REFERAT FRA STYREMØTE I NUV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13. 12.04"

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV Sted: Saga Hotell, Tromsø Tid: Fra kl til mandag 13. desember Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Torstein Rekkedal Tore Li Fra sekretariatet: Jan Atle Toska (sekretær) Vigdis Amundsen Observatør: Berit Johnsen, UFD Forfall: Dagny Blom (vara kunne ikke møte) Trine Lie Larsen (vara kunne ikke møte) Fravær: Øyvind Bakke Merknader til innkalling: Ingen Merknader til sakslisten: Det ble meldt inn tre eventueltsaker, herunder ble sak B omgjort til eventueltsak Sakslisten ble dermed som følgende: I. ORIENTERINGS- OG DRØFTINGSSAKER A. Referat fra styremøtet 13. oktober 2004 B. Styrets arbeidsplan 2004 rapportering om avvik (omgjort til eventueltsak) C. Regnskap desember 2004 D. AUs virksomhet E. Rapport om det norske kompetansemarkedet oppfølging 1

2 F. Samordningsprosjekt for nasjonale utdanningsportaler G. Utdanning.no-portalens virksomhet H. FISK: Felles InformasjonsSystemsKomite innspill til departementet I. Undersøkelse om digital tilstand i UH-sektor J. Programforum Program for digital kompetanse K. Norsk stand på Online Educa 2004 L. Eventuell studietur til Nederland M. Etter- og videreutdanning i skoleledelse N. Etablering av ICDE-nettverk Norge/Norden O. Deltakelse i konferanser og seminarer P. Annet fra styrets medlemmer, departementets observatør eller sekretariatet II. VEDTAKSSAKER Sak 26/2004 Norgesuniversitetets budsjett 2005 Sak 27/2004 Tildeling av prosjektmidler 2005 og forhåndstilsagn for 2006 Sak 28/2004 Strategi for digitale læringsressurser i norsk høyere utdanning Sak 29/2004 Oppsummering av arbeidet med prosjektsøknader med henblikk på eventuelle justeringer Sak 30/2004 Eventuelt MERKNADER TIL ORIENTERINGS-/DRØFTINGSSAKER G. Utdanning.no-portalens virksomhet Styret ber sekretariatet følge opp samarbeidet med utdanning.no, bl.a. i lys av den nasjonale portalgjennomgangen. L. Eventuell studietur til Nederland Norgesuniversitetet går inn for å arrangere en studietur til Nederland i samarbeid med SURF juni SAK 26/2004 NORGESUNIVERSITETETS BUDSJETT 2005 Vedtak (enstemmig): 2

3 NUVs totale grunnbudsjett på 19 mill kr for 2005 fordeles slik mellom virksomhetsområdene: 1. Prosjektmidler, inkludert fellestiltak/særskilte tiltak: kr 2. Styrets og sekretariatets virksomhet: kr SUM: kr Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer i fordeling mellom prosjektstøtte og virksomhetsbudsjett, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Når det gjelder ressursbehov som går ut over rammen på 19 mill kr, særlig knyttet til NUVs aktivitet innenfor informasjonsfunksjonen,ber styret arbeidsutvalget ta dette opp med departementet. SAK 27/2004 TILDELING AV PROSJEKTMIDLER 2005 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR 2006 Alle vedtakene om enkeltprosjektene under pkt III er enstemmige. Sekretariatet endret noen av forslagene til vedtak ut fra innspill fra styret. I. VEDTAK OM FORDELING AV MIDLER TIL FELLESTILTAK Vedtak (enstemmig): Det settes av kr til fellestiltak og særskilte tiltak knyttet til Norgesuniversitetets prosjekter i Midlene fordeles på følgende tiltak: Seminar for nye og eldre prosjekter kr Rapport knyttet til prosjekterfaringer kr Møter og seminarer vedr. undersøkelser om den voksne student kr Oppfølging av tiltak for kompetanseutvikling i arbeidslivet kr Utvikling av prosjektdatabase kr SUM kr II. VEDTAK OM TILDELING TIL PROSJEKTER SOM HAR FÅTT FORHÅNDSTILSAGN FOR 2005 Vedtak (enstemmig): Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende framdrift tildeler Norgesuniversitetet midler for 2005 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende prosjekter: Høgskolen i Bergen: Social work in Europe Høgskolen i Bergen: Digital dramaundervisning kr kr 3

4 Høgskolen i Bodø: Fra verdensrommet til landjorda Høgskolen i Gjøvik: Digital mediebruk Høgskolen i Lillehammer: Mastergrad i helse- og sosialfag Høgskolen i Lillehammer: Kulturbasert næringsutvikling Høgskolen i Nesna: Fleksibel førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo: Inneklima/måleteknikk Høgskolen i Stavanger: Petbachelor - petroleumsteknologi Høgskolen i Sør-Trøndelag: Magnetisk resonans Høgskolen i Tromsø: Fysioterapi deltid Høgskolen i Østfold: Organisering, kommunikasjon og ledelse Høgskolen i Volda: Nynorsk som sidemål Høgskolen i Volda: Lærings- og meistringsarbeid Norges landbrukshøgskole: Hydrogeologi NTNU: Synkronlyd integrert i dataplattformen NTNU: Marine technology learning Universitetet i Bergen: Virtuell spansk Universitetet i Bergen: Menneske, kultur, samfunn - sosialantropologi Universitetet i Oslo: Mastergradstudium i religionsstudier og etikk Universitetet i Tromsø: Ex.Phil. Universitetet i Tromsø: Mastergradstudium i voksenpedagogikk SUM: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr III. VEDTAK OM TILDELING AV MIDLER TIL NYE PROSJEKTER I 2005 OG FORHÅNDSTILSAGN FOR DIAKONHJEMMET HØGSKOLE Oppfølging i praksisperioden av en profesjonsutdanning ved bruk av fleksible læringsformer Prosjektet Oppfølging i praksisperioden av en profesjonsutdanning ved bruk av fleksible læringsformer ved Diakonhjemmet høgskole tildeles ikke midler. 2 HØGSKOLEN I AGDER Development Management (DM) A M.Sc. Degree within Global Virtual University (GVU) Prosjektet Development Management (DM) A M.Sc. Degree within Global Virtual University (GVU) ved Høgskolen i Agder tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 3. HØGSKOLEN I AGDER Bedre undervisning på Internett Skolebibliotekkunnskap 3-4

5 Informasjonskompetanse Prosjektet Bedre undervisning på Internett Skolebibliotekkunnskap 3 Informasjonskompetanse ved Høgskolen i Agder blir tildelt kr for 2005 og kr for 2006, under føresetnad av tilfredsstillande framdrift. Tilsegn om midlar for 2006 blir gitt med atterhald om den totale løyvinga over statsbudsjettet. 4. HØGSKOLEN I AGDER Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs Prosjektet Årsstudium i musikk og helse nettstøttet kurs ved Høgskolen i Agder tildeles ikke midler. 5. HØGSKOLEN I AKERSHUS FMS-prosjektet Prosjektet FMS-prosjektet ved Høgskolen i Akershus tildeles ikke midler. 6. HØGSKOLEN I BERGEN Allmenn- og brukerrettet forskningsformidling Prosjektet Allmenn- og brukerrettet forskningsformidling ved Høgskolen i Akershus tildeles ikke midler. 7. HØGSKOLEN I BERGEN Fleksible studietilbud som kan inngå i 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfaglærere Prosjektet Fleksible studietilbud som kan inngå i 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU for yrkesfaglærere ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 8. HØGSKOLEN I BERGEN Kommunikasjonsarbeid teori, etikk, strategi og retorikk Prosjektet Kommunikasjonsarbeid teori, etikk, strategi og retorikk ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 9. HØGSKOLEN I BERGEN 5

6 Nettbasert kurs i grunnleggende prosesskjemi Prosjektet Nettbasert kurs i grunnleggende prosesskjemi ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. 10. HØGSKOLEN I BODØ Kompetansemøter mellom praksis og utdanning Prosjektet Kompetansemøter mellom praksis og utdanning ved Høgskolen i Bodø tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 11. HØGSKOLEN I BODØ Utdanning av tospråklige samfunnsfaglærere Prosjektet Utdanning av tospråklige samfunnsfaglærere ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 12. HØGSKOLEN I BODØ Mestring og samspill i skole og fritid Prosjektet Mestring og samspill i skole og fritid ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 13. HØGSKOLEN I BODØ IKT-støttet fjernundervisning i kurset AK206F samarbeid NLH-HiBo Prosjektet IKT-støttet fjernundervisning i kurset AK206F samarbeid NLH-HiBo ved Høgskolen i Bodø tildeles ikke midler. 14. HØGSKOLEN I BUSKERUD Totalkvalitetsledelse Prosjektet Totalkvalitetsledelse ved Høgskolen i Buskerud tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 6

7 15. HØGSKOLEN I FINNMARK IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag Prosjektet IKT-støttet undervisning i teknologi, design og naturfag ved Høgskolen i Finnmark tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 16. HØGSKOLEN I GJØVIK Internettbasert læringsopplegg for etter- og videreutdanningskurs i universell utforming/planlegging for alle Prosjektet Internettbasert læringsopplegg for etter- og videreutdanningskurs i universell utforming/planlegging for alle ved Høgskolen i Gjøvik tildeles ikke midler. 17. HØGSKOLEN I HARSTAD Fleksibelt studietilbud i elektronisk handel (e-handel) Prosjektet Fleksibelt studietilbud i elektronisk handel (e-handel) ved Høgskolen i Harstad tildeles ikke midler. 18. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Norsk filmhistorie som fjernundervisning Prosjektet Norsk filmhistorie som fjernundervisning ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 19. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Fleksibelt årsstudium i idrett Prosjektet Fleksibelt årsstudium i idrett ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler. 20. HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Prosjekt SE visuelle uttrykk i læring Prosjektet Prosjekt SE visuelle uttrykk i læring ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale 7

8 bevilgningen over statsbudsjettet. 21. HØGSKOLEN I MOLDE Nettstøttet deltidsstudium i vernepleie Prosjektet Nettstøttet deltidsstudium i vernepleie ved Høgskolen i Molde tildeles ikke midler. 22. HØGSKOLEN I MOLDE Integrert kunnskapsutvikling mellom næringsliv og høgskole innen anvendt informatikk Prosjektet Integrert kunnskapsutvikling mellom næringsliv og høgskole innen anvendt informatikk ved Høgskolen i Molde tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 23. HØGSKOLEN I NARVIK Nettbasert masterutdanning innen industriell teknologi mot Kina Prosjektet Nettbasert masterutdanning innen industriell teknologi mot Kina ved Høgskolen i Narvik tildeles kr for HØGSKOLEN I NARVIK Masterutdanning i ingeniørutdanning på web Prosjektet Masterutdanning i ingeniørutdanning på web ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler. 25. HØGSKOLEN I NESNA Læring i bedrift. Et fleksibelt studium organisert på studentenes og arbeidslivets premisser Prosjektet Læring i bedrift. Et fleksibelt studium organisert på studentenes og arbeidslivets premisser ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. 26. HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Regionalt samarbeid kring helsefaglig videreutdanning i kreftsykepleie 8

9 Prosjektet Regionalt samarbeid kring helsefaglig videreutdanning i kreftsykepleie ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. 27. HØGSKOLEN I OSLO Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger Prosjektet Faglig nettverksbygging gjennom brukerutviklede e-læringsløsninger ved Høgskolen i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 28. HØGSKOLEN I OSLO Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering Prosjektet Utvikling av lærerrollen i et nettstøttet læringsmiljø innenfor rammen av mappevurdering ved Høgskolen i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 29. HØGSKOLEN I OSLO Samhandling og mobilitet kompetanseheving i prosjekt- og endringsledelse for regionale utviklingsaktører og HiO Prosjektet Samhandling og mobilitet kompetanseheving i prosjekt- og endringsledelse for regionale utviklingsaktører og HiO ved Høgskolen i Oslo tildeles ikke midler. 30. HØGSKOLEN I SOGN OG FJORDANE Universell tilrettelegging på eit delvis nettbasert PPU-studium Prosjektet Universell tilrettelegging på eit delvis nettbasert PPU-studium ved Høgskolen i Sogn og Fjordane vert ikkje tildelt midlar. 31. HØGSKOLEN I STAVANGER Utvikling av et elektronisk medikamentregister en øvingssimulator for sykepleieutdanning Prosjektet Utvikling av et elektronisk medikamentregister en øvingssimulator for 9

10 sykepleieutdanning ved Høgskolen i Stavanger tildeles ikke midler. 32. HØGSKOLEN I STAVANGER HYGFLEX - Fleksibelt læring innen Yrkeshygieneutdanning Prosjektet HYGFLEX - Fleksibelt læring innen Yrkeshygieneutdanning ved Høgskolen i Stavanger tildeles ikke midler. 33. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Nettbaserte læringsformer i tegnspråkstudiet Prosjektet Nettbaserte læringsformer i tegnspråkstudiet ved Høgskolen i Sør- Trøndelag blir ikkje tildelt midlar. 34. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG KJEMFLEX 2 Prosjektet KJEMFLEKS 2 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 35. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ANEK- analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e- læringssenter Prosjektet ANEK- analyse, nettverksbygging, etablering og kompetansespredning for e- læringssenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 36. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fysisk aktivitet og ernæring for barn og ungdom i skole og fritid Prosjektet Fysisk aktivitet og ernæring for barn og ungdom i skole og fritid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 37. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG BNP Bedriftsrettet Nettbasert Prosjektledelse med utprøving av standarder for læringsobjekter Prosjektet BNP Bedriftsrettet Nettbasert Prosjektledelse med utprøving av standarder for læringsobjekter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 10

11 38. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse Prosjektet Tilstede på TV. Problembasert læring over videokonferanse ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 39. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG UUUD Utvikling av nettbasert Undervisningsmodul i Universelt Design Prosjektet UUUD Utvikling av nettbasert Undervisningsmodul i Universelt Design ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tildeles ikke midler. 40. HØGSKOLEN I TROMSØ Kunnskapsutvikling i virtuelt hospital Prosjektet Kunnskapsutvikling i virtuelt hospital ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 41. HØGSKOLEN I TROMSØ Grafisk design fra dagskurs til BA-grad Prosjektet Grafisk design fra dagskurs til BA-grad ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 42. HØGSKOLEN I TROMSØ Fagutvikling med fokus på problembasert læring i et nettbasert studium for økt studentaktivitet, ansvar for egen læring og erfaringsdeling Prosjektet Fagutvikling med fokus på problembasert læring i et nettbasert studium for økt studentaktivitet, ansvar for egen læring og erfaringsdeling ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 43. HØGSKOLEN I TROMSØ Fra tradisjonelt klasserom til fleksibelt IKT-støttet undervisning. Modul III: E- produksjon 11

12 Prosjektet Fra tradisjonelt klasserom til fleksibelt IKT-støttet undervisning. Modul III: E-produksjon ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler. 44. HØGSKOLEN I TROMSØ Deltidsutdanning i fysioterapi Fysio-nett Prosjektet Deltidsutdanning i fysioterapi Fysio-nett ved Høgskolen i Tromsø tildeles ikke midler utover kr, som er gitt som forhåndstilsagn for HØGSKOLEN I VESTFOLD Utvikling av modulbasert nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving Prosjektet Utvikling av modulbasert nettstøttet påbyggingsstudium på masternivå i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 46. HØGSKOLEN I VESTFOLD IKT-støttet videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene i Vest- Finnmark Prosjektet IKT-støttet videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagene i Vest-Finnmark ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler. 47. HØGSKOLEN I VOLDA 1) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for barne- og mellomsteget 2) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for ungdomssteget Prosjektet 1) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for barne- og mellomsteget 2) Nettbasert Norsk 2 lese- og skriveutvikling for ungdomssteget ved Høgskolen i Volda blir ikkje tildelt midlar. 48. HØGSKOLEN I VOLDA Breiband som kommunikasjonskanal i Mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing Prosjektet Breiband som kommunikasjonskanal i Mastergraden i samfunnsplanlegging og leiing ved Høgskolen i Volda tildeles ikke midler. 12

13 49. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer Prosjektet Videregående kurs i dimensjonering av betongelementer ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 50. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, ledelse og produksjon - Grunnfagsdel Prosjektet Fleksibel ingeniørutdanningstilbud i Teknologi, ledelse og produksjon - Grunnfagsdel ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 51. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Omarbeiding og tilpasning av deler av Takstmannsskolen til fleksibel læring Prosjektet Omarbeiding og tilpasning av deler av Takstmannsskolen til fleksibel læring ved Høgskolen i Østfold tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 52. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter Prosjektet Styrking av fremmedspråkkompetanse i eksportbedrifter ved Høgskolen i Østfold blir tildelt kr for 2005 og kr for 2006, under føresetnad av tilfredsstillande framdrift. Tilsegn om midlar for 2006 blir gitt med atterhald om den totale bevilgninga over statsbudsjettet. 53. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektor Prosjektet Brukermedvirkning og brukerrettigheter i helse- og sosialsektor ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 13

14 54. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Desentralisert videreutdanning i Teknologi og Design (T&D) Prosjektet Desentralisert videreutdanning i Teknologi og Design (T&D) ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. 55. HØGSKOLEN I ØSTFOLD Nytt praksisrettet og tverrfaglig studium med industrien som arena Prosjektet Nytt praksisrettet og tverrfaglig studium med industrien som arena ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke tildelt midler. 56. HØGSKOLEN I ÅLESUND Cyberlab for integrasjon av fysiske og virtuelle laboratorier for desentralisert undervisning Prosjektet Cyberlab for integrasjon av fysiske og virtuelle laboratorier for desentralisert undervisning ved Høgskolen i Ålesund tildeles ikke midler. 57. HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Studiet Gassteknikk, anvendelse og prosjektering integrasjon av praksis gjennom fleksibel læring Prosjektet Studiet Gassteknikk, anvendelse og prosjektering integrasjon av praksis gjennom fleksibel læring ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 58. HØGSKOLEN I STORD/HAUGESUND Musikkfaget og datateknologien/music Education and Technology Prosjektet Musikkfaget og datateknologien/music Education and Technology ved Høgskolen Stord/Haugesund blir ikkje tildelt midlar. 59. KVINNEUNIVERSITETET Utvikling og utprøving av forkurs for MNT-utdanningar, spesielt tilrettelagt for kvinner med studiekompetanse Prosjektet Utvikling og utprøving av forkurs for MNT-utdanningar, spesielt tilrettelagt 14

15 for kvinner med studiekompetanse ved Kvinneuniversitetet tildeles ikke midler. 60. LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE Hvordan ivareta studentenes personlige utvikling i møte med IKT-støttet fleksibel læring Prosjektet Hvordan ivareta studentenes personlige utvikling i møte med IKT-støttet fleksibel læring ved Lovisenberg diakonale høgskole tildeles ikke midler. 61. NOREGS HANDELSHØGSKOLE Nettbasert tilbud i juridisk engelsk, fransk, spansk og tysk Prosjektet Nettbasert tilbud i juridisk engelsk, fransk, spansk og tysk ved Noregs Handelshøgskole blir ikkje tildelt midlar. 62. NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE EUs vanndirektiv. Etablering av fleksibelt IKT-støttet utdanning i kystsone- og vassdragsplanlegging Prosjektet EUs vanndirektiv. Etablering av fleksibelt IKT-støttet utdanning i kystsoneog vassdragsplanlegging ved Norges Landbrukshøgskole tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 63. NOREGS MUSIKKHØGSKOLE Nettbasert forberedelseskurs i gehørtrening og musikkteori for høyere musikkutdanning i Norge Prosjektet Nettbasert forberedelseskurs i gehørtrening og musikkteori for høyere musikkutdanning i Norge ved Noregs Musikkhøgskole blir ikkje tildelt midlar. 64. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter Prosjektet Bruk av dynamisk nettbasert læring i et parallellundervist kurs for norske og europeiske studenter ved NTNU tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 15

16 65. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling Prosjektet Utvikling av en nasjonal øvingsportal knyttet opp til innovasjon og virksomhetsutvikling ved NTNU tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 66. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Interaktivt databasert læringsverktøy for grunnleggende GIS-utdanning Prosjektet Interaktivt databasert læringsverktøy for grunnleggende GIS-utdanning ved NTNU tildeles ikke midler. 67. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) DELTA fleksibel fjernundervisning i matematikk på universitetsnivå Prosjektet DELTA fleksibel fjernundervisning i matematikk på universitetsnivå ved NTNU tildeles ikke midler. 68. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Romteknologi. Etter- og videreutdanning for lærere Prosjektet Romteknologi. Etter- og videreutdanning for lærere ved NTNU tildeles ikke midler. 69. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Utvikling av avanserte regneark- og databaseapplikasjoner innen regnskap/økonomi/finans Prosjektet Utvikling av avanserte regneark- og databaseapplikasjoner innen regnskap/økonomi/finans ved NTNU tildeles ikke midler. 70. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) EVINA oppdatert og tilpasset nye læreplaner Prosjektet EVINA oppdatert og tilpasset nye læreplaner ved NTNU tildeles ikke 16

17 midler. 71. ROGALAND HØGSKOLE Desentralisert vernepleierutdanning Prosjektet Desentralisert vernepleierutdanning ved Rogaland høgskole tildeles ikke midler. 72. SAMISK HØGSKOLE/SÁMI ALLASKUVLA Utvikling og utprøving av studium i nettpedagogikk med læremiddelutvikling Prosjektet Utvikling og utprøving av studium i nettpedagogikk med læremiddelutvikling ved Samisk høgskole/sámi allaskuvla tildeles ikke midler. 73. UNIVERSITETET I BERGEN Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving Prosjektet Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving ved Universitetet i Bergen tildeles kr for 2005 og kr for 2006 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 74. UNIVERSITETET I BERGEN Resultater av å ta i bruk IKT-verktøy i et videreutdanningstilbud for helsepersonell. En komparativ evaluering Prosjektet Resultater av å ta i bruk IKT-verktøy i et videreutdanningstilbud for helsepersonell. En komparativ evaluering ved Universitetet i Bergen tildeles ikke midler. 75. UNIVERSITETET I BERGEN MELON MacroEconomics Laboratory ONline Prosjektet MELON MacroEconomics Laboratory ONline ved Universitetet i Bergen tildeles kr for UNIVERSITETET I BERGEN Norge som innvandringsland: Kulturgrenser og etnisitet, kjønn og 17

18 kommunikasjon. Nettstøttet studium og kunnskapsspredning Prosjektet Norge som innvandringsland: Kulturgrenser og etnisitet, kjønn og kommunikasjon. Nettstøttet studium og kunnskapsspredning ved Universitetet i Bergen blir ikkje tildelt midlar. 77. UNIVERSITETET I BERGEN Lydforelesninger og studiemateriell for nordisk språk og litteratur Prosjektet Lydforelesninger og studiemateriell for nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen blir ikkje tildelt midlar. 78. UNIVERSITETET I OSLO Fleksibel læring innen masterstudie i miljøgeologi og naturkatastrofer Prosjektet Fleksibel læring innen masterstudie i miljøgeologi og naturkatastrofer ved Universitetet i Oslo tildeles kr for 2005 og kr for 2006 under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 79. UNIVERSITETET I OSLO Videreføring av PROFFT-erfaringer og evaluering til andre fremmedspråk: Russisk, spansk og evt. finsk Prosjektet Videreføring av PROFFT-erfaringer og evaluering til andre fremmedspråk: Russisk, spansk og evt. finsk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 80. UNIVERSITETET I OSLO Citizenship og profesjonsetikk studieemner på høyere grad Prosjektet Citizenship og profesjonsetikk studieemner på høyere grad ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 81. UNIVERSITETET I OSLO Nettstøttet masterstudium i samfunnsdidaktikk Prosjektet Nettstøttet masterstudium i samfunnsdidaktikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 18

19 82. UNIVERSITETET I OSLO Kurspakken MA-EVUx. Mer matematikk Prosjektet Kurspakken MA-EVUx. Mer matematikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 83. UNIVERSITETET I OSLO Digitalisering av røntgenbilder og pasientbilder med tilkobling for bruk i odontologisk fjernundervisning Prosjektet Digitalisering av røntgenbilder og pasientbilder med tilkobling for bruk i odontologisk fjernundervisning ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 84. UNIVERSITETET I OSLO IT-basert, interaktiv undervisning i klinisk periodonti Prosjektet IT-basert, interaktiv undervisning i klinisk periodonti ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. 85. UNIVERSITETET I TROMSØ Utredningsrom for kvalitativ metode etnografisk film og tekst Prosjektet Utredningsrom for kvalitativ metode etnografisk film og tekst ved Universitetet i Tromsø tildeles kr for 2005 og kr for 2006, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2006 gis med forbehold om den totale bevilgningen over statsbudsjettet. 86. UNIVERSITETET I TROMSØ Søknad nr. 86 ble trukket av søkerinstitusjonen. 87. UNIVERSITETET I TROMSØ Nettbaserte analyseredskaper for tekst og film Prosjektet Nettbaserte analyseredskaper for tekst og film ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 88. UNIVERSITETET I TROMSØ 19

20 Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv Prosjektet Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 89. UNIVERSITETET I TROMSØ Postgraduate course in epidemiology, research design, international health and environment medicine for the Barents Region, including telemedicine and internet communication as the basic tools for teaching and communication Prosjektet Postgraduate course in epidemiology, research design, international health and environment medicine for the Barents Region, including telemedicine and internet communication as the basic tools for teaching and communication ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. SAK 28/2004 STRATEGI FOR BRUK AV DIGITALE LÆRINGSRESSURSAR I HØGRE UTDANNING Vedtak (samrøystes): Styret tek arbeidsgruppas forslag til strategi for bruk av digitale læringsressursar i høgre utdanning til etterretning. Styret gir ei generell tilslutning til tiltaka og den prioriteringa av tiltak som arbeidsgruppa foreslår. Under føresetnad av at departementet vil setje i verk ein strategi for digitale læringsressursar i høgre utdanning, bør Noregsuniversitetet få eit overordna ansvar for å følgje opp følgjande tiltaksområde på nasjonalt nivå: Gjenbruk av tidlegare utvikla ressursar Tverrinstitusjonelle prosjekt og motivasjon for delingskultur. Forankring av fellestiltak Brukarundersøking SAK 29/2004 OPPSUMMERING AV ARBEIDET MED PROSJEKT- SØKNADER MED HENBLIKK PÅ EVENTUELLE JUSTERINGER Vedtak (enstemmig): Styret er tilfreds med årets opplegg for behandling av prosjektsøknader. Styret ber sekretariatet utarbeide et notat om erfaringer og problemområder som en del av forberedelsen av utlysingen av prosjektmidler for 2006 med utgangspunkt i styrets drøfting av sak 29/2004. SAK 30/2004 EVENTUELT 20

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.12.06 Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø Tid: Fra kl 09.00 til 15.00 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger Ann Hansen (nestleder) Torstein Rekkedal Dagny Blom Nina Tangnæs

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Nasjonalt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013. Statsbudsjettet 2013 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene for 2012 og 2013 Statsbudsjettet 2013 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer