OBJEKTIVETSUUBJEKTIVITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBJEKTIVETSUUBJEKTIVITET"

Transkript

1 OBJEKTIVETSUUBJEKTIVITET Underveis-rapport for prosjektet pr. 25.februar (Rev. 18/3/2014) Hvordan FORTSATT stå i mot Presset Prosjektbeskrivelse. En undersøkelse av mulighetene for økt emosjonalitet, ved bruk av et sterkt personlig og strengt subjektivt fortellerpespektiv i bevisst narrativ film. Kan jeg oppnå en større identifikasjon, sympati og et forestillingsmessig sterkere engasjement hos publikum ved å anvende en streng håndhevelse av det subjektive fortellerstandpunkt. Der jeg aldri viser publikum mer enn det filmens protagonist ser eller opplever? Med en spillefilm som programmets kunstneriske arbeide, og med en kritisk refleksjon vil jeg utforske og utdype : -Betydningen i valg av fortellerstandpunkt, filmens point of view -for å oppnå en større emosjonalitet og identifikasjon. Er det mulig å forsterke opplevelsen av tilstedeværelse for publikum i forhold til mine tidligere filmer? -En utdypning av begrensningene og mulighetene i å benytte virkemidler fra kunstfilmens subjektive fortellerspråk -i en mer karakterdrevet og handlingsdrevet film. -Jeg ønsker å diskutere ulike virkemidler for en økt sympatisering med historiens protagonist.

2 Hva har skjedd. Endring og valg av prosjektets kunstneriske arbeide (film) ble nevnt ved forrige rapportering. Her er en kort oppsummering. Kort om beslutningen og produksjonen; Med bakgrunn i et ønske fra produsentene i Paradox om å styrke finanisieringen av spillefilmprosjektet PORNOGRAFEN og forskyve opptaksperioden ytterligere, ble det fattet en beslutning om å hente fram mitt neste filmprosjekt TUSEN GANGER GOD NATT og utrede mulighetene for at dette kunne finansieres og produseres i løpet av 2012 og Det viste seg å la seg gjøre. En endring av selve det kunstneriske arbeidet ble også gjort i samråde med mine prosjektmedarbeidere på Lillehammer; Stenderup/Baldvinsson/Hammerich og prosjektets karakter ble vurdert som et enda sterkere prosjekt for problematiseringen som reises i prosjektet OBJEKTIVETS SUBJEKTIVITET. Filmen ble opptatt sommeren og høsten 2012 fram til jul samme år. Jeg ønsket hele tiden å arbeide videre med erfaringene fra bruken av et subjektivt fortellerstandpunkt i utviklingen av PORNOGRAFEN. Nå ble dette brukt videre i utviklingen, manuskriptarbeidet og opptaket med TUSEN GANGER GOD NATT. Det ble denne filmen som skulle definere dette forskningsarbeidet og utgjøre prosjektets sentrale kunstneriske arbeide. For å få en endelig finansiering på plass valgte jeg å gjøre filmen på engelsk og det er den franske skuespilleren Juliette Binoche som spiller Rebecca. Danske Nikolaj Coster-Waldau spiller Marcus, og to unge irske debutanter spiller Rebeccas to døtre. Opptakene startet i slutten av september i Kenya. Siden gjorde vi opptak i Afghanistan før vi startet opp selve hovedbolken i Dublin, Irland. De første tre ukene av desember utgjorde den siste delen av opptakene og ble gjort i grenseområdene mot Algerie i Marokko. Kort om TUSEN GANGER GOD NATT; Historien bygger på mine egne erfaringer som journalist og fotograf i konfliktområder på 1980-tallet og påny de senere år. Konflikten mellom arbeidet man elsker og den nærmeste familie som man elsker og verdsetter høyt. Et dilemma mellom å leve et liv som fotograf og formidler der bildene og historiene kan påvirke både opinion og politikere. Påvirke beslutninger som endrer eller får en konflikt til å opphøre mot og et mer ordinært liv hjemme med venner og familie.

3 Ved å gjøre fotografen som har sitt arbeid ute i verdens konfliktområder til en kvinne forsterker jeg nettopp synligheten i tematikken. Hadde fotografen vært en mann ville dette vært vanskeligere å se. Ved å bruke svært private erfaringer og mennesker jeg lever tett med i det daglige har dette også blitt det mest personlige prosjektet jeg noensinne har laget. Det er like mye et prosjekt som krever mitt største mot, som det krever min erfaring. Historiens protagonist er Rebecca, en av verdens fremste krigsfotografer som blant annet (og i dette tilfellet) jobber for New York Times. Hun er bosatt utenfor Dublin og er gift med Marcus. Sammen har de to barn, Lisa (8) og Steph (14). Når Rebecca i starten av historien følger en kvinnelig selvmordsbomber i Afghanistan blir hun alvorlig skadet og Marcus reiser for å hente henne hjem til barna og hjemmet deres i Irland. Han forteller henne at han ikke lenger orker et slikt liv, i frykt for de farer som omgir henne og all den uro som også setter seg i den eldste datteren deres. Hun sier at hun ikke skal tilbake til krigsområder igjen og forsøker å kjempe tilbake familien og deres tro på henne. Men å holde sitt løfte er ikke like lett. Filmen er et karaktérdrama.

4 Fra manuskript til opptak til etterarbeid. Ved forrige rapportering av prosjektet ( ) var utviklingen av filmen i sin klippefase. Jeg hadde formulert et verktøy som alle de involverte skulle kunne identifisere og forstå lett; Et sett med regler. Reglene skulle tydeliggjøre hvilke rammer og begrensninger i fortellerspråket jeg ønsket å bevege meg innenfor. Hva vi kunne tillate oss og i enda større grad hva vi ikke kunne tillate oss. Reglene bygget opp rundt en Hovedregel; Vi skal som publikum aldri vite noe mer enn det Rebecca vet. Og Rebecca skal ikke vite noe om historien eller plottet vi forteller -som vi ikke vet. I denne filmiske form tar vi dette på alvor. Bare Gud kan oppfatte verden som filmer ofte tillater seg -i det delte perspektivet. En dobbeltfiksjon. Jeg vil med andre ord insistere på at vi i denne filmen ikke kan tillate oss å oppleve noe annet enn det hovedpersonen kan oppleve. Vi opplever kun verden fra vårt eget, ene perspektiv. Det er dette filmen skal forholde seg til. Det er også dette denne forskningen tar på alvor. Dette ga oss et sett med rammer og begrensninger som utelukket svært mange måter å sette opp historien på, men utelukket også svært mange muligheter å forføre sitt publikum på. Vi kunne ikke klippe til en parallell situasjon men kun være hos filmens protagonist. Skulle jeg kunne klare å oppnå en sterk emosjonell relasjon til min sammensatte, komplekse og ikke alltid sympatiske protagonist ville jeg måtte være lojalt sammen med henne i enhver situasjon. Kjenne og formidle hennes psyke og hennes dilemma. Frustrasjonen som naturlig dukker opp i dette arbeidet oppstår først og fremst i fasen der alle prosjektets medarbeidere, filmarbeidere, produsenter som skuespillere må bli kjent med årsaken bak reglene, fastheten og måten reglene skal forstås.

5 Det var mye å hente for enkelte av medarbeiderne fra tidligere samarbeid med spillefilmene mine "Hawaii-Oslo" og "deusynlige" der jeg introduserte deler av et slikt regelverk. Men denne gangen har premisset vært radikalt strengere håndhevet, og begrensningene langt flere. Manusarbeidet ble foreløpig avsluttet i mai Frustrasjonene var nedkjempet og det fantes en unison forståelse og begeistring for hva jeg ønsket å oppnå med disse rammene. Fra dette punktet ønsket jeg å åpne opp for dialogen med skuespillere og fastsette opptaksstedene før vi gikk den siste runden med manuset før opptaksstart i slutten av september. Historien hadde fra starten av manuskriptprosessen Rebecca som omdreiningspunkt. Hun var filmens protagonist men jeg opererte med flere parallelle historier. Marcus sitt liv

6 hjemme, den eldste datteren Steph sitt savn og ikke minst, selve Hjemmet deres -utgjorde alle sentrale karakterer i historien. Disse måtte forvaltes videre, men for å holde på mitt ønske om et fullstendig lojalt forhold til Rebecca sin historie kunne vi utelukkende være med og hos Rebecca til enhver tid. Dette skulle være historien om Rebecca og familien. Rebecca v.s. de hun elsker aller høyest. Rebecca representerer selve Kallet hun bærer mens familien representerer kjærligheten i henne. Mitt valg om å håndheve det strengt subjektive fortellerperspektivet reiste flere sentrale problemstillinger som påny ble møtt med stor motstand. I møte med med-manusforfatterne, produsenter og eksterne konsulenter ble innledningsvis vist stor motstand. Nå ble dette påny aktualisert og fortsterket i møtet med skuespillerne. Det var vanskelig å få den mannlige hovedkarakterens skuespiller, Nikolaj Coster-Waldau, til å forstå hvordan jeg som historieforteller skulle klare å balansere hans historie uten at denne ville lide. Det at vi ikke fikk anledning til å oppleve noe av hans karakter sine opplevelser i sine egne "rom" -var et sentralt tema. Videre ble dette også reist av Juliette Binoche på vegne av historien og de øvrige karakterene. Det var sentralt for meg å fremheve at jeg utelukkende ønsket å utdype en kompleksitet og et tydelig motsetningsforhold i Rebecca. For å forstå dette motsetningsfyllte forholdet var det nettopp familien slik Rebecca opplever den, og familien fortrinnsvis legemliggjort i nettopp møtet med datteren Steph -som var den mest sentrale aksen i dramaet. Det rent innholdsmessige valget i å bruke datteren som representant for familiens smerte og frustrasjon var lett å akseptere for alle. Men ved å velge bort mulighetene for å vise denne smerten ved ikke å delta i den, annet enn sammen med Rebecca var problematisk. Denne usikkerheten farget mye av forarbeidet fra mine første møter med skuespillerne og fram til de siste ukene før opptakene startet. De satte meg på prøve i å artikulere min problemstilling og mitt ønske. De viste en intelektuell forståelse og en støtte for enhver ramme jeg som kunstnerisk leder ville ta for å fortelle historien, men deres faglige tvil preget dem helt fram til opptaksstart. Denne tvilen satte preg på det kunstneriske temperamentet.

7 Dette subjektive perspektivet, dette subjektive objektivet -skulle de neste månedene skildre historien på en måte de ikke hadde opplevd å jobbe før. Men spørsmålet fortsatte allikevel å ligge der i bakgrunnen; -For er det verdt prisen vi må betale, for å vise og speile Rebecca sin historie ved IKKE å kunne vise hennes barn og Marcus sin tilværelse hjemme når hun ikke er tilstede selv? Dette ville jo nødvendigvis bare fylle ut hennes historie, og vår opplevelse av henne dilemma. -Hvor settes grensen mellom hva som er lov og hva som ikke er lov? -Finnes det nok eller øvrige komparative arbeider vi kan studere for å se virkningene, for å se at dette har noe for seg? Ved gjennomkjøring av noe materiale etter de første ukene med opptak var støtten fra alle de involverte og skuespillerne i særdeleshet sterk og tydelig. En lettelse hos alle.

8 Klippingen av filmen startet på hotellet i Marokko parallellt med de siste ukene med opptak i ørkenen like ved. Den ble siden flyttet til Stockholm og til slutt til Oslo der klippen ble låst i begynnelsen av juni Det var i klipperommet de nye og definitivt sterkeste slagene skulle stå i månedene framover. For på tross av at opptaksmaterialet er farget av hovedkarakteren sitt strenge fortellerperspektiv, er nettopp klippeprosessen en åpen og påny søkende periode i en film sin tilblivelse. For også her oppsto muligheter for å utdype men ikke minst skape større suspens i dramaet om vi fortalte flere av scenene som om det ble opplevd av andre karakterer. Fortrinnsvis datterens perspektiv, men også mannen sitt perspektiv. Det var påtrykk fra både klipperen Sofia Lindgren og fra produsentene at reglene mine måtte vurderes påny av meg, da de "nye" løsningene frigjorde nye muligheter og nye lag i historien. Muligheter som de alle ønsket at jeg skulle vurdere sterkt. Dette kunne oppsummeres som en ny vurdering av regelverket ; Fortolkning av regelverket. Fravik og tolkning. Filmens objektive behov v.s. historiens subjektive behov. Bruk av blikk som rettesnor for det neste klipp og fraviket av dette. Klipperen var hele tiden lojal mot både prosjektet og min idé, men det var også hennes oppgave å utfordre materialet og meg på de nye lagene hun fant i historien, og de nye mulighetene dette ga oss. Jeg vil ikke gå så langt som å si at dette ble til konflikter, men på dette tidspunktet er prosessen mot en ferdig klipp alltid preget av en uro og et søkende vesen. Skal jeg få det beste ut av mine medarbeidere må jeg la de få ta stor del av diktningen og tilblivelsen. En film lages ikke av meg alene, men skal derimot til enher tid styres av min visjon mot et mål jeg har definert. Ved å prøve ut disse alternative modellene med flere perspektiv i klippingen var det i sum tydelig at reglene og min forskning mot en sterkere emosjonell relasjon til hovedkarakteren, Rebecca har en pris rent kunstnerisk. En "friere" tolkning der vi fraviker det ene perspektivet til fordel for flere perspektiv forsterker spenningen og suspensen i filmen. Den kan med andre ord bli mer underholdende, utfra begrepet populær film, om vi åpner opp for flere perspektiv. Prisen å betale for dette skiftet, denne endring fra det ene strenge fortellerperspektivet med Rebecca i sentrum av fortellingen -til flere perspektiv og en mer ordinær struktur ville altså dreie filmen mot en mer tilgjengelig film men også en mer ordinær hovedkarakter. Det var ikke mitt ønske å lage en så tilgjengelig film som mulig, men snarere fortsette å søke etter hvordan vi ved å skildre en mer sammensatt karakter allikevel kan oppnå en større og sterkere identifikasjon hos publikum. Hvordan valget av de historier vi i dag velger å fortelle begrenser seg til tydelige og mer gjenkjennelige hovedkarakterer. Karakterer vi i bunn kan forstå og identifisere oss med.

9 Ved å velge en mer sammensatt og til tider svært usympatisk karakter vil vi med andre ord måtte finne fram til nye fortellergrep og nye perspektiver om vi skal klare å bruke disse som våre protagonister i våre historier. Men nettopp disse sammensatte karakterene er også langt mer gjenkjennelige for oss. De er mer realistiske og troverdige. Vi er alle mer lik disse karakterene enn de vi opplever på film generellt. En delvis usympatisk og kompleks protagonist vil fordre et strengere og langt mer subjektivt og personlig orientert fortellerperspektiv. Det ble tydelig i diskusjonene som farget den siste delene av klippeprosessen, og derfor opprettholdt vi alle fokuset om å fortsette og følge reglene og det subjektive perspektivet både i de siste månedene av klippingen og lydarbeidet som nå tok til. Hugo Ekornes var filmens lyddesigner og målet med prosessen var å utfordre både publikums opplevelse av en realstisk lyd ved å subjektivisere lydbildet uten at opplevelsen av realisme forsvant.

10 Det opprinnelige lydbildet ble renset for den lyden vi ikke ønsket, men også tilført nye og mer subtile lag. Hvor går grensen mellom et lydbilde og musikk og hvordan "stemme" hele lydbildet, de realistiske lydene -rent musikalsk? Med andre ord; Hvilken toneart legger vi hele lydbildet i? Dette var en svært konsentrert men også innholdsmessig krevende prosess. Det er lite rom for feiling i en avsluttende fase av filmens tilblivelse som har en klarere og strengere deadline enn de øvrige. Et ønske om et dempet og akustisk uttykk i musikken ble dannet på bakgrunn av det "akustiske uttrykket" jeg ville farge filmen med. Et musikalsk uttrykk som forsterket henne psyke, nevroser og fortvilelse. Men også et valg som dempet det episke utrykket. -Et uttrykk som står i kontrast til den subjektive følelsen jeg ønsket å oppnå. Avslutningen. TUSEN GANGER GOD NATT hadde sin førpremierer ved den internasjonale filmfestivalen i Montreal i slutten av september og ved den internasjonale festivalen i Chicago to uker senere. Ved begge festivalen mottok filmen juryens hovedpriser. Den norske premieren på filmen var i midten av oktober, den internasjonale premieren er i England og Irland den 2.mai i resten av verden i løpet av høsten 2014 og vinteren TUSEN GANGER GOD NATT og undertegnede mottok også det norske filmkritkerlaugets "Filmkritikerprisen 2014" for beste norske film gjennom det seneste året.

11 Arbeidet med prosjektmedarbeiderne. Prosjektets medarbeidere har vært Sveinbjörn Baldvinsson, Rumle Hammerich og Thomas Stenderup. De har vært deltakende i en dialog omkring utformingen av manuskriptet, en fortolkning av problemstillingen i forhold til valget av historie og stil, klipping og ferdiggjøring av filmen. Deres deltakelse vil også være sentralt i utformingen av min skriftlige refleksjon. Tematikken for denne proseessen har bl.a. vært: -Forståelsen og fortolkningen av Regelverket. Hvordan skape grenser for det tillatte og det forbudte filmspråket. Det Rebecca vet, det vet vi. Det vi vet, det vet Rebecca. -Resultatet av valgene som ble tatt i manuskriptutviklingen og som siden ble forsterket i klippingen av filmen. -Avdekke flere lag i filmens hovedkarakter gjør at filmen kan oppleves som identitetskapende. -Alternative tilnærmingsmodeller. -Komparative arbeider. -Kunstfilmen v.s. kommersiell film. Forståelse, grenseoppgang, fortokning og formidling av dette overfor de berørte. Leder for gruppen har vært Thomas Stenderup. Problemstillinger. Hvordan skildre hovedkaraktenes person og personlighet. Hennes uttrykk, psyke, angst og nevroser? Hvordan behandle og framstille dem? Visuellt og audiovisuellt? Hvordan forholde seg til et tenkt eksperiment v.s. Kravet om en bred og tilgjengelig film. Hvordan jobbe med nøkkelmedarbeider og bygge opp deres entusiasme rundt problemstillingen og prosjektet i midten av en stor filmproduksjon? Hvordan tillempe reglene til historier med flere hovedkarakterer. Hvordan balansere en sterk personlig fortolket og fortalt historie mot de komersielle ønskene fra de som har finansiert en 41 millioner kroners filmproduksjon? Hva skiller film fra øvrig kunstnerisk virksomhet. Forståelse og akseptanse for prøving, forskning, utfording. Prosess. Hvordan lede 120 mennesker i et sterkt personlig prosjekt der et regelverk kan virke vanskelig å forstå rent intelektuellt v.s. emosjonellt...eller akseptere. Ukonvensjonelt v.s. konvensjonelt. Hvordan påvirker deltakelsen av en superstjerne en fri kunstnerisk film. En filmproduksjon.

12 Status. -Er i utvikling av en skriftlig refleksjon over prosjektet. -Søk etter komparative arbeider. -Søk etter faglig og kunstnerisk motstand i denne refleksive fasen. Midlertidig konklusjon. FORTSATT...uro, uro, uro. Det er fortsatt for tidlig å trekke langsiktige konklusjoner, men inspirerende å ha et fast prosjekt å vise til. Det foreløpige resultatet gir meg tyngde i mitt videre søk og mitt arbeid. Erfaringene har gitt meg større selvtillit og dypere refleksjon. Det gir meg større frihet i mine valg og min argumentasjon. Film er et arbeid med mange medarbeidere og erfaringene gjør det lettere for disse å forstå og se hvilken prosess og hvilket søk jeg bedriver. Det gir filmen en større mulighet til å framstå som sterk, særegen, modig, og forhåpentligvis også snart -grensesprengende. Prosjektet utfordrer meg. Tanken utfordrer meg. Resultatet virker inn på mitt kunstneriske uttrykk og de valg jeg skal foreta det neste året.

13 Resultetet er økt visualitet. Både billedmessig og audiovisuellt. Jeg vil avslutte med noen ord fra min presentasjon og min foreløpige slutning om prosjektet som jeg presenterte under Norwegian Artistic Research Forum i oktober 2013 :..My head is highly elevated, and aspirations still higher than heaven. This research project is inspiring me. I encouraged the feeling of moving me into a terrain where the desire to get to a reinforced and deeper relationship between audience and a complex character with a strong negative pull works and confirms what i sought. Reactions to the film point of an extended and greater involvement in Rebeccas complex history and personal dilemma. I am overwhelmed by the power of identification. A character that both encounters you away and draws you into her. Did I have a chance to achieved this with other instruments? Is the strict use of the rules and subjective point of view the only reason for this strong envolvment in my complex female heroine?

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Barnet i meldingsteksten. Marit Synøve Johansen, Berit Skorpen

Barnet i meldingsteksten. Marit Synøve Johansen, Berit Skorpen Barnet i meldingsteksten Marit Synøve Johansen, Berit Skorpen Stockholm 12.-14.09.2012 Presentasjon Høgskolelektorer Bachelor i barnevern Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag Høgskolen i Oslo

Detaljer

NFIs tolkning av Kulturtesten:

NFIs tolkning av Kulturtesten: NFIs tolkning av Kulturtesten: For at du skal kunne motta tilskudd fra norsk filminstitutt etter Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon av 31.10.16 kapittel 2, 3 og 4 må søknaden din gjelde

Detaljer

Tolkning Kulturtesten:

Tolkning Kulturtesten: Tolkning Kulturtesten: Fra forskriften: Søknaden må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier: 1. Manuskript eller litterært

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro

FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro FILMDRAMATURGI Forelesning 9. november, Medieparken Gjesteforeleser: Eric R. Magnusson 1. årskull DMPro INNHOLD Filmproduksjon Klassisk design Aristoteles Historien Karakterer Object of desire Undertekst

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Av Christer Aasheim. Matchcut.no

Av Christer Aasheim. Matchcut.no FILM Av Christer Aasheim Matchcut.no Innledning Å lage film er et omstendig lagarbeid der mange mennesker er involvert. Tenk bare på hvor mange navn som står på rulleteksten til din favorittfim. Alle har

Detaljer

Mot til å møte Det gode møtet

Mot til å møte Det gode møtet Mot til å møte Det gode møtet SE, FAVNE OG UTFORDRE sannheter respekt 2 Klar Tale Mot En persons eller gruppes evne til å være modig, uredd, og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst,

Detaljer

Valgfag «Vurdering og veiledning»

Valgfag «Vurdering og veiledning» Valgfag «Vurdering og veiledning» Vurderingsordning Underveisvurdering opplæringen underveis Sluttvurdering ved avslutningen av opplæringen - Sluttvurdering etter hvert år, to år eller 3 år Fag på VGO

Detaljer

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr

Sluttrapport TRETTE MENN. Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Prosjektleder: Eva Dahr Sluttrapport TRETTE MENN Prosjektnr: 2004/3/0146 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Eva Dahr e-mail: evadahr@online.no 1 Forord: Trette Menn er en kortfilm på ca.

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015

Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Vurdering av prosjekt Musikk Ilsvika småbarn, 2015 Denne måneden vil vi vurdere prosjektet vårt om musikk som vi startet i oktober. Målene med prosjektet var: Barna skal få oppleve ulike rytmer å bevege

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

Grunner til at Vapen och Dramatik produserer Verden venter i samarbeid med Hinden AB

Grunner til at Vapen och Dramatik produserer Verden venter i samarbeid med Hinden AB 22. juni 2011 Grunner til at Vapen och Dramatik produserer Verden venter i samarbeid med Hinden AB Et konsekvent selskap Vi vil bygge opp et selskap med stor konsekvens i det vi lager. Vi vil strekke oss

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Kontakt informasjon tlf: 40 00 58 96 sensus@sensus.no www.sensus.no

Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Kontakt informasjon tlf: 40 00 58 96 sensus@sensus.no www.sensus.no Hvordan gjennomføre et tilbakemeldingsmøte i egen enhet? Hensikt med å bruke en medarbeiderundersøkelse? Tilføre ledere og medarbeidere kompetanse på det å forstå faktorer i arbeidet som bidrar til trivsel,

Detaljer

Relevant personvernsproblematikk

Relevant personvernsproblematikk Synlighet og personvern Presentasjon basert på mitt bidrag til antologien Enli, G. og Skogerbø, E. (2008) Digitale dilemmaer. Nye medieformer og utfordinger. Oslo: Gyldendal Akademisk. 1 Relevant personvernsproblematikk

Detaljer

Snakker høyt og tydelig

Snakker høyt og tydelig Home work week 18: Digital Story Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne Bruke grunnleggende regler og mønstre

Detaljer

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Vennskap mellom små barn Hvordan kjenne igjen vennskap hos aldersgruppen? Kan vi som voksne være med

Detaljer

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no

Taler og appeller. Tipshefte. www.frp.no Taler og appeller Tipshefte Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post: frp@frp.no - Web: www.frp.no www.frp.no Innledning: I dette

Detaljer

10 klasse mobilfotooppgave «male med lys»

10 klasse mobilfotooppgave «male med lys» 10 klasse mobilfotooppgave «male med lys» Formålet med oppgaven: Du skal jobbe med å utvikle din visuelle forståelse til å kunne se betydningen av sammensatt tekst og bilde. I denne mobilfoto oppgaven

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Einar Øverenget. Helstøpt

Einar Øverenget. Helstøpt Einar Øverenget Helstøpt Om forfatteren: Einar Øverenget har Dr.grad i filosofi og har arbeidet med etikk i praksis i snart femten år. Han har spesielt arbeidet med etisk refleksjon som verktøy for å bygge

Detaljer

a) Når og hvordan kom arbeidet i gang og hva var ideen som startet det hele?

a) Når og hvordan kom arbeidet i gang og hva var ideen som startet det hele? SKUP METODERAPPORT: Skattekister og urinprøver - en radiodokumentar om barnevern. Programskaper og reporter: Caroline Rugeldal Konsulent: Hege Dahl Teknisk regi: Tormod Nygaard 1: INTRODUKSJON: Det finnes

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI 2011-2014 FILMKRAFT ROGALAND Filmkraft forvalter midler til utvikling og produksjon av film, TV-produksjoner og spill i Rogaland. Målet er å legge til rette for en kontinuerlig

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Arbeid med produksjon og vurdering av tekster Trinn: 7.klasse Tidsramme: 6 skoletimer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Fagetisk refleksjon -

Fagetisk refleksjon - Fagetisk refleksjon - Trening og diskusjon oss kolleger imellom Symposium 4. 5. september 2014 Halvor Kjølstad og Gisken Holst Hensikten er å trene Vi blir aldri utlærte! Nye dilemma oppstår i nye situasjoner

Detaljer

Samtale med foreldra samhandling og informasjon skaper tryggheit

Samtale med foreldra samhandling og informasjon skaper tryggheit Samtale med foreldra samhandling og informasjon skaper tryggheit Det er viktig at samtalen mellom foreldra og den profesjonelle er planlagt og godt forberedt. Samtalen tar utgangspunkt i ein bekymring/

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og. Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17

Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Årsplan i Sal & scene 8. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Ida Skaret Fjøseide og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark.

Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene. Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12. Øivind Aschjem. ATV- Telemark. Fortell, du skal ikke bære sorgen i hjertet ditt alene Grimstad 7.11.12 Drammen 5.12.12 2.11.12 Øivind Aschjem ATV- Telemark. Jeg tror ingen foreldre kjenner sine barns innerste tanker og følelser. Otto

Detaljer

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen

! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen ! Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen LNU konferansen! Tromsø, 2015!!!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre ting på en gang.!!

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37 Tema: Lesestrategier/studieteknikk bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013 Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

MARKUS er 24 år gammel. Han er tilsynelatende selve legemgjøringen av en norsk kjerneungdom, veltrent og sunn, med et vennlig og tiltalende vesen.

MARKUS er 24 år gammel. Han er tilsynelatende selve legemgjøringen av en norsk kjerneungdom, veltrent og sunn, med et vennlig og tiltalende vesen. KONSEPTSKISSE Uten tittel - Dramaserie for nett og mobil En ung mann får store problemer etter hvert som han sjonglerer to svært ulike tilværelser. På dagtid er han en vellykket medisinerstudent, men på

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din?

Hvem er personene (rollefigurene) i scenen din? Fra idé til manus Ideene kan komme fra hendelser i livet ditt, historier du har hørt fra venner og familie, det du ser eller hører, drømmer, bilder eller musikk, et sted du besøker, avisannonser, artikler

Detaljer

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY

SANDY Hun stakk på do. Hun vil ikke snakke med meg. RICHARD. SANDY Faen! Jeg mener. Jeg tror ikke det er min skyld. SANDY RABBIT av Nina Raine Scene for tre kvinner og to menn. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's Bella's twenty-ninth birthday. Friends and former lovers meet for a drink to celebrate. But as the Bloody

Detaljer

Fortell en god historie og du kan forandre verden

Fortell en god historie og du kan forandre verden From an instant to eternity, from the intracranial to the intergalactic, the life story of each and every character offers encyclopedic possibilities. The mark of a master is to select only a few moments

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Siri Senje. Frosten September. Originalmanus spillefilm

Siri Senje. Frosten September. Originalmanus spillefilm Siri Senje Frosten September Originalmanus spillefilm Vidarforlaget 2012 Tidligere utgitt Camilla, Stemmen fra de Stummes Leir, Gyldendal, 2009 En Udødelig Mand, Bielenberg, 2006 De Unge Hos Ibsen, Gyldendal,

Detaljer

Digitale fortellinger som uttrykk. i arbeid med tekstlesing. Lesedigg 2014

Digitale fortellinger som uttrykk. i arbeid med tekstlesing. Lesedigg 2014 Digitale fortellinger som uttrykk Lesedigg 2014 i arbeid med tekstlesing!! Anita Normann! Program for lærerutdanning, NTNU! &! Charlottenlund ungdomsskole! DST er akkurat som et Kinderegg. Du får tre

Detaljer

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging

Ledelseskurs Del 2. Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Ledelseskurs Del 2 Modul A: Ledelse Modul B: Kommunikasjon Modul C: Teambygging Mål for Modul A Ledelse Hva mener vi med ledelse? Tanker om ledelse i praksis Tips til god møteledelse Hva er ledelse? LE

Detaljer

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi

Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagelærernes Narrativ identitet vilkår for danning i lys av Hannah Arendts filosofi Barnehagen som danningsarena forskning på barns vegne 20 og 21 mars 2014 Geir Aaserud Arendt utfordrer deg som leser

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

NCE Subsea. Promofilm

NCE Subsea. Promofilm NCE Subsea Promofilm 02.07.2007 NCE Subsea Innledning Synopsis Klippestil/regi Om Alligator Framdriftplan Formål med filmen NCE ønsker en internasjonal promofilm som skal beskrive Subseamiljøet i Hordaland.

Detaljer

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)...

1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter)... Personal og lønn Coaching 1. COACHMODELL: GROW... 1 2. PERSONLIG VERDIANALYSE... 2 3. EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).... 3 1. COACHMODELL: GROW Formål: GROW-modellen

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Motivasjon og vurdering for læring (VFL)

Motivasjon og vurdering for læring (VFL) Motivasjon og vurdering for læring (VFL) Om å videreutvikle kvaliteten i kulturskolelærerens samspill med elevene. Eldar Skjørten En liten plan Motivasjon Motivert vs. umotivert? Lærelyst Mestrings- og

Detaljer

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI

DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI DET NESTE SKRITT ER AVGJØRENDE! EASI Selger utvikling Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske? Alle typer har sine styrker og noen mulige

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk?

Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Hyggelig hendelse eller kritikkverdig verk? Av Hege Huseby 09.05.2012 12:52 Kulturhistoriske og naturhistoriske utstillinger blir i pressen først og fremst omtalt som hyggelige søndagsaktiviteter. Dette

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

Retorikk & Kunsten å overbevise. Randi Garmann Lønrusten for

Retorikk & Kunsten å overbevise. Randi Garmann Lønrusten for Retorikk & Kunsten å overbevise Randi Garmann Lønrusten for Kunsten å overbevise Hva er retorikk? Når vi avdekker de gamle kunnskapene fra retorikkens mestere, må vi spørre oss: "hva gjør mottakeren med

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

2. Skolesamling etter Utøya

2. Skolesamling etter Utøya 2. Skolesamling etter Utøya Råd som er gitt unge overlevende (og etterlatte) og deres pårørende Gardermoen 27.03.12 Kari Dyregrov, dr. philos Senter for Krisepsykologi / Folkehelseinstituttet www.krisepsyk.no,

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012

Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 Veiledning for utforming av søknaden Til stipendiatopptaket 2012 1 Innledning Dette rekrutteringsprogrammet utmerker seg ved at det kunstneriske arbeidet skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter,

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Hvordan tror du jeg har hatt det?

Hvordan tror du jeg har hatt det? Hvordan tror du jeg har hatt det? Om å tolke fosterbarns reaksjoner på samvær med foreldre Arnt Ove Engelien Psykologspesialist Trygg base AS Formålene ved samvær Samvær kan virke utviklingsfremmende hvis

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL

Gjøvik kommune. Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Gjøvik kommune Endring av praksis over en periode på fem år ++. Hanne Brukstuen, Biri Lene Nyhus, HiL Hamar 15-03-2016 Alle elever har en god hensikt med det de gjør, eller? Alle elever ønsker å lære,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Revidert rundskriv til kapittel 9

Revidert rundskriv til kapittel 9 Revidert rundskriv til kapittel 9 - hva er nytt, og hvorfor? Langesund, 9.9.2015 Disposisjon Oversikt over endringer og klargjøringer i det nye rundskrivet Gjennomgang av endringer og klargjøringer med

Detaljer