ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGALAND. i utvikling. Nr. 4 des. 2002 7. årgang. Gass inn i skolen. Ungt entreprenørskap. Kolumbus på nye veier Kulturplan"

Transkript

1 ROGALAND i utvikling Nr. 4 des årgang Gass inn i skolen Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Ungt entreprenørskap Kolumbus på nye veier Kulturplan

2 4. Videregående skole som regional utviklingsaktør 7. Gass inn i videregående opplæring - Forprosjekt 9. World Skills Competition Norge og Rogaland i 2009? 13. It's learning i videregående skole - en elektronisk motorvei 14. Delt rådgivingstjeneste forsøksprosjekt 16. Ungt Entreprenørskap -arbeid i skjæringspunktet mellom næringsliv og utdanning 19. Internasjonalisering - vi besøker Rogalandslærlinger i Dublin 21. Forsøksordning Kranfaget som lærefag 23. Gagns menneske eller bortskjemde slappfiskar 26. Norske juleskikker presenteres i tysk delstatsparlament 29. Reiselivssjefen som ble rektor 30. Kolumbus på nye veier 32. Europahjørnet Norge demokratisk underskudd både her og der 33. Rogaland Reiselivs produkt-pris Referat fra inspirasjonsseminaret " MY WAY" på Etablererskolen for kvinner i Rogaland (EKR) 35. Evaluering av Etablererskolen for kvinner i Rogaland 37. Viktig internasjonal konferanse avholdes i Stavanger 38. SAVOS - Internasjonalt partnerskap for økt maritim godstransport 40. Luftambulansen (NLA), en viktig medspiller i distriktspolitikken 42. Hva er "HiTrans"? 44. Sideblikk - Av Oddbjørn Bukve 45. Start sykkelturen i bassenget! 46. Planprisen Gjesteskribenten Av Kjell Ursin- Smith 49. Strategisk kulturplan for Rogaland 50. Intermodalt logistikk-knutepunkt på Nord-Jæren 52. Gode kulturopplevelser for alle 54. Norge behøver fri bevegelse INNHold Nr. 4. des årgang Ansvarlig redaktør: Terje Fatland Redaktør: Edme R. Fredriksen Layout: Petter Mikaelsen/ Edme R. Fredriksen Trykk og repro: Spesialtrykk Rogaland Fylkeskommune Regionalutviklingsavdelingen Postboks 798, 4001 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: f. kommune.no ISSN: Forside: Kårstø Foto: Statoil 4. Videregående skole som regional utviklingsaktør 16. Ungt entreprenørskap 21. Kranfaget som lærefag 30. Kolumbus på nye veier 2 Rogaland i utvikling

3 UTVIKLINGSAKTØR KVA SÅ? Terje Fatland, fylkesdirektør Regional utvikling Foto: Harald Fredriksen " Dei fleste har vel fått med seg at fylkeskommunen si framtid ligg i å vera utviklingsaktør regional utviklingsaktør. Men mange undrast og spør kva dette inneber. Skal alt bytast ut med nytt? Må hjul og krut finnast opp på nytt? Nei det er nok vesentleg enklare. Det kan vera nok å skjela til det fylkeskommunen har gjort før, kva som skjer idag,og å ha vareteljing i eigen verktøykasse. For å friska minnet kan me hengja historia på nokre få knaggar for å visa fylkeskommunen som aktør: forhandlingspartner for kommunane ved Ulla-Førre utbygginga, gjenreising av Stavanger Stål, lobby for å få gass ilandført på Kårstø, aksjon Jærvassdrag, Rennfast og utvikling av Ullandhaugmiljøet. Og i nåtid: plan for langsiktig byutvikling på Jæren, areal og transportplar for Ryfylke og Nord-Rogaland med intenst engasjement for å realisera prosjekter som dobbeltspor på jærbanen,ryfast,finnfast, T-samband,Etneveg,bru over Sandsfjorden og Rogfast. På ei liste som kunne bli lang kan me til slutt nemna spelemidler,støtte til lag og organisasjonar og høghastnett i Ryfylke og i Dalane. Dette viser at Rogaland fylkeskommune i har vore, og er,regional utviklingsaktør. Framtida blir altså at me i sterkare grad reindyrkar og gjer meir av det me har gjort før. Men når me skal varetelja i verktøykassen kan me oppleva at achilleshælen kjem til syne. Rett nok er det sterkt verkemiddel og viktig verktøy at fylkeskommunen eig og driv 32 vidaregåande skular. Der får komande generasjonar sertifikat til å tileigne seg meir kunnskap og kompetanse til bruk for å utvikla fylket vårt. Det ligg og ein styrke i å ha eit regionalt utviklingsfond på over 100 millionar kroner. Men skal fylkeskommunen som utvikligsaktør leva opp til Stortinget sine ambisjonar, må den tilførast meir økonomisk handlekraft Det er vanskeleg,for ikkje å seia umogeleg å vera utviklingsaktør og partnerskapbyggjar, dersom ein ikkje er i stand til å driva fram og gjennomføra tiltak og prosjekter ein i lag med andre er einige om å prioritera. Difor lyttar og speidar me etter sterkare signal frå hovudstaden. Men elles er det som julegåve å rekna når investorar i Stavanger vel å leggja arbeidsplasser til distriktskommunar i Rogaland. Det er nå etablert nummer-opplysingsbedrifter både i Sauda og Sokndal. Førebels med 20 arbeidplasser på kvar stad. Så når du treng nummer-opplysing,så skal du vita at du ved å ringja 1888 gjer ditt for å tryggja arbeidsplasser både heilt nord og lengst sør i fylket. Så takk for det. Me seier takk til alle me har samarbeidd med i året som har gått. Me ynskjer deg god jul! Terje Fatland Rogaland i utvikling 3

4 Fotos: Edme R. Fredriksen Videregående skole som regional utviklingsaktør Magne Nesvik Fylkesdirektør. Opplæringsavdelingen, p.t. engasjert som sekretær for Kvalitetsutvalget Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og vilje til å stå andre bi. Slik er skolens oppgave formulert i læreplanens generelle del. Opplæringssystemets mandat er knyttet til disse to oppgaveområder, å skape gode arbeidstakere for framtida og å skape gode samfunnsborgere med evne til å ta hånd om seg selv å stå andre bi. Skolen og den humane kapital. Imange land, også i Norge, gjøres det nå forsøk med å måle verdien av human kapital i befolkningen. Det handler om å kartlegge landets kompetanse og kunnskapsressurser i forhold til antakelser om framtidig verdiskapning og å identifisere nasjonale utfordringer og behov for videre utvikling av menneskelige ressurser. Kunnskapssamfunnet er avhengig av individer som fortsetter med å opplære seg selv og som lærer av hverandre. Befolkningens kompetanse blir vurdert som den viktigste enkeltfaktoren i et lands økonomiske yteevne. Vi er vant med å betrakte skolen som kunnskapsformidler og sosialiseringsarena, det nye er å vurdere den rollen skolen spiller i næringspolitikken, arbeidsmarkedspolitikken og distriktspolitikken. I Rogaland har vi 32 offentlige videregående skoler. De skal ikke lenger utelukkende betraktes som organisasjoner som utdanner unge mennesker og Lundehaugen v.g. skole 4 Rogaland i utvikling

5 formidler kulturverdier, men også som vesentlige faktorer i vårt arbeid for å legge til rette for økonomisk vekst og utvikling, lokalt og regionalt. Skolen i kunnskapssamfunnet Kunnskapssamfunnet er et læringssamfunn som forutsetter at vi til enhver tid fremmer oppfinnsomhet og utvikler kapasitet til å hanskes med endring. Skolene er selv slike organisasjoner, og må selv vise evne til omstilling og utvikling, men de er også de institusjonene som skal hjelpe andre organisasjoner å kunne tilby sine ansatte oppgradering og etterutdanning. Kvaliteten på arbeidskraftens framtidige kompetanse er en nøkkelverdi i samfunnet, derfor er tiltak som understøtter læring stadig viktigere for økonomien. Men kunnskap og kompetanse i seg selv bidrar ikke til økonomisk vekst. Den må bli brukt til å produsere varer og tjenester. Samarbeidet mellom skoler og bedrifter må også handle om å legge til rette for personers muligheter til å bruke, styre, utnytte og dele sin opparbeidede kompetanse, enten det er med elever på vei inn i arbeidsmarkedet, eller med andre arbeidstakere i andre organisasjoner. Her må skolene i samarbeid med kommunale instanser og bedrifter bidra til å etablere arenaer for utveksling av kompetanse og for utprøving av nye ideer og initiativ. I Norge har vi et høyt utdanningsnivå og dermed et godt grunnlag for overgangen til en kunnskapsbasert økonomi, men dette må tas vare på gjennom å bygge opp og utnytte kompetansen. Her må videregående skoler påta seg nye oppgaver i lokalsamfunnet. Skolen og arbeidsmarkedspolitikken God kvalitet og tilgang på videregående opplæring er viktig for å vedlikeholde kvaliteten på arbeidsstyrken og viser seg også å være en vesentlig faktor for at flere skal bli lenger i arbeidslivet. Kompetansenivået er avgjørende for motivasjon og evne til å møte omstillinger i arbeidslivet. Derfor må vi gi alle våre unge et solid læringsfundament. De som faller ut av skolen, er også dem som faller ut av arbeidslivet med de samfunnsøkonomiske og individuelle kostnader det representerer. Det er ingen motsetning mellom skolens oppgaver overfor den oppvoksende generasjon og de oppgavene skolene har overfor voksne som har behov for etter- og videreutdanning. På lokalt og regionalt nivå må videregående skoler samarbeide med arbeidsmarkedsetat og bedrifter om tiltak som nettopp kan gjøre arbeidskraften omstillingsdyktig. Skolen og næringspolitikken I næringspolitisk sammenheng er det viktig å sørge for arbeidsstokkens kompetanse samt å utdanne et tilstrekkelig antall innenfor utdanninger som bidrar til innovasjon og nyetableringer. Det må finnes utdanninger som både gir kunnskap om og skaper interesse for nyskaping, men enda viktigere blir det at slik kunnskap innarbeides i etablerte utdanninger og etterutdanninger. Elever, enten de er unge eller voksne, må selv gjøre sine utdanningsvalg, men skolen må vise sitt kjennskap til arbeidslivets behov for arbeidskraft både når de rådgir sine elever og når de planlegger sine opplæringstiltak. Mange skoler disponerer utstyr og lokaler som kan komme lokale bedrifter til nytte enten direkte i produksjonen eller som øvingsarealer i forbindelse med etterutdanning. Tilsvarende vil mange bedrifter ha utstyr og lokaler som skolen bør kunne utnytte for å gi et best mulig utdanningstilbud. Med et slikt perspektiv blir det viktig å bygge ned grensene mellom skole og bedrift. Institusjonene trenger hverandre, og det er gjennom et Sola v.g. skole Rogaland i utvikling 5

6 aktivt samarbeid skolen kan bidra til bedrifts- og næringsutvikling lokalt, og det lokale arbeids- og næringsliv kan bidra til å utvikle skolen. Skolen og distriktspolitikken Utdanningspolitikken har en sentral plass i distriktspolitikken. Regionale og lokale utdanningsinstitusjoner er viktige for tilgangen til utdanning og har en ikke ubetydelig sysselsettingseffekt der de etableres. Derfor er det opprettet universiteter, høyskoler og videregående skoler over hele landet. Det har alltid vært en forutsetning at høgskolene og universitetene skal spille en viktig rolle for det regionale arbeids- og samfunnsliv og bidra til utvikling av nærings- og samfunnsliv i regionen. De videregående skolene har i mange distriktskommuner samme posisjon som høgskoler og universitet har i de større byene og vi må nå bli mer bevisst på rollen skolene skal spille når fylkeskommunen utvikler sin rolle som regional utviklingsaktør. Rogalandsskolen og Rogaland i utvikling Rogaland fylkeskommune har et godt utbygd kompetansenettverk i hele fylket. Et regionalt kompetanseregnskap ville vist oss at vi har relevant kompetanse på en rekke områder, men at vi snaut nok vet om det og slettes ikke utnytter det optimalt. I arbeidet med å utvikle rollen som utviklingsaktør, og i arbeidet med å framstå som en attraktiv samarbeidspartner for såvel kommuner som bedrifter, må vi legge større vekt på den kompetansen skolene våre besitter. Når skolene skal bli regionale utviklingssentre, må både ledelse og lærere heve blikket, se etter mulighetene, engasjere seg og la seg engasjere St. Olav v.g.skole har besøk fra Columbia. Å male på vegg er folkekunst. 6 Rogaland i utvikling

7 Gass inn i videregående opplæring - Forprosjekt Øvelsesbox nr. 5 for innregulering og feilsøking ved Selandia - Center for erhvervsuddannelse. Av Harald Fylkesnes Opplæringsavdelingen, seksjon for fagopplæring Gass fra Nordsjøen blir i økende grad en ettertraktet energikilde til industri og bolig. Deler av Rogaland har allerede et distribusjonsnett for Naturgass, et nett som er under utbygging, og åpner for tilgang på naturgass i nye områder. Også andre deler av landet ser i økende grad på muligheter for tilgang på og anvendelse av naturgass. Utbyggingen skaper en stadig større etterspørsel etter fagfolk. Frem til i dag har personell i hovedsak blitt rekruttert fra rørleggerbransjen, og nødvendig gasskompetanse har en fått på kurs fra ulike kursarrangører - med varierende kvaliteter. Erfaringer viser at kompetansebehovet på videregående nivå ofte blir synliggjort lenge etter at faget er etablert, noe som kan skape problemer når faget skal settes inn i en ordinær utdannelsesstruktur. Våren 2002 startet derfor Rogaland Fylkeskommune v/ Seksjon for fagopplæring, sammen med LO Industri, NHO, SOMF (Stavanger Offsh. og Maritime Forum), Haugaland v.g. skole, og GassSenteret et forprosjekt for å kartlegge kompetansebehovet for den fremtidige gassinstallatør. Dette er en del av et større regionalt prosjekt som skal se på kompetansbehovet innen gassbransjen, opplæringstilbudet innen videregående opplæring og på høyskolenivå. Parallelt med dette startet Risør videregående Skole / Risør Ressurs, etter påtrykk fra lokale bedrifter og Statoil s LPG avdeling, et tilsvarende prosjekt. Våren 2002 ble det innledet kontakt mellom prosjektgruppene. Dette førte til en intensjonsavtale der samarbeidsform og fordeling av oppgaver ble definert. Studietur Mange land i Europa - spesielt Danmark - har allerede en etablert utdannelsesstruktur for gassinstallatører. I denne sammenheng gjennomførte gruppen en studietur til Danmark i oktober. Her ble det opprettet kontakt med videregående skoler som er aktive i opplæringsprosessen både innen den videregående opplæring og voksenopplæring. Videre fikk vi informasjon fra TEKNIQ Dansk installatørorganisasjon og HNG, som er en lokal naturgass distributør. Deler av prosjektgruppen utenfor hotellet. Klar for dagens utfart. Rogaland i utvikling 7

8 Målsetting Det overordnede mål for prosjektet er en plan for en formalisert utdanning med fagbrev i Gassinstallatørerfaget på videregående nivå. Kompetansebehovet for faget skal kartlegges, og det skal legges rammer og begrensninger for et nytt lærefag. Dette skal skje gjennom et nært samarbeid med aktørene i gassmarkedet, altså leverandører, installatører, brukere, statlige organer og bransjeorganisasjoner. I tillegg til markedsundersøkelser og kontakt med aktørene i bransjen skal det arrangeres en konferanse og workshop den 15. januar Konferansedeltagerne vil blant annet få anledning til å komme med innspill, i tillegg til å gi sine bidrag gjennom en idedugnad. Det er planen at forprosjektet skal avsluttes i februar/mars Deretter vil arbeidet med å utvikle læreplan starte opp. Billedtekst: Øvelsesstands tilknyttet naturgass, elektrisitet, vann og avtrekk, og utstyr med forskjellige typer kjeler, vannvarmere og beredere, fra forskjellige fabrikanter, i tillegg til annet utstyr til kjøkken og bad. Utstyret på standene var enten gaver, eller lånt fra leverandørene, og det var lagt stor vekt på at utstyret til enhver tid var det mest moderne, og siste modell. På standene legges det inn feil og problemer på anlegget som kandidatene må finne frem til, rette opp for så å innregulere og sette i drift igjen. Som støtte i arbeidet med feilsøking og problemløsning var det utarbeidet et dataprogram der kandidaten kunne plotte inn feilmeldingen og problemstillinger, for å få ut mulige løsninger. I tillegg var de tilknyttet internett, og kandidaten kunne innhente info/kontakte fabrikant og leverandør for assistanse. Det var typisk for undervisningen i laboratoriene at lærerne fungerte kun som veiledere, og bare i spesielle cases og tema foretok tavleundervisning. Standene ble også brukt til å gjennomføre de årlige kontrollrutiner og serviceer som VVS-innstallatørene var pålagt til å ta på vegne av gassdistributørene. Her ble DGP s (Dansk Gassmateriel Prøving) regelverk brukt som oppslagsverk, i tillegg til distributørens kontrollskjema. DGP er det statlige autorisasjons- og sertifiseringsorganisasjon i Danmark, og standene blir også brukt ved sertifiseringer av installatørene. I tillegg til oredinær videregående opplæring, ble lokalitetene brukt til kursing av VVS-innstallatører og AMO-kurser. Disse gikk gjerne parallelt med den ordinære videregående undervisningen, og ble sett på som en stor ressurs. 8 Rogaland i utvikling8 Rogaland i utvikling

9 World Skills Competition Norge og Rogaland i 2009? Av Siri Eidissen Opplæringsavdelingen, seksjon for fagopplæring yrkesfag, endte med forslag om å søke om å få arrangere World Skills Competition i Hvorfor søke? Skal næringslivet hevde seg i den internasjonale konkurransen er dyktige fagarbeidere en av suksessfaktorene. Idag er det ikke helt samsvarer mellom de unges valg av utdanning og næringslivets behov for faglært arbeidskraft. For mange ungdommer velger en utdannelse innen data, media og servicefag og for få ungdommer velger en tradisjonell fagutdanning. Det er derfor viktig å skape ny interesse for alle mulighetene innenfor fagopplæringssystemet. En diskusjon i Rogaland fylkeskommune rundt utfordringen med å få flere ungdommer til å velge mer tradisjonelle World Skills Competition er ikke det viktigste. Det viktigste er ikke å arrangere World Skills Competition i 2009, men at søkerprosessen, forberedelsene og etterarbeidet gir oss mulighet til å sette fagutdanning på dagsorden på en helt annen måte enn tidligere. Det viktigste er at fagopplæringsordningen får et positivt omdømme og at yrkesfagene øker sin status. World Skills Competition gir oss anledning til å presentere norsk yrkesutdanning og kompetansenivå for mange tusen mennesker. Det er et mål at det som presenteres er best mulig. Tiden fram til World Skills Competition skal derfor benyttes til å evaluere og videreutvikle vårt arbeid innenfor flere områder knyttet til fagutdanningen. I første omgang har vi valgt å se nærmere på arbeidet med å få til en bedre yrkesorientering, arbeidet med internasjonalisering, skolekonkurranser, konkurranser for lærlinger og unge fagarbeidere og trening av lærlinger og dommere. Vi er nå igang med å settes et mål for dette arbeidet både på kort og lang sikt, på et regionalt og et nasjonalt nivå. Det er blant annet viktig å arbeide for at flest mulig unge får bedre mulighet til å velge riktig utdanningsvei ved første gangs valg. Det må f.eks. stilles spørsmål vedrørende yrkesveiledningen i skolene og den informasjon som i dag formidles via yrkesmessene. Kan dette gjøres bedre? Og i så fall hvordan bør vi gjøre dette? Rogaland i utvikling 9l

10 På yrkesmessen i Stavanger i 2003 vil det for første gang bli arrangert konkurranser i flere forskjellige yrkesfag. Dette er et ledd i arbeidet med å få mer fokus på yrkesfagene. Hvis dette blir vellykket, ønsker vi å arrangere flere fagkonkurranser i tilknytning til den årlige yrkesmessen. Internasjonalisering er et annet viktig utviklingsområde. Etablering av internasjonale faglige og sosiale nettverk er viktige for en videreutvikling av utdanningssystemet og for å gi flere elever og lærlinger mulighet til å gjennomføre deler av sin opplæring i utlandet. Kompetanse i et globalt perspektiv vil bli satt på dagsorden både under selve arrangementet og i sammenheng med forberedelser og etterarbeid. Prosjektet "World Skills Competition 2009" er mer enn bare konkurransen det gir oss en mulighet til å bli bedre på flere viktige felter innenfor yrkesutdanningen! Søknad utarbeides. Søknaden om å få arrangere World Skills Competition er under utarbeiding og skal presenteres i St. Gallen i Avgjørelsen om hvem som får arrangere Gode ideer å hente i Manchester. Annet hvert år arrangeres SkillCity i England. SkillCity er en "messe" med fokus på yrkesfaglig utdanning. Her kan ungdom få informasjon om et bredt spekter av yrker, og prøve seg i flere av dem. Mange utstillere informerer om fag og jobbmuligheter på messen og det arrangeres konkurranser i flere fag. Store deler av SkillCity er viet regionale og nasjonale mesterskap. I tillegg arrangeres det flere konferanser for ulike målgrupper. SkillCity var et flott arrangement som ga oss ideer og inspirasjon til videre satsning i Rogaland. 10 Rogaland i utvikling

11 World Skills Competition blir imidlertid ikke tatt før i mars Generalforsamlingen i International Vocational Training Organisation (IVTO), som for tiden har 37 medlemsland fra hele verden, avgjør hvilket land som skal få arrangere World Skills Competition i Initiativet til å få lagt World Skills Competition til Norge og Rogaland i 2009, har fått støtte fra mange hold. Både generalforsamlingen i Yrkes OL Norge, Utdannings- og forskningsdepartementet, NHO og LO har gitt sin fulle støtte til arbeidet med å få lagt World Skills Competition til Norge og Rogaland. Med denne sterke støtten i ryggen har vi et godt håp om at Rogaland kan bli vertskap for World Skills Competition i 2009 og at vi kan møtes til en spennende begivenhet i Stavanger Forum. FAKTA World Skills Competition arrangeres annet hvert år og er verdens største internasjonale fagkonkurranse for lærlinger og unge fagarbeidere under 23 år. Konkurransen går over 24 timer fordelt på 4 dager og kan best sammenlignes med knallharde fag- eller svenneprøver. I 2001 ble World Skills Competition avviklet i Seoul i Sør Korea. 664 ungdommer fra 35 ulike nasjoner konkurrerte i 45 forskjellige fag. Norge deltok med 19 ungdommer i 18 fag. Arrangementet tiltrekker seg mange tusen besøkende fra hele verden. Rogaland i utvikling 11l

12 12 Rogaland i utvikling

13 It's learning i videregående skole - en elektronisk motorvei Av: Tore G. Steen Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole De videregående skoler i Rogaland og Rogaland Kurs- og Kompetansesenter har i et samarbeid tatt i bruk læringsplattformen it s: learning som er et helhetlig og pedagogisk verktøy som er utviklet for bruk i den norske skolen. Det har en rekke muligheter for kommunikasjon innebygd, har sterke produksjonsverktøy og gir lærere og elever nye muligheter for administrasjon, rapportering, oversikt og kontroll over den enkeltes læringsløp. Løsningen gir skolene mulighet til å bruke Internett på skolen under mer kontrollerbare omgivelser, og hjelper den alminnelige lærer enkelt å mestre Internett som læringsarena. it s: learning er et verktøy som enkelt tilrettelegger for læringsaktivitet på Nettet. Muligheter en læringsplattform gir for lærere og elever En litt annen måte å se på læringsplattformen it s:learning er de pedagogiske mulighetene dette gir. For lærerne: bedre oppfølging av den enkelte elev enklere å administrere arbeidet i en klasse mer kontroll over nettet enkelt å gjøre læringsressurser tilgjengelig for elevene mange pedagogiske verktøy er tilgjengelig større muligheter for å variere undervisningen For elevene: gir enkel tilgang til læringsressurser skaper rom for samarbeid uavhengig av tid og sted legger til rette for mer refleksjon og selvstendig arbeid samarbeid med andre om oppgaver og prosjekter gir bedre orden og oversikt Læreren blir mer tilgjengelig for den enkelte elev. Kommunikasjon og samarbeid Plattformen har en mengde innebygde kommunikasjonsverktøy, blant annet: Internt meldingssystem (kan erstattes med epost, eller opprettholdes i tillegg til intern epost) Diskusjonsfora med kunnskapsbygging Oppslagstavler/Nyhetstjeneste på gruppenivå Hvem er pålogget m/direktemelding Chat/Prat Videokonferanse, Whiteboard og applikasjonsdeling Samlekalender/ individuell timeplan med informasjon fra lærer SMS varsling Prosjektrom for deling av ressurser og kommunikasjon Der finnes også en rekke andre kommunikasjonsmuligheter i it s:learning. Det som kjennetegner dem er at de er spesielt utviklet for å støtte læreprosessene og forbedre kommunikasjonen i de aktivitetene som foregår. Administrasjon og rapportering av læringsløpet Dette er også et verktøy der læreren administrerer sin klasse og får rapporter på elevaktivitet, oppgaveinnleveringer og lignende. Noen nyttige funksjoner: Full oversikt over enkeltelevers læringsløp og all aktivitet i fagene. Administrativ oversikt over oppgaveinnlevering Tester og kartlegging som gjøres blant elever og lærere Muligheter for intern evaluering, men også bruk av evalueringsverktøyet eksternt Fraværsrapportering elektronisk Spesielle funksjoner og moduler 1. Prosessorientert skriving - tekstsamling Verktøyet er utviklet i samarbeid med Universitet i Bergen og vil kunne støtte lærere og elever igjennom hele skriveprosessen, og verktøyet kan for eksempel brukes på følgende måte: Hver elev skriver en oppgave i 4 trinn (problemstilling, disposisjon, førsteutkast og endelig versjon), og de har fått tilbakemelding fra faglærer på hvert av trinnene. Slik får elevene praktisk øving i et skriftlig arbeide og kanskje i en bestemt litterær genre. Faglærer kan enkelt gå inn i teksten og skrive sine kommentarer til hvert avsnitt. Alle oppgavene på alle trinn er tilgjengelig for alle elevene på gruppa. De kan altså lese hverandres oppgaver, samt faglærers kommentarer. For faglærer er det tidsbesparende at studentene kan lære av den veiledningen som er gitt til andre. Det er også obligatorisk å kommentere minst én medelevs oppgave. 2. Fraværsmodul Det er utviklet en egen fraværsmodul i it s:learning som gjøres tilgjengelig i de enkelte fagene for alle skolene i Rogaland fylkeskommune. Lærer kan selv velge om det skal føres fravær i et fag. 3. Læringsnettet 1. Læringsnettet som nå er utviklet binder skolene i Norge sammen. Med denne koblingen vil skolene i Fylket kunne samarbeide med lærere (og elever) ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund. Lærerakademiet samt alle videregående skoler i Rogaland, Akershus, Vestfold. I tillegg kommer en rekke skoler over hele landet. 4. Tegnsett / formeleditor for matematikk og naturfag it s:learning har innebygd en kraftig formeleditor som gjør produksjon av formler på Nettet enkelt. Dette er en utgave av den samme editor som en finner i MS Word men nå integrert i it s:learnings generelle editor for innholdsproduksjon. 5. Intranett for pedagogisk bruk i skolene Dette er en informasjonsstruktur som i utgangspunktet er uavhengig av begrepet fag. Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune vil bruke intranett som et verktøy for å sende ut skriftlig informasjon til de 31 skolene som tilhører fylkeskommunen. Rogaland i utvikling 13

14 Delt rådgivingstjeneste - forsøksprosjekt Av Erik Lindboe Opplæringsavdelingen Utover på 90-tallet hevet både skolefolk og politikere røstene og mente at rådgivingstjenesten i skoleverket burde gås nærmere etter i sømmene. Det ble hevdet at den sosialpedagogiske rådgivningen var blitt for dominerende i forhold til yrkes- og utdanningsveiledningen i såvel grunnskole som i videregående skole. Høsten 1999 ba Stortinget Regjeringen initiere et prøveprosjekt med å skille rådgivningsfunksjonen i en sosialpedagogisk del og en utdannings- og yrkesrettleiingdel. Og dermed var vi i gang. Våren 2000 inviterte Utdannings- og forskningsdepartementet landets kommuner og fylkeskommuner til å delta i et 3-årig, nasjonalt prøveprosjekt, med oppstart høsten 2000 og avslutning våren Læringssenteret fikk ansvaret for å gjennomføre prøveprosjektet, og de lokale SU-kontorene fikk prosjektansvar i de enkelte fylkene. Gjennom prosjektet ønsker en at elever i grunnskole og videregående opplæring bedre blir satt i stand til å gjøre bevisste utdanningsvalg, uten at den sosialpedagogiske rådgivningen blir svekket. Fire fylker meldte sin interesse for prosjektet: Rogaland, Oslo, Akershus og Oppland, og i Rogaland ble en rekke skoler med: Bryne, Time, Hetland og 14 Rogaland i utvikling

15 Bergeland videregående skoler, og ungdomsskolene Gautesete, Gosen, Smiodden, Teinå, Frøyland, Lye, Nærbø, Ogna, Varhaug og Vigrestad. Kriterier Det er en forutsetning for deltakerskolene at rådgivingstjenesten deles i en utdannings-/yrkesrettet del og en sosialpedagogisk del. I løpet av prosjektperioden skal deltakerskolene prøve ut forskjellige modeller for organiseringen av utdannings- og yrkesveiledningen. Arbeidet skal foregå på tre nivå: 1) systematisk arbeid i skolene som er med i prosjektet 2) mellom grunnskole og videregående skole 3) mellom skole og arbeidsliv. Prosjektplaner og tiltak Hver skole utarbeider sin egen prosjektplan, som innarbeides i skolens "årshjul". Eksempler på elementer: - prosjektet forankres i skolens ledelse - prosjektet integreres i skolens hverdag - lærerne motiveres - kompetanseheving for lærerne, bl. a. når det gjelder veiledning og kunnskap om ungdomskulturer og innvandrerkulturer - bygge opp infotek - hospiteringsordninger for elever og lærere - karriereplanlegging for elevene - arbeidslivskunnskap - samarbeid med lokalt næringsliv og offentlige instanser - partnerskapsbedrifter - skolebesøk og bedriftsbesøk - nettverksbygging i forhold til overgang mellom grunnskole og videregående skole, og videre til høgskole - foreldre som rollemodeller - bruk av YoU-basen (internettbasert yrkes/utdanningsbase) - bruk av dataverktøyet "Interesse- og ferdighetstesten" (utarbeidet ved Bergeland vg skole), for å nevne noen av de tiltakene skolene jobber med. Litt skryt Prosjektet har bidratt til å videreutvikle samarbeidet mellom deltakerskolene. Felles arbeidsgruppe er etablert for grunnskolene og de videregående skolene som er lokalisert i Stavanger, og det samme er gjort for alle deltakerskolene på Jæren. Dessuten er det satt i gang samarbeid med blant andre Næringslivets Opplæringshus på Forus, Høgskolesenteret, Rogalandsforskning, Kunnskapsparken, Oljedirektoratet og a- etat. Prosjektet følges kontinuerlig opp av forskere fra SINTEF. Både ved nasjonale prosjektsamlinger og gjennom SINTEFs delrapporter har Rogaland fått skryt og gode tilbakemeldinger for arbeidet som legges ned i Delt rådgivingstjeneste. Veien videre Underveis har diskusjonene gått livlig om delingsmodeller, om økonomiske forhold, om prosjektplaner og tiltak og spørsmål som: Er en god rådgivingstjeneste avhengig av at tjenesten absolutt må deles? Eller om delingsmodellen for mange skoler er den eneste muligheten til å få tilstrekkelig tid til å fokusere på yrkes- og utdanningsveiledning. Vi har snautt et år igjen av prøveprosjektet. Det er vel derfor ikke riktig i dag å trekke endelige konklusjoner på en modell med delt rådgivingstjenestes være/ikke-være i fremtiden. Det er i løpet av denne siste fasen at skolenes planlagte aktiviteter virkelig skal settes på prøve og fungere i fullskala. Som tidligere nevnt avsluttes prosjektet til sommeren, og SINTEFs sluttrapport vil foreligge høsten Flere opplysninger om Delt rådgivingstjeneste finner du på Internett, der prosjektet har egen nettside: Også Statens utdanningskontor i Rogaland har omtale av prosjektet: Rogaland i utvikling 15

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13.

i utvikling Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Nr. 4 2008, 13. i utvikling Nr. 4 2008, 13. årgang Fag og yrkesopplæring i støpeskjeen s. 4 Solid innsats i Yrkes-NM s. 10 Forberedt på framtida s. 14 Rogaland fylkeskommune nr. 4-08 NNHOLD Lærlingeordningen representerer

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og

GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018. Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og 1 Mai/2009 GOD OPPVEKST! Handlingsprogram 2008 2018 Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og kvalifiseres til videre utdanning eller arbeid Rapport fra arbeidsgruppe

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer