Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen"

Transkript

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Oppdragsnr.:

2 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Revisjon: 0 Rev. 0 Dato: Beskrivelse: Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i midtregionen i Nord Trøndelag Utarbeidet ES og DL Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen

3 Innhold Forord 5 Sammendrag 6 1 Innledning Om utredningen Rammevilkår Innhold og struktur i rapporten 13 2 Dagens situasjon Skolestruktur skoleåret 2013/ Tilbudsstruktur skoleåret 2013/ Inntaksmodellen Private videregående skoler Nord-Trøndelag sammenlignet med andre fylker 37 3 Skoleanleggene "skoler for framtida" Skoleanleggene i dagens struktur 40 4 Elevtallsutvikling og utdanningsbehov i fremtiden Forventet Elevtallsutvikling Utdanningsbehov i framtiden Dimensjonering av elevplasser og fagtilbud i midtregionen fram mot Andre opplæringstilbud Spesialpedagogisk arbeid Yrkesopplæringen - formidling av læreplasser Lærlinger med full opplæring i bedrift Opplæring av minoritetsspråklege Voksenopplæringen Opplæring innen kriminalomsorgen 67 6 Faktorer som påvirker valg av skolestruktur i videregående opplæring Faktorer som påvirker valg av skolestruktur Tilbudsstruktur Samfunnsmessige forhold Økonomi Pedagogiske forhold 81 7 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Mulige endringer i skole- og tilbudsstrukturen Alternativ skolestruktur AREALBEHOV OG BYGNINGSMESSIGE TILTAK 121 Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 3

4 8 Kostnader INVESTERINGSKOSTNADER Driftskonsekvenser Gjennomføring GJENNOMFØRING AV EVENTUELLE ENDRINGER OG OMSTILLINGSPROSESSER Anbefaling 140 Kilder: 144 Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 4

5 Forord Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok i april 2013 i sak 24/13 å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midt-regionen. Utredningen ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse på Doffin med tilbudsfrist 19. juli Norconsult ble tildelt oppdraget i konkurranse med en annen tilbyder. Oppstartsmøte ble avholdt på fylkeshuset i Steinkjer 13. august og utredningsarbeidet har i sin helhet vært gjennomført høsten Utkast til rapport ble framlagt på pressekonferanse 24. oktober. Seksjonsleder Dan Lysne har vært oppdragsleder for oppdraget i Norconsult. Skoleplanlegger Espen Storstrand og Lysne har i fellesskap hatt ansvar for utredningsarbeidet og skrevet rapporten. Funksjonsleder skoleutvikling Tore Bruem har vært kontaktperson for prosjektet i Nord Trøndelag fylkeskommune. Flere avdelinger i fylkeskommunen har bidratt med nødvendig grunnlagsdokumentasjon og tallgrunnlag. Norconsult takker for oppdraget og håper utredningen vil komme til nytte i den videre beslutningsprosessen rundt en framtidig skole- og tilbudsstruktur for midtregionen. Bergen oktober 2013 Dan Lysne Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 5

6 Sammendrag Bakgrunn og formål Bakgrunn for utredningen er vedtak i fylkestinget april 2013 (Sak 24/13) der man vedtok å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). I utredningen skal følgende forhold vurderes: 1) økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, 2) avstander mellom skolene 3) fordeling av fagtilbud 4) pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur. Status 2013/14 Utredningsarbeidet har omfattet en grundig gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon, og har avdekket problemstillinger og utfordringer som Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) står overfor når det gjelder skole- og tilbudsstruktur for fremtiden. NTFK har pr videregående skoler. Gjennomgangen av skole- og tilbudsstrukturen viser at de fleste utdanningsprogrammene er fordelt på for mange skoler. Flere av skolene konkurrerer med naboskoler om de samme utdanningsprogrammene, slik at begge skolene i mange tilfeller taper på konkurransen. Dette gjelder både i midtregionen og på fylkesnivå. NTFK har prioritert å holde på en desentralisert skolestruktur, bl.a. ved at man på fylkesnivå har omkring 70 grupper/klasser med 10 eller færre elever. Omkring 30 av disse smågruppene hører til på skoler i midtregionen. Ut fra både et skolefaglig og et økonomisk perspektiv er det ønskelig med større fagmiljø på utdanningsprogrammene. Skoleanleggene holder jevnt over god standard. Som en del av prosjektet «Skoler for framtida» har det vært gjennomført flere større bygge- og rehabiliteringsprosjekter de de senere år ved de videregående skolene i fylket. Prosjektet avsluttes i 2013, 7 år tidligere enn først planlagt. Elevtallsutvikling I korte trekk viser prognosen en nedgang i elevtallet frem mot skoleåret 2020/21. Deretter er det ventet at tallet på elever stiger gradvis. I 2035/36 er det ventet at tallet vil stige til 3117 elever, noe som er litt høyere enn dagens elevtall. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 6

7 Faktorer som påvirker valg av skole- og tilbudsstruktur NTFK har lagt føringer for hvilke faktorer som skal legges til grunn for vurderingen av skolestrukturen i midtregionen. På bakgrunn av føringene har vi utarbeidet en kriterieliste som ligger til grunn for det videre vurderingsarbeidet. Kriterielisten gir føringer for hva som er vurdert som viktig for skole- og tilbudsstrukturen. Hovedområder i kriterielisten er: Tilbudsstruktur Samfunnsmessige forhold Økonomi Pedagogiske forhold Kriteriene blir fulgt så langt råd er, men det blir og gjort unntak, f.eks. når ulike hensyn står i motsetning til hverandre. Alternative skole- og tilbudsstrukturer Gjennomgang av dagens tilbudsstruktur med utgangspunkt i kriterielisten, viser at flere av fagmiljøene og utdanningsprogrammene er spredd ut på for mange skoler i forhold til hva som er tjenlig og ønskelig for fagmiljøene og hva som er økonomisk rasjonelt. I kapittel 7 blir mulige endringer i tilbudsstrukturen vurdert. Utdanningstilbud i nord- og sørregionen blir omtalt der det synes relevant med oversikt over tilbudet på fylkesnivå. Vurderingene som er gjort i forhold til tilbudsstrukturen er trukket med videre inn i alternativene for ny skolestruktur. Skole- og tilbudsstrukturen blir omtalt slik en ser for seg at den kan se ut i skoleåret 2020/21, med tanker frem mot 2035/36. Det er viktig å understreke at innføring av de foreslåtte endringene vil måtte skje gradvis over flere år. Endringer i elevtall og i omfang av ulike fagtilbud skjer gradvis. Før tilbud kan legges, flyttes eller samles må mottaksskolene ha tilstrekkelig plass og god tilrettelegging. Alternativ 0 (referansealternativ) Alternativ 0 har 6 skoler i midtregionen. Gjennomsnitt skolestørrelse i 2013/2014 er 498 elever. I 2020/21 er gjennomsnittet 454 elever. Alternativet er en videreføring av dagens skole- og tilbudsstruktur, men med elevtall i 2020/21, 2025/26, 2030/31 og 2035/36 i forhold til elevtallsprognoser i kap. 4. Alternativet er mer å regne som et referansealternativ som de andre alternativene kan sammenlignes med, enn et godt alternativ for fremtiden. Alternativet tar lite hensyn til kriterielisten i kap. 6. Alternativ 1 Alternativ 1 har 5 skoler i midtregionen. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig skolestørrelse i midtregionen 2020/21 på rundt 545 elever. I 2035/36 vil gjennomsnittet øke til 623 elever pr. skole. Tallet på skoler blir redusert ved at Leksvik vgs legges ned. Elevene fra Leksvik kommune får i utgangspunktet tilbud ved Inderøy (studiespesialiserende om MDD) og Verdal vgs. Alternativ 2 Alternativ 2 har 4 skoler i midtregionen. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 7

8 skolestørrelse i midtregionen på rundt 660 elever i 2020/21. Tallet på skoler blir redusert ved at Leksvik vgs og Inderøy vgs legges ned. Utdanningstilbudet Musikk, dans og drama (MDD) som i dag blir gitt ved Inderøy vgs, blir flyttet til Verdal vgs. Alternativet vil medføre behov for utvidet areal ved Verdal vgs. Alternativ 3 Alternativet bygger på dagens struktur med 6 skoler, men Leksvik vgs flyttes til Vanvikan og samlokaliseres i nye lokaler med Rissa vgs. Forventet samlet elevtall i midtregionen skoleåret 2020/21 er 2641 elever. Tilveksten av elever fra Rissa vgs er vanskelig å forutse fordi det er uklart hvor mange elever fra Rissa som vil foretrekke andre alternativ i Sør-Trøndelag fremfor ny skole i Vanvikan. En egen utredning om ny skole i Vanvikan skal legges frem for fylkestingene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i desember. Ettersom det hefter mange uklarheter og ubesvarte spørsmål til dette alternativet, er det ikke utarbeidet tabeller med tilbudsstruktur og elevtall for dette alternativet. Alternativ 4 Dette alternativet gir de største utslagene i både tilbuds- og skolestrukturen. Tallet på skoler i midtregionen reduseres her fra dagen 6 skoler til 4 ved at tilbudene i Leksvik og Verdal vgs legges ned. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig skolestørrelse i midtregionen på rundt 660 elever i 2020/21. I dette tilbudet vil elevene fra Leksvik vgs i utgangspunktet få tilbud på Inderøy og Steinkjer vgs, mens elevene fra Verdal vil få tilbud på både Levanger, Inderøy og Steinkjer vgs. Alternativet vil medføre behov for utvidet areal ved mottaksskolene. Flere elever enn i dag vil ha behov for skoleskyss. Investeringskostnader og driftskonsekvenser Tabellene under summerer opp samlet investeringsbehov for de ulike strukturalternativene. Det er behov for investeringer i alle alternativene, men investeringsnivået er høyest i alternativ 4. Samlet investeringsbehov før skoleåret 2025/26: Samlet investeringsbehov før 2025/26 Alt 0 (mill NOK) Alt 1 (mill NOK) Alt 2 (mill NOK) Alt 3 (mill NOK) Alt 4 (mill NOK) Økt investeringsbehov før 2025/26 sett opp mot videreføring av dagens struktur: Alt 1 (mill NOK) Alt 2 (mill NOK) Alt 3 (mill NOK) Økt investeringsbehov ved valg av en annen struktur enn dagens Alt 4 (mill NOK) Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 8

9 Årlige mer- eller mindreutgifter til drift i forhold til alternativ 0 (i 2013-kroner) Tabellen under viser at alternativ 1 kan forventes å gi en årlig innsparing i driftsbudsjettet til skolene på 5,1 mill. i 2025/26, mens alternativ 2 trolig vil gi en dobbelt så stor innsparing (9,9 mill.). Innsparingen i alternativ 2 vil bli mindre lenger ut i perioden. Alternativ 4 kan forventes å gi økte driftsutgifter. Alt. 1 Alt 2 Alt 3 Alt /26 (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) Kapitalkostnader investering (kap 8.2.1) 1,0 2,3 9,3 11,0 Driftsramme skoledrift (kap 8.2.2) -8,0-13,1? -11,5 Skoleskyss (kap 8.2.3) 3,4 4,3? 7,1 FDVU-kostnad utenom skolebudsj. (kap 8.2.4) -1,3-3,4? -5,9-5,1-9,9? 0,7 Gjennomføring av tiltak Dersom det fattes vedtak om endring av skolestrukturen, er det viktig å lage en god gjennomføringsplan der det settes av nok tid til nødvendig utredningsarbeid og brukermedvirkningsprosesser. Forutsigbarhet om den framtidige strukturen og veien framover er etter vår vurdering en forutsetning for å lykkes. Dette kan spare fylkeskommunen og alle berørte parter for mye unødvendig frustrasjon og arbeid i ettertid. Noen av de foreslåtte endringene kan gjennomføres rimelig raskt med enkle eller ingen bygningsmessige tiltak, men på sikt, når elevtallet øker igjen, vil behovene for tiltak tilta. Det er viktig at de ansatte informeres så raskt som mulig ved en omstilling. Anbefaling Vår anbefaling til fremtidig skolestruktur vil være å følge alternativ 1 der det videregående skoletilbudet videreføres ved 5 av skolene i midtregionen, og tilbudet ved Leksvik vgs legges ned. Vi anbefaler også at det blir gjort endringer i tilbudsstrukturen som etter vår mening vil føre til at den blir mer robust og forutsigbar. Når endelig vedtak om skole- og tilbudsstruktur skal fattes, bør man også se på tilbudsstrukturen i nord- og sørregionen. Eksempelvis betinger etter vårt syn en videreføring av spesialistskoletilbudet ved Inderøy vgs innen Musikk, dans og drama, at en større del av tilbudet på fylkesnivå legges her. A Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 9

10 1 Innledning Om utredningen Rammevilkår Struktur i rapporten Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 10

11 1.1 OM UTREDNINGEN Bakgrunn og formål Bakgrunn for utredningen er vedtak i fylkestinget april 2013 (Sak 24/13) der man vedtok å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). Utredningen skulle vurdere både økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, avstander mellom skolene, fordeling av fagtilbud og pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur. Til grunn for vedtaket ligger en forventet strammere økonomisk situasjon for fylkeskommunen, samt nedgang i elevtallet frem mot år Hva utredningen omfatter Utredningen omfatter i hovedsak det videregående opplæringstilbudet i fylkets midtregion. Regionen omfattes av kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy, Leksvik og Verran. I tillegg blir deler av kommunene Snåsa, Namdalseid (i nord) og Frosta (i sør) regnet med i denne sammenheng, da elever her har skoler i midtregionen som sin nærskole. Følgende videregående skoler omfattes av planen: Levanger vgs Verdal vgs Steinkjer vgs Leksvik vgs Inderøy vgs Mære landbruksskole Under behandlingen av sak 24/13 i fylkestinget 25. april 2013 ble det også gjort vedtak om en egen utredning av et alternativ med felles skole for Rissa og Leksvik vgs, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg ba fylkesrådet om at driften ved Mære landbruksskole ble gjennomgått for seg. Begge disse utredningene blir gjort parallelt med denne utredningen. Det pågår også et utredningsarbeid i forhold til mulig etablering av Inderøy oppvekst- og kultursenter. Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune samarbeider om dette arbeidet. Denne strukturplanen tar ikke for seg overnevnte tilleggsprosjekter, men de blir naturlig nok i noen grad likevel nevnt i forbindelse med vurdering og drøfting av skole- og tilbudsstrukturen ved de involverte skolene Prosess og brukermedvirkning Utredningsarbeidet er i sin helhet gjennomført høsten Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 11

12 Oppstartsmøte med styringsgruppen i fylkeskommunen ble avholdt på fylkeshuset 13. august august ble det gjennomført befaringer og møter med ledelsen ved alle skolene. 17. september ble det gjennomført nytt møte med styringsgruppen og en møteserie med inviterte aktører. NHO, LO, Fagopplæringskontorene i fylket, Yrkesopplæringsnemda, FONT/lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen var invitert, men ikke alle hadde anledning til å møte på kort varsel. Alle fikk imidlertid muligheter til å sende innspill på epost i ettertid. I siste fase har vi hatt sporadisk kontakt med ulike aktører etter behov. Utkast til rapport ble levert 21.oktober Vi har i arbeidet fått tilgang til en rekke tidligere saksutredninger, rapporter og innsendte høringsuttalelser til tidligere saker/utredninger, samt rapporter om skoleanleggene. Alle relevante dokumenter er lagt ut på et felles Web-hotell. I forbindelse med de økonomiske beregningene har vi fått bistand fra fylkeskommunen med framskaffing av kostnader for skoleskyss på ulike strekninger, samt beregning av driftsbudsjett for skolene i de ulike strukturmodellene som vi har utredet. 1.2 RAMMEVILKÅR Nasjonale lover og forskrifter I det følgende blir det vist til lover og forskrifter som er særlig viktige i reguleringen av den videregående opplæringen. Opplæringslova o 13-3 Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring o 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom o 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne o 7-2 Skyss og innlosjering i den vidaregåande skulen o 5-1. Rett til spesialundervisning o Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø o 9a-1. Generelle krav o 9a-2: Det fysiske miljøet Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kunnskapsløftet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) o 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Plan og bygningslova Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Arbeidsmiljølova Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 12

13 1.2.2 Offentlige planer og utredninger I det følgende blir det vist til fylkeskommunale planer og utredninger som ligger til grunn, eller som virker inn på arbeidet med ny strukturplan. Gjeldende planer og utredninger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune: Konsekvensutredning av eventuelle endringer i skolestrukturen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Rapport fra Trøndelag forsking og Utvikling (TFoU), datert november Statusrapport for arealbruk investeringer forvaltning, videregående skoler i Nord- Trøndelag (August 2013). Tilstandsanalyse Bygninger Nord-Trøndelag fylkeskommune (Januar 2012). Fylkesutvalgssak FU 24/13 i Sør-Trøndelag fylkeskommune, av Behovet for å utrede et utvidet samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om det videregående opplæringstilbudet på Fosen. Mulighetsstudie, Inderøy oppvekst og kultursenter (Juni 2012) Fylkesrådssak 43/12, «Utviklingsrollen for Mære landbruksskole» Styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag /15 Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring 2020, Grunnlagsdokument Fylkestingsak 11/90 «Strategi tilbudsstruktur fram mot 2020» Når det gjelder kommunale planer og utredninger har vi gjennom søk på kommune sine hjemmesider ikke kommet over andre relevante dokumenter, men vi har fått tilgang til alle høringsuttalelser som kommuner har sendt inn og har gjennom dem gjort oss kjent med mulige samarbeidsplaner om ny skole mellom kommunene Leksvik og Rissa og mulighetsstudien i Inderøy. 1.3 INNHOLD OG STRUKTUR I RAPPORTEN Kapittel 1 beskriver bakgrunn og rammer for utredningen, samt hvordan utredningen er gjennomført. Kapittel 2 tar for seg statussituasjonen med gjennomgang av dagens skole- og tilbudsstruktur, samt hvilke problemstillinger som er knyttet til tilbudsstrukturen i de enkelte utdanningsprogrammene. Kapittel 3 omhandler skoleanleggene i midtregionen. Det blir gitt et kort overblikk over kapasitet og tilstand på anleggene. Til slutt blir det gitt en kort presentasjon av FEF-modellen som ligger til grunn for beregning av arealbehov ved skolene. Kapittel 4 presenterer en nylaget prognose for elevtallsutviklingen i fylket og regionene, og foreslår på bakgrunn av prognosen og vurderinger av framtidige utdanningsbehov, dimensjonerende tall for elevplasser på ulike utdanningsprogram i midtregionen i årene framover. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 13

14 Kapittel 5 ser på andre opplæringstilbud i videregående skole som det også må tas høyde for i kapasiteten til skolene. Kapittel 6 presenterer og drøfter faktorer som påvirker valg av skole- og tilbudsstruktur Kapittel 7 drøfter og presenterer 4 alternative skole- og tilbudsstrukturer for fremtiden, i tillegg til dagens struktur. Kapittelet ser også på på arealbehovene i de ulike strukturalternativene Kapittel 8 omhandler økonomiske forhold og viser investerings- og driftskonsekvenser av de ulike strukturalternativene. Kapittel 9 inneholder noen råd omkring gjennomføring av eventuelle endrings- og omstillingsprosesser. Kapittel 10 inneholder vår anbefaling for framtidig skole- og tilbudsstruktur. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 14

15 2 Dagens situasjon Skole- og tilbudsstruktur i 2012/13 Økonomi Sammenligning med andre fylker Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 15

16 2.1 SKOLESTRUKTUR SKOLEÅRET 2013/ Videregående skoler i Nord-Trøndelag Det videregående skoletilbudet i Nord-Trøndelag blir gitt på 11 ulike skoler, spredd over hele fylket. I tillegg er det tilbud ved 2 private skoler (med rett til statstilskudd) Skolene i midt-regionen I midtregionen ligger 6 av de fylkeskommunale videregående skolene. Disse er markert med rødt på kartet under. De øvrige skolene i nord og sør er markert med blått. Figur: Kartutsnitt med plassering av offentlige videregående skoler i Nord-Trøndelag. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 16

17 Samlet elevtall i midtregionen Totalt er det registrert 2987 elever ved de videregående skolene i midtregionen. Samlet for de 11 skolene i Nord-Trøndelag er tallet (Voksenopplæring og lærlinger i bedrift kommer i tillegg). Tabellen under gir oversikt over skoler og elevtall i midtregionen pr. september 2013: 2.2 TILBUDSSTRUKTUR SKOLEÅRET 2013/ utdanningsprogram Videregående opplæring består av 12 ulike utdanningsprogram, 9 yrkesfaglige og 3 studieforberedende. Nærmere beskrivelse av de ulike utdanningsprogrammene er tilgjengelig på Tabellen under gir en oversikt over kode/forkorting for de ulike yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene, samt samlet elevtall på utdanningsprogrammene skoleåret 2013/14. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 17

18 Kode Yrkesfaglige utdanningsprogram Elevtall 2013/14 BA Bygg- og anleggsteknikk 196 DH Design og håndverk 87 EL Elektrofag 117 HO Helse- og oppvekstfag 349 MK Medier og kommunikasjon 134 NA Naturbruk 153 RM Restaurant og matfag 81 SS Service og samferdsel 119 TIP Teknikk og industriell produksjon 230 Kode Studiespesialiserende utdanningsprogram Elevtall 2013/14 ST Studiespesialisering 879 ST-FO Studiespesialisering med formgivning (variant av ST) 19 ID Idrettsfag 276 MDD Musikk, dans, drama 146 PB Påbyggingskurs til generell studiekompetanse 190 TO Grupper for særlig tilrettelagt opplæring 11 Elever totalt: 2987 Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene omfatter i utgangspunktet VG1 og VG2 i skole og 2 år læretid i bedrift etter dette. En kan også organisere fagopplæringen på andre vis, f.eks. ulike varianter av opplæring i bedrift (jf. kap. 5). Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. De studieforberedende utdanningsprogrammene har tre-årig utdanningsprogram i skole (Vg1, Vg2 og Vg3). De yrkesfaglege utdanningsprogrammene MK og NA kan gi generell studiekompetanse ved å fullføre Vg3 i skole i stedet for å gå i lære. For de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det mulighet for å få generell studiekompetanse ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 18

19 2.2.2 Fagtilbudsstruktur Figuren under viser prosentvis fordeling av elevene på hvert utdanningsprogram i regionene og fylket i skoleåret 2013/14 og landet 2012/13. (Påbygg og ST-FO er plassert under ST) Figuren viser at Nord-Trøndelag har høyere andel elever på Idrettsfag, Musikk,dans,drama, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk enn landsgjennomsnittet. Samtidig har fylket en betydelig lavere andel elever på Studiespesialiserende (medregnet ST-FO og Påbygg) og også en lavere andel på Elektrofag enn landet forøvrig. I de kommende kapitler blir tilbudsstrukturen på hvert utdanningsprogram presentert Bygg- og anleggsteknikk (BA) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 7 skoler i fylket, og 3 av disse skolene ligger i midtregionen. Samlet elevtall på Bygg- og anleggsteknikk skoleåret 2013/2014 i midtregionen er 196 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Antall elever på utdanningsprogrammet pr. skole varierer fra 19 til 104. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 19

20 Skoleåret 2013/2014 er det 109 elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. På Verdal vgs er 6 av elevene på Vg1, og 6 elever på Vg2 Byggteknikk knyttet til TAF-tilbud (J.f. kap ). Skoleåret 2013/2014 er det 87 elever fordelt på to programområder på Vg2. Størsteparten av Vg2- elevene går på programområdet Byggteknikk. Klima-, energi- og miljøteknikk på vg2 blir bare tilbudt ved Verdal vgs. 15 elever er knyttet til dette tilbudet i 2013/2014. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for store og gode verksteder, stort lagerareal og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. BA er ganske arealkrevende. Arealbehov pr. elev varierer i FEF-modellen (jf. kap. 3) fra m² BTA avhengig av hvor mange elever skolen har på studieprogrammet. Det er behov for ca. 50 m² pr elev når skolen har 30 elever og ca. 30 m² pr elev når elevtallet kommer opp i 90 elever. Ved enda flere elever er behovet ned mot 25 m² pr. elev. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev, i tillegg til et grunnbeløp på kroner Fagmiljø med få elever gir dårlig utnyttelse av verkstedsarealene. Kostnad pr elev på BA i 2010: Leksvik vgs kr ,- Steinkjer vgs kr ,- Verdal vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 20

21 2.2.4 Design og håndverk (DH) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 7 skoler i fylket, og 3 av disse skolene ligger i midt-regionen. Samlet elevtall skoleåret i midt-regionen 2013/2014 er 87 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Tall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 23 til 44. Skoleåret 2013/2014 er det 53 elever på Vg1 Design og håndverk. Skoleåret 2013/2014 er det 34 elever fordelt på tre programområder på Vg2. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for gode verksteder, og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. Noen av fagmiljøene er svært små (har få elever). Dette gir dårlig utnytting av verkstedsarealene. Tallet på søkere til Design og håndverk har vært nedadgående de senere år. Dette er en trend som viser deg over hele landet. DH har noe varierende arealbehov for ulike programområder, men arealbehovet ser i FEF-modellen (jf. kap. 3) ut til å ligge mellom og 40 m² pr. elev alt etter hvor mange elever skolen har på studieprogrammet. Med 30 elever ligger arealbehovet rundt 40 m² pr. elev, mens det med elever ligger rundt m² pr. elev. Med 200 elever og god utnytting av spesialrom kan arealbehovet være m² pr. elev. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev, i tillegg til et grunnbeløp på kroner Kostnad pr elev på DH i 2010: Levanger vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 21

22 Steinkjer vgs kr ,- Verdal vgs kr. 163,600, Elektrofag (EL) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 5 skoler i fylket, og 2 av disse skolene ligger i midt-regionen. Samlet elevtall skoleåret i midtregionen 2013/2014 er 117 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Tall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 43 og 74. Skoleåret 2013/2014 er det 54 elever på VG1, 49 elever på VG2 og 14 elever på VG3 Elektrofag. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for gode verksteder, og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. Flere av fagmiljøene er små (har få elever). Dette gir dårlig utnytting av verkstedarealene. EL har i FEF-modellen (jf. kap. 3) et arealbehov på omlag 35 m² pr. elev når skolen har 30 EL-elever og omlag 20 m² pr. elev når skolen har 120 EL-elever. Arealet vil og variere litt etter hvilke programområder som blir tilbudt. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev i tillegg til et grunnbeløp på kroner Kostnad pr elev på EL i 2010: Levanger vgs kr ,- Steinkjer vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 22

23 2.2.6 Helse og oppvekstfag (HO) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 9 skoler i fylket, og 5 av disse skolene ligger i midtregionen. Samlet elevtall skoleåret i midtregionen 2013/2014 er 349 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Antall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 13 til 150. Skoleåret 2013/2014 er det 142 elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag. Det er 183 elever fordelt på fire programområder på Vg2 og 24 elever fordelt på to programområder på Vg3 Helse- og oppvekstfag. Kun to av skolene har tilbud på Vg3. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Det er stort behov for fagarbeidere innen helse- og sosialfag i fremtiden. Flere av fagmiljøene er små (har få elever på hvert nivå). En av skolene tilbyr faget kun på Vg1. HO har i FEF-modellen (jf. kap. 3) et arealbehov på omkring 16 m² pr. elev når skolen har 150 elever (j.f. Steinkjer vgs) på utdanningsprogrammet. For 60 elever og en fordeling lik eksempelvis Verdal vgs, gir et arealbehov på omkring 25m 2. Noen av programområdene krever salonger som er noe mer arealkrevende, men disse er det få skoler som tilbyr. Disse programområdene er derfor og lite fremtredende i behovseksemplene. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev i tillegg til et grunnbeløp på kroner Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 23

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer

Skoletilbudet 2020. Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Skoletilbudet 2020 Gjennomgang av skoletilbudet i videregående opplæring fram mot 2020 i Telemark med modeller og alternativer Høringsdokument pr 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Foto: colourbox.com www.telemark.no

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKOLEBRUKSPLAN FOR SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Utskrift: 22.05.2007 09:10:00 Fil: c:\data\skoleplan\plan01.doc INNHOLD SAMMENDRAG AV PLANENS HOVEDPROBLEMSTILLING... 3 1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING...

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030 1 av 10 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR INNTAK OG SKOLEUTVIKLING 10.02.2015 14/26311-90 : ---, B13 Saksbehandler: Eva Bergh Deres dato Deres referanse Høringsnotat Konkretisering av skolebruksplan for

Detaljer

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013

Videregående skoler skolestruktur og utfordringer. Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Videregående skoler skolestruktur og utfordringer Rapport fra utredningsgruppen, 26. juni 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning mandat og organisering av arbeidet... 3 2 Sammendrag... 5 3 Bakgrunn... 16

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011

TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 TILSTANDS- RAPPORT for videregående opplæring i Østfold 2011 Foto: Tone E. Stenbek, Arne Glomdal, istock, Kristin Josefsen, Anne Cathrine Sandø Innhold Kap.: Innledning... 4 Begreper, forkortelser og definisjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer

Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer Høringsuttalelse fra Risør videregående skole 20. september 2013 Uttalelsen er drøftet den 16.9.2013 med organisasjonene, Utdanningsforbundet, Skolenes

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2013 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2013 behandles i følgende politiske utvalg: - Yrkesopplæringsnemda 31. januar 2014 - Fellesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012 KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 212 Innhold BAKGRUNN... 4 1 SAMMENDRAG... 6 2 FINANSIERINGSANALYSE... 9 Driftsinntekter... 9 Driftsutgiftene... 11 Brutto resultatgrad... 14 Netto driftsresultat...

Detaljer