLF sentralt 5 Årsrapport for Hang- og paragliderseksjonen 24 Årsrapport

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning

ÅRSMELDING 2014. med årsberetning med årsberetning INNHOLD 3... forblir Norges folkekirke 5 Åpen og levende folkekirke 6 Strategimål 1 7 Strategimål 2 og 3 10 Strategimål 4 14 Strategimål 5 17 Strategimål 6 19 Strategimål 7 20 Strategimål

Detaljer