PROSEDYRE FOR OVERTAKELSE AV VEILYSANLEGG LØRENSKOG KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE. Prosjektering, utførelse, tilsyn, overtakelse og sluttdokumentasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSEDYRE FOR OVERTAKELSE AV VEILYSANLEGG LØRENSKOG KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE. Prosjektering, utførelse, tilsyn, overtakelse og sluttdokumentasjon"

Transkript

1 PROSEDYRE FOR OVERTAKELSE AV VEILYSANLEGG I LØRENSKOG KOMMUNE OG SKEDSMO KOMMUNE Prosjektering, utførelse, tilsyn, overtakelse og sluttdokumentasjon Oktober 2004 Side 1 av 12

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Generelt Gyldighetsområde Ansvar i forhold til lover og forskrifter Avvik fra prosedyren PLANER OG PROSJEKTERING Generelt Kompetanse Krav til forberedende planer Planer, tegninger og beskrivelse Generelt Dokumenter som kreves Kontroll av tegningsgrunnlag Mengdebeskrivelse Godkjenning av planer Endringer av planer Fremdriftsplan Planer for gjennomføring Lednings- og kabeleiere UTFØRELSE OG TILSYN Generelt Godkjenning og tillatelser Godkjente tekniske planer Graving i vei Arbeidsvarsling Grunneiererklæringer Varsling av anleggsarbeider Melding om anleggstart Øvrig varsling Inngrep på eksisterende anlegg Varsling ved unormale forhold Egenkontroll Kommunenes tilsyn Prøving og idriftsettelse Funksjonsprøving Igangsetting for normal drift OVERTAKELSE OG SLUTTDOKUMENTASJON Kommunal overtagelse av veilysanlegg Generelt Forutsetninger for kommunal overtagelse Krav til Som-bygget - dokumentasjon Krav til FDV dokumentasjon Opplæring FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) Frist for levering av dokumentasjon Ferdigbefaring Overtakelsesforretning...12 Side 2 av 12

3 4.6 Ferdigattest og garantier VEDLEGG Prosjektskjema for veilysanlegg Sjekkliste ved tilsyn og befaring av veilysanlegg Referat fra ferdigbefaring / garantibefaring Protokoll fra overtakelsesforretning...12 Side 3 av 12

4 1. INNLEDNING 1.0 Generelt Prosedyren gjelder for alle som arbeider med planer for og utførelse av veilysanlegg som kan overtas av den respektive kommune for videre drift og vedlikehold. Dette omfatter anlegg hvor enten kommunen eller andre instanser er byggherre. I denne prosedyren beskrives kommunens, som fremtidig anleggseier, krav og prosedyrer i forbindelse med overtakelse av veilysanlegg. Begrepet leverandør er i det vesentligste benyttet i prosedyren og dekker både private byggherrer, rådgivere og entreprenører. 1.1 Gyldighetsområde Prosedyren gjelder for prosjektering, utførelse, egenkontroll, tilsyn, godkjennelse, overtakelse og sluttdokumentasjon av kommunale veilysanlegg i Lørenskog kommune henholdsvis Skedsmo kommune. Dette omfatter anlegg utført for kommunen direkte eller anlegg som kommunen senere kan overta for videre drift og vedlikehold. Med veilysanlegg menes her vei- og gatelysanlegg på fylkeskommunale veier med tilhørende gang- og sykkelveier, kommunale veier og gater, gang- og sykkelveier, plasser og turveier som vedlikeholdes av kommunen samt enkelte private veier. Prosedyren omhandler bare visse hovedpunkter og spesielle krav. Når det gjelder detaljerte krav om tekniske løsninger, utførelse av arbeider m.v. i forbindelse med veilysanlegg og som ikke er behandlet i prosedyren, skal vanlig anvendte normer som f.eks. veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune (juli 2003) med tilhørende referanser og henvisninger legges til grunn. Der det i prosedyren henvises til forskrifter, publikasjoner, håndbøker, normer, standarder eller lignende, skal dette forstås som den til enhver tid gjeldende revisjon. Spesielle veilysanlegg som ikke er omtalt i prosedyren eller veilysnormen, prosjekteres og utføres etter nærmere avtale med den respektive kommunes veilys-ansvarlige. Med kommunens veilys-ansvarlige menes i prosedyren den instans i kommunen som har ansvaret for planlegging, godkjenning, tilsyn, drift og vedlikehold av slike anlegg. Det tas forbehold om endringer og/eller tillegg til denne prosedyren, og at den respektive kommune i spesielle tilfeller kan stille krav som går ut over minimumskrav etter denne prosedyren. 1.2 Ansvar i forhold til lover og forskrifter Leverandøren har ansvar for at anleggene planlegges og utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og relevante lover, forskrifter, normer mm. 1.3 Avvik fra prosedyren Avvik fra prosedyren tillates ikke. Side 4 av 12

5 2 PLANER OG PROSJEKTERING 2.0 Generelt Alle arbeider på eksisterende kommunale veilysanlegg eller veilysanlegg som kan overtas av den respektive kommune, skal planlegges og prosjekteres i henhold til gjeldende prosedyre, jamfør gjeldende kommunale veilysnorm. Nødvendige opplysninger fås ved henvendelse til den respektive kommune - Lørenskog kommune v/ tekniske tjenester og Skedsmo kommune v/ teknisk sektor. 2.1 Kompetanse Prosjektering av veilysanlegg skal gjennomføres av firma/person med tilstrekkelig utdannelse og kompetanse, og som kan vise til referanser fra tilsvarende arbeid. 2.2 Krav til forberedende planer For enkelte veilysanlegg kan den respektive kommune kreve forberedende planer (forprosjekt eller idé- /skisseprosjekt) som beskriver forutsetninger og løsninger. Behov for og innhold i forberedende planer avtales nærmere med den respektive kommunes veilys-ansvarlige. 2.3 Planer, tegninger og beskrivelse Generelt Fullstendige planer med nødvendige beregninger og spesifikasjoner og minimum 2 fullstendige sett tegninger på papir og 1 sett på CD på et format som den respektive kommune beskriver, skal innsendes til den respektive kommune; Lørenskog kommune v/ tekniske tjenester eller Skedsmo kommune v/ teknisk sektor for godkjenning, dersom ikke annet er avtalt. Det henvises generelt til gjeldende veilysnorm for kommunene Dokumenter som kreves Dokumentasjonen skal inneholde alle nødvendige opplysninger herunder planer, tegninger, beregninger, spesifikasjoner og beskrivelser for et fullt forsvarlig anlegg i henhold til gjeldende forskrifter og veilysnorm. Nye veilysanlegg må prosjekteres inn til eksisterende/gamle anlegg. Tegninger skal utarbeides ihht. NS 3039 og NS 3040 og andre relevante standarder. Dokumentasjonen skal normalt minimum inneholde: I-tegninger som minimum skal inneholde: Tegninger for kabeltrasèer og rør/grøftesnitt. Grøftesnittet skal normalt sees mot fallretningen. På grøftesnittet skal det også være vist grøftebredde, eventuell fundamentering av rør, masser i ledningsfundament, sidefylling, beskyttelseslag, gjenfyllingssone og evt. fiberduk. N-tegninger som minimum skal inneholde: Plantegning i målestokk M1:500. Kommunens ajourførte bakgrunnskart skal benyttes. Detaljplaner i målestokk 1:50. De skal vise nye og eksisterende master/lyspunkter, grøfter, kabeltrasèer evt. ledningstrasèer, matepunkter, tennpunkter, tilknytningspunkter, fordelingsskap, koplingsskjema, strømretning, trekkekummer, jording mm. Tilhørende spesifikasjoner på materiell herunder materiale, behandling, farge og kvalitet på rør, kabler, fundamenter, master og armaturer mm. Dokumentasjon av tilknytningspunkt til eksisterende/gamle veilysanlegg. Lysberegninger. Kortslutningsberegninger. Kabelplaner. Merking etter de til enhver tid gjeldende kommunale prosedyrer og bestemmelser fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Side 5 av 12

6 Kumtegninger (for trekkekummer) utarbeides i målestokk, normalt 1:20 eller 1:50 avhengig av detaljeringsgrad o.l. For hver trekkekum utarbeides kumtegning (plan og snitt) som viser trekkerør, rørdeler, type rørskjøter o.l. På kumtegningen eller som egen liste skal det være utarbeidet stykkliste med nødvendig spesifikasjon. Eksempel på kumtegning er vist i veilysnormen. For plasstøpte kummer vises armering, og armerings- og betongkvalitet, og toleransekrav skal angis. Stikningsdata. Koordinater for hver mast, retningsendringer på kabel-/trekkerørstrasèer, kabelkummer, matepunkt, fordelingsskap og tennpunkt. Koordinatlisten over innmålte punkter skal inneholde nummerering som refereres på veilystegningen Kontroll av tegningsgrunnlag Entreprenøren skal sammenholde tegninger for egen entreprise med tegninger for andre fag. Ved eventuelle uoverensbestemmelser skal entreprenøren varsle byggherren. Entreprenøren skal også kontrollere tegningsgrunnlaget for utsparinger, innstøpningsdetaljer etc., og påse at disse er i overensbestemmelse med det aktuelle behovet for egne arbeider. Feil/mangler varsles til byggherren. Tegninger for veilysanlegg som ønskes overtatt av kommunen, skal den respektive kommunes veilysansvarlige ha 14 dager for gjennomgang av tegninger og dokumentasjon før godkjennelse Mengdebeskrivelse Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell arbeidsbeskrivelse. Som standard arbeidsbeskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr. 025 Prosesskode og 026 Standard arbeidbeskrivelse for vegarbeidsdrift. Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til standard arbeidsbeskrivelse. Ved uoverensstemelse gjelder spesiell arbeidsbeskrivelse foran bestemmelsene i standard arbeidsbeskrivelse. Ved eventuelle uoverensstemmelse i teksten gjelder den standardiserte beskrivelsestekst i prosesskoden (håndboken) foran den standardiserte beskrivelsestekst gjengitt i et anbudsgrunnlag Godkjenning av planer Den respektive kommunes godkjenning v/ veilys-ansvarlig skjer ved påstempling og retur av ett sett tegninger sammen med beregninger og spesifikasjoner. Ved mindre anmerkninger, vil disse bli gjort gjeldende ved følgeskriv. Ved større anmerkninger kan det forlanges nye korrigerte planer Endringer av planer Dersom det etter godkjenning foreslås at tegningene/beskrivelse bør endres, skal dette tas opp skriftlig og godkjennes av prosjekterende og den respektive kommunes veilys-ansvarlige før arbeidet utføres. Mindre endringer kan, før disse blir utført, godkjennes av prosjekterende og den respektive kommunes veilysansvarlige, mot at tegninger snarest mulig blir revidert og ettersendt Fremdriftsplan For anlegg hvor kommunen er byggherre skal leverandøren senest 2 uker etter bestilling av arbeidene og før første avdragsnota honoreres, utarbeide fremdriftsplan for arbeidene. Fremdriftsplanen skal vise: Byggherrens prosjektmål; byggestart, evt. milepeler, delfrister, ferdigstillelse mv. Start og slutt for de enkelte arbeidsavsnitt, hovedmontasjer eller prosjektdeler. De ørige leverandørers ansvarsområde, samt arbeider som utføres av offentlige etater utskilles som egne aktiviteter. 2.4 Planer for gjennomføring Før gravearbeider igangsettes skal leverandøren utarbeide beskrivelse inklusive riggplaner, arbeidsvarslingsplan for skilting eller annen trafikkavvikling, godkjent internkontroll, HMS-planer (inkl. varslingsplan), og evt. Side 6 av 12

7 massedisponeringsplaner/avfallsplaner m.m., jamfør kommunenes gjeldende rutiner for gravemelding og arbeidsvarsling. Tekniske beskrivelser og/eller mengdelister for anbud skal normalt være etter NS 3420 evt Prosesskoden - standard arbeidsbeskrivelse Håndbok 025 Prosesskode 1 (1994), dersom veilys-anlegget inngår som en del av et veiprosjekt. For arbeider som kommunen utfører i egen regi benyttes en noe forenklet beskrivelse/mengdeliste etter nærmere avtale med kommunens veilys-ansvarlig. 2.5 Lednings- og kabeleiere Ved planlegging av arbeider skal leverandøren kontakte lednings- og kabeleiere som berøres av arbeidene, og varsle berørte instanser før oppstart for påvisning av sine anlegg. 3 UTFØRELSE OG TILSYN 3.0 Generelt Generelt vises det til gjeldende veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune. Ved utførelse og kontroll skal det bare benyttes firmaer med godkjenning for aktuelt arbeid. Den respektive kommune kan i tillegg be om å få opplysning om personellets faglige bakgrunn, referanser m.v. Utstyr og materiell skal være i henhold til gjeldende norske standarder og normer. Leveransen skal oppfylle alle relevante EU-direktiver som Norge gjennom tilslutning til EØS-avtalen har forpliktet seg til å implementere i norsk lovverk. 3.1 Godkjenning og tillatelser Godkjente tekniske planer Før anleggsarbeider igangsettes skal det foreligge tegninger godkjent av den respektive kommunes veilysansvarlige. Slik godkjenning fritar ikke leverandøren for det hele og fulle ansvar for prosjektet. Eventuelle endringer underveis meldes skriftlig og skal også godkjennes av den respektive kommunes veilys-ansvarlig Graving i vei For arbeider i Skedsmo kommune skal graving i kommunal vei og gate utføres ihht. Instruks for gravearbeider i Skedsmo kommune. Det skal innhentes grave -/arbeidstillatelse på fastsatt skjema. Det kan hentes på internettadressen: eller rekvireres fra driftsavdelingen - Drift ute, Leiraveien 7. For arbeider i Lørenskog kommune skal graving i kommunal vei og gate utføres ihht Instruks for gravearbeider i Lørenskog kommune. Det skal innhentes Grave-/arbeidstillatelse på fastsatt skjema. Skjema rekvireres fra driftsavdelingen på Blåkollen. For arbeider på riks- og fylkesvei samt gang-/sykkelvei langs riksveier og fortau langs fylkesveier, må tiltakshaver innhente tillatelse fra Statens Vegvesen, Region øst. For graving i privat vei skal tillatelse fra de(n) som har ansvaret for veien foreligge, før arbeidet igangsettes. Ved kryssing av jernbane, riksvei, fykesvei, kommunal vei og private veier og anlegg, må det innhentes tillatelse fra den respektive anleggseier, før arbeidet igangsettes Arbeidsvarsling For arbeider på kommunale veier skal arbeidsvarsling leveres kommunen min. 14 virkedager før gravearbeider startes, dersom ikke annet er avtalt med den respektive kommunes veilys-ansvarlig. For arbeider på riks- og fylkesveier skal arbeidsvarslingsplan levers Statens vegvesen, Region øst etter nærmere avtale med Statens vegvesen. Side 7 av 12

8 Arbeidsvarsling skal utføres ihht. Håndbok 051 Arbeidsvarsling, Statens vegvesen (1987). Arbeidsvarsling i forbindelse med veilysarbeider utføres av leverandør. Leverandøren holder sperremateriell og skilter, og utfører sperring og skilting ihht. arbeidsvarslingsplan godkjent av de respektive kommune. Leverandøren sørger også for nødvendig trafikkdirigering, skilting av omkjøringsvei med mer, godkjent av den respektive kommune. Leverandøren utfører skriftlig varsling av berørte beboere, forretningsdrivende etc, som blir berørt av arbeidet, minimum to døgn før veilysarbeidene starter Grunneiererklæringer For veilysanlegg som ligger utenfor kommunal veigrunn, må det foreligge tinglyst erklæring fra grunneier som gir rett til å legge, drifte og vedlikeholde veilysanlegget(ene). Det må omfatte areal i tilstrekkelig bredde. 3.2 Varsling av anleggsarbeider Melding om anleggstart Før anleggsarbeider påbegynnes, må det minst tre virkedager i forveien innsendes melding til den respektive kommunes veilysansvarlig om anleggets start, dersom dette ikke allerede fremgår av det tidligere tilsendte materiale Øvrig varsling Ved større arbeider skal Arbeidstilsynet varsles, kfr. egne bestemmelser. 3.3 Inngrep på eksisterende anlegg Ved behov for avstengning ved fra-/tilkobling, styring av anlegg eller lignende skal den respektive kommunes veilys-ansvarlige kontaktes. Alle inngrep på eksisterende veilysanlegg skal være avtalt med den respektive kommunes veilys-ansvarlige og kommunens kontraktsfestede vedlikeholdsleverandør. Avtale skal gjøres på forhånd med mindre dette er regulert i gjeldende vedlikeholdskontrakt for veilysanlegg. 3.4 Varsling ved unormale forhold Dersom det ved gjennomføring av arbeid oppdages eller det oppstår unormale forhold på kommunenes eksisterende veilysanlegg, skal den respektive kommunes veilys-ansvarlige og kommunens kontraktfestede vedlikeholdsleverandør kontaktes omgående. 3.5 Egenkontroll Ansvarlig kontrollerende for utførelsen skal gjennomføre kontroll i henhold til godkjent kontrollplan og signere på at det er utført. Signert kontrollplan oversendes den respektive kommunes veilys-ansvarlig i Lørenskog kommune henholdsvis Skedsmo kommune. 3.6 Kommunenes tilsyn De respektive kommunes tilsyn foretas i form av inspeksjon på anleggstedet i form av stikkprøver. Ved ønske om tilsyn, skal den respektive kommunes veilys-ansvarlige ha min. 1 virkedags varsel. 3.7 Prøving og idriftsettelse All prøving og idriftsettelse av utstyr og anlegg må utføres i henhold til utstyrets og anleggets driftsforutsetninger. Utstyrsleverandørens skjemaer og anvisninger må følges under utførelse av prøve- og idriftsettelsesarbeidet. Ved prøving og idriftsettelse av utstyr/anlegg levert av annen entreprenør, utføres dette i samarbeid mellom utstyrsleverandør og utførende entreprenør. Entreprenøren pålegges ansvaret med å ta kontakt med eier av det eksisterende anlegg for en fullstendig funksjonskontroll og for terminering mot eksisterende anlegg. 3.8 Funksjonsprøving Entreprenøren skal gjennomføre tester for å demonstrere at de forskjellige kravene til systemet tilfredsstilles. Dette kapittelet spesifiserer det minimum av tester som skal utføres. Alle tester skal utføres etter testprosedyrer som entreprenøren utarbeider. Testprosedyrene skal oversendes byggherre og den respektive kommunes veilysansvarlige for godkjenning minst 4 uker før testen er planlagt utført. All prøving og innregulering av utstyr og anlegg må utføres iht. utstyrets/anleggets driftsforutsetninger. Utstyrsleverandørens skjemaer og anvisninger må følges under utførelse av prøve- og innreguleringsarbeidet. Side 8 av 12

9 Ved prøving og innregulering av utstyr/anlegg levert av annen entreprenør, og som er tilkoblet av elektroentreprenør, skal begge være tilstede under utførelse av prøve- og innreguleringsarbeidet. Byggherre skal gis mulighet til å være til stede, og skal varsles minst 1 uke før prøvene startes. Alle testprosedyrer skal som et minimum inneholde beskrivelse av: Formål med testen Omfang av testen Omgivelser og testbetingelser Forberedelse til testeren, nødvendig utstyr, fasiliteter og simuleringer Behandling av grensesnitt Testark som beskriver: Gjennomføring Forventet resultat Akseptkriterie Målt resultat Det legges spesielt vekt på testing av grensesnitt. Dersom dette ikke kan testes mot det reelle grensesnittutstyret, skal grensesnitt simuleres. Det er entreprenørens ansvar å fremvise resultater i overensstemmelse med bestillingen. En underkjennelse av de resultater som fremlegges kan således ikke fremsettes som krav for utsettelse av leveringsfristen. Etter at utstyret er ferdigstilt, skal det foretas funksjonstest. Følgende punkter skal kontrolleres under funksjonstest: Påsetting av spenning, innstilling av testing og vern Kontroll av funksjoner, herunder tenning, innstilling av armaturer mv. Kontroll av alarmer og forriglinger Det føres protokoll over alle tester og innstillinger. Feil, mangler og avvik registreres. Dersom testen avslører feil, mangler eller avvik, skal entreprenøren omgående utbedre disse uten omkostninger. Etter at entreprenøren har verifisert at anlegget oppfyller betingelsene satt til anlegget, skal det gjennomføres en komplett funksjonstest av hele anlegget, SAT (Site Acceptance Test). Denne testen utføres med byggherren tilstede. Det skal lages egen testprosedyre som oversendes byggherren for godkjenning 4 uker før testen startes. 3.9 Igangsetting for normal drift Anlegget skal settes i gang for normal drift, når samtlige tilhørende komponenter er på plass, kontrollert, prøvet og anlegget er justert for normal drift i henhold til spesifikasjonen. 4 OVERTAKELSE OG SLUTTDOKUMENTASJON 4.0 Kommunal overtagelse av veilysanlegg Overtakelse finner sted, når anlegget er igangsatt for normal drift og alle påpekte feil og mangler er rettet. Følgende prosedyre gjelder for kommunal overtakelse for drift og vedlikehold av veilysanlegg: Generelt Når leverandøren er forvisset om at anlegget fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse med kontraktens betingelser, skal han sende ferdigmelding til byggherren. Leverandøren og den respektive kommunes veilys-ansvarlig foretar så en ferdigbefaring med funksjonsprøving og kontroll av anlegget. Alt nødvendig utstyr som er nødvendig for kontrollen må stilles til rådighet av leverandøren. Utgifter må være innkalkulert i prisen. Leverandøren skal stille nødvendig montør- og/eller ingeniørhjelp til disposisjon under prøving og kontroll av anlegget, uten tillegg i prisen Forutsetninger for kommunal overtagelse Søknad om kommunal overtakelse av drift og vedlikehold av veiysanlegg sendes den respektive kommune; Lørenskog kommune, tekniske tjenester henholdsvis Skedsmo kommune, teknisk sektor. Søknaden med Side 9 av 12

10 bemerkninger og innstilling forelegges miljø og samferdselsutvalget i Lørenskog kommune, som treffer bindende vedtak i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandøren må, evt. gjennom sin entreprenør, oppfylle forpliktelser i garantitid etter NS 3430 eventuelt NS 8405, jamfør pkt. 2.3 i veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune (Juli 2003). Veilysanlegg må inngå som en naturlig del av kommunens anlegg. Private og offentlige veilysanlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende kommunale krav overtas ikke. Anlegget(ene) må være tilstrekkelig dimensjonert, utført og godkjent etter gjeldende bestemmelser. Før overtakelse forutsettes det dessuten at anlegget er besiktiget og at det er utført foreskreven funksjonskontroll. Feil og påviste mangler skal være rettet. Foreskrevne nummereringer og merkinger skal være montert. Ligger anlegget utenfor kommunal veigrunn, skal kommunens rett til anleggets beliggenhet og for drift og vedlikehold m.v. være sikret ved tinglyst erklæring. Erklæringen skal før tinglysing være godkjent av den respektive kommunes veilys-ansvarlig. Anlegget overtas vederlagsfritt. 4.1 Krav til Som-bygget - dokumentasjon For alle anlegg som skal overtas av kommunen kreves det at det foreligger Som bygget - dokumentasjon. Disse skal foreligge senest ved overtakelse, og skal vise / beskrive veilysanlegget slik det er utført, jamfør pkt Krav til FDV dokumentasjon Kvalitetssikret FDV-dokumentasjon skal leveres den respektive kommune før overtakelse i samsvar med denne prosedyre. All dokumentasjonen skal leveres i minimum 2 sett på papir og på CD - digitalt på det format den respektive kommune beskriver Opplæring Opplæringen skal innfri følgende krav: Sikre at den respektive kommunes driftspersonell har tilstrekkelig kunnskap til å drifte anleggene på en sikker og hensiktsmessig måte. Sørge for at den respektive kommunes personell blir fortrolig med systemet, og kjent med de mulighetene som ligger i det. Sørge for at den respektive kommunes driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta justeringer av brukerkonfigurasjonen. Sørge for at systemansvarlige får nok informasjon til å forestå den overordnede driften av systemet. Sørge for at den respektive kommunes driftspersonell får nok informasjon om anlegget slik at de selv kan foreta feilsøking og 1. hånds feilretting av anlegget. Sørge for at rutiner for vedlikehold og ettersyn blir forstått. I tillegg til kurs skal den respektive kommunes veilys-ansvarlig delta sammen med leverandørens personell i installasjons og testperioden. Leverandøren må tilrettelegge forholdene slik at perioden mellom avsluttet test og idriftsettelse kan benyttes til øving FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) Leverandøren skal ved overtagelsen levere en komplett dokumentasjon for materialer som er benyttet i bygget, samt instrukser for drift og vedlikehold. Side 10 av 12

11 Generelt Entreprenøren skal levere FDV-dokumentasjonen som spesifisert i denne beskrivelsen. Han er også ansvarlig for at eventuelle underentreprenører og leverandører leverer dokumentasjon ifølge de krav som er stilt. Det skal tas høyde for at en fremtidig driftsorganisasjon for anlegget, aktivt vil gjøre bruk av et EDB-basert verktøy for Forvaltning, Drift og Vedlikehold. All FDV-dokumentasjon som naturlig hører hjemme i et fremtidig EDB-basert system for Forvaltning, Drift og Vedlikehold, skal derfor overleveres ferdig registrert i en registreringsmodul tilhørende et kommersielt FDV-system. Valg av registreringsmodul skal før prosjektoppstart godkjennes av byggherren. Bruk av registreringsmoduler er motivert ut fra ønske om å forenkle arbeidet vedrørende produksjon av FDV-dokumentasjon, samt å sikre at FDV-dokumentasjonen blir organisert på en slik måte at den kan nyttiggjøres i en Forvaltning-, Drifts- og Vedlikeholdsfase. Entreprenørens FDV-ytelser er en del av den enkelte entreprise/leveranse og skal være likestilt med øvrige arbeider og ytelser i avtalen. Dette gjelder også i forbindelse med à konto-utbetalinger, sluttoppgjør og dagmulkt. Krav til papirbasert dokumentasjon FDV-dokumentasjonen skal bestå av en «Hovedinstruks» og en Dokumentasjonsdel. I tillegg til overlevering av FDV-dokumentasjon registrert på elektronisk format i en FDVregistreringsmodul, skal entreprenøren levere all dokumentasjon på papir basert format. Som en del av papirbasert dokumentasjon vil egnede standardrapporter fra registreringsmodul i EDB-system bli godkjent. Det skal leveres følgende dokumentasjon: Hovedinstruksen skal som et minimum inneholde en generell beskrivelse av anlegget, en funksjonsbeskrivelse og en beskrivelse av de enkelte anleggsdeler osv.. Den skal videre inneholde en oversikt over alle typer dokumentasjon i del 2 «Dokumentasjon»; herunder utstyrsleverandørinstrukser, reparasjonsanvisninger, brosjyremateriell osv. Hovedinstruksen skal inneholde en driftsinstruks. Denne skal som et minimum inneholde en oversikt og nødvendig beskrivelse av: instruks for drift av anlegget samt rutinemessige kontroller vedlikehold av utstyr Den skal videre inneholde: utstyr og instrumentliste adresselister for alle underleverandører materialliste med navn på utstyrsleverandør/produsent relevant innhold for anlegg Alle jobber skal være registrert iht. valgt kodeplan. Alle jobber skal beskrives, være knyttet til et utstyr og gis et jobbnummer. Det skal angis intervaller, type arbeidskategori og tidsanslag for ulike jobber. Dokumentasjonen for anlegget skal inneholde: Standard generell beskrivelse av hele systemet. Som et minimum skal denne beskrivelsen inneholde en generell beskrivelse av anlegget, kort funksjonsbeskrivelse, kort om de enkelte moduler osv. Instruks for daglig drift og rutinemessig vedlikehold og kontroll av utstyr Aktuelle momenter for anlegget All dokumentasjon herunder datablader skal være godkjent av den respektive kommunes veilys-ansvarlige før anlegget overtas. All dokumentasjon ønskes primært på norsk. Der dokumentasjon ikke forefinnes på norsk, kan engelsk aksepteres. 4.3 Frist for levering av dokumentasjon Frist for levering av FDV-dokumentasjonen avtales under kontraktsforhandlingene eventuelt ved godkjenning av veilysplaner. Side 11 av 12

12 4.4 Ferdigbefaring Dersom veilys-anlegget ønskes overtatt av den respektive kommune, plikter byggherren å be om ferdigbefaring av anlegget, eller deler av dette så snart anlegget anses ferdig, og før det tas i bruk. Representanter fra leverandøren samt de respektive kommunes veilys-ansvarlige skal innkalles til ferdigbefaringen. Leverandøren setter opp rapport fra ferdigbefaringen. Ved kommunale anlegg, som utføres i egen regi, sørger byggeleder for ferdigbefaring med veilys-ansvarlig i den respektive kommune. Før ferdigbefaringen skal leverandøren kontrollere at tegningene er fulgt. Avviker tegningene fra godkjente/reviderte tegninger/dokumentasjon, skal reviderte tegninger/dokumentasjon innsendes før ferdigbefaringen. Avvik som er registrert i byggefasen framlegges ved ferdigbefaringen. Til ferdigbefaringen skal forøvrig all dokumentasjon av anlegget foreligge som som bygget -dokumentasjon, protokoll fra prøving av trekkerør og påsetting av strøm. Innkalling til ferdigbefaring skal skje skriftlig fra leverandør med minimum en ukes varsel. Samsvarserklæring i henhold til NEK 400 innsendes normalt den respektive kommune samtidig med innkalling til ferdigbefaring. Alternativt kan det avtales innsendelse ved sluttfaktura. 4.5 Overtakelsesforretning Etter ferdigbefaring og utbedring av feil og mangler iht, pkt 5.0 Vedlegg, nr. 5.3, innkaller leverandøren den respektive kommunes veilys-ansvarlige til overtakelsesforretning. Overtagelsesforretning føres på eget skjema fra Lørenskog kommune henholdsvis Skedsmo kommune etter retningslinjene i NS I tilfeller der veilysanlegget inngår i vei-, vann eller avløpsanlegg skjer overtakelsesprosedyren, når de samlede anleggene er i orden. 4.6 Ferdigattest og garantier Ferdigattest og melding om at den respektive kommune har overtatt veilysanlegget vil bli gitt, når anlegget er funnet fritt for mangler og etter utløp av garantiperioden. Garantier fra leverandøren/ansvarlig foretak for utførelse må overføres til den respektive kommune eller formidles via tiltakshaver i reklamasjonstiden. Garantitiden skal være minimum 3 år i henhold til NS 3430 / 8405, jamfør pkt. 2.3 i veilysnorm for Lørenskog kommune og Skedsmo kommune (Juli 2003). 5 VEDLEGG 5.1 Prosjektskjema for veilysanlegg 5.2 Sjekkliste ved tilsyn og befaring av veilysanlegg 5.3 Referat fra ferdigbefaring / garantibefaring 5.4 Protokoll fra overtakelsesforretning Side 12 av 12

13 PROSJEKTSKJEMA FOR VEILYSANLEGG Anlegg Byggherre Entreprenør Opprettet dato: Revisjons nr. Endret dato: Nr. Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Mottatt/utført Kontrollert Kommentar 1.0 Planer og prosjektering 1.1 Kompetanse Kontroll av prosjekterendes kompetanse 1.2 Forberedende planer Avklare behov 1.3 Planer med mer Minimum 2 sett på papir og 1 cd I-tegning N-tegning Spesifikasjoner på materiell Lysberegning Kortslutningsberegning Kabelplaner Merking av materiell Kumtegninger Stikningsdata 1.4 Befaringer Evnt. forhåndsbefaring Referat 1.5 Godkjenning av planer Godkjenning ved kommunens Side 1 av 3

14 veilysansvarlig 1.6 Endringer av planer Revisjoner Nr. Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Mottatt/utført Kontrollert Kommentar 1.7 Fremdriftsplan 1.8 Planer for Diverse dokumenter gjennomføring 1.9 Anleggsstart Melding til kommunen 2.0 Utførelse Godkjenning og 2.1 tillatelser Igangsettingstillatelser Gravetillatelser Arbeidsvarsling Grunneiererklæring 2.2 Varsling av arbeider Lednings-og kabeleiere Kommunen Øvrig varsling 3.0 Kontroll og tilsyn 3.1 Varsling ved unormale forhold 3.2 Egenkontroll 3.3 Kommunens tilsyn 3.4 Funksjonsprøving 3.5 Igangsetting 4.0 Overtakelse og sluttdokumentasjon 4.1 Generelt Ferdigmelding Samsvarserklæring 4.2 Funksjonskontroll Spesielle kontrollpunkter Side 2 av 3

15 Nr. Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Frist Mottatt/utført Kontrollert Kommentar 4.3 Brukstillatelse 4.4 Som bygget dokumentasjon 4.5 FDV-dokumentasjon 4.6 Ferdigbefaring - Befaringsrapport 4.7 Overtakelsesforretning 5.0 Etterarbeid (Reklamasjoner) - Protokoll 6.0 Tilleggsarbeid - Protokoll 7.0 Garantibefaringer År 1 År 2 År Ferdigattest - Attest Side 3 av 3

16 SJEKKLISTE VED TILSYN OG BEFARING AV VEILYSANLEGG Anlegg Byggherre Entreprenør 1. FORDELING Nr Aktivitet Ja Nei 1.1 Har overlastvern rett kapslingsgrad 1.2 Er selektivitet ivaretatt 1.3 Forutsatt effektbryter: Er innstilling riktig termisk og momentan 1.4 Er vern tilpasset kabelens strømføringsevne 1.5 Er kursfortegnelse montert 1.6 Er alle deksler montert slik at det ikke finnes berøringsfare 1.7 Er tilkoblinger foretatt med riktig moment 1.8 Er alt godt tilskrudd 1.9 Er det gjort klart for måling 1.10 Er fordeling merket med nominell spenning 1.11 Er sikringsskap, fordelingsskap låst Ikke aktuelt Kommentar 2. JORDING Nr Aktivitet Ja Nei 2.1 Lagt og tilkoblet utjevningsforbindelse 2.2 Jordelektrode montert Ikke aktuelt Kommentar 3. ANLEGG Nr Aktivitet Ja Nei 3.1 Grøftetrasè iht. norm 3.2 Rørkryssing iht. norm/krav 3.3 Trekke-/kabelvernrør iht. norm 3.4 Kontroll av kabelvernrør Ikke aktuelt Kommentar Side 1 av 3

17 3.5 Lyttebånd lagt iht. norm 3.6 Nummerering av rør gjennomført 3.7 Kabelkummer ihht norm 3.8 Innføring av kabelrør i kum iht. norm 3.9 Kabelplan utarbeidet 3.10 Kabelgrøfter, beliggenhet, istandsatt 3.11 Kabel godkjent for å ligge i bakken 3.12 Kabel med nok overdekking (800 mm) 3.13 Kabel beskyttet 1,5 m over bakkenivå 3.14 Fundament. Godkjent type, fundamentert 3.15 Master justert (loddrett) 3.16 Master, plassering ift. grøft 3.17 Armaturer justert (vinkel, tilting) 3.18 Deksler montert på master 3.19 Merking utført (armaturer) 3.20 Utstyret funksjonsprøvd 3.21 Forutsatt 400 v-anlegg: Master merket 3.22 Har elektrisk utstyr korrekt kapslingsgrad 3.23 Styringssystem montert og testet 4. TN SYSTEM Nr Aktivitet Ja Nei 4.1 Er N, PE og PEN leder korrekt merket 4.2 Er PEN leder riktig dimensjonert 4.3 Er fordeling merket med nominell spenning 4.4 Er N, PE og PEN korrekt adskilt 4.5 Er N, PE og PEN adskilt i mast/fordeling Ikke aktuelt Kommentar Side 2 av 3

18 5. MÅLING, PRØVING Nr Aktivitet Ja Nei 5.1 Isolasjonsresistansen for installasjonen i Mohn 5.2 Måling av minste kortslutningsstrøm i kursen 5.3 Funksjonsprøving 5.4 Kontroll av utstyr og vern Spenningssystem: 5.5 IT 5.6 TN-C-S 5.7 TN-S 5.8 TT Ikke aktuelt Kommentar 6. ANDRE FORHOLD Nr Aktivitet Ja Nei Ikke aktuelt Kommentar.. Sted. Dato.. Sign. byggherre Sign. veilysansvarlig i kommunen Side 3 av 3

19 LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER REFERAT Anlegg: Sak: "[Klikk her, og skriv inn anleggsnavn]" Ferdigbefaring/.-års garantibefaring Sted: [Klikk her, og skriv inn møtested] Dato: [møtedato] Uke: [ukenr.] Referent: Neste møte: [Klikk her, og skriv inn navn på referent] [Klikk her, og skriv inn når og hvor neste møte finner sted] Dato: [Dagens dato] Vedlegg: [Klikk her, og skriv inn nr. og beskrivelse på eventuelle vedlegg] Firma: Navn: Fork. Til stede Referat Innkalles Telefaks E-post Generelt: Tilleggsarbeider/ reklamasjonsarbeider som er beskrevet bak skal utføres i løpet av uke [ukenr.], mellom [dato] og [dato]. Kvitterte lister på utførte arbeider oversendes den respektive kommunes veilysansvarlig innen [dato]. NB! Det skal i referatet konkluderes med om kontraktarbeidet er overtatt eller ikke. Det skal også henvises til overtakelsesprotokoll. Dato: Saksbehandler: Side 1 av 2 Filnavn og bane: O:\2003\Eksterne\ Veilysprosedyre. Skedsmo og Lørenskog kommuner\3. Veilysprosedyre\Versjon_Aksept\0_LK_Komplett_Veilysprosedyre.doc

20 LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Pkt. Lokalisering/Beskrivelse av tilleggsarbeider/reklamasjonsarbeider BH Betales av ENT Meldt dato Utført dato Sign. Fremdrift uke Side 2 av 2

21 LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER PROTOKOLL FOR OVERTAKELSESFORRETNING Basert på NS 3434 Veilysprosjekt: Veinr: Byggherre: Entreprenør: Veiparsell: Entreprise: Deltakere på forretningen: Firma: Kontrakt av: Kontraktssum (inkl. mva.) Entreprenørens ferdigmelding, NOK: brev av: Basert på kontraktsbestemmelser i NS.... Arbeider som ikke er godkjent framgår av ferdigbefaringsrapport datert:., bestående av sider Ført av:. Entreprenørens eventuelle forpliktelser vedr. myndighetsgodkjennelser/dokumentasjoner:.. Påpekte feil og mangler skal være rettet innen: Veilysanlegget overtas vederlagsfritt fra: bortsett fra mangler/gjenstående arbeider med frister som angitt i dette dokuimentet. Tilbakeholdt beløp: NOK for utbedring av feil og mangler. Kfr. vedlagte notat datert:.. Tilbakeholdt beløp utbetales først når alle feil og mangler er utbedret, og skriftlig bekreftelse på dette fra entreprenøren foreligger. Garantiselskap: Garantitid: år Garantitiden løper fra dato: Garantibeløp: 1. år NOK.. 2. år NOK.. 3. år NOK.. Spesielle garantiforhold: Del(er) av kontrakten som ikke omfattes av denne overtakelse: Tidsfrist for ferdigstillelse av dette er fastsatt til: Evt. dagmulktbelagt forsinkelse, kfr. vedlagte notat datert: Faktura for sluttoppgjør skal foreligge innen: Dagmulkt NOK skal trekkes fra i sluttoppgjøret (inkl mva) Dato: Side 1 av 2

22 LØRENSKOG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER Anmerkning: Partene er enige om at den utførte entreprise ikke er beheftet med vesentlige feil og/eller mangler og overtakelse bekreftes hermed. Dette dokumentet med beskrevne og vedlagte dokumentasjoner er utferdiget i tre eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt sett. Sted:. Dato:... Entreprenør: Byggherre: Kommune / anleggseier: Navn Navn.. Navn Firmanavn Firmanavn Firmanavn Kopi til: Rådgiver Byggeleder Andre Dato: Side 2 av 2

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE

VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE VEINORM FOR FROLAND KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE

VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE VEINORM FOR ARENDAL KOMMUNE 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Gyldighetsområde Normen gjelder for alle veianlegg som det forutsettes at kommunen skal ha vedlikehold av. Normen skal inngå som bilag til en

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013

UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR VESSØYHEIA 15.01.2013 Mellom Vessøya AS, foretaksnr. 895459232, heretter kalt utbyggeren, og Grimstad kommune, er det inngått følgende avtale om opparbeidelse av boligfelt. 1. GEOGRAFISK

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Kommunalteknisk norm. Del 2 Overtakelsesforretning. Vedtatt 17.12.15 Sak 15/1387

Kommunalteknisk norm. Del 2 Overtakelsesforretning. Vedtatt 17.12.15 Sak 15/1387 Kommunalteknisk norm Del 2 Overtakelsesforretning Vedtatt 17.12.15 Sak 15/1387 Overtakelsesforretning er en skriftlig prosess mellom Jevnaker kommune og tiltakshaver. Dette dokumentet Overtakelsesprotokoll

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser

Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C. Kontraktsbestemmelser Sandnes Videregående Skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL C Kontraktsbestemmelser 1 Tilbudsdokumentasjon 04.04.2013 KE Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Rogaland

Detaljer

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet

GRAVING I TRAFIKKAREALER. Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet GRAVING I TRAFIKKAREALER Søkeprosessen om gravetillatelse og utføring av arbeidet 0. INDEKS 1. GENERELLE BESTEMMELSER 2. SØKNAD 3. BEHANDLING 4. ARBEIDETS UTFØRELSE 5. FORLENGELSE 6. FERDIGMELDING 7. GEBYRENE

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON PROSJEKTNAVN: Renovering pumpestasjoner/overløp - Maskin KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON Sluttdokumentasjon skal foreligge senest 14 dager før ferdigbefaring. Manglende sluttdokumentasjon regnes som en vesentlig

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen.

UTBYGGINGSAVTALE. 2.2. Kommunen har ikke ansvar utover det som fremgår av denne avtalen. UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Lyngdal handelspark AS (senere kalt utbygger) NO 995 671 115 MVA og Lyngdal kommune (senere kalt kommunen) NO 946 485 764 MVA er det inngått følgende avtale vedrørende

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

AVTALE OM STØYTILTAK

AVTALE OM STØYTILTAK AVTALE OM STØYTILTAK Prosjekt nummer 150035 Ephorte nummer: Kontraktsnummer: 1. PARTENE Tiltakshaver Navn: Organisasjonsnr: Staten v/forsvarsdept v/forsvarsbygg 975 950 662 Adresse: Pb 405 Sentrum, 0103

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Forslag til avtale pr 8.4.14

Forslag til avtale pr 8.4.14 UTBYGGINGS-/REFUSJONSAVTALE Forslag til avtale pr 8.4.14 for vei mellom Bjørklundveien og Lamarktunet med tilhørende gang-/ sykkelvei/fortau, gatebelysning og komplett VA-anlegg mellom Sortland kommune

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane

Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Rehabilitering lysanlegg Vadmyra kunstgressbane Kravspesifikasjon Entreprise for rehabilitering av lysanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Pkt. Tekst Side 1. Organisering av prosjektet 1.1. Orientering om

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn

Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn Side 1 av 1 Søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn Etter bestemmelsene i Vegloven, 32 og 57, og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig

Detaljer

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift Ved advokat/ partner Harald Fosse E post: hafo@grette.no Telefon: 22 34 00 00 Mobil: 95 16 70 85 Tidevannssonen Idyll Katastrofe 2

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag del 1

Konkurransegrunnlag del 1 Konkurransegrunnlag del 1 Strandvegen 8 - Kontrakt for levering av nytt utendørs ventilasjonsaggregat med tilhørende arbeider: Luftbehandlingsanlegg Elektrotekniske arbeid Rørtekniske arbeid INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98 Sonegrensebryter Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING... 3 2.1 Krav til leverandør... 3 2.1.1 Erfaring... 3 2.1.2 CV på nøkkelpersonell... 3 2.2 Framdriftsplan... 3 2.3 Tilgjengelighet... 3

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 BYGGELEDELSE FOR PROSJEKT INNSEILING OSLO Avtale med bilag (kravspesifikasjon m.v.) 1 AVTALE OM KJØP AV Byggledelse mellom [Kystverket] og [Leverandør] (heretter kalt Kunden)

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt:

Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: Generelle bestemmelser Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Regelverkets enkelte deler...2 2 GYLDIGHET...3 2.1 Unntak...3 3 NORMGIVENDE REFERANSER...4 4 KRAV TIL KOMPETANSE...5 4.1 Utbyggingskompetanse...5

Detaljer

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken

TOTALENTREPRENØR YTELSESBESKRIVELSE FOR. Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken YTELSESBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRENØR Prosjektnr: Prosjektnavn: HI Matre, Forlengelse rør Kvernhusbekken Dato: 2015-10-28 Saks- og dokumentnr: 201502129 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

DETALJERTE KRAV FOR DOKUMENTASJON

DETALJERTE KRAV FOR DOKUMENTASJON DETALJERTE KRAV FOR DOKUMENTASJON 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: Del 1 KRAV TIL UTARBEIDELSE OG LEVERANSE AV FDV DOKUMENTASJON I BYGGENTREPRISER OG PROSESSANLEGG Del 2: KRAVSPESIFIKASJON FOR FDV-DOKUMENTER,

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum

Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Forslag til utbyggingsavtale for Frogner Sentrum Datert 03. 06. 2014. Vedtatt av Sørum kommune den. Kommunestyresak 1. Generelt For denne avtalen gjelder de samme definisjoner som gis i plan- og bygningsloven

Detaljer

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2

U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 121012 U TBYGGI N GSAVTALE FOR TEKNI SK I N FRASTRUKTU R FOR JEN S WI LH ELM SEN S GATE 3 H ELSEH U SET 2 DEL l mellom FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNI SK DRIFT 09 HELSEHUSET FREDRIKSTAD 2 AS org nr 912367010

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument

B Tilbudsregler B Tilbudsregler. Funksjonskontrakt med oppstart Side 1 av 5. Fellesdokument B Tilbudsregler 2007-05-24 Side 1 av 5 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: 01.2017 Innhold 1 Innledning... 2 2 Generelt... 2 2.1 Formål... 2 2.2 Retningslinjer, normer, instrukser mv.... 2 2.3 Kvalifikasjoner... 2 3 Leveransen... 2 3.1 Nettselskapets ansvar... 3 3.1.1 Melding

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom Oppdragsgiver (heretter kalt byggherren) og.. (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr: om Flerbrukshall og næringbygg for idrettsrealtert næring -

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN

Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Totalentreprisekontrakt baser på NS 3431 Vannforsyning og trykkavløpssystem for helårsdrift for fritidsboliger i Østre og Vestre FARATANGEN Avtaledokument (Basert på NS 3431, 2. Utgave september 1994 med

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune. ved nyanlegg og utbedring

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune. ved nyanlegg og utbedring Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune ved nyanlegg og utbedring 2012 1 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Aktører og definisjoner... 3 1.3 Virkeområde... 3 1.4 Rettskilder... 4 2 Planlegging av

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune

Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune Funksjonskrav til veglys i Bergen kommune ved nyanlegg og utbedring 2012 Revidert versjon gjeldende fra 1.7.2014 1 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Aktører og definisjoner... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer