Velkommen til årsmøte!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte!"

Transkript

1 Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den felles landbrukspolitikken var et politikkområde som på slutten av 1960-tallet ble sett på som en av de første store politiske suksessene i det daværende EF. 20 år senere ble det omtalt i en helt annen ordlyd. I løpet av 2011 skal en ny landbrukspolitikk utformes i EU. Hvordan skal EU sikre matsikkerhet og matforsyning til unionen når matetterspørselen globalt øker? Hvordan ser EU på klimaendringer og bærekraftig forvaltning av naturresurssene? Hvordan skal EU opprettholde ruralproduksjonen og kulturlandskapet, og derigjennom sikre bosetningen i distriktene? Hildegunn Gjengedal er ny nestleder i Nei til EU og kommer på årsmøtet for å innlede om nettopp EU og landbruket. Hildegunn har lang erfaring med landbrukspolitikk: Hun var politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet i , har vært direktør for Landbrukets Brusselkontor i fire år og arbeider som internasjonal konsulent i Norges Bondelag. Sakliste for årsmøtet, mer informasjon og sakpapirer finner du i dette nummeret av Orientering. Les også om vikardirektivet og om Jon Michelet, fotball og Irland. Støtt Nei til EU som medlem Me er glade for alle dykk 3000 i Rogaland som er medlemmer i organisasjonen. Sjølv om me står sterkt på meiningsmålingane, treng me dykk som medlemmer! Både for å ha ein sterk fagleg og økonomisk ryggdekning og å sikra ein tydeleg og levande debatt om EU, treng med mange medlemmer. Me håpar at du vil fortsetja å vera medlem og at du gjerne prøver å få andre i omgangskretsen din til å melda seg inn. Dette er det beste tiltaket for å sikra eit Noreg utanfor EU og i framtida. Olaf Gjedrem leiar i Rogaland Nei til EU

2 VIKARDIREKTIVET PÅ Den Europeiske Union (EU) har 27 medlemsland og et indre marked med blant annet felles regler for kjøp og salg av varer og tjenester. Norge er gjennom EØS-avtalen underlagt de samme reglene. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å innføre nye regler vedtatt i EU («direktiver»). Nå har EU vedtatt vikarbyrådirektivet. Men vi kan si nei. Her får du vikardirektivet på Dette er direktivet Sommeren 2008 vedtok EU vikardirektivet. Et viktig mål er at det skal bidra til økonomisk vekst ved et mer fleksibelt arbeidsmarked. Det skal blant annet skje ved å tvinge landene til å endre lover og tariffavtaler som begrenser midlertidig arbeid. Direktivet skal også gjøre behandlingen av vikarbyråene likere i hele EU og EØS. Det innfører et prinsipp om likebehandling av midlertidig og fast ansatte, men åpner for unntak og uthuling av dette. 2. Dette er problemet Det er særlig artikkel 4 i direktivet som skaper problemer i forholdet til den norske Arbeidsmiljøloven og en rekke tariffavtaler. Denne paragrafen sier: «Forbud mod og restriktioner i anvendelsen af vikararbejde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbrug.» Dermed kan Norge bli tvunget til å endre en viktig paragraf i Arbeidsmiljøloven: Paragraf som hindrer bruk av vikarbyrå for å omgå kravet om fast stilling, kan være i strid med direktivet og dermed ulovlig. Dette kan igjen undergrave paragraf 14-9 om at fast stilling er det normale, ettersom bortfall av paragraf vil utvide markedet for bemanningsbyråene. 3. Hva nå? Direktivet skal senest gjøres til norsk lov (implementeres) 5. desember Også en rekke tariffavtaler må gås gjennom og revideres. Saken blir trolig behandlet i Stortinget våren Fagbevegelsen har lagt fram flere forslag til tiltak for å minske problemene med direktivet: Kjempe for å beholde dagens Arbeidsmiljølov og punkter i tariffavtaler som begrenser og kontrollerer midlertidig arbeidskraft. Organisere ansatte i vikarbyråer og øke innsatsen for faste ansettelser som det normale. Sørge for at midlertidige får samme lønn som faste, inkludert alle lokale tillegg og akkorder. At vikarer lønnes med gjennomsittslønn for bransjen der det ikke finnes tariffavtale. Norge har også formell mulighet til å la være å implementere direktivet, det vil si å bruke vetoretten i EØS. Teksten er henta fra Manifest Analyses hefte Utrygg om vikardirektivet. Heftet kan kjøpes for 59 kr på 2

3 Vikardirektivet og forholdet til reglene om midlertidige ansettelser i norsk arbeidsrett Av Kjell Bygfjeld, advokat og styremedlem i Rogaland Nei til EU Ved siden av datalagringsdirektivet står det nå strid her til lands om gjennomføringen av det såkalte Vikardirektivet i norsk rett. Advokat Kjell Byrgfjeld i Stavanger kommenterer her begrepsbruk og aktualiteten av direktivet. Av en eller annen grunn har enkelte begynt å kalle direktivet for Vikarbyrådirektivet. Dette gjelder blant annet LO i sin uttalelse til gjennomføringen av direktivet i norsk rett og De Factos rapport om direktivet. Nå har allerede EU regler rundt vikarbyråers virksomhet, og det aktuelle direktiv dreier seg om helt andre forhold. Upresis begrepsbruk I Danmark har direktivet fått navnet «Rådsdirektiv om vikararbejde», men det er heller ikke helt treffende, men skyldes nok den danske betydning av begrepet vikar. På engelsk omhandler direktivet Temporary Agency Work, og da er vi ved sakens kjerne. Direktivet er et generelt direktiv om innleie av midlertidig arbeidskraft fra utleiebedrifter (vikarbyrå) til brukervirk-somheter. Dette følger av definisjonen i direktivets artikkel 3. Vikaransatt er i artikkel 3 nr. 1 c) definert som en arbeidstaker som har inngått en arbeidsavtale med et vikarbyrå med det formål å bli utsendt til en brukervirksomhet for midlertidig å utføre arbeidsoppgaver under dennes ledelse og tilsyn. Direktivet omhandler dermed selvfølgelig også tradisjonelle vikarer (som ikke representerer noen problemstilling i norsk arbeidsrett siden det er full adgang til å benytte vikarer for fast ansatte som for eksempel er syke eller fraværende av andre grunner), men det går altså langt videre enn som så. Ved at direktivet etter ordlyd angår midlertidige ansettelsesforhold generelt har det en betydelig større rekkevidde og betydning enn det som synes forutsatt av blant annet LO i deres høringsuttalelse. 3

4 Forbud og restriksjoner avvikles Direktivets artikkel 4 begrenser EU/EØSlandenes adgang til å ha forbud mot eller restriksjoner lagt på det som er vikararbeid, men som altså gjelder generelt for midlertidige tilsettingsforhold. Slike forbud eller restriksjoner kan bare begrunnes i beskyttelsen av midlertidige ansatte, krav til sunnhet og sikkerhet på arbeidsplassen, et velfungerende arbeidsmarked eller for å forebygge misbruk. Etter praksis fra EU-domstolen skal de svært mye til for at slike forbud eller restriksjoner kan aksepteres. Alle forbud og restriksjoner skal etter direktivet avvikles innen 5. desember Dette betyr naturligvis at arbeidsmiljølovens som inneholder en grunnleggende restriksjon mot innleie gjennom referansen til arbeidsmiljøloven 14-9 står for fall. Men viktigere er det likevel at det generelle forbudet mot midlertidige tilsettingsforhold som følger av lovens 14-9 etter min mening også står for fall. Etter loven er det bare tillatt med midlertidige tilsettingsforhold i enkelte definerte situasjoner, og i rettspraksis tolkes bestemmelsen meget strengt. Forbudet mot slike restriksjoner gjelder etter artikkel 4 også ordninger rundt innleie som er avtalt i tariffavtaler. Forandring av arbeidslivet Dersom 14-9 må fjernes, eventuelt at virkeområdet for bestemmelsen begrenses, vil det rokke ved en grunnpilar i norsk arbeidsrett, nemlig det faste tilsettingsforhold og det velutviklede vernet mot usaklige oppsigelser som vi har i norsk arbeidsrett. Jeg tror nok at fast tilsetting fortsatt vil være hovedregelen i norsk arbeidsliv, i alle fall i tider med stramt arbeidsmarked, men med de tendenser vi ser vil selvfølgelig bruken av midlertidige tilsettinger øke i betydelig grad. Dette vil åpenbart forandre norsk arbeidsliv. Direktivet inneholder selvfølgelig også bestemmelser som vil ha positiv betydning for ansatte i utleiebyråer, de lar jeg ligge i denne sammenheng, men det inneholder også bestemmelser om lønnsforhold som det er svært uklart hvordan vil fungere i en norsk sammenheng. Disse får vi eventuelt komme tilbake til. 4

5 INVITASJON TIL NEI TIL EUS KOMMUNALKONFERANSE 2. APRIL Norske kommunar er under sterkt press gjennom EØS-avtalen. Lokaldemokrati, faglege rettar, næringsutvikling og velferdstilbod blir ramma av EU-tilpassing. Nei til EU vil setje søkjeljos på kommunekvardagen og EU fram mot lokalvalet, og inviterer difor til landskonferanse om temaet i Oslo laurdag 2. april. Konferansen er for alle medlemer i Nei til EU og andre interesserte, og passar særleg godt for deg som er oppteken av kommunepolitikk og ynskjer å arbeide med dette feltet fram mot valet. Velkomen til Oslo! Programmet for kommunalkonferansen: Laurdag 2. april klokka Norsk Design- og arkitektursenter, Hausmannsgate 16, Oslo 10.00: Velkomen og kommune-kultur Heming Olaussen, leiar i Nei til EU René Stavnes, kommunal-trubadur 10.30: EU og lokaldemokratiet på Jens Kihl, kommunalpolitisk sekretær, Nei til EU 11.00: Kor mykje og kva bestemmer Brussel? Dag Seierstad: Handlingsrommet finst! Kommentarar frå kommunesektoren 12.00: Velferd på anbod Kva gjer det eigentleg med lokalsamfunnet når alt skal ut på anbod? Sosial dumping, dårleg tenestetilbod og konsekvensar for lokale arbeidsplassar. Innleiar ikkje klar : Lønsj 14.00: Frykta for feilsteg Helene Bank, spesialrådgjevar i For Velferdsstaten, innleier om kva som skjer når EU-reglane blir så vanskelege at lokalpolitikarane vegrar seg for å blande seg inn i avgjerdene byråkratiet tek : Postdirektivet og lokale konsekvensar Næringsliv, folketal, lokaldemokrati og faglege rettar: Over og ut med postdirektivet? Odd Christian Øverland, leiar i Postkom 15.30: Ja til lokaldemokrati nei til EU Statssekretær Hege Solbakken innleier om hennar visjonar for lokaldemokratiet i eit EU-perspektiv. Ho blir utfordra av eit breitt samansett panel : Lokalval er EU-val! Torunn Husvik og Jens Kihl frå kommunalpolitisk arbeidsgruppe inspirerer alle til å bli med i lokalvalkampanjen. 5

6 FORSLAG TIL ARBEIDSPLAN FOR ROGALAND NEI TIL EU 2011 Rogaland Nei til EU skal i 2011 halda fram arbeidet med å styrka folkeopinionen mot norsk medlemskap i EU. Det er gjennom å ta del i den offentlege debatten og å halda oppe og vidareutvikla organisasjonen Nei til EU, at me kan lukkast med denne oppgåva. Rogaland Nei til EU viser elles til arbeidsplanen for heile organisasjonen, vedteke på landsmøtet Rogaland Nei til EU skal i 2011 ha minst 6 styremøte og eit fungerande arbeidsutval (AU). Hovudkampanjen i 2011 er kommune- og fylkestingsvalet. Den norske kommunesektoren vert i stor grad påvirka av EU gjennom EØS-avtala. Kommunalpolitikk er derfor viktig i Nei til EUs valkampanje. Arbeidet skal særleg ha som mål å få andre parti og organisasjonar til å løfta EU-spørsmål i valkampen, og å visa korleis EØS-avtalen svekkjer lokaldemokratiet. Verving til organisasjonen skal vera ei sentral oppgåve for fylkeslaget. Målet for 2011 er 3100 betalande medlemmer. Me vil ta initiativ til felles opne møte med ulike fagleg organisasjonar, miljøorganisasjonar, landbruks-organisasjonar, solidaritetsorganisasjonar og fiskeriorganisasjonar. Fylkeslaget vil driva målretta ungdoms- og studentarbeid. Me vil støtta Ungdom mot EU i Stavanger og studentlaget ved Universitetet i Stavanger i deira arbeid. Fylkeslaget skal senda ut minst to nyheitsbrev («Orientering») til alle medlemmene i fylket. Nyheitsbrevet dette brevet skal gje oppdatering om medlemsverving og anna arbeid i organisasjonen. Nyheitsbrevet skal koma ut før jul og før sommaren. Fylkeslaget skal gjera ein innsats for å delta på dei viktigaste marknadene og messene i fylket. Arbeidet med å sikra kommunekontaktar i alle kommunar skal halda fram, og der det er mogleg, skal fylkeslaget trø til for å organisera lokallag. Me vil ha eit spesielt fokus på å få fleire kvinnelege kommunekontaktar i Rogaland. Oppdatering av heimesida skal vera ei prioritert oppgåve. Me vil organisera to studiesamlingar i løpet av året for å ta opp kva for følgjer EØS-avtala har for norsk politikk, slik det kjem til uttrykk gjennom aktuelle direktiv. Ei samling skal vera i nordfylket og ei samling skal vera i sørfylket. 6

7 ÅRSMELDING FOR ROGALAND NEI TIL EU 2010 Innleiing Rogaland Nei til EU er det største fylkeslaget i Nei til EU. Det meste av arbeidet i Rogaland Nei til EU er knytta til fylkesstyret og møta i fylkesstyret. i Politiets Fellesforbund i Rogaland) debatterte, og debatten vart leia av Knut Gjerseth Olsen, journalist i Stavanger Aftenblad. 15. september arrangerte vi eit ope møte på same utestad mellom Torunn Husvik og Svein Tuastad. Tema var: «Trenger Norge EU?». Debatten vart leia av Sara Mauland. 25. november arrangerte fylkesstyret saman med LO i Haugesund og omegn eit møte om vikarbyrådirektivet i Haugesund. Innleiarar var Kjell Byrgfjeld og Kjell Skjærvø frå Fellesforbundet. Kampen mot datalagringsdirektivet vart på årsmøtet vedteke som den viktigaste oppgåva til fylkeslaget i Vi har arrangert opne møte om direktivet og skrive høyringssvar. I påvente av at Høgre skulle bestemma seg for kva dei meinte om datalagringsdirektivet, vart kampanjen sett noko «på vent» frå sentralt, og dimed også lokalt. I forhold til arbeidsplanen for 2010 meiner styret at vi har oppfylt denne i stor grad. Aktivitet Opne møte Vi har arrangert fire opne møte, alle med god oppslutnad. 22. februar arrangerte vi eit ope møte på Sandnes med ca 15 til stades. Heming Olaussen innleia om den politiske situasjonen. 29. mars arrangerte vi eit ope møte om datalagringsdirektivet på utestaden Cementen i Stavanger. Heidi Nordby Lunde (Vampus, Stopp DLD), Marit Halse (Tiram og Rødt) og Arild Sandstøl (leder Studiesamlingar Vi har ikkje arrangert studiesamlingar i år. Stands Fylkeslaget har hatt stands på Bjerkremsmarken og på Dyrskuen i Seljord, det siste i samarbeid med Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Nei til EU. Vi lukkast diverre ikkje å få sendt representantar til Etne-marknaden. Stand på Etne-marknaden har vore eit samarbeidsprosjekt mellom Hordaland og Rogaland NTEU, men i år bidrog vi berre økonomisk. Orientering Orientering er medlemsbladet til Rogaland Nei til EU. Det har kome ut to gongar i 2010: Eit før sommaren og eit ved nyttår (med innkalling til årsmøte). 7

8 Årsmøtet, fylkesstyret og andre verv Årsmøtet i Rogaland Nei til EU fann stad på Jæren hotell på Bryne, 27. februar. 20 personar møtte. Styret 2010 vald på årsmøtet: Olaf Gjedrem leiar gjenval Bjerkreim Samuel Thengs nestleiar gjenval Egersund Kjell Brygfjeld styremedlem gjenval Stavanger Bjarne Undheim styremedlem gjenval Jæren Trond Håland styremedlem ny Figgjo Gunnar Sirevåg styremedlem ny Sandnes Jens Peter Hansen styremedlem gjenval Jæren Kjell Jamne styremedlem gjenval Haugesund Jan Refsnes styremedlem gjenval Sandnes Tove Solli styremedlem gjenval Stavanger Asgeir Bell styremedlem gjenval Stavanger Ingrid Schjelderup styremedlem gjenval Stavanger Olav Lian styremedlem gjenval Stavanger Tønnes Thorsen styremedlem gjenval Stavanger Wenche H. Havrevoll varamedlem gjenval Suldal Gerd Irene Dahl varamedlem gjenval Sandnes Caroline Ordaz representerte Ungdom mot EU i styret på vårparten, og Truls Drageset Dydland tok over i haustsemesteret. Olaf Gjedrem, Tove Solli og Samuel Thengs vart på styremøtet i september valde til arbeidsutval (AU) AU har ikkje hatt nokre møte, men har kommunisert pr. e-post og vore til støtte for fylkessekretæren. Revisor: Årsmøtet valde ikkje revisor, og oppgåva vart oversendt til fylkesstyret. På fylkesstyremøtet i september vart Asgeir Bell vald som revisor. Valkomite Årsmøtet valde ikkje valkomite, og oppgåva vart oversendt til fylkesstyret. På fylkesstyremøtet i september vart Ingeborg Sanner, Arne Kverneland og ein person frå Haugalandet vald til valkomite. Fylkesstyret har hatt 9 styremøte i perioden. Det har vore godt oppmøte på dei fleste styremøta. Økonomi Dette punktet var ikkje ferdig når årsmeldinga vart vedteke av styret. Økonomien er god, og vi har eit jamnt overskot kvart år. Den gode økonomien til Rogaland skuldast at vi ikkje lenger brukar lokale midlar til å løna fylkessekretæren og at medlemstalet jamnt over held seg høgt. I 2010 har ingen lokallag teke ut støtte til eiga drift. Signe Henriksen som til dagleg arbeider i Rogaland Bondelag, fører framleis rekneskapen for Rogaland Nei til EU. Denne ordninga gjev oss ei svært god handsaming av økonomien. 8

9 Ungdom mot EU og Studentar mot EU Ungdom mot EU hadde hausten 2010 ein ny oppstart i Stavanger fordi dei fleste i styret flytta. UmEU i Stavanger har no god og jamn aktivitet, og målet er at dei skal få fotfeste andre stader i fylket. Ungdom mot EU brukar kontoret i Øvre Holmegate, noko fylkesstyret ser positivt på. Caroline Ordaz var fast representant i fylkesstyret fram til sommaren, og i haustsemestert har Truls Drageset Dydland representert Ungdom mot EU i fylkesstyret. Det vart også denne hausten starta opp eit studentlag ved Universitetet i Stavanger. Leiar her Vegard Østhagen. Laget har ikkje hatt mykje aktivitet enno, men har god kontakt med studentsekretæren sentralt og det nettverket som finst kring studentorganiseringa. Fylkessekretær Ingeborg Sanner var tilsett som fylkessekretær i Rogaland i 50 prosent stilling som fylkessekretær til 31. juli. Eva Marie Mathisen vart tilsett i 40 prosent stilling som fylkessekretær i Rogaland. Mathisen er tilsett hos Nei til EU sentralt og kombinerer stillinga i Rogaland med andre arbeidsoppgåver. Mathisen bur og arbeider frå Oslo. Det er derfor svært sporadisk tilsette på kontoret i Øvre Holmegate. Organisasjon Sandnes Nei til EU hadde årsmøte 25. mars, som førte til ei revitalisering i laget. Det har vore jamn aktivitet i lokallaget med m.a. stands. Elles har vi ikkje fått fleire aktive lokallag eller kommunekontaktar i Dei kommunane med ei form for organisering gjennom kommunekontakt eller styre er Stavanger, Sandnes, Jæren, Tysvær, Hjelmeland, Suldal, Haugesund, Lund, Strand, Bjerkreim, Sokndal, Egersund, Sokndal, Sola, Randaberg, Sauda, Vindafjord (Ølen) og Bokn. Rogaland Nei til EU reknar dette for kontaktpersonane i kommunane: Stavanger: Sandnes: Jæren: Suldal: Hjelmeland: Ølen/Vindafj: Lund: Sokndal: Strand: Tysvær: Eigersund: Haugesund: Bjerkreim: Randaberg: Sola: Sokndal: Bokn: Sauda: Olav Lian Gunnar Sirevåg Jens P. Hansen Ola Jelsa Knut Vadla Åsmund Kalstveit Kjell Andreas Heskestad Kristian Berglyd Arne Alsvik John Ragnar Susort Samuel Thengs Kjell Jamne Egil Svela Dag Raustein Alf Jan Bysheim Kristian Berglyd Harry Vågshaug Svein Ramsnes Fylkessekretæren er formelt dagleg leiar for styret. Fylkessekretæren deltek på regelmessige samlingar for fylkes- og regionssekretærar i Nei til EU og på telefonkonferansar for sekretærane. 9

10 Medlemsutvikling og verving Rogaland Nei til EU hadde pr medlemmer. På landsbasis runda Nei til EU medlemmer. Rogaland er framleis det største fylkeslaget for Nei til EU. Medlemsutvikling Nei til EU-Rogaland År Tal medlemmer: Fylkesstyret har arbeidd med «gjenverving» ved å ringja til medlemmer som ikkje har betalt. Heimesida har vorte jamleg oppdatert. Nei til EU fekk nye heimesider rett før landsmøtet i november, og desse sidene har fungert svært godt. Møte, tilskipingar og konferansar sentralt Rådsmøtet i vår var arrangert 14. mars og då møtte Jens Peter Hansen. På rådsmøtet oktober var Rogaland representert med Jens Peter Hansen og Ingrid Schjelderup. Kjell Brygfjeld var fast representant til rådet Olaf Gjedrem har hatt fast plass i styret sentralt i Nei til EU, og vart attvald på landsmøtet i Rundt 10 nye medlemmer vart verva på Dyrskun i Seljord, det same på Bjerkremsmarken. I november og desember deltok fylkeslaget på ringjedugnaden som sentralt organiserte, der alle som stod på lister til kommunevalet 2007 frå partia Raudt, SP, SV, Kystpartiet, Venstre og tverrpolitiske lister fekk tilbod om medlemskap, pluss avisa Standpunkt og eit nummer av Vett om kommunalpolitikk. Det vart vera 56 medlemmer på denne aksjonen. I desember vart det sendt ut ein adressert giro med oppfordring til medlemskap til alle innbyggjarane i Bokn kommune. Dette gav oss 4 nye medlemmer. Landsmøte i Nei til EU, november 2010 på Gardermoen hadde desse deltakarane frå Rogaland: Samuel Thengs (delegasjonsleiar), Ingrid Schjelderup, Tron Håland, Hilde Firman Fjellså, Bjarne Undheim og Truls Drageset Dydland. I tillegg deltok Olaf Gjerdrem som sit i styret for Nei til EU og Eva Marie Mathisen som tilsett. Media, debatt og heimeside Lokalavisene hungrar ikkje etter EU-stoff. Det tyder på at mykje EU-stoff er (for) vanskeleg for pressa når det ikkje er stoff i tida. Målretta avis-skriving er viktig på det jamne, men vi kan ikkje rekna med stor uttelling når det ikkje er heile pressa si store sak. Vi har ikkje skrive lesarbrev i år. 10

11 Ydmykelsen av Irland Av Jon Michelet, 18. november Onsdag den 17. november 2010 slo Norges herrelandslag i fotball, Drillos, Irland med 2-1. Det var et forsmedelig nederlag for Irland på hjemmebane. Men noen nasjonal ydmykelse var det jo ikke. Dagen etter fotballtapet troppet topptunge delegasjoner opp i Dublin for å presse den irske regjeringen til å ta imot økonomisk bistand som regjeringen ikke ønsker. Det var ydmykende. Dette besøket av delegasjonene fra Det internasjonale pengefondet (IMF) og Den europeiske sentralbanken (ECB) ble av irske politikere ikke sett på med blide øyne. Dagbladets journalist Mentz Tore Amundsen skrev i en artikkel den 18. november: Den irske regjeringen er ikke sultne på pengehjelpen. Politikerne mener det vil være pinlig og en nasjonal ydmykelse å ta imot hjelpen fra EU. De påpeker at Irland er en stolt nasjon som har slåss en lang krig mot britene for sin uavhengighet, og ikke vil miste sin rett til å styre seg selv til en annen stormakt, i dette tilfelle EU. Den irske industriministeren sier det slik: - Det har vært en lang og tung kamp å vinne selvestendighet for dette landet, og regjeringen gir ikke bort denne selvstendigheten til noen. Når dette skrives den 18. november har jeg akkurat hørt i Dagsnytt på NRK at den irske sentralbanksjefen sier at Irland etter all sannsynlighet kommer til å ta imot pengehjelpen utenfra. Det ser ut til at ydmykelsen av Irland vil bli et faktum. Irland vil ikke miste selvstendigheten sin fullstendig, men en del av denne selvstendigheten vil gå tapt når Irland må ta imot penger som statsminister Brian Cowen og hans regjering i utgangspunktet ikke ønsker. Irland tvinges fordi EUkommisjonen frykter at Irlands krise som er reell, med råtne banker skal smitte over til Spania og Portugal. Irlands problem i denne situasjonen er at landet har bundet seg til masta, EUmasta, gjennom medlemskapet sitt i Den europeiske unionen. Dermed må Irland ta diktatet fra Brussel, selv om det betyr sterke inngrep i den irske selvråderetten og en trøkk for den nasjonale stoltheten. Norge er, heldigvis, ikke i Irlands økonomiske situasjon. Men eksemplet Irland bør tjene som en kraftig advarsel til oss om hva et EU-medlemskap kan medføre. Nei-sida står stadig fjellstøtt på meningsmålingene i Norge. Men lobbyen som vil ha Norge inn i EU er stadig sterk og operativ, og gir seg aldri. Etter et regjeringsskifte ved valget i 2013 kan denne lobbyen få vann på mølla, og spørsmålet om norsk medlemskap i EU kan igjen komme på dagsordenen. Derfor er det så viktig at Nei til EU styrkes, videreutvikles og stadig er på offensiven. Eksemplet Irland bør brukes av Nei til EU for alt hva det er verdt. Nå skal det mer til for å knekke republikken Irlands stolthet enn et pengelån landet egentlig ikke ville ha. Irland vil fortsette å fighte for sin hardt tilkjempede selvstendighet. Irland vil fortsatt synge vakre sanger, brygge mørkt øl og spille en bedre fotball enn den landslaget presterte mot Drillos. I dagens situasjon, med det ydmykende pengelånet på trappene, passer det godt å ta en skål for Irland, og utbryte det gamle kampropet: Lenge leve et fritt og selvstendig Irland! Jon Michelet er forfatter. Han var aktiv på nei-sida foran folkeavstemningene om EEC i 1972 og EU i 1994, og er stadig ihuga EU-mostander. Teksten er først publisert under «Ukens skribent» på Nei til EUs hjemmeside. Vi har en ny skribent hver uke. Les flere innlegg på 11

12 Returadresse: Rogaland Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND NEI TIL EU 2011 Med dette kallar vi inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU. Alle medlemmer er hjarteleg velkomne! Forslag til fråsegner (resolusjonar) kan sendast til Ta kontakt med fylkessekretær Eva Marie Mathisen på om de har spørsmål! Laurdag 12. februar, kl , på Havly hotell, Valberggata 1, Stavanger SAKLISTE FOR ÅRSMØTET Kl. 11 EUs landbrukspolitikk kva no? Innleiing ved Hildegunn Gjengedal, nestleiar i Nei til EU Kl Lunsj Kl Årsmøtesaker: 1. Konstituering - godkjenning av innkalling og sakliste - val av ordstyrar - val av referent 2. Årsmelding for Rogaland Nei til EU for 2010 v/olaf Gjedrem 3. Rekneskap for 2010 v/eva Marie Mathisen 4. Arbeidsplan for 2010 v/styret 5. Innkomne forslag og fråsegner v/styret 6. Budsjett for 2011 v/eva Marie Mathisen 7. Val - innstilling frå valkomiteen til styre for innstilling frå valkomiteen til revisor for innstilling frå styret til valkomite for

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00.

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. Styret i Nei til EU i Rogaland

Detaljer

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast.

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 Gode medlem 2014 vart Jubileumsåret. Me feira grunnlova som har og har hatt slik eineståande påverknad på vår demokratiske styreform. Me lever

Detaljer

Kjære medlem i Nei til EU

Kjære medlem i Nei til EU rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkommen til årsmøte i Rogaland Nei til EU på hotell Residence i Sandnes laurdag 4. februar kl. 11.00. Nei til EU har

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes.

rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2014 Gode medlem i Rogaland Nei til EU Me vil først takka deg for at du er vår medlem i år også. Dette betyr mykje for oss, og me er nå omlag 2700 medlemmer

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae.

Referat. Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Referat frå styremøte 29. april kl. 12:00 på hovudkontoret i Rosendal. Til stades: Forfall: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Wenche Husby, Ivar Aae. Bodil

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009.

Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009. Norsk Helse- og velferdsforum landsmøte 23. mai 2011. Hovudstyret sin beretning for perioden juni 2007 mai 2009. 1. a. Hovudstyret Hovudstyret: Leiar Kari Skive Stuvøy, Hurum kommune Nestleiar Torill Lende

Detaljer

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2

Eva Marie Halvorsen (arbeidsgjevar), Åse Løkeland (1. vara arbeidsgjevar) 1/2015 14/01734-3 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalet Dato: 26.03.2015 kl. 14:00-15.45 Stad: Veten 3085, Høgskulebygget Arkivsak: 14/00822 Tilstade: Inger Auestad (arbeidstakar/leiar), Tone Skjerdal (arbeidstakar), Ingebjørg

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen

Kontorsjef, fylkestannlegen Fylkesrevisjonssjef Rådgivar, fylkesrevisjonen Rådgivar, fylkesrevisjonen 1 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 16.01.2013 Tid: 10:30 Protokoll nr: 1/13 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Knut Anders Oskarson

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Høringsfrist 10.desember 2010

Høringsfrist 10.desember 2010 Vedtatt i EU i 2008 Må implementeres før desember 2011 Hensikten med direktivet er å lette forholdene for bemanningsselskapene/vikarbyråer i arbeidsmarkedet Høringsfrist 10.desember 2010 Vikarbyrådirektivet-

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen

Årsmelding 2013. Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane. www.sfj.no. Foto: Oskar Andersen Årsmelding 2013 Fylkesrådet for eldre i Sogn og Fjordane www.sfj.no Foto: Oskar Andersen Innhold Årsmelding 2013 fylkesrådet for eldre... 2 Sekretærstøtte... 2 Handlingsprogram 2013-2015... 2 Aktivitetsåret

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PROTOKOLL GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE PROTOKOLL Måndag 25. april 2016 blei det halde møte i representantskapet for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS. Møtet blei leia av representantskapsleiar Olav Haugen f.o.m. sak 3/16. Dagleg leiar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Hå Senterparti 2014

Innkalling til årsmøte i Hå Senterparti 2014 Innkalling til årsmøte i Hå Senterparti 2014 Stad: Tine meieri i Kviamarka, onsdag 29. oktober 2014 klokka 19 (omvisning frå 18). Det vert omvisning på meieriet for dei som vil frå klokka 18. Møt ved hovudinngangen.

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50

Møteprotokoll. Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Møteprotokoll Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalsalen, 3.etg., Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:15-14:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Margot

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Oslo, Scandic Oslo City hotel Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 16:00 18.10 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00.

Referat frå møte i Arbeidsutvalet 19. mars 2010, kl. 10.00-15.00. FJELLREGIONSAMARBEIDET Eit regionalpolitisk samarbeid mellom fjellkommunar/regionråd og fylkeskommunane i Buskerud, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Telemark Vår dato 24.03.10 Vår referanse 1 av 5

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER

TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER TYSNES KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINER Revidert av kommunestyret 22.06.09 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 08/1437 9554/09 000 FSK/PER/STDA 1 OM RETNINGSLINENE...3 1.0 KVA ER ETIKK 3 1.1

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer