Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang"

Transkript

1 Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER årgang Fotograf Oskar Andersen

2 Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun I redaksjonsnemda: Trygve Lerum,Vegard Bondevik Lie, Asbjørg Ormberg,Geir Paulsen,Thorild Tønnesen og Susanna Øvrebø Bladpengar: kr for året både innan- og utanlands. Kasserar: Kyrkjeverje Inga Reidun Sjøtun, Pyramiden, 6868 Gaupne Tlf Bankgiro Sats og trykk: Husabø Prenteverk a.s, 6863 Leikanger I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette biletet som står saman med andakten. Det passar som hand i hanske med juleevangeliet. Biletet viser Jesus og den egyptiske munken Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og vennen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg større enn menneska som omgir han. Men i dette biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent like høge, og Jesus legg handa si rundt munken sine skuldrer. Dei er venner og går vegen saman. Dette er eit bilete om som fell i god jord hos ungdom, fordi det viser venner som bryr seg om kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den andre sin kostnad. Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje vere eit uløyst mysterium, men ein venn som gir seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgjesveinen gjennom livet vårt. Biletet minner oss om Jesu ord i Johannesevangeliet: «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for tenaren veit ikkje kva herren hans gjer. Eg kallar dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt av Far min». (15,15) Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, ein bror og ein venn. Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne av vennskap. Mange har nære venner som betyr mykje for dei, men mange har også opplevt at venner sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei har ein verkeleg venn. I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og no finst ein som alltid og under alle forhold vil vere vennen deira, slik han var det for munken Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein venn som ikkje sviktar og som aldri blir klok av skade. Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel biletet noko om kva det er å vere ein kristen. Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå biletet av Jesus og vennen hans. Jesus er vennen som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. Ville det ikkje vore fint å vere vennen hans? Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin Bønn Kjære Gud. Jeg vil at alle skal ha det bra. Og at alle skal leve hele livet sitt. (Martine 9 år) Takk kjære Gud For at jeg har en mamma og en pappa.herre jeg ber om at det skal bli fred i verden, og at alle har nok mat og drikke. Hjelp oss til å ikke bare tenke på oss selv, men mest på alle rundt oss. Herre hjelp oss med alt dette. Amen Henta frå boka «Kjære vakre Gud» utgitt av IKO 2 KYRKJE OG HEIMBYGD

3 Kyrkjeverja har ordet Kva er «kyrkja»? I det norske samfunn vert ordet «kyrkja» brukt titt og ofte. Kva legg folk i dette omgrepet tenkjer ein først og fremst på kyrkjelege handlingar, eller eit forsamlingshus for kyrkjelyden? Nokre relaterer det kanskje til lokale for musikkonsertar, og andre til sjelesorg og diakoni. Mange i samfunnet har sikkert mykje tankar om kultur og historie, knytt til kyrkjebygg og kyrkjegardar. Kyrkja i Luster ynskjer å nå ut til publikum med bodskap om Jesu kjærleik og Guds nåde. Som biskop Nordhaug slår fast, i Sogn Avis 22. oktober 2013, har Stortinget vedteke ei trusopplæringsreform der målet er at Den norske kyrkja, blant alle andre trussamfunn, skal kunna nå alle sine born og unge med opplæring. Sidan midlane vert fordelt etter folketalet, strekk dei ikkje til i vårt fylke med lågt folketal og store avstandar. Biskopen påpeikar også at fleire kommunar kan ha (for) mange kyrkjer, og at fellesråda då slit med å halda alle desse kyrkjene og kyrkjegardane ved like. Dette gjeld absolutt Luster kommune med ni kyrkjer og 12 kyrkjegardar. Det gjer heller ikkje saka enklare at Riksantikvaren har freda og listeført fleire av kyrkjene våre. Tre kyrkjer er freda og tre er listeført, medan fleire kyrkjegardar også er heilt eller delvis freda i Luster. Det vert også nemnt frå biskopen si side, at fleire kyrkjer faktisk kan avviklast. Dette for å frigje ressursar til anna innhald i kyrkjelivet, som kyrkjeleg undervisning, diakoni, kyrkjemusikk m.m. Men avvikling av kyrkjer vil sjølvsagt merkast, og vekkja sterke kjensler hjå folk. Trass alt kjem me ingen veg om me stengjer eller legg ned kyrkjebygg, fordi dei må haldast ved like om dei er i bruk eller ikkje. KYRKJE OG HEIMBYGD Juleevangeliet Lukas 2,1-20 I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. 2 Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. 3 Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. 4 Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt 5 og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. 6 Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, 7 og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. 8 Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. 9 Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 10 Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: 11 I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. 12 Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13 Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: 14 «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» 15 Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» 16 Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17 Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. 18 Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. 19 Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. 20 Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei. Me ynskjer alle lesarane våre ei God Jul og eit Godt Nyttår! 3

4 Nyopning av Gaupne Bedehus I løpet av denne sommaren og hausten har folk som har fare forbi bedehuset i Gaupne lagt merke til at noko har vore i ferd med å skje med det nær 90 år gamle forsamlingshuset i bygda, og på søndag den 13.oktober var det stor nyopningsfest der i regi av Luster Familiemøte og husstyret.. Denne søndagen var såleis ein stor merkedag i soga om Gaupne Bedehus, og omlag 150 frå bygda og grannebygdene fekk her sjå resultatet etter nære fire månader med renoveringsarbeid, og det meste gjort på dugnad. Når ein skal endra noko på så pass gamle bygg, er det ikkje til å unngå at ein møter på bygningsmessige utfordringar,men heldigvis har ein hatt dyktige handverkarar i dugnadsgjengen, og her lyt ein serleg nemna Øystein Urnes og Gunnar Orrestad som stadig vekk fann gode og fornuftige løysingar når problema dukka opp.den omfatande restaureringa kunne knapt ha blitt sett i gang utan desse to, så husstyret og me andre har mykje å takka dei for. På opningsfesten fekk ein høyra flott song av LAJOMA og søndagsskuleborna, og Trond Kråvik heldt andakt.bedehussalane som no har fått nye varmeomnar,ny belysning, nytt lydanlegg og prosjektor med skjerm, fekk mange lovord frå fleire av dei som tok del med helsingar og gåver. Festen vart avslutta ved at alle frammøtte kunne gå til eit rikhaldig kakebord og deretter ta seg tid til både samtale og til å sjå nærare på fornyinga av salane. Det neste som husstyret no ynskjer å gjera er å få restaurert kjøken og få innreidd eit rom over vetlesalen, men alt no kan ein gle seg over at dugnadsarbeidet dette året også har gitt bedehuset eit etterlengta toalett for funksjonshemma og ein romslegare gang. Trass alt dugnadsarbeidet har det som har vorte gjort kosta pengar så trass oppsamla eigenkapital og stor økonomisk støtte frå soknerådet er det framleis behov for meir, så difor vonar husstyret at bygdefolket vil setja pris på det som er blitt gjort og må gjerast, ved å gje bedehuset i bygda ei pengegåve. Kyrkjelyden i Gaupne har no fått eit lysare og meir tenleg forsamlingshus som husstyret vonar bygda vil nytta til familiesamkomer, minnestunder,juletrefestar m.m. Husstyret har alt kunna ynskt Luster Familiemøte hjarteleg velkomne som faste brukarar av huset og her er plass til fleire. Leiv Bollingberg 4 KYRKJE OG HEIMBYGD

5 Kimer i klokker Det er julekveld på 1940-talet. Klokka er 17. Ute på tunet heime står eg saman med veslesøster og bror. Vi lyttar til ljomen frå kyrkjeklokkene som tonar ut over bygda. Dei to eldste brørne mine er alt på plass for i tårnet i Gaupne kyrkje saman med andre gutar frå bygda. Det er stor stas å få vera med Sylvest kyrkjetenar og kime jula inn. Ein fin tradisjon desse gutane fekk med seg på julekvelden. Dei var og aktivt med i Kiminga- tårnagentar i «gamle dagar». Susanna Øvrebø Minnen frå skulen Eg gjekk på Leveld skule i 50 åra. Den gongen var det ikkje vanleg å feira advent. Men eg hugsar godt at lærarinna vår laga ein fin adventskrans av granbar der ho sette i fire lys. Det var med glede og forventning me såg at ho tente eit lys medan me song. For kvart lys ho tente, var me komne nærmare jula. Me song sikkert mange julesongar. Men den eg hugsar best, er denne gamle songen med den vare gode melodien: Kald og mørkt og lite sol, såleis er det fram mot jol. Snø og is all jorda gøymer, verda ligg i lengt og drøymer. Barnet spør kor langt det lid, enno fram til joletid. Mor så mangt har med å fara, likevel ho støtt lyt svara. Verda fekk ein liten gjest, difor held me barnefest. Små og store høgt vil kveda saman om den store gleda. Fattig barn til verda kom, barnet vende verda om. Under stort, ja, utan like, det er Jesus og hans rike. Han som kom, seg sjølv oss gav, fekk ei krubbe og ei grav. No bør vi med gledetåre gje han rom i hjarto våre. Juleminner I stille kvelden, og tanken svive, Og tek meg med til mitt barndomsland. Der fekk vi nøre, der føddest livet, Og vi vart hegna med kjærleg hand. Og tanken leikar og gleda strøymer, takk eg sender til mor og far. Det gode lærde og det fekk gøyme, dei beste skydsenglar for oss var. Vi full av undring på jula venta, ei dåm av høgtid i stova var, - og så kom kvelden, og inn vi henta ei fure fin saman med han far. Julekvelden står sterkt i minne, vi samlast alle i pynta rom. Det var så trygt og så godt der inne, og ute høyrdest det klokkeljom. Vi lydde stille til klokkeklangen, og det var helg over heim og grend. Vi tyktest mest høyra englesongen, som lydde først i frå Betlehem. Hand i hand slo vi ring om treet, vi song av hjarta vårt julekvad. Vi song om barnet og «juleglede» og alle var vi så sæl og glad. Så stilna songen i vesle stova, frå himlen lyste ei stjerne ned. Og nøgde born la seg trygt til sova, i heim med høgtid og julefred. Slik tonen lydde den første gongen, slik har det tona i ætterad, med barnleg glede i julesongen, - må det få tona til oss i dag! Susanna Øvrebø Margit Slåtto Rygg Oppsiktsvekkande leseundersøkelse om menighetsblad: 79% av alle som mottar menighetsblad leser i bladet. Og 80% av dem som leser bladet, går aldri eller sjelden i kirken. (Henta frå KYRKJE OG HEIMBYGD 5

6 Juleminner frå Luster Kirstina Haugen, Solvorn: Kirstina fortel om jula då ho var barn. Kirstina Haugen har budd i Solvorn heile livet. Ho er snart 92 år, men hugsar framleis godt frå oppveksten sin. Kirstina vart nok tidleg vaksen. Då ho var ni år, døydde mora frå ho og tre brør. Dei yngste var berre elleve og seks år gamle. Far hennar arbeidde på fabrikken i Høyanger. Det var ein sikker og bra betalt jobb, men Høyanger låg langt unna den gongen. Det tok ein heil dag med båten til Solvorn. Han kom ikkje alltid heim til jul eingong. I julehelga var lønningane høge, og det kom godt med for ein enkemann med fire born og nybygd hus. Kirstina og brørne vaks opp hos besteforeldra i nabo-huset, men då Kirstina var tretten år, tok ho over husmoransvaret i heimen. Det var året ho stod til konfirmasjon. For oss som lever i ei anna tid, er det nesten utroleg at ein trettenåring kunne greie alt åleine. Dei budde på ein husmannsplass. Det fulgte pliktarbeid med. Kvart år måtte dei vera med i potet-opptaket i to veker. Det var kjekt, minst Kirstina. Dei gledde seg til dette. På husmannsplassen hadde dei gris og nokre høns. Før jul vart grisen slakta, og dei par-tre første åra fekk ho hjelp med slaktet av ei anna kone i Solvorn. Ho var i opplæring, på eit vis. Og det var ikkje lite ho måtte læra seg. Kjøtet skulle saltast eller hermetiserast. I kjellaren var det plass til store saltekar og hyller til alle noregsglasa med hermetiserte kjøtkaker, kotelettar og sosekjøt. Ofte hadde dei kjøt nederst og kjøtkaker øvst i glaset. Då vart det jo lett å ta att, men arbeidet med hermetiseringa måtte gjerast skikkeleg, elles ville maten verta øydelagt. Så lagde dei sylteflesk og rullepølser og anna julemat. Etter dei tre åra med opplæring, fekk ho beskjed om at nå var ho utlært! Julekvelden feira dei med besteforeldra. Julematen var som regel lutafisk med flatbrød og mjølkesuppe. Det var vanleg julekost i Solvorn på den tida. Lutafisken lagde dei sjølve av bjørkelange som dei fiska i fjorden. Det var flott fisk å tørka. Lut gjorde dei av bjørke-aske, og i dagane før jul, låg det fisk i vatn i alle hus. Men ikkje alle hadde det så godt som familien hennar. Mange i Solvorn hadde det fattigsleg, sjølv til jul, fortel Kirstina. Ein julekveld vart ho og broren sende avstad med eit spann søtmjølk til nokre som ikkje hadde stort å greia seg med. Då kona skulle slå mjølka over i eit anna kar, eigde ho ikkje noko som var tett, slik at mjølka lak ut. Kirstina og broren kom tårevåte heim att og fortalde om det dei hadde sett. Neste dag, då mjølkinga var unnagjort, vart dei sende med ny forsyning med mjølk, og nå fekk kona ha spannet til mjølka var oppdrukke. Folk i Solvorn var snille og hjelpte kvarandre, minst Kirstina. «Gjekk de til kyrkje julaftan,» spør eg. Ho ser på meg med store auge og seier at sjølvsagt gjorde dei det. Noko anna var ikkje å tenkja på. Og dei fekk gåver til jul. Heile familien fekk noko, ofte nyttige ting som nye sko, eit kjolestoff eller noko anna dei hadde bruk for. Jula var og tida for selskapelegheit. Då vitja dei kvarandre i heimane. Kirstina hugsar jula heime som ei god tid, dagar då ein kunne ta det meir med ro og kvila seg ut etter ei travel tid med mykje arbeid. Kirstina Haugen intervjua av Thorild Tønnesen Trekningsliste Misjonsmessa 2013: Gevinstar: Verdi: Loddnr: Vinnar: 1. Nettbrett 2834 kr 30 Arne og Elisabeth Dalehaug Danielsen 2. Traktor John Deere m/henger 1229 kr 919 Kristina K. Hatlevoll,Ornes 3. Villsau-skinn 1200 kr 663 Ragnhild Havhellen, Luster 4. Dabradio 1200 kr 2238 Gitte Andre Verlo Leirmo 5. Pyntelykt 700 kr 290 Renate Halveg 6. Hadangersaumløpar raud 500 kr 2217 Johanne Leirdal 7. Skinnveske 500 kr 903 Tobias Urnes 8. Ullpledd 475 kr 954 Leo Høyheim 9. Handmiksar m/stativ 449 kr 2447 Connie Grov 10. Gåvekort fotpleie 400 kr 2934 Borgny og Audun Oklevik 11. Handstøvsugar 279 kr 2337 Solfrid Bøen Martinsen 12. Sparkesykkel 269 kr 2888 Astrid Snøtun 13. Oppblåsbare leikestolar+ bord 225 kr 3027 Geir Paulsen 6 KYRKJE OG HEIMBYGD

7 Jul i Fortun før i tiden Intervju med Helga Steig i Fortun. Me sit i den koselege stova hennar i Bakken over Fortun sentrum. Og over kaffikoppen let me tankane og praten gå attende til tida då ho voks opp i det same huset, ilag med mor Brita, far Sakarias, syster Oddlaug og veselbrorhenrik som var 11 år yngre, og farmor Olina. Korleis var juleførebuingane hjå dykk? Det var ikkje så mykje førebuingar den gongen. Husvasken tok me om våren, men me vaska nok litt ekstra til jul. Me ungane bada i ein stor balje. Men me slakta grisen og me laga lutafisk. Den laga me sjølve med bruk av kaustisk soda eller oskelut, laga av oske frå ovnen. Ikkje så mykje kaker vart steikt, men me laga julebrød og kokte smoltringar på smolt som me laga av grisefeitt. Ein særskild bakst var vannkringler. Det var gjerkringler som fyrst vart kokt i vatn, for så å heva godt før dei vart steikte. Sjølve afta, korleis var den? Fyrst henta far juletre, ofte frå Drægni, det var alltid eit lite furutre som stod på eit bord i eit hjørne av stova. Når kvelden nærma seg vart det pynta, men eg hugsar ikkje pynten så godt, men eg hugsar at då me jentene var små,det var før veslebror Henrik var fødd, fekk me sjokoladefigurar av han Johannes på Leged`n. Han var fadderen min, og når han var på tur til «byn» så kjøpte han med slike til oss. Desse brukte me til å hengja på treet, der måtte dei henga nokre dagar før me lov å eta dei. Mens far og me jentene pynta treet, laga mor maten. Det var lutafisk og velling, og vellingen hugsar eg at eg likte veldig godt. Før middagen les far alltid juleevangeliet, og så song alltid farmor Olina ein god gamal julesong ålenei. Det gjorde ho kvar julafta, og det tykkte me var veldig fint. Ho song den gamle sangen ( som ikkje er så mykje i bruk no): «I denne glade(søde) juletid». Ho song den på gamlemåten,på dansk, slik som dei gjerne gjorde då. Etterpå gjekk me rundt juletreet KYRKJE OG HEIMBYGD og song alle saman. Nisse hadde me ikkje, og heller ikkje gåver. Men det var stas å få nye skor og kjolar, for det fekk me kvar jul. ( Eg sit med ei kjensle av at det nettopp er ei slik jul burde vera. Fokus på innhaldet og ikkje innpakkingen og alt me set i sentrum) Juledagen var ein stille dag, då var det ikkje lov å vera ute eller gå på besøk, og me ungane tykte det var ein lang dag. Juletreet som stod kjøleg i stova, for me oppholdt oss mest i kjøkkenet og kammerset, kunne me ofte ha ståande til uti februar. Eg hugsar ein gong me hadde barneforening her den 5.februar, då gjekk me rundt juletreet att. Då må eg berre få takka ho Helga for at ho ville dela desse juleminna med oss, og til slutt passar det å ha med eit par vers av den gamle kjære julesongen som lydde kvar julafta i huset oppi Bakken. Aud Øygard I denne glade juletid I denne glade juletid, bør vi oss rett fornøye, og bruke all vår kunst og flid Guds nåde å opphøye. Ved Ham som er i krybben lagt, vi vil av all vår sjelemakt i ånden oss forlyste, din lov skal høres, Frelsesmann, så vidt og bredt i verdens land at jorden den skal ryste. En liten sønn av Davids rot, som og er Gud til like, for våre synders skyld, forlot sitt himmerike. Det var han tungt å tenke på, at verden skulle under gå. Det skar ham i hans hjerte; i slik en hjertens kjærlighet han kom til oss på jorden ned å lindre all vår smerte. Vår takk vi frem vil bære da, om den er ganske ringe; hosianna og halleluja skal alle vegne klinge. Guds ark er kommet til vår leir, så synger vi om fryd og sei`r. Mens hjertet må seg røre. Vi synger om den dype fred, så helvete skal skjelve ved, vår julesang å høre. H.A.Brorson 1732 (Alle 6 versa kan lesas i Sangboken nr 638/ salmeboka nr 44) 7

8 Song og musikk i adventstida Me veit at adventstida, eller førjulstida, er prega av mykje lys og varme, både gjennom tende lys i hus og heim, ute og inne, og gjennom musikalske ytringar og opplevingar. Kor og korps, solistar, organistar, ja, alle som har lyst å smake på denne sitrande kjensla me kan oppleve i denne tida, finn fram til konsertlokala, anten det no er i kyrkje, bedehus, skule, samfunnshus eller rett og slett ute under open himmel. Tonane kallar fram minne, eller dei brøyter veg for nye oppdagingar i toneverdi. Me blir på ein måte opplada, og då veit me at det lett kan falle ein lysglimt på nokon andre òg. Litt av eit fenomen, spør du meg! Eg har teke ein prat med nokre som eg veit arbeider ekstra hardt i denne tida. Roland Johanson, - du fungerer som organist i heile Luster no, korleis er adventstida for deg, er det travelt? -Det är travelt men glädjen att få sjunga och spela i Advent och Jul gör att det inte känns för mycket. Roland fortel vidare at han tykkjer adventstida er ei svært fin tid. Han trekkjer fram 1.søndag i advent, som i Sverige blir endå meir høgtidsamt feira enn her i Noreg. Då er det to songar som er «obligatoriske», og det er salmen «Bereden väg för Herran» og «Gled deg du Kristi brud». Og for ikkje å gløyme: «Hosianna Davids son, velsigna vare Han.» No prøver Roland å få oversikt over alle konsertar og gudstenester han skal vere med på framover. Det er lysmesse i Fortun der damekoret Sprø Sangglede frå Skjolden skal vere med. Så er det adventsgudstenester med lystenning i fleire kyrkjer, og så har han konsertar saman med Terje Kjer. Det blir konsert i Hafslo kyrkje, der Hafslo mannskor, som no Roland dirigerer, skal syngje. Her skal også Hafslo songlag, ved sin dirigent Hilde Jåstad opptre, attåt barnekoret, og andre musikkkrefter. Roland er òg engasjert av Luster Folkeakademi til å halde songstunder på omsorgssentra i kommunen. Då er Einar Bolstad med. Dette er ein lekk i Folkeakademia si satsing «Syng for livet». Roland, som miste mor si i haust, er glad for å få vere med og spreie songglede hjå eldre folk, som kanskje har vanskar med å fylgje med i kvardagen. Men når dei høyrer dei gamle songane, då kviknar dei til, har Roland erfart så mange gonger. Og så er det julafta, Roland, korleis er programmet då? Roland må nesten le litt, for han hugsar julaftan i fjor. «Då var det 5 gudstjänster, och det blev rally-löp for å nå fram, men Renaulten vant!» I år skal Åse Urdal vikariere i kommunen, men likevel blir det nok mange gudstenester. Men det er jo ein fin dag med mykje folk i kyrkjene og masse fin song, så det er «Rätt trevligt» tykkjer Roland. I Sverige har dei litt andre skikkar på julaftan. Då er det gudsteneste seint på julaftan, gjerne rundt midnatt, eller så er det «jul-otta» tidleg juledagsmorgon. Roland hugsar han byrja både kl. 04, kl.05 eller seinare. Då var det både kor og andre musikkkrefter med, og kyrkja stappfull av folk! Den songen som alltid vart brukt då var «Ära vare Gud i höjden!» Kva tykkjer du er det finaste med denne tida før jul? «Alla ljusen. Alla de fina salmorna, och så körsång», svarar Roland, og trekkjer fram fine korsongar som «Det hev ei rose sprunge», «Sjå tusen julelys blir kveikt», «Stilla natt», attåt dei han har nemnt før. Når jula er over, seier du puh då, og pustar ut etter Rally-kjøret? «Ja, och sän så kommer den svenska julmaten», humrar Roland, tydeleg fornøgd med tanken på akkurat det. Me får seie lukke til med alle konsertar og ditt arbeid med å spreie songglede rundt om i Luster kommune! Oversikt over konsertar kjem på annan stad i bladet. Marie Fredheim, dirigent i Jostedal Skule-og ungdomskorps, kva arbeider de med no framover i korpset? -Me er byrja å øve til julekonserten i Jostedal kyrkje. Denne konserten har vore årviss så lenge eg veit om, seier Marie, og hugsar at Egil Einan var sterk pådrivar for julekonserten i den tida han var organist i Jostedal. Han brukte ofte å ha med kor-og musikk-krefter frå andre stader i kommunen. «Seinare har me brukt våre eigne musikk-krefter, med både kor, korps, folkemusikkutøvarar og andre musikarar», seier Marie. Julekonserten har i mange år vorte halden på ein måndagskveld i adventstida. Det er øvingskvelden til korpset, og sidan dette er eit generasjonskorps, med mange vaksne utøvarar i ymse 8 KYRKJE OG HEIMBYGD

9 arbeid, så er ein trygg på at alle kan vere med på konserten. Likar de å spele julesongar? Ja, alle tykkjer det er fint når me byrjar med julerepertoaret, seier Marie. Me spelar mange av dei kjende julesongane, og så har me nokre med litt fart i, som Bjelleklang og Vi tenner våre lykter når det mørkner. Me har jo stor spreiing i alder, og alle må få noko som dei klarar å spele, og som dei likar, seier ho. Kva melodiar vil du trekkje fram? -Den nye i år er Nordnorsk julesalme, den vart fin. Og så har me Mitt hjerte alltid vanker, Glade jul, Fager er jordi, Sjå tusen julelys blir kveikt og ikkje å gløyme O helga natt, som nokre av dei vaksne korpsmedlemane sjølve kom med for nokre år sidan. Det blir ei heilt spesiell stemning når me spelar desse melodiane, og får me det godt til på konserten, så er me strålande fornøgde, seier Marie. Ho fortel også at det har blitt ein tradisjon at korpset blir inviterte opp til Trine og Åne i Prest-garden på konsertkvelden.» Fyrst øver me ein god time i kyrkja, og så fer me opp til dei og får gløgg og lussekattar og peparkaker»,seier ho, og legg til at Trine er med i korpset. Skal de spele andre stader? Me er alltid med på juletrefesten som skulen arrangerer. Før var det ofte fleire juletrefestar her i bygdi, og då var me ofte med og spelte. Lukke til med julekonsertane, Marie! Margit Slåtto Rygg fortel om LaJoMa: Asbjørg Ormberg LaJoMa er eit kor som fyller 20 år til våren. Dei første åra song me på Egil Einan sine julekonsertar. Ein song me song år etter år, er songen med tekst av Haldis Reigstad. Kvifor gråta gleda strøymer som ei kjelde til oss ned. Høyr igjen den glade bodskap; Jesus kom med liv og fred. Denne gleda er for alle, Jesus er vår redningsmann. Sjå den klåre himmelstjerna, ho skal visa veg til han La den glade julesongen tona ifrå hjarta ditt. Du har del i himmelgleda, Jesus gav deg livet sitt. La oss tilbe han vår Frelsar, han vår Gud og konge stor. La oss bøya oss for barnet, det som kom med fred til jord. fram år etter år, så lærer me etter kvart nye, og me får ei stor samling med julesongar me aldri blir lei av. Bodskapen blir ikkje for gammal. Barnekoret Levande Lys som øvde og song i atten år, song også på julekonsertane, på gudstenesta på julafta og på juletrefestar. Og det er mange som i løpet av desse åra var med og songe denne songen me berre måtte ha med: Julestjerne stor og og fin, du skal være stjernen min Julen flytter inn i meg når jeg lar den vise veg. Blir det mørkt og leit en gang tenker jeg på englens sang: Du skal ikke være redd! DET ER SKJEDD! Jeg har lært at Jesus kom for å frelse alle som trenger en å holde i når det blir for vanskelig. Frelse er et mektig ord, men det trengs på denne jord. Jeg skal ikke være redd DET ER SKJEDD. Kan me syngja om noko betre? Dei siste ti åra har me delteke på Trond Johansen sin JULESONG i Solvorn. Det å syngja for ei fullsett Solvorn kyrkje to gonger same kvelden, få sjå forventning og glede i ansikta på tilhøyrarane og kjenna på den gode julestemninga,- ja, det er ei stor oppleving me lever lenge på. Då har me gløymt alle lange øvingar og travle førjulsdagar. Me syng dei gamle songane, dei som alle kan: Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, Eg er så glad kvar julekveld for då vart Jesus fødd og Det lyser i stille grender Silje syng med barnet i sitt fang: Er du en av tusen små? Er du han vi venter på? Du mitt lille barn-en engel har gitt navn. Er det jordens største skatt jeg beskytter nå i natt? Er det selve himlen som jeg gynger i min favn? Fleire år har Jan Ingar Nordheim kome med ein nyskriven julesong han har laga tekst og melodi til. Og det er kjekt å få vera med på ei urframføring. Ein av songane fortel: I dette barn møtes himmel og jord Der får jeg motta en nåde så stor. Barnet i krybben det smiler og ler: Gled deg menneske -Guds frelse er her! Fred på jorden Ære være Gud. Og så stiller Jan Henry opp med koret og syng: O helga natt,- ja, då kan jula koma. Det er noko spesielt med julesongane. Me tek dei KYRKJE OG HEIMBYGD 9

10 Ny salmebok Mange har registrert at det har kome ut ny salmebok. Den me har no, er frå 1985, så slik sett kan det gjerne koma ny! Den nye salmeboka, `Norsk salmebok 2013` inneheld mykje kjent stoff. Av dei 991 nummera, er vèl 600 frå den tidlegare (inkl Salmer 1997). Ein god del av dette, er felleskyrkjeleg gods. Nytt stoff kjem til, og då er det fint at dei nye strofane kjem opp og fram i kyrkjelydssongen. Ikkje alle songar treng vel stå i ei salmebok, men det er bra at forfattarar og komponistar ikkje gløymer songen i Guds kyrkjelyd! Ser me på julesongane i den nye, finn me dei fleste gamle, kjende. Forrige gong vart nokre av dei kjende endra på. T.d. `Her kjem me dine arme små`; der har me no i 30 år sunge `Her kjem me, Jesus, dine små`. I den nye boka er det igjen den gamle ordlyden! Det vil dei fleste synast er bra! Elles er t.d. Julekveldsvisa med, det same er I en natt så klar og kald. Dessutan ny/gamle I kong Davids by det hende. Ei salmebok skal ikkje berre brukast i kyrkja. Heimen bør også vera arena for song. I dag kjøper ikkje folk flest salmebok, særleg ikkje når det ligg bøker i alle kyrkjer. Kanskje kunne dette endrast på: skal salmeskatten overleva, lyt han brukast, ofte og jamnt. Det er kvart sokn som avgjer om ny salmebok skal innførast. På nyåret vil sokneråda ta opp saka, gje si innstilling og kalla inn til soknemøte som so fattar vedtak. Kvart sokn står altså fritt. Dette er sjølvsagt også eit økonomisk spørsmål. Den nye salmeboka kostar kr 339,- (standardutgåva). Det er ikkje dyrt for ei bok, men skal det kjøpast fleire titals, vil det fort bli pengar av det. Kyrkjeleg fellesråd vil hjelpa til, men det er ikkje sikkert at det utan vidare kan kjøpast inn fullt sett til alle kyrkjer. Ofring til føremålet kan òg vera aktuelt. Det viktigaste no, er likevel ikkje økonomien, men om me vil ta i bruk den nye salmeboka. Velkomen til engasjement og deltaking i denne prosessen! Og: syng med! Geir Paulsen Ei salme henta frå den nye salmeboka: Ein ny song frå Norsk salmebok 2013 I kong Davids by det hende (46) Ein av dei engelske Christmas Carols som er mest sunge er Once in royal David s city. Då BBC tok til med overføringa av Nine Lessons and Carols frå King s College Chapel i Cambridge i 1928, hadde dei denne som prosesjonssong. Slik vert songen brukt mange stader i verda. Teksten er skriven av Cecil Frances Alexander ( ). Ho vart født i Dublin og var bispinne i Derry and Raphoe frå Ho er ein av pionerane når det gjeld å skrive salmar særskilt for born, og boka Hymns for Little Children (1848) kom i ikkje mindre enn 69 opplag! Henry John Gauntlett ( ) har skrive meir enn 1000 salmetonar. Av desse er denne den absolutt mest sungne. Alt ni år gamal vart han organist i kyrkja i Olney, der far hans var prest. Sett frå Noreg kan det vera verd å merkja seg at han i åra var organist i St. Olave s Church i Southwark midt i London. Her er teksten: I kong Davids by det hende som profeten hadde sagt..i ein stall og i ei krubbe vart eit barn til kvile lagt. Barnet var Guds sanne ord. Møy Maria var hans mor. La oss gå til dette barnet som er Gud og Herren vår. Han kom ned frå høge himmel, ville dele våre kår. Alt det ringe og det svake vil han nådig til seg take. Her på jorda barnet levde, Dag for dag han vaks lik oss. Heldt seg saman med det lave. Døden fann han på ein kross. Fridde seg or dødens makt, og sto fram i guddoms prakt. Våre auge snart skal sjå han når vi møter han til sist. For det vesle barn i krubba er vår Herre Jesus Krist. Her ifrå han tek oss brått, fører oss dit han har gått. Ikkje i ei ussel krubbe, bunden under jordisk band - men i himlen skal vi sjå han,, ved Gud Faders høgre hand. Kringom han i kvitt vi står, alle som fekk barnekår. Cecil Frances Alexander 10 KYRKJE OG HEIMBYGD

11 Konfirmantjubileum Gullkonfirmantar i Dale kyrkje rekkje frå venstre: Ingeborg Sofie Eide(Kilen),Klara Prestegård(Tubbene), Inger Johanne Wårdal Kjørsvik (Vigdal), Reidun Moen(Myklemyr), Jorunn Skår (Hovlandsdal).Spr Geir Paulsen 2. rekkje frå venstre: Arne Bondevik, Hans Vigdal Bringebøen, Svein Jarle Hegglund, Sjur Feigum, Odd Navarsether, Ottar Jan Bolstad(Anne Karin Søvde var ikkje tilstades.) Frå gudstenesta i Fortun kyrkje den 22.september, då konfirmantkulla frå 1962, 1963 og 1964 i Skjolden/Fortun avslutta ei triveleg konfirmanthelg. Det var på dagen 50 år sidan 1963-kullet stod i same kyrkja på konfirmasjonsdagen sin, saman med presten deira, Håkon Hovland. Han var òg presten til 1964-kullet, medan 1962-kullet hadde Alv Sørheim. Han reiste frå Luster den sommaren, difor vart dei konfirmerte i juni. Jentene (frå venstre): Aud (Svensøy) Øygard, Sigrun (Leirmo) Hanheide, Ambjørg (Leirmo) Nyløy, Barbro Nyhus, Reidun (Fortun) Tandberg, KYRKJE OG HEIMBYGD Karin Fevåg, Marta Marie (Bolstad) Bukve, Anna Berit (Skår ) Hulen, Olaug (Holmestad) Røysi, Asbjørg (Handeland) Ormberg. Gutane (frå venstre): Anders Bolstad, Jarle Bolstad, Oddvin Njøs, Lars Jomar Fevåg, Per Nyløy, Per Hauge, Kåre Moen, Per Arvid Hauge. Presten vår i dag, Geir Paulsen, ser rett så fornøgd ut, etter at han har overhøyrt seniorkonfirmantane. Ikkje alle frå dei tre kulla var til stades, og dei 4 frå dei tre kulla som var døde, vart minna med ei rose på grava si. 11

12 Juleforteljing Flotte dag I oktober sende eg ut ein invitasjon til alle skulane i Luster om å vere med på skrivekonkurranse til kyrkjelydsbladet. Utfordringa var å skrive ei juleforteljing. Vinnaren av konkurransen går i 5.klasse ved Skjolden oppvekstsenter. Nissen Kjem Det var ein gong ein familie som skulle gå hogge juletre til julaftan. Når dei gjekk i skogen hadde dei det kjempe fint dei drakk kakao og grilla pølser. -Pappa sjå på dette juletreet sa Truls. -Ja det er kjempefint sa pappa. -Skal me ta det Lina sa mamma. -Ja ta det juletreet sa Lina. Truls var 10 år så han var stor gut og fekk lov til å hogge juletreet. Lina var 15 år så ho måtte vere med og bere juletreet heim at. Da sa Truls det er noko der. Gå å sjå sa mamma. Det er berre ein liten revunge. -Kan me ta han med heim? Spurde Lina. Ja please sa Truls. -ok da sa pappa. -Den kan heite Revus sa mamma. -Ja det kan den. Så gjekk dei heim. Så skulle dei pynte juletreet. I måra er det julaftan i måra er det julaftan song Truls oppatt og oppatt. -Nå må me leggje oss. -Ok da sa Truls. Men Truls hadde ikkje lyst å leggje seg. Midt på natta vakna Lina fordi ho hadde høyrd nokon lydar nede. Ho gjekk inn til mamma og pappa og sa det. -Mamma pappa det er nokon nede. Dei gjekk inn til Truls og sa det, dei gjekk ned. Og der var julenissen, den hadde lagt gåver under juletreet, og så når dei kom ned satt han og åt peparkaker, og han hadde Revus på fanget. -Vill du feire jul med oss i mårra julenisse sa Mamma. -Ho ho ja det vil eg gjerne, sa julenissen. -Jippi dabba duu, sa Truls -YES, sa Lina. -Du skal få sove på gjesteromet vårt i natt vist du vill. -Ja dett vill eg veit du, sa nissen. Og så gjekk dei og la seg igjen. Og om morgonen neste dag gjekk Truls og vekte alle saman fordi dei skulle opne julegåver. Helga november var 47 konfirmantar, 8 leiarar og 2 maskotar samla til konfirmantleir på Alværa Misjonssenter i Ytre Sogn. Vi hadde fine dagar, med mange fine samlingar med vekt på det sosiale, bibeldrama, gudsteneste, leirkveld, film, sang og moro. Vi knytte fine band mellom hafslobygdinga og gåpninga, og det var kjekt å vere saman med konfirmantar frå heile kommunen. På laurdags føremiddag måtte alle ut, men det var ingen problem, for veret var strålande, og vi fekk nytta det fine uteområdet rundt Alværa med m.a. minigolf, fotball, volleyball og vågen ved fjorden! Tema for leiren var Jesu møte med menneske, og vi fekk alle eit møte med Jesus på ulike måtar gjennom leirhelga. Spesielt fint var det å sjå alle dei kreative tolkingane av ulike bibeltekstar der Jesus møter menneske i ulike situasjonar. Vi har flinke konfirmantar her hos oss! Ein stor takk til ungdomsleiarane Tonje og Jeanette som brukte fritida si på leiren, og takk til foreldra Rannveig og Ester som leiarar og Svein Kåre bussjåfør! Truls fekk ein radiostyrt lastebil, Lina fekk ein i phone, mamma fekk ein kakespade, pappa fekk eit slips og revus fekk eit bur. Og julenissen fekk ei ny drakt. Victoria Bjørnevåg 10år 12 KYRKJE OG HEIMBYGD

13 ar på Alværa! KYRKJE OG HEIMBYGD 13

14 Om å gjera noko for andre... Vi snakkar ofte om at i jula skal vi tenkja på andre meir enn på oss sjølve. Og det gjer vi vel også. Vi tenkjer på dei, sender kort og helsingar til slekt og vener, og mange hugsar vi med gåver. Før jul i fjor hadde mange media fleire oppslag om den eldre dama som sette annonse i avisa og etterlyste ein invitasjon til julefeiring. Ho var heilt åleine og ville så gjerne ha nokon å feira jul saman med. Eg trur ho fekk fleire svar, men det viktigaste som skjedde var vel fokuset på alle som sit åleine jule-dagane utan nokon å vera i lag med. Ein gjekk ut og oppmoda folk om å gjera noko liknande; be seg sjølv til nokon som har plass og overskot til å ta ein til inn i varmen på julekvelden. Men vi kjenner oss sjølve så godt at vi veit dette vil vera vanskeleg for dei fleste av oss. Det blir å stilla vår eigen sårbarheit til skue for all verda. Då er det mykje lettare når andre går ut og inviterer til julekvelds-feiring. Jorunn Solstad og sambuar Hans Rune Fuhr dreiv Gaupne Hotell i nokre år. Dei gjorde dette, inviterte alle som ønskte nokon å feira jul saman med, til julekveld på hotellet. Kvelden var gratis, med mat og hygge, gåver og samvær. Dei som ønskte det, kunne jamvel overnatta og vera nokre dagar. For at alle skulle kjenna seg velkomne, hadde dei lagt det opp som ei tradisjonell julefeiring slik det går føre seg i dei fleste norske heimar. Tradisjonell julemat vart servert, men også med nokre alternative rettar. Bakgrunnen for tiltaket var at Jorunn og Hans Rune hadde sett at det er mange einsame i Luster.»Vi har ikkje så mykje kriminalitet», seier ho.» Men vi har så mange som er einsame. I julehelga vert det ekstra vanskeleg å vera åleine. Det er den tida vi mest av alle høgtider fokuserer på det å vera i lag. Alt som har med jul og juleførebuingar å gjera, dreier seg om det at vi skal vera fleire saman. Då kjenner ein seg ekstra einsam når ein må vera åleine. Då kan ein invitasjon til å feira julekvelden i lag med andre som også er åleine, bli di største glede». «Mange kom», fortel Jorun.»Men det kunne vore mange fleire. Vi snakka med mange som gjerne ville ha kome. Mange tykte det var for kaldt for gamle folk å reisa ut, mange hadde lang veg eller mangla nokon som kunne skyssa seg. Så det er heilt tydeleg at mange sit åleine i Luster i jula. Folk kom innom med gåver og anna til julefeiringa, og vi fekk mange godord om kva for eit fint tiltak dette var». «Ein kar kom langveges fra. Han hadde sett annonsen i avisa. Han sat heile kvelden og såg inn i det brennande peisbålet. Til langt på natt sat han slik. Mykje trist hadde skjedd han, og det var godt for han å væra ein annan plass enn heime.» Eit år hadde dei laga til is-lykter for å pynta opp uteområdet. Andre juledag stod dei og lyste så fint i tunet. Hans Rune var ute på kvelden for å kosta snø. Då fekk han sjå at nokon hadde slengt frå seg ein søple-sekk. Men då han skulle sjå nærmare etter, synte det seg å vera ei medvitslaus ungjente som låg der. Dei fekk ho i hus og ringte alarm-sentralen. Medan dei venta på hjelp, gjorde dei alt dei kunne for å få varmen i ho att.»i kveld har de berga eit liv,» sa legen då ambulansen drog. Då ho kom til seg att, sa ho «det var lyktene». Hadde ho falle om på ein mørklagd plass, ville ho truleg ikkje vorte oppdaga og utfallet kunne ha blitt eit heilt anna. «Vi treng opne samlingsplassar der folk på ein enkel måte kan koma utan at noko blir spesielt arrangert. Og ikkje berre i jula», seier Jorunn. Jorunn og Hans Rune driv ikkje lengre Gaupne Hotell. I år skal dei feira jul inni Luster, i eit mykje mindre hus.» Men vi vil framleis ta imot om nokon skulle trenge ein plass å vera», seier Jorunn. Thorild Tønnesen 14 KYRKJE OG HEIMBYGD

15 Indre Hafslo Spelemannslag Torodd Joranger fortel at dei i Indre Hafslo Spelemannslag går ei travel, men uendeleg fin tid i møte. Dei skal vere med og underhalde med song og spel på omsorgssentra i både Luster og Gaupne. Så skal dei i år, som før om åra, arrangere julekonsert, - eller Julesong som det vil stå i annonsen, i Joranger kyrkje. I fjor var der så mykje folk at dei i år vil halde to framføringar. På denne Julesongen blir Einar Bolstad med, og Helga Farestveit og Miriam Tverberg, så folk har verkeleg noko å gle seg til. Spelemannslaget har i år øvt inn den fine, gamle tonen til salmen No koma Guds englar. Denne tonen er frå Jostedal. -Tykkjer de det er stressande eller berre fint å vere med på så mykje no i adventstida? -Dette er noko med det finaste me er med på. Særleg det å få glede dei eldre på omsorgssentra med songen og spelet vårt tykkjer me er svært gjevande. Me spelte til dans på omsorgssenteret i Gaupne for litt sidan, og det var ei heilt spesiell oppleving. Eldre menneske, i ulike helsetilstandar, kledde i sine finaste klede, - dei fylgde tonane og rytmane på kvar sin måte, i rullestol utpå golvet, eller berre med hendene fast i ein hjelpar sine hender slik at dei fekk kjenne takt og rytme,- nei, slikt sit lenge i, fortel Torodd oppglødd. -Er det nokon julesong du vil spesielt trekke fram? Du veit, når me har med oss Einar Bolstad og får framføra O Helga natt, då har me vel den finaste songen? Eller, Miriam Tverberg syng Mitt hjerte alltid vanker saman med oss, -den er flott! I år har me forresten bedt Helga Farestveit om å syngje Gabrielas sång saman med oss, det trur me òg blir flott. Torodd Joranger fortel vidare at dei skal syngje jula ut på Joranger, litt utpå nyåret. Då blir alle musikkkrefter på Indre Hafslo med. Lukke til med oppgåvene dykkar, Indre Hafslo Spelemannslag. Asbjørg Ormberg KYRKJE OG HEIMBYGD 15

16 Sangglade damer Kvar onsdagskveld frå september til mai møtest ein fin bukett sangglade damer til korøving i Fjordstova på Skjolden. Koret vart starta i januar På fyrste øvinga kvitra det inn ti sangstrupar. Det nyskipa damekoret fekk namnet Sprø Sangglede. Litt utskiftingar har det vore undervegs, men no har koret 13 medlemar, og eit par til har meldt si interesse for å byrja over nyttår. I starten kom medlemane mest frå Skjolden og sørsida. No finn me kormedlemer frå Gaupne, Nes, Luster og Fortun òg. Akkurat no held dei på med innøving av julesongar. Tidlegare musikalsk leiar og initiativtakar til koret, Marit A. Skjolden fortel at dei har både gamle og nye songar på repertoaret. «Kling no klokka» og «Mitt hjerte alltid vanker» får stå som eksempel på det kjente og kjære, medan Carola sin «Himlen i min famn» og den engelske «Angels Carol» representerar det nye. Dei fleste kordamene var ikkje notevante då koret starta opp, men dei har lært mykje om notar og song på desse tre åra. Damene syng fleirstemt, oftast med tre ulike stemmer. Men av og til krev arrangementa opp til seks stemmer. Koret har eit styre, og i det siste har det vore arbeidd med å få på plass vedtekter for koret, og å registrera det i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Dette er naudsynt for å kunne motta tilskot frå det offentlige. Styreleiaren, Lene Wiese, understrekar at dei er veldig takknemlige for den støtta dei har fått hjå Luster kommune og Luster Sparebank. Dialekta hennar røpar at ho har trødd sine barnesko i byen mellom dei sju fjell. Ho poengterar kor nøgd koret er med den nye dirigenten, Roland Johanson. Dette å få med ein slik ressursperson med erfaring frå korleiing, og som i tillegg kan akkompagnera dei på både orgel og piano, har gjeve koret eit musikalsk løft. Då kyrkjelydsbladet sin utsende bladfyk skal ta bilete av koret, vert Roland bokstavelig talt lyfta fram på gullstol av to grepa gardkjerringar frå Skjolden. Dette for å symbolisere kor stor pris damene set på han. Korøvinga er ukens vitaminpille seier ei av dei. Eg prioriterer korøvinga framfor trening seier ei anna. Ei tredje kan meddela at ho har gjeve beskjed til arbeidsgjevaren sin at på øvingsskveldane vert det ikkje seinvakt for hennar del. Onsdagskveldane er noko alle i koret ser fram til. Roland sjølv fremhevar kor viktig den sosiale biten er i korsamanheng. Slik er det seier han, ikkje berre på Skjolden, men over heile verda. Han seier det er «mycket kul» å vera i lag med dei sprø songdamene. Damene repliserer at dette er gjensidig. Det er alltid god stemning og latteren sit laust på øvingane. Kvar og når vert det høve å høyra koret framføra julesongane? Fyrste opptreden vert i Fortun kyrkje på lysmessa der den 8.desember kl Då skal dei også syngja saman med barnekoret «Snikkelora». Veka etter vert dei å høyra på omsorgssentra i Gaupne og Luster. Det er alltid kjekt å koma på omsorgssentra og syngja for dei gamle, seier Marit. Det er noko vi alle har lyst til å gjera. Publikum har noko å gleda seg til i kyrkja og på omsorgssentra i adventstida. Her vert noko både for augo og øyro! Trygve Lerum 16 KYRKJE OG HEIMBYGD

17 Kyrkjelege handlingar DØYPTE Fortun : Lovise Paulsen (døypt Nes k) Dale : Solveig Høyheim Madsen (døypt Nes k) : Brynjar Røse Holen Gaupne : Nils Fuglesteg (døypt Nes k) Teo Mandelid (døypt Hafslo) : Eilef Kåsine (busett Oslo) : Mats Njøs Gabriel Jònson Natvik Jostedal : William Leif Schiemert (busett London) : Kaja Sperle Hagelin (busett Sogndal) Hafslo : Ada Haugland Melheim Julie Berg Nesvik (busett Ålesund) : Iver Nesse Søhoel Solvorn : Agnes Nesland Høyum Lovise Nesland Høyum Veitastrond : Tobias Fåberg Kasper Nes Ellomine Molland Kvam (busett Sogndal) VIGDE Nes Grethe Snekkevik Olsen og Kjell Olav Bondevik (vigde i Fjell, Sotra) Solvorn : Line Granby Rudrudjordet og Gjert Nygård (busette Årdal) GRAVLAGDE Fortun : Reidun Fortun, f : Øystein O Listou, f 1927 Dale Arnstein Urnes,f 1932 Gaupne : Borghild Svangstu, f 1921 Jostedal : Hallvard Flatejord, f : Lars E Brun, f 1933 Hafslo : Ivar Hermod Buskaker, f : Erling Hjelmeseter, f Solvorn : Olav Nitter Øvrebø, f Veitastrond : Agnes Søvrina Heggestad, f Klar for hemmeleg oppdrag? klassing i Solvorn og på Hafslo, førebu deg! Rett over nyttår kjem det melding i posten med invitasjon til tårnagenthelg. Set av helga januar, og hald deg klar til oppdrag! Psst! Agent! Første oppdrag er å få ein vaksen til å visa deg bilete frå tårnagenthelgane i fjor på De kan leita under Foto og under Kyrkje og heimbygd (Nr1, 2013). Eg gledar meg, og håpar alle blir med! Helsing agent Marianne KYRKJE OG HEIMBYGD 17

18 BARNESIDE Henta frå boka MAKS 3 utgitt av NLM 18 KYRKJE OG HEIMBYGD

19 Intenatmøte for kvinner Intenatmøte for kvinner (bilde internatmøte og internatmøte2) Tekst: september vart det årlege Internatmøte for kvinner, arrangert på Lyngmo. Vi trur dette arrangementet er det einaste som har vore arrangert heile tida Lyngmo har eksistert. Japanmisjonær Kirsti Strand og lærar, mor og bestemor Mari Ekroll var med som talarar. Tema var Sjå på Jesus. Vi hadde nokre fine dagar med sentral forkynning, interessant info om misjonsarbeidet til NLM i fleire land, god mat og godt fellesskap. Det eine bilete er av deltakarflokken og det andre av eige nystarta musikklag som deltok på misjonsfesten laurdag kveld og møta søndag. Marit Bøen KYRKJE OG HEIMBYGD Vegard blir halv.. I perioden 16. desember 2013 til 31. juli 2014 har sokneprest Vegard Bondevik Lie fått permisjon i 50 % sav stillinga si. Han skal bruke denne 50-prosenten til m.a. til å jobbe innanfor psykiatrien her i kommunen. I permisjonstida til Vegard vil det vere andre prestar som er vikarar ved om lag halvparten av gudstenestene i ytre del av Luster, prost Kjetil Netland vil ta seg av konfirmantarbeidet, medan Vegard sjølv vil ha storparten av gravferdene og framleis møte i sokneårda. 19

20 Gudstenester 15. des 3. søn i adv Matt 11,2 11 Jes 35, Kor 3,18 23 kl 1100 Joranger Gudsteneste ved Ståle Johan Aklestad. Nattverd. Ofring til Frelsesarmeen kl 1130 Gaupne omsorg Gudsteneste ved Geir Paulsen. Nattverd. kl 1600 Nes Lysmesse. Geir Paulsen, Yngres og konfirmantane. Ofring til Yngres. Fakkeltog til Fredheim. Julegran-tenning. Grautfest. Tirs 17. des kl 1000 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Gaupne barnehage. Ons 18. des kl 1000 Dale Gudsteneste ved Geir Paulsen. Luster oppvekstsenter. Fre 20. des kl 0900 Hafslo Gudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. Hafslo barne- og ungdomsskule kl 0930 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Luster ungdomsskule. kl 1030 Gaupne Gudsteneste ved Geir Paulsen. Gaupne skule. kl 1200 Fortun Gudsteneste ved Geir Paulsen. Skjolden oppvekstsenter. 22. des 4 søn i adv Luk 1,46 55 Rom 15,8 13 Rut 4,13 17 Inga gudsteneste i kommunen. (konsert i Nes kyrkje kl 11:00) 24. des Julafta Luk 2,1-20 Jes 9,1a Joh 1,1-4 kl 1100 Veitastrond Familiegudsteneste ved Kjell Sæter. kl 1100 Luster eldres Juleandakt ved Geir Paulsen kl 1200 Luster omsorgs Juleandakt ved Geir Paulsen kl 1300 Fet Familiegudsteneste. Ofring til Kirkens Nødhjelp. kl 1330 Fortun Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Redd Barna. kl 1430 Solvorn Familiegudsteneste. Ofring til Kirkens bymisjon, Bergen. kl 1445 Nes Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsselskapet. kl 1600 Gaupne Familiegudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Sjømannskyrkja. kl 1600 Hafslo Familiegudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. kl 1600 Jostedal Familiegudsteneste ved Åse Snøtun. Ofring til Misjonsprosjektet i Mali. 25. des Juledag Joh 1,1-14 (evt Luk 2,1-20) Ordsp 8, Hebr 1,1-6 kl 1200 Dale Høgtidsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsselskapet. kl 1200 Hafslo Høgtidsgudsteneste ved Vegard Bondevik Lie. Nattverd. 27. des kl Gaupne Kyrkjelyden sin julefest i bedehuset kl 1800 Jostedal Romjulsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til kyrkjelydsarbeidet. Me minnest dei døde des Romjulssøn Matt 2,13 15 Salme 1,1 6 1 Tim 3,16 kl 1100 Hafslo oms.sent. Julegudsteneste m /nattverd. Vegard Bondevik Lie. Hafslo mannskor. kl 1600 Gaupne Romjulsgudsteneste ved Geir Paulsen. Ofring til Misjonsprosjektet i Mali. Me minnest dei døde kl 1600 Fortun Kyrkjelyden sin julefest.fortun grendahus. Sprell levande, Snikkelora,Diakoniutvalet 31. des Nyårsafta Luk 13,6 9 Fork 3, a 1 Pet 1,22 25 kl 1600 Dale Gudsteneste ved årsskiftet. Geir Paulsen. Felles for Dale-Fortun-Nes. Ofring til ACTA-SFj. Me minnest dei døde KYRKJE OG HEIMBYGD

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1. Lyngmo-Glytten21. årgang. Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmoglytt-3-2012:Layout 1 05.09.12 14.35 Side 1 Lyngmo-Glytten 21. årgang Seotember 2012 Medlemsblad GLYTTEN Jesus møter oss på forskjellige måter. For nokon gjennom skaparverket og solskinet. For nokon

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni

Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni Lyngmo-Glytten 24. årgang - Januar 2015 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo 50 år i 2015 Lyngmo 50 år i 2015! * Jubileumshelg 13. - 14. juni STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR VINTERLEIRAR - sjå baksida for informasjon!!

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22.

Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1. Lyngmo-Glytten 22. årgang Mai 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten 22. Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 1 Mai 2013 Medlemsblad GLYTTEN Side 1 Lyngmoglytt-2-2013:Layout 1 13.05.13 09.03 Side 2 Helsing frå Lyngmo Det er ei glede å få kome med ei helsing frå Lyngmo

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på!

Eit godt tips er å ta deg tid til å lese om alle gruppene før du bestemmer deg for kva gruppe du velger. Her er det mykje kjekt å være med på! Fjellkonfirmant 2016 Interessegrupper I tillegg til undervisningsgruppa du er tildelt skal du og få ønskje deg ei interessegruppe som du får delta i. Vi har mange grupper å velge i, og i dette heftet er

Detaljer

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer