Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1. Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet"

Transkript

1 Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 Måndag 2.september kl.18:30 på Landskapet

2 Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Berbare PC ar og stipendordning Kontaktpunkt heim-skule/foreldremedverknad Fråvær og fråværsoppfølging. E-postadresser Vurdering. SkoleArena. Foreldrepålogging Kartleggingsprøver hausten 2013 Comeniusprosjekta ved skulen Nye Ulsteinhallen. Utfordringar Val av foreldre-/føresetterepresentantar til skuleutvalet

3 SS, EL og TAF går til eigne klassevise orienteringar Val av matematikk på ST og ID Reglar for framandspråk på ST og ID ID går til eigne klassevise orienteringar Val av programfag på ST. Kort om prosessen Korte klassevise møte mellom kontaktlærar og foreldre på ST

4 Skulen si leiing: Margaret Alme rektor Jon Arne Haram assisterande rektor Karen Topphol avdelingsleiar Eldrid Vik avdelingsleiar Bård Ringstad - avdelingsleiar

5 Rådgjevarane/helsesøstra: Liv Ose rådgjevar Synnøve Overå Hide rådgjevar Per Ove Osnes rådgjevar Trond Haugland OT rådgjevar Hanna Langenes Moldskred helsesøster Ingerborg Hatløy skulen sin kontaktperson innan PPT

6 Kontaktlærarar på Vg1: 1EL1 1EL2 1ID1 1ID2 1SS1 1ST1 1ST2 1ST3 1TL1 1TT1 Magnar Sunde Jens Aage Aschehoug Hege Holstad Øystein Vegge Audhild Gjerde Dagny Davidsen Nils Olav Brekke Liv Osnes Dalbakken Cecilie Bakken Paul Inge Røyset

7 Skuleåret : 5 utdanningsprogram ST, ID, EL, SA, TAF Om lag 550 elevar 28 klasser Knapt 100 tilsette; pedagogisk tilsette, assistentar, merkantilt tilsette og driftstilsette

8 Kvalitetsplan for sektoren: Tilpassa opplæring som grunnlag for meistring Inkludering og medverknad Gjennomføring og samanheng i den 13-årige grunnopplæringa Leiing og kompetanseutvikling Skulen har eigen kvalitetsplan. Ligg på heimesida

9 Organisering av skuledagen: 8 undervisningstimar per dag á 45 min -i snitt 6 timar for ST og 7 timar for ID, EL, SA TAF køyrer eige løp; 3 dagar skule dei første tre åra, 2 dagar skule siste året Basisgruppemøte 1 gong per veke. Obligatorisk oppmøte. Midttime tysdag og torsdag i 5.time

10 Foreldresamarbeid er forskriftsfesta, kap.20: Skulen skal halde kontakt med føresette til umyndige elevar gjennom heile opplæringsløpet Informasjonsmøte i starten av skuleåret Rett til minst ein planlagt og strukturert samtale med kontaktlæraren i løpet av første halvår Vil få invitasjon til samtale i løpet av terminen, veke 46 Invitasjon til samtale med faglærarar i jan/feb, før val til neste år, veke 5 Søknadsfrist for neste skuleår: 1.mars (1.februar for søking på særskilt grunnlag)

11 Foreldre til ikkje myndige elevar skal få munnleg eller skriftleg: varsel dersom det er fare for ikkje grunnlag for vurdering i fag varsel om fare for at eleven kan få karakteren nokså god eller lite god i orden og/eller åtferd høve til å logge inn på skulen sitt fråværssystem; SkoleArena. Får då epostmeldingar når merknad er sett eller varselbrev sendt. I nokre tilfelle også når eleven har fråvær

12 Kommunikasjonskanalar: Skulen si heimeside: Facebook: Ulstein vidaregåande skule off.side Fronter: (men då gjennom eleven sitt brukarnamn og passord inntil vidare) SkuleArena. Foreldrepålogging. Rettleiing på skulen si heimeside Gjeld vurderingar og fråvær

13 E-post: Link til Opplæringslova, forskrifta til Oppl. og skulereglementet på skulen si heimeside

14 Berbare PC ar og stipendordninga Fylkestinget 2007: berbare PC ar skal vere obligatorisk hjelpemiddel for alle elevar på Vg1 Ordninga er valfri; enten å ta imot PC frå FK eller få utbetalt 2500 kr i stipend (eingongsbeløp) og kjøpe PC sjølv Utstyrsstipend frå Lånekassa (930-ST/EL/SS 2060-TIP 2970-ID). Frist 15.november Fylket har eige PC-reglement. Skulen har eigne PC-reglar. Oppslag på klasseromma

15 Forskrifta når det gjeld fråværsføring: Alt fråvær skal førast på vitnemålet eller kompetansebeviset Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar Eleven kan krevje at årsaka til fråværet vert ført på eit vedlegg til vitnemålet dersom årsaka er dokumentert Eleven kan krevje at inntil 10 skuledagar i eit opplæringsår ikkje vert ført på vitnemålet: Helse- og velferdsgrunnar Arbeid som tillitsvald Politisk arbeid Hjelpearbeid

16 Lovpålagt oppmøte (td sesjon) Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå Fråvær etter første punktet må dokumenterast med legeerklæring Fråvær som skuldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar og berre fråvær frå fjerde dagen kan trekkast frå Gjeld ikkje fråvær i enkelttimar Ordensreglementet set krav til at eleven melder frå om fråvær frå første fråværsdag eller dersom han/ho må forlate skulen i løpet av skuledagen

17 Kartleggingsprøver Vg1 hausten 2013: Kartleggingsprøve i matematikk tidleg i skuleåret Formål: Å få oversikt over elevar som ikkje har tileigna seg nødvendige ferdigheiter i grunnskulen. Tiltak så tidleg som mogleg i vgs. Å rettleie elevane på ID/ST i valet av matematikk (1P/1T) Obligatorisk kartleggingsprøve i rekning og lesing (Udir) Kartlegginga gjennom Udir-prøvene skjer i perioden 30.august 6.september Frivillig kartlegging i engelsk, men vi har bestemt å gjennomføre den også

18 Skulen si deltaking i Comenius: Siste 3 åra har skulen tatt del i tre internasjonaliseringsprosjekt. To av desse er avslutta. Nytt prosjekt frå og med skuleåret 2-13; Bulgaria, Tyrkia, Tyskland, Spania og Noreg «Waterborne Identities» 12 elevar på Vg1 tek del etter søknad Var i Bulgaria i april 2013 Besøk hit i november i år og tur til Tyskland i april

19 Krav til aktivitetsplikt hos eleven: 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag tredje ledd: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren og instruktøren får grunnlag til å vurdere eleven, lærlingen og lærekandidaten sin kompetanse i faget. Læraren og instruktøren skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter

20 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre

21 Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller åtferd

22 3-11. Undervegsvurdering Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven aukar kompetansen sin i fag, jf Undervegsvurderinga skal givast løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg. Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Eleven har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren om utviklinga si i høve til kompetansemåla i faga. Det skal kunne dokumenterast at undervegsvurdering er gitt

23 3-12. Eigenvurdering Eigenvurderinga til eleven er ein del av undervegsvurderinga. Eleven skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling, jf. opplæringslova 2-3 og

24 3-13. Halvårsvurdering i fag for elevar Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det er ikkje klagegrunnlag på halvårsvurderinga, berre på standpunktkarakterane Standpunktkarakterar i fag Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved avslutninga av opplæringa i fag, og som skal førast på vitnemålet. Ein del fag har ikkje standpunktkarakter før etter 2 eller 3 år

25 Kampen mot fråværet Informasjon til elevar og føresette på heimesida: FRÅVÆR Viser til forskrift til Opplæringslova og til skulereglementet. Alt fråvær skal førast. Når det gjeld fråvær og fråværsføring er det kontaktlærar eleven og dei føresette skal forhalde seg til, også når det gjeld lengre fråvær. Fråvær som ein kjenner til på førehand skal meldast skulen i førekant gjennom registrering i skulen sitt fråværssystem eller meldast kontaktlærar. Elevar sjølv kan legge inn eige fråvær. Føresette til elevar under 18 år kan få eigen tilgang til skulen sitt fråværssystem. Skulen oppmodar føresette om å gjere det. Det er viktig å ha kontroll over eleven sitt fråvær. Stort fråvær er eit problem for mange elevar. Fråvær frå skulen skal grunngjevast til kontaktlærar. For elevar under 18 år skal lengre fråvær (meir enn 3 dagar) meldast frå av føresette. Fråvær som ikkje er grunngjeve kan føre til nedsett orden og/eller åtferdskarakter. Elevar med stort fråvær står i fare for ikkje å få karakter i faga, noko som igjen fører til at eleven ikkje er kvalifisert til å verte flytta opp eit nivå. Avgangselevar får ikkje vitnemål dersom dei manglar karakter i fag. Sitat frå Kristin Halvorsen sommaren 2012: «Ingen elever kan vente å få karakterer med over 20% fravær» PERMISJONAR Skulen gjev ikkje permisjon for elevar som skal reise på ferie. Ferieturar bør leggast i skulen sine feriar. Evt fråvær grunna reiser vert handsama likt med anna fråvær

26 Kampen mot fråværet: Henta frå «Retningsliner for føring av fråvær ved UVS Gjeld f.o.m skuleåret ». Vert lagt ut i Fronter Ulstein vidaregåande skule nyttar elektronisk meldingsbok gjennom dataverktøyet SkoleArena. Foreldre/føresette til elevar under 18 år kan registrere seg som brukarar av systemet og få tilgang til eleven sitt fråvær, sjå rettleiing på skulen si heimesida. Eleven: Eleven skal snarast råd legge inn fråvær som han eller ho kjenner til i SkoleArena. Alt fråvær skal grunngjevast kort. NB! Ikkje legg inn sensitiv informasjon Ikkje-grunngjeve fråvær kan føre til merknad og i verste fall nedsett ordenskarakter, sjå første punkt under Kontaktlærar. Eleven kan legge inn fråværsmeldingar på timar eller dagar der det ikkje er ført noko fråvær frå før. Fråvær som lærar har ført kan ikkje endrast av eleven. Elevane kan gjere om timesfråvær til heildagsfråvær 14 dagar bakover i tid

27 Kampen mot fråværet: Faglærar: Alt oppmøte skal førast fortløpande, og seinast innan påfølgande måndag. Som eit døme skal alt oppmøte i løpet av veke 3 vere på plass i løpet av måndag i veke 4. Overstig fråveret til eleven i eit fag 10%, skal det sendast skriftleg melding om fare for manglande karaktergrunnlag, jfr Rutine ved melding om fare for bortfall av karakter. Kontaktlærar: Kontaktlærar skal følgje opp og sjekke kva av eleven sitt fråvær som er heildagsfråvær/timefråvær og gjere opp dette i basismøta. Fråvær som ikkje er grunngjeve innan basismøtet påfølgjande veke, skal føre til merknad ein gong. Fråtrekk av fråvær i høve 10-dagarsregelen (jfr Føring av fråvær i vidaregåande opplæring i forskrift til Opplæringslova), skal gjerast opp fortløpande. Endring av fråvær vert låst etter 4 veker. Det betyr at det ikkje er mogleg å gjere endringar i fråværet eller føre inn grunn, etter denne tida, heller ikkje frå lærar si side. Dette gjeld også fråtrekk etter 10-dagarsregelen. Det er difor viktig å presisere for elevane viktigheita av å gjere greie for fråværet sitt tidlegast mulig

28

29 Val av medlem til skuleutvalet Skuleutvalet: ein representant for foreldra/føresette m/vara to representantar for elevane ein representant for dei tilsette to representantar for lokale samfunnsinteresser rektor Minst 3 møte i skuleåret

30 Skuleutvalet sitt ansvar: Oppfølging av kvalitetsarbeidet ved skulen Godkjenne skulen sin kvalitetsplan Godkjenne årsmelding Initiere til utviklingsarbeid Skuleutvalet har uttalerett om: Investeringar i tråd med fylkestinget sine vedtak Disponering av skulen sitt driftsbudsjett Justering av skulen sin organisasjonsmodell Tilbodstrukturen ved skulen Skulebruksplanen

31 Bygging av Nye Ulsteinhallen og utfordringar Kroppsøving må skje i leigde areal Knappheit på dusjar somme stadar Mykje transport/gåing Redusert tal parkeringsplassar; skilting og reservering av plassar for dei tilsette. Elevar med rett til skyss må bruke den Men det vert mykje betre hausten 14 Flott og stor hall Nye garderober og auka kapasitet Gode lokale til dans/styrketrening 6 nye klasserom Nye arbeidsrom for tilsette

32 Vi takkar dei føresette til elevar på service og samferdsel, elektro og tekniske allmenne fag for laget Desse går til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar

33 Val av matematikk på ST og ID Elevar på Vg1 kan velje mellom matematikk 1P praktisk matematikk Matematikk 1T teoretisk matematikk Begge faga har 5 t/v og er avsluttande dette skuleåret, dvs karakteren blir ståande på vitnemålet. Elevane har allereie valt T/P, men klassene vert ikkje endeleg delte før i morgon så om nokon vil endre valet etter dette møtet tek eleven eller de kontakt med meg før kl i morgon. Dir tlf:

34 Matematikk 1P: Praktisk retta: geometri, økonomi, sannsyn, prosent, forholdsrekning, enkle funksjonar Noko repetisjon frå ungdomsskulen «Lettaste» matematikkvarianten. Passar til eleven som: ikkje treng matematikk for vidare studie ikkje er så glad i faget synest matematikk er vanskeleg. Gir generell studiekompetanse

35 Matematikk 1T: Teoretisk retta: geometri, likningar, funksjonar, derivasjon, trigonometri, matematiske modellar, sannsyn Eleven lærer mykje nytt, ikkje repetisjon frå tidlegare Passar til eleven som: er glad i faget treng matematikk for vidare studie føler at han/ho lykkast med matematikk Gir generell studiekompetanse

36 Matematikk på VG2 IDRETT: Minimumsvarianten er å velje 2P på VG2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1T på VG1 kan i staden for 2P velje S1 (matematikk for samfunnsfag) på VG2, 5 t/veke. Begge faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet

37 Matematikk på VG2 og Vg3 STUDIESPESIALISERING: Minimumsvarianten er å velje 2P på VG2, 3 t/veke. Elevar som har hatt 1P på VG1 kan velje programfaget S1 (matematikk for samfunnsfag) på VG2. Dette kan byggast på med S2 på VG3. Elevar som har hatt 1T på VG1 kan velje programfaga: S1 + evt S2 R1 (matematikk for realfag)på VG2. Kan byggast på med R2 på VG3. Alle faga er avsluttande med standpunktkarakter på vitnemålet

38 Reglar for framandspråk frå hausten 2009: Elevar som har hatt framandspråk alle 3 åra i ungdomsskulen, kan velje: Å gå vidare med dette framandspråket på Vg1 og Vg2 Å ta eit nytt framandspråk på Vg1 og Vg2 (dersom skulen har tilbodet) Elevar som har hatt fordjuping i norsk eller engelsk på ungdomsskulen, skal ha: Eit obligatorisk framandspråk I+II på Vg1, Vg2 og Vg3, til saman 13 timar Orienteringsmøte Møte for foreldre/føresette foreldre/føresette hausten 2013Vg1 H

39 Vi takkar dei føresette til elevar på ID for laget Dei går no til klassevise samlingar i lag med kontaktlærar

40 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING To programområde: Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Fagvalsprosessen: februar/mars Vigo.no, søknadsfrist 1. mars

41 Struktur studiespesialisering Vg2/Vg3: 15 timar fellesfag, dvs. fag alle må ha 15 timar programfag til val Fordjuping i 2 programfag innafor eige programområde Fellesfag på Vg2: -4 t norsk -2 t kroppsøving -4 t framandspråk, nivå 1 eller 2-2 t historie -3 t matematikk, praktisk -= 15 timar

42 Programfag til val: REALFAG: Matematikk for realfag R1 Matematikk for samfunnsfag S1 Biologi 1 Fysikk 1 Kjemi 1 Informasjonsteknologi

43 SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI: Internasjonal engelsk Sosiologi og sosialantropologi Samfunnsøkonomi 1 Marknadsføring og leiing 1 Rettslære 1 Økonomistyring

44 Fellesfag på Vg3: -6 t norsk -2 t kroppsøving -3 t religion -4 t historie Fordjuping i 2 programfag innanfor eige programområde

45 Alle elevar som går studiespesialisering (ST) med rett tal timar og rett fagkombinasjon får generell studiekompetanse

46 Spesiell studiekompetanse: Ein del utdanningsinstitusjonar krev visse fagkombinasjonar. Her er eit oversyn over desse: Siviløkonom- og informatikkstudium R1 eller (S1+S2) Ingeniør- og sivilingeniørstudium (R1+R2) + Fysikk 1 Bioingeniør R1 eller (S1+S2)+Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi

47 Lege/tannlege/ernæring/farmasøyt R1 eller (S1+S2)+Fysikk1+Kjemi (1+2) Veterinær R1 eller (S1+S2)+Kjemi (1+2) Reseptar og tannteknikar R1 eller (S1+S2) eller Fysikk 1 eller Kjemi 1 Arkitektur NTNU (R1+R2) + Fysikk 1 Realfag, natur- og miljøfag R1 eller (S1+S2) + eitt fag (1+2) frå programområde realfag

48 Tilleggspoeng for realfag frå 2009: Inntil 4 tp for realfag. Alle programfag i realfag med 5 t/v gir 0.5 realfagspoeng, bortsett frå matematikk R2 og fysikk 2, som gir 1.0 realfagspoeng Tilleggspoeng for språkfag frå 2011: Inntil 4 tp for framandspråk (ikkje engelsk). Alle programfag i framandspråk med 5 t/v gir 0,5 språkpoeng, bortsett frå framandspråk III, som gir 1,0 språkpoeng

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet

Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2. Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg2 Tysdag 10. september kl.18:30 på Landskapet Program: Presentasjon av leiinga, rådgjevarane, kontaktlærarane Orientering om skulen Kvalitetsplan

Detaljer

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00

VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE. ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE ORIENTERINGSMØTE FOR FORELDRE/FØRESETTE TIL ELEVAR PÅ Vg2 Torsdag 11. september 2014 kl.19:00 Program: VOLDA VIDAREGÅANDE SKULE VEL MØTT TIL ALLE Orientering om skulen og organisering

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

Skolereglement Innhald 1 Formål

Skolereglement Innhald 1 Formål Skolereglement REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage

MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012. Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage MØTE MED ELEVAR 10. TRINN MÅNDAG 05. MARS 2012 Vårsemestert, eksamen, vurdering og klage Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Forskrifta er fastsett med heimel i opplæringslova av 17.07.1998, 3-7, forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no

INNHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS ADRESSE OG TELEFONER. Frogn videregående skole Holtbråtveien 51, 1440 Drøbak www.frogn.vgs.no Skoleåret 2009/2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Rektor har ordet...3 Skolens undervisningstilbud og klasser...4 Skolens IKT-løsning...5 Personalet...6 Undervisningspersonalet...8 Kontaktlærere og ansvarlige i

Detaljer

Felles ansvar for elevenes læring

Felles ansvar for elevenes læring Felles ansvar for elevenes læring 2014-2015 Informasjon og veiledning for foresatte til elever ved Jessheim videregående skole Innhold Innhold... 2 Velkommen som foresatt ved Jessheim videregående skole...

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013

Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod. Skuleåret 2012 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Odda vidaregåande skule Utdanningstilbod Skuleåret 2012 2013 Velkomen frå rektor EIN GOD STAD Å VERA, EIN GOD STAD Å LÆRA Kven er vi: Odda vidaregåande skule, tidlegare Odda gymnas

Detaljer

Elevhefte 2015/2016 1

Elevhefte 2015/2016 1 Elevhefte 2015/2016 1 INNHALD: OM ELEVHEFTET 2 ADRESSER OG TELEFONNUMMER: 3 KVITSUNDPERSONALET 2013/2014: 4 DAGSORDEN: 5 MÅL OG REGLAR FOR SKULE OG INTERNAT: 6 IDEAL: 7 ORDENSREGLEMENT FOR SKULEN: 8 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016

Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Velkommen til Strinda vgs Skoleåret 2015/2016 Velkommen som elev ved skolen vår. Strinda videregående skole (SVS) består av utdanningsprogrammene; Elektrofag (EL), Helse og

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Velkomen til eit nytt skuleår!

Velkomen til eit nytt skuleår! 2012-2013 Velkomen til eit nytt skuleår! Det er alltid med ei viss spenning ein møter til nytt skuleår. For dykk på 8. steget er dette overgangen til ein ny skule, og for 10. steget er dette siste året

Detaljer

Oppfølgingstenesta/PPT

Oppfølgingstenesta/PPT Søkjarhandboka 2015 N S Bergen Busstasjon/ Bergen Storsenter mot sentrum Bygarasjen Lars Hilles gate Fjøsangervegen Bybanen Vestre Strømkaien Vestre Strømkaien Inntakskontoret Agnes Mowinckels gt. mot

Detaljer