DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143. Sammendrag. 1 Alternativ lokalisering 2"

Transkript

1 VESTBASE AS DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF WWW cowi.no PLAN ID R-271 /SAKSNUMMER 2011/2143 ALTERNATIV LOKALISERING INNHOLD Sammendrag 1 Alternativ lokalisering 2 2 Alternativene Vikanholmen vest, uten og med bebyggelse Kai 2 og 3, igjenfylling av resterende havneområde Omagata, boligbebyggelse langs gata Vestbase nordøst Seivika Hestvikholman, Averøy kommune Kopparholman og Bolgneset Husøya og Bolga Vestbase øst Vurdering 23 OPPDRAGSNR. A01883 DOKUMENTNR. VERSJON 1 UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Solrunn Paasche Bjørn Håvard Høgseth Marianne Flø Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

2 2/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Sammendrag Vestbase AS planlegger utvidelse av sitt kjerneområde og det utarbeides en reguleringsplan med konsekvensutredning i den forbindelse. Dette er en enkel utredning av mulige alternative lokaliseringer ut fra gitte kriterier, blant annet plassering i forhold til dagens base, vei og kai, størrelse, kostnader og antatt belastning for omgivelsene. Det er vurdert en gruppe alternativer som ligger i umiddelbar nærhet til Vestbases kjerneområde og en annen gruppe som ligger i fem til tjue kilometers avstand. I forhold til sysselsetting og næring er et areal i tilknytning til Vestbases kjerneområde å foretrekke. Det vil gi mulighet for utvidelse i eksisterende bedrifter, samt mulighet for flere aktører innenfor samme oljerelatert virksomhet. Dette vil til sammen gi økt aktivitet i Kristiansund. Bortsett fra Vikanholmen vest, er alle de vurderte alternativene som ligger i umiddelbar nærhet av Vestbase funnet uhensiktsmessig på grunn av ulike årsaker. Det kan dreie seg om for liten størrelse, ugunstige terrengforhold, behov for å flytte tung eksisterende teknisk infrastruktur og for høye etableringskostnader. Ut fra et driftsmessige og økonomisk ståsted, vurderes alle de andre foreslåtte arealene å ha for lang avstand til Vestbases kjerneområde. Det vil gjøre det umulig å oppnå nødvendig og effektiv samhandling med andre aktører i kjerneområdet. Vikanholmen vest vil medføre en belastning når det gjelder friluftsliv og nærmiljø, men konsekvensutredningen totalt viser at belastningen ikke er av en størrelse som tilsier at foreslått utvidelse ikke kan gjennomføres. Det konkluderes med at det er kun Vikanholmen vest som kan fylle Vestbases behov for areal til styrking av aktiviteten på sitt kjerneområde, og at dette er gjennomførbart med hensyn til friluftsliv og nærmiljø. 1 Alternativ lokalisering I henhold til planprogrammets kap. 6.2 skal planarbeidet omfatte en enkel utredning av alternative områder for lokalisering ut fra gitte kriterier, blant annet plassering i forhold til dagens base, vei og kai, størrelse, kostnader og antatt belastning for omgivelsene. I tillegg til alternativer i umiddelbar nærhet til dagens kjerneareal på Vestbase, er det redegjort nærmere for alternativet å la veksten skje innenfor et nytt kjerneområde for virksomheten, for eksempel på Averøya eller Husøya. Alternativsvurderingene vil gi en bakgrunn for hvorfor Vestbase AS har valgt å igangsette regulering av Vikanholmen vest. De ulike lokaliseringsforslagene til arealutvidelse for Vestbase sin virksomhert er kommet fram gjennom planprosessen så langt. Disse er gjennomgått systematisk, med unntak av eiendommen som leies av Vikan Betong AS. Dette alternativet er ikke utredet fordi Vikan Betong AS har ønske om å fortsette sin drift på Vikanholmen, og fordi området er for lite til å dekke Vestbases utvidelsesbehov. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

3 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 3/24 Evalueringen er på et overordnet nivå, og den har ikke som ambisjon å være uttømmende. Videre utredning vil være nødvendig, hvis det igangsettes nye reguleringsarbeid på en eller flere av lokalitetene. Nærhet til dagens kjernevirksomhet på Vestbase er av stor betydning for en videre vekst og utvikling av en næringsklynge. Dette fordi mengden av samlokaliserte bedrifter som har oljerelaterte oppgaver gir i seg selv en positiv effekt på alle bedriftenes aktivitet. En stor samling av aktuelle bedrifter vil øke Vestbases mulighet til å utøve en effektiv løpende service til offshorevirksomheten. Vestbase har også en beredskapsfunksjon i tilfelle uforutsette situasjoner på oljefeltene, og i slike situasjoner er det særlig viktig at alle aktører har gode forutsetninger for å samhandle. Alle vurderte alternativer er først og fremst undersøkt for å finne mulig areal som kan støtte Vestbases kjernevirksomhet på samme måte som Vikanholmen vest. Områdene som ligger i stor avstand fra Vestbases kjerneområde er også vurdert. Dette for å identifisere mulige arealer som kan utvikles til nytt eller supplerende kjerneområde for Vestbases virksomhet. Arealbehovet for utvidelse tett ved Vestbases kjerneområde er definert til minimum 35 daa og for områdene med lang avstand til kjerneområdet er arealet definert til 220 daa med utvidelsesmuligheter. Arealbehovet vil imidlertid variere avhengig av tomtas beskaffenhet, det vil si fallforhold, form og andre faktorer som legger føringer for hvordan området kan utvikles. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

4 4/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 2 Alternativene De alternative arealer kan deles i to grupper, henholdsvis de som ligger i tilknytning til Vestbases kjerneområde på lik linje med det foreslåtte planområdet, og de som ligger i lang avstand fra Vestbase. Et annet viktig skille går mellom de områdene som er avsatt til erverv i kommuneplanens arealdel eller regulert til næringsareal og de som er avsatt til helt andre planformål. Figur 1Oversikt over vurderte alternativ. Kartkilde ORKIDE For hvert alternativ er det en tabell med fakta og kommentar og figurer som viser flyfoto, kommuneplanens arealdel og grunnkartet for området. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

5 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 5/ Vikanholmen vest, uten og med bebyggelse Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand til hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases kjerneområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Teknisk infrastruktur, kostnad Vikanholmen vest, sjøareal vest for Vestbases kjerneareal Vestbase AS Ferdselsområde i sjø Ferdselsområde i sjø Trafikkområde i sjø Ingen avstand (God/Middels/Dårlig) God 700 m (God/Middels/Dårlig) God Ingen (God/Middels/Dårlig) God (Høy/Middels/Lav) Lav 50 mill (Høy/Middels/Lav) Middels 35 daa innvunnet landareal Nei, ikke med dagens betingelser Boligområde i nordvest, næringsområde med få boliger mot nord, industri/kontor og forretning i øst og sjø i sør og vest. (Stor/middels/liten) Middels (Høy/middels/Lav) Middels Kommentar/utfordringer: Naboprotester Området er ikke regulert til næringsformål i gjeldende kommuneplanens arealdel. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

6 6/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Vikanholmen vest, med og uten bebyggelse Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

7 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 7/ Kai 2 og 3, igjenfylling av resterende havneområde Sted Sjøareal øst for Vikanholmen ved kai 1, 2 og 3 Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus bebyggelsesplan, Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, atkomst hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases hovedområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Teknisk infrastruktur, kostnad Merknader ved oppstart av planarbeidet, Vikan velforening Sjøareal, skjermet havneområde, lasting og lossing, manøvreringsareal Framtidig erverv Hovedsakelig sjøareal baseområde Ingen (God/Middels/Dårlig) God 750 m (hovedport - Rv 70) (God/Middels/Dårlig) God Ingen (God/Middels/Dårlig) God (Høy/middels/lav) Lav 65 daa Nei Vestbases kjerneområde, Vikan Betong, sjøareal i sør (Stor/middels/liten) Liten (Høy/middels/lav) Lav Kommentar/utfordringer: Tre etablerte velfungerende kaianlegg med tilhørende infrastruktur på land og sjø utgår og nye kaianlegg må etableres. Dypt farvann som krever mye masse og vil medføre høye utfyllingskostnader. Høye kostnader. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

8 8/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Kai 2 og 3, igjenfylling av resterende havneområde Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

9 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 9/ Omagata, boligbebyggelse langs gata Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand fra hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases hovedområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Teknisk infrastruktur, kostnad Boligtomtene langs Omagata nord for baseområdet Merknader ved oppstart av planarbeidet Terrasseveien vel, Smedvika og Remlan vel samt Kroghenga vel Boligbebyggelse Hovedsakelig bolig, liten del sør for gata er framtidig erverv Bebyggelse bolig, noen framtidig erverv Ingen (God/Middels/Dårlig) God 700 m (God/Middels/Dårlig) God Liten (God/Middels/Dårlig) God 30 daa totalt, fordelt på 3 mindre områder Nei Løkkemyra næringspark og Vestbase (Stor/middels/liten) Liten Kommentar/utfordringer: Boligarealet i Omagata er uhensiktmessig fordi det er delt på tre felt, er for lite, har en ugunstig utforming og ligger på et høyt nivå i terrenget i forhold til kjernearealet. Omagata ligger som barriere mellom alternativt areal og Vestbases kjerneområde. Alternativet forutsetter flytting av Omagata og teknisk infrastruktur som ligger i gata. Boligeiendommer må innløses. Høye kostnader. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

10 10/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Omagata, boligbebyggelsen langs gata Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

11 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 11/ Vestbase nordøst Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand fra hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases hovedområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Kommunal infrastruktur, kostnad Området mellom Fv 70Løkkemyra og Vestbases areal Merknader ved oppstart av planarbeidet Odd Klokset Natur, trase for høgspent og hovedvannledning Hovedsaklig framt. erverv og nlf samt en bolig Næring og fareområde høgspent Ingen (God/Middels/Dårlig) God (God/Middels/Dårlig) God 2 km via Vestbases kjerneområde Ingen (God/Middels/Dårlig) God 90 daa Nei Hovedinnfartsåra til byen i nord, Løkkemyra i vest og Vestbase og hovedtrafostasjon i sør (Stor/middels/liten)Liten Kommentar /utfordring: Hovedvannledning ligger som barriere mellom Vestbases kjerneområde og det foreslåtte arealet Høgspent går midt gjennom området på langs Både hovedvannledning og høgspent må flyttes før arealet kan utnyttes. Terrengmessig stor høydeforskjell mellom Vestbases kjerneområde og Nordmørsveien er en utfordring. Bolig ved Nordmørsveien må innløses. En vesentlig del av området ligger i flyplassens innflygningssone med høydebegrensninger. Høye kostnader. NB! Dette må ikke forveksles med Vestbase AS sitt areal i øst, som er arealer som allerede er ervervet og delvis disponert til Vestbases formål. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

12 12/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Vestbase nordøst Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

13 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 13/ Seivika Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand fra hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases hovedområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Kommunal infrastruktur, kostnad Nord for Seivika Merknader ved oppstart av planarbeidet, Odd Klokset Landbruk, natur friluftsliv Framtidig flyplass, eksisterende og framtidig golfbane, lnf-område 5 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig 2,0 km (God/Middels/Dårlig) Middels 8,2 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig Ukjent Ukjent Flyplass, fergeleie, golfbane (Stor/middels/liten) Middels Kommentar/utfordringer: Har ikke ønsket nærhet til Vestbases kjerneområde og vil ikke dekke det definerte behovet for baseareal. Området er ikke avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplanens arealdel. Konflikt med eksisterende arealbruk golfbane, flyplass, nlf-område. Oppbygging av offentlig infrastruktur kreves. Svært lite aktuelt Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

14 14/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Seivika Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

15 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 15/ Hestvikholman, Averøy kommune Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Avstand til Vestbases kjerneområde Avstand fra hovedvei Avstand med båt til Vestbases kjerneområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø, belastning Kommunal infrastruktur, kostnad Hestvikholman, Averøy Merknader ved oppstart av planarbeidet Odd Klokset mfl Anleggsområde med kai, natur/utmark Eksisterende og framtidig ervervsområde Industri og næring 21 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig 2 km (God/Middels/Dårlig)Middels 8,2 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig (Høy/middels/lav) Middels (Høy/middels/lav) Middels 320 daa Ja Sjøareal, friluftsområde (Stor/middels/liten) Liten (Høy/middels/lav) Liten Kommentar/utfordringer: Har ikke ønsket nærhet til Vestbases kjerneområde og vil ikke dekke det definerte behovet for baseareal. Arealet er ferdig utredet og klarlagt gjennom reguleringsplan. Arealet er ervervet av Vestbase AS og skal tilrettelegges for lagring og baseaktivitet som ikke er avhengig av umiddelbar nærhet til Vestbases kjerneområde i Kristiansund. Gode muligheter for utvidelse ved behov. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

16 16/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Hestvikholman, Averøy kommune Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

17 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 17/ Kopparholman og Bolgneset Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand med bil til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand fra hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases kjerneområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø belastning Kommunal infrastruktur På Frei, like vest for Husøya Merknader ved oppstart av planarbeidet, Odd Klokseth Naturområde, friluftsområde Framtidig erverv Ingen plan 8,5 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig 2 km (God/Middels/Dårlig) Middels 1,7 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig 400 daa Ja Friluftsområde i sør, Husøya industriområde i øst og sjø i nord (Stor/middels/liten) Middels Ingen Kommentar/utfordringer: Har ikke ønsket nærhet til Vestbases kjerneområde og vil ikke dekke det definerte behovet for baseareal. Reguleringsplan med konsekvensutredning mangler. Teknisk infrastruktur mangler. Stort inngrep i lite berørt natur og landskap som ikke bør utføres før de tilrettelagte industriområdene er utnyttet. Store kostnader. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

18 18/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Kopperholman og Bolgneset Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

19 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 19/ Husøya og Bolga Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Avstand til Vestbases kjerneområde Avstand fra hovedvei Avstand med båt til Vestbases hovedområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø belastning Kommunal infrastruktur Husøya Merknader ved oppstart av planarbeidet Næringsvirksomhet Eksisterende og framtidig erverv Industri/massetak 8 km (God/Middels/Dårlig) Dårlig 1, 6 km (God/Middels/Dårlig) Middels 1, 2 (God/Middels/Dårlig)Middels (Høy/middels/lav) Middels (Høy/middels/lav) Middels daa Ikke undersøkt Industri, kontor, Friluftsområde og boliger i sør og naturreservater Fugløya i nord (Stor/middels/liten) Liten Veiatkomst må oppgraderes Kommentar/utfordringer: Har ikke ønsket nærhet til Vestbases kjerneområde og vil ikke dekke det definerte behovet for baseareal. Riktig reguleringsformål. Det kan benyttes som et avlastningsområde/ekspansjonsområde for Vestbases fremtidige behov for prosjektrettet aktivitet og langtidslagring av materiell, dersom det tilrettelegges med kaianlegg og infrastruktur som dekker Vestbases behov. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

20 20/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Husøya og Bolga Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

21 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 21/ Vestbase øst Sted Forslag fra Eksisterende arealbruk Planstatus KPA Planstatus reguleringsplan Beliggenhet, avstand til Vestbases kjerneområde Beliggenhet, avstand fra hovedvei Beliggenhet, avstand med båt til Vestbases kjerneområde Estimert tomtekostnad Estimert utbyggingskostnad Tilgjengelig areal Mulighet for utvidelse Naboskap Friluftsliv og nærmiljø belastning Kommunal infrastruktur Like øst for Vestbase Vurdere utfylling i henhold til gjeldende reguleringsplan for Orvikan Øygarden (R-236) Sjø Ferdselsområde sjø Reguleringsplan for Orvikan Øygarden (R-236) Ingen (God/Middels/Dårlig) God 2 km (God/Middels/Dårlig) Middels Ingen (God/Middels/Dårlig) God Ca 5 daa Ja Sjø i sør og øst, Vestbase i vest og Industri/erverv i nord. (Stor/middels/liten) Middels Ingen Kommentar/utfordringer: Teknisk infrastruktur mangler. Utfyllingen må gjøre i et område med store dybder og med bunnforhold som vil medføre en risiko ved en eventuell utfylling. Kun en liten del av området lar seg fylle ut. Store utbyggingskostnader. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

22 22/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Vestbase Øst Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

23 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG 23/ Vurdering I forhold til sysselsetting og næring er alle arealene i tilknytning til Vestbases kjerneområde å foretrekke fordi de vil gi mulighet for utvidelse i eksisterende bedrifter, samt mulighet for flere aktører innenfor samme oljerelatert virksomhet og dermed økt aktivitet. Alle de andre foreslåtte arealene vurderes ut fra et driftsmessige og økonomisk ståsted, å ha for lang avstand til Vestbases kjerneområde til å oppnå nødvendig og effektiv samhandling med andre aktører i kjerneområdet. Men, bortsett fra Vikanholmen vest, er alle de vurderte alternativene som ligger i umiddelbar nærhet funnet uhensiktsmessig. Området Kai 1 og 2 er stort nok og er avsatt til framtidig erverv i arealdelen, men igjenfylling av bassenget vil ødelegge de etablerte kaianleggene 1, 2 og 3. Disse er av spesiell stor verdi fordi de er skjermet mot dominerende vindretning. Det vil ikke være mulig å etablere tilsvarende gode kaianlegg i området for øvrig. I tillegg vil tenkt utfylling være kostbar fordi det er dypt og fordi nye kaianlegg må reetableres både for Vikan Betong og basevirksomheten. Omagata er avsatt til boligformål, men er funnet først og fremst funnet uegnet fordi arealene ikke er sammenhengende og ligger på et høyere plan i terrenget slik at samdrift mellom dette planet og det planet som Vestbase ligger på i dag vil bli operasjonelt svært upraktisk. Vestbase nordøst ligger innenfor riktig planformål, og er allerede disponert til utbygging av bygg og anlegg på basen. Det er nettopp for å frigjøre areal i dette området til bebyggelse, at nytt landareal vest for Vikanholmen er foreslått. Fortsatt bruk av dette arealet som lagerområde vil dempe utvikling avvestbases kjernevirksomhet. Vestbase øst vil være vanskelig å gjennomføre som følge av vanskelige bunn- og dybdeforhold. Dette vil gi svært høye utbyggingskostnader for et forholdsvis lite areal ved en eventuell utbygging. Av arealene som ligger med stor avstand til Vestbase er Seivika helt uaktuell fordi den vil komme i direkte konflikt med Kristiansund flyhavn. Kopparholman og Bolgneset er avsatt til framtidig erverv, men ligger i dag som uberørt naturområde og mangler alt av teknisk infrastruktur og atkomst, slik at en etablering her vil være særlig kostbar. Det anbefales at disse områdene utvikles til ervervsområder først når potensialet på Husøya er fullt utnyttet. Husøya har allerede opparbeidet noe tilgjengelig areal, men dette har ikke nødvendig nærhet som nytt kjerneareal for Vestbase. Det vil heller ikke fylle Vestbases behov for støtteareal inntil eksisterende kjerneareal, men vil fungere fint til prosjektareareal og som areal til lagring av utstyr som det ikke er nødvendig å ha i direkte tilknytning til basens kjerneaktiviteter og beredskap. Utvikling av et nytt område for fremtidig Vestbase-aktivitet er allerede påbegynt på Hestvikholman på Averøy. Dette er egnede arealer for nyetablering, ekspansjon, lagring og prosjektrettet virksomhet. På lang sikt kan dette arealet gradvis overta noe av det som skjer på Vestbase, men det er urealistisk å tro at Vestbases kjernevirksomhet kan flyttes dit fordi det vil kreve for store investeringer. På sikt er det mulig at basevirksomheten i regionen vokser seg så stor at området på Hestvikholman kan utvikle seg til et sekundært baseområde. For at dette skal kunne skje er det viktig at utvidelsesmuligheter for eksisterende industriområde sikres. Hvis oljevirksomheten fortsetter å øke slik den har gjort så langt er neppe dagens totale areal på 320 daa tilstrekkelig. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

24 24/24 DETALJREGULERING FOR VIKANHOLMEN VEST, ALTERNATIVE LOKALISERINGSFORSLAG Vikanholmen vest vil medføre en belastning når det gjelder friluftsliv og nærmiljø. Dette gjelder først og fremst at tiltaket vil endre landskapet og dermed utsikten, og at det tidvis vil foregå støyende virksomhet på det nye landarealet. Konsekvensutredningen totalt viser at belastningen ikke er av en størrelse som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres. På bakgrunn av dette er det kun alternativet Vikanholmen vest som kan fylle Vestbases behov for areal til å styrke aktiviteten på sitt kjerneområde, og at tiltaket derfor bør realiseres der. Prosjektdokumenter/Fagutredninger/0 Alternativsvurdering/NOT_ Vikanholmen vest _Alternativsvurderinger_ docx

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA MAI 2015 KARLSØY KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV KVALSBERGET STEINBRUDD, VANNØYA ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE OPPDRAGSNR.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07.

REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. sha v/åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 02.07. 2012 REGULERINGSPLAN FOR PRESTEGÅRDSJORDE PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART sha v/åsmund Rajala Strømnes 02.07.2012 Navn på plan/tiltak: Reguleringsplan for Prestegårdsjorda Kommune: Lødingen kommune

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune

REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune REGULERINGSPLAN FOR Vikan hyttefelt Inderøy kommune Eiendom: gnr.87 bnr. 1 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy

Innholdsfortegnelse. Gretnes. Weber AS Fredrikstad kommune. Støy Weber AS Fredrikstad kommune Gretnes COWI AS Hvervenmovn 3511 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Støy Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG OG METODE 2 21 Plan 2 22 Trafikk 3 23 Metode

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV JØRIHAUGEN VEST FREI. Trondheim, 14.10.2011 Rev. 28.02.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Jørihaugen Vest ligger på Frei, og har adkomst fra rv 70 via Nygårdsvegen. Vegen mangler

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode 3

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 3 STATENS VEGVESEN REGION VEST OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Journalpost.: 12/21350 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 102/12 Fylkestinget 08.10.2012 Fv. 146 Mosjøen ferjekai, Vefsn kommune. Utredning av ny lokalisering av ferjekai for sambandet Mosjøen

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49. UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010

Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49. UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 49 4 UTDRAG AV «Planbeskrivelse med konsekvensutredning» datert 23.11.2010 7 PLANBESKRIVELSE Planforslaget er en bearbeidet utgave av alternativ 2. Det er fremkommet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4

OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN - TRAFIKK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Planområdet 2. 3 Dagens trafikk 3. 4 Anleggstrafikk 4 STATENS VEGVESEN OMRÅDEREGULERING KRÅGØY OG HESTHOLMEN ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no - TRAFIKK FAGNOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skillefjord hyttefelt for bruk av allerede eksisterende avkjørsel/ vei.

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Skillefjord hyttefelt for bruk av allerede eksisterende avkjørsel/ vei. Til Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA postmottak@alta.kommune.no Fra Gun May Solli Kongsvikveien 3, 9512 Alta Yngvild Ann Martinsen Skogstadveien 9, 9512 Alta Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4 UNIKUS AS VOLLGATA 44 FAUSKE STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse

Planbeskrivelse for detaljplan, Nesvatnet boligfelt. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse PLANBESKRIVELSE... 2 1. Bakgrunn, planstart, medvirkning og innspill... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Planstart og medvirkning... 2 1.3 Sammendrag av innspill til oppstart av planarbeidet...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold

Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold Supplerende konsekvensutredning på bakgrunn av endring i planforslaget: Innhold B17 Lauvåsen 2 N6 Ørntuva 4 SBH Småbåthavn 5 B# Bunesåsen 7 N5 Næringsområde Lauvåsen 9 B17 Lauvåsen Navn Gnr/ bnr Forslagsstiller

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Adressater iflg. vedlagt liste fra Krødsherad kommune og Øvre Eiker kommune VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYTT SPRENGSTOFFLAGER

Adressater iflg. vedlagt liste fra Krødsherad kommune og Øvre Eiker kommune VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYTT SPRENGSTOFFLAGER Adressater iflg. vedlagt liste fra Krødsherad kommune og Øvre Eiker kommune VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR NYTT SPRENGSTOFFLAGER I medhold av plan og bygningsloven 12-8, kunngjøres det herved

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Relokalisering av Forus Travbane

Relokalisering av Forus Travbane Relokalisering av Forus Travbane En unik mulighet for hele hestesporten i Rogaland til å skape Et UNIKT hestesportsenter I Rogaland I Norge? I Europa?? Litt historie En av landets eldste travbaner Innkjøpt

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner.

Administrasjonens vurderinger av eksisterende naustområder og småbåthavner. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 av naustområder og småbåthavner Vedlegg kommuneplanens arealdel Datert 10.02.2010 Revidert 27.11.2012 Innholdsfortegnelse Administrasjonens vurderinger av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/ PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGLAND G.nr. / Br.nr.: 142/55 14.10.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer