Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang"

Transkript

1 Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER årgang Fotograf Oskar Andersen

2 Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun I redaksjonsnemda: Trygve Lerum,Vegard Bondevik Lie, Asbjørg Ormberg,Geir Paulsen,Thorild Tønnesen og Susanna Øvrebø Bladpengar: kr for året både innan- og utanlands. Kasserar: Kyrkjeverje Inga Reidun Sjøtun, Pyramiden, 6868 Gaupne Tlf Bankgiro Sats og trykk: Husabø Prenteverk a.s, 6863 Leikanger I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette biletet som står saman med andakten. Det passar som hand i hanske med juleevangeliet. Biletet viser Jesus og den egyptiske munken Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og vennen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg større enn menneska som omgir han. Men i dette biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent like høge, og Jesus legg handa si rundt munken sine skuldrer. Dei er venner og går vegen saman. Dette er eit bilete om som fell i god jord hos ungdom, fordi det viser venner som bryr seg om kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den andre sin kostnad. Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje vere eit uløyst mysterium, men ein venn som gir seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgjesveinen gjennom livet vårt. Biletet minner oss om Jesu ord i Johannesevangeliet: «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min». (15,15) Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, ein bror og ein venn. Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne av vennskap. Mange har nære venner som betyr mykje for dei, men mange har også opplevt at venner sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei har ein verkeleg venn. I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og no finst ein som alltid og under alle forhold vil vere vennen deira, slik han var det for munken Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein venn som ikkje sviktar og som aldri blir klok av skade. Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel biletet noko om kva det er å vere ein kristen. Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå biletet av Jesus og vennen hans. Jesus er vennen som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. Ville det ikkje vore fint å vere vennen hans? Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin Bønn Kjære Gud. Jeg vil at alle skal ha det bra. Og at alle skal leve hele livet sitt. (Martine 9 år) Takk kjære Gud For at jeg har en mamma og en pappa.herre jeg ber om at det skal bli fred i verden, og at alle har nok mat og drikke. Hjelp oss til å ikke bare tenke på oss selv, men mest på alle rundt oss. Herre hjelp oss med alt dette. Amen Henta frå boka «Kjære vakre Gud» utgitt av IKO 2 KYRKJE OG HEIMBYGD

3 Kyrkjeverja har ordet Kva er «kyrkja»? I det norske samfunn vert ordet «kyrkja» brukt titt og ofte. Kva legg folk i dette omgrepet tenkjer ein først og fremst på kyrkjelege handlingar, eller eit forsamlingshus for kyrkjelyden? Nokre relaterer det kanskje til lokale for musikkonsertar, og andre til sjelesorg og diakoni. Mange i samfunnet har sikkert mykje tankar om kultur og historie, knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardar. Kyrkja i Luster ynskjer å nå ut til publikum med bodskap om Jesu kjærleik og Guds nåde. Som biskop Nordhaug slår fast, i Sogn Avis 22. oktober 2013, har Stortinget vedteke ei trusopplæringsreform der målet er at Den norske kyrkja, blant alle andre trussamfunn, skal kunna nå alle sine born og unge med opplæring. Sidan midlane vert fordelt etter folketalet, strekk dei ikkje til i vårt fylke med lågt folketal og store avstandar. Biskopen påpeikar også at fleire kommunar kan ha (for) mange kyrkjer, og at fellesråda då slit med å halda alle desse kyrkjene og kyrkjegardane ved like. Dette gjeld absolutt Luster kommune med ni kyrkjer og 12 kyrkjegardar. Det gjer heller ikkje saka enklare at Riksantikvaren har freda og listeført fleire av kyrkjene våre. Tre kyrkjer er freda og tre er listeført, medan fleire kyrkjegardar også er heilt eller delvis freda i Luster. Det vert også nemnt frå biskopen si side, at fleire kyrkjer faktisk kan avviklast. Dette for å frigje ressursar til anna innhald i kyrkjelivet, som kyrkjeleg undervisning, diakoni, kyrkjemusikk m.m. Men avvikling av kyrkjer vil sjølvsagt merkast, og vekkja sterke kjensler hjå folk. Trass alt kjem me ingen veg om me stengjer eller legg ned kyrkjebygg, fordi dei må haldast ved like om dei er i bruk eller ikkje. KYRKJE OG HEIMBYGD Juleevangeliet Lukas 2,1-20 I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. 2 Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. 3 Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. 4 Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt 5 og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. 6 Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, 7 og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. 8 Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. 9 Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 10 Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: 11 I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. 12 Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13 Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: 14 «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» 15 Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» 16 Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17 Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. 18 Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. 19 Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. 20 Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. Me ynskjer alle lesarane våre ei God Jul og eit Godt Nyttår! 3

4 Nyopning av Gaupne Bedehus I løpet av denne sommaren og hausten har folk som har fare forbi bedehuset i Gaupne lagt merke til at noko har vore i ferd med å skje med det nær 90 år gamle forsamlingshuset i bygda, og på søndag den 13.oktober var det stor nyopningsfest der i regi av Luster Familiemøte og husstyret.. Denne søndagen var såleis ein stor merkedag i soga om Gaupne Bedehus, og omlag 150 frå bygda og grannebygdene fekk her sjå resultatet etter nære fire månader med renoveringsarbeid, og det meste gjort på dugnad. Når ein skal endra noko på så pass gamle bygg, er det ikkje til å unngå at ein møter på bygningsmessige utfordringar,men heldigvis har ein hatt dyktige handverkarar i dugnadsgjengen, og her lyt ein serleg nemna Øystein Urnes og Gunnar Orrestad som stadig vekk fann gode og fornuftige løysingar når problema dukka opp.den omfatande restaureringa kunne knapt ha blitt sett i gang utan desse to, så husstyret og me andre har mykje å takka dei for. På opningsfesten fekk ein høyra flott song av LAJOMA og søndagsskuleborna, og Trond Kråvik heldt andakt.bedehussalane som no har fått nye varmeomnar,ny belysning, nytt lydanlegg og prosjektor med skjerm, fekk mange lovord frå fleire av dei som tok del med helsingar og gåver. Festen vart avslutta ved at alle frammøtte kunne gå til eit rikhaldig kakebord og deretter ta seg tid til både samtale og til å sjå nærare på fornyinga av salane. Det neste som husstyret no ynskjer å gjera er å få restaurert kjøken og få innreidd eit rom over vetlesalen, men alt no kan ein gle seg over at dugnadsarbeidet dette året også har gitt bedehuset eit etterlengta toalett for funksjonshemma og ein romslegare gang. Trass alt dugnadsarbeidet har det som har vorte gjort kosta pengar så trass oppsamla eigenkapital og stor økonomisk støtte frå soknerådet er det framleis behov for meir, så difor vonar husstyret at bygdefolket vil setja pris på det som er blitt gjort og må gjerast, ved å gje bedehuset i bygda ei pengegåve. Kyrkjelyden i Gaupne har no fått eit lysare og meir tenleg forsamlingshus som husstyret vonar bygda vil nytta til familiesamkomer, minnestunder,juletrefestar m.m. Husstyret har alt kunna ynskt Luster Familiemøte hjarteleg velkomne som faste brukarar av huset og her er plass til fleire. Leiv Bollingberg 4 KYRKJE OG HEIMBYGD

5 Kimer i klokker Det er julekveld på 1940-talet. Klokka er 17. Ute på tunet heime står eg saman med veslesøster og bror. Vi lyttar til ljomen frå kyrkjeklokkene som tonar ut over bygda. Dei to eldste brørne mine er alt på plass for i tårnet i Gaupne kyrkje saman med andre gutar frå bygda. Det er stor stas å få vera med Sylvest kyrkjetenar og kime jula inn. Ein fin tradisjon desse gutane fekk med seg på julekvelden. Dei var og aktivt med i Kiminga- tårnagentar i «gamle dagar». Susanna Øvrebø Minnen frå skulen Eg gjekk på Leveld skule i 50 åra. Den gongen var det ikkje vanleg å feira advent. Men eg hugsar godt at lærarinna vår laga ein fin adventskrans av granbar der ho sette i fire lys. Det var med glede og forventning me såg at ho tente eit lys medan me song. For kvart lys ho tente, var me komne nærmare jula. Me song sikkert mange julesongar. Men den eg hugsar best, er denne gamle songen med den vare gode melodien: Kald og mørkt og lite sol, såleis er det fram mot jol. Snø og is all jorda gøymer, verda ligg i lengt og drøymer. Barnet spør kor langt det lid, enno fram til joletid. Mor så mangt har med å fara, likevel ho støtt lyt svara. Verda fekk ein liten gjest, difor held me barnefest. Små og store høgt vil kveda saman om den store gleda. Fattig barn til verda kom, barnet vende verda om. Under stort, ja, utan like, det er Jesus og hans rike. Han som kom, seg sjølv oss gav, fekk ei krubbe og ei grav. No bør vi med gledetåre gje han rom i hjarto våre. Juleminner I stille kvelden, og tanken svive, Og tek meg med til mitt barndomsland. Der fekk vi nøre, der føddest livet, Og vi vart hegna med kjærleg hand. Og tanken leikar og gleda strøymer, takk eg sender til mor og far. Det gode lærde og det fekk gøyme, dei beste skydsenglar for oss var. Vi full av undring på jula venta, ei dåm av høgtid i stova var, - og så kom kvelden, og inn vi henta ei fure fin saman med han far. Julekvelden står sterkt i minne, vi samlast alle i pynta rom. Det var så trygt og så godt der inne, og ute høyrdest det klokkeljom. Vi lydde stille til klokkeklangen, og det var helg over heim og grend. Vi tyktest mest høyra englesongen, som lydde først i frå Betlehem. Hand i hand slo vi ring om treet, vi song av hjarta vårt julekvad. Vi song om barnet og «juleglede» og alle var vi så sæl og glad. Så stilna songen i vesle stova, frå himlen lyste ei stjerne ned. Og nøgde born la seg trygt til sova, i heim med høgtid og julefred. Slik tonen lydde den første gongen, slik har det tona i ætterad, med barnleg glede i julesongen, - må det få tona til oss i dag! Susanna Øvrebø Margit Slåtto Rygg Oppsiktsvekkande leseundersøkelse om menighetsblad: 79% av alle som mottar menighetsblad leser i bladet. Og 80% av dem som leser bladet, går aldri eller sjelden i kirken. (Henta frå KYRKJE OG HEIMBYGD 5

6 Juleminner frå Luster Kirstina Haugen, Solvorn: Kirstina fortel om jula då ho var barn. Kirstina Haugen har budd i Solvorn heile livet. Ho er snart 92 år, men hugsar framleis godt frå oppveksten sin. Kirstina vart nok tidleg vaksen. Då ho var ni år, døydde mora frå ho og tre brør. Dei yngste var berre elleve og seks år gamle. Far hennar arbeidde på fabrikken i Høyanger. Det var ein sikker og bra betalt jobb, men Høyanger låg langt unna den gongen. Det tok ein heil dag med båten til Solvorn. Han kom ikkje alltid heim til jul eingong. I julehelga var lønningane høge, og det kom godt med for ein enkemann med fire born og nybygd hus. Kirstina og brørne vaks opp hos besteforeldra i nabo-huset, men då Kirstina var tretten år, tok ho over husmoransvaret i heimen. Det var året ho stod til konfirmasjon. For oss som lever i ei anna tid, er det nesten utroleg at ein trettenåring kunne greie alt åleine. Dei budde på ein husmannsplass. Det fulgte pliktarbeid med. Kvart år måtte dei vera med i potet-opptaket i to veker. Det var kjekt, minst Kirstina. Dei gledde seg til dette. På husmannsplassen hadde dei gris og nokre høns. Før jul vart grisen slakta, og dei par-tre første åra fekk ho hjelp med slaktet av ei anna kone i Solvorn. Ho var i opplæring, på eit vis. Og det var ikkje lite ho måtte læra seg. Kjøtet skulle saltast eller hermetiserast. I kjellaren var det plass til store saltekar og hyller til alle noregsglasa med hermetiserte kjøtkaker, kotelettar og sosekjøt. Ofte hadde dei kjøt nederst og kjøtkaker øvst i glaset. Då vart det jo lett å ta att, men arbeidet med hermetiseringa måtte gjerast skikkeleg, elles ville maten verta øydelagt. Så lagde dei sylteflesk og rullepølser og anna julemat. Etter dei tre åra med opplæring, fekk ho beskjed om at nå var ho utlært! Julekvelden feira dei med besteforeldra. Julematen var som regel lutafisk med flatbrød og mjølkesuppe. Det var vanleg julekost i Solvorn på den tida. Lutafisken lagde dei sjølve av bjørkelange som dei fiska i fjorden. Det var flott fisk å tørka. Lut gjorde dei av bjørke-aske, og i dagane før jul, låg det fisk i vatn i alle hus. Men ikkje alle hadde det så godt som familien hennar. Mange i Solvorn hadde det fattigsleg, sjølv til jul, fortel Kirstina. Ein julekveld vart ho og broren sende avstad med eit spann søtmjølk til nokre som ikkje hadde stort å greia seg med. Då kona skulle slå mjølka over i eit anna kar, eigde ho ikkje noko som var tett, slik at mjølka lak ut. Kirstina og broren kom tårevåte heim att og fortalde om det dei hadde sett. Neste dag, då mjølkinga var unnagjort, vart dei sende med ny forsyning med mjølk, og nå fekk kona ha spannet til mjølka var oppdrukke. Folk i Solvorn var snille og hjelpte kvarandre, minst Kirstina. «Gjekk de til kyrkje julaftan,» spør eg. Ho ser på meg med store auge og seier at sjølvsagt gjorde dei det. Noko anna var ikkje å tenkja på. Og dei fekk gåver til jul. Heile familien fekk noko, ofte nyttige ting som nye sko, eit kjolestoff eller noko anna dei hadde bruk for. Jula var og tida for selskapelegheit. Då vitja dei kvarandre i heimane. Kirstina hugsar jula heime som ei god tid, dagar då ein kunne ta det meir med ro og kvila seg ut etter ei travel tid med mykje arbeid. Kirstina Haugen intervjua av Thorild Tønnesen Trekningsliste Misjonsmessa 2013: Gevinstar: Verdi: Loddnr: Vinnar: 1. Nettbrett 2834 kr 30 Arne og Elisabeth Dalehaug Danielsen 2. Traktor John Deere m/henger 1229 kr 919 Kristina K. Hatlevoll,Ornes 3. Villsau-skinn 1200 kr 663 Ragnhild Havhellen, Luster 4. Dabradio 1200 kr 2238 Gitte Andre Verlo Leirmo 5. Pyntelykt 700 kr 290 Renate Halveg 6. Hadangersaumløpar raud 500 kr 2217 Johanne Leirdal 7. Skinnveske 500 kr 903 Tobias Urnes 8. Ullpledd 475 kr 954 Leo Høyheim 9. Handmiksar m/stativ 449 kr 2447 Connie Grov 10. Gåvekort fotpleie 400 kr 2934 Borgny og Audun Oklevik 11. Handstøvsugar 279 kr 2337 Solfrid Bøen Martinsen 12. Sparkesykkel 269 kr 2888 Astrid Snøtun 13. Oppblåsbare leikestolar+ bord 225 kr 3027 Geir Paulsen 6 KYRKJE OG HEIMBYGD

7 Jul i Fortun før i tiden Intervju med Helga Steig i Fortun. Me sit i den koselege stova hennar i Bakken over Fortun sentrum. Og over kaffikoppen let me tankane og praten gå attende til tida då ho voks opp i det same huset, ilag med mor Brita, far Sakarias, syster Oddlaug og veselbrorhenrik som var 11 år yngre, og farmor Olina. Korleis var juleførebuingane hjå dykk? Det var ikkje så mykje førebuingar den gongen. Husvasken tok me om våren, men me vaska nok litt ekstra til jul. Me ungane bada i ein stor balje. Men me slakta grisen og me laga lutafisk. Den laga me sjølve med bruk av kaustisk soda eller oskelut, laga av oske frå ovnen. Ikkje så mykje kaker vart steikt, men me laga julebrød og kokte smoltringar på smolt som me laga av grisefeitt. Ein særskild bakst var vannkringler. Det var gjerkringler som fyrst vart kokt i vatn, for så å heva godt før dei vart steikte. Sjølve afta, korleis var den? Fyrst henta far juletre, ofte frå Drægni, det var alltid eit lite furutre som stod på eit bord i eit hjørne av stova. Når kvelden nærma seg vart det pynta, men eg hugsar ikkje pynten så godt, men eg hugsar at då me jentene var små,det var før veslebror Henrik var fødd, fekk me sjokoladefigurar av han Johannes på Leged`n. Han var fadderen min, og når han var på tur til «byn» så kjøpte han med slike til oss. Desse brukte me til å hengja på treet, der måtte dei henga nokre dagar før me lov å eta dei. Mens far og me jentene pynta treet, laga mor maten. Det var lutafisk og velling, og vellingen hugsar eg at eg likte veldig godt. Før middagen les far alltid juleevangeliet, og så song alltid farmor Olina ein god gamal julesong ålenei. Det gjorde ho kvar julafta, og det tykkte me var veldig fint. Ho song den gamle sangen ( som ikkje er så mykje i bruk no): «I denne glade(søde) juletid». Ho song den på gamlemåten,på dansk, slik som dei gjerne gjorde då. Etterpå gjekk me rundt juletreet KYRKJE OG HEIMBYGD og song alle saman. Nisse hadde me ikkje, og heller ikkje gåver. Men det var stas å få nye skor og kjolar, for det fekk me kvar jul. ( Eg sit med ei kjensle av at det nettopp er ei slik jul burde vera. Fokus på innhaldet og ikkje innpakkingen og alt me set i sentrum) Juledagen var ein stille dag, då var det ikkje lov å vera ute eller gå på besøk, og me ungane tykte det var ein lang dag. Juletreet som stod kjøleg i stova, for me oppholdt oss mest i kjøkkenet og kammerset, kunne me ofte ha ståande til uti februar. Eg hugsar ein gong me hadde barneforening her den 5.februar, då gjekk me rundt juletreet att. Då må eg berre få takka ho Helga for at ho ville dela desse juleminna med oss, og til slutt passar det å ha med eit par vers av den gamle kjære julesongen som lydde kvar julafta i huset oppi Bakken. Aud Øygard I denne glade juletid I denne glade juletid, bør vi oss rett fornøye, og bruke all vår kunst og flid Guds nåde å opphøye. Ved Ham som er i krybben lagt, vi vil av all vår sjelemakt i ånden oss forlyste, din lov skal høres, Frelsesmann, så vidt og bredt i verdens land at jorden den skal ryste. En liten sønn av Davids rot, som og er Gud til like, for våre synders skyld, forlot sitt himmerike. Det var han tungt å tenke på, at verden skulle under gå. Det skar ham i hans hjerte; i slik en hjertens kjærlighet han kom til oss på jorden ned å lindre all vår smerte. Vår takk vi frem vil bære da, om den er ganske ringe; hosianna og halleluja skal alle vegne klinge. Guds ark er kommet til vår leir, så synger vi om fryd og sei`r. Mens hjertet må seg røre. Vi synger om den dype fred, så helvete skal skjelve ved, vår julesang å høre. H.A.Brorson 1732 (Alle 6 versa kan lesas i Sangboken nr 638/ salmeboka nr 44) 7

8 Song og musikk i adventstida Me veit at adventstida, eller førjulstida, er prega av mykje lys og varme, både gjennom tende lys i hus og heim, ute og inne, og gjennom musikalske ytringar og opplevingar. Kor og korps, solistar, organistar, ja, alle som har lyst å smake på denne sitrande kjensla me kan oppleve i denne tida, finn fram til konsertlokala, anten det no er i kyrkje, bedehus, skule, samfunnshus eller rett og slett ute under open himmel. Tonane kallar fram minne, eller dei brøyter veg for nye oppdagingar i toneverdi. Me blir på ein måte opplada, og då veit me at det lett kan falle ein lysglimt på nokon andre òg. Litt av eit fenomen, spør du meg! Eg har teke ein prat med nokre som eg veit arbeider ekstra hardt i denne tida. Roland Johanson, - du fungerer som organist i heile Luster no, korleis er adventstida for deg, er det travelt? -Det är travelt men glädjen att få sjunga och spela i Advent och Jul gör att det inte känns för mycket. Roland fortel vidare at han tykkjer adventstida er ei svært fin tid. Han trekkjer fram 1.søndag i advent, som i Sverige blir endå meir høgtidsamt feira enn her i Noreg. Då er det to songar som er «obligatoriske», og det er salmen «Bereden väg för Herran» og «Gled deg du Kristi brud». Og for ikkje å gløyme: «Hosianna Davids son, velsigna vare Han.» No prøver Roland å få oversikt over alle konsertar og gudstenester han skal vere med på framover. Det er lysmesse i Fortun der damekoret Sprø Sangglede frå Skjolden skal vere med. Så er det adventsgudstenester med lystenning i fleire kyrkjer, og så har han konsertar saman med Terje Kjer. Det blir konsert i Hafslo kyrkje, der Hafslo mannskor, som no Roland dirigerer, skal syngje. Her skal også Hafslo songlag, ved sin dirigent Hilde Jåstad opptre, attåt barnekoret, og andre musikkkrefter. Roland er òg engasjert av Luster Folkeakademi til å halde songstunder på omsorgssentra i kommunen. Då er Einar Bolstad med. Dette er ein lekk i Folkeakademia si satsing «Syng for livet». Roland, som miste mor si i haust, er glad for å få vere med og spreie songglede hjå eldre folk, som kanskje har vanskar med å fylgje med i kvardagen. Men når dei høyrer dei gamle songane, då kviknar dei til, har Roland erfart så mange gonger. Og så er det julafta, Roland, korleis er programmet då? Roland må nesten le litt, for han hugsar julaftan i fjor. «Då var det 5 gudstjänster, och det blev rally-löp for å nå fram, men Renaulten vant!» I år skal Åse Urdal vikariere i kommunen, men likevel blir det nok mange gudstenester. Men det er jo ein fin dag med mykje folk i kyrkjene og masse fin song, så det er «Rätt trevligt» tykkjer Roland. I Sverige har dei litt andre skikkar på julaftan. Då er det gudsteneste seint på julaftan, gjerne rundt midnatt, eller så er det «jul-otta» tidleg juledagsmorgon. Roland hugsar han byrja både kl. 04, kl.05 eller seinare. Då var det både kor og andre musikkkrefter med, og kyrkja stappfull av folk! Den songen som alltid vart brukt då var «Ära vare Gud i höjden!» Kva tykkjer du er det finaste med denne tida før jul? «Alla ljusen. Alla de fina salmorna, och så körsång», svarar Roland, og trekkjer fram fine korsongar som «Det hev ei rose sprunge», «Sjå tusen julelys blir kveikt», «Stilla natt», attåt dei han har nemnt før. Når jula er over, seier du puh då, og pustar ut etter Rally-kjøret? «Ja, och sän så kommer den svenska julmaten», humrar Roland, tydeleg fornøgd med tanken på akkurat det. Me får seie lukke til med alle konsertar og ditt arbeid med å spreie songglede rundt om i Luster kommune! Oversikt over konsertar kjem på annan stad i bladet. Marie Fredheim, dirigent i Jostedal Skule-og ungdomskorps, kva arbeider de med no framover i korpset? -Me er byrja å øve til julekonserten i Jostedal kyrkje. Denne konserten har vore årviss så lenge eg veit om, seier Marie, og hugsar at Egil Einan var sterk pådrivar for julekonserten i den tida han var organist i Jostedal. Han brukte ofte å ha med kor-og musikk-krefter frå andre stader i kommunen. «Seinare har me brukt våre eigne musikk-krefter, med både kor, korps, folkemusikkutøvarar og andre musikarar», seier Marie. Julekonserten har i mange år vorte halden på ein måndagskveld i adventstida. Det er øvingskvelden til korpset, og sidan dette er eit generasjonskorps, med mange vaksne utøvarar i ymse 8 KYRKJE OG HEIMBYGD

9 arbeid, så er ein trygg på at alle kan vere med på konserten. Likar de å spele julesongar? Ja, alle tykkjer det er fint når me byrjar med julerepertoaret, seier Marie. Me spelar mange av dei kjende julesongane, og så har me nokre med litt fart i, som Bjelleklang og Vi tenner våre lykter når det mørkner. Me har jo stor spreiing i alder, og alle må få noko som dei klarar å spele, og som dei likar, seier ho. Kva melodiar vil du trekkje fram? -Den nye i år er Nordnorsk julesalme, den vart fin. Og så har me Mitt hjerte alltid vanker, Glade jul, Fager er jordi, Sjå tusen julelys blir kveikt og ikkje å gløyme O helga natt, som nokre av dei vaksne korpsmedlemane sjølve kom med for nokre år sidan. Det blir ei heilt spesiell stemning når me spelar desse melodiane, og får me det godt til på konserten, så er me strålande fornøgde, seier Marie. Ho fortel også at det har blitt ein tradisjon at korpset blir inviterte opp til Trine og Åne i Prest-garden på konsertkvelden.» Fyrst øver me ein god time i kyrkja, og så fer me opp til dei og får gløgg og lussekattar og peparkaker»,seier ho, og legg til at Trine er med i korpset. Skal de spele andre stader? Me er alltid med på juletrefesten som skulen arrangerer. Før var det ofte fleire juletrefestar her i bygdi, og då var me ofte med og spelte. Lukke til med julekonsertane, Marie! Margit Slåtto Rygg fortel om LaJoMa: Asbjørg Ormberg LaJoMa er eit kor som fyller 20 år til våren. Dei første åra song me på Egil Einan sine julekonsertar. Ein song me song år etter år, er songen med tekst av Haldis Reigstad. Kvifor gråta gleda strøymer som ei kjelde til oss ned. Høyr igjen den glade bodskap; Jesus kom med liv og fred. Denne gleda er for alle, Jesus er vår redningsmann. Sjå den klåre himmelstjerna, ho skal visa veg til han La den glade julesongen tona ifrå hjarta ditt. Du har del i himmelgleda, Jesus gav deg livet sitt. La oss tilbe han vår Frelsar, han vår Gud og konge stor. La oss bøya oss for barnet, det som kom med fred til jord. fram år etter år, så lærer me etter kvart nye, og me får ei stor samling med julesongar me aldri blir lei av. Bodskapen blir ikkje for gammal. Barnekoret Levande Lys som øvde og song i atten år, song også på julekonsertane, på gudstenesta på julafta og på juletrefestar. Og det er mange som i løpet av desse åra var med og songe denne songen me berre måtte ha med: Julestjerne stor og og fin, du skal være stjernen min Julen flytter inn i meg når jeg lar den vise veg. Blir det mørkt og leit en gang tenker jeg på englens sang: Du skal ikke være redd! DET ER SKJEDD! Jeg har lært at Jesus kom for å frelse alle som trenger en å holde i når det blir for vanskelig. Frelse er et mektig ord, men det trengs på denne jord. Jeg skal ikke være redd DET ER SKJEDD. Kan me syngja om noko betre? Dei siste ti åra har me delteke på Trond Johansen sin JULESONG i Solvorn. Det å syngja for ei fullsett Solvorn kyrkje to gonger same kvelden, få sjå forventning og glede i ansikta på tilhøyrarane og kjenna på den gode julestemninga,- ja, det er ei stor oppleving me lever lenge på. Då har me gløymt alle lange øvingar og travle førjulsdagar. Me syng dei gamle songane, dei som alle kan: Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, Eg er så glad kvar julekveld for då vart Jesus fødd og Det lyser i stille grender Silje syng med barnet i sitt fang: Er du en av tusen små? Er du han vi venter på? Du mitt lille barn-en engel har gitt navn. Er det jordens største skatt jeg beskytter nå i natt? Er det selve himlen som jeg gynger i min favn? Fleire år har Jan Ingar Nordheim kome med ein nyskriven julesong han har laga tekst og melodi til. Og det er kjekt å få vera med på ei urframføring. Ein av songane fortel: I dette barn møtes himmel og jord Der får jeg motta en nåde så stor. Barnet i krybben det smiler og ler: Gled deg menneske -Guds frelse er her! Fred på jorden Ære være Gud. Og så stiller Jan Henry opp med koret og syng: O helga natt,- ja, då kan jula koma. Det er noko spesielt med julesongane. Me tek dei KYRKJE OG HEIMBYGD 9

10 Ny salmebok Mange har registrert at det har kome ut ny salmebok. Den me har no, er frå 1985, så slik sett kan det gjerne koma ny! Den nye salmeboka, `Norsk salmebok 2013` inneheld mykje kjent stoff. Av dei 991 nummera, er vèl 600 frå den tidlegare (inkl Salmer 1997). Ein god del av dette, er felleskyrkjeleg gods. Nytt stoff kjem til, og då er det fint at dei nye strofane kjem opp og fram i kyrkjelydssongen. Ikkje alle songar treng vel stå i ei salmebok, men det er bra at forfattarar og komponistar ikkje gløymer songen i Guds kyrkjelyd! Ser me på julesongane i den nye, finn me dei fleste gamle, kjende. Forrige gong vart nokre av dei kjende endra på. T.d. `Her kjem me dine arme små`; der har me no i 30 år sunge `Her kjem me, Jesus, dine små`. I den nye boka er det igjen den gamle ordlyden! Det vil dei fleste synast er bra! Elles er t.d. Julekveldsvisa med, det same er I en natt så klar og kald. Dessutan ny/gamle I kong Davids by det hende. Ei salmebok skal ikkje berre brukast i kyrkja. Heimen bør også vera arena for song. I dag kjøper ikkje folk flest salmebok, særleg ikkje når det ligg bøker i alle kyrkjer. Kanskje kunne dette endrast på: skal salmeskatten overleva, lyt han brukast, ofte og jamnt. Det er kvart sokn som avgjer om ny salmebok skal innførast. På nyåret vil sokneråda ta opp saka, gje si innstilling og kalla inn til soknemøte som so fattar vedtak. Kvart sokn står altså fritt. Dette er sjølvsagt også eit økonomisk spørsmål. Den nye salmeboka kostar kr 339,- (standardutgåva). Det er ikkje dyrt for ei bok, men skal det kjøpast fleire titals, vil det fort bli pengar av det. Kyrkjeleg fellesråd vil hjelpa til, men det er ikkje sikkert at det utan vidare kan kjøpast inn fullt sett til alle kyrkjer. Ofring til føremålet kan òg vera aktuelt. Det viktigaste no, er likevel ikkje økonomien, men om me vil ta i bruk den nye salmeboka. Velkomen til engasjement og deltaking i denne prosessen! Og: syng med! Geir Paulsen Ei salme henta frå den nye salmeboka: Ein ny song frå Norsk salmebok 2013 I kong Davids by det hende (46) Ein av dei engelske Christmas Carols som er mest sunge er Once in royal David s city. Då BBC tok til med overføringa av Nine Lessons and Carols frå King s College Chapel i Cambridge i 1928, hadde dei denne som prosesjonssong. Slik vert songen brukt mange stader i verda. Teksten er skriven av Cecil Frances Alexander ( ). Ho vart født i Dublin og var bispinne i Derry and Raphoe frå Ho er ein av pionerane når det gjeld å skrive salmar særskilt for born, og boka Hymns for Little Children (1848) kom i ikkje mindre enn 69 opplag! Henry John Gauntlett ( ) har skrive meir enn 1000 salmetonar. Av desse er denne den absolutt mest sungne. Alt ni år gamal vart han organist i kyrkja i Olney, der far hans var prest. Sett frå Noreg kan det vera verd å merkja seg at han i åra var organist i St. Olave s Church i Southwark midt i London. Her er teksten: I kong Davids by det hende som profeten hadde sagt..i ein stall og i ei krubbe vart eit barn til kvile lagt. Barnet var Guds sanne ord. Møy Maria var hans mor. La oss gå til dette barnet som er Gud og Herren vår. Han kom ned frå høge himmel, ville dele våre kår. Alt det ringe og det svake vil han nådig til seg take. Her på jorda barnet levde, Dag for dag han vaks lik oss. Heldt seg saman med det lave. Døden fann han på ein kross. Fridde seg or dødens makt, og sto fram i guddoms prakt. Våre auge snart skal sjå han når vi møter han til sist. For det vesle barn i krubba er vår Herre Jesus Krist. Her ifrå han tek oss brått, fører oss dit han har gått. Ikkje i ei ussel krubbe, bunden under jordisk band - men i himlen skal vi sjå han,, ved Gud Faders høgre hand. Kringom han i kvitt vi står, alle som fekk barnekår. Cecil Frances Alexander 10 KYRKJE OG HEIMBYGD

11 Konfirmantjubileum Gullkonfirmantar i Dale kyrkje rekkje frå venstre: Ingeborg Sofie Eide(Kilen),Klara Prestegård(Tubbene), Inger Johanne Wårdal Kjørsvik (Vigdal), Reidun Moen(Myklemyr), Jorunn Skår (Hovlandsdal).Spr Geir Paulsen 2. rekkje frå venstre: Arne Bondevik, Hans Vigdal Bringebøen, Svein Jarle Hegglund, Sjur Feigum, Odd Navarsether, Ottar Jan Bolstad(Anne Karin Søvde var ikkje tilstades.) Frå gudstenesta i Fortun kyrkje den 22.september, då konfirmantkulla frå 1962, 1963 og 1964 i Skjolden/Fortun avslutta ei triveleg konfirmanthelg. Det var på dagen 50 år sidan 1963-kullet stod i same kyrkja på konfirmasjonsdagen sin, saman med presten deira, Håkon Hovland. Han var òg presten til 1964-kullet, medan 1962-kullet hadde Alv Sørheim. Han reiste frå Luster den sommaren, difor vart dei konfirmerte i juni. Jentene (frå venstre): Aud (Svensøy) Øygard, Sigrun (Leirmo) Hanheide, Ambjørg (Leirmo) Nyløy, Barbro Nyhus, Reidun (Fortun) Tandberg, KYRKJE OG HEIMBYGD Karin Fevåg, Marta Marie (Bolstad) Bukve, Anna Berit (Skår ) Hulen, Olaug (Holmestad) Røysi, Asbjørg (Handeland) Ormberg. Gutane (frå venstre): Anders Bolstad, Jarle Bolstad, Oddvin Njøs, Lars Jomar Fevåg, Per Nyløy, Per Hauge, Kåre Moen, Per Arvid Hauge. Presten vår i dag, Geir Paulsen, ser rett så fornøgd ut, etter at han har overhøyrt seniorkonfirmantane. Ikkje alle frå dei tre kulla var til stades, og dei 4 frå dei tre kulla som var døde, vart minna med ei rose på grava si. 11

12 Juleforteljing Flotte dag I oktober sende eg ut ein invitasjon til alle skulane i Luster om å vere med på skrivekonkurranse til kyrkjelydsbladet. Utfordringa var å skrive ei juleforteljing. Vinnaren av konkurransen går i 5.klasse ved Skjolden oppvekstsenter. Nissen Kjem Det var ein gong ein familie som skulle gå hogge juletre til julaftan. Når dei gjekk i skogen hadde dei det kjempe fint dei drakk kakao og grilla pølser. -Pappa sjå på dette juletreet sa Truls. -Ja det er kjempefint sa pappa. -Skal me ta det Lina sa mamma. -Ja ta det juletreet sa Lina. Truls var 10 år så han var stor gut og fekk lov til å hogge juletreet. Lina var 15 år så ho måtte vere med og bere juletreet heim at. Da sa Truls det er noko der. Gå å sjå sa mamma. Det er berre ein liten revunge. -Kan me ta han med heim? Spurde Lina. Ja please sa Truls. -ok da sa pappa. -Den kan heite Revus sa mamma. -Ja det kan den. Så gjekk dei heim. Så skulle dei pynte juletreet. I måra er det julaftan i måra er det julaftan song Truls oppatt og oppatt. -Nå må me leggje oss. -Ok da sa Truls. Men Truls hadde ikkje lyst å leggje seg. Midt på natta vakna Lina fordi ho hadde høyrd nokon lydar nede. Ho gjekk inn til mamma og pappa og sa det. -Mamma pappa det er nokon nede. Dei gjekk inn til Truls og sa det, dei gjekk ned. Og der var julenissen, den hadde lagt gåver under juletreet, og så når dei kom ned satt han og åt peparkaker, og han hadde Revus på fanget. -Vill du feire jul med oss i mårra julenisse sa Mamma. -Ho ho ja det vil eg gjerne, sa julenissen. -Jippi dabba duu, sa Truls -YES, sa Lina. -Du skal få sove på gjesteromet vårt i natt vist du vill. -Ja dett vill eg veit du, sa nissen. Og så gjekk dei og la seg igjen. Og om morgonen neste dag gjekk Truls og vekte alle saman fordi dei skulle opne julegåver. Helga november var 47 konfirmantar, 8 leiarar og 2 maskotar samla til konfirmantleir på Alværa Misjonssenter i Ytre Sogn. Vi hadde fine dagar, med mange fine samlingar med vekt på det sosiale, bibeldrama, gudsteneste, leirkveld, film, sang og moro. Vi knytte fine band mellom hafslobygdinga og gåpninga, og det var kjekt å vere saman med konfirmantar frå heile kommunen. På laurdags føremiddag måtte alle ut, men det var ingen problem, for veret var strålande, og vi fekk nytta det fine uteområdet rundt Alværa med m.a. minigolf, fotball, volleyball og vågen ved fjorden! Tema for leiren var Jesu møte med menneske, og vi fekk alle eit møte med Jesus på ulike måtar gjennom leirhelga. Spesielt fint var det å sjå alle dei kreative tolkingane av ulike bibeltekstar der Jesus møter menneske i ulike situasjonar. Vi har flinke konfirmantar her hos oss! Ein stor takk til ungdomsleiarane Tonje og Jeanette som brukte fritida si på leiren, og takk til foreldra Rannveig og Ester som leiarar og Svein Kåre bussjåfør! Truls fekk ein radiostyrt lastebil, Lina fekk ein i phone, mamma fekk ein kakespade, pappa fekk eit slips og revus fekk eit bur. Og julenissen fekk ei ny drakt. Victoria Bjørnevåg 10år 12 KYRKJE OG HEIMBYGD

13 ar på Alværa! KYRKJE OG HEIMBYGD 13

14 Om å gjera noko for andre... Vi snakkar ofte om at i jula skal vi tenkja på andre meir enn på oss sjølve. Og det gjer vi vel også. Vi tenkjer på dei, sender kort og helsingar til slekt og vener, og mange hugsar vi med gåver. Før jul i fjor hadde mange media fleire oppslag om den eldre dama som sette annonse i avisa og etterlyste ein invitasjon til julefeiring. Ho var heilt åleine og ville så gjerne ha nokon å feira jul saman med. Eg trur ho fekk fleire svar, men det viktigaste som skjedde var vel fokuset på alle som sit åleine jule-dagane utan nokon å vera i lag med. Ein gjekk ut og oppmoda folk om å gjera noko liknande; be seg sjølv til nokon som har plass og overskot til å ta ein til inn i varmen på julekvelden. Men vi kjenner oss sjølve så godt at vi veit dette vil vera vanskeleg for dei fleste av oss. Det blir å stilla vår eigen sårbarheit til skue for all verda. Då er det mykje lettare når andre går ut og inviterer til julekvelds-feiring. Jorunn Solstad og sambuar Hans Rune Fuhr dreiv Gaupne Hotell i nokre år. Dei gjorde dette, inviterte alle som ønskte nokon å feira jul saman med, til julekveld på hotellet. Kvelden var gratis, med mat og hygge, gåver og samvær. Dei som ønskte det, kunne jamvel overnatta og vera nokre dagar. For at alle skulle kjenna seg velkomne, hadde dei lagt det opp som ei tradisjonell julefeiring slik det går føre seg i dei fleste norske heimar. Tradisjonell julemat vart servert, men også med nokre alternative rettar. Bakgrunnen for tiltaket var at Jorunn og Hans Rune hadde sett at det er mange einsame i Luster.»Vi har ikkje så mykje kriminalitet», seier ho.» Men vi har så mange som er einsame. I julehelga vert det ekstra vanskeleg å vera åleine. Det er den tida vi mest av alle høgtider fokuserer på det å vera i lag. Alt som har med jul og juleførebuingar å gjera, dreier seg om det at vi skal vera fleire saman. Då kjenner ein seg ekstra einsam når ein må vera åleine. Då kan ein invitasjon til å feira julekvelden i lag med andre som også er åleine, bli di største glede». «Mange kom», fortel Jorun.»Men det kunne vore mange fleire. Vi snakka med mange som gjerne ville ha kome. Mange tykte det var for kaldt for gamle folk å reisa ut, mange hadde lang veg eller mangla nokon som kunne skyssa seg. Så det er heilt tydeleg at mange sit åleine i Luster i jula. Folk kom innom med gåver og anna til julefeiringa, og vi fekk mange godord om kva for eit fint tiltak dette var». «Ein kar kom langveges fra. Han hadde sett annonsen i avisa. Han sat heile kvelden og såg inn i det brennande peisbålet. Til langt på natt sat han slik. Mykje trist hadde skjedd han, og det var godt for han å væra ein annan plass enn heime.» Eit år hadde dei laga til is-lykter for å pynta opp uteområdet. Andre juledag stod dei og lyste så fint i tunet. Hans Rune var ute på kvelden for å kosta snø. Då fekk han sjå at nokon hadde slengt frå seg ein søple-sekk. Men då han skulle sjå nærmare etter, synte det seg å vera ei medvitslaus ungjente som låg der. Dei fekk ho i hus og ringte alarm-sentralen. Medan dei venta på hjelp, gjorde dei alt dei kunne for å få varmen i ho att.»i kveld har de berga eit liv,» sa legen då ambulansen drog. Då ho kom til seg att, sa ho «det var lyktene». Hadde ho falle om på ein mørklagd plass, ville ho truleg ikkje vorte oppdaga og utfallet kunne ha blitt eit heilt anna. «Vi treng opne samlingsplassar der folk på ein enkel måte kan koma utan at noko blir spesielt arrangert. Og ikkje berre i jula», seier Jorunn. Jorunn og Hans Rune driv ikkje lengre Gaupne Hotell. I år skal dei feira jul inni Luster, i eit mykje mindre hus.» Men vi vil framleis ta imot om nokon skulle trenge ein plass å vera», seier Jorunn. Thorild Tønnesen 14 KYRKJE OG HEIMBYGD

15 Indre Hafslo Spelemannslag Torodd Joranger fortel at dei i Indre Hafslo Spelemannslag går ei travel, men uendeleg fin tid i møte. Dei skal vere med og underhalde med song og spel på omsorgssentra i både Luster og Gaupne. Så skal dei i år, som før om åra, arrangere julekonsert, - eller Julesong som det vil stå i annonsen, i Joranger kyrkje. I fjor var der så mykje folk at dei i år vil halde to framføringar. På denne Julesongen blir Einar Bolstad med, og Helga Farestveit og Miriam Tverberg, så folk har verkeleg noko å gle seg til. Spelemannslaget har i år øvt inn den fine, gamle tonen til salmen No koma Guds englar. Denne tonen er frå Jostedal. -Tykkjer de det er stressande eller berre fint å vere med på så mykje no i adventstida? -Dette er noko med det finaste me er med på. Særleg det å få glede dei eldre på omsorgssentra med songen og spelet vårt tykkjer me er svært gjevande. Me spelte til dans på omsorgssenteret i Gaupne for litt sidan, og det var ei heilt spesiell oppleving. Eldre menneske, i ulike helsetilstandar, kledde i sine finaste klede, - dei fylgde tonane og rytmane på kvar sin måte, i rullestol utpå golvet, eller berre med hendene fast i ein hjelpar sine hender slik at dei fekk kjenne takt og rytme,- nei, slikt sit lenge i, fortel Torodd oppglødd. -Er det nokon julesong du vil spesielt trekke fram? Du veit, når me har med oss Einar Bolstad og får framføra O Helga natt, då har me vel den finaste songen? Eller, Miriam Tverberg syng Mitt hjerte alltid vanker saman med oss, -den er flott! I år har me forresten bedt Helga Farestveit om å syngje Gabrielas sång saman med oss, det trur me òg blir flott. Torodd Joranger fortel vidare at dei skal syngje jula ut på Joranger, litt utpå nyåret. Då blir alle musikkkrefter på Indre Hafslo med. Lukke til med oppgåvene dykkar, Indre Hafslo Spelemannslag. Asbjørg Ormberg KYRKJE OG HEIMBYGD 15

16 Sangglade damer Kvar onsdagskveld frå september til mai møtest ein fin bukett sangglade damer til korøving i Fjordstova på Skjolden. Koret vart starta i januar På fyrste øvinga kvitra det inn ti sangstrupar. Det nyskipa damekoret fekk namnet Sprø Sangglede. Litt utskiftingar har det vore undervegs, men no har koret 13 medlemar, og eit par til har meldt si interesse for å byrja over nyttår. I starten kom medlemane mest frå Skjolden og sørsida. No finn me kormedlemer frå Gaupne, Nes, Luster og Fortun òg. Akkurat no held dei på med innøving av julesongar. Tidlegare musikalsk leiar og initiativtakar til koret, Marit A. Skjolden fortel at dei har både gamle og nye songar på repertoaret. «Kling no klokka» og «Mitt hjerte alltid vanker» får stå som eksempel på det kjente og kjære, medan Carola sin «Himlen i min famn» og den engelske «Angels Carol» representerar det nye. Dei fleste kordamene var ikkje notevante då koret starta opp, men dei har lært mykje om notar og song på desse tre åra. Damene syng fleirstemt, oftast med tre ulike stemmer. Men av og til krev arrangementa opp til seks stemmer. Koret har eit styre, og i det siste har det vore arbeidd med å få på plass vedtekter for koret, og å registrera det i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Dette er naudsynt for å kunne motta tilskot frå det offentlige. Styreleiaren, Lene Wiese, understrekar at dei er veldig takknemlige for den støtta dei har fått hjå Luster kommune og Luster Sparebank. Dialekta hennar røpar at ho har trødd sine barnesko i byen mellom dei sju fjell. Ho poengterar kor nøgd koret er med den nye dirigenten, Roland Johanson. Dette å få med ein slik ressursperson med erfaring frå korleiing, og som i tillegg kan akkompagnera dei på både orgel og piano, har gjeve koret eit musikalsk løft. Då kyrkjelydsbladet sin utsende bladfyk skal ta bilete av koret, vert Roland bokstavelig talt lyfta fram på gullstol av to grepa gardkjerringar frå Skjolden. Dette for å symbolisere kor stor pris damene set på han. Korøvinga er ukens vitaminpille seier ei av dei. Eg prioriterer korøvinga framfor trening seier ei anna. Ei tredje kan meddela at ho har gjeve beskjed til arbeidsgjevaren sin at på øvingsskveldane vert det ikkje seinvakt for hennar del. Onsdagskveldane er noko alle i koret ser fram til. Roland sjølv fremhevar kor viktig den sosiale biten er i korsamanheng. Slik er det seier han, ikkje berre på Skjolden, men over heile verda. Han seier det er «mycket kul» å vera i lag med dei sprø songdamene. Damene repliserer at dette er gjensidig. Det er alltid god stemning og latteren sit laust på øvingane. Kvar og når vert det høve å høyra koret framføra julesongane? Fyrste opptreden vert i Fortun kyrkje på lysmessa der den 8.desember kl Då skal dei også syngja saman med barnekoret «Snikkelora». Veka etter vert dei å høyra på omsorgssentra i Gaupne og Luster. Det er alltid kjekt å koma på omsorgssentra og syngja for dei gamle, seier Marit. Det er noko vi alle har lyst til å gjera. Publikum har noko å gleda seg til i kyrkja og på omsorgssentra i adventstida. Her vert noko både for augo og øyro! Trygve Lerum 16 KYRKJE OG HEIMBYGD

17 Kyrkjelege handlingar DØYPTE Fortun : Lovise Paulsen (døypt Nes k) Dale : Solveig Høyheim Madsen (døypt Nes k) : Brynjar Røse Holen Gaupne : Nils Fuglesteg (døypt Nes k) Teo Mandelid (døypt Hafslo) : Eilef Kåsine (busett Oslo) : Mats Njøs Gabriel Jònson Natvik Jostedal : William Leif Schiemert (busett London) : Kaja Sperle Hagelin (busett Sogndal) Hafslo : Ada Haugland Melheim Julie Berg Nesvik (busett Ålesund) : Iver Nesse Søhoel Solvorn : Agnes Nesland Høyum Lovise Nesland Høyum Veitastrond : Tobias Fåberg Kasper Nes Ellomine Molland Kvam (busett Sogndal) VIGDE Nes Grethe Snekkevik Olsen og Kjell Olav Bondevik (vigde i Fjell, Sotra) Solvorn : Line Granby Rudrudjordet og Gjert Nygård (busette Årdal) GRAVLAGDE Fortun : Reidun Fortun, f : Øystein O Listou, f 1927 Dale Arnstein Urnes,f 1932 Gaupne : Borghild Svangstu, f 1921 Jostedal : Hallvard Flatejord, f : Lars E Brun, f 1933 Hafslo : Ivar Hermod Buskaker, f : Erling Hjelmeseter, f Solvorn : Olav Nitter Øvrebø, f Veitastrond : Agnes Søvrina Heggestad, f Klar for hemmeleg oppdrag? klassing i Solvorn og på Hafslo, førebu deg! Rett over nyttår kjem det melding i posten med invitasjon til tårnagenthelg. Set av helga januar, og hald deg klar til oppdrag! Psst! Agent! Første oppdrag er å få ein vaksen til å visa deg bilete frå tårnagenthelgane i fjor på De kan leita under Foto og under Kyrkje og heimbygd (Nr1, 2013). Eg gledar meg, og håpar alle blir med! Helsing agent Marianne KYRKJE OG HEIMBYGD 17

18 BARNESIDE Henta frå boka MAKS 3 utgitt av NLM 18 KYRKJE OG HEIMBYGD

19 Intenatmøte for kvinner Intenatmøte for kvinner (bilde internatmøte og internatmøte2) Tekst: september vart det årlege Internatmøte for kvinner, arrangert på Lyngmo. Vi trur dette arrangementet er det einaste som har vore arrangert heile tida Lyngmo har eksistert. Japanmisjonær Kirsti Strand og lærar, mor og bestemor Mari Ekroll var med som talarar. Tema var Sjå på Jesus. Vi hadde nokre fine dagar med sentral forkynning, interessant info om misjonsarbeidet til NLM i fleire land, god mat og godt fellesskap. Det eine bilete er av deltakarflokken og det andre av eige nystarta musikklag som deltok på misjonsfesten laurdag kveld og møta søndag. Marit Bøen KYRKJE OG HEIMBYGD Vegard blir halv.. I perioden 16. desember 2013 til 31. juli 2014 har sokneprest Vegard Bondevik Lie fått permisjon i 50 % sav stillinga si. Han skal bruke denne 50-prosenten til m.a. til å jobbe innanfor psykiatrien her i kommunen. I permisjonstida til Vegard vil det vere andre prestar som er vikarar ved om lag halvparten av gudstenestene i ytre del av Luster, prost Kjetil Netland vil ta seg av konfirmantarbeidet, medan Vegard sjølv vil ha storparten av gravferdene og framleis møte i sokneårda. 19

20 Gudstenester 15. des 3. søn i adv Matt 11,2 11 Jes 35, Kor 3,18 23 kl 1100 Joranger Gudsteneste ved Ståle Johan Aklestad. Nattverd. Ofring til Frelsesarmeen kl 1130 Gaupne omsorg Gudsteneste ved Geir Paulsen. Nattverd. kl 1600 Nes Lysmesse. Geir Paulsen, Yngres og konfirmantane. Ofring til Yngres. Fakkeltog til Fredheim. Julegran-tenning. Grautfest. Tirs 17. des kl 1000 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Gaupne barnehage. Ons 18. des kl 1000 Dale Gudsteneste ved Geir Paulsen. Luster oppvekstsenter. Fre 20. des kl 0900 Hafslo Gudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. Hafslo barne- og ungdomsskule kl 0930 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Luster ungdomsskule. kl 1030 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Gaupne skule. kl 1200 Fortun Gudsteneste ved Geir Paulsen. Skjolden oppvekstsenter. 22. des 4 søn i adv Luk 1,46 55 Rom 15,8 13 Rut 4,13 17 Inga gudsteneste i kommunen. (konsert i Nes kyrkje kl 11:00) 24. des Julafta Luk 2,1-20 Jes 9,1a Joh 1,1-4 kl 1100 Veitastrond Familiegudsteneste ved Kjell Sæter. kl 1100 Luster eldres Juleandakt ved Geir Paulsen kl 1200 Luster omsorgs Juleandakt ved Geir Paulsen kl 1300 Fet Familiegudsteneste. Ofring til Kirkens Nødhjelp. kl 1330 Fortun Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Redd Barna. kl 1430 Solvorn Familiegudsteneste. Ofring til Kirkens bymisjon, Bergen. kl 1445 Nes Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsselskapet. kl 1600 Gaupne Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Sjømannskyrkja. kl 1600 Hafslo Familiegudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. kl 1600 Jostedal Familiegudsteneste ved Åse Snøtun. Ofring til Misjonsprosjektet i Mali. 25. des Juledag Joh 1,1-14 (evt Luk 2,1-20) Ordsp 8, Hebr 1,1-6 kl 1200 Dale Høgtidsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsselskapet. kl 1200 Hafslo Høgtidsgudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. Nattverd. 27. des kl Gaupne Kyrkjelyden sin julefest i bedehuset kl 1800 Jostedal Romjulsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til kyrkjelydsarbeidet. Me minnest dei døde des Romjulssøn Matt 2,13 15 Salme 1,1 6 1 Tim 3,16 kl 1100 Hafslo oms.sent. Julegudsteneste m /nattverd. Vegard Bondevik Lie. Hafslo mannskor. kl 1600 Gaupne Romjulsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsprosjektet i Mali. Me minnest dei døde kl 1600 Fortun Kyrkjelyden sin julefest.fortun grendahus. Sprell levande, Snikkelora,Diakoniutvalet 31. des Nyårsafta Luk 13,6 9 Fork 3, a 1 Pet 1,22 25 kl 1600 Dale Gudsteneste ved årsskiftet. Geir Paulsen. Felles for Dale-Fortun-Nes. Ofring til ACTA-SFj. Me minnest dei døde KYRKJE OG HEIMBYGD

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G

Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Å S A N E M E N I G H E T S B L A D - N R. 6 - D E S E M B E R 2 0 1 3-7 1. Å R G A N G Den første julen «Han lagdes i et krybberom, Guds engler sang med fryd derom». (Foto: Jeff Weese) Jul med Gospel

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 17. DESEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 17 DESEMBER 2009 NR 47 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Flotte konsertar I helga var det førjulskonsertar

Detaljer

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal

Travle tider.. Den norske kyrkja i Vaksdal Fulldistribusjon 60. årg. Nr. 3-4/2006 DALE KYRKJE 50 ÅR! JUBILEUMS PROGRAM Side 5-10 Flygel til Dale kyrkje Side 10 Julehelsing frå kapellanen Side 3 Kunstverket Fader Vår Side 4 Aksjon Håp 3. og 10.

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 SYNSTE MØRE TORSDAG 7. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 7 JANUAR 2010 NR 1 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Strid om Holmen Skal delar av Fiskåholmen kunne nyttast til

Detaljer

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009

Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Fulldistribusjon Kyrkjebladet Kontakt 19. ÅRGANGEN Nr.1 MARS 2009 Meland kyrkjelyd MELAND KYRKJELYD Adresse: Meland kyrkjekontor, Rådhuset Boks 117 5906 Frekhaug Tlf. 56 17 14 80 - Fax 56 17 14 81 E-post:

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70,

for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 18. årgang * juni 2011 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED OVER 80 INNBYGGJARAR Gjett kva Kenneth, Tormod, Per Øystein, Atle, Sondre, Per Rune og Torbjørn

Detaljer

1 av 2 02.04.2011 18:24

1 av 2 02.04.2011 18:24 Frukostsuksess vart også nattmatsuksess : : Nyhende : Årdalstange... Frukostsuksess vart også nattmatsuksess (2010-08-08) Då var det over; den 8. målrock-festivalen og første år med frukostservering på

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer