Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole"

Transkript

1 3 Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG OG INNEHOLDER 240 STUDIEPOENG

2 2 Innholdsfortegnelse DEL Innledning om studiet Opptak Opptakskrav Søknad og opptak Klage på opptak Kvalifikasjon Videre studier for studiet Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Generell kompetanse Yrkesmuligheter Pedagogisk eurytmi Terapeutisk eurytmi Sosialeurytmi, kursvirksomhet Utdanningens oppbygning Rammene for eurytmiutdanningen Undervisningsformer Utdannelsesstrukturen Evalueringsordning og vurderingsformer Fremmøte sformer Faglig prøve Bachelordiplom Skikkethetsvurdering Høyskolens informasjonsplikt - studentens ansvar Skikkethetsråd Behandling ved tvilsmelding Særskilt skikkethetsvurdering Behandling i styret... 14

3 Informasjon om høyskolens øvrige rutiner og reglement Klageadgang Studieavtale - individuell utdanningsplan Studier ut over normert tid Permisjon Samarbeid studenter - lærere Studieavgift til høyskolen og semesteravgift til SiO Studentreglement Del 2 Fag og emner Emnebeskrivelser 1. studieår Toneeurytmi 1. studieår Lydeurytmi 1. studieår Språk 1.studieår Musikk 1. studieår Kultur- og idéhistorie 1. studieår Eurytmipedagogikk 1. studieår Anatomi 1. studieår Kunsthistorie og estetikk 1. studieår Emnebeskrivelser 2. studieår Tone-eurytmi 2. studieår Lydeurytmi 2. studieår Språk 2.studieår Musikk 2. studieår Kultur- og idéhistorie 2. studieår Eurytmipedagogikk 2. studieår Anatomi 2. studieår: Kunsthistorie og estetikk 2. studieår Emnebeskrivelser 3. studieår Tone-eurytmi 3. studieår Lydeurytmi 3. studieår Språk 3. studieår Musikk 3. studieår Kultur- og idéhistorie 3. studieår Eurytmipedagogikk 3. studieår Anatomi 3. studieår... 55

4 Kunsthistorie og estetikk 3. studieår Emnebeskrivelser 4. studieår Tone-eurytmi 4. studieår Lydeurytmi 4. studieår Eurytmipedagogikk 4. studieår Bacheloroppgave 4. studieår Studielitteratur... 64

5 5 DEL Innledning om studiet Kunstnerisk fornyende, pedagogisk dannende, terapeutisk virkende Den norske Eurytmihøyskolen tilbyr en 4-årig profesjonsutdanning for utøvende eurytmipedagoger. Avsluttet studium gir Bachelor i eurytmi med 240 studiepoeng (ECTS). Eurytmi er en bevegelseskunst som oppstod i begynnelsen av det 20. århundre da dansekunsten stod i en brytningstid. Den ble initiert av Rudolf Steiner i samarbeid med de første eurytmister. Navnet Eurytmi er hentet fra gresk og betyr harmonisk bevegelse. Eurytmien synliggjør språket (lydeurytmi) og musikken (toneeurytmi) gjennom et mangfoldig bevegelsesuttrykk. I lydeurytmien hentes bevegelsen ut av språkets vokaler, konsonanter, ord, rim, rytme og meningsinnhold; i toneeurytmien fra musikkens toner, intervaller, harmonier og motiv. Eurytmi har sine røtter i de tidlige tempeldanser og det greske teater, og har elementer hentet fra de opprinnelige folkedansene. Som scenekunst integreres diktning, musikk, kostymer, farger og belysning til et helhetlig allkunstverk. Det finnes scenegrupper i Norge og i de fleste land i Europa. Et studium i eurytmi innebærer personlig utvikling og selvrefleksjon. Eurytmiutdannelsen danner grunnlag for et kunstnerisk, pedagogisk, terapeutisk og sosialt arbeid med mennesker i alle aldre. Den norske Eurytmihøyskole står inne i et internasjonalt miljø og er et bidrag til en kulturell fornyelse. Den norske Eurytmihøyskole har som intensjon å: sette eurytmien som kunstfag inn i en historisk, kulturell og samfunnsmessig helhet bevisstgjøre studentenes samfunnsmessige rolle og sette denne i relasjon til eurytmiens egenart og muligheter sette scenekunst og sosial læringskunst som to grunnpilarer i høyskolen arbeide med hver enkelt student ut i fra sine forutsetninger ivareta et inspirerende læringsmiljø som utfordrer studentene faglig og sosialt utdanne selvstendige og frie kunstnere og eurytmipedagoger

6 6 1.2 Opptak Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse i henhold til gjeldende regler for opptak til høyere utdanning. Unntak for kravet om generell studiekompetanse for opptak til eurytmihøyskolen, kan gis for søkere som fyller spesielle faglige krav. Det legges vekt på kjennskap til antroposofi og interesse for diktning, musikk og bevegelse. Grunnleggende notekunnskap er nødvendig og beherskelse av et musikkinstrument en fordel. Muligheter for innpassing i 2., 3. eller 4. studieår dersom høyskolens kollegium ser at det nødvendige grunnlaget fra en annen eurytmihøyskole er til stede Søknad og opptak Søknaden fylles inn i høyskolens søknadsskjema Underbyggende dokumentasjon og 2 passfoto skal vedlegges Alle søkere vil bli innkalt til en personlig samtale med høyskolens faglige ledelse før de blir tatt opp, og det vil i den forbindelse også bli avholdt en opptaksprøve for å kvalifisere til studiet. Søknadsfristen er 15.april, men forlenges når det er ledige plasser Klage på opptak En eventuell klage på opptak sendes til høyskolen senest 2 uker etter mottatt svar. Klagen vil behandles av en klagenemnd oppnevnt av høyskolens styre Kvalifikasjon Utdanningen kvalifiserer til fri kunstnerisk virksomhet, kursvirksomhet i eurytmi for barn og voksne, eurytmiundervisning i Steinerbarnehager og elever på alle klassetrinn ved Steinerskolene Videre studier Fullført Bachelorgrad gir grunnkompetanse for videre studium av terapeutisk eurytmi og sosial eurytmi, og også til videre studier ved andre høyskoler og universiteter. 1.3 for studiet Den norske Eurytmihøyskole har som mål å utdanne eurytmister som kan bidra med fornyende impulser på det pedagogiske, kunstneriske og terapeutiske området.

7 7 Studiet skal gi kompetanse til å undervise eurytmi på alle alderstrinn og utøve fri kunstnerisk virksomhet. Studiet gir dessuten grunnkompetanse for videreutdannelse til eurytmiterapeut og sosialeurytmi Kunnskapsmål: Studentene vil etter avsluttet studium ha: bred kunnskap om eurytmiens kunstneriske uttrykksmuligheter og virkefelt tilegnet seg grunnleggende kunnskap innen antroposofiens menneskeforståelse som bakgrunn for eurytmiens pedagogiske verktøy forutsetning for å videreutvikle den faglige kompetansen god kjennskap til eurytmiens opprinnelse og egenart, samt den historiske kontekst den er en del av tilegnet seg god forståelse for eurytmi som kunstart og dens funksjon i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv kunnskap om pågående utviklingsarbeid innen eurytmien og tilgrensende fagområder Ferdighetsmål: Studentene vil etter avsluttet studium: kunne utøve eurytmi på et høyt kunstnerisk nivå vise sikkerhet i å omgås ulike stilepoker innenfor diktning og musikk ha en reflekterende holdning overfor egen eurytmisk utøvelse og være åpen for veiledning og utvikling kunne oppsøke og vurdere relevant stoff innen musikk og diktning for eurytmisk fremstilling og undervisningsarbeid beherske de grunnleggende eurytmiske ferdigheter og ha evne til å anvende dem i ulike kunstneriske uttrykksformer kunne formidle faget på grunnlag av fordypet menneskeforståelse ha utviklet gode sosiale ferdigheter og evne til samarbeid og kommunikasjon Generell kompetanse Studentene vil etter avsluttet studium ha: bevisstgjort egne yrkesetiske holdninger og verdinormer kjennskap til muligheter og utfordringer eurytmien som kunstfag står overfor i yrkessammenheng utviklet ens yrkesidentitet på bakgrunn av pedagogisk praksiserfaring utviklet god formidlingsevne overfor ulike målgrupper kompetanse til å planlegge og gjennomføre et tverrfaglig arbeid innen ulike kunstneriske og pedagogiske sammenhenger kjennskap til nyere innfallsvinkler, synspunkter, arbeids- og bevegelsesmetoder i faget kompetanse til å bidra aktivt til samarbeid, utveksling og videreutvikling av faget

8 8 1.4 Yrkesmuligheter 1.4.1Pedagogisk eurytmi Da den første Steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919 ble eurytmi et obligatorisk fag på alle klassetrinn. Alle øvrige fag lar seg integrere og fordypes i eurytmi. Eurytmiens fagplan understøtter elevenes fysiske, sjelelige og åndelige dannelse. Ved innstudering av skuespill, sangspill etc., kan eurytmi bidra til et forsterket kunstnerisk uttrykk. Det undervises eurytmi i Steinerbarnehagene og Steinerskolene fra grunnskolenivå til og med videregående Terapeutisk eurytmi Studiet ved Den norske Eurytmihøyskole er godkjent av den Medisinske Seksjon ved Goetheanum i Dornach, Sveits, for å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner for et videre studium i terapeutisk eurytmi. Studieomfanget etter den 4-årige profesjonsutdanningen er på 1 1/2 år inklusiv praksis. Terapeutisk eurytmi har sitt utspring i de eurytmiske grunnbevegelser (lydgeberder, rytmer, musikalske geberder). Behandlingsformen, som foreskrives av lege, har påvist gode resultater. Terapiformen praktiseres ved mange Steinerskoler og helsepedagogiske skoler i Norge, blant annet for barn med lese-/skrivevansker, konsentrasjons- og koordinasjonsvansker. Forøvrig arbeider terapeuter som selvstendig næringsdrivende, ved legesenter og sykehus der det praktiseres antroposofisk legekunst, som for eksempel ved det anerkjente sykehuset Vidarkliniken i Sverige Sosialeurytmi, kursvirksomhet Eurytmien kan spille en viktig rolle innenfor coaching og selvutvikling i ulike bedrifts- og industriforetak. Eurytmi gir i denne sammenheng mulighet for å fordype sitt forhold til språk og musikk gjennom en kunstnerisk meningsfull bevegelse stimulere og utvikle den sosiale kompetansen gjennom samspill og bevegelse oppøve indre bevegelighet gjennom mangfoldet av bevegelser, koordinasjon og konsentrasjonsøvelser skape integritet og indre forankring, tilstedeværelse i seg selv 1.5 Utdanningens oppbygning Utdanningen er bygget opp ut i fra 5 hovedemner. Disse er til dels inndelt i ulike emner. Hovedemnet eurytmi, som er delt inn i emnene toneeurytmi og lydeurytmi strekker seg over alle fire år. De andre emner er av ulik lengde. 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på timer, og skal inneholde obligatorisk undervisning, gruppearbeid, individuelle oppgaver og arbeid med forestillinger.

9 9 Emnestruktur med studiepoeng fordelt på de 4 undervisningsår 1. Studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår Hovedemne Sum A. Eurytmi B. Språk 3,5 4 3,5 4 3,5 4 22,5 C. Musikk 4 3,5 4 3,5 4 3,5 22,5 D. Idéhistorie 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, og pedagogikk E. Bachelor oppgave og demonstrasjon Studiepoeng (ECTS) totalt Opptak til nytt studieår forutsetter Bestått. Skoleåret har 38 uker, og skoletiden er ca. 6 klokketimer pr. dag inkl. pauser (noe lenger i 3. og 4. studieår). Øvetid må påregnes utover regulær skoletid. Hovedemnene er inndelt i følgende emneområder: A. Eurytmi I. Toneeurytmi II. Lydeurytmi Delemner: 1. Kostymer og lysdesign 2. Terapeutisk eurytmi B. Språk I. Språkforming Delemner: 1. Poetikk og metrikk 2. Litteraturhistorie 3. Scenekunsthistorie 4. Skuespill C. Musikk I. Musikklære Delemner: 1. Musikkhistorie 2. Kor - og sangøvelser D. Idéhistorie og pedagogikk

10 10 I. Kultur- og idéhistorie II. Eurytmipedagogikk Delemner: 1. Barnets utvikling 2. Didaktikk 3. Praksis 4. Øvingstimeledelse 5. Yrkesetikk og yrkesforberedelse III Anatomi IV Kunsthistorie og estetikk Delemner: 1. Formtegning 2. Maling 3. Modellering 4. Astronomi E. Bacheloroppgave og demonstrasjon 1.6 Rammene for eurytmiutdanningen Eurytmiutdannelsen er en fulltidsutdannelse. Det kreves stor grad av individuell bearbeidelse og fordypning, både når det gjelder kunstneriske øvelser og forberedelse av pedagogiske, praktiske og teoretiske oppgaver. I det første året legges det vekt på å gi studentene et godt eurytmisk grunnlag og en bred kunstnerisk og allmennkulturell bakgrunn for den videre utdannelsen. Utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole er utformet med hovedemner, emner og delemner som kompletterer og understøtter den helhetlige progresjon i profesjonsutdanningen. Faglig kunnskap settes inn i en sammenheng som gir mening både i forhold til studentenes fremtidige profesjon og i et mer individuelt og karakterdannende perspektiv. Skriftlige oppgaver, pedagogiske øvelser, praksis, prosjekter og offentlige fremførelser integreres i studiets helhetlige utviklingsgang. Gjennom studiets mangfoldighet stimuleres studentene til å finne sitt eget ståsted som eurytmisk utøver. I 3. studieår holdes et muntlig innlegg med tittelen Hva er eurytmi?. Det legges her vekt på å tydeliggjøre sin profesjon, bevisstgjøre egen yrkesidentitet og utvikle formidlingsevne.

11 11 Det 4. studieåret er i sin helhet rettet mot den kommende yrkessituasjon, med pedagogisk praksis, kunstnerisk bearbeiding og offentlige forestillinger. 1.7 Undervisningsformer gruppeundervisning individuell undervisning kollokviearbeid I de kunstneriske fagene utgjør det øvende og kreative elementet essensen i undervisningen. I forelesninger er tanke- og forståelsesprosessen sentral, i gruppearbeid er samarbeid og kommunikasjon det avgjørende. I de eurytmiske øvelsesprosesser forbindes alle disse elementer. De skriftlige oppgavene krever individuell refleksjon og øver evnen til tankeklart uttrykk og til planlegging og disponering av tiden. Dette danner den nødvendige bredde og dybde for en profesjonsrettet utdanning, og gir samtidig en god plattform for videre studier. 1.8 Utdannelsesstrukturen Eurytmistudiet er en arbeidsintensiv utdanning med obligatorisk deltagelse i klasseundervisning og øvelsestimer alle fire årene. Timetallet for 1.klasse er timer/uke, for 2., 3. og 4.klasse timer/uke. I tillegg kommer individuell øvelse, forberedelse til fremføringer og presentasjoner, oppgaveskriving samt generell bearbeidelse av studiefagene. Studieåret er delt i to semestre, og er på til sammen 38 uker. Undervisningsplanen inneholder to hovedaspekter: Vertikal integrering hvor undervisningen er lagt opp i forhold til dagsrytmen Horisontal integrering hvor undervisningen har en identisk struktur som går over tid. Dette gir øvelsesprosessen kontinuitet. 1.9 Evalueringsordning og vurderingsformer Fremmøte Eurytmihøyskolen har fritak fra ordinær eksamen, og krever derfor obligatorisk fremmøte til all undervisning og øvelsestimer. Fraværet må ikke overskride 18 % for å få bestått ved semesterslutt. Fraværsrammen rommer all type fravær grunnet sykdom, syke barn, trafikkstreik (av rimelig lengde) osv. Fravær føres for hver time og fag, inklusive forsentkomming i minutter. Fraværet oppdateres ukentlig. I oktober, desember og april får studentene skriftlig beskjed om fraværsstatus. En student som på grunn av for stort fravær ikke har bestått utdanningen, kan ved skriftlig henvendelse til lærerkollegiet søke om å ta det aktuelle år, eller deler av dette, om igjen. Høyskolen er pliktig til å melde fra til Statens lånekasse dersom fraværet overstiger 20 dager pr. halve studieår eller om studiet ikke gjennomføres etter planen.

12 sformer Faglig veiledning foregår i form av individuelle og allment rettede korrekturer i gruppeundervisningen. I tillegg gis det individuell veiledning og oppfølgingssamtaler 2 ganger årlig. Det gis skriftlig vurdering ved semesterslutt 2 ganger årlig i lyd- og toneeurytmi, idéhistorie, musikk og språkforming. En student som ikke har fått godkjent alle fag, får en attest med opplysning om hvilke fag som er godkjent. En student som ikke har fått godkjent et fag, kan fremstille seg til ny bedømmelse i faget innen en tidsramme avtalt med lærerkollegiet. gis på bakgrunn av at følgende arbeidskrav er oppfylt: Fremmøte over 82 % Innlevering av oppgaver Gjennomføring av forestillinger Innsats og progresjon Det gis bestått/ ikke bestått i alle emner Faglig prøve Dersom det oppstår tvil om studentens faglige kvalifikasjoner, kan høyskolen innkalle studenten til en prøve. Dersom prøven ikke viser tilfredsstillende kunnskaper eller ferdigheter, gis studenten anledning til en fornyet prøve. Ekstern sensor tas med i avgjørelsen før høyskolen bedømmer en faglig prøve som ikke bestått Bachelordiplom Bachelordiplom i eurytmi vurderes på grunnlag av: bacheloroppgaven; skriftlig del og foredrag med demonstrasjon gjennomført alle arbeidskrav og bestått årsevaluering i alle hovedemner Vitnemålets innhold: navn og fødselsdato oppnådd grad, oppnådd studiepoeng bestått/ ikke bestått i forhold til høyskolens evalueringsordning kort redegjørelse for innholdet i utdanningen vedlegg for kvalifisert grunnlag for videreutdanning i terapeutisk eurytmi Vitnemålet gis på engelsk om ønskelig.

13 13 En student som har gjennomført deler av utdanningen får et vitnemål hvor det spesifiseres hva som er fullført, samt antall oppnådde studiepoeng Skikkethetsvurdering En eurytmist må i sin yrkesutøvelse ha evne til formidling, skape gode arbeidsforhold, være et godt forbilde, vise sosial og menneskelig innsikt samt vekke tillit hos sine samarbeidspartnere. Studenten må kunne ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for allmenn pedagogisk virksomhet. Skikkethetsvurderingen skal være en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å utøve yrket. Hvis det er tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering, se Forvaltningsloven , nr 859: Forskrift om skikkethetsvurdering Høyskolens informasjonsplikt - studentens ansvar Studenten skal ved begynnelsen av sin eurytmiutdanning få informasjon om de krav som stilles for å være skikket til yrket som eurytmist. Det skjer ved at: evalueringsordningen inneholder et eget punkt der skikkethetsvurderingen tas opp praksisplanen skal ha et eget punkt om skikkethet i forbindelse med vurderingskriteriene for praksis nye studenter orienteres om kravet til skikkethet Studenten har plikt til å gjøre seg kjent med høyskolens evalueringsordning Skikkethetsråd Høyskolens styre har oppnevnt et skikkethetsråd. Rådet består av: en høyskolelærer fra Eurytmihøyskolen en øvingslærer fra Eurytmihøyskolen en studentrepresentant en representant fra Forbundet Steinerskolene i Norge en ekstern representant med juridisk embetseksamen Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Studentrepresentanten oppnevnes for ett år. En av høyskolelærerne velges til rådets leder. Minst to tredjedeler av rådets medlemmer skal være tilstede ved saksbehandlingen. Den som har meldt tvil om en students skikkethet skal ikke delta i behandlingen av studentens sak. Styret oppnevner en kontaktperson for skikkethetsvurderingen. Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til denne.

14 Behandling ved tvilsmelding Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger tvil om vedkommendes skikkethet. Hvis tvilsmeldingen ikke er åpenbart ugrunnet, skal kontaktpersonen innkalle studenten til vurderingssamtale og sørge for at saken blir belyst så godt som mulig. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder partenes beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet. Hvis utvidet veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal skikkethetsrådet foreta en særskilt skikkethetsvurdering av studenten Særskilt skikkethetsvurdering Saker som fremmes for skikkethetsrådet skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Rådet skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for rådet før møtet Behandling i styret På bakgrunn av skikkethetsrådets innstilling fatter styret vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i universitets- og høgskoleloven 54c nr 3 og 4. Det skal ikke utstedes eurytmivitnemål til en student som er funnet ikke skikket. Hvis en student som er funnet ikke skikket skal utestenges fra eurytmiutdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra eurytmiutdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret stille vilkår som må være oppfylt før eurytmiutdanningen gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved andre eurytmiutdanninger i utestengingsperioden Informasjon om høyskolens øvrige rutiner og reglement Klageadgang Klage på sensorvedtak eller andre forhold ved evalueringen behandles etter regler som svarer til ordningen for statlige universitets- og høyskoleeksamener. Universitets- og høyskoleloven 5-2 og 5-3. Klagefristen er 3 uker Studieavtale - individuell utdanningsplan Ved studiestart inngås en gjensidig avtale mellom høyskolen og den enkelte student. I avtalen skal det fremgå hvilke forpliktelser høyskolen har overfor studenten og hvilke forpliktelser studenten har overfor høyskolen. Forventet studieprogresjon frem til avsluttet utdanning skal

15 15 spesifiseres. Hvis en student tas inn i 2. eller 3. studieår (se inntaksreglement) må studieavtalen gjenspeile hvilke ekstra fordringer som stilles til studenten og høyskolen Studier ut over normert tid Dersom en student ikke består ett eller flere av utdanningens elementer; faglig nivå, tilstedeværelse, praksis eller skriftlige oppgaver, kan studenten søke om å få fortsette gjennomføringen av studiet. Dette gjelder også ved lengre tids sykefravær. Lærerkollegiet kan gi adgang til en fortsettelse av studiegangen etter en helhetsvurdering av studentens innsats. Studenten vil da måtte ta igjen de manglende elementer på et senere tidspunkt etter de retningslinjer som lærerkollegiet legger opp for den enkelte student. Vitnemålet etter endt utdanning vil lyde på Ikke bestått inntil alle studiets elementer er gjennomført på en godkjent måte Permisjon En student kan søke om permisjon fra studiet for inntil et år av gangen. Høyskolens skjema for permisjonssøknad skal benyttes. Studenten har selv ansvar for å søke om en eventuell forlengelse av permisjonen. Høyskolen er pålagt å meddele Lånekassen og eventuelt andre ansvarlige instanser at studenten er permittert fra studiet, samt angi årsaken til permitteringen. Permisjon innvilges for maksimalt 2 år Samarbeid studenter - lærere Studentene og høyskolens lærere samarbeider på en rekke områder for å bedre kvaliteten på studiet. Gjennom Læringsmiljøutvalg (LMU) og Husmøter er det jevnlige møtepunkter hvor representanter fra lærerkollegiet møter klassene. Det velges en studentrepresentant til høyskolens styre. Hver klasse har ukentlig klassens time Studieavgift til høyskolen og semesteravgift til SiO Studieavgiften til høyskolen og semesteravgiften til SiO betales to ganger årlig ved semesterstart. Det kan søkes til høyskolens styre om oppdeling av studieavgiften i månedlige avdrag. Studentene er ifølge Lov om studentsamskipnader pliktige til å betale semesteravgiften til SiO. Dersom studiet avbrytes innenfor et studieår, er studenten ikke berettiget å få refundert studieavgiften. Dersom studenten har inngått avtale om månedlig innbetaling av studieavgift, må det betales for påbegynt måned Studentreglement Styret kan utvise en student for en bestemt tid eller for alltid hvis studenten har gjort seg skyldig i grovt brudd mot de bestemmelser som gjelder på høyskolen eller i uverdig atferd som i betydelig grad kan skade høyskolen eller dens studenter i det allmenne omdømme. Til

16 beslutning om utvisning kreves det 2/3 flertall. Til å forberede saken og gjøre forslag for styret om avgjørelsen, skal styret oppnevne et utvalg på tre medlemmer. Lederen skal fylle de lovbestemte vilkår for å være dommer. Styrets medlemmer kan ikke oppnevnes til utvalget. Utvalget bør møte i styret under behandlingen av saken. Vedtaket om utvisning kan påklages til klagenemnd oppnevnt av styret. 16

17 17 Studieavtale mellom. og Den norske Eurytmihøyskole. Høyskolens forpliktelser Den norske Eurytmihøyskole forplikter seg til å gjennomføre undervisningen i henhold til studie- og fagplaner, gi oppgaver, veiledning og tilbakemelding etter bestemmelsene i evaluerings- ordningen, samt å utstede vitnemål etter gjennomført og bestått utdanning. Studentens forpliktelser Studenten skal gjøre seg kjent med høyskolens evalueringsordning, undervisningsplan og de forordninger som er gitt. Ved inngåelsen av denne avtalen forplikter studenten seg til å følge høyskolens reglement for oppmøte, oppgaveinnlevering, utarbeidelse av individuelle oppgaver, muntlig og kunstnerisk presentasjon, praksis, samt øvrige regler. Studenten gis ulike oppgaver der evnen til muntlig og kunstnerisk fremstilling blir øvet. Det forutsettes at studentene forbereder seg grundig og at oppgavene blir utført tilfredsstillende i forhold til de angitte målene og at fremstillingen skjer til oppgitt tidspunkt. Studenten forplikter seg til å levere skriftlige oppgaver til avtalt tid, samt at tekstene skal være gjennomarbeidet og av god kvalitet både når det gjelder innhold og form. Dersom det oppstår tvil om studentens faglige kvalifikasjoner innenfor teoretiske eller kunstnerisk/ praktiske fag, kan høyskolen innkalle studenten til en prøve, hvor studenten får anledning til å vise sine kunnskaper og ferdigheter innenfor de angjeldende fagområdene. Studieprogresjon Studiet skal etter planen gjennomføres på normert tid som er 4 år. Studenten forplikter seg til å følge den faglige progresjon det er lagt opp til i studie- og fagplanene gjennom å ta ansvar for egen læring i forhold til den undervisning og den evaluering som blir gitt. Skikkethetsvurdering Hvis det er tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurderingen skal være en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som eurytmist. Studenten skal gjøre seg kjent med reglene for høyskolens skikkethetsvurdering. Studiebidrag og semesteravgift til SiO Studiebidraget og semesteravgiften til SiO faktureres i to halvårlige rater. Disse skal betales senest ved forfall. Det kan søkes om betalingsutsettelse av studiebidraget. Utstedelse av vitnemål eller opptak til neste studieår vil først skje etter at studiebidraget for forrige studieår er betalt, så sant ikke annet er avtalt med høyskolen. Vitnemål utstedes først når alle fordringer til høyskolen er innfridd. Studentene er ifølge Lov om studentsamskipnader pliktige til å betale semesteravgiften til SiO. Oslo, Studentens underskrift for Den norske Eurytmihøyskole

18 18 Del 2 Fag og emner 2.1 Emnebeskrivelser 1. studieår Toneeurytmi 1. studieår 1.semester Emnekode TON 1.1 Studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Undervisningsform Gruppe og individuelt Innhold: Instrumentet stemmes Skritt-, rytme-, konsentrasjons- og koordinasjonsøvelser. Stavøvelser og opptakter. Geometriske formforvandlinger og forskyvninger. Studenten har etter fullført 1.semester: gode ferdigheter i eurytmiske skridning, rytmer og koordinering grunnleggende ferdigheter i stavøvelsene bevisstgjort skikkelsens forhold til seg selv og til romretningene utviklet oppmerksomhet for samspillet i en gruppe en grunnleggende opplevelse av romgeometri og formforvandlinger obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

19 19 2.semester Emnekode TON 1.2 Studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Undervisningsform Gruppe og individuelt Innhold: Den klingende skikkelse Tonetrinn. Skalaens oppbygning. Trinnintervallformer. Skalaens dur og moll uttrykk. Melodiformer i gruppe; musikkeksempler i dur og moll fra barokk og klassisk tid. Studenten har etter fullført 2. semester: grunnleggende opplevelse av og kunnskap om skalaens trinnvise oppbygning og metamorfose ferdigheter i å uttrykke skalaen i dur og moll med klare armbevegelser og differensierte former ferdigheter i å utarbeide enkle melodier i dur og moll i gruppe obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

20 Lydeurytmi 1. studieår 1.semester Emnekode LYD 1.1 studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Arbeidsform Gruppe og individuelt Bestått / ikke bestått Innhold: Eurytmiens grunnleggende bevegelsesintensjoner Introduksjon i menneskets bevegelsesmuligheter og innføring i eurytmiens bevegelsesintensjoner. Kroppsholdning og gangarter. Rytme, klang, vokaler, geberder. Romlige formprinsipper. Studenten har etter fullført 1. semester: kjennskap til grunnleggende bevegelsesmønster og koreografi gode ferdigheter i de vokaliske gester utviklet oppmerksomhet for samspillet i en gruppe ferdigheter i å bevege seg i større romformer i gruppe kompetanse til å bevege seg fritt i de tre dimensjoner i rommet kjennskap til grunnleggende verseføtter/rytmer obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004

Idé & innhold. Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår. En læreplan for Steinerskolen 2004 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan for Steinerskolen 2004 Redaktør: Jakob Kvalvaag Innledning: Arve Mathisen 1 Idé & innhold Fag og arbeidsmåter gjennom 13 skoleår En læreplan

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Studieplan for treårig bachlorstudium i dans hovedretning klassisk ballett 180 studiepoeng Vedtatt av Kunsthøgskolens styre 18.06.02, revidert 12.08.05 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie Foreldrehåndbok Høst 2013 Steinerskolen i Ås Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie 1 Innholdsfortegnelse Del 1 om steinerpedagogikken Innholdsfortegnelse 2 Velkomsthilsen 4 Steinerpedagogikken

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer