HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE VIDAREUTDANNINGAR"

Transkript

1 AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSE- FREMJANDE ARBEID AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA ALDRING OG ELDREOMSORG FORDJUPING I ALDRING OG ELDRE- OMSORG / SOMATISKE SJUKDOM- MAR OG MEISTRING I ELDRE ÅR / ORGANISERING AV HELSE- OG SOSIALTENESTER TIL ELDRE ERNÆRING OG HELSE 1 GLOBAL KNOWLEDGE HELSEPSYKOLOGI MASTERSTUDIUM I ORGANISASJON OG LEIING MILJØTERAPI LINDRANDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG 1 PSYKISK HELSEARBEID PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE RETTLEIING - INNFØRINGSKURS RETTLEIING RUSPROBLEMATIKK SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ ENTREPRENØRSKAP OG DIGITAL FORMIDLING SLAGBEHANDLING BASERT PÅ BOBATHKONSEPTET SOSIOLOGI OG IDÉFAG SPESIALPEDAGOGIKK HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE TVERRFAGLEGE AR

2 TVERRFAGLEGE AR Du opna brosjyren flott. HSF vil å gje deg og arbeidsplassen din ein sjanse til å auke kompetansen. Det vart kanskje ikkje denne vinteren. No er sjansen her igjen. Hausten 2010 og våren 2011 tilbyr vi nye og fornya tverrfaglege utdanningar som held tritt med utfordringane menneske og samfunn gjev i 2010 og framover. Merk deg at her hos oss betalar du berre kr 575 i semesteravgift for å ta vidareutdanning. Velkommen til HSF! Studiepoeng: 30 ( ) Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå, bachelorgrad eller tilsvarande i helse-, sosial-, eller idrettsfag, allmennlærarutdanning. Andre med minimum treårig høgare utdanning (eller tilsvarande) med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , e-post: Caisa Hedlund, tlf , e-post: Vil du ta Master i helse og sosialfag, start ved HSF! AKTIV OMSORG; FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVINGAR I HELSEFREMJANDE ARBEID Dei to emna i vidareutdanninga Aktiv omsorg er godkjende som valfrie emne i masterutdanninga Meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. Personar med treårig utdanning på høgskulenivå eller tilsvarande, som ynskjer å ta vidareutdanning for å auke kompetansen på aktiv omsorg i arbeid med menneske med ulike behov. Betydinga av fysisk aktivitet og friluftsliv som helsefremjande faktorar Å ha forståing for kva eit aktivt liv har å seie for livskvalitet og helse Å planlegge og sette i verk tiltak og prosjekt som bidreg til fysisk aktive brukarar Å vere kritisk til, og reflektere over eigen praksis Aktiv omsorg; fysisk aktivitet og naturopplevingar i helsefremjande arbeid er ei vidareutdanning på 30 studiepoeng. Den er oppbygd av to emne på 15 studiepoeng. Kvart emne har tre samlingar à fire dagar. Emnet Omsorgsprofil med vekt på fysisk aktivitet og friluftsliv går hausten 2010 og emnet Fysisk aktive brukarar går på våren 2011.

3 AKUTTSJUKEPLEIE FOR KOMMUNEHELSETENESTA NYTT STUDIETILBOD Sjukepleiarar i første- og andrelinjetenesta Behandling av akutte hjarte- og sirkulasjonsproblem Behandling av akutte respirasjonsproblem Infeksjonar Sårbehandling Smertebehandling Postoperativ sjukepleie Evidensbasert sjukepleie Kommunikasjon og samhandling Diabetes Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Bachelorutdanning i sjukepleie eller tilsvarande Elisabeth Solheim, tlf , e-post: Det er lagt opp til fem til sju samlingar, totalt dagar, og arbeid mellom samlingane. ALDRING OG ELDREOMSORG, For komande studieår tilbyr vi tre av fire emne innanfor vidareutdanninga på 60 studiepoeng. EMNE I: SOMATISKE SJUKDOMMAR OG MEISTRING I ELDRE ÅR Helse- og sosialarbeidarar som ønskjer auka kunnskap og handlingsberedskap i møte med eldre i ulike livssituasjonar. Aldring og eldre menneske sine livsvilkår Somatiske sjukdommar relatert til høg alder Meistring, sorg og tapsreaksjonar i alderdommen Tre fellesamlingar, totalt 9 dagar. Du må også rekne med ein del arbeid mellom samlingane. Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, haust 2010 utdanning frå høgskule eller universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Toril Midtbø, tlf , e-post: ALDRING OG ELDREOMSORG, EMNE II: ORGANISERING AV HELSE- OG SOSIALTENESTER TIL ELDRE Helse- og sosialarbeidarar som ønskjer auka kunnskap om leiing, drift og utvikling av mindre einingar innan helse- og sosialsektoren. Systematisk planlegging og individuell planlegging IKT i helse og sosialsektoren Offentleg sakshandsaming knytt til eldreomsorga Kvalitet og kommunikasjon Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, vår 2011 Opptakskrav: Treårig helse- eler sosialfagleg utdanning frå høgskule/universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Toril Midtbø, tlf , e-post: Studiet er bygd opp med tre samlingar med forelesingar, seminar og gruppearbeid, totalt ni dagar ALDRING OG ELDREOMSORG, EMNE IV: FORDJUPING I ALDRING OG ELDREOMSORG NYTT STUDIETILBOD Helse- og sosialpersonell i første- og andrelinjetenesta Med utgangspunkt i eigen praksis, set dette emnet fokus på ulike former for forskings- og utviklingsarbeid. Du tileignar deg fordjupingskunnskap om eit avgrensa valt emne. Arbeidet skal munne ut i ei fordjupingsoppgåve. Det er lagt opp til tre fellessamlingar, totalt ni dagar. Hovudtyngda av arbeidet dette semesteret er relatert til fordjupingsoppgåva. Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester, haust 2010 Opptakskrav: Fullført minst to emne innanfor vidareutdanning i aldring og eldreomsorg. Toril Midtbø, tlf , e-post:

4 utdanning frå høgskule/universitet eller allmennlærar-/førskulelærarutdanning. Eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar med anna høgskule-/universitetsutdanning kan takast opp etter særskilt vurdering. John Roger Andersen, tlf , e-post: /Zambia Studielengd: Heiltidsstudium over eitt semester, våren 2011 Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Eitt år høgare utdanning Ane Bergersen, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: ERNÆRING OG HELSE 1 Helse- og sosialarbeidarar i kommunehelsetenesta, spesialisthelsetenesta og pedagogisk personale GLOBAL KNOWLEDGE Studiet er relevant som fordjupingsemne for bachelorstudium innan lærar-, idretts-, barnevern- og sosionomutdanningar. Mennesket sitt behov for ernæring Ernæring i eit kulturhistorisk perspektiv Kva forskinga indikerar er sunn ernæring Korleis kartlegge kostvanar Korleis hjelpe menneske til å endre kostvanar Kva som er viktig når ein skal undervise om ernæring Betyding av fysisk aktivitet for ernæring Praktiske kokketips som gjer sunn mat uimotståeleg Studiet er organisert som eit deltidsstudium med tre samlingar, totalt ni dagar, og arbeid mellom samlingane. Generell global forståing av mellom anna globalisering, helse, utdanning, kjønn og metode Historie, økonomi, kultur, religion, kjønn og klasse knytt til utdanning og helse i Zambia og Noreg Å forstå ein anna kultur gjennom minst 4 veker med praksis og totalt 3 månader i Zambia med feltarbeid, metodekunnskap og prosjekt Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig høgskule- eller universitetsutdanning Elisabeth Askevold, tlf , e-post: utdanning frå høgskule eller universitet. Eitt år relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Marianne Gjertsen, tlf , e-post: HELSEPSYKOLOGI NYTT STUDIETILBOD Helsepersonell, lærarar, førskulelærarar, tilsette i privat eller offentleg verksemd som arbeider mot individ og grupper, og deg som jobbar med meir personalretta arbeid. Å setje i verk og leie tiltak og prosjekt som stimulerer til helsefremjande arbeid Motivasjonspsykologi og endringsprosessar LINDRANDE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG 1 Utdanninga er eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrende behandling, Helse Vest og Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for helsefag. Teori ein månad i Sogndal før 3 månader med praksis/prosjekt/feltarbeid i Zambia Før du reiser til Zambia får du forkunnskapar om korleis du skal møte lokale folk og utfordringar, og korleis du skal opptre i forhold til praksisfeltet Rettleiing undervegs i praksisen Evaluering av opphaldet med erfaringsutvekslingar og eksamen Samfunn- og sosial psykologi Positiv psykologi, meistring, myndegjering Nytte faglege modellar sjølvstendig i ulike former for endringsarbeid Kvalitetsforbetring i praksis Fire samlinger på fire dagar første semester. Dei tre første semesteremna er inndelt i førelesningar om teori og modellar og oppgåveskriving. I siste semester skal du skrive ei praksisoppgåve eller eit meir praktisk retta prosjekt som kan vere knytt opp mot eigen arbeidsplass. Prosjektet kan også gjennomførast saman med medstudentar eller knytt til pågåande prosjekt ved høgskulen. Korleis det er å leve med alvorleg, uhelbredeleg sjukdom Sentrale teoriar innan palliasjon som: håp, meining, liding, sorg og åndelege-/eksistensielle behov Pårørande sin situasjon Korleis kommunisere med menneske i krise Smerte, og symptomlindring ved langt komen kreftsjukdom Korleis arbeide og argumentere kunnskapsbasert Helse- og sosialpersonell som ønskjer å utvikle sin faglege og personlege kompetanse i arbeid med menneske med sjukdom som ikkje kan lækjast. Tre samlingar, totalt 9-12 dagar. Varierte arbeidsmåtar vert nytta som til dømes: førelesingar, seminar, sjølvstudium, refleksjon, gruppearbeid og arbeidskrav. Du må rekne med arbeid mellom samlingane.

5 MASTER I ORGANISASJON OG LEIING Med spesialisering i helse- og sosialleiing eller utdanningsleiing Masterstudiet er for folk i yrkeslivet som har fått, eller vil kvalifisere seg til ei leiarstilling. Som saksbehandlar eller leiar får du tryggare plattform og meir innsikt i faglege utfordringar knytte til leiings- og omstillingsarbeid. Målgruppa er personar med avslutta grunnutdanning og praksis frå sektorane. MILJØTERAPI Personar med treårig utdanning på høgskulenivå, eller tilsvarande, som ynskjer å ta vidareutdanning for å opparbeide kompetanse i arbeidet med å yte heilskaplege tenester til menneske med ulike behov. Betydinga fysisk aktivitet og friluftsliv har som helsefremjande faktorar Kva eit aktiv liv har å seie for livskvalitet og helse Organisasjon, leiing, jus, økonomi, forskingsmetode Første året er 45 av 60 studiepoeng sektorspesialisering med fordjuping i helse- og sosialrelaterte eller utdanningsrelaterte emne Emna i første studieåret må vere avslutta før du byrjar på masteroppgåva og andre studieår Ut over dette er det lagt til rette for fleksibel gjennomføring av studiet OPPBYGGINGA AV STUDIET Studiet er bygd opp av samlingar med forelesingar, seminar og gruppearbeid, om lag fem samlingar pr semester. Samlingane er lagt til helg og delar av veke. Å planlegge og sette i verk tiltak og prosjekt som bidreg til fysisk aktive brukarar Kommunikasjons- og relasjonsteori Miljøterapi, organisasjonsteori, gruppepsykologi og fagetikk Tverrfagleg samarbeid med brukaren i sentrum Teoriar og praktiske ferdigheiter som gjer deg i stand til å analysere og legge til rette for å fremje brukaren sine muligheiter til læring, meistring og personleg ansvar Dei to første emna er overlappande med Vidareutdanning i aktiv omsorg, fysisk aktivitet og naturoppleving i helsefremjande arbeid. Desse er godkjende som valfrie emne i masterutdanninga Meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda. Studiestad: Bergen Studielengd: Deltidsstudium over fire år Studiepoeng: 120 Opptakskrav: Minst fullført treårig grunnutdanning innan eitt av dei profesjonsområda som studiet dekker eller andre relevante fagkombinasjonar på bachelornivå eller tilsvarande. Krav om minst to år praksis. Studentar som tidlegare har teke årsstudium i helse- og sosialadministrasjon eller utdanningsadministrasjon kan etter søknad innpassast i andre studieår Jon Gunnar Nesse, tlf e-post: Astrid Øyrehagen, tlf , e-post: Studiepoeng: 60 ( ) Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå, bachelorgrad eller tilsvarande i helse-, sosial-, eller idrettsfag, allmennlærarutdanning. Andre med minimum treårig høgare utdanning (eller tilsvarande) med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , e-post: Caisa Hedlund, tlf , e-post: PSYKISK HELSEARBEID Helse- og sosialpersonell som ønskjer å styrke og vidareutvikle sin faglege og personlege kunnskap om psykisk helse og kompetanse i arbeid med menneske med psykiske helseproblem/ lidingar. Forhold som verkar inn på menneske si psykisk helse Korleis menneske erfarer psykiske helseproblem Nyare forskings- og erfaringsbasert kunnskap om ulike psykiske lidingar og behandling Ferdigheiter i relasjon og terapeutisk arbeid Fagleg utviklingsarbeid Fordjuping gjennom klinisk praksis og oppgåveskriving Studiet er organisert som eit deltidsstudium med vekesamlingar og ein nivekers praksisperiode Psykisk helsearbeid er ei tverrfagleg vidareutdanning. Studiepoeng: 60 høgskule-/universitetsutdanning. Eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar med anna høgskule-/universitetsutdanning kan takast opp etter særskild vurdering. Sara Osland, tlf , e-post: PSYKOSOSIALT ARBEID MED BARN OG UNGE Personell innan helse- og sosialsektoren, politi, skule, barnehage og andre som ønskjer å vidareutvikle sin faglege og personlege kompetanse i psykososialt arbeid med barn og unge. Psykisk helse, meistring og motstandsfaktorar, psykososiale problem og psykiske lidingar Samhandling og relasjonsbygging med barn, unge og familien, brukarmedverknad Kartlegging, identifisering og behandling Lokal tenesteutvikling, tverrfagleg samarbeid, lovverk, etikk Fagutvikling, prosjektarbeid og fordjuping i faglege tema Tre samlingar á fire dagar kvart semester første år. Studentane må vere i eit arbeidsforhold i minimum 50% stilling i arbeid med barn og/eller ungdom under 23 år gjennom studiet. Deltaking i rettleiingsgrupper. Gjennom statlege tilskottsordning kan kommunetilsette, på visse vilkår, få minimum 75% løn under utdanninga. Studiet blir finansiert og gjennomført på oppdrag frå Helsedirektoratet Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Bachelorgrad i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sjukepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmenn-, førskulelærar), politiarbeid, og eller psykologi og minst to års relevant yrkespraksis frå arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkjarar med anna relevant høgskule- eller universitetsutdanning på tilsvarande utdannings- og praksisnivå, kan etter særskilt vurdering takast opp. Kirsten Flaten, tlf , e-post:

6 og Sogndal Studielengd: Deltidsstudium over eitt semester Studiepoeng: 10 Opptakskrav: Treårig høgskule-/universitetsutdanning og eitt år yrkespraksis etter fullført utdanning. Erling Nydal, telefon e-post: RETTLEIING INNFØRINGSKURS Praksisrettleiarar, kontaktsjukepleiarar og øvingslærarar ved høgskulen sine praksisplassar, og andre som ønskjer å auke kompetansen sin i rettleiing. Kurset gjev deg ei innføring i grunnleggande teoriar knytt til rettleiing, rettleiingsprosessen og kommunikasjon og relasjonar i rettleiing. Dette kurset kan gå inn som ein del av Vidareutdanning i rettleiing og er opptakskrav til Rettleiing som leiingsverktøy. Kurset er godkjent i høve til FO sine krav til rettleiingsteori og rettleiingsmetodikk for å bli godkjend rettleiar. Tre samlingar i haustsemesteret, til saman seks dagar. Kombinasjon av førelesingar og rettleiingsøvingar. Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Treårig høgskule-/universitetsutdanning og eitt års yrkespraksis etter fullført utdanning. Erling Nydal, telefon e-post: RETTLEIING Personar i offentleg og privat sektor som ønskjer auka kvalifikasjonar i rettleiing/coaching retta mot medarbeidarar, studentar og elevar, klientar, pasientar eller andre. Sentrale emne er rettleiingsteori, rettleiings/coachingsmetodar, kommunikasjon, pedagogikk, refleksjon og etikk. Hovudvekt vert lagt på coaching/rettleiing til enkeltpersonar og mindre grupper. Studiet vekslar mellom arbeid med teoretiske og praktiske problemstillingar der praktisk trening er sentralt. Det er lagt opp til ti samlingar á to-tre dagar og deltaking i 20 timar grupperettleiing og 20 timar rettleiingspraksis. Kurset startar saman med innføringskurset. /Førde Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig utdanning på høgskulenivå: bachelorgrad, eller tilsvarande, i helse- /sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning og ei skriftleg fordjupingsoppgåve tilsvarande 10 studiepoeng, eller anna fordjupingsarbeid, kan etter vurdering bli tatt opp. Brit-Marie Follevåg, tlf , RUSPROBLEMATIKK Studiet rettar seg primært mot fagpersonar med treårig høgskuleutdanning innan helse- eller sosialfag. Også andre yrkesgrupper kan vere aktuelle; sjå opptakskrava. Ulike perspektiv for å forstå rusfeltet Konsekvensar av rusmiddelbruk Førebyggande rusarbeid Bakgrunnsforståing og behandlingsmetodar Organisering av tenester til rusmisbrukaren Rusmisbrukaren og hans omgjevnad Arbeidsformene varierer mellom grupperettleiing, gruppearbeid, førelesingar, sjølvstudium, prosjektarbeid og arbeid med oppgåver mellom samlingane. Studiet går på deltid over to år, og har tre vekesamlingar à fire dagar per semester. Det første semesteret er felles med vidareutdanning i psykisk helsearbeid og undervisninga er i Førde. Dei andre samlingane er i Sogndal. Studiestad: Nordfjord/Sunnfjord/Sogn Studiepoeng: 10 Opptakskrav: Generell studiekompetanse. Realkompetanse Ivar Offerdal, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: SAMFUNNSFAG MED VEKT PÅ ENTREPRENØRSKAP OG DIGITAL FORMIDLING Entreprenørskap lokalsamfunn og muligheiter Lokal kulturarv - digitalt formidla Digital kulturformidling - fortelja digitalt Deltidsstudium som er nett- og samlingsbasert Lærarar, førskulelærarar, tilsette i kultursektoren og andre som er interessert i samfunnsbygging og entreprenørskap.

7 SLAGBEHANDLING BASERT PÅ BOBATHKONSEPTET Ergoterapeutar, fysioterapeutar og sjukepleiarar som arbeider med menneske med funksjonsproblem etter hjerneslag. I studiet lærar du å nytte prinsipp frå Bobath-konseptet i den praktiske handteringa og behandlinga av slagpasientar. Konseptet er basert på kunnskap om, og analyse av, bevegelseskontroll i aktivitetane i dagleglivet. Du vil lære meir om: IDÉFAG BARNDOMMENS OG UNGDOMMENS HISTORIE Emnet høver for personar med generell interesse for emnet, og personar som ønskjer å utvide refleksjonsgrunnlaget sitt i forhold til arbeid med barn og unge. Studiet er ein frivillig del av bachelorstudia i historie og sosiologi ved HSF, men er elles ope for alle interesserte. Posisjonering i seng og stol Postural kontroll og forflytting Ståande balanse og vektoverføring Ivaretaking og stimulering av skulderbue, arm og hand Orofacial behandling To vekesamlingar med arbeid mellom samlingane. I løpet av samlinga må du rekne med arbeid på ettermiddag/kveld. Studiet vekslar mellom teori (forelesing, diskusjon), demonstrasjonar og praktiske øvingar knytt til pasientar med hjerneslag. Det skal gjennomførast arbeidskrav i løpet av året og det er krav om 80% frammøte. Emnet handlar om korleis forståinga av barn og unge har endra seg med skiftande historiske epokar, og korleis forskinga på barn og ungdom har vore med på å skape ei meir nyansert oppfatning av barndommens karakter. Kurset fokuserer mellom anna på diskusjonen om ulike tilnærmingar til studiet av barn og unge, historiske likskapar og skilnader mellom sekulære og religiøst funderte barndomssyn, den moderne oppfatninga av barn som individ med særeigne rettar (jf. Barnerettskonvensjonen),og ulike måtar å forstå barn i forhold til brennbare spørsmål om arbeid, utdanning og seksualitet. Studielengd: Deltidsstudium over to semester utdanning frå høgskule eller universitet og eitt års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkjarar må ha vidareutdanning Hjerneslag eller erfaring frå arbeid med pasientar med hjerneslag. Anny Aasprang, tlf , e-post: Studielengd: Heiltid, halve vårsemesteret Studiepoeng 15 Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse Oddvar Storebø, Caisa Hedlund, tlf , e-post: Søknadsfrist: Før oppstart av emnet i 2011 SOSIOLOGI DEN SOSIALE KROPPEN Emnet passar for dei som vil dra nytte av det samfunnsfaglege perspektivet på menneskekroppen i studium og arbeid. Sjukepleiarar, helsesystrer, lærarar og sosialarbeidarar, samt studentar på studium ved tilsvarande utdanningar vil vera særleg aktuelle. Studiet er ein frivillig del av bachelorstudia i historie og sosiologi ved HSF. Emnet omhandlar oppfatningar om kroppen i fortid og samtid, og rører ved tema som disiplinering, maskulinitet, seksualitet,spenningssøking, forbrukarkultur og anoreksi. Kroppstematikken er gjerne undersøkt frå fleire faglege innfallsvinklar, og derfor er tilnærmingar innafor antropologi, etnologi, psykologi og filosofi representerte i kurset. Sosiologien er likevel den samlande faglege ramma for emnet. Følgjande bolkar organiserer pensumlitteraturen: Samfunnsformasjonen og nye roller for kroppen Kroppen som prosjekt Det er lagt opp til førelesingar og lærarstyrte seminar. Studielengd: Heiltid, halve vårsemesteret Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse tlf Caisa Hedlund, tlf , e-post: Søknadsfrist: Før oppstart av emnet i 2011 SPESIALPEDAGOGIKK Lærarar, førskulelærarar, sosionomar, vernepleiarar, barnevernspedagoga r eller personar med utdanning i idrett for funksjonshemma. Studiet byggjer på grunnutdanning i pedagogikk og gir kunnskap om opplæring og individuell tilrettelegging for menneske med særskilte behov Utdanninga kvalifiserer for arbeid med barn, unge og vaksne med lærevanskar og ulike funksjonshemmingar Tema er: -Organisatoriske og ideologiske perspektiv - Lærevanskar og særskilte behov i eit system- og individperspektiv - Didaktikk og spesialpedagogisk verksemd Studiepoeng: 30 Opptakskrav: Lærarar, førskulelærar, sosionom, vernepleiar, barnevernspedagog eller utdanning i idrett for funksjonshemma Hilde Hofslundsengen, tlf , e-post: Siv Vestad, tlf , e-post: Samlings- og delvis nettbasert deltidsstudium

8 ATTERHALD: OPPSTART ER AVHENGIG AV TILSTREKKJELEG TAL SØKJARAR. DET KAN BLI MINDRE ENDRINGAR I INNHALDET. eko Søknadsfrist: 15. april 2010 om ikkje noko anna står nemnt under studietilboda i brosjyren Har vi ledige studieplassar etter fristen, er du velkomen til å sende søknad SØKNADSSKJEMA/INFO: Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon (sentralbord) Telefaks

Psykososialt. arbeid med barn og unge. Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane

Psykososialt. arbeid med barn og unge. Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane Psykososialt arbeid med barn og unge Nytt frå Høgskulen i Sogn og Fjordane Relevante vidareutdanningar ved HiSF Barnefagleg rettleiing Rusproblematikk og rusarbeid Spesialpedagogikk Helsepsykologi Psykisk

Detaljer

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12

Fagskuleutdanning i helse og sosialfag. Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskuleutdanning i helse og sosialfag Fagskulane i Hordaland 07.03.12 Fagskulane i Hordaland 7 fagskular Tekniske og maritime fag, marine fag, grøne fag, helse og sosialfag Hordaland fagskulestyre m/7

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104 Fusa fagskule Helsefagskuletilbod pr 2014 HFK konferanse 05.03.2104 Fagskuleutdanning 1 eller 2 årige spesialiseringar på tertiært nivå Opptakskrav er relevant fagbrev (eller tilsvarande realkompetanse)

Detaljer

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF

NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013. Idrettsutdanninga ved HiSF NETTVERKSSAMLING for leiar i helse- og omsorgstenestene 23.- 24. mai 2013 Idrettsutdanninga ved HiSF MASTER I IDRETTSVITENSKAP B3 Idrett, fysisk aktivitet og helse B3 Idrett og Kroppsøving B3 Friluftsliv

Detaljer

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære

Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Studiepoenggivande kurs 5 studiepoeng Garden som ressurs - garden ein god plass å vere og lære Garden som ressurs Å bruke garden som ein ressurs til grupper med ulike hjelpebehov, opplæringsarena eller

Detaljer

Tor Solheim rektor 01.10.2013

Tor Solheim rektor 01.10.2013 Tor Solheim rektor Fagskulelova 1 Formål og virkeområde «Med fagskuleutdanning meinast korte yrkesretta utdanningar som bygger på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.» «Med yrkesretta

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Emnekode Emnenamn Engelsk emnenamn Studiepoeng 15 Undervisningssemester Undervisningsspråk Studienivå Krav til studierett Mål og innhald Læringsutbyte/resultat Kunnskap Grunnkompetanse ITAL111 Italiensk

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EI INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innleiing Rettstryggleiken til borgarane er viktig i samband med all offentleg maktutøving.

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil.

Høgskolen i Telemark. Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil. Høgskolen i Telemark Studieplan Folkekunst 3, fordjuping ( 60 studiepoeng) 3.år i Bachelorstudiet i folkekunst - tre metall tekstil Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærarutdanning Innleiing Folkekunst

Detaljer

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng

STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT. 15 studiepoeng STUDIEPLAN VIDAREUTDANNING LEIARKANDIDAT 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 1. juni 2011 1. Innleiing Politi- og lensmannsetaten treng alltid kandidatar til leiarstillingar. Ofte vil medarbeidarar

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje

NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKLÆRAR? lese, skrive, tenkje, fortelje NORSKFAGET FOR STUDENTAR OG ELEVAR Norskfaget i grunnskolelærarutdanninga handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Faget skal

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar.

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. Seminar: totalt 16 timar. Vedlegg 10 UUI 090915 Emnekode ENG332 emne i engelskspråkleg litteratur/kultur II Engelsk emnenamn Selected topic in English Literature and/or Culture II Studiepoeng 10 Undervisningssemester Haust Undervisningsspråk

Detaljer

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013

Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Opplæringsavdelinga Kompetanseløftet 23. januar 2013 Informasjon og utfordringar sett frå Fylkeskommunen og dei vidaregåande skulane si side Adeline Landro - rådgjevar for fagskulane Annbjørg Laupsa -

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRAR TIL OPERASJONSSENTRALANE FOR POLITIET 15 STUDIEPOENG Utkast til høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Politiet må vere førebudd på å handsame eit breitt spekter

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDAREUTDANNING AV RETTLEIARAR I POLITIET SIN BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Utkast til behandling i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innleiing Bekymringssamtalen er eit strukturert verktøy

Detaljer

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Saksframlegg Dato Referanse 10.06.2009 2008/827-2749/2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret 17.06.2009 NY LÆRARUTDANNING.

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena

Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena Studiepoenggivande kurs 10 studiepoeng Garden som pedagogisk ressurs og læringsarena FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I HORDALAND Garden som pedagogisk ressurs

Detaljer

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK Saksframlegg Dato Referanse 14.09.2009 2009/405-3970/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 09/42 Høgskulestyret 01.10.2009 STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

Detaljer

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt

Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Forsking og utviklingsarbeid i kommunane korleis bli reelle forskingskommunar ikkje berre objekt Samhandlingskonferansen 2015 Førde, 8. april 2015 Geir Sverre Braut Forskingsavdelinga, Helse Stavanger,

Detaljer

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng

Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng STUDIUM I Spansk og latinamerikansk språk og kultur 60 studiepoeng Høgskolen i Telemark Framlegg til studieplan Spansk og latinamerikansk språk og kultur 02.10.08 Innhald Spansk språk og latinamerikansk-

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng

STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP. Modul I Modul II. kvar modul 30 studiepoeng STUDIEPLAN ENDRINGSKUNNSKAP Modul I Modul II kvar modul 30 studiepoeng Godkjent januar 2001 Revidert utgåve juni 2010 og januar 2014 1 Studieplan Endringskunnskap Innleiing Studiet kan gjennomførast som

Detaljer

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar

Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar Studieplan Funksjonsretta leiing for påtaleleiarar 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innleiing Alle organisasjonar av ein viss storleik

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk

Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Språkpakke for Høgskulane i UH-nett Vest spansk Oppbygging av språkpakken, ny versjon: HAUST STP VÅR STP SPLA100H, introduksjonskurs 1 SPLA111 Spansk grammatikk I 10 Ordinært kurs utvida med stp språk

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR OPERASJONSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Operasjonssentralen er leiings- og koordineringssentralen til politidistriktet.

Detaljer

Danning, retorikk og rådgjeving

Danning, retorikk og rådgjeving Ove Eide Danning, retorikk og rådgjeving Rådgjevarsamling 2013 Våre handlinger det vi faktisk gjør er bærere av budskap. Alt vi gjør i forhold til en annen, er kommunikasjon, også det å ikke gjøre noe

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL

STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL STUDIEPLAN INSTRUKTØRUTDANNING GRENSEKONTROLL 20 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 1. Innleiing Som andre offentlege etatar er politiet prega av endring og utvikling og legg vekt på livslang

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS

INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS INFORMASJONSSKRIV OM LEGEMIDDELHANDTERING I PRAKSIS Revidert 24.januar 2012 Anny Aasprang Agnes Fotland 1. INNLEIING Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS Presentasjon nettverksmøte fredag 13.06.14 v/ Linda Meier og Jo Inge Gåsvær INSTITUSJOANAR PÅ HAUGLAND Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Aksjeselskap.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning.

Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studieplan Vidareutdanning i vurdering Studieprogramnamn Vurdering av læring, for læring og som læring. Assessment of Learning, for Learning and as Learning. Studietype/nivå Delstudium. Vidareutdanning.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs.

DANSEVITSKAP. Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. DANSEVITSKAP Bachelor, mastergrad og vidareutdanningskurs. KVA ER DANSEVITSKAP? Kva er dans? Er det samanheng mellom breakdance og halling? Kvifor byrja ein å dyrka ballerinaer? www.ntnu.no I dansevitskap

Detaljer

3Vaksne i fagskoleutdanning

3Vaksne i fagskoleutdanning VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Vaksne i fagskoleutdanning Hausten 2013 tok 16 420 vaksne fagskoleutdanning i Noreg. 61 prosent var over 25 år. 111 offentleg godkjende fagskolar hadde

Detaljer

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal)

FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 1 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I NORSK I FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Læreplankode: AKT2-01 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

www.questback.com - print preview

www.questback.com - print preview Side 1 av 9 Kompetanseutvikling i bibliotek-13:44 1) Kva type bibliotek jobbar du i? Fylkesbibliotek Folkebibliotek Bibliotek i vidaregåande skule Universitetsbibliotek Høgskulebibliotek Fagbibliotek 2)

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013

Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Samling hjå fylkesmannen 23.januar 2013 Lindås kommune si erfaring med utvikling av Plan for strategisk kompetansestyring Helse-og omsorgstenester 2012-2015 - Korleis me gjekk fram for å laga planen -

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I

KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I KOMPETANSEPLAN FOR RESSURSSJUKEPLEIARAR I NETTVERK, KREFTOMSORG OG LINDRANDE BEHANDLING Mål : Gi ressurssjukepleiaren grunnleggande kunnskapar, ferdigheiter og haldningar innan kreftomsorg og palliasjon.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for helsesekretær - læreplan i felles programfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTA LEIING FOR INNSATSLEIARAR 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innleiing Innsatsleiaren er den øvste leiaren på taktisk nivå i politidistriktet

Detaljer