Med Platon i klasserommet. 18 norsklæraren 4 I 08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med Platon i klasserommet. 18 norsklæraren 4 I 08"

Transkript

1 Norsk på yrkesfaga Med Platon i klasserommet Av Tommy Moum Den kanskje største utfordringen for norsklærere på yrkesfag er å skape interesse for de allmennfaglige emnene i læreplanen. De fleste elever som søker seg inn på yrkesfaglige linjer, gjør det sannsynligvis ikke fordi de elsket norsktimene på ungdomsskolen. Etter ti år med for det meste teoretiske fag, ser elevene fram til en skole med mer praksis. På hvilken måte kan vi skape interesse for kulturfaget norsk og samtidig beholde en yrkesrettet profil? 18 norsklæraren 4 I 08

2 Selv om vel ingen ønsker seg tilbake til blankettnorsken, mener jeg vi bør slå ring om yrkesrettingen. De viktigste sjangrene på yrkesfag bør være rapport, referat, brev, instruksjon, søknad, jobbintervju o.l. Foto: A.E. Kleiveland Fra blankettnorsk til Reform 94 Hvis vi skrur klokka tilbake et par tiår, er det noen av oss som fortsatt husker den såkalte blankettnorsken. Elevene på yrkesfag skulle lære seg en del om praktisk språkbruk som var direkte relevant for arbeidslivet. Norsktimene handlet i stor grad om praktiske øvelser som man mente elevene ville få bruk for i jobbsituasjoner. Fagets legitimitet hvilte på nytteverdien. Rapportskriving, søknader, referat og forretningsbrev var vanlige oppgavetyper. Dessuten hadde norsken en god porsjon samfunnskunnskap som også primært handlet om yrkesrelevante emner som organisasjonene i arbeidslivet, arbeidsmiljøloven osv. Et og annet innslag med litteratur fulgte nok også med på lasset, men den overordnede profilen var praktisk og orientert mot yrkeslivet. Nå skal vi selvsagt ikke idyllisere denne formen for norskundervisning. På sitt verste inneholdt timene meningsløse oppgaver som utfylling av postgiroer og avkryssing på bestillingslister. Men til tross for slike parodiske aktiviteter begrunnet egentlig norskfaget seg selv rimelig godt. Til og med skoletrøtte elever, som mest av alt ville skru på bil, lage mat eller snekre, forsto og aksepterte at visse ferdigheter i norsk språk var viktige for å kunne bli en god arbeider eller håndverker. Med Reform 94 ble mye av det gamle norskfaget for yrkesfagelever forandret. Samtlige studieretninger skulle kunne føre fram til studiekompetanse. Gjennom moduloppbyggingen av allmennfagene var det mulig for yrkesfagelever å skaffe seg studiekompetanse uten å måtte begynne helt forfra igjen. For å få til det måtte allmennfagene på yrkesfaglige studieretninger samkjøres med allmennfaglig studieretning (AØA). Samfunnskunnskapen ble flyttet ut av grunnkurset og fikk sine egne to timer på VK1, mens norsken fikk to timer på både GK og VK1. I tillegg ble tyngdepunktet i faget sterkt endret. Det tidligere redskapsfaget ble i større grad enn før et kulturfag. Plutselig var det obligatorisk for elevene både å se et skuespill, lese en roman, ha kjennskap til litteraturhistorie og vite noe om den språkhistoriske situasjonen og utviklingen i Norge. Den økte allmenngjøringen av norskfaget og teoretiseringen av yrkesfaglige studieretninger generelt var et uttrykk for et nytt, utvidet kompetansebegrep. Den herneske utopien ( De sju menneskene ), slik den er formulert i den generelle læreplanen, handler om et samfunnsengasjert menneske som både er kreativt, arbeidende, samarbeidende og kulturinteressert. Å lære seg et fag er noe mer enn å tilegne seg en del praktiske ferdigheter. Ikke minst handler det om å lære seg å lære. Den moderne verden er i så rask endring at enhver yrkesutøver må regne med å oppdatere seg gjennom et langt arbeidsliv. Og fordi jobben vil bli enda mer komplisert og teknifisert, vil det være nødvendig med større teoretiske kunnskaper. En yrkesutøver som i framtiden f.eks. ikke kan engelsk, vil ha et stort problem, uttalte utdanningsministeren ved flere anledninger. Yrkesretting som begrep Til tross for disse gode argumentene for endringene for yrkesfaglige studieretninger var det helt fra første stund stor skepsis mot å øke dosene med allmennfag. Mange lærere fryktet at mer teori ville være tungt å svelge for elevene. For første gang dukket derfor det nye uttrykket yrkesretting av allmennfagene opp, riktignok ikke i læreplanen, men i de metodiske veiledningene som fulgte med (tidligere snakket man om fagin- norsklæraren 4 I 08 19

3 Norsk på yrkesfaga tegrering ). I veiledningen for norsk sto det blant annet Å yrkesrette norsk innebærer at en i størst mulig grad vinkler faget mot det aktuelle grunnkurset eller beslektede grunnkurs slik at en oppnår samklang mellom faget og den yrkesopplæringen elevene står ved inngangen til, og at det dermed inngår som en meningsfylt del av fagopplæringen. [ ] Ferdighetssiden av norskfaget er iøynefallende når en tenker på yrkesfagelever: å kunne skrive rapporter og referater fra arbeidsoppgavene i yrkesteorien; å kunne gi muntlige og skriftlige instrukser i det hele tatt å kunne uttrykke seg klart og greit i ulike kommunikasjonssituasjoner (s. 31). Veiledningen slo dermed fast at norskfaget fortsatt måtte holde fast på en praktisk, yrkesrettet profil. Men så kom følgende underlige avsnitt Men yrkesretting handler like mye om de allmenne emnene i norskfaget litteraturen ikke minst. Elever på yrkesfaglige studieretninger er ikke annerledes enn allmennfagelever i det at de har et behov for å finne gjenkjennelse i litteraturen på et medmenneskelig og mellommenneskelig plan. Og litteraturarbeid er vesentlig for å synliggjøre og skape tilhørighet til felleskulturen (...) Samtidig ligger det vel til rette for å arbeide med litteratur tematisk og under de spesielle faglige vinklingene som den enkelte studieretning står for. En slik tilnærming vil kunne underbygge den yrkesfaglige identiteten. På den ene siden understrekes det at yrkesfagelever er akkurat som andre ungdommer når det gjelder behovet for gjenkjennelse i litteraturen. Snekkere og murere er like opptatt av havet, døden og kjærligheten som den som skal utdanne seg til lærer eller advokat. Det er derfor ikke noe som i seg selv skulle gjøre litteratur til et fremmedelement på yrkesfag. På den annen side antydes det at en tematisk vinkling av litteraturen kan underbygge den yrkesfaglige identiteten. Hva det vil si å yrkesrette de allmenne emnene, er samtidig en gåte. I mange tilfeller førte det til at lærere gikk på jakt etter dikt, noveller og romaner med bestemte yrkesgrupper i hovedrollen. Dersom elevene fikk lese om mekanikere og hjelpepleiere på jobb, ville de ha noen å identifisere seg med, var argumentet. På den måten kunne den yrkesfaglige identiteten bli styrket. Det er vel et understatement å si at yrkesrettingen av litteraturen ofte ble nokså tøvete. Mange lærere opplevde at de allmenne emnene godt kunne stå på egne bein, uten å bli presset inn i en krampaktig og unødvendig yrkesretting. Gode tekster satte lett i gang samtaler og meningsutvekslinger som vakte gjenkjennelse og engasjement hos elevene. Dikt og noveller skapte undring og refleksjon. Massemedier og kommunikasjon var hjemmebane for ungdommene, selv om avisartikler eller tv-program ikke handlet om bestemte yrkesgrupper. Problemet med de økte mengdene litteratur og språk var nok ikke emnene i seg selv, men heller formalistisk undervisning knyttet til diktanalyse, litterære tolkninger, språkhistorie og reklame. Sannsynligvis har ørkesløs drilling av tolkningsbegreper, virkemidler og litteraturhistoriske kjennetegn gjort mye for å drepe interessen for ellers spennende temaer. Kunnskapsløftets utfordringer Selv om Kunnskapsløftets læreplan innebærer nye elementer, er problemstillingen langt på vei den samme som med Reform 94. De fleste er enige om at for mye teori kan bidra til økende frafall i videregående skole. Hva kan vi så gjøre for at norsk for yrkesfag ikke bare blir studieforberedende light? Hvordan kan vi sørge for et praktisk orientert fag, samtidig som vi på en god måte tar opp de mange allmenne læreplanmålene? La oss ta det enkleste først. Selv om ingen ønsker seg tilbake til blankettnorsken, mener jeg vi bør slå ring om yrkesrettingen. De viktigste sjangrene på yrkesfag bør være rapport, referat, brev, instruksjon, søknad, jobbintervju o.l. Det er ikke vanskelig å begrunne at ferdigheter i slike sjangrer er nødvendige for å bli gode yrkesutøvere. Like lett er det ikke alltid å skulle forsvare verdien av en del allmenne emner i læreplanen. Mange yrkesfagelever har problemer med å se hvilken nytte det har å kunne eventyrlovene, se forskjellene på norrønt og moderne norsk, og vite distinksjonen mellom metafor, simile og symbol. Det er likevel ingen grunn til å fortvile. Yrkesfagelever har det samme behov for gjenkjennelse og tilhørighet til felleskulturen som elever på studieforberedende. Den nye læreplanen gir oss mange muligheter til å treffe noe som 20 norsklæraren 4 I 08

4 Først og fremst bør vi konsentrere oss om tekstenes opplevelsesdimensjon og gjenkjennelsesfaktor. Det tematiske bør være viktigst. ungdommene, uansett studieretning, er opptatt av. La meg trekke fram et par eksempler som kan være utgangspunkt for engasjerende norsktimer. Ett av læreplanmålene sier at elevene skal kunne vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land. Under kategorien sammensatte tekster står det at elevene skal kunne beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde. I disse utdragene finner vi minst to nye spennende innfallsvinkler. Den ene gjelder det diakrone perspektivet. I litteraturen skal vi sammenligne nåtidas og fortidas fortellemåter og verdier. Et halsbrekkende prosjekt, spesielt det siste. Er det i det hele tatt mulig for oss i dag å sette oss inn i hvordan menneskene tenkte for flere hundre, ja kanskje tusener av år siden? En skeptiker, som Dag Solstad, skriver et sted følgende: Hvordan kan jeg være så innbilsk at jeg med mine forutsetninger skal kunne forstå noe som helst av et 1500-tallsmenneske, med sine selvsagte forutsetninger, som for lengst har gått tapt for oss! Den mest løgnaktige sentensen i norsk litteratur står fru Undset for, den at menneskets hjerte ikke forandrer seg i gjennom historiens gang, det er ikke sant, og av den grunn går jeg ikke og ser filmen om OL på Lillehammer, som heter Kristin Lavransdatter, jeg tror ikke på den, a priori. (Fra Reisebok Europa 1492 (1996).) Til tross for slike innvendinger forutsetter altså læreplanen at vi skal kunne gjøre det historiske og kulturelle spranget fra Norge i dag og tilbake til blant annet mytenes verden. Premisset er at en slik sammenligning kan bidra til refleksjon over eksistensielle og moralske spørsmål som opptar ungdom i dag, samtidig som det gir innsikt i tidligere tiders tenkemåter. Den andre nye innfallsvinkelen er begrepet sammensatte tekster. Selv om mediekunnskap lenge har vært en del av norskfaget, har Kunnskapsløftet spesifikt innført den nye betegnelsen. Det utvidede tekstbegrepet omfatter teksttyper som gjennomsyrer elevenes hverdag, det være seg tv, film, nettsider og dataspill. Ungdom beveger seg inn i og ut av ulike kommunikasjonssituasjoner hele tiden, og repertoaret av sjangrer og medier har aldri vært større. Det skal godt gjøres om vi ikke finner tekster som oppleves relevante i det kommunikative mylderet elevene befinner seg i døgnet rundt. Platon som eksempel La meg presentere et forslag til hvordan de to nevnte læreplanmålene kan ivaretas uten å ende opp i kjedelig formalisme og lesning av det som oppleves som irrelevante eldre tekster. Opplegget, som finnes i læreverket Klar melding 1 (Cappelen 2006), tar utgangspunkt i filosofen Platons berømte hulelignelse, en av vår kulturs grunntekster. Platon (Sokrates) ber oss forestille oss en hule der menneskene sitter lenket fast med blikket festet på noen flimrende skyggebilder på hulens innerste vegg. Det de ser på veggen, er den eneste virkeligheten fangene kjenner. Men sett at en av dem kom seg løs fra lenkene? Når han snudde seg, ville han umiddelbart bli blendet av en ild. Foran ilden kunne han etter hvert se mennesker som gikk og holdt forskjellige figurer foran ilden. Det var disse som kastet skygger. Hvis han så beveget seg ut av hulen, ble lyset enda skarpere. Men da øynene endelig ble vant til det, kunne han se naturen, den blå himmelen og solen. Begeistret over alt det vakre og den nye innsikten, ville han så gå ned igjen i hulen for å fortelle de andre om det han hadde sett. Men budskapet hadde nok ikke blitt tatt godt i mot. Platon skriver at de andre ville slått ham i hjel om de hadde kunnet. Hulelignelsen er en stor fortelling som har formet vår virkelighetsforståelse og verdier. Slik sett kan vi si at den er en myte. Den sier noe om at virkeligheten ikke er det vi tror den er. Den handler om at menneskene søker sannheten, men også at sannheten ikke alltid er populær. Hulelignelsen finnes i et utall versjoner. Den har opp gjennom historien blitt gjenfortalt en rekke ganger. Jakten på sannheten og avsløringen finnes i kriminallitteraturen og i journalistikken. Utdanning er i bunn og grunn en reise fra skyggebildenes verden til økt erkjennelse, fra kunnskapsløshet til fornuft og innsikt. Fra historien kjenner vi en rekke personer som forsøkte å fortelle sannheten, men som mistet livet da mottakerne ikke tålte å høre den. Platons fortelling gir en utmerket norsklæraren 4 I 08 21

5 Norsk på yrkesfaga Hva kan vi så gjøre for at norsk for yrkesfag ikke bare blir studieforberedende light? Hvordan kan vi sørge for et praktisk orientert fag, samtidig som vi på en god måte tar opp de mange allmenne læreplanmålene? anledning for en spennende sammenligning av eldre og nye tekster. Den er kort og enkel å lese, og elevene får raskt tak i poengene i den. Med teksten som utgangspunkt kan vi så ta for oss en av flere moderne versjoner av den gamle historien. Ikke minst Hollywood har laget flere tankevekkende filmer som spinner videre på den. Et velegnet eksempel er The Truman Show (1998) med skuespilleren Jim Carrey i hovedrollen. Filmen handler om Truman, en mann på ca 30 år. Han har siden fødselen vært stjernen i et gigantisk reality-tv-show som går døgnet rundt over hele kloden. Truman selv vet ikke at hans verden er et tv-studio, men gradvis begynner han å fatte mistanke om at noe ikke stemmer. Etter hvert forstår han hvordan tingene henger sammen, og han kan endelig ta skrittet ut i friheten. The Truman Show reiser en rekke spørsmål om hvordan virkeligheten egentlig er, og om menneskene dypest sett ønsker å kjenne sannheten. En sammenligning av hulelignelsen og The Truman Show gir vanligvis livlig debatt i klasserommet. Den gamle myten er vevd inn i vår måte å forstå virkeligheten på, og slik sett oppleves den relevant også i dag. Elevene kjenner igjen tematikken, og det blir meningsfullt å sammenligne eldre tekster med nye. Fortellingens grunnstruktur Platons fortelling passer også til å få fram mer formale trekk i tekster. Som de fleste norsklærere vet, kan drilling av litterære virkemidler og form fort bli tørt og lite interessant. Det er likevel ett forhold som vanligvis fenger elevene ganske godt. Fortellingens grunnstruktur er noe alle er fortrolige med. Enkelt sagt har de fleste fortellinger følgende mønster: Normaltilstand > problem, konflikt, spenning bryter harmonien > spenningen øker > avklaring > ny normaltilstand, kanskje noe endret. Fortellingen er dessuten befolket av to prototyper: Helten: den som skal løse problemet, som regel sympatisk. Motstanderen: den som motarbeider helten, usympatisk. Med denne enkle modellen som utgangspunkt er det lett å analysere fortellemåten i både de eldre mytene og de moderne sammensatte tekstene. Hos Platon begynner fortellingen i normaltilstanden der fangene sitter lenket fast. Uroen oppstår når den ene kommer seg løs fra lenkene. Handlingen skyter fart og beveger seg mot en stadig større grad av erkjennelse. Men motstanden er ikke over, og fortellingen får en avklaring idet de andre eventuelt dreper ham. Tilbake blir likevel en erkjennelse av noe nytt. At sannhetens budbringer må bøte med livet, har ikke gitt morderne rett. I The Truman Show må helten Truman kjempe mot et helt kobbel av antagonister som vil hindre ham i å oppdage sannheten. Til slutt greier de likevel ikke å stanse ham, og filmen ender med at helten har sett noe han tidligere ikke forsto. Fortellingens grunnstruktur er lett identifiserbar i de fleste moderne sammensatte tekster. For ungdom som driver med dataspill, handler det ofte om å løse en gåte eller nedkjempe en som prøver å hindre helten (dataspilleren) i å komme til neste nivå. I spillefilmer, tv-serier, reality-show, debattprogram, dokumentarer og nyhetsinnslag finner vi et liknende mønster: normaltilstanden brytes, antagonistene står mot hverandre, jakten på sannheten og avsløringen er i gang (journalisten som konfronterer politikeren eller finansmannen; debattlederen som presser intervjuobjektene; realitydeltakerne som kjemper mot hverandre og vil overleve neste utstemming). Den samme strukturen finnes også i gamle skapelsesmyter. Et par eksempler som viser det, er Bibelens skapelsesberetning i 1. Mosebok og norrøne Voluspå. Det grunnleggende fortellemønsteret er til stede i begge. Tekstene er ikke spesielt vanskelige å lese, og de gir derfor også god anledning til diskusjon om verdier og eksistensielle spørsmål. Som moderne motstykke er Carl Sagans Kosmos er godt alternativ. Kontrasten mellom eldre tiders billedlige framstilling av skapelsen og Sagans naturvitenskapelige beskrivelse av universets og livets opprinnelse er slående. 22 norsklæraren 4 I 08

6 Ingen blåkopi Den nye læreplanen gir derfor et svært godt grunnlag for å få til spennende norsktimer, også for yrkesfagelever. Jeg har pekt på to allmennfaglige emner som lett vil kunne skape gjenkjennelse og engasjement blant ungdommene. Det finnes flere andre. Norsklærernes største fallgruve i arbeidet med tekster, mener jeg, er å være for opphengt i analysemodeller spekket med litterære termer og formale trekk. Det kan ikke være et viktig mål å lære elevene å skrive tradisjonelle litterære analyser! (Og la oss slippe skriftlige eksamensoppgaver av den sorten.) Først og fremst bør vi konsentrere oss om tekstenes opplevelsesdimensjon og gjenkjennelsesfaktor. Det tematiske bør være viktigst. Norsk for yrkesfag må for all del ikke bli en blåkopi av studieforberedende. Uten å falle tilbake til utfylling av blanketter, må vi fortsatt gi yrkesrettingen en tydelig plass i undervisningen. Selv om læreplanen er felles, bør vi begrense norskfagets tunge teoritradisjon. Gjør vi det, vil norsktimene for yrkesfagelever oppleves som nyttige, samtidig som de vil være et pustehull i en skolehverdag der det praktiske ellers dominerer. TOMMY MOUM er lektor ved Horten videregående skole. Han er medforfatter av Cappelens læreverk Klar melding 1 og 2 (norsk for yrkesfag) og Spenn 2 og 3 (norsk for studieforberedende). Han har også vært med på å skrive de nylig publiserte lærebøkene Historie og filosofi 1 og 2 (Cappelen Damm). årets lettle sbøker frå samlaget Les ein Komet og gje lese lysta ein pangstart! liv marie austrem Hund på kroken Ei forteljing om uvennskap og vennskap. Illustrert av Odd Henning Skyllingstad. kometbok for 7 8 år innb. kr 149,- tor arve røssland På rømmen i New York Full fart frå Tor Arve Røssland, forfattaren av dei popu lære Pode-bøkene. Illustrert av Henning Lystad. kometbok for 8 9 år innb. kr 149,- t. hellesen Kvalen Blå dansar salsa Ei lettlesbok som tematiserer det å dele livet med nokon, på godt og vondt fortald på ein vill og morosam måte. Illustrert av Anna Fiske. kometbok for år innb. kr 149,- linn. t. sunne Blå blondie Ungdomskomet frå fjorårets vinnar av Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok! ungdomskomet 13 år innb. kr 179,- norsklæraren 4 I 08 23

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Umotiverte yrkesfagelever hvordan tenne gnisten? Av Anne Torbjørg Raastad-Hoel Roald Dahl har en gang sagt at Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. I min hverdag som UOY-rådgiver

Detaljer

Danning gjennom filosofisk dialog

Danning gjennom filosofisk dialog Guro Hansen Helskog Danning gjennom filosofisk dialog - en mulighet for det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet? Referanse:I: Hagtvedt, Bernt og Ognjenovic, Gorana (red): Dannelse. Tenkning, modning,

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet

«Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet fagfellevurdert artikkel «Skriv en tekst!» Skriveoppgaver i lærebøker for norskfaget på ungdomstrinnet Illustrasjonsfoto: Shutterstock Av Hildegunn Otnes og Harald Morten Iversen Kunne vi tenke oss en

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Lesing på skjerm. Lesesenteret

Lesing på skjerm. Lesesenteret 1 Lesesenteret Redaktør: Anne Mangen www.lesesenteret.no Telefon: 51 83 32 00 E-post: lesesenteret@uis.no Postadresse: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Design: Melvær&Lien Idé-entreprenør

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet f ag f e l l e v u r de r t a r t i k k e l Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet rådet Muntlige tekster). Med planens un ene til gode

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler

Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole. Fredrik Hasler Lærerrapport over arbeidet med Holbergprisen i Skolen Skoleåret 2013/14 Askim videregående skole Fredrik Hasler Innledning Det er ikke alltid slik med nytilsatte ledere at de faktisk bidrar til den type

Detaljer

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Budskap og byråkrati Introduksjon Budskap og byråkrati Introduksjon

Detaljer

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010

Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Eksempelsamling med vurderte elevtekster, norsk Vg3, 2010 Innhold Innledning... 5 Om veiledningen... 5 Hvordan veiledningen kan brukes... 5 Hva er faglighet i norsk?... 6 Hvilke oppgaver gis til skriftlig

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle?

Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? Det nordiske enhetsbygget bestå eller falle? En undersøkelse av nabospråksundervisningen i norsk-, dansk- og svenskfaget på videregående skole "før og nå" Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer