Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole"

Transkript

1 3 Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG OG INNEHOLDER 240 STUDIEPOENG

2 2 Innholdsfortegnelse DEL Innledning om studiet Opptak Opptakskrav Søknad og opptak Klage på opptak Kvalifikasjon Videre studier for studiet Kunnskapsmål: Ferdighetsmål: Generell kompetanse Yrkesmuligheter Pedagogisk eurytmi Terapeutisk eurytmi Sosialeurytmi, kursvirksomhet Utdanningens oppbygning Rammene for eurytmiutdanningen Undervisningsformer Utdannelsesstrukturen Evalueringsordning og vurderingsformer Fremmøte sformer Faglig prøve Bachelordiplom Skikkethetsvurdering Høyskolens informasjonsplikt - studentens ansvar Skikkethetsråd Behandling ved tvilsmelding Særskilt skikkethetsvurdering Behandling i styret... 14

3 Informasjon om høyskolens øvrige rutiner og reglement Klageadgang Studieavtale - individuell utdanningsplan Studier ut over normert tid Permisjon Samarbeid studenter - lærere Studieavgift til høyskolen og semesteravgift til SiO Studentreglement Del 2 Fag og emner Emnebeskrivelser 1. studieår Toneeurytmi 1. studieår Lydeurytmi 1. studieår Språk 1.studieår Musikk 1. studieår Kultur- og idéhistorie 1. studieår Eurytmipedagogikk 1. studieår Anatomi 1. studieår Kunsthistorie og estetikk 1. studieår Emnebeskrivelser 2. studieår Tone-eurytmi 2. studieår Lydeurytmi 2. studieår Språk 2.studieår Musikk 2. studieår Kultur- og idéhistorie 2. studieår Eurytmipedagogikk 2. studieår Anatomi 2. studieår: Kunsthistorie og estetikk 2. studieår Emnebeskrivelser 3. studieår Tone-eurytmi 3. studieår Lydeurytmi 3. studieår Språk 3. studieår Musikk 3. studieår Kultur- og idéhistorie 3. studieår Eurytmipedagogikk 3. studieår Anatomi 3. studieår... 55

4 Kunsthistorie og estetikk 3. studieår Emnebeskrivelser 4. studieår Tone-eurytmi 4. studieår Lydeurytmi 4. studieår Eurytmipedagogikk 4. studieår Bacheloroppgave 4. studieår Studielitteratur... 64

5 5 DEL Innledning om studiet Kunstnerisk fornyende, pedagogisk dannende, terapeutisk virkende Den norske Eurytmihøyskolen tilbyr en 4-årig profesjonsutdanning for utøvende eurytmipedagoger. Avsluttet studium gir Bachelor i eurytmi med 240 studiepoeng (ECTS). Eurytmi er en bevegelseskunst som oppstod i begynnelsen av det 20. århundre da dansekunsten stod i en brytningstid. Den ble initiert av Rudolf Steiner i samarbeid med de første eurytmister. Navnet Eurytmi er hentet fra gresk og betyr harmonisk bevegelse. Eurytmien synliggjør språket (lydeurytmi) og musikken (toneeurytmi) gjennom et mangfoldig bevegelsesuttrykk. I lydeurytmien hentes bevegelsen ut av språkets vokaler, konsonanter, ord, rim, rytme og meningsinnhold; i toneeurytmien fra musikkens toner, intervaller, harmonier og motiv. Eurytmi har sine røtter i de tidlige tempeldanser og det greske teater, og har elementer hentet fra de opprinnelige folkedansene. Som scenekunst integreres diktning, musikk, kostymer, farger og belysning til et helhetlig allkunstverk. Det finnes scenegrupper i Norge og i de fleste land i Europa. Et studium i eurytmi innebærer personlig utvikling og selvrefleksjon. Eurytmiutdannelsen danner grunnlag for et kunstnerisk, pedagogisk, terapeutisk og sosialt arbeid med mennesker i alle aldre. Den norske Eurytmihøyskole står inne i et internasjonalt miljø og er et bidrag til en kulturell fornyelse. Den norske Eurytmihøyskole har som intensjon å: sette eurytmien som kunstfag inn i en historisk, kulturell og samfunnsmessig helhet bevisstgjøre studentenes samfunnsmessige rolle og sette denne i relasjon til eurytmiens egenart og muligheter sette scenekunst og sosial læringskunst som to grunnpilarer i høyskolen arbeide med hver enkelt student ut i fra sine forutsetninger ivareta et inspirerende læringsmiljø som utfordrer studentene faglig og sosialt utdanne selvstendige og frie kunstnere og eurytmipedagoger

6 6 1.2 Opptak Opptakskrav Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse i henhold til gjeldende regler for opptak til høyere utdanning. Unntak for kravet om generell studiekompetanse for opptak til eurytmihøyskolen, kan gis for søkere som fyller spesielle faglige krav. Det legges vekt på kjennskap til antroposofi og interesse for diktning, musikk og bevegelse. Grunnleggende notekunnskap er nødvendig og beherskelse av et musikkinstrument en fordel. Muligheter for innpassing i 2., 3. eller 4. studieår dersom høyskolens kollegium ser at det nødvendige grunnlaget fra en annen eurytmihøyskole er til stede Søknad og opptak Søknaden fylles inn i høyskolens søknadsskjema Underbyggende dokumentasjon og 2 passfoto skal vedlegges Alle søkere vil bli innkalt til en personlig samtale med høyskolens faglige ledelse før de blir tatt opp, og det vil i den forbindelse også bli avholdt en opptaksprøve for å kvalifisere til studiet. Søknadsfristen er 15.april, men forlenges når det er ledige plasser Klage på opptak En eventuell klage på opptak sendes til høyskolen senest 2 uker etter mottatt svar. Klagen vil behandles av en klagenemnd oppnevnt av høyskolens styre Kvalifikasjon Utdanningen kvalifiserer til fri kunstnerisk virksomhet, kursvirksomhet i eurytmi for barn og voksne, eurytmiundervisning i Steinerbarnehager og elever på alle klassetrinn ved Steinerskolene Videre studier Fullført Bachelorgrad gir grunnkompetanse for videre studium av terapeutisk eurytmi og sosial eurytmi, og også til videre studier ved andre høyskoler og universiteter. 1.3 for studiet Den norske Eurytmihøyskole har som mål å utdanne eurytmister som kan bidra med fornyende impulser på det pedagogiske, kunstneriske og terapeutiske området.

7 7 Studiet skal gi kompetanse til å undervise eurytmi på alle alderstrinn og utøve fri kunstnerisk virksomhet. Studiet gir dessuten grunnkompetanse for videreutdannelse til eurytmiterapeut og sosialeurytmi Kunnskapsmål: Studentene vil etter avsluttet studium ha: bred kunnskap om eurytmiens kunstneriske uttrykksmuligheter og virkefelt tilegnet seg grunnleggende kunnskap innen antroposofiens menneskeforståelse som bakgrunn for eurytmiens pedagogiske verktøy forutsetning for å videreutvikle den faglige kompetansen god kjennskap til eurytmiens opprinnelse og egenart, samt den historiske kontekst den er en del av tilegnet seg god forståelse for eurytmi som kunstart og dens funksjon i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv kunnskap om pågående utviklingsarbeid innen eurytmien og tilgrensende fagområder Ferdighetsmål: Studentene vil etter avsluttet studium: kunne utøve eurytmi på et høyt kunstnerisk nivå vise sikkerhet i å omgås ulike stilepoker innenfor diktning og musikk ha en reflekterende holdning overfor egen eurytmisk utøvelse og være åpen for veiledning og utvikling kunne oppsøke og vurdere relevant stoff innen musikk og diktning for eurytmisk fremstilling og undervisningsarbeid beherske de grunnleggende eurytmiske ferdigheter og ha evne til å anvende dem i ulike kunstneriske uttrykksformer kunne formidle faget på grunnlag av fordypet menneskeforståelse ha utviklet gode sosiale ferdigheter og evne til samarbeid og kommunikasjon Generell kompetanse Studentene vil etter avsluttet studium ha: bevisstgjort egne yrkesetiske holdninger og verdinormer kjennskap til muligheter og utfordringer eurytmien som kunstfag står overfor i yrkessammenheng utviklet ens yrkesidentitet på bakgrunn av pedagogisk praksiserfaring utviklet god formidlingsevne overfor ulike målgrupper kompetanse til å planlegge og gjennomføre et tverrfaglig arbeid innen ulike kunstneriske og pedagogiske sammenhenger kjennskap til nyere innfallsvinkler, synspunkter, arbeids- og bevegelsesmetoder i faget kompetanse til å bidra aktivt til samarbeid, utveksling og videreutvikling av faget

8 8 1.4 Yrkesmuligheter 1.4.1Pedagogisk eurytmi Da den første Steinerskolen ble grunnlagt i Stuttgart i 1919 ble eurytmi et obligatorisk fag på alle klassetrinn. Alle øvrige fag lar seg integrere og fordypes i eurytmi. Eurytmiens fagplan understøtter elevenes fysiske, sjelelige og åndelige dannelse. Ved innstudering av skuespill, sangspill etc., kan eurytmi bidra til et forsterket kunstnerisk uttrykk. Det undervises eurytmi i Steinerbarnehagene og Steinerskolene fra grunnskolenivå til og med videregående Terapeutisk eurytmi Studiet ved Den norske Eurytmihøyskole er godkjent av den Medisinske Seksjon ved Goetheanum i Dornach, Sveits, for å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner for et videre studium i terapeutisk eurytmi. Studieomfanget etter den 4-årige profesjonsutdanningen er på 1 1/2 år inklusiv praksis. Terapeutisk eurytmi har sitt utspring i de eurytmiske grunnbevegelser (lydgeberder, rytmer, musikalske geberder). Behandlingsformen, som foreskrives av lege, har påvist gode resultater. Terapiformen praktiseres ved mange Steinerskoler og helsepedagogiske skoler i Norge, blant annet for barn med lese-/skrivevansker, konsentrasjons- og koordinasjonsvansker. Forøvrig arbeider terapeuter som selvstendig næringsdrivende, ved legesenter og sykehus der det praktiseres antroposofisk legekunst, som for eksempel ved det anerkjente sykehuset Vidarkliniken i Sverige Sosialeurytmi, kursvirksomhet Eurytmien kan spille en viktig rolle innenfor coaching og selvutvikling i ulike bedrifts- og industriforetak. Eurytmi gir i denne sammenheng mulighet for å fordype sitt forhold til språk og musikk gjennom en kunstnerisk meningsfull bevegelse stimulere og utvikle den sosiale kompetansen gjennom samspill og bevegelse oppøve indre bevegelighet gjennom mangfoldet av bevegelser, koordinasjon og konsentrasjonsøvelser skape integritet og indre forankring, tilstedeværelse i seg selv 1.5 Utdanningens oppbygning Utdanningen er bygget opp ut i fra 5 hovedemner. Disse er til dels inndelt i ulike emner. Hovedemnet eurytmi, som er delt inn i emnene toneeurytmi og lydeurytmi strekker seg over alle fire år. De andre emner er av ulik lengde. 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på timer, og skal inneholde obligatorisk undervisning, gruppearbeid, individuelle oppgaver og arbeid med forestillinger.

9 9 Emnestruktur med studiepoeng fordelt på de 4 undervisningsår 1. Studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår Hovedemne Sum A. Eurytmi B. Språk 3,5 4 3,5 4 3,5 4 22,5 C. Musikk 4 3,5 4 3,5 4 3,5 22,5 D. Idéhistorie 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, og pedagogikk E. Bachelor oppgave og demonstrasjon Studiepoeng (ECTS) totalt Opptak til nytt studieår forutsetter Bestått. Skoleåret har 38 uker, og skoletiden er ca. 6 klokketimer pr. dag inkl. pauser (noe lenger i 3. og 4. studieår). Øvetid må påregnes utover regulær skoletid. Hovedemnene er inndelt i følgende emneområder: A. Eurytmi I. Toneeurytmi II. Lydeurytmi Delemner: 1. Kostymer og lysdesign 2. Terapeutisk eurytmi B. Språk I. Språkforming Delemner: 1. Poetikk og metrikk 2. Litteraturhistorie 3. Scenekunsthistorie 4. Skuespill C. Musikk I. Musikklære Delemner: 1. Musikkhistorie 2. Kor - og sangøvelser D. Idéhistorie og pedagogikk

10 10 I. Kultur- og idéhistorie II. Eurytmipedagogikk Delemner: 1. Barnets utvikling 2. Didaktikk 3. Praksis 4. Øvingstimeledelse 5. Yrkesetikk og yrkesforberedelse III Anatomi IV Kunsthistorie og estetikk Delemner: 1. Formtegning 2. Maling 3. Modellering 4. Astronomi E. Bacheloroppgave og demonstrasjon 1.6 Rammene for eurytmiutdanningen Eurytmiutdannelsen er en fulltidsutdannelse. Det kreves stor grad av individuell bearbeidelse og fordypning, både når det gjelder kunstneriske øvelser og forberedelse av pedagogiske, praktiske og teoretiske oppgaver. I det første året legges det vekt på å gi studentene et godt eurytmisk grunnlag og en bred kunstnerisk og allmennkulturell bakgrunn for den videre utdannelsen. Utdanningen ved Den norske Eurytmihøyskole er utformet med hovedemner, emner og delemner som kompletterer og understøtter den helhetlige progresjon i profesjonsutdanningen. Faglig kunnskap settes inn i en sammenheng som gir mening både i forhold til studentenes fremtidige profesjon og i et mer individuelt og karakterdannende perspektiv. Skriftlige oppgaver, pedagogiske øvelser, praksis, prosjekter og offentlige fremførelser integreres i studiets helhetlige utviklingsgang. Gjennom studiets mangfoldighet stimuleres studentene til å finne sitt eget ståsted som eurytmisk utøver. I 3. studieår holdes et muntlig innlegg med tittelen Hva er eurytmi?. Det legges her vekt på å tydeliggjøre sin profesjon, bevisstgjøre egen yrkesidentitet og utvikle formidlingsevne.

11 11 Det 4. studieåret er i sin helhet rettet mot den kommende yrkessituasjon, med pedagogisk praksis, kunstnerisk bearbeiding og offentlige forestillinger. 1.7 Undervisningsformer gruppeundervisning individuell undervisning kollokviearbeid I de kunstneriske fagene utgjør det øvende og kreative elementet essensen i undervisningen. I forelesninger er tanke- og forståelsesprosessen sentral, i gruppearbeid er samarbeid og kommunikasjon det avgjørende. I de eurytmiske øvelsesprosesser forbindes alle disse elementer. De skriftlige oppgavene krever individuell refleksjon og øver evnen til tankeklart uttrykk og til planlegging og disponering av tiden. Dette danner den nødvendige bredde og dybde for en profesjonsrettet utdanning, og gir samtidig en god plattform for videre studier. 1.8 Utdannelsesstrukturen Eurytmistudiet er en arbeidsintensiv utdanning med obligatorisk deltagelse i klasseundervisning og øvelsestimer alle fire årene. Timetallet for 1.klasse er timer/uke, for 2., 3. og 4.klasse timer/uke. I tillegg kommer individuell øvelse, forberedelse til fremføringer og presentasjoner, oppgaveskriving samt generell bearbeidelse av studiefagene. Studieåret er delt i to semestre, og er på til sammen 38 uker. Undervisningsplanen inneholder to hovedaspekter: Vertikal integrering hvor undervisningen er lagt opp i forhold til dagsrytmen Horisontal integrering hvor undervisningen har en identisk struktur som går over tid. Dette gir øvelsesprosessen kontinuitet. 1.9 Evalueringsordning og vurderingsformer Fremmøte Eurytmihøyskolen har fritak fra ordinær eksamen, og krever derfor obligatorisk fremmøte til all undervisning og øvelsestimer. Fraværet må ikke overskride 18 % for å få bestått ved semesterslutt. Fraværsrammen rommer all type fravær grunnet sykdom, syke barn, trafikkstreik (av rimelig lengde) osv. Fravær føres for hver time og fag, inklusive forsentkomming i minutter. Fraværet oppdateres ukentlig. I oktober, desember og april får studentene skriftlig beskjed om fraværsstatus. En student som på grunn av for stort fravær ikke har bestått utdanningen, kan ved skriftlig henvendelse til lærerkollegiet søke om å ta det aktuelle år, eller deler av dette, om igjen. Høyskolen er pliktig til å melde fra til Statens lånekasse dersom fraværet overstiger 20 dager pr. halve studieår eller om studiet ikke gjennomføres etter planen.

12 sformer Faglig veiledning foregår i form av individuelle og allment rettede korrekturer i gruppeundervisningen. I tillegg gis det individuell veiledning og oppfølgingssamtaler 2 ganger årlig. Det gis skriftlig vurdering ved semesterslutt 2 ganger årlig i lyd- og toneeurytmi, idéhistorie, musikk og språkforming. En student som ikke har fått godkjent alle fag, får en attest med opplysning om hvilke fag som er godkjent. En student som ikke har fått godkjent et fag, kan fremstille seg til ny bedømmelse i faget innen en tidsramme avtalt med lærerkollegiet. gis på bakgrunn av at følgende arbeidskrav er oppfylt: Fremmøte over 82 % Innlevering av oppgaver Gjennomføring av forestillinger Innsats og progresjon Det gis bestått/ ikke bestått i alle emner Faglig prøve Dersom det oppstår tvil om studentens faglige kvalifikasjoner, kan høyskolen innkalle studenten til en prøve. Dersom prøven ikke viser tilfredsstillende kunnskaper eller ferdigheter, gis studenten anledning til en fornyet prøve. Ekstern sensor tas med i avgjørelsen før høyskolen bedømmer en faglig prøve som ikke bestått Bachelordiplom Bachelordiplom i eurytmi vurderes på grunnlag av: bacheloroppgaven; skriftlig del og foredrag med demonstrasjon gjennomført alle arbeidskrav og bestått årsevaluering i alle hovedemner Vitnemålets innhold: navn og fødselsdato oppnådd grad, oppnådd studiepoeng bestått/ ikke bestått i forhold til høyskolens evalueringsordning kort redegjørelse for innholdet i utdanningen vedlegg for kvalifisert grunnlag for videreutdanning i terapeutisk eurytmi Vitnemålet gis på engelsk om ønskelig.

13 13 En student som har gjennomført deler av utdanningen får et vitnemål hvor det spesifiseres hva som er fullført, samt antall oppnådde studiepoeng Skikkethetsvurdering En eurytmist må i sin yrkesutøvelse ha evne til formidling, skape gode arbeidsforhold, være et godt forbilde, vise sosial og menneskelig innsikt samt vekke tillit hos sine samarbeidspartnere. Studenten må kunne ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for allmenn pedagogisk virksomhet. Skikkethetsvurderingen skal være en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å utøve yrket. Hvis det er tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering, se Forvaltningsloven , nr 859: Forskrift om skikkethetsvurdering Høyskolens informasjonsplikt - studentens ansvar Studenten skal ved begynnelsen av sin eurytmiutdanning få informasjon om de krav som stilles for å være skikket til yrket som eurytmist. Det skjer ved at: evalueringsordningen inneholder et eget punkt der skikkethetsvurderingen tas opp praksisplanen skal ha et eget punkt om skikkethet i forbindelse med vurderingskriteriene for praksis nye studenter orienteres om kravet til skikkethet Studenten har plikt til å gjøre seg kjent med høyskolens evalueringsordning Skikkethetsråd Høyskolens styre har oppnevnt et skikkethetsråd. Rådet består av: en høyskolelærer fra Eurytmihøyskolen en øvingslærer fra Eurytmihøyskolen en studentrepresentant en representant fra Forbundet Steinerskolene i Norge en ekstern representant med juridisk embetseksamen Medlemmene oppnevnes for 3 år av gangen. Studentrepresentanten oppnevnes for ett år. En av høyskolelærerne velges til rådets leder. Minst to tredjedeler av rådets medlemmer skal være tilstede ved saksbehandlingen. Den som har meldt tvil om en students skikkethet skal ikke delta i behandlingen av studentens sak. Styret oppnevner en kontaktperson for skikkethetsvurderingen. Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til denne.

14 Behandling ved tvilsmelding Studenten skal varsles skriftlig om at det foreligger tvil om vedkommendes skikkethet. Hvis tvilsmeldingen ikke er åpenbart ugrunnet, skal kontaktpersonen innkalle studenten til vurderingssamtale og sørge for at saken blir belyst så godt som mulig. Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder partenes beskrivelse av saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten. Praksisperioder kan utsettes til etter at utvidet veiledning er avsluttet. Hvis utvidet veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal skikkethetsrådet foreta en særskilt skikkethetsvurdering av studenten Særskilt skikkethetsvurdering Saker som fremmes for skikkethetsrådet skal følges av all skriftlig dokumentasjon i saken. Rådet skal utrede saken ytterligere dersom det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for møtet og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem sine synspunkter for rådet før møtet Behandling i styret På bakgrunn av skikkethetsrådets innstilling fatter styret vedtak om at en student ikke er skikket etter reglene i universitets- og høgskoleloven 54c nr 3 og 4. Det skal ikke utstedes eurytmivitnemål til en student som er funnet ikke skikket. Hvis en student som er funnet ikke skikket skal utestenges fra eurytmiutdanningen, skal det fattes særskilt vedtak om dette. Studenten kan utestenges fra eurytmiutdanningen i inntil 3 år. Ved kortere utestenging kan styret stille vilkår som må være oppfylt før eurytmiutdanningen gjenopptas. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at han/hun ikke kan søke eller ta imot plass ved andre eurytmiutdanninger i utestengingsperioden Informasjon om høyskolens øvrige rutiner og reglement Klageadgang Klage på sensorvedtak eller andre forhold ved evalueringen behandles etter regler som svarer til ordningen for statlige universitets- og høyskoleeksamener. Universitets- og høyskoleloven 5-2 og 5-3. Klagefristen er 3 uker Studieavtale - individuell utdanningsplan Ved studiestart inngås en gjensidig avtale mellom høyskolen og den enkelte student. I avtalen skal det fremgå hvilke forpliktelser høyskolen har overfor studenten og hvilke forpliktelser studenten har overfor høyskolen. Forventet studieprogresjon frem til avsluttet utdanning skal

15 15 spesifiseres. Hvis en student tas inn i 2. eller 3. studieår (se inntaksreglement) må studieavtalen gjenspeile hvilke ekstra fordringer som stilles til studenten og høyskolen Studier ut over normert tid Dersom en student ikke består ett eller flere av utdanningens elementer; faglig nivå, tilstedeværelse, praksis eller skriftlige oppgaver, kan studenten søke om å få fortsette gjennomføringen av studiet. Dette gjelder også ved lengre tids sykefravær. Lærerkollegiet kan gi adgang til en fortsettelse av studiegangen etter en helhetsvurdering av studentens innsats. Studenten vil da måtte ta igjen de manglende elementer på et senere tidspunkt etter de retningslinjer som lærerkollegiet legger opp for den enkelte student. Vitnemålet etter endt utdanning vil lyde på Ikke bestått inntil alle studiets elementer er gjennomført på en godkjent måte Permisjon En student kan søke om permisjon fra studiet for inntil et år av gangen. Høyskolens skjema for permisjonssøknad skal benyttes. Studenten har selv ansvar for å søke om en eventuell forlengelse av permisjonen. Høyskolen er pålagt å meddele Lånekassen og eventuelt andre ansvarlige instanser at studenten er permittert fra studiet, samt angi årsaken til permitteringen. Permisjon innvilges for maksimalt 2 år Samarbeid studenter - lærere Studentene og høyskolens lærere samarbeider på en rekke områder for å bedre kvaliteten på studiet. Gjennom Læringsmiljøutvalg (LMU) og Husmøter er det jevnlige møtepunkter hvor representanter fra lærerkollegiet møter klassene. Det velges en studentrepresentant til høyskolens styre. Hver klasse har ukentlig klassens time Studieavgift til høyskolen og semesteravgift til SiO Studieavgiften til høyskolen og semesteravgiften til SiO betales to ganger årlig ved semesterstart. Det kan søkes til høyskolens styre om oppdeling av studieavgiften i månedlige avdrag. Studentene er ifølge Lov om studentsamskipnader pliktige til å betale semesteravgiften til SiO. Dersom studiet avbrytes innenfor et studieår, er studenten ikke berettiget å få refundert studieavgiften. Dersom studenten har inngått avtale om månedlig innbetaling av studieavgift, må det betales for påbegynt måned Studentreglement Styret kan utvise en student for en bestemt tid eller for alltid hvis studenten har gjort seg skyldig i grovt brudd mot de bestemmelser som gjelder på høyskolen eller i uverdig atferd som i betydelig grad kan skade høyskolen eller dens studenter i det allmenne omdømme. Til

16 beslutning om utvisning kreves det 2/3 flertall. Til å forberede saken og gjøre forslag for styret om avgjørelsen, skal styret oppnevne et utvalg på tre medlemmer. Lederen skal fylle de lovbestemte vilkår for å være dommer. Styrets medlemmer kan ikke oppnevnes til utvalget. Utvalget bør møte i styret under behandlingen av saken. Vedtaket om utvisning kan påklages til klagenemnd oppnevnt av styret. 16

17 17 Studieavtale mellom. og Den norske Eurytmihøyskole. Høyskolens forpliktelser Den norske Eurytmihøyskole forplikter seg til å gjennomføre undervisningen i henhold til studie- og fagplaner, gi oppgaver, veiledning og tilbakemelding etter bestemmelsene i evaluerings- ordningen, samt å utstede vitnemål etter gjennomført og bestått utdanning. Studentens forpliktelser Studenten skal gjøre seg kjent med høyskolens evalueringsordning, undervisningsplan og de forordninger som er gitt. Ved inngåelsen av denne avtalen forplikter studenten seg til å følge høyskolens reglement for oppmøte, oppgaveinnlevering, utarbeidelse av individuelle oppgaver, muntlig og kunstnerisk presentasjon, praksis, samt øvrige regler. Studenten gis ulike oppgaver der evnen til muntlig og kunstnerisk fremstilling blir øvet. Det forutsettes at studentene forbereder seg grundig og at oppgavene blir utført tilfredsstillende i forhold til de angitte målene og at fremstillingen skjer til oppgitt tidspunkt. Studenten forplikter seg til å levere skriftlige oppgaver til avtalt tid, samt at tekstene skal være gjennomarbeidet og av god kvalitet både når det gjelder innhold og form. Dersom det oppstår tvil om studentens faglige kvalifikasjoner innenfor teoretiske eller kunstnerisk/ praktiske fag, kan høyskolen innkalle studenten til en prøve, hvor studenten får anledning til å vise sine kunnskaper og ferdigheter innenfor de angjeldende fagområdene. Studieprogresjon Studiet skal etter planen gjennomføres på normert tid som er 4 år. Studenten forplikter seg til å følge den faglige progresjon det er lagt opp til i studie- og fagplanene gjennom å ta ansvar for egen læring i forhold til den undervisning og den evaluering som blir gitt. Skikkethetsvurdering Hvis det er tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Skikkethetsvurderingen skal være en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som eurytmist. Studenten skal gjøre seg kjent med reglene for høyskolens skikkethetsvurdering. Studiebidrag og semesteravgift til SiO Studiebidraget og semesteravgiften til SiO faktureres i to halvårlige rater. Disse skal betales senest ved forfall. Det kan søkes om betalingsutsettelse av studiebidraget. Utstedelse av vitnemål eller opptak til neste studieår vil først skje etter at studiebidraget for forrige studieår er betalt, så sant ikke annet er avtalt med høyskolen. Vitnemål utstedes først når alle fordringer til høyskolen er innfridd. Studentene er ifølge Lov om studentsamskipnader pliktige til å betale semesteravgiften til SiO. Oslo, Studentens underskrift for Den norske Eurytmihøyskole

18 18 Del 2 Fag og emner 2.1 Emnebeskrivelser 1. studieår Toneeurytmi 1. studieår 1.semester Emnekode TON 1.1 Studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Undervisningsform Gruppe og individuelt Innhold: Instrumentet stemmes Skritt-, rytme-, konsentrasjons- og koordinasjonsøvelser. Stavøvelser og opptakter. Geometriske formforvandlinger og forskyvninger. Studenten har etter fullført 1.semester: gode ferdigheter i eurytmiske skridning, rytmer og koordinering grunnleggende ferdigheter i stavøvelsene bevisstgjort skikkelsens forhold til seg selv og til romretningene utviklet oppmerksomhet for samspillet i en gruppe en grunnleggende opplevelse av romgeometri og formforvandlinger obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

19 19 2.semester Emnekode TON 1.2 Studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Undervisningsform Gruppe og individuelt Innhold: Den klingende skikkelse Tonetrinn. Skalaens oppbygning. Trinnintervallformer. Skalaens dur og moll uttrykk. Melodiformer i gruppe; musikkeksempler i dur og moll fra barokk og klassisk tid. Studenten har etter fullført 2. semester: grunnleggende opplevelse av og kunnskap om skalaens trinnvise oppbygning og metamorfose ferdigheter i å uttrykke skalaen i dur og moll med klare armbevegelser og differensierte former ferdigheter i å utarbeide enkle melodier i dur og moll i gruppe obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

20 Lydeurytmi 1. studieår 1.semester Emnekode LYD 1.1 studiepoeng 7,5 Undervises og øves daglig Arbeidsform Gruppe og individuelt Bestått / ikke bestått Innhold: Eurytmiens grunnleggende bevegelsesintensjoner Introduksjon i menneskets bevegelsesmuligheter og innføring i eurytmiens bevegelsesintensjoner. Kroppsholdning og gangarter. Rytme, klang, vokaler, geberder. Romlige formprinsipper. Studenten har etter fullført 1. semester: kjennskap til grunnleggende bevegelsesmønster og koreografi gode ferdigheter i de vokaliske gester utviklet oppmerksomhet for samspillet i en gruppe ferdigheter i å bevege seg i større romformer i gruppe kompetanse til å bevege seg fritt i de tre dimensjoner i rommet kjennskap til grunnleggende verseføtter/rytmer obligatorisk fremmøte selvstendig bearbeiding av stoffet oppgaver og medvirkning i forestillinger : maksimalt 18 % fravær gjennomført pålagte oppgaver og medvirket i offentlige forestillinger innsats og progresjon

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Studieplan. for den fireårige. profesjonsutdanningen. for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG OG

Detaljer

Studieplan. for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole

Studieplan. for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger. ved. Den norske Eurytmihøyskole Studieplan for den fireårige profesjonsutdanningen for utøvende eurytmipedagoger ved Den norske Eurytmihøyskole The Norwegian College of Eurythmy Oslo UTDANNINGEN GIR GRADEN BACHELOR, DEN ER FIREÅRIG OG

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Live Electronics - Musikkteknologi for utøvere 30 studiepoeng, deltid over ett studieår 30. januar 2009 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 60 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06. Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 23.04.13 Endret av dekan 06.06.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR

STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR STUDIEPLAN FAGSTUDIUM I MUSIKKUTØVING BACHELOR Musikkonservatoriet Det kunstfaglige fakultet FORDYPNING I HOVEDINSTRUMENT, INSTRUMENTALPEDAGOGIKK, KIRKEMUSIKK ELLER KUNST- OG KULTURFORMIDLING Musikkonservatoriet

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans

Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Oslo musikk- og kulturskole Intensivt Kveldsstudium i Dans Avdeling dans Innledning......2 1. Innhold... 2 2. Mål.3 a. Dansetekniske hovedfag....3 b. Andre fag....4 c. Scenisk arbeid-kreativt arbeid....4

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I MUSIKK (10 VEKTTALL)

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall)

FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I DRAMA (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDYPNING I DRAMA I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: 1 Orientering - Vurdering av praksis 1. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for Barns utvikling, lek og læring, s. 15-17

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng

HØGSKOLEN I TROMSØ. MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten. Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng HØGSKOLEN I TROMSØ MUSIKK OG DRAMA I BARNEHAGEN Music and Drama in kindergarten Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Vedtatt av avdelingsstyret 2.5.2008 Musikk og drama i barnehagen 2008 1 1. Mål

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Kunnskaping og evaluering 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Steinerskolen Videregående skole

Steinerskolen Videregående skole Steinerskolen Videregående skole Studiekompetanse og allsidig utvikling. Vi tilbyr Studiekompetanse tilsvarende studiespesialiserende program, allmenne fag i offentlig skole. Du får en variert skoledag

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13)

Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Studieplan for årsstudium i Opera One-year program in Opera 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (23.04.13) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...2 1.2. KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i dans (Postgraduate Certificate in Education in Dance) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 19.06.12 Revidert av dekan 28.11.14, 12.10.15, 06.04.16 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette.

EL-BASS. Å musisere med andre gir ekstra gevinst både faglig og sosialt. For el-bass kan band være et alternativ når nivå tilsier dette. NYBEGYNNERNIVÅ Teknikk, teori og spilling: Introduksjon til notasjon, da først tabulatur. Grunnteknikk: Sittestilling, anslagsteknikk, venstrehånds fingerteknikk Grunnleggende rytmiske ferdigheter Stemme

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk.

Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. STUDIEPLAN Undervisningsspråk: Norsk, svensk, dansk og engelsk. Generelle forkunnskaper: Allmenn studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Leseferdigheter i nordiske språk og engelsk. Studiemål og læringsutbytte

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole

FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole FAGPLAN FOR PIANO Skedsmo musikk- og kulturskole Tegningen er laget av Elena You Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MUSIKK 1.-7. TRINN Midtbygda skole MUSIKK 1. KLASSE Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleiker og danser

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene skal

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer