Globalisering og utvikling (bachelor)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalisering og utvikling (bachelor)"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning Globalisering og utvikling (bachelor) 180 studiepoeng Godkjenningstidspunkt:

2 A. 1. Innledning Globaliseringen har gjort verden mindre, men det finnes fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige land. I dette studiet får du gjennom ulike teorier og empiri innsikt som gjør deg bedre rustet til å forstå både de mer allmenne sidene ved globalisering som prosess, og økt innsikt i hvilke konsekvenser denne prosessen har for land og enkeltmennesker. Studiet vil fokusere på utvalgte land og regioner i Europa, Asia og Afrika. Per i dag tilbys lignende studier ved Høgskolen i Oslo og ved Høgskolen i Agder. 2. Mål for studiet Studentene vil gjennom dette studiet få kunnskap om og innsikt i internasjonale spørsmål allment, samt spesifikk kunnskap om nord-sør problematikk. I tillegg vil de gjennom studie av utvalgte regioner og kulturer utvikle innsikt i og respekt for andre kulturer. Et bachelor-studium i globalisering og utvikling oppfyller høgskolens overordnet målsetning om økt internasjonal satsning og forståelse for flerkulturelle problemstillinger. 3. Målgruppe Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som er interessert i internasjonale og flerkulturelle spørsmål. Studiet forutsetter engelskkunnskaper. 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I realkompetansevurderingen vektlegges erfaring med internasjonalt arbeid og engelskkunnskaper. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad i Globalisering og utvikling (180 studiepoeng). 6. Kompetanse Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning og journalistikk. Det vil også kunne kvalifisere for stillinger i utenrikstjenesten, i næringslivet og i offentlig sektor. Fullført studium gir bachelorgrad som kan bygges ut til en Master i utviklingsstudier. 7. Informasjonskompetanse Studentene trenger informasjonskompetanse blant annet i forhold til å kunne gjøre gode søk på internett, til å evaluere kilder, i forhold til problemstillinger knyttet til primær- og sekundærkilder og for å kunne holde egen kunnskap oppdatert. 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering

3 6. semester SG 201 Feltstudie 5. semester Breddefag/valgfritt Emne 4. semester Breddefag/Valgfritt Emne Breddefag/valgfritt Emne Breddefag/Valgfritt Emne 3. semester Breddefag/Valgfritt emne Breddefag/Valgfritt Emne 2. semester SG104 Nasjon, stat og etnisitet i Europa 1. semester SG101 Globalisering og utviklingsteori SG105 Afrika II Fattigdom, miljø og utvikling SG102 Befolkning og ressurser Breddefag/valgfritt emne Breddefag/Valgfritt emne Breddefag/Valgfritt emne SG106 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekstøkonomier SG103 Afrika I Introduksjon til natur, mennesker og utvikling 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng SG 101, 102 og 103 er innføringskurs SG 104, 105 og 106 forutsetter SG 101, 102 og 103 SG 201 er den avsluttende modul som forutsetter at alle de andre SG-modulene er fullført først. Som breddefag kan studentene ta følgende emner ved Høgskolens avdeling på Hamar: Emner fra KRL: Religion og samfunn i Kina (10 sp.) Islam og kristendom i Afrika og Midt-Østen (10 sp.) Vestens filosofi, livssyn og etikk og Østens religioner (10 sp) Emner fra pedagogikk: Flerkulturell pedagogikk (3 moduler a 10 studiepoengp hver) Emner fra engelsk: Årsenhet engelsk (6 moduler a 10 studiepoeng hver) Contemporary African literature (10 sp) Andre godkjente breddefag er samfunnsfaglige emner som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, sosialøkonomi samt historie. Studentene må ha minimum 60 studiepoeng breddefag, og maksimum 30 studiepoeng valgfrie emner. De 90 spesifiserte studiepoengene (SG-modulene) i modellen er obligatoriske.

4 9. Internasjonalisering Siste semester i den treårige utdanningen (SG 201) gir mulighet for feltstudie i utlandet. 10. Undervisnings- og læringsformer Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuell veiledning og arbeid i kollokviegrupper. Bruk av IKT vil være en integrert del av undervisningen. Classfronter vil bli brukt som kommunikasjonsverktøy mellom lærer og student, samt til innlevering av faglige arbeider og nettbaserte diskusjoner. 11. Vurderingsformer Med utgangspunkt i kvalitetsreformen legges det opp til varierte vurderingsformer, både som underveisvurdering og sluttvurdering. Disse vil omfatte: essayskriving, hjemmeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, gruppeoppgaver og prøveforelesning. De enkelte vurderingsformene er ulikt vektet, noe som er spesifisert under hvert emne. 12. Litteraturliste Pensumlitteratur er spesifisert under hvert enkelt emne.

5 B. Emnebeskrivelser

6 SG101 Globalisering og utviklingsteori Innhold Emnet dreier seg om grunnleggende utviklingsbegreper og empiri og teori om global fattigdom og ulikhet. Videre omfatter det de økonomiske og sosiale gapene mellom nord og sør og utviklingstrender som gjør verden mer differensiert. Begrepet fattigdom blir diskutert, og Semester: Språk: Faglig ansvar: Høst Norsk Samfunnsfag LUH målemetoder presentert. Emnet viser trender for omfang av fattigdom både i sør og i nord. Endelig tar emnet for seg teorier som gir forskjellige perspektiver på årsakene til fattigdom og ulikhet, både teorier om relasjoner mellom nord og sør og teorier som behandler forhold i sør mer inngående. I denne modulen vil du også få utviklet grunnleggende informasjonskompetanse. Mål Studentene skal oppnå evne til kritisk å diskutere utviklingsbegreper og begrepet fattigdom. I tillegg skal studentene være kjent med trender for og omfang av fattigdom både i sør og nord, og relasjoner mellom nord og sør. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger per uke og 4 temaseminarer. Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Studentene skal skrive en rapport i gruppe hvor informasjonskompetanse blir dokumentert. Vurdering Muntlig eksamen Litteratur Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Bull,B Verdens skjeve utvikling: teorier om problemer og løsninger. I Benjaminsen og Svarstad. Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Universitetsforlaget, Oslo (21 s). Degnbol-Martiniussen, J Globalisering og udvikling. Teorier og perspektiver for u-landene. Mellomfolkelig Samvirke, København,kap 1-8,10. ( 150 s) Linne Eriksen,T Noen globalhistoriske hovedlinjer fram til ca Høgskolen i Oslo, Oslo. ( 119 s.) Potter,R.B. et. al Geographies of Development. Pearson, London,kap 1-4, 7-10 (400 s.)

7 Solerød, H Mennesker og ressurser. befolkningsutviklingen utfordringer og muligheter, kap 8. (40 s.) Stock, R. (2004): Africa south of the Sahara: A geographical interpretation. New York: Guilford Press. Kap. 30. (13s)

8 SG 102 Befolkning og ressurser Innhold Emnet gir en grunnleggende innføring i demografiske begrep og demografiske teorier. Videre vil det gi en innføring i ressursbegrepet og global ressursproblematikk. Emnet vil vise trender i verdens befolkningsutvikling og diskutere sammenhengen mellom befolkningsvekst, levekår og ressurskonflikter. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Høst Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal kunne anvende kunnskaper om ressurser sammen med demografiske begrep og teorier til å analysere sammenhengen mellom befolkningsutvikling og ressursbruk. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesning per uke og til sammen 4 temaseminarer. Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Ingen Vurdering 24 timers hjemmeeksamen Litteratur Benjaminsen, T. A. og H. Svarstad (red) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. kap: 1,2,3,6,7,10,11 og 14 (200 s) Degnbol-Martiniussen, J Globalisering og udvikling. Teorier og perspektiver for u-landene. Mellomfolkelig Samvirke, København. kap. 9 (10 s) Haug, Ruth (1998) Food security: agriculture s global challenge. Noragric Working Papers No. 18, Noragric/Agricultural University of Norway. (20 s) Lund, C. og L. Engberg-Pedersen Forvaltning af naturressourcer i teorien. Den Ny Verden 2, 1994, s (17 s) Nolet, R Kampen om vannet i Midt-Østen. Arbeidsrapport 2002:1. Høgskolen i Østfold. (Finnes på: (20s)

9 Potter, R. B. et. al Geographies of Development. Pearson, London, kap 6 (40s) Solerød, H. (2000). Mennesker og ressurser. Befolkningsutviklingen - utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk, Oslo. Alle kapitlene unntatt kapittel 8 er pensum. 307 s.

10 SG103 Afrika I: Introduksjon til natur, mennesker og utviklingsproblematikk Innhold Afrika blir ofte presentert som et kontinent i krise. Selv om dette i mange tilfeller kan være reelt, er Afrika et stort og variert kontinent med store interne forskjeller. Dette emnet tar sikte på å gi en innføring i natur, mennesker og utviklingsproblematikk med hovedfokus på Afrika sør for Sahara. Emnet tar blant annet opp følgende tema: Grunnleggende trekk ved Afrikas geografi, innføring i Afrikas historie og kultur samt dagens viktigste utviklingsutfordringer. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Høst Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om Afrikas varierte geografi, samfunn og historie samt de viktigste utviklingsproblemene kontinentet står ovenfor. Studentene skal kunne anvende disse kunnskapene til kritisk vurdering av årsakene til dagens situasjon på det afrikanske kontinent. Organisering og arbeidsformer Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Det blir 3 timer forelesninger per uke Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Fordypningsoppgave, landkunnskap Vurdering 4 timers skriftlig eksamen Litteratur Benjaminsen, T. & Berge, G. (2000) Timbuktu. Myter mennesker miljø. Oslo: Spartacus forlag. (130s) Norad (Online) Om Bistand: Stock, R. (2004): Africa south of the Sahara: A geographical interpretation. New York: Guilford Press. (450s) Anbefalt litteratur: Achebe, C. (1958) Things fall apart. London: Heinemann Kapuscinski, R (2001) Ibenholt. Oslo: Aschehoug Kristiansen, T. (1995) Mor Afrika. Oslo: Aschehoug

11 SG104 Nasjon, stat og etnisitet i Europa Innhold Emnet gir en grunnleggende innføring i Europas geografi, nyere historie og samfunnsutvikling. Det vil bli lagt vekt på å belyse forholdet mellom nasjon, stat og etnisitet i Europa i dag og i historisk perspektiv. Det vil også bli lagt vekt på å belyse historiske, økonomiske, sosiale og politiske aspekter ved utviklingen av et nytt og samlet Europa. Det vil Studiepoeng: Semester: Språk: Faglig ansvar: 10 Vår Norsk Samfunnsfag LUH her bli lagt vekt på EU som økonomisk og politisk system og hvordan EU påvirker norske samfunnsforhold. Mål Studentene vil gjennom en gjennomgang av utvalgte regioner i Europa få innsikt i og kunnskap om likhet og variasjon i Europa. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger pr uke og 4 tema seminarer. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103 Obligatoriske krav Ingen Vurdering Muntlig eksamen Fakta om emnet: Litteratur Marston, S.A, Knox P.L, Liverman, D.M World Regions in Global Context. Pearson. Prentice Hall Kap 3, 4 s Mønnesland,S Før Jugoslavia og etter. Sypress. Kap 2,5,6,8,9,11,12,13,14,16 (147 s) Sakwa og Stevens Contemporary Europe. Palgrave. Kap 1,2,3,4,7,8,9,10,12 (180 s) Veggeland,N Det nye demokratiet et politisk laboratorium for partnerskap. Høgskoleforlaget, Kristiansand. (120 s)

12 SG105 Afrika II: Fattigdom, Miljø og Utvikling Innhold Emnet vil ta for seg utviklingen i Afrika sør for Sahara. Ved hjelp av historiske, økonomiske, politiske, kulturelle og miljømessige forklaringsfaktorer vil man søke å gi innsikt i mulige årsaker til den mangel på økonomisk vekst og forbedring i levekår som man finner i Afrika sør for Semester: Språk: Faglig ansvar: Vår Norsk Samfunnsfag LUH Sahara. Emnet vil også fokusere på ulike oppfatninger av miljøproblemer og implikasjoner for naturressursforvaltning i Afrika. Mål Studentene skal bli i stand til på en kritisk måte å diskutere forholdet menneske-natur og årsakene til den manglende utviklingen i Afrika sør for Sahara. Organisering og arbeidsformer 2 forelesningstimer i uka og ca. 10 studentledete seminarer Forkunnskaper SG 101, SG 102 og SG 103 Obligatoriske krav Lede og forbrede et seminar Vurdering 4 timers skriftlig eksamen. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Litteratur Blaikie, P. (1995) Understanding environmental issues. I: Morse & Stocking (eds.) People and environment. UCL Press Ltd. London. S Casse, T. (1999) Rationel tankegang eller blot tilfældigheter? Skovrydning i Madagaskar. Den ny verden 32 (4) s Damm, I. (2001) Se verden før turisterne kommer. Den ny verden 34 (4). s De Chavez, R. (2004) Globalisation and tourism: Deadly mix for indigenous peoples. Online: ( ) Ellegaard, K. & Nielsen, S.K. (2001) Turisme som udviklingskatalysator. Den ny verden 34 (4) s Jørgensen,L C. Aagaard Bønder spiller på mange hester. Den ny verden 1. (10 sider) Klein, J. (2002) Avskoging på Madagaskar. Myter, realiteter og utfordringer. Imerslud, K.

13 (red.) Krysspeilinger II. Artikler fra forskningsdagen Rapport no Høgskolen i Hedmark, Elverum. McConnell, W.J. (2002) Madagascar -Emerald isle or paradise lost? Environment. Oct Potts, D. & Bowyer-Bower, T. (2004) Eastern and Southern Africa. Development Challenges in a Volatile Region. Pearson Education ltd. Harlow. Kapittel: 1,2,3,4,5,9,10,12 Stock,R. (2004) Africa South of the Sahara. Guildford Press. Kap. 12,19,26,27,29,30 Wikan, G Unequal development: the case of Botswana. HH rapport nr. 5 Wøien, H. (2002): Naturvern og lokalbefolkning. Benjaminsen, T. A. & Svarstad, H. (red.): Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. S

14 SG106 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst økonomier Innhold Fokus i emnet er globale økonomiske teorier. Gjennom et historisk tilbakeblikk vil man vise hvilke økonomiske, politiske og teknologiske forutsetninger som ligger til grunn for en mer differensiert internasjonal arbeidsdeling. Temaet vil bli belyst ved å fokusere på utviklingen i noen utvalgte asiatiske land. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Vår Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal få en forståelse av drivkreftene i den globale økonomien og hvilke utslag endringsprosessene har fått for økonomi, kultur og levekår i noen land. Organisering og arbeidsformer 2 timer forelesning per uke og individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgave. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103 Obligatoriske krav Ingen Vurdering Semesteroppgave, individuell Litteratur Bekkevold,J.I. (1997) Kinas posisjon i internasjonal økonomi. Bekkveold & Hjellum (Red.) Den kinesiske utfordringen. TANO Dicken, P. (2003) Global Shift. Paul Chapman Publishing LTD. Ebrey, P.B. (1996) China. In: Cambridge Illustrated History. Cambridge University Press. Cambridge. kap 11 Hamilton,C. (1983) Capitalis industrialization in East Asia s four little tigers. Journal of Contemporary Asia, no 1 Kuhnle,S. (1997). Fra Konfusius via Bismarc til Beveridge. Bekkveold & Hjellum. Den kinesiske utfordringen. TANO Larsen, K. A. (1999) Fra fattige regioner til individulisert fattigdom. Den ny verden,nr 2.

15 Lauridsen, L.S. (1998) Globalisering, stat og økonomisk omstrukturering i Taiwan. Hesselberg (Red) Utviklingsgeografi. TANO Marston, S.A, Knox P.L, Liverman, D.M. (2005) World Regions in Global Context. Pearson Prentice Hall. kap 1,2og 10. Milwertz, C.N (1999) Kinesiske familie ægteskab, fertilitet og kønsrelationer. Den ny verden,nr 2. Rowntree,L, Lewis, M, Price,M, Wyckoff,W. (2005) Globalization and Diversity. Geography of a changing world. Pearson Prentice Hall. Kap. 11 og 12. Unger, J. (1999) Fattige og nyrige på landet i Kina. Den ny verden,nr 2. Westad,O.A. (1997) USA, Kina og nye globale skiller. Bekkveold & Hjellum (red). Den kinesiske utfordringen. TANO Østergaard,C.S (1999) Lavindkomstland og industrination status efter 50 år. Den ny verden,nr 2.

16 SG 201 Feltstudie/praksisopphold Fakta om emnet: Studiepoeng: 30 Semester: Vår Innhold Emnet tar utgangspunkt i et lengre (minimum 1 Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH måned) opphold i et fremmed miljø, der studentene får en dypere forståelse for andre menneskers livsbetingelser. Første del av SG 201 blir en introduksjon til hvordan fremskaffe kunnskap om og i andre kulturer. I denne delen får du en innføring i samfunnsvitenskapelig metode knyttet opp til studier i fremmede kulturer. En oversikt over forskningsprosessen samt gjennomgang av problemstilling og undersøkelsesopplegg vil bli gitt. Dette vil danne det faglige grunnlaget for feltstudie og semesteroppgave. Feltstudiet kan være knyttet til bistandsprosjekter, bistandsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, sosiale bevegelser eller lignende. Mål Studentene skal gjennom teoretisk kunnskap og egne erfaringer i et fremmed miljø få innsikt i og forståelse for andre kulturer, forståelsesformer og levesett. Organisering og arbeidsformer Deltager på feltstudie med en organisert ekskursjonsdel og en del eget feltarbeid. I tillegg følger veiledning og seminarer i forkant og etterkant av feltoppholdet. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103, SG 104, SG 105, SG 106 Obligatoriske krav Feltopphold og deltakelse på metodeundervisning Vurdering Studentene skal skrive en semesteroppgave fra feltoppholdet basert på egne opplevelser knyttet til teori. Emnets faste og valgfrie pensum skal reflekteres i rapporten. Litteratur

17 Endelig pensumliste blir delt ut ved semesterstart. 50% av pensum skal være selvvalgt.

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Globalisering og utvikling Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 1-årig heltidsstudium. Fullført studium gir årsemhet i Globalisering

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Samfunnsfag årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet tilbys som heltidsstudium, har en normert studietid på et år og gir

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Serviceledelse Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, og organiseres som deltidsstudium over et år. Gjennomføringen av studiet

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Global Understanding 1 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB12 Emnekode: GLOB6100 Deltid Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og sist revidert av SEFIAs

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng) Global Understanding 2 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB22 Emnekode: GLOB6200 Deltid Studieplanen er godkjent 14. desember 2000 Siste endring godkjent

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011.

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Innledning Global forståelse 2 er et tverrfaglig studium med elementer

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Årsstudium i informasjon og samfunnskontakt Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching av grupper i en lærende organisasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et omfang på fem samlinger

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I HEDMARK AVD. FOR ØKONOMI, SAMFUNNSFAG OG INFORMATIKK Studieplan Videreutdanning for lærere og skoleledere i entreprenørskap 30 studiepoeng 1 1.0 Innledning og bakgrunn I oktober i 2003 la regjeringen

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer