Globalisering og utvikling (bachelor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalisering og utvikling (bachelor)"

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning Globalisering og utvikling (bachelor) 180 studiepoeng Godkjenningstidspunkt:

2 A. 1. Innledning Globaliseringen har gjort verden mindre, men det finnes fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige land. I dette studiet får du gjennom ulike teorier og empiri innsikt som gjør deg bedre rustet til å forstå både de mer allmenne sidene ved globalisering som prosess, og økt innsikt i hvilke konsekvenser denne prosessen har for land og enkeltmennesker. Studiet vil fokusere på utvalgte land og regioner i Europa, Asia og Afrika. Per i dag tilbys lignende studier ved Høgskolen i Oslo og ved Høgskolen i Agder. 2. Mål for studiet Studentene vil gjennom dette studiet få kunnskap om og innsikt i internasjonale spørsmål allment, samt spesifikk kunnskap om nord-sør problematikk. I tillegg vil de gjennom studie av utvalgte regioner og kulturer utvikle innsikt i og respekt for andre kulturer. Et bachelor-studium i globalisering og utvikling oppfyller høgskolens overordnet målsetning om økt internasjonal satsning og forståelse for flerkulturelle problemstillinger. 3. Målgruppe Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som er interessert i internasjonale og flerkulturelle spørsmål. Studiet forutsetter engelskkunnskaper. 4. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I realkompetansevurderingen vektlegges erfaring med internasjonalt arbeid og engelskkunnskaper. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad i Globalisering og utvikling (180 studiepoeng). 6. Kompetanse Studiet vil gi god bakgrunn for arbeid i utviklingsprosjekter, for nasjonale og internasjonale bistandsorganisasjoner, i administrasjon av bistandsarbeid, internasjonalt samarbeid, undervisning og journalistikk. Det vil også kunne kvalifisere for stillinger i utenrikstjenesten, i næringslivet og i offentlig sektor. Fullført studium gir bachelorgrad som kan bygges ut til en Master i utviklingsstudier. 7. Informasjonskompetanse Studentene trenger informasjonskompetanse blant annet i forhold til å kunne gjøre gode søk på internett, til å evaluere kilder, i forhold til problemstillinger knyttet til primær- og sekundærkilder og for å kunne holde egen kunnskap oppdatert. 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering

3 6. semester SG 201 Feltstudie 5. semester Breddefag/valgfritt Emne 4. semester Breddefag/Valgfritt Emne Breddefag/valgfritt Emne Breddefag/Valgfritt Emne 3. semester Breddefag/Valgfritt emne Breddefag/Valgfritt Emne 2. semester SG104 Nasjon, stat og etnisitet i Europa 1. semester SG101 Globalisering og utviklingsteori SG105 Afrika II Fattigdom, miljø og utvikling SG102 Befolkning og ressurser Breddefag/valgfritt emne Breddefag/Valgfritt emne Breddefag/Valgfritt emne SG106 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekstøkonomier SG103 Afrika I Introduksjon til natur, mennesker og utvikling 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng SG 101, 102 og 103 er innføringskurs SG 104, 105 og 106 forutsetter SG 101, 102 og 103 SG 201 er den avsluttende modul som forutsetter at alle de andre SG-modulene er fullført først. Som breddefag kan studentene ta følgende emner ved Høgskolens avdeling på Hamar: Emner fra KRL: Religion og samfunn i Kina (10 sp.) Islam og kristendom i Afrika og Midt-Østen (10 sp.) Vestens filosofi, livssyn og etikk og Østens religioner (10 sp) Emner fra pedagogikk: Flerkulturell pedagogikk (3 moduler a 10 studiepoengp hver) Emner fra engelsk: Årsenhet engelsk (6 moduler a 10 studiepoeng hver) Contemporary African literature (10 sp) Andre godkjente breddefag er samfunnsfaglige emner som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, geografi, sosialøkonomi samt historie. Studentene må ha minimum 60 studiepoeng breddefag, og maksimum 30 studiepoeng valgfrie emner. De 90 spesifiserte studiepoengene (SG-modulene) i modellen er obligatoriske.

4 9. Internasjonalisering Siste semester i den treårige utdanningen (SG 201) gir mulighet for feltstudie i utlandet. 10. Undervisnings- og læringsformer Arbeidsmåtene vil variere mellom forelesninger, seminarer, individuell veiledning og arbeid i kollokviegrupper. Bruk av IKT vil være en integrert del av undervisningen. Classfronter vil bli brukt som kommunikasjonsverktøy mellom lærer og student, samt til innlevering av faglige arbeider og nettbaserte diskusjoner. 11. Vurderingsformer Med utgangspunkt i kvalitetsreformen legges det opp til varierte vurderingsformer, både som underveisvurdering og sluttvurdering. Disse vil omfatte: essayskriving, hjemmeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, gruppeoppgaver og prøveforelesning. De enkelte vurderingsformene er ulikt vektet, noe som er spesifisert under hvert emne. 12. Litteraturliste Pensumlitteratur er spesifisert under hvert enkelt emne.

5 B. Emnebeskrivelser

6 SG101 Globalisering og utviklingsteori Innhold Emnet dreier seg om grunnleggende utviklingsbegreper og empiri og teori om global fattigdom og ulikhet. Videre omfatter det de økonomiske og sosiale gapene mellom nord og sør og utviklingstrender som gjør verden mer differensiert. Begrepet fattigdom blir diskutert, og Semester: Språk: Faglig ansvar: Høst Norsk Samfunnsfag LUH målemetoder presentert. Emnet viser trender for omfang av fattigdom både i sør og i nord. Endelig tar emnet for seg teorier som gir forskjellige perspektiver på årsakene til fattigdom og ulikhet, både teorier om relasjoner mellom nord og sør og teorier som behandler forhold i sør mer inngående. I denne modulen vil du også få utviklet grunnleggende informasjonskompetanse. Mål Studentene skal oppnå evne til kritisk å diskutere utviklingsbegreper og begrepet fattigdom. I tillegg skal studentene være kjent med trender for og omfang av fattigdom både i sør og nord, og relasjoner mellom nord og sør. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger per uke og 4 temaseminarer. Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Studentene skal skrive en rapport i gruppe hvor informasjonskompetanse blir dokumentert. Vurdering Muntlig eksamen Litteratur Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Bull,B Verdens skjeve utvikling: teorier om problemer og løsninger. I Benjaminsen og Svarstad. Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Universitetsforlaget, Oslo (21 s). Degnbol-Martiniussen, J Globalisering og udvikling. Teorier og perspektiver for u-landene. Mellomfolkelig Samvirke, København,kap 1-8,10. ( 150 s) Linne Eriksen,T Noen globalhistoriske hovedlinjer fram til ca Høgskolen i Oslo, Oslo. ( 119 s.) Potter,R.B. et. al Geographies of Development. Pearson, London,kap 1-4, 7-10 (400 s.)

7 Solerød, H Mennesker og ressurser. befolkningsutviklingen utfordringer og muligheter, kap 8. (40 s.) Stock, R. (2004): Africa south of the Sahara: A geographical interpretation. New York: Guilford Press. Kap. 30. (13s)

8 SG 102 Befolkning og ressurser Innhold Emnet gir en grunnleggende innføring i demografiske begrep og demografiske teorier. Videre vil det gi en innføring i ressursbegrepet og global ressursproblematikk. Emnet vil vise trender i verdens befolkningsutvikling og diskutere sammenhengen mellom befolkningsvekst, levekår og ressurskonflikter. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Høst Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal kunne anvende kunnskaper om ressurser sammen med demografiske begrep og teorier til å analysere sammenhengen mellom befolkningsutvikling og ressursbruk. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesning per uke og til sammen 4 temaseminarer. Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Ingen Vurdering 24 timers hjemmeeksamen Litteratur Benjaminsen, T. A. og H. Svarstad (red) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. kap: 1,2,3,6,7,10,11 og 14 (200 s) Degnbol-Martiniussen, J Globalisering og udvikling. Teorier og perspektiver for u-landene. Mellomfolkelig Samvirke, København. kap. 9 (10 s) Haug, Ruth (1998) Food security: agriculture s global challenge. Noragric Working Papers No. 18, Noragric/Agricultural University of Norway. (20 s) Lund, C. og L. Engberg-Pedersen Forvaltning af naturressourcer i teorien. Den Ny Verden 2, 1994, s (17 s) Nolet, R Kampen om vannet i Midt-Østen. Arbeidsrapport 2002:1. Høgskolen i Østfold. (Finnes på: (20s)

9 Potter, R. B. et. al Geographies of Development. Pearson, London, kap 6 (40s) Solerød, H. (2000). Mennesker og ressurser. Befolkningsutviklingen - utfordringer og muligheter. Gyldendal Akademisk, Oslo. Alle kapitlene unntatt kapittel 8 er pensum. 307 s.

10 SG103 Afrika I: Introduksjon til natur, mennesker og utviklingsproblematikk Innhold Afrika blir ofte presentert som et kontinent i krise. Selv om dette i mange tilfeller kan være reelt, er Afrika et stort og variert kontinent med store interne forskjeller. Dette emnet tar sikte på å gi en innføring i natur, mennesker og utviklingsproblematikk med hovedfokus på Afrika sør for Sahara. Emnet tar blant annet opp følgende tema: Grunnleggende trekk ved Afrikas geografi, innføring i Afrikas historie og kultur samt dagens viktigste utviklingsutfordringer. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Høst Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om Afrikas varierte geografi, samfunn og historie samt de viktigste utviklingsproblemene kontinentet står ovenfor. Studentene skal kunne anvende disse kunnskapene til kritisk vurdering av årsakene til dagens situasjon på det afrikanske kontinent. Organisering og arbeidsformer Undervisningen vil veksle mellom forelesninger og seminarer. Det blir 3 timer forelesninger per uke Forkunnskaper Generell studiekompetanse Obligatoriske krav Fordypningsoppgave, landkunnskap Vurdering 4 timers skriftlig eksamen Litteratur Benjaminsen, T. & Berge, G. (2000) Timbuktu. Myter mennesker miljø. Oslo: Spartacus forlag. (130s) Norad (Online) Om Bistand: Stock, R. (2004): Africa south of the Sahara: A geographical interpretation. New York: Guilford Press. (450s) Anbefalt litteratur: Achebe, C. (1958) Things fall apart. London: Heinemann Kapuscinski, R (2001) Ibenholt. Oslo: Aschehoug Kristiansen, T. (1995) Mor Afrika. Oslo: Aschehoug

11 SG104 Nasjon, stat og etnisitet i Europa Innhold Emnet gir en grunnleggende innføring i Europas geografi, nyere historie og samfunnsutvikling. Det vil bli lagt vekt på å belyse forholdet mellom nasjon, stat og etnisitet i Europa i dag og i historisk perspektiv. Det vil også bli lagt vekt på å belyse historiske, økonomiske, sosiale og politiske aspekter ved utviklingen av et nytt og samlet Europa. Det vil Studiepoeng: Semester: Språk: Faglig ansvar: 10 Vår Norsk Samfunnsfag LUH her bli lagt vekt på EU som økonomisk og politisk system og hvordan EU påvirker norske samfunnsforhold. Mål Studentene vil gjennom en gjennomgang av utvalgte regioner i Europa få innsikt i og kunnskap om likhet og variasjon i Europa. Organisering og arbeidsformer Det vil være en veksling mellom forelesninger og seminarer. Det blir 2 timer forelesninger pr uke og 4 tema seminarer. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103 Obligatoriske krav Ingen Vurdering Muntlig eksamen Fakta om emnet: Litteratur Marston, S.A, Knox P.L, Liverman, D.M World Regions in Global Context. Pearson. Prentice Hall Kap 3, 4 s Mønnesland,S Før Jugoslavia og etter. Sypress. Kap 2,5,6,8,9,11,12,13,14,16 (147 s) Sakwa og Stevens Contemporary Europe. Palgrave. Kap 1,2,3,4,7,8,9,10,12 (180 s) Veggeland,N Det nye demokratiet et politisk laboratorium for partnerskap. Høgskoleforlaget, Kristiansand. (120 s)

12 SG105 Afrika II: Fattigdom, Miljø og Utvikling Innhold Emnet vil ta for seg utviklingen i Afrika sør for Sahara. Ved hjelp av historiske, økonomiske, politiske, kulturelle og miljømessige forklaringsfaktorer vil man søke å gi innsikt i mulige årsaker til den mangel på økonomisk vekst og forbedring i levekår som man finner i Afrika sør for Semester: Språk: Faglig ansvar: Vår Norsk Samfunnsfag LUH Sahara. Emnet vil også fokusere på ulike oppfatninger av miljøproblemer og implikasjoner for naturressursforvaltning i Afrika. Mål Studentene skal bli i stand til på en kritisk måte å diskutere forholdet menneske-natur og årsakene til den manglende utviklingen i Afrika sør for Sahara. Organisering og arbeidsformer 2 forelesningstimer i uka og ca. 10 studentledete seminarer Forkunnskaper SG 101, SG 102 og SG 103 Obligatoriske krav Lede og forbrede et seminar Vurdering 4 timers skriftlig eksamen. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Litteratur Blaikie, P. (1995) Understanding environmental issues. I: Morse & Stocking (eds.) People and environment. UCL Press Ltd. London. S Casse, T. (1999) Rationel tankegang eller blot tilfældigheter? Skovrydning i Madagaskar. Den ny verden 32 (4) s Damm, I. (2001) Se verden før turisterne kommer. Den ny verden 34 (4). s De Chavez, R. (2004) Globalisation and tourism: Deadly mix for indigenous peoples. Online: ( ) Ellegaard, K. & Nielsen, S.K. (2001) Turisme som udviklingskatalysator. Den ny verden 34 (4) s Jørgensen,L C. Aagaard Bønder spiller på mange hester. Den ny verden 1. (10 sider) Klein, J. (2002) Avskoging på Madagaskar. Myter, realiteter og utfordringer. Imerslud, K.

13 (red.) Krysspeilinger II. Artikler fra forskningsdagen Rapport no Høgskolen i Hedmark, Elverum. McConnell, W.J. (2002) Madagascar -Emerald isle or paradise lost? Environment. Oct Potts, D. & Bowyer-Bower, T. (2004) Eastern and Southern Africa. Development Challenges in a Volatile Region. Pearson Education ltd. Harlow. Kapittel: 1,2,3,4,5,9,10,12 Stock,R. (2004) Africa South of the Sahara. Guildford Press. Kap. 12,19,26,27,29,30 Wikan, G Unequal development: the case of Botswana. HH rapport nr. 5 Wøien, H. (2002): Naturvern og lokalbefolkning. Benjaminsen, T. A. & Svarstad, H. (red.): Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. S

14 SG106 Ny internasjonal arbeidsdeling og Asias vekst økonomier Innhold Fokus i emnet er globale økonomiske teorier. Gjennom et historisk tilbakeblikk vil man vise hvilke økonomiske, politiske og teknologiske forutsetninger som ligger til grunn for en mer differensiert internasjonal arbeidsdeling. Temaet vil bli belyst ved å fokusere på utviklingen i noen utvalgte asiatiske land. Fakta om emnet: Studiepoeng: 10 Semester: Vår Språk: Norsk Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH Mål Studentene skal få en forståelse av drivkreftene i den globale økonomien og hvilke utslag endringsprosessene har fått for økonomi, kultur og levekår i noen land. Organisering og arbeidsformer 2 timer forelesning per uke og individuell veiledning i forbindelse med semesteroppgave. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103 Obligatoriske krav Ingen Vurdering Semesteroppgave, individuell Litteratur Bekkevold,J.I. (1997) Kinas posisjon i internasjonal økonomi. Bekkveold & Hjellum (Red.) Den kinesiske utfordringen. TANO Dicken, P. (2003) Global Shift. Paul Chapman Publishing LTD. Ebrey, P.B. (1996) China. In: Cambridge Illustrated History. Cambridge University Press. Cambridge. kap 11 Hamilton,C. (1983) Capitalis industrialization in East Asia s four little tigers. Journal of Contemporary Asia, no 1 Kuhnle,S. (1997). Fra Konfusius via Bismarc til Beveridge. Bekkveold & Hjellum. Den kinesiske utfordringen. TANO Larsen, K. A. (1999) Fra fattige regioner til individulisert fattigdom. Den ny verden,nr 2.

15 Lauridsen, L.S. (1998) Globalisering, stat og økonomisk omstrukturering i Taiwan. Hesselberg (Red) Utviklingsgeografi. TANO Marston, S.A, Knox P.L, Liverman, D.M. (2005) World Regions in Global Context. Pearson Prentice Hall. kap 1,2og 10. Milwertz, C.N (1999) Kinesiske familie ægteskab, fertilitet og kønsrelationer. Den ny verden,nr 2. Rowntree,L, Lewis, M, Price,M, Wyckoff,W. (2005) Globalization and Diversity. Geography of a changing world. Pearson Prentice Hall. Kap. 11 og 12. Unger, J. (1999) Fattige og nyrige på landet i Kina. Den ny verden,nr 2. Westad,O.A. (1997) USA, Kina og nye globale skiller. Bekkveold & Hjellum (red). Den kinesiske utfordringen. TANO Østergaard,C.S (1999) Lavindkomstland og industrination status efter 50 år. Den ny verden,nr 2.

16 SG 201 Feltstudie/praksisopphold Fakta om emnet: Studiepoeng: 30 Semester: Vår Innhold Emnet tar utgangspunkt i et lengre (minimum 1 Faglig ansvar: Samfunnsfag LUH måned) opphold i et fremmed miljø, der studentene får en dypere forståelse for andre menneskers livsbetingelser. Første del av SG 201 blir en introduksjon til hvordan fremskaffe kunnskap om og i andre kulturer. I denne delen får du en innføring i samfunnsvitenskapelig metode knyttet opp til studier i fremmede kulturer. En oversikt over forskningsprosessen samt gjennomgang av problemstilling og undersøkelsesopplegg vil bli gitt. Dette vil danne det faglige grunnlaget for feltstudie og semesteroppgave. Feltstudiet kan være knyttet til bistandsprosjekter, bistandsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, menneskerettighetsorganisasjoner, sosiale bevegelser eller lignende. Mål Studentene skal gjennom teoretisk kunnskap og egne erfaringer i et fremmed miljø få innsikt i og forståelse for andre kulturer, forståelsesformer og levesett. Organisering og arbeidsformer Deltager på feltstudie med en organisert ekskursjonsdel og en del eget feltarbeid. I tillegg følger veiledning og seminarer i forkant og etterkant av feltoppholdet. Forkunnskaper SG 101, SG 102, SG 103, SG 104, SG 105, SG 106 Obligatoriske krav Feltopphold og deltakelse på metodeundervisning Vurdering Studentene skal skrive en semesteroppgave fra feltoppholdet basert på egne opplevelser knyttet til teori. Emnets faste og valgfrie pensum skal reflekteres i rapporten. Litteratur

17 Endelig pensumliste blir delt ut ved semesterstart. 50% av pensum skal være selvvalgt.

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Globalisering og utvikling Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 1-årig heltidsstudium. Fullført studium gir årsemhet i Globalisering

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Samfunnsfag årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet tilbys som heltidsstudium, har en normert studietid på et år og gir

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2009/2010. Årsstudium i mediefag. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Årsstudium i mediefag Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag, Kongsvinger Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Sosiologien er vitenskapen om menneskelig samliv, slik det arter seg på det globale plan, det nasjonale plan, eller i samfunnsenheter av varierende størrelser, helt ned til smågrupper og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Påbyggingsstudium i nordisk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng og går over ett semester. Studiet kan også fordeles over 2 semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Norsk årsstudium Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Det er mulig å ta studiet på deltid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011.

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Innledning Global forståelse 2 er et tverrfaglig studium med elementer

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Undervisning i det flerkulturelle og flerspråklige klasserom Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning i Undervisning i det flerkulturelle og

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer