Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003"

Transkript

1 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1

2 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral person i min oppvekst. Ho hadde i relativ ung alder hatt eit lårbeinsbrot og var avhengig av krykker derfor var ho alltid heime, sat ved vindauget og såg ut eller laga mat. Så fortalte ho historier gjerne om att og om att dei same. Ei av historiene var om då ho hadde vore ute og reist. Ja, for det var snakk om eit eingongstilfelle. Bestemor hadde i vaksen alder fått være med ein av fiskebåtane langs kysten, til Bergen. Sjølve reisa høyrde eg eigentleg lite om, men det at ho hadde vore i Bergen, at bergensarane var annleis og at ho hadde kjøpt seg ferdigsydd kåpe - var hovudpoenga i historia. Ho sa aldri at ho skulle ynskje at ho kunne få reise meir det vart med den eine gongen. Då eg starta disposisjonen til dette magasinet botna motivasjonen i ei slags misunning for dei som kjem etter meg. La meg klårgjere: Utan samanlikning med slik det var då eg tok utdanning verkar det som om dagens 20åringar tenkjer globalt og internasjonalt når dei skal velje land for utdanning. Polen, Australia og USA er populære. Andre vel Italia, Spania eller Frankrike. Så kjem dei heim - ikkje berre med ny fagkunnskap, men også med erfaringar og måtar å sjå verda på som er verdifulle. Skal ein tru på tala er dette ein tendens som ser ut til å vedvare og som vil auke i omfang ettersom fleire land og studiar vil tilpasse seg ein utlenlandsk marknad. Når det kjem til jobbmobilitet på tvers av landegrenser verkar ikkje biletet å ta den same forma, iallfall dersom ein skal måle den etter storleik. Etter å ha sett litt på globusen og forstått kor liten del av verda dei fleste av oss røyrer oss på når vi tenkjer jobb og bustad er det nesten komisk at vi tenkjer så avgrensa. Ein bitte liten del sånn øvst til venstre, der er det vi held til. OK, rett skal vere rett, nokre av oss er litt meir mobile og «globale». Men ser ein nærare på kva som lokkar desse menneska til eit liv i utlende er det anten norske bedrifter i utlandet, internasjonalt hjelpearbeid eller ambassadeliv og eit lite Noreg midt i verda. Kva ville du gjort dersom du vann nokre millionar? Dei fleste, inkludert meg sjølv, tenkjer umiddelbart flytte til ein varmare stad, med betre mat, og spanande kultur. Draumen om ei opa terrassedør og billig vin lokkar. Engelsk forskning som fokuser på kva lottomillionærar gjer, fortel at i røynda gjer vi likevel ikkje akkurat det. Det interessante er at dei fleste tenkte fyrst varme, nytt land og opa terrassedør men når alt kom til alt vart dei verande i heimlandet. Eit skifte i nabolag eller nytt hus ned i gata var det som var norma. Kontrasten frå bestemor sitt liv til mitt verkar enorm. Ho hadde denne eine reisa til Bergen. Eg har mange reiser å fortelje historier frå. Historier som eg håpar har dobla seg i tal når eg eingong kan fortelje dei vidare til mine barnebarn. Men når det gjeld å flytte til utlandet - trur eg det vert med lottomillionærdraumen. Kanskje dersom eit spanande tilbod kom dettande i fanget mitt, men då måtte det vere i norsk målestokk både med omsyn til vilkår og løn og eigentleg berre for ei periode. I fylgje både StepStone og Aetat er det stigande mobilitet mellom landegrensene, særlig i Europa. Og kanskje vil neste generasjon sjå det som heilt naturleg å bu andre stadar? Det hadde vore morosamt om mitt barnebarn eingong kunne skrive like eksotisk om meg som eg kan om mi bestemor. Om meg som var nøgd med litle Noreg. 2 Redaktør: GUNN KVALSVIK Redaksjonsråd: GUNN KVALSVIK, SYNNØVE K. BØEN, ODD JENVIN og SILJE OPHEIM. Grafisk utforming: GUNN KVALSVIK Utkommer 8 ganger i året. Opplag Styret for 2002: SYNNØVE K. BØEN (leder), ODD JENVIN (nestleder), MONA HALSBAKK, SØLVI LERFALD, ARNT-EINAR LITSHEIM, FAMARA SANYANG, TERJE THUSETH og STEIN ELIASSEN. Ansvarlig utgiver: SAMFUNNSVITERNES FAGFORENING. Trykk: HAGEN OFFSET AS For annonser, ta kontakt med vårt sekretariat, tlf E-post:

3 innhold FN som arbeidsplass A etat EURES nettverk a mbassade og utenrikstenesten Botswana les side 5 Flyktningerådets beredskapsstyrke NORSTAFF formidler jobber for ca. 25 yrkeskategorier til FN, deriblant statsviteren Liv Moberg. Men før hun fikk jobb hadde mange runder med jobbintervjuer og avslag tært kraftig på selvtilliten. Les veien i Mobergs yrkeskarriere. side 8 Kva gjer ein når ein ynskjer sol heile året, er lei av norske kjøttkaker eller kan tenkje seg nye utfordringar i (arbeids)kvardagen? Eit råd er å ta kontakt med Aetat sitt utlandskontor. side 11 Kristin Hestflått tenker høyt rundt forholdet mellom dannelse og utdannelse - og konkluderer med at selv de med doktorgrader om sosial differensiering - kan de være blottet for dannelse. side 12 Hvordan er det egentlig å jobbe ved en ambassade? Er det et liv i glamour og høy cocktailføring eller er det også en faglig interessant arbeidsplass? Samfunnsviteren har spurt en av de mange samfunnsviterne som har funnet sin plass der ute i den store verden. side14 Som organisert i Samfunnsviternes fagforening er du noe som stadig færre i Norge er. Organisasjonsgraden har i løpet av de siste tyve årene nemlig sunket fra 57 til 52. Fra Universitetsforlaget får vi presentert to bøker som forteller om utviklingen i arbeidslivet. side16 StepStone er en av Europas ledende virksomheter innen karriereog rekrutteringstjenester på internett. Med et nettverk som strekker seg til hele 22 land i Europa, i tillegg til India, mener StepStone å dekke behov til de fleste som ønsker seg jobb, eller har en jobb å tilby, enten de holder til på Jæren eller i India. side 18 For mange er solidaritet ensbetydende med en fagbevegelse i Polen, eller noe diffust og ubestemmelig som rødvinsdrikkende holdt på med i ei tid da det var vanlig med flere a-endelser i språket. La oss kikke under skjørtene på dette begrepet, og kaste en smule lys over dets vesen. LAT inviterer nemlig til solidaritetsarbeid i Brasil. side 20 Kirkens nødhjelp har ca. 30 nordmenn som arbeider i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa. Bistand fungerer best når en jobber tett med lokale organisasjoner mener Kirkens Nødhjelp. Hvilken kompetanse de etterspør varierer etter behov, men akkurat nå er det en antropolog i Botswana. side 23 Samfunnsviterne utfordret Andreas Selliaas, forsker ved NUPI, til å avslutte en innholdsrik fagkonferanse. Selliaas fikk en fortjent applaus for en særegen vinkling av EU sin utvidelsesprosess - en prosess med dilemmaer i flere retninger. Vi har manus og deler det gjerne. 3

4 Akademikerne i mot regjeringens forslag om å flytte statlige tilsyn Akademikernes styre fattet 11. februar 2003 vedtak vedrørende St.meld. nr 17 ( ): styret Akademikerne har i en tidligere uttalelse om statlige tilsyn understreket nødvendigheten av at forslag følges opp med løsninger som fullt ut ivaretar akseptable løsninger for de ansatte og sikrer kvaliteten på tjenestene samt ivaretar hensynet til opprettholdelse og videreføring av gode fagmiljøer. Stortingsmelding nr. 17 ( ) har ikke ivaretatt dette. Derfor går Akademikerne i mot regjeringens forslag om flytting av de statlige tilsynene. Akademikerne stiller seg negativ til en politisk beslutning om relokalisering som i realiteten innebærer et forslag om massive rasjonaliseringstiltak. Dette fører til at avtaleverket undermineres og arbeidstakerne stiller i en svekket forhandlingsposisjon når de skal ivareta sine interesser. Stortinget vil fatte endelig beslutning om de berørte tilsynenes lokalisering, muligens allerede før påske. Dersom flytting blir vedtatt, vil Samfunnsviterne arbeide for å ivareta de berørte medlemmenes interesser og rettigheter på en best mulig måte. Synnøve Bøen leder Norges forhold til EU Fagkonferansen ble 6. februar avviklet for åttende gang, med rekordhøy deltakelse. I år var temaet Norges forhold til EU. Gitt den lange planleggingshorisonten, ble fagutvalget berømmet for valg av tema og ikke minst den gode timingen! Temaer som regionalpolitikk, demokrati, vilje til implementering av direktiver og betydningen av Islands forhold til EU for den norske EU-debatten ble bredt belyst både fra politisk og faglig hold. Vi fikk også et innblikk i utvidelsen østover og de pågående EØS- forhandlingene. Avslutningsinnlegget på konferansen finner du på side Synnøve K. Bøen kan nåes via e-post: eller på tlf: , mobil: Ulik rekruttering til styreverv Econ Senter for økonomisk analyse har nylig undersøkt hvordan kvinner og menn rekrutteres til styreverv i almenaksjeselskaper (asa). Hver fjerde mann får vervet gjennom venner og kjente, mens bare hver 20. kvinne får verv på denne måten. 73,7 % av kvinnene sier at de ble rekruttert gjennom formelt nettverk som jobb, fagforening, bransjeorganisasjon eller politikk. Undersøkelsen viser også at menn i større grad snakker sammen før styremøtene, og da først og fremst med andre menn. 45,9 prosent av mannlige styremedlemmer i asa svarer at de ofte diskuterer saker med andre styrerepresentanter i forkant av møtene, mens bare 21,1 prosent av kvinnelige styremedlemmer diskuterer saker med andre i forkant. Gjør de det, er det i over 70 prosent av tilfellene med en annen kvinne. Og de er det som kjent få av, bare 5,4 prosent av styremedlemmer i asa er kvinner. Målet til regjeringen er 40 prosent innen At styrerrepresentantene også har det forskjellig på hjemmebane er tydelig. Kvinnene har mindre avlastning hjemme. Ingen kvinnelige styremedlemmer har hjemmeværende partner, mens en tredjedel av mannlige styremedlemmer har det. I tillegg jobber mennenes ektefeller eller samboere mye mindre enn partnerne til kvinnene i undersøkelsen. 80 prosent av kvinnene har en partner som jobber mer enn 41 timer i uken mot 11 prosent av mennene. Ikke overraskende er det flere av de mannlige enn de kvinnelige styremedlemmene som har barn. Dagens Næringsliv (DN) kommenterer undersøkelsen på lederplass 14. februar 2003 under overskriften Finn kvinnene. DN mener at en avskaffing av skatteklasse II som forslått av skattekommisjonen kan bidra til å rette opp bitte - litt. I det minste vil de kvinnelige styremedlemmene slippe å bidra til å subsidiere sine mannlige kolleger og konkurrenters hjemmeværende partnere. Flere gode forslag? Hva med å øke andelen rekruttert gjennom formelle nettverk, arbeide for likelønn og friste de aktuelle kvinnene med betalt barnepass og vaskehjelp? Hva med å få en bredere kompetansebakgrunn inn i styrene? Hva er vel bedre enn kvinnelige samfunnsvitere i styrer?

5 ..verden som arbeidsplass alternativt jobbvalg Flyktningerådets beredskapsstyrke NORSTAFF formidler jobber for ca. 25 yrkeskategorier til FN, deriblant statsviteren Liv Moberg. Men før hun fikk jobb hadde mange runder med jobbintervjuer og avslag tært kraftig på selvtilliten. TEKST OG FOTO TERJE MARØY Liv Moberg er statsviter, og som nyutdannede ofte opplever. Det er vanskelig å få de første jobbene. Dermed er det vanskelig å få den erfaring som kan få karrieren til å skyte fart. I den situasjonen erfarte hun at beredskapsstyrken NORSTAFF som administreres av Flyktningerådet kan by på utfordringer og ansvar som svært få arbeidsgivere kan tilby her til lands. Samtidig ferdes man i et internasjonalt miljø og suger inntrykk. UN OCHA Liv Mobergs første oppdrag var i Nord-Uganda for UN OCHA. Uten forkortelser ville internasjonal bistand antakkelig stoppet opp, i alle fall den tiden det tar å uttale United Nations Office for Coordination og Humanitarian Affairs. Rundt om i verden finnes hundrevis av frivillige hjelpeorganisasjoner med høyst ulike prosjekter som drives mer eller mindre vellykket. Ofte ser man at enkelte formål i enkelte regioner får mye støtte, mens tilsvarende behov andre steder ikke blir dekket. UN OCHAs oppgave er å koordinere dette arbeidet. Det er vanskelig nok, ettersom organisasjonene selv avgjør hva de vil bruke sine ressurser på. Gulu har vært herjet av opprørsstyrker de siste årene. 80 % av befolkningen har bodd i noe nær husarrest i flyktningeleire de siste 5-6 årene. Det tidligere statseide hotellet Acholi Inn ble bombet, men har nå rødrutede duker på bord i hagen, stearinlys, god mat og kaldt øl en helg i mars etter travle dager med budsjettkonferanse. Det er 5

6 ..verden som arbeidsplass fire år siden Uganda innførte desentralisert styring. Jeg har prøvd å motivere de humanitære organisasjonene til å støtte opp om lokaldemokrati og desentralisert planlegging, noe mange av dem hadde nedprioritert. Denne uken har det, etter mye overtalelser, lykkes å overtale de internasjonale hjelpeorganisasjonene (NGOer) til å stille opp på distriktsmyndighetenes budsjettkonferanse. De skal presentere sine programmer, hva de har gjort siste år, hva de planlegger videre, hvilke utfordringer de ser og hvilke problemer de har støtt på, forteller Liv. - Konferansen ga underdistriktene anledning til å legge frem sine behov og planer. - Det har vært livlige dager i det varme, møkkete samfunnshuset hvor viftene går for fullt og det er vanskelig å følge med på hva hver taler sier. Det er mye latter og det er stor åpenhet i diskusjonene. Kritikken av dårlige planer og beskyldninger om feilbruk av midler hagler. Planene presenteres på flip-overs. De er skrevet med tusj. De består stort sett av kravspesifikasjoner, forteller hun Får ansvar Oppgavene for en beredskapsarbeider gir en yrkeserfaring og evne til problemløsning som man drar nytte av uansett hva livet senere byr på.. Da jeg presenterte vårt program, nevnte jeg at de største problemene jeg hadde i mitt arbeid var NGOenes holdning til koordinering. De hadde sjelden tid til å informere om egne prosjekter, eller til å utforske muligheter for økt samarbeid. Dernest, sa jeg, har mitt største problem vært folks totale mangel på «time keeping» i dette distriktet. Når det er vanlig å komme opptil to timer for seint til møter sier det seg selv at det er vanskelig å få til samordning av distriktets og NGO enes planer. Alle lo, men jeg får en god følelse nå når Ordføreren (med stor O) i sitt sluttinnlegg ga meg full støtte. Han ville ikke høre flere ganger at folk ikke prioriterte koordinering. Ordføreren er en tidligere rebell, som får gjort en hel del om enn med noe uortodokse metoder. Alternativ karriere Liv ser tilbake på perioden ; statsviter med interesse for Nord-Sør-spørsmål søker jobb. - I løpet av studieårene hadde jeg lært mye interessant, men jeg oppdaget fort hvor vanskelig det er å være jobbsøker med generalist- og ikke yrkesrettet utdannelse. Jeg hadde pirket borti mange spennende problemstillinger og det var flere av dem jeg kunne tenke meg å jobbe videre med. - Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer var på sitt mest omdiskuterte. Debatten om det «afrikanske demokrati» var et annet forvirrende tema. Hun skrev hovedoppgaven sin om kooperativer og demokratiseringsprosessen i Tanzania. FNs historie og mange dilemmaer. Hun forsto at enhver kritikk av FN systemet kan møtes med en forklaring av typen «FN er hva medlemsstatene gjør det til». I kurset «Demokratiske Regimer» lærte hun mye generelt om demokratiseringsprosesser rundt omkring i verden og en del teoretiske modeller som belyste disse. - Noe av det mest håndfaste jeg studerte var samfunnsfaglig metode og statistikk, og det er det jeg har fått mest direkte nytte av i arbeidslivet. Nedturene Hun fikk noen spennende engasjementer og vikariater, men ikke innenfor sitt fagfelt. - I tre år søkte jeg stort sett alle utlyste stillinger med Nord-Sør-tilsnitt. Etterhvert kom jeg på intervju. Som oftest fikk jeg bare en søkerliste hvor jeg så at det var søkere, de fleste med hovedfag og mange med flere språk. Intervjuene var selsomme opplevelser. Det er noe ubehagelig guffent og nedbrytende over å gire seg opp rundt mulighetene for å få en spennende jobb i et spennende miljø, tenke ut interessante og intelligente spørsmål, ta på seg den nystrøkne skjorta, og så bli plassert i en stol foran tre alvorlige steinansikter. Liv Moberg ville jobbe med Nord-Sør-spørsmål etter endt Så første spørsmål: Fortell oss litt om utdanning. Tilslutt lykkes hun. deg selv. Hæ, hva skal jeg fortelle, hvor skal jeg begynne? Jeg er «en passe tykk og gjennomklok dame i min beste alder», med en morsom og lærerik studietid bak meg og to års arbeidserfaring. Så kommer hele lista med spørsmål som jeg har svart på så mange ganger før, uten at jeg noen gang har følt at intervjuerne tenker at det var artig å høre, - så interessant. - Jeg ble forbauset over hvor liten vekt man tilsynelatende la på å finne ut av hvilke personlige egenskaper og kvalifikasjoner jeg har utviklet ved siden av formell utdanning og arbeidserfaring. Selv føler jeg at det jeg har lært av å jobbe på psykiatrisk sikkerhetsavsnitt, reise alene på feltarbeid til Tanzania, alle mine reiser ellers i Afrika, det å finne

7 ..verden som arbeidsplass sommerjobb hvert år fra jeg var tretten har langt større betydning for hvordan jeg tilnærmer meg og finner løsninger på ulike problemstillinger, enn mine mange timer på Blindern. - Etter tre år med avslagsbrev merket jeg at selvtilliten min begynte å rakne. Jeg ble nervøs, begynte lett å grine og rødmet for den minste kommentar. Blink Flyktningerådets beredskapsstyrke viste seg å være et blinkskudd. - Intervjuprosessen var artig og utfordrende. Tre ble innkalt samtidig. Vi fikk presentert forskjellige situasjoner og dilemmaer vi skulle løse. Jeg fikk beskjed om at jeg var sendt ut i et afrikansk land i en nødhjelpssituasjon. Jeg skulle forholde meg til et vanskelig internasjonalt arbeidslag. Ulike scenarier ble stilt opp, og jeg måtte opptre og treffe avgjørelser etter beste evne. Etter en halv time hadde intervjuerne dannet seg et inntrykk av oss som personer, og vi fikk alle tilbud om å være med på et tre dagers kurs. Vi ville bli observert i forhold til en del kriterier i løpet av kurset, før endelig opptak til styrken. For første gang følte hun at de på den andre siden av bordet var oppriktig og naturlig interessert i å bli kjent med henne som person. - Med CV n min oppfylte jeg kravene de stilte til formell bakgrunn, men hva venter egentlig? Jeg fikk allikevel en slags aha-opplevelse da en av intervjuerne sa noe sånt som: «Vi vet at dere ønsker å jobbe ute i felt, være der det skjer, jobbe med menneskene, dele ut mat og ulltepper, men dere må regne med å havne som «mellomledd», på feltkontoret og få ansvar for organisasjon, administrasjon, kontakt mot hovedkontor og mot felt.» Perfekt - tenkte jeg. Jeg er teoretiker, jeg vil samle inn data, analysere situasjoner og skrive rapporter. Jeg vil bidra til resultatstyring og kvalitetssikring. Kort varsel Selv om tiden fra varsel til utsendelse vil variere, må beredskapspersonalet være forberedt på å reise raskt. - Vel tilbake på jobb fikk jeg arbeidsgiveren min til å signere på at jeg kunne reise på 72 timers varsel. Men jeg tvilte på oppdrag med det første. Beredskapsstyrken skrek etter teleteknikere, logistikere, radiooperatører og lærere. Før det hadde gått to uker ringte NORSTAFF. - Det var drømmejobben. Jeg skulle reise aleine til Nord Uganda for UN OCHA. Der skulle jeg samle inn data om alle nødhjelpsorganisasjonenes prosjekter. Jeg skulle sende jevnlig oppdatering til hovedkontoret om situasjonen i internflyktningenes leirer. Jeg skulle bistå distriktsmyndighetene med å koordinere internasjonal bistand. Og jeg skulle gi råd om muligheter for samarbeid mellom de ulike aktørene. Litt skeptisk ble jeg da de ringte fra OCHA Uganda og spurte meg hvor tøff jeg er, og om jeg takler mannsjåvinistiske miljøer. Vi vil jo helst slippe å sende deg hjem igjen hvis du ikke tåler å høre skyting om natta sa min fremtidige sjef. Hun er fornøyd med sitt første oppdrag. - Kollegaene mine i OCHA i Kampala var usedvanlig hyggelige og profesjonelle. Det var ensomt og utfordrende å skulle representere OCHA alene i Nord, men desto mer givende å få til et godt samarbeid med distriktsmyndighetene og de andre nødhjelpsorganisasjonene. Det var skremmende i begynnelsen, da jeg oppdaget hvor store forventninger alle i Distriktet hadde til meg. Jeg ble presentert ved et par anledninger som Madam OCHA som var kommet for å «ordne opp». Desto mer tilfredsstillende var det etter hvert å merke at jeg fikk en nyttig funksjon. Liv Moberg er nettopp sendt på nytt oppdrag til Sri Lanka for UNDP FNs utviklingsprogram.. Flyktningerådets beredskapsstyrke Etter først å ha kommet innenfor - går det mye lettere Flyktningerådet har i dag to modeller for beredskapsstyrker; NORSTAFF og NORAFRIC, som drives av Flyktningerådet, og NORDEM, som drives i samarbeid med Institutt for Menneskerettigheter (IMR), UiO. Informasjon er lagt ut på Mandatet for NORSTAFF og NORAFRIC er å styrke FN-organisasjonenes personellberedskap i nødhjelpsoperasjoner. Flyktningerådet stiller imidlertid også personell til disposisjon for organisasjoner utenfor FNsystemet. NORSTAFF er en bredt anlagt beredskapsstyrke som består av 300 kvinner og menn i 25 yrkeskategorier. I over ti år har NORSTAFF-medlemmer rykket ut verden over på kort varsel. Personell fra beredskapsstyrken har som sin primære oppgave å jobbe sammen med FN-eksperter for å hjelpe og beskytte flyktninger og internt fordrevne utenfor Norges grenser. Flyktningerådet har nå beredskapsavtaler med UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger), WFP (Verdens matvareprogram), UNICEF (FNs barnefond), UNESCO (FN-organisasjonen for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon), UNDP (FNs utviklingsprogram), WHO (Verdens helseorganisasjon), OCHA (Kontoret for koordinering av humanitære saker) og IOM (Internasjonal organisasjon for migrasjon) Søknadsfristen for neste rekruttering til NORSTAFF er høsten 2003.

8 ..verden som arbeidsplass søk jobb i Europa gjennom Aetat og EURES-nettverket Kva gjer ein når ein ynskjer sol heile året, er lei av norske kjøttkaker eller kan tenkje seg nye utfordringar i (arbeids)kvardagen? Kanskje bør ein ta fram globusen, trille den rundt nokre gongar, lukke augo og peike ut sitt draumeland? Eit anna råd er å ta kontakt med Aetat sitt utlandskontor og la dei hjelpe deg til å ta eit realistisk val? AV GUNN KVALSVIK e tter fleire mislykka søk gjennom internett med orda jobb + utland som søkeord, dukka Aetat opp. På sine heimesider skjult mellom to fylker- finn ein søke jobb i utlandet valet. Ei avgrensing er at dei berre kan tilby europeiske jobbar, men det er då mykje sol og ein litt annan kvardag når ein til dømes reiser til Syd Europa. Etter ein telefon har eg Eugenia Tecusan, frå Aetat utland, på telefonen. Ho stiller gjerne opp for å fortelje om Aetats EURES nettverk. Kva er EURES? Aetat si utlandformidling er ein integrert del av EURES, som igjen er ei korting for europeisk arbeidsformidling. Sidan Noreg underskreiv EØS-avtala i 1994, har vi hatt tilgong til EUs indre marknad og til fritt å ta del i den europeiske arbeidsmarknaden. EURES nettverket er etablert og skal fungere for at folk lettare skal orientere seg i andre land sitt arbeidsmarknad, forklarar Eurenia Tecusan, som har sine røter frå Hellas. - Det høyrast fint ut med opne grenser og fri flyt av arbeidskraft, men fungerer det i praksis? - Ja, i teorien fungerer det. Og etterkvart vil det bli lettare og meir vanlig å tilsette personar frå andre nasjonar. Per i dag er vi organisert i ein nettverksbasert organisasjon som går på tvers av landegrenser og etatar. Alle land har eigne folk som arbeider mot eit konkret land. Her heime tyder det til dømes at eg har ansvar for Hellas begge vegar. - Begge vegar? - Ja. La meg klårgjere. Skulle ein frå Noreg ynskje seg arbeid i Hellas kan eg hjelpe til. Då gjev eg råd om kva reglar som gjeld, kva erfaringar vi har frå andre som har søkt jobb innan eit særskilt fagfelt, kvar ein bør starte å leite og websider som er gode å starte med. I tillegg kan eg ta kontakt med min greske kollega som har Noreg som sitt ansvar. EURES andre side På den andre side skal EURES nettverket fungere som arbeidsformidlar for utlendingar som ynskjer jobb i Noreg. Som oftast skjer det ved at mine kollegaer kontaktar meg og ber om råd. - Er tilstrøyminga og interessa stor for å jobbe i utlandet? - Det er vel å overdrive at mange nordmenn tek seg jobb i utlandet. Dei fleste tenkjer ikkje på muligheita. Ein viktig variabel er nok at vi har så låg arbeidsløyse, hadde den vore høgare ville kanskje folk sett seg nøydde til å flagge ut. 8

9 ..verden som arbeidsplass WEB formidling Mykje av arbeidsformidlinga mellom dei europeiske landa går via internett. Alt skal leggjast inn på web med søkemotor som både går på land og profesjon. Via internett kan ein også lese seg opp på kva vilkår og reglar dei ulike landa har. - Vi har utarbeidd eigne brosjyrar om kva vilkår som finst i dei ulike landa, men med eit slikt endringstempo i kva vilkår som gjeld i ulike land er det umogleg å ha fullt oppdatert materiale til ei kvar tid. Dei nesten nye hefta som finnast i dag er eigentleg utrangerte på grunn av endringar. Her er internettsatsing ikkje berre nyttig, men heilt naudsynleg. Tesucan tek ein telefon, avklarar med ein kollega og seiar: - Du må få med at våre nye heimesider er klåre i april og at det vil lette søkearbeidet for dei som er interesserte. - Korleis er etterspurnaden etter tenesta? - Vi reknar med eit rush når dei nye landa kjem med i EU. Mange frå Aust-Europa har store forventningar om kva vesten kan tilby både med omsyn til levestandar og arbeidsplassar, men erfaringsmessig vil dette gje seg. Elles jobbar vi periodisk for å importere arbeidskraft til Noreg. Slikt som byggingsarbeidarar og helsepersonell. - Kva gjer de då? - I det siste har vi samarbeida mykje med Tyskland. Der er det høg arbeidsløyse, folk er relativt mobile og Noreg er eit godt alternativ for mange. I tillegg er tyskarar kjende for å være mobile. Med dagpengar til utlandet - La oss tenkje oss at eg var jobbsøkjande og kunne tenkje meg ein jobb i Syd Europa? Kva kunne du gjere for meg? - Fyrst ville eg råde deg til å setje deg inn i dei retningslinjene som landet du ynskjer deg til har. Så kan du leite etter ein passande jobb på vår database. Står du open for land, kan du byrje i andre enden, å leite etter jobb - for så å sjekke landet sine vilkår. - Og dersom eg ikkje finn ein jobb akkurat då? - Då kan du gjere som mange andre gjer - og som fungerer best når ein skal søkje jobb. Å reise dit du ynskjer å bu. Har du ikkje jobb og mottek dagpengar i Noreg er regelverket slik at du kan ta med deg retten til pengar også i det landet du kjem til. Det som er positivt for oss nordmenn er at vi får norske satsar i utlandet, noko som faktisk gjer at vi kan leve relativt godt i mange land der både kostnads- og inntektsnivået er lågare. For å få dagpengar må ein gjere ting på rett vis og i rett rekkjefylje, men det er altså berre ein formalitet. CV på nettet - Kven er mest attraktive i utlandet? Veit du noko om etterspurnaden etter samfunnsvitarar? - Det varierer sjølvsagt frå land til land kva ein etterspør, men det er klårt at høgt utdanna kompetanse også er etterspurd i Europa. Utfordringa, eller flaskehalsen, ligg helst i om ein kan språket godt nok. I utlandet er utvekslinga mellom landa så stor at ein attpåtil har eigne EURESkonsulentar på universiteta for å informere og hjelpe nyutdanna til å røyre seg over landegrensene. Dersom du er i tenkjeboksen med omsyn til utlandskarriere er eit godt tips å legge CVen ut på nettet. Denne tenesta er gratis og di kompetanse vert marknadsført i alle land. - Kva med andre land i verda? - I Aetat har vi konsentrert oss kring Europa og EURES nettverket. Ynskjer du deg til Latin- Amerika eller Afrika må du nesten operere på eigen hand. Internasjonale organisasjonar, større bedrifter og spørje seg for kan vere ein nøkkel. Å vitje landet og gjere forarbeid er også ein god start. Nyttige linkar (EURES jobbdatabase for EU/ EØS- området) (EURES CV-database) (lenker til dei fleste etatar og offentlige kontor) (godkjenning av utdanning) 9

10 Kjekt å vite.. Derfor hikker du Hva i himmelens navn kan være poenget med hikke? Franske forskere tror refleksen stammer fra den gangen vi lå og plasket i urhavet. De første skapningene som krøp opp på land hadde nemlig både gjeller og lunger. Lungefisk og amfibier som lever i dag har fremdeles de samme trekkene. Og tro det eller ei, disse krypene trenger og bruker pustereaksjoner som ligner temmelig mye på våre egne hjelpeløse hikk, melder New Scientist. JOBBE I BRUSSEL I og rundt EU-institusjonene i Brussel er det varierte og spennende jobbmuligheter, også for nordmenn. Som EØS-borgere har norske arbeidstakere stort sett de samme rettighetene som borgere fra EU-land. Et viktig unntak er faste stillinger i en av EU-institusjonene. Her kan bare EU-borgere søke. Men med utgangspunkt i EØS-avtalen kan norske arbeidstakere arbeide i EU-kommisjonen gjennom utvekslingsavtaler med den norske statsforvaltningen eller underliggende etater. Kilde: Rundt selve EU-institusjonene er det en bred flora av institusjoner knyttet til næringsliv, konsulentbransje, frivillige organisasjoner, regionale representasjonskontorer osv., som nordmenn kan søke på. Nyttige linker: I Dagens Næringsliv 21. februar spør lederen for Samfunnsviterne hvorfor man ikke styrker virksomheten i styrerommene med en bredere kompetanse, også utdanningsmessig som finnes i de formelle nettverkene? Det er stort sett menn som rekrutterer andre menn, med noenlunde lik utdanningsbakgrunn, gjennom egne uformelle nettverk. Det er ingen tvil om at det er siviløkonomene som er spesialister på økonomiske rammebetingelser og markedet. Men de politiske rammebetingelsene og kontakten mot myndighetene er det ingen som behersker bedre enn samfunnsvitere! I de formelle nettverkene finnes det mange dyktige kvinner, også samfunnsvitere som ville gjøre en utmerket jobb i mange styrerom! Riktig med svangerskapspenger til selvstendig næ- ringsdrivende Det er riktig og viktig at selvstendig næringsdrivende får rett til svangerskapspermisjon. Men de bør få like mye i svangerskapspenger som de som er ansatte. Det skriver Akademikerne i sitt høringssvar til Barne- og Familiedepartementet. I Dagsavisen kunne vi lese svart på hvitt at de ansatte i departementene er lønnsvinnere. Månedsfortjenesten for heltidsansatte i departementene utgjorde i snitt kr , en økning på 6,3 % sammenlignet med fjoråret. Til orientering jobber hele 689 av samfunnsviternes medlemmer i ulike departement - altså en god grunn for å glede seg. 10

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003. Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2003 Det moderne arbeidslivet krever at en er flere hoder foran alle andre! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør av og til særleg måndagane

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere?

Bibliotekaren. En epoke er over i YS. Reformen møtte biblioteklederne. Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? Bibliotekaren 11 2006 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Reformen møtte biblioteklederne Yrkesetisk dilemma: Konfidensiell behandling av parallelle forskere? En epoke er over i YS Paradoksal bibliotekutredning?

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia!

Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2003 Hjerneflukt fra Armenia! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Det var ein gong ein landshøvding som budde i eit stort og mektig land.

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap.

de ikke vil si det, men de tror på internasjonale arenaer med stor innverknad på Abidjan. Føler seg lurt etter Fredskorps-opphold drap. LEIAR bistandsaktuelt GUATEMALA: 9/2003 Utgitt av NORAD juni Fagetat i støypeskeia 2003 Redningsmann i Abidjan? ABIDJAN (b-a): For andre gang er han innkalt og utpekt som landets redningsmann. Seydou Diarra

Detaljer

Ein pris er utlova. Forskerforum

Ein pris er utlova. Forskerforum Forskerforum SEPTEMBER 2014 NUMMER 7 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Ein pris er utlova John Harrison brukte heile livet på å konkurrere om prisen for å finne lengdegraden til sjøs. No er insentivprisar

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 4-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Etikk på dagsorden norsk lektorlag mener Kosmetisk etikk Opplæring i hva som er etisk forsvarlig, rett eller

Detaljer