Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal"

Transkript

1 Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal Rettleiingshefte Søknadsfrist 20 august 2010 (beitelag 1 november) RMPMR-050N

2 Innhald 1 Innleiing 3 2 Orientering om ordningane 3 21 Kven kan søkje? 3 22 Søknadsfrist 3 23 Søknadsskjema 3 24 Vedtak, dispensasjon og klage 3 25 Utbetaling 4 26 Kontroll 4 27 Konsekvensar av feilaktige opplysningar 4 28 Tilbakebetaling og motrekning 4 29 Kulturlandskapskrav 4 3 Tilskotsordningane 4 31 Tilskot til seterdrift med mjølkeproduksjon 4 32 Tilskot til beitelag 5 33 Tilskot til drift av bratt areal 6 34 Tilskot til utsett jordarbeiding av kornareal og eittårig raigras 6 35 Tilskot til stell av automatisk freda kulturminne på innmark 6 36 Tilskot til føretak som skjøttar kystlynghei ved beiting 7 37 Tilskot til skjøtsel av artsrike slåtteenger og naturbeitemark 7 38 Tilskot til areal i soner med særleg verdifullt kulturlandskap 7 Vedlegg 9 Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 9 Søknadsskjema 11 Døme på miljøplan trinn 2, og skjema for endring av bankkontonummer etter innlevert søknad, finn ein på internettsida til Fylkesmannen (wwwfylkesmannenno), eller ved å kontakte kommunen Foto: Arnold Hoddevik, Evy Eikrem, Marianne Aas Halse, Asbjørn Børset, Bjørn Ringstad og karamell frå Herdalssetra 2

3 1 Innleiing Møre og Romsdal fylke har store natur og kulturlandskapsverdiar Dette er landskap, biologisk mangfald og kulturminne, som gir grunnlag for næringsutviking og verdiskaping, oppleving, helse, trivsel og kunnskap Fortsatt aktiv landbruksdrift er ein føresetnad for skjøtsel og vedlikehald av eit attraktivt kulturlandskap Første utgåva av Regionalt miljøprogram kom i 2004, og hadde ei levetid på fire år Programmet er revidert, og vi er nå inni den neste fireårsbolken, fram til 2012 Både landbruksnæringa, forvaltninga og fylkestinget har peika på attgroing som den største miljøutfordringa for lokalt landbruk Husdyrhaldet har blitt meir konsentrert, og beitedyra har blitt færre Det som for få år sidan var etterspurd produksjonsjord, ligg ofte brakk, og verkar skjemmande Slike areal ligg ofte nær ferdselsårer og tettstadar, og påverkar folk sine haldningar til landbruket i negativ retning Regionalt miljøprogram skal rettast mot prioriterte miljøverdiar, og "rettferdig" fordeling er i utgangspunktet ikkje eit mål Ved revisjonen i 2009 vart Tilskot til bratt areal tatt bort, og denne vart erstatta med ei ordning der kommunane peika på områder som var særleg viktige å skjøtte Kvar av desse ordningane hadde ei ramme på 7-9 millionar kroner, eller om lag halvparten av miljøprogrammet Omlegginga fekk dermed betydelige økonomiske konsekvensar for mange bønder Desse spørsmåla vart tatt opp i jordbruksforhandlingane våren 2010, og det vart der bestemt at Møre og Romsdal skal gjeninnføre den gamle ordninga med Tilskot til drift av bratt areal Som konsekvens av dette blir nyordninga frå 2009 tatt bort Vi vidarefører ordningane med utsett jordarbeiding, skjøtsel av automatisk freda kulturminne, skjøtsel av kystlynghei ved beiting med utegangarsau og skjøtsel av spesielt verdifulle slåttenger og naturbeitemarker Arealtilskot til soner med særleg verdifullt kulturlandskap er utvida med ei sone i 2010, nemlig Buggestranda i Nesset Fylkesmannen i Møre og Romsdal ynskjer å arbeide mot å få med fleire soner i ordninga i 2011 Regionalt miljøprogram er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Programmet har for 2010 ei total ramme på 17,7 millionar kroner 2 Orientering om ordningane 21 Kven kan søkje? Føresetnaden for å kunne søkje tilskot frå dei ulike ordningane i miljøprogrammet, er at føretaket har rett på produksjonstilskot, og har miljøplan trinn 1 For å søkje på tilskot til skjøtsel av artsrike slåttenger og naturbeitemark, må føretaket ha miljøplan trinn 2 Tilskot kan også gjevast til beitelag godkjende av Fylkesmannen i Møre og Romsdal (gjeld ordninga tilskot til beitelag) 22 Søknadsfrist Fristen for å søkje om tilskot frå ordningane i regionalt miljøprogram er 20 august Det kan søkjast for dei dyr og det areal føretaket disponerer per 3107 Søknadsfristen for tilskot til beitelag er 1 november Beitelag søkjer om tilskot for tal dyr som kjem att frå utmarksbeite om hausten Fylkesmannen i Møre og Romsdal fastsett ein reduksjon i tilskot på kr 500 per dag søknaden vert levert etter søknadsfristen Søknader som vert levert meir enn 30 dagar etter fristen, skal avvisast 23 Søknadsskjema Søknaden skal framsetjast på skjema utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Skjema finn ein bak i dette heftet Eige søknadsskjema for tilskot til beitelag vert sendt til alle godkjende beitelag Nye søkjarar kan få skjema og rettleiingshefte hos kommunen 24 Vedtak, dispensasjon og klage Det er kommunen som fattar vedtak etter forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal Dersom eit føretak ikkje fyller vilkåra i forskrifta, kan Fylkesmannen i Møre og Romsdal i særlege tilfelle gje dispensasjon Søknad om dispensasjon skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og sendast til kommunen Dispensasjon vert berre gjeve der det er ei midlertidig årsak til at vilkåra ikkje er fylte Det vert ikkje gjeve varige dispensasjonar Vedtak fatta av kommunen, kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtak fatta av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, kan klagast til Statens landbruksforvaltning Klagefristen er 3 veker etter at søkar vart gjort kjend med vedtaket Klage på kommunale vedtak skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og sendast til kommunen Klage på vedtak fatta av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, skal stilast til Statens Landbruksforvaltning, og sendast til kommunen 3

4 25 Utbetaling Tilskotet vert utbetalt i mars/april Tilskotet vert utbetalt til det føretaket som disponerte dyra og/eller arealet per 3107 og som søkte Utrekna tilskot på under kr 300,- vert ikkje utbetalt Bankkontonummer må førast på søknaden Søkjarar som endrar bankkontonummer etter at søknaden er levert, men før utbetaling av tilskotet, må melde skriftleg frå om endring av kontonummer til kommunen Skjema for endring av kontonummer skal brukast 26 Kontroll Søkjarar er forplikta til å gje dei opplysningane som forvaltninga krev, og godta kontroll, dersom det blir kravd 27 Konsekvensar av feilaktige opplysningar Dersom det vert gjeve feil opplysningar i søknaden, som ville ha danna grunnlag for for høg utbetaling, kan tilskotet bli avkorta heilt eller delvis 28 Tilbakebetaling og motrekning For mykje utbetalt tilskot kan verte kravd tilbakebetalt eller motrekna i seinare tilskotsutbetalingar til føretaket Krav frå offentlege styresmakter, som gjeld føretaket si jordbruksverksemd, kan motreknast Dette kan til dømes gjelde tvangsmulkt for brot på dyrevernlova, dyrevelferdslova, husdyrkonsesjonslova eller ureiningslova Skuldig skatt og meirverdiavgift kan motreknast Det same gjeld ubetalte kommunale avgifter Utlegg frå namsmannen etter tvangsfullbyrdingslova kan også motreknast i tilskotsutbetalingar frå Regionalt miljøprogram 29 Kulturlandskapskrav Føretak som mottek tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, kan ikkje gjere inngrep i kulturlandskapet, utan at kommunen har gitt samtykke Normal skjøtsel av eigedomen vert ikkje rekna som inngrep 3 Tilskotsordningane 31 Tilskot til seterdrift med mjølkeproduksjon Formålet med ordninga er å oppretthalde og stimulere til auka bruk av setrane i fylket Dette for å ta vare på, vidareføre og vise fram setermiljøet og halde vedlike det biologiske mangfaldet som er knytt til denne driftsforma Formålet vil gjelde både dei sidene av seterkulturen som er knytt til bygningar, foredling av mjølka og stell av landskapet ved beiting og slått Føretak som har kyr eller geiter fordelt på to eller fleire setrar, kan berre få eitt setertilskot Derimot kan føretak som har kyr på ei seter og geit på ei anna, få tilskot for to setrar Der fleire samarbeider om setringa, skal tilskotet fordelast på tal deltakarar i fellessetra Deltaking er uavhengig av om ein har andel eller ei Dyra skal mjølkast på setra Godkjenning av nye setrar må sjåast i samanheng med det som finst av tradisjonell seterkultur på staden Jord som tidlegare har vore brukt til vanleg jordbruksdrift med heilårs busetnad, skal som hovudregel ikkje godkjennast Det er med andre ord ein føresetnad at seterområdet er eit tillegg til den daglege gardsdrifta, i eit område der det ikkje er mogleg eller naturleg å bu heile året På ei seter kan det vere fleire seterhus, der ulike føretak driv setring For at seterdrifta til eit føretak skal definerast som eiga seter og ikkje fellesseter, skal det ikkje vere nemneverdig samarbeid med andre føretak om drifta Kvart føretak skal til dømes ha åtskild husrom til mjølking, med eige mjølkeanlegg og tank Ekstra tilskot til seterdrift med mjølkeproduksjon og foredling for å få ekstra tilskot: 1 Det skal bu folk på setra i minst 5 veker om sommaren 2 Minst 3 kyr eller 12 geiter skal mjølkast på setra kvar dag i minst 5 veker 3 Mjølka skal vidareforedlast på setra 4 På setra skal det vere hus for opphald og overnatting, fjøs og rom for handtering av mjølka 5 Setra skal vere tilgjengeleg for besøk Dette skal gjerast kjent ved skilting, annonsering, eller på annan måte 6 Produksjonen må vere godkjent av Mattilsynet 4

5 På seter som får ekstra tilskot, bør det vere mogeleg å få kjøpe lokalt foredla mjølkeprodukt Vising av seterkulturen ved td demonstrasjon av tradisjonelle driftsformer som kinning, separering, ysting, ljåslått, kvessing av ljå, hesjing, lauving osv vil vere svært positivt Grupper, som td skuleklasser, kan på denne måten få oppleve seterkulturen ved smak, lukt og eigen deltaking i aktivitetar Førebels sats: Kr per seter Seterdrift med mjølkeproduksjon ,- Seterdrift med mjølkeproduksjon og foredling ,- 32 Tilskot til beitelag Formålet med ordninga er å legge tilhøva til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, å redusere tap av dyr på utmarksbeite gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målretta fellestiltak i beiteområda Tilskot kan gjevast til beitelag som er godkjende av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og som organiserer felles beitebruk i utmark for sau, geit, storfe og hest i minimum 5 veker i sommarhalvåret Mjølkande kyr og geit, samt dyr som heile beitesesongen beitar på innmark, er ikkje omfatta av ordninga Det kan søkjast om tilskot til drift av beitelaga gjennom Regionalt miljøprogram, og søknadsfristen er sett til 1 november For tilskot til investeringar kan det søkjast gjennom ordninga Organisert beitebruk (tidlegare SMIL) Kontakt kommunen for meir informasjon Tilskot vert gitt med eit fast beløp per storfé og per småfé, som kjem att frå beite om hausten Sjå utbetalingsrundskriv, som vert utsend i februar 2011 Godkjenning og krav til beitelag Beitelag skal godkjennast i det fylket der beitinga føregår Søknad om godkjenning av lag skal stilast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og sendast til kommunen for uttale Beitelag som var godkjende innan , treng ikkje ny godkjenning Laga må ha minst 3 medlemmar og 150 småfeeiningar 1 småfeeining = 0,1 storfé = 0,1 hest = 1 sau = 1 lam = 1 geit = 1 kje Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan komme med pålegg om samanslåing eller deling av lag 1 Husdyrhaldet, som er omfatta av beitelaget si verksemd, må drivast i samsvar med lover og forskrifter som gjeld for husdyrhald 2 Beitelaget må vere registrert i Einingsregisteret 3 Laget skal vere ope for alle brukarar som har tilgang til utmarksbeite i eit område der samarbeid kan fremje bruken av beiteområda 4 Laget skal bruke alle tilskot til laget til å fremje den organiserte beitebruken i området gjennom felles tiltak Tilskotet kan ikkje betalast direkte ut til medlemmane i beitelaget 5 Laget skal organisere effektivt og forsvarleg tilsyn og sanking av eigne og andre sine dyr i laget sitt område, tilpassa lokale forhold Beiteområdet skal inspiserast minst ein gong per veke, i samsvar med «Forskrift om velferd for småfe» 6 Laget skal samarbeide med tilgrensande lag når det kan effektivisere ressursbruk og utnytting av beita Dette gjeld særleg sanking og ettersanking 7 Laget skal notere på fastsett skjema opplysningar om gjennomført tilsyn (dato, tilsynsrunde, unormale tilhøve i beiteområdet og tiltak som er sett i verk) Norsk Sau og Geit har utarbeidd skjema eller notisbøker for formålet Fylkesmannen i Møre og Romsdal og kommunen kan be om å få lagt fram denne dokumentasjonen 8 Laget skal sende årsrapport på fastsett skjema til kommunen Førebelse satsar: Kr per dyr Sau, lam, ammegeit og kje 5,- Storfe og hest 12,- 5

6 33 Tilskot til drift av bratt areal Dei brattlendte bruka som framleis er i drift, representerer ein viktig del av kulturlandskapsverdiane i fylket Dette gjeld både biologisk mangfald, kulturminne og landskap Formålet med ordninga er å sikre framleis drift på bratt jordbruksareal Tilskot kan gjevast til føretak som driv minimum 10 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord med ei helling på 1:5 eller brattare Arealet skal haustast ved slått eller beiting Alt areal som fyller vilkåra, dannar grunnlag for utbetaling, også dei første 10 dekar Areal som berre vert beita, skal om nødvendig pussast slik at ein ikkje får oppslag av tuegras, høge urter eller kratt Førebels sats: Kr per daa Areal 1:5 eller brattare 200,- 34 Tilskot til utsett jordarbeiding av kornareal og eittårig raigras Føremålet med ordninga er å unngå jordarbeiding om hausten og stimulere til etablering av vegetasjon for å redusere erosjon og avrenning frå kornareal Tilskot vert gjeve for kornareal og eittårig raigras der jordarbeidinga vert utsett til våren Det er differensierte satsar for areal med og utan fangvekst Det er same sats uansett klasse for erosjonsrisiko Søkjarar fører opp det arealet ein planlegg å utsetje jordarbeidinga på Kommunen må varslast om endringar innan 01 november Førebelse satsar: Kr per daa Utsett jordarbeiding utan fangvekst 80,- Utsett jordarbeiding med fangvekst 120,- 35 Tilskot til stell av automatisk freda kulturminne på innmark Formålet med ordninga er å synleggjere automatisk freda kulturminne, som ein viktig ressurs for identitet, kunnskap og oppleving Ordninga gjeld automatisk freda kulturminne som er synlege på overflata, som ligg på innmark og som ikkje er sterkt skada eller øydelagt Det er òg ein føresetnad at kulturminna er registrerte i minst eitt av følgjande offentlege register: Riksantikvaren sin database "Askeladden" Økonomisk kartverk Møre og Romsdal fylke sitt arkeologiske arkiv Det kan gjevast tilskot til inntil 20 kulturminne per føretak Førebels sats: Kr per kulturminne Kulturminne på innmark 1 000,- 6

7 36 Tilskot til føretak som skjøttar kystlynghei ved beiting Formålet med ordninga er å stimulere til tradisjonell skjøtsel av område med kystlynghei gjennom hald av sau som beitar ute heile året, der dyra tek opp det vesentlege av næringstrongen frå beite : 1 Dyra må gå ute heile året og hente hovuddelen av fôret frå kystlynghei 2 Produksjonen må vere godkjent av Mattilsynet 3 Føretaket må ha miljøplan trinn 2 som inneheld skjøtselsplan for kystlyngheia Førebelse satsar: Kr per dyr Sauer over 1 år, 1-75 dyr 150,- Sauer over 1 år, dyr 75,- 37 Tilskot til skjøtsel av artsrike slåtteenger og naturbeitemark Formålet er å stimulere til skjøtsel av verdifulle slåtteenger og naturbeitemarker, slik at ikkje det biologiske mangfaldet eller andre kvalitetar vert forringa Tilskot kan gjevast til føretak som skjøttar artsrik slåtteeng eller naturbeitemarker i samsvar med skjøtselsplan godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Det kan gjevast tilskot for inntil 500 daa artsrike slåtteenger og inntil 6000 daa naturbeitemarker for heile fylket Dersom det vert søkt om tilskot til meir areal, vil alle få redusert satsen tilsvarande : 1 Areal som skal ha tilskot, må ligge i Naturbase, eller vere registrert og planlagt innlagt i Naturbase som slåttemark eller naturbeitemark på innmark med verdi A eller B 2 Areal som ikkje eller i liten grad har vore gjødsla skal prioriterast 3 Arealet må være i slik hevd, at dei verdiane som ligg til grunn for utvelginga framleis er til stades, eller vil kome attende ved planlagt restaurering 4 Bruket skal ha miljøplan trinn 2, der arealet er registrert med godkjent skjøtselsplan Førebelse satsar: Kr per daa Skjøtsel av artsrike slåtteenger 1000,- Skjøtsel av naturbeitemarker, 1 40 daa 125,- Skjøtsel av naturbeitemarker, >= 41 daa 75,- 38 Tilskot til areal i soner med særleg verdifullt kulturlandskap Formålet med ordninga er å stimulere til vidare drift i område med særskilt verdifullt kulturlandskap og marginalt jordbruk Dei ulike sonene er teikna inn på kart, som finst i kommunen Det er prioriteringane i dei nasjonale registreringane av verdifulle kulturlandskap og registreringane i Storfjordprosjektet som er lagt til grunn når det er valgt ut 12 viktige område som mål for denne ordninga Nye område kan kvalifiserast på grunnlag av godkjente registreringar Dei 12 områda er avgrensa slik: 1 Grøvuvassdraget i Sunndal kommune: Alt areal som har avløp til elva Grøvu frå og med Børstølen og oppover 2 Eikesdalen i Nesset kommune: Alt areal frå og med gardane Vike og Hoem og oppover 3 Romsdalen i Rauma kommune: Alt areal frå Trollveggen til Oppland grense 4 Storfjordområdet: a Stordal kommune: Dyrkornvassdraget og Stordalsvassdraget ovanfor Vad bru (Nøredalen) b Stranda kommune: Heile Geirangerbygda og alle fjordvendte gardar på begge sider av fjorden med Ljøen til og med Liene, vidare på austsida av fjorden frå og med Ansok til grensa mot Stordal c Norddal kommune: Alle bygdene på sørsida av fjorden frå og med Tafjorden til og med Indreeide 7

8 5 Norangsfjorden og Norangsdalen i Ørsta kommune 6 Runde, Nerlandsøya og Skorpa i Herøy kommune 7 Området ved Alnes fyr i Giske kommune 8 Tautra i Midsund kommune 9 Hustadvika i kommunane Fræna, Eide og Averøy a Fræna kommune: Budaværet og alt areal vest for Nasjonal Turistveg frå Bergset til grensa mot Eide kommune b Eide kommune: Vevangbygda og Årsbogen c Averøy kommune: Sona omfattar øyane langs Atlanterhavsvegen Videre vert sona avgrensa slik at den omfattar eksisterande jordbruksareal i områda nordaust for Atlanterhavsvegen, til og med Storesandøy, Hasseløyseter og området rundt Vågvatnet Deretter går avgrensinga sørover til fylkesveg 250 (Staurnesvegen) og følgjer denne til krysset med riksvei 64 Mot sør vert området avgrensa av riksveg 64 mellom krysset med Staurnesvegen og krysset med Atlanterhavsvegen, vidare av fylkesveg 247 så langt sør som til og med Grovaneset 10 Sørsmøla i Smøla kommune: Alle gardane frå og med gnr 14 Kuløy, til og med gnr 42 Skarpnes Ordninga omfattar ikkje dei nydyrka myrane på Holmsvassmyra, Røkmyra og Jøstølmyra 11 Heile Ulla i Haram kommune, unnateke fjellet Frå bruvegen på Flem og heile nordsida av Flemsøy/ Skuløy til og med nordligaste garden på Nogva 12 Areala på Bugge i Nesset kommune; frå og med Breivika til og med Bleineset Det vert gjeve tilskot til areal som ligg innanfor desse sonene, og som er godkjent for areal- og kulturlandskapstilskot i produksjonstilskotsordninga Arealet skal haustast ved slått eller beiting Fulldyrka og overflatedyrka areal som berre vert beita, skal om nødvendig pussast, slik at ein ikkje får oppslag av tuegras, høge urter eller kratt Førebels sats: Kr per dekar Fulldyrka og overflatedyrka areal innanfor definerte soner 125,- Innmarksbeite innanfor definerte soner 75,- 8

9 4 Forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal Fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal med heimel i lov av 12 mai 1995 nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14 desember 2004 frå Landbruks- og matdepartementet Kapittel I Generelle føresegner 1 Føremål Føremålet med tilskotsordningane er å medverke til eit aktivt og bærekraftig jordbruk, ivareta kulturlandskapet og redusere forureininga frå jordbruket 2 Virkeområde Forskrifta gjeld for Møre og Romsdal fylke Tilskot kan gjevast til føretak som har rett til tilskot etter forskrift om produksjonstilskot i jordbruket Det er ein føresetnad at føretaket har oppdatert og godkjent miljøplan trinn 1 Tilskot kan òg gjevast til beitelag godkjente av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan gi utfyllande føresegner til denne forskrifta 3 Tilskotsatsar m m Tilskot vert gjeve etter satsar, soner, definisjonar mm fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 4 Søknad og utbetaling Søknad skal framsettast på eige skjema, og innan søknadsfrist fastsett av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal fastset reduksjon av tilskot for søknader, som vert levert inntil ein månad etter søknadsfristen Innvilga tilskott vert utbetalt til det føretaket som søkte Tilskotet kan ikkje overdragast til eige eller pant Kapittel II Tilskotsordningane 5 Tilskot til seterdrift med mjølkeproduksjon Tilskot kan gjevast til føretak som har heile eller deler av mjølkeproduksjonen på seter i minst 5 veker i sommarhalvåret Produksjonen må skje innafor kvote, eller i samsvar med forskrift om fritak frå overproduksjonsavgift ved lokal foredling av mjølk Det kan gjevast ekstra tilskot til føretak med seter, der råvarene frå setra blir foredla på setra 1) Jf Forskrift av 7 januar 2003 nr 14 om kvoteordningen for melk 2 2) Jf Forskrift av 24 juni 2003 nr 777 om fritak frå overproduksjonsavgift ved lokal foredling 6 Tilskot til beitelag Tilskot kan gjevast til drift av godkjente beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 veker i sommarhalvåret 7 Tilskot til drift av bratt areal Tilskot kan gjevast til føretak som driv minimum 10 daa fulldyrka eller overflatedyrka jord med ei helling på 1:5 eller brattare Arealet må haustast ved slått eller beiting 8 Tilskot til utsett jordarbeiding av kornareal og eittårig raigras Tilskot kan gjevast til føretak som utset jordarbeiding av kornareal eller eittårig raigras til våren 9 Tilskot til stell av automatisk freda kulturminne Tilskot kan gjevast til føretak som skjøttar automatisk freda kulturminne på innmark Kulturminnet skal vere registrert i register godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kulturminnet skal ikkje vere sterkt skada eller øydelagt 10 Tilskot til føretak som skjøttar kystlynghei ved beiting Tilskotet kan gjevast til føretak som held ved like område med kystlynghei gjennom hald av sau som beiter ute heile året, og tek opp det vesentlege av næringstrongen frå beite Det er ein føresetnad at føretaket har utarbeidd miljøplan trinn 2 med plan for årleg skjøtsel av desse areala 11 Tilskot til skjøtsel av artsrike slåttenger og naturbeitemarker Tilskot kan gjevast til føretak som skjøttar gamle slåttenger og naturbeitemarker som er spesielt verdfulle for biologisk mangfald i kulturlandskapet Det er ein føresetnad at føretaket har utarbeidd miljøplan trinn 2 med plan for årleg skjøtsel av desse areala Skjøtsel skal vere i samsvar med plan godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 9

10 12 Tilskot til areal i soner med særleg verdifullt kulturlandskap Tilskot kan gjevast til føretak som driv jordbruksareal innafor nærare avgrensa soner med særleg verdifullt kulturlandskap Kapittel III Rettar, plikter, sanksjonar mm 13 Kulturlandskapskrav Føretak som mottek tilskot gjennom regionalt miljøprogram, kan ikkje gjere inngrep i kulturlandskapet, utan at kommunen har gitt samtykke Normal skjøtsel av eigedomen vert ikkje rekna som inngrep For brot på denne føresegna gjeld 17 om avkorting tilsvarande 14 Vedtak, dispensasjon og klage Vedtak etter denne forskrifta vert fatta av kommunen Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan i særlege tilfelle gje dispensasjon frå reglane i denne forskrifta Vedtak fatta av kommunen kan påklagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vedtak fatta av Fylkesmannen i Møre og Romsdal kan påklagast til Statens landbruksforvaltning 15 Opplysningsplikt og kontroll Føretak som søkjer om tilskot etter denne forskrifta har plikt til å gje alle nødvendige opplysningar som kommunen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal eller Statens landbruksforvaltning krev for å kunne behandle søknaden Kommunen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og Statens landbruksforvaltning fører kontroll med at utbetalinga av tilskot er rett, og skal ha tilgjenge til all bokføring, korrespondanse og dokumentasjon som gjeld tilskotet Kontroll kan også skje ved teljing av dyr og måling av areal 16 Avkorting ved brot på forskrifta Dersom føretaket aktlaust eller forsettleg har gjeve feil opplysningar i søknaden som har eller ville ha danna grunnlag for urettvis utbetaling av tilskot, kan tilskotet avkortast heilt eller delvis 17 Avkorting ved brot på anna regelverk Dersom føretaket driv eller har drive verksemda si i strid med regelverk for jordbruksverksemd, kan heile eller deler av tilskotet haldast attende til forholdet er retta Er det ved brot på slikt regelverk vist grov aktløyse eller forsett, kan tilskotet avkortast heilt eller delvis 18 Utrekning og innkrevjing av avkortingsbeløp mm Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskot som følgje av vedtak om avkorting etter 16 og 17, kan krevjast tilbakebetalt frå mottakaren eller motreknast i seinare tilskotsutbetalingar Tilsvarande gjeld der føretaket som følgje av manglande oppfylling av vilkår i denne forskrifta eller av andre grunnar har motteke ei utbetaling som føretaket ikkje har rett til I tillegg til avkortingsbeløpet kan det krevjast rente etter lov av 17 desember 1976 nr 100 om forseinka betaling mm med tilhøyrande forskrifter Der mottakaren ikkje var i aktsam god tru om utbetalinga, kan renter krevjast frå det tidspunktet då tilbakebetalingskravet kom fram til føretaket Ved grov aktløyse eller forsett kan renter krevjast frå tidspunktet for utbetalinga av det urettmessige tilskotet Krav frå offentleg myndigheit som spring ut av føretaket si jordbruksverksemd kan motreknast i seinare utbetalingar av tilskot til miljøtiltak til føretaket 19 Iverksetjing Forskrifta trer i kraft frå Samtidig blir forskrift av om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal oppheva

11 Produksjonar Alle dyr, areal og kulturminne som fyller vilkåra og som føretaket disponerer pr 3107 skal førast opp Seterdrift med mjølkeproduksjon Tal medlemmer Kode For kommunen 580 Eiga seter 581 Eiga seter med foredling av produkt 585 Fellesseter 586 Fellesseter med foredling av produkt Drift av bratt areal Tal daa Kode For kommunen 595 Fulldyrka, overflatedyrka areal med helling 1 : 5 eller brattare 596 Utsatt jordarbeiding av kornareal Tal daa Kode For kommunen 520 Kornåker uten fangvekst 521 Eittårig raigras Kornåker med fangvekst 525 Stell av automatisk freda kulturminne på innmark Tal kulturminne Kode For kommunen 590 Automatisk freda kulturminne på innmark 590 Skjøtsel av kystlynghei Tal dyr Kode For kommunen 560 Sauer over 1 år som går ute heile året 560 Artsrike slåtteenger og naturbeitemarker Tal daa Kode For kommunen 591 Skjøtsel av artsrike slåtteenger Skjøtsel av verdifulle naturbeitemarker 592 Areal i soner med særlig verdifullt kulturlandskap Tal daa Kode For kommunen 510 Fulldyrka og overflatedyrka jord innafor sone Innmarksbeite innafor sone 512 Kontrollsum Tal For kommunen Sum alle rader på denne sida Eigenfråsegner Miljøplan For søkjaren For kommunen Har føretaket miljøplan trinn 1 i samsvar med forskrifta? Ja Nei Ja Nei Har føretaket miljøplan trinn 2 i samsvar med forskrifta? Ja Nei Ja Nei Avgiftspliktig omsetning For søkjaren For kommunen Er føretaket registrert i mva-manntalet, eller hatt avgiftspliktig Ja Nei Ja Nei omsetning Tal på minst kroner i perioden ? RMPMR-010N 2

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal B Føretaket sitt organisasjonsnummer, namn og adresse Søknads- og registreringsskjema for Tilskot gjennom Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2010 Føretaket sitt bankkontonummer Føretaket sitt driftssenter Kommunenr Gardsnr Bruksnr Festenr Løpenr Søknadsfrist , Registreringsdato Sjå rettleiingsheftet om utfylling av dette skjemaet Prosjektkommune Kommunenr Epostadresse Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønsker å kommunisere direkte med utøvarar i landbruksnæringa via epost Dersom du er interessert i å motta informasjon via epost, kan du oppgi epostadressa her Søkjaren si underskrift Eg forsikrar at alle opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte, og er kjend med reglane i forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram ved søknadsomgangen Sted og dato Underskrift Med sikte på å redusere foretaka sine oppgåvebyrder, kan opplysningar henta inn i dette skjemaet i medhold av lov om Oppgaveregistrering 5 og 6, heilt eller delvis bli nytta også til andre offentlige organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane Vend deg til Oppgaveregisteret på telefon , dersom du ønskjer opplysningar om eventuell samordning Kommunen si behandling Søknaden om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram er Godkjend for vidare behandling Avslått Avvist Tal dagar for seint levert søknad Merknader Målform Skjemaet er på nynorsk Bokmålsutgåve finst på wwwfmmrno For kommunen Periode Kommunen sitt stempel Motteke dato 2010 Stad Kommunen si underskrift Dato 2010 RMPMR-010N 1 EKHno miljømerket trykksak

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 29.06.2012 2012/4663/MAHA/ Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Marianne Aas Halse, 71 25 81 51 Vår ref. Til kommunane i Møre og Romsdal

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND

FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND FORSKRIFT OM TILSKOT TIL REGIONALE MILJØTILTAK I HORDALAND Heimel: Fastsett av Fylkesmannen i Hordaland 9.juni.2016 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Kap. I Generelle bestemmelser

Kap. I Generelle bestemmelser Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2013 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap

Kap. I Innledende bestemmelser. Kap. II Ordninger for tiltak innen kulturlandskap Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark dd.mm.2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak

Detaljer

Regional samling april/mai 2014

Regional samling april/mai 2014 Regional samling april/mai 2014 Organisert beitebruk generelt Forskrift - høyringsforslag i korte trekk Anna info om beitelag Tap av sau -vs- rovvilterstatning Svanhild Aksnes, Fylkesagronom i Husdyr 1

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013

Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Rundskriv 14/1-3 Kommunen Fylkesmannen Kontaktperson: Vår dato: 04.02.2014 Vår referanse: 14/1-3 Rundskriv erstatter: Utbetaling av produksjonstilskot etter søknad med frist 20. august 2013 Hovudutbetaling

Detaljer

2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november

2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november Rettleiingshefte for Tilskot til organisert beitebruk i Regionalt miljøprogram for Rogaland 2016 NB! Ny søknadsfrist er 15. november Førebels satsar: kr 20 per heimsanka sau/geit/storfe Regionalt miljøprogram

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling

6/10. Fylkesmennene Kommunane. For kommunen: Fylkesmannen. Williksen. Jan-Endre. dep.no 29.01.2010 201000001 6. Utbetaling Rundskriv 6/10 Kontaktperson: Vår dato: Vår referanse: Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunane For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Cathrine

Detaljer

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal

Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Utvalde kulturlandskap i M. og R. Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Fjellgardane og seterdalane i øvre Sunndal T Utvalde kulturlandskap: Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Felles synfaring:

Detaljer

Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland

Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland Forskrift om tilskot frå Regionalt miljøprogram i Hordaland Fastsett av fylkesmannen i Hordaland XX. XX. XX med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) 3 og 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14.

Detaljer

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning

Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og. Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Virkemiddel knytt til forvaltning av biologisk og Statens landbruksforvaltning genetisk mangfald i kulturlandskapet Av Øystein Jorde Rådgjevar, Statens landbruksforvaltning Hovudpunkt Miljøprogram Økonomiske

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR

FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR VEDTEKTER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) FOR NORDDAL KOMMUNE Vedtak iformannskapet 16.11.04: Handlingsplanen for SMIL + skogbrukstiltak vert vedteken slik som utkastet. Vedtektene for SMIL

Detaljer

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene

Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Effekten av tiltak i landbruket Fakta om ekstra tiltak og utviklinga av landbruket i verdsarvområdet og randsonene Seminaret Kulturlandskap i fare! - Geiranger 15. mai 2017 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden

Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden Strategiplan for bruk av SMIL-midlar i Hægebostad kommune Perioden 2013-2015 Korleis fungerer SMIL-ordninga? Frå og med 1/1-2004 vart SMIL-ordninga overført frå fylkesmannen til kommunane. Dette inneber

Detaljer

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn

Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Drift av beitelag - organisert beitebruk Søknad i Altinn Beitelagsleiar skal sende inn søknaden på vegne av heile beitelaget. Det er derfor viktig at beitelagsleiaren har denne retten i Altinn. Om beitelagsleiaren

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I VANYLVEN KOMMUNE 2005-2008 Utarbeidd av Vanylven

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Forskrift om tilskot til avløysing

Forskrift om tilskot til avløysing Gjelder fra: 06.07.2010 - HISTORISK VERSJON Dato 08.11.2006 nr. 1227 Departement Landbruks- og matdepartementet Avd/dir Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2006 hefte 14 Ikrafttredelse 01.01.2007 Sist endret

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 02.08.2013 2013/5089/ARHD/410 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Arnold Hoddevik, 71258154 Vår ref. Kommunane i Møre og Romsdal

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk

Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for UKL-områda naturmangfald kulturminne - jordbruk Gode mål for Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal Sunndal kommune i Møre og Romsdal Gode mål i vårt område: Skjøtta areal 820 Skjøtta

Detaljer

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Veiledningshefte 2014 Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark Søknadsfrist 1. oktober 2014 2 Regionalt miljøprogram Husk søknadsfrist 1. OKTOBER 2014 REGIONALT MILJØPROGRAM

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal

Fagsamling tilskotsforvaltning. 4 - jordbruksareal Fagsamling tilskotsforvaltning 4 - jordbruksareal Produksjonstilskot, 4, jordbruksareal Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Minst 50 % av arealet skal vere dekka av grasartar og beitetålande

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysningar Har du søkt om tilskot før, er grunnopplysningane

Detaljer

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2013 2016 Miljøprogrammet vart sett i verk frå 1. juli 2013, og er endra frå 1. juli 2014, etter samråd med organisasjonane i landbruket.

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet?

Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Korleis ta vare på landbruket og utviklinga av næringa gjennom fylkesplanarbeidet? Fylkesplanseminar juni 2012 Synnøve Valle Disposisjon Landbruket i Møre og Romsdal Landbruksmeldinga for MR Landbruket

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot i jordbruket SLF 051 N Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskot i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendast frå og med registreringsdato 31.7.2010 Søknaden kan sendast elektronisk på www.slf.dep.no

Detaljer

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Regionale miljøtilskot. Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionale miljøtilskot Arnold Hoddevik, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Virkemiddel og samarbeid i landbruket i Møre og Romsdal Tidleg spreiing av husdyrgjødsel, felles «gjødselbank» Generelt målstruktur

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram Regionalt miljøprogram Samling for kommunal landbruksforvaltning 12. mars 2014 Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 RMP på 90 minutt 45 minutt: Overblikk på 2013 og endringar i 2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Tilskudd til avløsning ved sykdom mv Gjennomgang av regelverk og saksbehandlingsrutiner v. seniorrådgiver Line Silberg van der Velde Seksjon forskning, velferds- og pristilskudd, Landbruksdirektoratet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Om gjødslingsplanlegging

Om gjødslingsplanlegging Om gjødslingsplanlegging Landbruk Nordvest 6. oktober 2015 Forskrift om produksjonstilskot 1 bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk 2 tilskot til dei som driv vanleg jordbruksproduksjon 4 tilskot

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Luster 27. april 2017 Bakgrunn Store summar utbetalt årleg

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune

Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune Avkorting i produksjonstilskot erfaringar frå Finnøy kommune v/ Silke Ullrich Tilskotssamling Fylkesmannen i Rogaland 28.08.2013 Avkorting Feil oppdaga under stadleg kontroll har ikkje sau runding i antall

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE

STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE VANYLVEN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdelinga STRATEGIPLAN FOR BRUK AV MIDLAR TIL SÆRSKILDE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) OG NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) I VANYLVEN KOMMUNE 2013-2016 Postadresse:

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2014 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me håpar at du vil søke elektronisk. I denne brosjyra finn du ei beskriving av

Detaljer

Søk regionale miljøtilskot elektronisk

Søk regionale miljøtilskot elektronisk Søk regionale miljøtilskot elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne foldaren er det ei skildring av korleis

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi

Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi Spesielle miljøtiltak i jordbruket Tiltaksstrategi 2017-2020 1 INNHALD side 1. Innleiing 3 2. Prosess og lokal forankring 3 3. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 3 3.1 Mål med ordninga 3 3.2 Verdiar

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.07.2014 2014/4346/ARHD/ Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. rådgivar Arnold Hoddevik, 71258154 Vår ref. Kommunane i Møre og Romsdal Rundskriv

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal 2013 2016 Miljøprogrammet vart sett i verk frå 1. juli 2013, og er endra frå 1. juli 2014, 1. juli 2015 og 1. juli 2016, etter

Detaljer

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk

Søk regionalt miljøtilskot elektronisk Søk regionalt miljøtilskot elektronisk I 2016 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Vi håper du søkjer elektronisk! Dette er ei omtale av korleis du søkjer elektronisk

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 18. mai 2017 kl. 12.20 PDF-versjon 7. juni 2017 16.05.2017 nr. 593 Forskrift om miljøtilskudd

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden

Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden Tiltaksstrategi for bruk av SMIL-midlar for perioden 2016-2019 Radøy Kommune Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen

Detaljer

Landbruksinteresser i verneområda i Dovre og Lesja. Ellen Marie Sørumgård Syse

Landbruksinteresser i verneområda i Dovre og Lesja. Ellen Marie Sørumgård Syse Landbruksinteresser i verneområda i Dovre og Lesja Ellen Marie Sørumgård Syse Beiteressursar i Lesja og Dovre Av Dovre kommune sine totalt 1 364 km 2, ligg om lag 90% over 900 moh. Tilsvarande ligg om

Detaljer

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning

Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Eresfjord og Vistdal Statsallmenning Nesset Fjellstyre Nesset Fjellstyre administrerer bruksretter og herligheter (lunnende) i Eresfjord og Vistdal Statsallmenning (EVS). Statskog SF er hjemmelshaver og

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD

OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD OFTE STILTE SPØRSMÅL - REGIONALE MILJØTILSKUDD I BUSKERUD Må jeg ha levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune

Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune 29.05.2016 Kommentarar frå Røyrvik Kraft til høyringsfråsegner for Røyrvik og Øyrane kraftverk i Gloppen kommune RØYRVIK KRAFT SUS NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Dykkar ref.:

Detaljer

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013

Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.01.2013 4070/2013 Guri Bugge Tlf: 71 25 88 29 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Hurtigladestrategi Bakgrunn Fylkesutvalet vedtok på møte

Detaljer

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving

Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving Kolbjørn Megård Fylkesmannen i Møre og Romsdal Høstkonferansen Geiranger 06.11.02 1 BA-avfall: Miljøproblem Dei viktigaste miljøproblema knytt

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Prosjekt sau og utmark

Prosjekt sau og utmark Årdal, Lærdal og Aurland Prosjekt sau og utmark 2012-2016 prosjektplan søknad om prosjektmidlar Innhald 1. Bakgrunn... 2 2. Mål... 2 3. Tiltak korleis nå måla?... 4 4. Organisering og roller... 4 5. Økonomi...

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Ål kommune Ingvild Sundgot og Marit Torsrud Nerol Tre søknadskilder: 1 : Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) - kommunen 2 : Tilskot til tiltak i

Detaljer

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016

Produksjonstilskot. Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Produksjonstilskot Kjellfrid Straume og Solfrid Mygland Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter vinter/vår 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlane Riksrevisjonen Bondelaget Bonde- og småbrukarlaget

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Mange utfordringar med meir beiting

Mange utfordringar med meir beiting Mange utfordringar med meir beiting Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet i Noreg, der knapt 4% av

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer