HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR"

Transkript

1 AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR OG MEISTRING I ELDRE ÅR / ORGANISERING AV HELSE- OG SOSIALTENESTER TIL ELDRE ERNÆRING OG HELSE 1 GLOBAL KNOWLEDGE HELSEPSYKOLOGI MASTERSTUDIUM I ORGANISASJON OG LEIING MILJØTERAPI LINDRANDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG 1 PSYKISK HELSEARBEID PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE RETTLEIING - INNFØRINGSKURS RETTLEIING RUSPROBLEMATIKK SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ ENTREPRENØRSKAP OG DIGITAL FORMIDLING SLAGBEHANDLING BASERT PÅ BOBATHKONSEPTET SOSIOLOGI OG IDÉFAG SPESIALPEDAGOGIKK HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE AR

2 TVERRFAGLEGE AR Du opna brosjyren flott. HSF vil å gje deg og arbeidsplassen din ein sjanse til å auke kompetansen. Det vart kanskje ikkje denne vinteren. No er sjansen her igjen. Hausten 2010 og våren 2011 tilbyr vi nye og fornya tverrfaglege utdanningar som held tritt med utfordringane menneske og samfunn gjev i 2010 og framover. Merk deg at her hos oss betalar du berre kr 575 i semesteravgift for å ta vidareutdanning. Velkommen til HSF! Studiepoeng: 30 ( ) Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå, bachelorgrad eller tilsvarande i helse-, sosial-, eller idrettsfag, allmennlærarutdanning. Andre med minimum treårig høgare utdanning (eller tilsvarande) med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , e-post: Caisa Hedlund, tlf , e-post: Vil du ta Master i helse og sosialfag, start ved HSF! AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSEFREMJANDE ARBEID Dei to emna i vidareutdanninga Aktiv omsorg er godkjende som valfrie emne i masterutdanninga Meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. Personar med treårig utdanning på høgskulenivå eller tilsvarande, som ynskjer å ta vidareutdanning for å auke kompetansen på aktiv omsorg i arbeid med menneske med ulike behov. Betydinga av fysisk aktivitet og friluftsliv som helsefremjande faktorar Å ha forståing for kva eit aktivt liv har å seie for livskvalitet og helse Å planlegge og sette i verk tiltak og prosjekt som bidreg til fysisk aktive brukarar Å vere kritisk til, og reflektere over eigen praksis Aktiv omsorg; fysisk aktivitet og naturopplevingar i helsefremjande arbeid er ei vidareutdanning på 30 studiepoeng. Den er oppbygd av to emne på 15 studiepoeng. Kvart emne har tre samlingar à fire dagar. Emnet Omsorgsprofil med vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv går hausten 2010 og emnet Fysisk aktive brukarar går på våren 2011.

3 AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA NYTT STUDIETILBOD Sjukepleiarar i første- og andrelinjetenesta Behandling av akutte hjarte- og sirkulasjonsproblem Behandling av akutte respirasjonsproblem Infeksjonar Sårbehandling Smertebehandling Postoperativ sjukepleie Evidensbasert sjukepleie Kommunikasjon og samhandling Diabetes Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Bachelorutdanning i sjukepleie eller tilsvarande Elisabeth Solheim, tlf , e-post: Det er lagt opp til fem til sju samlingar, totalt dagar, og arbeid mellom samlingane. ALDRING OG ELDREOMSORG, For komande studieår tilbyr vi tre av fire emne innanfor vidareutdanninga på 60 studiepoeng. EMNE I: SOMATISKE SJUKDOMMAR OG MEISTRING I ELDRE ÅR Helse- og sosialarbeidarar som ønskjer auka kunnskap og handlingsberedskap i møte med eldre i ulike livssituasjonar. Aldring og eldre menneske sine livsvilkår Somatiske sjukdommar relatert til høg alder Meistring, sorg og tapsreaksjonar i alderdommen Tre fellesamlingar, totalt 9 dagar. Du må også rekne med ein del arbeid mellom samlingane. Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, haust 2010 utdanning frå høgskule eller universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Toril Midtbø, tlf , e-post: ALDRING OG ELDREOMSORG, EMNE II: ORGANISERING AV HELSE- OG SOSIALTENESTER TIL ELDRE Helse- og sosialarbeidarar som ønskjer auka kunnskap om leiing, drift og utvikling av mindre einingar innan helse- og sosialsektoren. Systematisk planlegging og individuell planlegging IKT i helse og sosialsektoren Offentleg sakshandsaming knytt til eldreomsorga Kvalitet og kommunikasjon Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, vår 2011 Opptakskrav: Treårig helse- eler sosialfagleg utdanning frå høgskule/universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Toril Midtbø, tlf , e-post: Studiet er bygd opp med tre samlingar med forelesingar, seminar og gruppearbeid, totalt ni dagar ALDRING OG ELDREOMSORG, EMNE IV: FORDJUPING I ALDRING OG ELDREOMSORG NYTT STUDIETILBOD Helse- og sosialpersonell i første- og andrelinjetenesta Med utgangspunkt i eigen praksis, set dette emnet fokus på ulike former for forskings- og utviklingsarbeid. Du tileignar deg fordjupingskunnskap om eit avgrensa valt emne. Arbeidet skal munne ut i ei fordjupingsoppgåve. Det er lagt opp til tre fellessamlingar, totalt ni dagar. Hovudtyngda av arbeidet dette semesteret er relatert til fordjupingsoppgåva. Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, haust 2010 Opptakskrav: Fullført minst to emne innanfor vidareutdanning i aldring og eldreomsorg. Toril Midtbø, tlf , e-post:

4 utdanning frå høgskule/universitet eller allmennlærar-/førskulelærarutdanning. Eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar med anna høgskule-/universitetsutdanning kan takast opp etter særskilt vurdering. John Roger Andersen, tlf , e-post: /Zambia Studielengd: Heiltidsstudium over eitt semester, våren 2011 Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Eitt år høgare utdanning Ane Bergersen, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: ERNÆRING OG HELSE 1 Helse- og sosialarbeidarar i kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta og pedagogisk personale GLOBAL KNOWLEDGE Studiet er relevant som fordjupingsemne for bachelorstudium innan lærar-, idretts-, barnevern- og sosionomutdanningar. Mennesket sitt behov for ernæring Ernæring i eit kulturhistorisk perspektiv Kva forskinga indikerar er sunn ernæring Korleis kartlegge kostvanar Korleis hjelpe menneske til å endre kostvanar Kva som er viktig når ein skal undervise om ernæring Betyding av fysisk aktivitet for ernæring Praktiske kokketips som gjer sunn mat uimotståeleg Studiet er organisert som eit deltidsstudium med tre samlingar, totalt ni dagar, og arbeid mellom samlingane. Generell global forståing av mellom anna globalisering, helse, utdanning, kjønn og metode Historie, økonomi, kultur, religion, kjønn og klasse knytt til utdanning og helse i Zambia og Noreg Å forstå ein anna kultur gjennom minst 4 veker med praksis og totalt 3 månader i Zambia med feltarbeid, metodekunnskap og prosjekt Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig høgskule- eller universitetsutdanning Elisabeth Askevold, tlf , e-post: utdanning frå høgskule eller universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Marianne Gjertsen, tlf , e-post: HELSEPSYKOLOGI NYTT STUDIETILBOD Helsepersonell, lærarar, førskulelærarar, tilsette i privat eller offentleg verksemd som arbeider mot individ og grupper, og deg som jobbar med meir personalretta arbeid. Å setje i verk og leie tiltak og prosjekt som stimulerer til helsefremjande arbeid Motivasjonspsykologi og endringsprosessar LINDRANDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG 1 Utdanninga er eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Vest og Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. Teori ein månad i Sogndal før 3 månader med praksis/prosjekt/feltarbeid i Zambia Før du reiser til Zambia får du forkunnskapar om korleis du skal møte lokale folk og utfordringar, og korleis du skal opptre i forhold til praksisfeltet Rettleiing undervegs i praksisen Evaluering av opphaldet med erfaringsutvekslingar og eksamen Samfunn- og sosial psykologi Positiv psykologi, meistring, myndegjering Nytte faglege modellar sjølvstendig i ulike former for endringsarbeid Kvalitetsforbetring i praksis Fire samlinger på fire dagar første semester. Dei tre første semesteremna er inndelt i førelesningar om teori og modellar og oppgåveskriving. I siste semester skal du skrive ei praksisoppgåve eller eit meir praktisk retta prosjekt som kan vere knytt opp mot eigen arbeidsplass. Prosjektet kan også gjennomførast saman med medstudentar eller knytt til pågåande prosjekt ved høgskulen. Korleis det er å leve med alvorleg, uhelbredeleg sjukdom Sentrale teoriar innan palliasjon som: håp, meining, liding, sorg og åndelege-/eksistensielle behov Pårørande sin situasjon Korleis kommunisere med menneske i krise Smerte, og symptomlindring ved langt komen kreftsjukdom Korleis arbeide og argumentere kunnskapsbasert Helse- og sosialpersonell som ønskjer å utvikle sin faglege og personlege kompetanse i arbeid med menneske med sjukdom som ikkje kan lækjast. Tre samlingar, totalt 9-12 dagar. Varierte arbeidsmåtar vert nytta som til dømes: førelesingar, seminar, sjølvstudium, refleksjon, gruppearbeid og arbeidskrav. Du må rekne med arbeid mellom samlingane.

5 MASTER I ORGANISASJON OG LEIING Med spesialisering i helse- og sosialleiing eller utdanningsleiing Masterstudiet er for folk i yrkeslivet som har fått, eller vil kvalifisere seg til ei leiarstilling. Som saksbehandlar eller leiar får du tryggare plattform og meir innsikt i faglege utfordringar knytte til leiings- og omstillingsarbeid. Målgruppa er personar med avslutta grunnutdanning og praksis frå sektorane. MILJØTERAPI Personar med treårig utdanning på høgskulenivå, eller tilsvarande, som ynskjer å ta vidareutdanning for å opparbeide kompetanse i arbeidet med å yte heilskaplege tenester til menneske med ulike behov. Betydinga fysisk aktivitet og friluftsliv har som helsefremjande faktorar Kva eit aktiv liv har å seie for livskvalitet og helse Organisasjon, leiing, jus, økonomi, forskingsmetode Første året er 45 av 60 studiepoeng sektorspesialisering med fordjuping i helse- og sosialrelaterte eller utdanningsrelaterte emne Emna i første studieåret må vere avslutta før du byrjar på masteroppgåva og andre studieår Ut over dette er det lagt til rette for fleksibel gjennomføring av studiet OPPBYGGINGA AV STUDIET Studiet er bygd opp av samlingar med forelesingar, seminar og gruppearbeid, om lag fem samlingar pr semester. Samlingane er lagt til helg og delar av veke. Å planlegge og sette i verk tiltak og prosjekt som bidreg til fysisk aktive brukarar Kommunikasjons- og relasjonsteori Miljøterapi, organisasjonsteori, gruppepsykologi og fagetikk Tverrfagleg samarbeid med brukaren i sentrum Teoriar og praktiske ferdigheiter som gjer deg i stand til å analysere og legge til rette for å fremje brukaren sine muligheiter til læring, meistring og personleg ansvar Dei to første emna er overlappande med Vidareutdanning i aktiv omsorg, fysisk aktivitet og naturoppleving i helsefremjande arbeid. Desse er godkjende som valfrie emne i masterutdanninga Meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. Studiestad: Bergen Studielengd: Deltidsstudium over fire år Studiepoeng: 120 Opptakskrav: Minst fullført treårig grunnutdanning innan eitt av dei profesjonsområda som studiet dekker eller andre relevante fagkombinasjonar på bachelornivå eller tilsvarande. Krav om minst to år praksis. Studentar som tidlegare har teke årsstudium i helse- og sosialadministrasjon eller utdanningsadministrasjon kan etter søknad innpassast i andre studieår Jon Gunnar Nesse, tlf e-post: Astrid Øyrehagen, tlf , e-post: Studiepoeng: 60 ( ) Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå, bachelorgrad eller tilsvarande i helse-, sosial-, eller idrettsfag, allmennlærarutdanning. Andre med minimum treårig høgare utdanning (eller tilsvarande) med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , e-post: Caisa Hedlund, tlf , e-post: PSYKISK HELSEARBEID Helse- og sosialpersonell som ønskjer å styrke og vidareutvikle sin faglege og personlege kunnskap om psykisk helse og kompetanse i arbeid med menneske med psykiske helseproblem/ lidingar. Forhold som verkar inn på menneske si psykisk helse Korleis menneske erfarer psykiske helseproblem Nyare forskings- og erfaringsbasert kunnskap om ulike psykiske lidingar og behandling Ferdigheiter i relasjon og terapeutisk arbeid Fagleg utviklingsarbeid Fordjuping gjennom klinisk praksis og oppgåveskriving Studiet er organisert som eit deltidsstudium med vekesamlingar og ein nivekers praksisperiode Psykisk helsearbeid er ei tverrfagleg vidareutdanning. Studiepoeng: 60 høgskule-/universitetsutdanning. Eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar med anna høgskule-/universitetsutdanning kan takast opp etter særskild vurdering. Sara Osland, tlf , e-post: PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE Personell innan helse- og sosialsektoren, politi, skule, barnehage og andre som ønskjer å vidareutvikle sin faglege og personlege kompetanse i psykososialt arbeid med barn og unge. Psykisk helse, meistring og motstandsfaktorar, psykososiale problem og psykiske lidingar Samhandling og relasjonsbygging med barn, unge og familien, brukarmedverknad Kartlegging, identifisering og behandling Lokal tenesteutvikling, tverrfagleg samarbeid, lovverk, etikk Fagutvikling, prosjektarbeid og fordjuping i faglege tema Tre samlingar á fire dagar kvart semester første år. Studentane må vere i eit arbeidsforhold i minimum 50% stilling i arbeid med barn og/eller ungdom under 23 år gjennom studiet. Deltaking i rettleiingsgrupper. Gjennom statlege tilskottsordning kan kommunetilsette, på visse vilkår, få minimum 75% løn under utdanninga. Studiet blir finansiert og gjennomført på oppdrag frå Helsedirektoratet Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Bachelorgrad i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sjukepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmenn-, førskulelærar), politiarbeid, og eller psykologi og minst to års relevant yrkespraksis frå arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkjarar med anna relevant høgskule- eller universitetsutdanning på tilsvarande utdannings- og praksisnivå, kan etter særskilt vurdering takast opp. Kirsten Flaten, tlf , e-post:

6 og Sogndal Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester Studiepoeng: 10 Opptakskrav: Treårig høgskule-/universitetsutdanning og eitt år yrkespraksis etter fullført utdanning. Erling Nydal, telefon e-post: RETTLEIING INNFØRINGSKURS Praksisrettleiarar, kontaktsjukepleiarar og øvingslærarar ved høgskulen sine praksisplassar, og andre som ønskjer å auke kompetansen sin i rettleiing. Kurset gjev deg ei innføring i grunnleggande teoriar knytt til rettleiing, rettleiingsprosessen og kommunikasjon og relasjonar i rettleiing. Dette kurset kan gå inn som ein del av Vidareutdanning i rettleiing og er opptakskrav til Rettleiing som leiingsverktøy. Kurset er godkjent i høve til FO sine krav til rettleiingsteori og rettleiingsmetodikk for å bli godkjend rettleiar. Tre samlingar i haustsemesteret, til saman seks dagar. Kombinasjon av førelesingar og rettleiingsøvingar. Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Treårig høgskule-/universitetsutdanning og eitt års yrkespraksis etter fullført utdanning. Erling Nydal, telefon e-post: RETTLEIING Personar i offentleg og privat sektor som ønskjer auka kvalifikasjonar i rettleiing/coaching retta mot medarbeidarar, studentar og elevar, klientar, pasientar eller andre. Sentrale emne er rettleiingsteori, rettleiings/coachingsmetodar, kommunikasjon, pedagogikk, refleksjon og etikk. Hovudvekt vert lagt på coaching/rettleiing til enkeltpersonar og mindre grupper. Studiet vekslar mellom arbeid med teoretiske og praktiske problemstillingar der praktisk trening er sentralt. Det er lagt opp til ti samlingar á to-tre dagar og deltaking i 20 timar grupperettleiing og 20 timar rettleiingspraksis. Kurset startar saman med innføringskurset. /Førde Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå: bachelorgrad, eller tilsvarande, i helse- /sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , RUSPROBLEMATIKK Studiet rettar seg primært mot fagpersonar med treårig høgskuleutdanning innan helse- eller sosialfag. Også andre yrkesgrupper kan vere aktuelle; sjå opptakskrava. Ulike perspektiv for å forstå rusfeltet Konsekvensar av rusmiddelbruk Førebyggande rusarbeid Bakgrunnsforståing og behandlingsmetodar Organisering av tenester til rusmisbrukaren Rusmisbrukaren og hans omgjevnad Arbeidsformene varierer mellom grupperettleiing, gruppearbeid, førelesingar, sjølvstudium, prosjektarbeid og arbeid med oppgåver mellom samlingane. Studiet går på deltid over to år, og har tre vekesamlingar à fire dagar per semester. Det første semesteret er felles med vidareutdanning i psykisk helsearbeid og undervisninga er i Førde. Dei andre samlingane er i Sogndal. Studiestad: Nordfjord/Sunnfjord/Sogn Studiepoeng: 10 Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Realkompetanse Ivar Offerdal, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ ENTREPRENØRSKAP OG DIGITAL FORMIDLING Entreprenørskap lokalsamfunn og muligheiter Lokal kulturarv - digitalt formidla Digital kulturformidling - fortelja digitalt Deltidsstudium som er nett- og samlingsbasert Lærarar, førskulelærarar, tilsette i kultursektoren og andre som er interessert i samfunnsbygging og entreprenørskap.

7 SLAGBEHANDLING BASERT PÅ BOBATHKONSEPTET Ergoterapeutar, fysioterapeutar og sjukepleiarar som arbeider med menneske med funksjonsproblem etter hjerneslag. I studiet lærar du å nytte prinsipp frå Bobath-konseptet i den praktiske handteringa og behandlinga av slagpasientar. Konseptet er basert på kunnskap om, og analyse av, bevegelseskontroll i aktivitetane i dagleglivet. Du vil lære meir om: IDÉFAG BARNDOMMENS OG UNGDOMMENS HISTORIE Emnet høver for personar med generell interesse for emnet, og personar som ønskjer å utvide refleksjonsgrunnlaget sitt i forhold til arbeid med barn og unge. Studiet er ein frivillig del av bachelorstudia i historie og sosiologi ved HSF, men er elles ope for alle interesserte. Posisjonering i seng og stol Postural kontroll og forflytting Ståande balanse og vektoverføring Ivaretaking og stimulering av skulderbue, arm og hand Orofacial behandling To vekesamlingar med arbeid mellom samlingane. I løpet av samlinga må du rekne med arbeid på ettermiddag/kveld. Studiet vekslar mellom teori (forelesing, diskusjon), demonstrasjonar og praktiske øvingar knytt til pasientar med hjerneslag. Det skal gjennomførast arbeidskrav i løpet av året og det er krav om 80% frammøte. Emnet handlar om korleis forståinga av barn og unge har endra seg med skiftande historiske epokar, og korleis forskinga på barn og ungdom har vore med på å skape ei meir nyansert oppfatning av barndommens karakter. Kurset fokuserer mellom anna på diskusjonen om ulike tilnærmingar til studiet av barn og unge, historiske likskapar og skilnader mellom sekulære og religiøst funderte barndomssyn, den moderne oppfatninga av barn som individ med særeigne rettar (jf. Barnerettskonvensjonen),og ulike måtar å forstå barn i forhold til brennbare spørsmål om arbeid, utdanning og seksualitet. Studielengd: Deltidsstudium over to semester utdanning frå høgskule eller universitet og eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar må ha vidareutdanning Hjerneslag eller erfaring frå arbeid med pasientar med hjerneslag. Anny Aasprang, tlf , e-post: Studielengd: Heiltid, halve vårsemesteret Studiepoeng 15 Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse Oddvar Storebø, Caisa Hedlund, tlf , e-post: Søknadsfrist: Før oppstart av emnet i 2011 SOSIOLOGI DEN SOSIALE KROPPEN Emnet passar for dei som vil dra nytte av det samfunnsfaglege perspektivet på menneskekroppen i studium og arbeid. Sjukepleiarar, helsesystrer, lærarar og sosialarbeidarar, samt studentar på studium ved tilsvarande utdanningar vil vera særleg aktuelle. Studiet er ein frivillig del av bachelorstudia i historie og sosiologi ved HSF. Emnet omhandlar oppfatningar om kroppen i fortid og samtid, og rører ved tema som disiplinering, maskulinitet, seksualitet,spenningssøking, forbrukarkultur og anoreksi. Kroppstematikken er gjerne undersøkt frå fleire faglege innfallsvinklar, og derfor er tilnærmingar innafor antropologi, etnologi, psykologi og filosofi representerte i kurset. Sosiologien er likevel den samlande faglege ramma for emnet. Følgjande bolkar organiserer pensumlitteraturen: Samfunnsformasjonen og nye roller for kroppen Kroppen som prosjekt Det er lagt opp til førelesingar og lærarstyrte seminar. Studielengd: Heiltid, halve vårsemesteret Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse tlf Caisa Hedlund, tlf , e-post: Søknadsfrist: Før oppstart av emnet i 2011 SPESIALPEDAGOGIKK Lærarar, førskulelærarar, sosionomar, vernepleiarar, barnevernspedagoga r eller personar med utdanning i idrett for funksjonshemma. Studiet byggjer på grunnutdanning i pedagogikk og gir kunnskap om opplæring og individuell tilrettelegging for menneske med særskilte behov Utdanninga kvalifiserer for arbeid med barn, unge og vaksne med lærevanskar og ulike funksjonshemmingar Tema er: -Organisatoriske og ideologiske perspektiv - Lærevanskar og særskilte behov i eit system- og individperspektiv - Didaktikk og spesialpedagogisk verksemd Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Lærarar, førskulelærar, sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog eller utdanning i idrett for funksjonshemma Hilde Hofslundsengen, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: Samlings- og delvis nettbasert deltidsstudium

8 ATTERHALD: OPPSTART ER AVHENGIG AV TILSTREKKJELEG TAL SØKJARAR. DET KAN BLI MINDRE ENDRINGAR I INNHALDET. eko Søknadsfrist: 15. april 2010 om ikkje noko anna står nemnt under studietilboda i brosjyren Har vi ledige studieplassar etter fristen, er du velkomen til å sende søknad SØKNADSSKJEMA/INFO: Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon (sentralbord) Telefaks

Utdanning til morgondagens praksis?

Utdanning til morgondagens praksis? Utdanning til morgondagens praksis? Vidareutdanning i psykisk helsearbeid og spesialiseringar til psykolog og psykiater i lys av utvalde statlege føringar. Utarbeidd av Rådet for psykisk helse Desember

Detaljer

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18

INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 Verd å vite 2004-2005 INNHOLD VERD Å VITE... 3 FAGPLAN FOR TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING I PSYKISK HELSEARBEID... 18 INNLEDNING... 19 MÅL... 21 INNHOLD... 22 Hovedemne 1: Felles innholdsdel (30 studiepoeng)...

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN)

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG (AIN) 2003/2004 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG () Avdelinga er frå 1. august 2003 sett saman av dei to tidlegare avdeligane AIU (Avdeling fro ingeniørutdanning) og ANF

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014 Jon Kristian Grønli Jon Kristian Grønli Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar? Masteroppgåve NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for samfunnskunnskap

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer

ambisjonar Kultur Forsking Tenesteyting Høgteknologi Yrkesfag Industri Idrett Energi Skal du ha action, må du vere der det skjer Skal du ha action, må du vere der det skjer Forsking Kultur Høgteknologi Tenesteyting utdanning jobb rekruttering Yrkesfag karriere Industri Idrett Energi Jobb og moglegheiter i SOGN OG FJORDANE INNLEIING

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer