Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen"

Transkript

1 Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Oppdragsnr.:

2 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Revisjon: 0 Rev. 0 Dato: Beskrivelse: Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i midtregionen i Nord Trøndelag Utarbeidet ES og DL Fagkontroll DL Godkjent DL Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen

3 Innhold Forord 5 Sammendrag 6 1 Innledning Om utredningen Rammevilkår Innhold og struktur i rapporten 13 2 Dagens situasjon Skolestruktur skoleåret 2013/ Tilbudsstruktur skoleåret 2013/ Inntaksmodellen Private videregående skoler Nord-Trøndelag sammenlignet med andre fylker 37 3 Skoleanleggene "skoler for framtida" Skoleanleggene i dagens struktur 40 4 Elevtallsutvikling og utdanningsbehov i fremtiden Forventet Elevtallsutvikling Utdanningsbehov i framtiden Dimensjonering av elevplasser og fagtilbud i midtregionen fram mot Andre opplæringstilbud Spesialpedagogisk arbeid Yrkesopplæringen - formidling av læreplasser Lærlinger med full opplæring i bedrift Opplæring av minoritetsspråklege Voksenopplæringen Opplæring innen kriminalomsorgen 67 6 Faktorer som påvirker valg av skolestruktur i videregående opplæring Faktorer som påvirker valg av skolestruktur Tilbudsstruktur Samfunnsmessige forhold Økonomi Pedagogiske forhold 81 7 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Mulige endringer i skole- og tilbudsstrukturen Alternativ skolestruktur AREALBEHOV OG BYGNINGSMESSIGE TILTAK 121 Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 3

4 8 Kostnader INVESTERINGSKOSTNADER Driftskonsekvenser Gjennomføring GJENNOMFØRING AV EVENTUELLE ENDRINGER OG OMSTILLINGSPROSESSER Anbefaling 140 Kilder: 144 Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 4

5 Forord Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok i april 2013 i sak 24/13 å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midt-regionen. Utredningen ble utlyst som en åpen anbudskonkurranse på Doffin med tilbudsfrist 19. juli Norconsult ble tildelt oppdraget i konkurranse med en annen tilbyder. Oppstartsmøte ble avholdt på fylkeshuset i Steinkjer 13. august og utredningsarbeidet har i sin helhet vært gjennomført høsten Utkast til rapport ble framlagt på pressekonferanse 24. oktober. Seksjonsleder Dan Lysne har vært oppdragsleder for oppdraget i Norconsult. Skoleplanlegger Espen Storstrand og Lysne har i fellesskap hatt ansvar for utredningsarbeidet og skrevet rapporten. Funksjonsleder skoleutvikling Tore Bruem har vært kontaktperson for prosjektet i Nord Trøndelag fylkeskommune. Flere avdelinger i fylkeskommunen har bidratt med nødvendig grunnlagsdokumentasjon og tallgrunnlag. Norconsult takker for oppdraget og håper utredningen vil komme til nytte i den videre beslutningsprosessen rundt en framtidig skole- og tilbudsstruktur for midtregionen. Bergen oktober 2013 Dan Lysne Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 5

6 Sammendrag Bakgrunn og formål Bakgrunn for utredningen er vedtak i fylkestinget april 2013 (Sak 24/13) der man vedtok å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). I utredningen skal følgende forhold vurderes: 1) økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, 2) avstander mellom skolene 3) fordeling av fagtilbud 4) pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur. Status 2013/14 Utredningsarbeidet har omfattet en grundig gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon, og har avdekket problemstillinger og utfordringer som Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) står overfor når det gjelder skole- og tilbudsstruktur for fremtiden. NTFK har pr videregående skoler. Gjennomgangen av skole- og tilbudsstrukturen viser at de fleste utdanningsprogrammene er fordelt på for mange skoler. Flere av skolene konkurrerer med naboskoler om de samme utdanningsprogrammene, slik at begge skolene i mange tilfeller taper på konkurransen. Dette gjelder både i midtregionen og på fylkesnivå. NTFK har prioritert å holde på en desentralisert skolestruktur, bl.a. ved at man på fylkesnivå har omkring 70 grupper/klasser med 10 eller færre elever. Omkring 30 av disse smågruppene hører til på skoler i midtregionen. Ut fra både et skolefaglig og et økonomisk perspektiv er det ønskelig med større fagmiljø på utdanningsprogrammene. Skoleanleggene holder jevnt over god standard. Som en del av prosjektet «Skoler for framtida» har det vært gjennomført flere større bygge- og rehabiliteringsprosjekter de de senere år ved de videregående skolene i fylket. Prosjektet avsluttes i 2013, 7 år tidligere enn først planlagt. Elevtallsutvikling I korte trekk viser prognosen en nedgang i elevtallet frem mot skoleåret 2020/21. Deretter er det ventet at tallet på elever stiger gradvis. I 2035/36 er det ventet at tallet vil stige til 3117 elever, noe som er litt høyere enn dagens elevtall. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 6

7 Faktorer som påvirker valg av skole- og tilbudsstruktur NTFK har lagt føringer for hvilke faktorer som skal legges til grunn for vurderingen av skolestrukturen i midtregionen. På bakgrunn av føringene har vi utarbeidet en kriterieliste som ligger til grunn for det videre vurderingsarbeidet. Kriterielisten gir føringer for hva som er vurdert som viktig for skole- og tilbudsstrukturen. Hovedområder i kriterielisten er: Tilbudsstruktur Samfunnsmessige forhold Økonomi Pedagogiske forhold Kriteriene blir fulgt så langt råd er, men det blir og gjort unntak, f.eks. når ulike hensyn står i motsetning til hverandre. Alternative skole- og tilbudsstrukturer Gjennomgang av dagens tilbudsstruktur med utgangspunkt i kriterielisten, viser at flere av fagmiljøene og utdanningsprogrammene er spredd ut på for mange skoler i forhold til hva som er tjenlig og ønskelig for fagmiljøene og hva som er økonomisk rasjonelt. I kapittel 7 blir mulige endringer i tilbudsstrukturen vurdert. Utdanningstilbud i nord- og sørregionen blir omtalt der det synes relevant med oversikt over tilbudet på fylkesnivå. Vurderingene som er gjort i forhold til tilbudsstrukturen er trukket med videre inn i alternativene for ny skolestruktur. Skole- og tilbudsstrukturen blir omtalt slik en ser for seg at den kan se ut i skoleåret 2020/21, med tanker frem mot 2035/36. Det er viktig å understreke at innføring av de foreslåtte endringene vil måtte skje gradvis over flere år. Endringer i elevtall og i omfang av ulike fagtilbud skjer gradvis. Før tilbud kan legges, flyttes eller samles må mottaksskolene ha tilstrekkelig plass og god tilrettelegging. Alternativ 0 (referansealternativ) Alternativ 0 har 6 skoler i midtregionen. Gjennomsnitt skolestørrelse i 2013/2014 er 498 elever. I 2020/21 er gjennomsnittet 454 elever. Alternativet er en videreføring av dagens skole- og tilbudsstruktur, men med elevtall i 2020/21, 2025/26, 2030/31 og 2035/36 i forhold til elevtallsprognoser i kap. 4. Alternativet er mer å regne som et referansealternativ som de andre alternativene kan sammenlignes med, enn et godt alternativ for fremtiden. Alternativet tar lite hensyn til kriterielisten i kap. 6. Alternativ 1 Alternativ 1 har 5 skoler i midtregionen. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig skolestørrelse i midtregionen 2020/21 på rundt 545 elever. I 2035/36 vil gjennomsnittet øke til 623 elever pr. skole. Tallet på skoler blir redusert ved at Leksvik vgs legges ned. Elevene fra Leksvik kommune får i utgangspunktet tilbud ved Inderøy (studiespesialiserende om MDD) og Verdal vgs. Alternativ 2 Alternativ 2 har 4 skoler i midtregionen. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 7

8 skolestørrelse i midtregionen på rundt 660 elever i 2020/21. Tallet på skoler blir redusert ved at Leksvik vgs og Inderøy vgs legges ned. Utdanningstilbudet Musikk, dans og drama (MDD) som i dag blir gitt ved Inderøy vgs, blir flyttet til Verdal vgs. Alternativet vil medføre behov for utvidet areal ved Verdal vgs. Alternativ 3 Alternativet bygger på dagens struktur med 6 skoler, men Leksvik vgs flyttes til Vanvikan og samlokaliseres i nye lokaler med Rissa vgs. Forventet samlet elevtall i midtregionen skoleåret 2020/21 er 2641 elever. Tilveksten av elever fra Rissa vgs er vanskelig å forutse fordi det er uklart hvor mange elever fra Rissa som vil foretrekke andre alternativ i Sør-Trøndelag fremfor ny skole i Vanvikan. En egen utredning om ny skole i Vanvikan skal legges frem for fylkestingene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i desember. Ettersom det hefter mange uklarheter og ubesvarte spørsmål til dette alternativet, er det ikke utarbeidet tabeller med tilbudsstruktur og elevtall for dette alternativet. Alternativ 4 Dette alternativet gir de største utslagene i både tilbuds- og skolestrukturen. Tallet på skoler i midtregionen reduseres her fra dagen 6 skoler til 4 ved at tilbudene i Leksvik og Verdal vgs legges ned. Med dette alternativet blir forventet gjennomsnittlig skolestørrelse i midtregionen på rundt 660 elever i 2020/21. I dette tilbudet vil elevene fra Leksvik vgs i utgangspunktet få tilbud på Inderøy og Steinkjer vgs, mens elevene fra Verdal vil få tilbud på både Levanger, Inderøy og Steinkjer vgs. Alternativet vil medføre behov for utvidet areal ved mottaksskolene. Flere elever enn i dag vil ha behov for skoleskyss. Investeringskostnader og driftskonsekvenser Tabellene under summerer opp samlet investeringsbehov for de ulike strukturalternativene. Det er behov for investeringer i alle alternativene, men investeringsnivået er høyest i alternativ 4. Samlet investeringsbehov før skoleåret 2025/26: Samlet investeringsbehov før 2025/26 Alt 0 (mill NOK) Alt 1 (mill NOK) Alt 2 (mill NOK) Alt 3 (mill NOK) Alt 4 (mill NOK) Økt investeringsbehov før 2025/26 sett opp mot videreføring av dagens struktur: Alt 1 (mill NOK) Alt 2 (mill NOK) Alt 3 (mill NOK) Økt investeringsbehov ved valg av en annen struktur enn dagens Alt 4 (mill NOK) Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 8

9 Årlige mer- eller mindreutgifter til drift i forhold til alternativ 0 (i 2013-kroner) Tabellen under viser at alternativ 1 kan forventes å gi en årlig innsparing i driftsbudsjettet til skolene på 5,1 mill. i 2025/26, mens alternativ 2 trolig vil gi en dobbelt så stor innsparing (9,9 mill.). Innsparingen i alternativ 2 vil bli mindre lenger ut i perioden. Alternativ 4 kan forventes å gi økte driftsutgifter. Alt. 1 Alt 2 Alt 3 Alt /26 (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) (mill NOK) Kapitalkostnader investering (kap 8.2.1) 1,0 2,3 9,3 11,0 Driftsramme skoledrift (kap 8.2.2) -8,0-13,1? -11,5 Skoleskyss (kap 8.2.3) 3,4 4,3? 7,1 FDVU-kostnad utenom skolebudsj. (kap 8.2.4) -1,3-3,4? -5,9-5,1-9,9? 0,7 Gjennomføring av tiltak Dersom det fattes vedtak om endring av skolestrukturen, er det viktig å lage en god gjennomføringsplan der det settes av nok tid til nødvendig utredningsarbeid og brukermedvirkningsprosesser. Forutsigbarhet om den framtidige strukturen og veien framover er etter vår vurdering en forutsetning for å lykkes. Dette kan spare fylkeskommunen og alle berørte parter for mye unødvendig frustrasjon og arbeid i ettertid. Noen av de foreslåtte endringene kan gjennomføres rimelig raskt med enkle eller ingen bygningsmessige tiltak, men på sikt, når elevtallet øker igjen, vil behovene for tiltak tilta. Det er viktig at de ansatte informeres så raskt som mulig ved en omstilling. Anbefaling Vår anbefaling til fremtidig skolestruktur vil være å følge alternativ 1 der det videregående skoletilbudet videreføres ved 5 av skolene i midtregionen, og tilbudet ved Leksvik vgs legges ned. Vi anbefaler også at det blir gjort endringer i tilbudsstrukturen som etter vår mening vil føre til at den blir mer robust og forutsigbar. Når endelig vedtak om skole- og tilbudsstruktur skal fattes, bør man også se på tilbudsstrukturen i nord- og sørregionen. Eksempelvis betinger etter vårt syn en videreføring av spesialistskoletilbudet ved Inderøy vgs innen Musikk, dans og drama, at en større del av tilbudet på fylkesnivå legges her. A Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 9

10 1 Innledning Om utredningen Rammevilkår Struktur i rapporten Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 10

11 1.1 OM UTREDNINGEN Bakgrunn og formål Bakgrunn for utredningen er vedtak i fylkestinget april 2013 (Sak 24/13) der man vedtok å gjennomføre en samlet utredning av skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik videregående skole). Utredningen skulle vurdere både økonomiske besparelser ved endret skolestruktur, avstander mellom skolene, fordeling av fagtilbud og pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur. Til grunn for vedtaket ligger en forventet strammere økonomisk situasjon for fylkeskommunen, samt nedgang i elevtallet frem mot år Hva utredningen omfatter Utredningen omfatter i hovedsak det videregående opplæringstilbudet i fylkets midtregion. Regionen omfattes av kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy, Leksvik og Verran. I tillegg blir deler av kommunene Snåsa, Namdalseid (i nord) og Frosta (i sør) regnet med i denne sammenheng, da elever her har skoler i midtregionen som sin nærskole. Følgende videregående skoler omfattes av planen: Levanger vgs Verdal vgs Steinkjer vgs Leksvik vgs Inderøy vgs Mære landbruksskole Under behandlingen av sak 24/13 i fylkestinget 25. april 2013 ble det også gjort vedtak om en egen utredning av et alternativ med felles skole for Rissa og Leksvik vgs, i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. I tillegg ba fylkesrådet om at driften ved Mære landbruksskole ble gjennomgått for seg. Begge disse utredningene blir gjort parallelt med denne utredningen. Det pågår også et utredningsarbeid i forhold til mulig etablering av Inderøy oppvekst- og kultursenter. Inderøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune samarbeider om dette arbeidet. Denne strukturplanen tar ikke for seg overnevnte tilleggsprosjekter, men de blir naturlig nok i noen grad likevel nevnt i forbindelse med vurdering og drøfting av skole- og tilbudsstrukturen ved de involverte skolene Prosess og brukermedvirkning Utredningsarbeidet er i sin helhet gjennomført høsten Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 11

12 Oppstartsmøte med styringsgruppen i fylkeskommunen ble avholdt på fylkeshuset 13. august august ble det gjennomført befaringer og møter med ledelsen ved alle skolene. 17. september ble det gjennomført nytt møte med styringsgruppen og en møteserie med inviterte aktører. NHO, LO, Fagopplæringskontorene i fylket, Yrkesopplæringsnemda, FONT/lærerorganisasjonene og elevorganisasjonen var invitert, men ikke alle hadde anledning til å møte på kort varsel. Alle fikk imidlertid muligheter til å sende innspill på epost i ettertid. I siste fase har vi hatt sporadisk kontakt med ulike aktører etter behov. Utkast til rapport ble levert 21.oktober Vi har i arbeidet fått tilgang til en rekke tidligere saksutredninger, rapporter og innsendte høringsuttalelser til tidligere saker/utredninger, samt rapporter om skoleanleggene. Alle relevante dokumenter er lagt ut på et felles Web-hotell. I forbindelse med de økonomiske beregningene har vi fått bistand fra fylkeskommunen med framskaffing av kostnader for skoleskyss på ulike strekninger, samt beregning av driftsbudsjett for skolene i de ulike strukturmodellene som vi har utredet. 1.2 RAMMEVILKÅR Nasjonale lover og forskrifter I det følgende blir det vist til lover og forskrifter som er særlig viktige i reguleringen av den videregående opplæringen. Opplæringslova o 13-3 Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande opplæring o 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom o 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne o 7-2 Skyss og innlosjering i den vidaregåande skulen o 5-1. Rett til spesialundervisning o Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø o 9a-1. Generelle krav o 9a-2: Det fysiske miljøet Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kunnskapsløftet Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) o 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Plan og bygningslova Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) Arbeidsmiljølova Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 12

13 1.2.2 Offentlige planer og utredninger I det følgende blir det vist til fylkeskommunale planer og utredninger som ligger til grunn, eller som virker inn på arbeidet med ny strukturplan. Gjeldende planer og utredninger fra Nord-Trøndelag fylkeskommune: Konsekvensutredning av eventuelle endringer i skolestrukturen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Rapport fra Trøndelag forsking og Utvikling (TFoU), datert november Statusrapport for arealbruk investeringer forvaltning, videregående skoler i Nord- Trøndelag (August 2013). Tilstandsanalyse Bygninger Nord-Trøndelag fylkeskommune (Januar 2012). Fylkesutvalgssak FU 24/13 i Sør-Trøndelag fylkeskommune, av Behovet for å utrede et utvidet samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om det videregående opplæringstilbudet på Fosen. Mulighetsstudie, Inderøy oppvekst og kultursenter (Juni 2012) Fylkesrådssak 43/12, «Utviklingsrollen for Mære landbruksskole» Styringsgrunnlag for utdanningssektoren i Nord-Trøndelag /15 Strategi for tilbudsstruktur i videregående opplæring 2020, Grunnlagsdokument Fylkestingsak 11/90 «Strategi tilbudsstruktur fram mot 2020» Når det gjelder kommunale planer og utredninger har vi gjennom søk på kommune sine hjemmesider ikke kommet over andre relevante dokumenter, men vi har fått tilgang til alle høringsuttalelser som kommuner har sendt inn og har gjennom dem gjort oss kjent med mulige samarbeidsplaner om ny skole mellom kommunene Leksvik og Rissa og mulighetsstudien i Inderøy. 1.3 INNHOLD OG STRUKTUR I RAPPORTEN Kapittel 1 beskriver bakgrunn og rammer for utredningen, samt hvordan utredningen er gjennomført. Kapittel 2 tar for seg statussituasjonen med gjennomgang av dagens skole- og tilbudsstruktur, samt hvilke problemstillinger som er knyttet til tilbudsstrukturen i de enkelte utdanningsprogrammene. Kapittel 3 omhandler skoleanleggene i midtregionen. Det blir gitt et kort overblikk over kapasitet og tilstand på anleggene. Til slutt blir det gitt en kort presentasjon av FEF-modellen som ligger til grunn for beregning av arealbehov ved skolene. Kapittel 4 presenterer en nylaget prognose for elevtallsutviklingen i fylket og regionene, og foreslår på bakgrunn av prognosen og vurderinger av framtidige utdanningsbehov, dimensjonerende tall for elevplasser på ulike utdanningsprogram i midtregionen i årene framover. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 13

14 Kapittel 5 ser på andre opplæringstilbud i videregående skole som det også må tas høyde for i kapasiteten til skolene. Kapittel 6 presenterer og drøfter faktorer som påvirker valg av skole- og tilbudsstruktur Kapittel 7 drøfter og presenterer 4 alternative skole- og tilbudsstrukturer for fremtiden, i tillegg til dagens struktur. Kapittelet ser også på på arealbehovene i de ulike strukturalternativene Kapittel 8 omhandler økonomiske forhold og viser investerings- og driftskonsekvenser av de ulike strukturalternativene. Kapittel 9 inneholder noen råd omkring gjennomføring av eventuelle endrings- og omstillingsprosesser. Kapittel 10 inneholder vår anbefaling for framtidig skole- og tilbudsstruktur. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 14

15 2 Dagens situasjon Skole- og tilbudsstruktur i 2012/13 Økonomi Sammenligning med andre fylker Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 15

16 2.1 SKOLESTRUKTUR SKOLEÅRET 2013/ Videregående skoler i Nord-Trøndelag Det videregående skoletilbudet i Nord-Trøndelag blir gitt på 11 ulike skoler, spredd over hele fylket. I tillegg er det tilbud ved 2 private skoler (med rett til statstilskudd) Skolene i midt-regionen I midtregionen ligger 6 av de fylkeskommunale videregående skolene. Disse er markert med rødt på kartet under. De øvrige skolene i nord og sør er markert med blått. Figur: Kartutsnitt med plassering av offentlige videregående skoler i Nord-Trøndelag. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 16

17 Samlet elevtall i midtregionen Totalt er det registrert 2987 elever ved de videregående skolene i midtregionen. Samlet for de 11 skolene i Nord-Trøndelag er tallet (Voksenopplæring og lærlinger i bedrift kommer i tillegg). Tabellen under gir oversikt over skoler og elevtall i midtregionen pr. september 2013: 2.2 TILBUDSSTRUKTUR SKOLEÅRET 2013/ utdanningsprogram Videregående opplæring består av 12 ulike utdanningsprogram, 9 yrkesfaglige og 3 studieforberedende. Nærmere beskrivelse av de ulike utdanningsprogrammene er tilgjengelig på Tabellen under gir en oversikt over kode/forkorting for de ulike yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene, samt samlet elevtall på utdanningsprogrammene skoleåret 2013/14. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 17

18 Kode Yrkesfaglige utdanningsprogram Elevtall 2013/14 BA Bygg- og anleggsteknikk 196 DH Design og håndverk 87 EL Elektrofag 117 HO Helse- og oppvekstfag 349 MK Medier og kommunikasjon 134 NA Naturbruk 153 RM Restaurant og matfag 81 SS Service og samferdsel 119 TIP Teknikk og industriell produksjon 230 Kode Studiespesialiserende utdanningsprogram Elevtall 2013/14 ST Studiespesialisering 879 ST-FO Studiespesialisering med formgivning (variant av ST) 19 ID Idrettsfag 276 MDD Musikk, dans, drama 146 PB Påbyggingskurs til generell studiekompetanse 190 TO Grupper for særlig tilrettelagt opplæring 11 Elever totalt: 2987 Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene omfatter i utgangspunktet VG1 og VG2 i skole og 2 år læretid i bedrift etter dette. En kan også organisere fagopplæringen på andre vis, f.eks. ulike varianter av opplæring i bedrift (jf. kap. 5). Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. De studieforberedende utdanningsprogrammene har tre-årig utdanningsprogram i skole (Vg1, Vg2 og Vg3). De yrkesfaglege utdanningsprogrammene MK og NA kan gi generell studiekompetanse ved å fullføre Vg3 i skole i stedet for å gå i lære. For de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det mulighet for å få generell studiekompetanse ved å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 18

19 2.2.2 Fagtilbudsstruktur Figuren under viser prosentvis fordeling av elevene på hvert utdanningsprogram i regionene og fylket i skoleåret 2013/14 og landet 2012/13. (Påbygg og ST-FO er plassert under ST) Figuren viser at Nord-Trøndelag har høyere andel elever på Idrettsfag, Musikk,dans,drama, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk enn landsgjennomsnittet. Samtidig har fylket en betydelig lavere andel elever på Studiespesialiserende (medregnet ST-FO og Påbygg) og også en lavere andel på Elektrofag enn landet forøvrig. I de kommende kapitler blir tilbudsstrukturen på hvert utdanningsprogram presentert Bygg- og anleggsteknikk (BA) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 7 skoler i fylket, og 3 av disse skolene ligger i midtregionen. Samlet elevtall på Bygg- og anleggsteknikk skoleåret 2013/2014 i midtregionen er 196 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Antall elever på utdanningsprogrammet pr. skole varierer fra 19 til 104. Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 19

20 Skoleåret 2013/2014 er det 109 elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. På Verdal vgs er 6 av elevene på Vg1, og 6 elever på Vg2 Byggteknikk knyttet til TAF-tilbud (J.f. kap ). Skoleåret 2013/2014 er det 87 elever fordelt på to programområder på Vg2. Størsteparten av Vg2- elevene går på programområdet Byggteknikk. Klima-, energi- og miljøteknikk på vg2 blir bare tilbudt ved Verdal vgs. 15 elever er knyttet til dette tilbudet i 2013/2014. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for store og gode verksteder, stort lagerareal og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. BA er ganske arealkrevende. Arealbehov pr. elev varierer i FEF-modellen (jf. kap. 3) fra m² BTA avhengig av hvor mange elever skolen har på studieprogrammet. Det er behov for ca. 50 m² pr elev når skolen har 30 elever og ca. 30 m² pr elev når elevtallet kommer opp i 90 elever. Ved enda flere elever er behovet ned mot 25 m² pr. elev. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev, i tillegg til et grunnbeløp på kroner Fagmiljø med få elever gir dårlig utnyttelse av verkstedsarealene. Kostnad pr elev på BA i 2010: Leksvik vgs kr ,- Steinkjer vgs kr ,- Verdal vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 20

21 2.2.4 Design og håndverk (DH) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 7 skoler i fylket, og 3 av disse skolene ligger i midt-regionen. Samlet elevtall skoleåret i midt-regionen 2013/2014 er 87 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Tall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 23 til 44. Skoleåret 2013/2014 er det 53 elever på Vg1 Design og håndverk. Skoleåret 2013/2014 er det 34 elever fordelt på tre programområder på Vg2. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for gode verksteder, og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. Noen av fagmiljøene er svært små (har få elever). Dette gir dårlig utnytting av verkstedsarealene. Tallet på søkere til Design og håndverk har vært nedadgående de senere år. Dette er en trend som viser deg over hele landet. DH har noe varierende arealbehov for ulike programområder, men arealbehovet ser i FEF-modellen (jf. kap. 3) ut til å ligge mellom og 40 m² pr. elev alt etter hvor mange elever skolen har på studieprogrammet. Med 30 elever ligger arealbehovet rundt 40 m² pr. elev, mens det med elever ligger rundt m² pr. elev. Med 200 elever og god utnytting av spesialrom kan arealbehovet være m² pr. elev. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev, i tillegg til et grunnbeløp på kroner Kostnad pr elev på DH i 2010: Levanger vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 21

22 Steinkjer vgs kr ,- Verdal vgs kr. 163,600, Elektrofag (EL) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 5 skoler i fylket, og 2 av disse skolene ligger i midt-regionen. Samlet elevtall skoleåret i midtregionen 2013/2014 er 117 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Tall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 43 og 74. Skoleåret 2013/2014 er det 54 elever på VG1, 49 elever på VG2 og 14 elever på VG3 Elektrofag. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Utdanningsprogrammet har behov for gode verksteder, og bred fagkompetanse blant lærerne for å dekke over alle mål i Vg1. Flere av fagmiljøene er små (har få elever). Dette gir dårlig utnytting av verkstedarealene. EL har i FEF-modellen (jf. kap. 3) et arealbehov på omlag 35 m² pr. elev når skolen har 30 EL-elever og omlag 20 m² pr. elev når skolen har 120 EL-elever. Arealet vil og variere litt etter hvilke programområder som blir tilbudt. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev i tillegg til et grunnbeløp på kroner Kostnad pr elev på EL i 2010: Levanger vgs kr ,- Steinkjer vgs kr ,- Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 22

23 2.2.6 Helse og oppvekstfag (HO) Nøkkeltall Utdanningsprogrammet er fordelt på 9 skoler i fylket, og 5 av disse skolene ligger i midtregionen. Samlet elevtall skoleåret i midtregionen 2013/2014 er 349 elever. Vanlig klassedelingstall er 15 elever. Antall elever på utdanningsprogrammet pr skole varierer fra 13 til 150. Skoleåret 2013/2014 er det 142 elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag. Det er 183 elever fordelt på fire programområder på Vg2 og 24 elever fordelt på to programområder på Vg3 Helse- og oppvekstfag. Kun to av skolene har tilbud på Vg3. Problemstillinger i forhold til skoleanlegg og skolestruktur. Det er stort behov for fagarbeidere innen helse- og sosialfag i fremtiden. Flere av fagmiljøene er små (har få elever på hvert nivå). En av skolene tilbyr faget kun på Vg1. HO har i FEF-modellen (jf. kap. 3) et arealbehov på omkring 16 m² pr. elev når skolen har 150 elever (j.f. Steinkjer vgs) på utdanningsprogrammet. For 60 elever og en fordeling lik eksempelvis Verdal vgs, gir et arealbehov på omkring 25m 2. Noen av programområdene krever salonger som er noe mer arealkrevende, men disse er det få skoler som tilbyr. Disse programområdene er derfor og lite fremtredende i behovseksemplene. Skoler som har dette tilbudet blir tildelt budsjettmidler på kroner for hver elev i tillegg til et grunnbeløp på kroner Skolestrukturutredning for midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Side 23

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax:

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax: Til: Fra: Hordaland fylkeskommune Norconsult Dato/Rev: 2015-10 - 23 Overordnet arealvurdering ved Årstad videregående skole I dette notatet g is en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende arealer

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Tore Bruem

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ Tore Bruem Avdeling for videregående opplæring - et ansvar for FYIKESTINGET i Nord-Trøndelag Mære landbruksskole Leksvik videregående skole Inderøy videregående skole Steinkjer kommune Leksvik kommune Inderøy kommune

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Vgs-tilbodet i Nordfjord

Vgs-tilbodet i Nordfjord Vgs-tilbodet i Nordfjord Om vidaregåande opplæring Vidaregåande opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. -Studiekompetanse gjev høve til å søkje dei fleste fag

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Fremtidsrettet skole- og tilbudsstruktur i Østfold

Fremtidsrettet skole- og tilbudsstruktur i Østfold Østfold fylkeskommune Fremtidsrettet skole- og tilbudsstruktur i Østfold Delrapport til skolebruksplanen 2015-2026 2014-04-25 Rev. Dato: 25/4-2014 Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll ew, toris, dl saklo,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Overgang grunnskole videregående opplæring

Overgang grunnskole videregående opplæring Overgang grunnskole videregående opplæring 2016-17 Søknadsfrister 1. februar 1. mars Se forskrift til Opplæringslova kapittel 6 Plan for overgangen til vgs - Utdanningsvalg 1 t/u - Karrieredager uke 40

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016.

VIDAREGÅANDE OPPLÆRING. Politikardag 12.mai 2016. VIDAREGÅANDE OPPLÆRING Den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane har som mål: Målekart Læringsmiljø trivsel og meistring Læring karakterutvikling og resultat Gjennomføring Samsvar mellom dimensjonering

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring

RETT BYGG RETT STED RETT TID. Strukturplanlegging videregående opplæring RETT BYGG RETT STED RETT TID Strukturplanlegging videregående opplæring 1 Litt om meg selv Dan Lysne, cand scient UIB 1985 Seksjonsleder for Seksjon for skoleplanlegging og skoleutvikling i Norconsult

Detaljer

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte

Avdelingsledere satte av tid til felles diskusjon i egen avdeling. Samlet innspill fra ansatte. Ansatte kunne også sende innspill via tillitsvalgte Utdanningsavdelinga Postboks 2500 6404 Molde Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 2016/23944/102480/2016 Ivar Rød, 71 24 33 01 29.09.2016 Høringsuttalelse i sak om tilbudsstruktur

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr

Skoletilbudet Sammendrag av høringsdokument Korrigert pr Skoletilbudet 2020 Sammendrag av høringsdokument 25.1.2013 Korrigert pr 6.2.2013 Analyser og forslag til ny organisering og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Telemark fram mot 2020 For mer

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hovedprinsippene inntak Vg1 Opplæringslova 3-1

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse

11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse 1 av 7 Vår dato Vår referanse INNTAK- OG FORMIDLINGSSEKSJONEN 11.06.2009 09/01911-3 : --- Saksbehandler: Ann Kristin Grimsmo Deres dato Deres referanse Videregående skoler i Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder,

Detaljer

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012.

Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten 2012. Til elever og foresatte i 10 klasse! SØKNAD TIL VIDEREGÅENDE SKOLE HØSTEN 2012! Før 1.mars 2012 skal alle elever i 10. klasse ha søkt det utdanningsprogrammet de ønsker å følge på videregående skole høsten

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser Samhandlingsdagen Verdal 12.11.2014 Disposisjon Noen resultater fra kvalitetsmeldinga Arbeid med tilbudsstruktur Kvalitetsnettverket et samarbeid mellom

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/ Kim Atle Kvalvåg Fræna kommune Rådmann Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2015/3539-6 Kim Atle

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Statistikk 2012/2013 Elever fra Aust-Lofoten vg. skole Foto: Tor-Wiggo Skille Innholds- fortegnelse 1 Innhold: Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høringsuttalelse fra Solør videregående skole vedrørende fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark

Høringsuttalelse fra Solør videregående skole vedrørende fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark 16.09.2016 Høringsuttalelse fra Solør videregående skole vedrørende fremtidig skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark Innledning På bakgrunn av nedgang i elevtallet og endrede økonomiske

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane?

Dialogmøte. Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Dialogmøte Korleis arbeider vi med kvaliteten i grunnopplæringa i Sogn og Fjordane? Tre samtaletypar Disputerande Usemje, høyrer lite etter, forsvarar eige arbeid, korte utvekslingar Akkumulerande Byggje

Detaljer