Realkompetansevurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkompetansevurdering"

Transkript

1 Realkompetansevurdering Fagkonferanse, NOKUT 29. november 2011 Seniorrådgiver Åge Hanssen, Utdanningsdirektoratet 1

2 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner, eksamen og analyser til regelverk og tilsyn Har ansvaret for grunnskole og videregående opplæring for voksne, inkludert realkompetansevurdering Fra januar 2012 vil Utdanningsdirektoratet overta ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet 2

3 Dette skal jeg snakke om: Tilbakeblikk Realkompetansevurdering Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Hva fører rkv til? Praksiskandidatordningen EQF/NKR 3

4 Tilbakeblikk 4

5 Real kompetanse Kompetansereformen Finansiering av livsopphold og skatteregler Folkeopplysning og demokratisk deltakelse Kompetanseutviklingsprogrammet Forskning og utvikling Utdanningspermisjon Rett til grunnskoleopplæring Realkompetanse Rett til videregående opplæring Høgre utdanning Mellomnivået 5 3

6 Kompetansereformen skal bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for kompetanse bygge på en bred kunnskapsforståelse omfatte alle voksne i og utenfor arbeidslivet bidra til bedre samspill mellom utdanningstilbydere og arbeidslivet bygge på samhandling mellom mange aktører ha et langsiktig perspektiv 6

7 Behandling i Stortinget Under behandling i Innst.S. nr. 78 ( ) ble det fattet følgende vedtak: Stortinget ber Regjeringen om å etablere et system som gir voksne rett til å dokumentere sin realkompetanse uten å måtte gå veien om tradisjonelle prøveordninger. Realkompetanseprosjektet ( ) 7

8 Rettigheter 8

9 Voksnes rett til utdanning og realkompetansevurdering Grunnskole(Opplæringsloven 4A-1): Rett til opplæring ved behov/rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter Videregående opplæring(opplæringsloven 4A-3): Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departementet kan gi nærmare forskrifter. 9

10 Høyere utdanning: Søkere som ikke har generell studiekompetanse og fyller minst 25 år i søknadsåret har mulighet for vurdering av realkompetanse som grunnlag for opptak (Lov om universitet og høgskoler, 3-6) mulighet for fritak i studieperioden basert på realkompetanse (Lov om universitet og høgskoler, 3-5) 10

11 Hva er realkompetanse? 11

12 Definisjon Rapporten fra Realkompetanseprosjektet ( ) la følgende definisjon av realkompetanse til grunn: Realkompetanse er all formell, ikke-formell og uformell kompetanse som individet innehar => Tydelig politisk oppmerksomhet rettet mot læring utenfor det ordinære, formelle systemet 12

13 - eller Realkompetanse er all kunnskap og alle ferdigheter som er tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. 13

14 Realkompetanse? (Fra St.meld. 42 ( )) Realkompetanse skal kunne godkjennes som likeverdig kompetanse selv om den ikke er identisk med det som er fastsatt i læreplaner og ved offentlige eksamener 14

15 Hva er realkompetansevurdering? Realkompetansen vurderes mot gitte kriterier: Kompetansemålene i Kunnskapsløftet Inntakskrav til høyere utdanning Kompetansekriterier i et arbeidsforhold 15

16 Forskrift til Opplæringsloven 1. august Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering.

17 Hvorfor? For individet: Selvtillit Motivasjon Tidsbruk Tilpasset opplæring Muligheter på arbeidsmarkedet Muligheter for høyere utdanning For samfunnet: Effektiv ressursbruk Kompetansenivå Fungerende arbeidsmarked 17

18 Få papirer på det du kan!. 18

19 Hvem? Målgruppe Personer med kort eller lang yrkeserfaring lav formell kompetanse uten dokumentasjon Hvem gjennomfører vurderingen? Fagkonsulenter (Lærere, andre fagpersoner) 19

20 Hvem? Realkompetansevurdering er nyttig for brukere som : Har yrkespraksis, men ingen formell utdannelse Har yrkespraksis og/eller utdannelse, men mangler dokumentasjon Har noe skolegang og ønsker å fullføre utdanningen Har delvis fullført opplæring på videregående skoles nivå, men mangler dokumentasjon Har hobbyer/samfunnstjeneste osv, som har gitt vedkommende relevant kompetanse i forhold til ønsket opplæring/yrkeskompetanse Ønsker/trenger norsk dokumentasjon på videregående skoles nivå Ønsker kvalifisering til vitnemål, fag/svennebrev eller studiekompetanse 20

21 Forskriften 4-13 Ansvar Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Fylkeskommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. 21

22 Hvordan? Prosedyre Informasjon Veiledning Kartlegging av kompetanse Vurdering Kompetansebevis Dokumentasjon Evt. Individuell opplæring 22

23 Metoder: Vurdering av dokumentasjon 23

24 Søkerens navn: Telefon: Egenvurdering i Byggteknikk (Betongfaget, murerfaget, stillasbyggerfaget og tømrerfaget) 24

25 Metoder: Dialogbasert: Kartlegging, egenvurdering, intervju/samtale 25

26 Metode: Yrkesprøving 26

27 Likeverdig kompetanse? 27

28 Programområde for matfag - Læreplan i felles programfag, Vg2 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne praktisere personleg hygiene og produksjonshygiene i samsvar med gjeldande regelverk vurdere kvaliteten av råvarer, hjelpestoff og tilsetjingsstoff velje produksjonsmetode og råvarer i samsvar med resept og produktbeskriving 28

29 Hva fører rkv til? 29

30 Voksne i vgo./antall rkvurderte Serie 1 Serie 2 Serie

31 Realkompetansevurdering/ avkortet løp Kilde: VigoVoksen/Vox-speilet 2009 Utd.- program Ant. vurderte delt. Vurderte delt. med avkorting Vurderte delt. m/avk. i % Helse- og sosialfag Andre yrkesfag Studiekomp Allmenn y- fag/div. suppl. Totalt (unike personer)

32 UH - sektoren: Realkompetansestudenter i fire faser (Kilde: Samordna opptak) Årstall Søkere Kvalifiserte Tilbud Møtt Tils

33 Hva er praksiskandidatordningen? Oppll. 3-5 Fag- og sveineprøve utan læreforhold eller skole En dokumentasjonsordning Gir mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve på grunnlag av lang og allsidig praksis (dvs. uten ordinær opplæring) Praksisen skal være 25 % lengre enn den fastsatte læretiden i faget Praksis må dokumenteres med attester fra arbeidsgiver

34 Praksiskandidat med fem års arbeidserfaring Fritak for felles allmenne fag, men må oppfylle følgende krav: Fem års allsidig og fulltids (omregnet til fulltids) arbeidspraksis innen faget. Fylkeskommunen godkjenner praksis. Bestått egen skriftlig eksamen før oppmelding til fag - svenneprøve. Denne eksamenen er knyttet til læreplanen for opplæring i bedrift (Vg3). Bestått fag-/svenneprøve (den praktiske delen).

35 Framtidsperspektiv 35

36 Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja Innst. 192 S ( ) Den kompetansen den enkelte opparbeider seg gjennom arbeidsliv og deltakelse i frivillig arbeid, skal verdsettes. Regjeringen ønsker derfor å styrke systemet for realkompetansevurdering på alle nivåer. 36

37 European guidelines for validating non-formal and informal learning, Cedefop/EU Commision (2009) Validating non-formal and informal learning is increasingly seen as a way of improving lifelong and lifewide learning. More European countries are emphasising the importance of making visible and valuing learning that takes place outside formal education and training institutions, for example at work, in leisure time activities and at home. 37

38 Hva er EQF? A common European reference framework which links countries qualifications systems together A translation device to make qualifications more readable and understandable across different countries and systems in Europe

39 EQF/NQF/NKR? EQF = European Qualification Framework NQF = National Qualification Framework Learning outcome concerned with the achievements of the learner rather than the intentions of the teacher expressed in the aims of a module or course NKR = Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Læringsutbytte flytter vi fokus fra input til output-siden av undervisningen Det studentene/elevene sitter igjen med som utbytte av undervisningen Forslag til NKR sendt på høring, våren 2011 Ca 65 høringsuttalelser 39

40 Å gjøre de riktige tingene på rett måte, på rett sted til rett tid... Takk for oppmerksomheten! 40

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES

DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES 19.03.2012 DOCUMENTATION OF QUALITY AND QUALITY ASSURANCE IN VALIDATION IN THE NORDIC COUNTRIES The aim of this documentation study is to provide an overview of how quality work in validation is carried

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE

Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Del 1: Kontekstuelle faktorer 1.1 Demografisk endring 5 1.2 Internationalisering

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere

En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving En kartlegging av erfaringer med kompetansedokumentasjon for flyktninger og innvandrere Anna Hagen, Elin

Detaljer

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox

Den norske modell for realkompetansevurdering. Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Den norske modell for realkompetansevurdering Bente Søgaard Seniorrådgiver, Vox Utdanningssystemet i Norge Obligatorisk grunnskole10 år. Skolestart 6 år Videregående skole 3 år (Vg skole er både studiekompetanse

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning

Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse. Veiledning Opptak til fagskole utdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning 2 Opptak til fagskoleutdanning på grunnlag av realkompetanse Veiledning Forfattere: Camilla Alfsen, Randi Storli Vox 2013 ISBN: 978-82-7724-194-4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001)

HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) HANDLINGSPLAN FOR UTDANNING 2001-2005 (25.07.2001) ALLE SKAL HA RETT OG MULIGHET TIL Å GJENNOMFØRE DEN UTDANNINGEN DE SELV ØNSKER. 2 INNLEDNING Hvorfor satse på utdanning? EL & IT Forbundet har i dag et

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen

Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen Fagbrev som byggdrifter Veien til fagbrev gjennom praksiskandidatordningen 2014/2015 Har du jobbet lenge som vaktmester? Nytt fagbrev gir bred innføring i faget og forbereder deg til å avlegge den teoretiske

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer