Ny Rv. 715 Vanvikan - Olsøy Leksvik og Rissa kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny Rv. 715 Vanvikan - Olsøy Leksvik og Rissa kommuner"

Transkript

1 Ny Rv. 715 Vanvikan - Olsøy Leksvik og Rissa kommuner Planprogram Leksvik Rissa Fosenvegene Region midt Dato:

2 Forord Leksvik kommune, Rissa kommune og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for Rv. 715 Vanvikan Olsøy gjennom Leksvik (Nord-Trøndelag fylke) og Rissa kommune (Sør-Trøndelag fylke). Kommunene er planmyndighet, og Statens vegvesen er tiltakshaver for planen. Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet og beskriver et program for arbeidet som skal lede fram til kommunedelplan og konsekvensutredning med anbefaling av trasé for ny Rv. 715 Vanvikan Olsøy. Forslaget til planprogram har vært til offentlig ettersyn i 6 uker i perioden 19. november januar 2008, og ble samtidig sendt på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Innkomne uttalelser er vurdert og ivaretatt i fastsatt program. Leksvik og Rissa kommuner, som ansvarlig myndighet, har fastsatt endelig planprogram. Leksvik kommune, vedtatt dato: Rissa kommune, vedtatt dato: Kopi av fastsatt planprogram blir sendt til alle som har avgitt uttalelse til forslaget til planprogram. Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 Molde E-post: Statens vegvesen v/ Anne Karin Skjeflo E-post: Tlf: Leksvik kommune v/hans Killingberg E-post: Tlf: Rissa kommune v/ Siri Vannebo E-post: Tlf: Side 2

3 Innhold Forord 2 Innhold 3 1 Lovgrunnlag og formål Lovgrunnlag Formålet med planprogrammet Prosjektets formål og mål 4 2 Bakgrunn Dagens situasjon Forhold til annen planlegging 5 3 Omfang av planarbeidet Vegstandard Trafikkanalyse Tekniske forhold Alternative traseer for ny veg 6 4 Konsekvensanalyse Metodikk Prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Lokale virkninger Sammenstilling og vurdering 10 5 Statens vegvesens anbefaling 10 6 Organisering og planprosess Organisering og framdriftsplan Informasjon og medvirkning 11 Vedlegg 12 Kart over planområdet med alternative traseer for ny Rv Beskrivelse av tilleggskartlegging av vilt og naturtyper, datert Side 3

4 1 Lovgrunnlag og formål 1.1 Lovgrunnlag Planlegging av ny Rv. 715 Vanvikan Olsøy vil skje etter 9.4 i plan- og bygningsloven, dvs. Statens vegvesen utarbeider og fremmer planen i samarbeid med kommunene. Forskrift for konsekvensutredninger av 1. april 2005 krever at kommunedelplanen skal behandles etter forskriften, og at det skal utarbeides et planprogram. Planen kommer inn under forskriftens 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen skal gjennomføres. 1.2 Formålet med planprogrammet Formålet med planprogrammet er å: redegjøre for formål og mål med prosjektet redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet beskrive alternative traseer for ny veg, som skal utredes beskrive problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode beskrive organisering og framdrift i planarbeidet beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet 1.3 Prosjektets formål og mål Rv. 715 er hovedveg mellom Trondheim og store deler av Fosenhalvøya. Vegen har delvis dårlig standard både geometrisk og bæreevnemessig, og stedvis nedsatt fartsgrense på grunn av randbebyggelse. Formålet (hensikten) med prosjektet er å bidra til raskere og tryggere kommunikasjon internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim, spesielt for å stimulere videre vekst i næringslivet på Fosen. Det konkrete målet med prosjektet er å få en ny veg mellom Vanvikan og Olsøy med høy framkommelighet og sikkerhet, som gir lavere transport- og ulykkeskostnader. 2 Bakgrunn 2.1 Dagens situasjon Bompengepakken Fosenvegene Rv. 715 Vanvikan Olsøy er blant de strekningene som er høyest prioritert i den foreslåtte bompengepakken Fosenvegene Planområdet Planområdet ligger på Fosen, på grensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylke, i Leksvik og Rissa kommuner. Planområdet strekker seg fra Vanvikan i sør til Olsøy i nord og Rv. 715 i Side 4

5 vest og Fv. 82/155 i øst. Landskapet er dominert av kupert terreng med dyrket mark, myr og fjellpartier Vegens funksjon Strekningen mellom Vanvikan og Olsøy er ca 29 km lang og vegen er hovedforbindelsen mellom Trondheim og de ytre og nordre deler av Fosen. Dagens riksveg har mange direkte avkjørsler, som i hovedsak er bolig og driftsavkjørsler fra randbebyggelsen. Det store antallet avkjørsler resulterer i lange strekninger med redusert fartsgrense Trafikkmengder Strekningen har en trafikk på kjøretøy/døgn, og av denne utgjør tungtrafikken bortimot 10 pst. Trafikken er en blanding av lokal- og fjerntrafikk. En stadig større andel av fjerntrafikken velger Fv. 82/155 på østsiden av Storvatnet fordi denne er kortere enn riksvegen og bare ca 2,5 km av vegen har redusert fartsgrense. Fylkesvegen har imidlertid dårlig stigningsforhold, kurvatur og bæreevne, og er ikke dimensjonert for å ta denne økende trafikken Trafikksikkerhet På Rv. 715 er det i perioden registrert 23 ulykker, med følgende konsekvenser: 1 drept, 4 alvorlig skadde og 18 lettere skadde. På Fv. 82/155 er det i perioden registrert 6 ulykker, med følgende konsekvenser: 1 alvorlig skadd og 5 lettere skadde Grunnforhold I planområdet finnes områder med kvikkleire. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet egne sonekart som viser områder med risiko for leirskred, med ulike fareklasser. Deler av eksisterende veger er bygd på myr, noe som har medført svikt i grunnen og hyppige telehiv langs deler av vegen. 2.2 Forhold til annen planlegging Her er vist en oversikt over planer og retningslinjer som har betydning for tiltaket. Nasjonal transportplan Prosjektet er ikke prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden Kommuneplan Rissa kommune har igangsatt arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Gjeldende plan ble vedtatt i Kommuneplanenes arealdel for Leksvik kommune ble vedtatt i Leksvik kommune har satt i gang arbeid med en arealbruksplan for Vanvikan. Side 5

6 Reguleringsplaner Både i Rissa og Leksvik kommune berøres vedtatte reguleringsplaner av trasealternativene i planprogrammet, og kan dermed bli berørt av det endelige trasevalget. Kommune Navn Vedtaksdato Vedtatt av Rissa Bilopphuggeriet Ålmosetra Kommunestyret Rissa Leira Kommunestyret Leksvik Omundvågen Kommunestyret Leksvik Skarsaune hyttefelt Fylkesmannen Leksvik Skavelmyra industriområde Kommunestyret 3 Omfang av planarbeidet 3.1 Vegstandard Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming, skal legges til grunn for vegutformingen. Vegen skal bygges etter dimensjoneringsklasse H2 Andre hovedveger. H2 har vegbredde 7,5 meter, Ådt og fartsgrense 80 km/t. Som en del av planarbeidet skal det vurderes tiltak på det tilstøtende vegnettet. Behovet for gang- og sykkelveger, miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak og tilknytning for driftsveger skal spesielt vurderes. 3.2 Trafikkanalyse Det skal gjøres en trafikkanalyse som viser endringer i trafikken som følge av tiltaket for alle alternative traseer for ny veg. Det skal utarbeides prognose for trafikken for alternativene fra et antatt åpningsår. 3.3 Tekniske forhold Det skal gis en teknisk beskrivelse av alternative traseer. Denne skal inneholde en kartlegging/vurdering av geotekniske, geologiske, vassdragstekniske, som ras og flom, eksisterende og planlagte høyspentlinjer, kraftverk, kommunaltekniske anlegg etc. og andre forhold som kan ha stor innvirkning på kostnadene ved prosjektet. Det skal gjøres en vurdering av vegstatus i ettertid for de ulike veglenkene som inngår i prosjektet. 3.4 Alternative traseer for ny veg For å enklere kunne sammenligne alternativene er det laget to delstrekninger: Delsterkning A: Vanvikan Keiserås Delstrekning B: Keiserås Olsøy På strekning A er det to alternativ og på strekning B er det tre alternativ, i tillegg til dagens vei. Alternativene er vist på vedlagte kart. Delstrekning A 0-alternativet 0-alternativet er et sammenligningsalternativ og gjelder for begge delstrekninger. 0- alternativet skal være en beskrivelse og analyse av hvordan forholdene på og langs Side 6

7 eksisterende veg vil utvikle seg dersom prosjektet ikke blir gjennomført. Vedtatte tiltak som vil bli gjennomført uavhengig av dette prosjektet inngår i 0-alternativet. A1 Utberinger langs eksisterende veg med vurdering av forbikjøringsfelt opp Vanvikbakken. A2 Ny trase vest for Bjillkudalen og vest forbi Skavlmyra industriområde, som det kan bli aktuelt å utvide. Herfra langs eksisterende veg til Keiserås. Delstrekning B B1 Eksisterende riksveg med noe utbedring og omlegging. I de sonene med størst avkjørselstetthet, og hvor det i dag er redusert fartsgrense, legges vegen i ny trase utenom bebyggelsen. B2 Alternativet følger i hovedsak Fv. 82/155 på østsiden av Storvatnet. Det er behov for utbedring av vertikal- og horisontalkurvatur for å tilfredsstille kravet til hastighet. Tilslutning til Olsøy skjer i ny trasé fra toppen av Skolaskaret. B3 Linja følger eksisterende riksveg fram til fylkesgrensen. Herfra bygges helt ny veg på vestsiden av Storvatnet fram til Staurset. Videre fram til Olsøy langs eksisterende riksveg. 4 Konsekvensanalyse 4.1 Metodikk Konsekvensanalysen skal gjennomføres så detaljert som nødvendig for valg av trasé. Den skal utarbeides i henhold til Statens vegvesen håndbok 140 Konsekvensanalyser. Konsekvensene av tiltaket deles inn i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. I konsekvensanalysen skal alle alternativer vurderes opp mot nullalternativet. Nullalternativet er et sammenligningsalternativ og skal være en beskrivelse og analyse av hvordan forholdene på og langs eksisterende veg vil utvikle seg dersom prosjektet ikke blir gjennomført. Vedtatte tiltak som vil bli gjennomført uavhengig av dette prosjektet inngår i nullalternativet. Dette alternativet brukes også som referanse når effekter og konsekvenser av de ulike alternativene skal vurderes og sammenstilles. Det skal vurderes konsekvenser for de tema (prissatte og ikke-prissatte) som er beskrevet i kapittel 4.2 og 4.3. For hvert tema skal influensområdet defineres. Det skal legges vekt på at analysen skal være mest mulig kortfattet og beslutningsrelevant. For både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal egenskaper, effekter og konsekvenser for de ulike tema illustreres med skisser, bilder, fotomontasjer mv. der dette er hensiktsmessig. Fysiske inngrep i anleggsperioden, samt midlertidige og varige deponiområder som er direkte relatert til tiltaket, skal inkluderes i konsekvensanalysen. Side 7

8 Avbøtende tiltak skal vurderes og kostnadsberegnes. Dersom effekten av eventuelle avbøtende tiltak inkluderes i konsekvensanalysen, skal også kostnadene ved disse tas med i investeringskostnadene. 4.2 Prissatte konsekvenser Metodikk For beregning av prissatte konsekvenser skal EFFEKT 6.21 benyttes. Alternativenes netto nytte og netto nytte/kostnadsforhold beregnes i henhold til Statens vegvesen håndbok 140. Trafikant- og transportbrukernytte Det skal for alle alternativer beregnes endringer i kostnads- og nyttekomponenter for ulike trafikantgrupper. Endringer i transportkostnader for næringslivet skal også beregnes. Operatørnytte Det skal for alle alternativer beregnes endringer i kostnader og inntekter for aktuelle operatørselskaper (kollektivselskaper, m.fl.). Budsjettvirkning for det offentlige Det skal utføres beregning av investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader. Kostnadsoverslaget for investeringskostnadene skal utarbeides ved hjelp av ANSLAG. Kostnadsoverslaget skal også omfatte nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt vegnett. Kostnadsoverslag for de enkelte alternativene skal ligge innenfor en usikkerhet på maksimalt +/- 25 pst. Ulykker Samfunnskostnader av forventede trafikkulykker beregnes. Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen for de ulike alternativene. Endringer i antall ulykker beregnes og beskrives. Støy og lokal forurensning Det skal gjøres en beregning og vurdering av endringer i støy og luftforurensning for alle alternativene. Restverdi Restverdien for de ulike alternativene skal beregnes. Restverdien uttrykker investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Skattekostnad Det skal beregnes skattekostnad for den delen av tiltaket/alternativene som finansieres over offentlige budsjett. Skattekostnaden er kostnaden ved å finansiere et tiltak over det offentlige budsjettet. Nytte/kostnadsanalyse Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene beregnes i form av netto nytte/kostnadsforholdet ved de ulike alternativene. Side 8

9 4.3 Ikke-prissatte konsekvenser Metodikk Metodikken for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesen håndbok 140 er bygd opp i tre trinn: Verdier i planområdet beskrives for de ulike utredningstemaene Effekten av tiltaket/alternativene (omfanget av konsekvenser) for de ulike aktuelle utredningstema kartlegges og beskrives Ved å sammenstille verdi og omfang fastsettes konsekvensenes betydning For alle alternativene innenfor hvert utredningstema skal konsekvensene presenteres i en nidelt skala som går fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Landskapsbilde Temaet omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet, sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelsen). Nærmiljø og friluftsliv Temaet omfatter opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritid med sikte på miljøforandring, mosjon, rekreasjon og naturopplevelse, så vel i nærmiljøet som i skog og mark. Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av berørt område. Barrierevirkninger og arealforbruk, som følge av tiltaket, skal vurderes i forhold til bebyggelse og fritidsaktiviteter. Endringer i støy og lokal luftforurensing og støv/skitt fra vegtrafikken behandles som del av prissatte konsekvenser. Naturmiljø Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet til de enkelte naturtypene. Det er viktig å vurdere den samlede effekt av veganlegget sett i sammenheng med annen regional infrastruktur og barrieredannere i området. Rissa kommune har kartlagt vilt og biologisk mangfold i hele kommunen (fra 2002). Leksvik kommune har kartlagt områder for rådyr og elg. De har også en naturtypekartlegging fra ca 10 år tilbake. Det skal gjennomføre supplerende undersøkelser for å fange opp endringer. Tilleggskartleggingen for vilt skal gjennomføres etter metodikken i Viltkartlegging, DNhåndbok 11-96, revidert i Årstidsvariasjonene dekkes opp ved bruk av lokalkunnskap. Tilleggskartlegging for naturtyper skal gjennomføres etter metodikken i Kartlegging av naturtyper, DN-håndbok 13-99, revidert i I vedlegg datert er tilleggskartleggingen beskrevet. Kulturmiljø Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537), nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innen planområdet. Side 9

10 Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. Naturressurser Temaet omfatter blant annet jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet og både de direkte og indirekte virkninger. Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. Konsekvenser i anleggsperioden Konsekvenser i anleggsperioden omfatter lokale ulemper som følge av anleggsarbeid i området. Bare kortsiktige virkninger skal tas med her. De langsiktige virkninger kommer inn under de øvrige tema. 4.4 Lokale virkninger Det skal utredes konsekvenser for handel og privat virksomhet, langs dagens rv. 715, som vil bli direkte berørt av en vegomlegging. 4.5 Sammenstilling og vurdering Sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal utføres etter prinsipper gitt i Statens vegvesen håndbok 140. Sammenstillingen skal legge vekt på å synliggjøre ulike egenskaper ved alternativene på en slik måte at det er mulig å sammenligne konsekvensene både for enkelttema og samlet for alternativene. Det skal redegjøres for i hvilken grad alternativene sikrer oppnåelse i forhold til målet for prosjektet. 5 Statens vegvesens anbefaling Statens vegvesen, som tiltakshaver, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført komme med en begrunnet anbefaling av valg av trasé for ny veg. 6 Organisering og planprosess 6.1 Organisering og framdriftsplan Statens vegvesen er tiltakshaver og har ansvar for å utarbeide forslag til planprogram og forslag til kommunedelplan. Leksvik og Rissa kommuner er planmyndighet og skal fastsette planprogrammet og godkjenne kommunedelplanen. Det opprettes en prosjektgruppe, under ledelse av Statens vegvesens prosjektleder, som har ansvar for planutarbeidelsen. Prosjektgruppa skal forholde seg til planmyndigheten, som er Side 10

11 det Faste utvalget for plansaker i de to kommunene. Prosjektgruppa består av prosjektmedarbeidere fra Statens vegvesen og konsulenter. Det er i tillegg oppnevnt representanter fra kommunene som sammen med Fosenvegene og Statens vegvesen skal delta i en ekstern samarbeidsgruppe. Planarbeidet forutsettes skje etter følgende tidsplan. Høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram: november januar Fastsetting av planprogram: september 2008 Utarbeiding av kommunedelplan/konsekvensutredning: september - desember 2008 Høring/offentlig ettersyn av kommunedelplan/konsekvensutredning: januar - februar 2009 Godkjenning av kommunedelplan/konsekvensutredning og vedtak på ny trasé: mars Informasjon og medvirkning Det vil være anledning til å komme med uttalelser når planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn, og det vil bli arrangert åpent møte i høringsperioden. Dette vil også skje når forslaget til planvedtak og konsekvensutredning legges ut til høring og offentlig ettersyn før behandling i kommunen. I tillegg kan enkeltpersoner og organisasjoner komme med innspill under hele planprosessen. Side 11

12 RV717 Feta Skardet Fessa Åsan Berg Tjønnåsen ta Rabbheia Jonsli haugen 1 47 Hyll- Stormyra Gomoen Vatngardsvatnet Nygard Neslia Åsen Mo Sk Åsmyr Børstigen Nordheia sjøen 81 A2 Keiseråsen Fjølvika Stormyra Ollarøya RV720 Osen A1 n ale lid tor Prekstolen Mevas selva Kalvdalen RV755 2 Aksnes 3 Rian heia Magnhild- 82 Benkheia Leksvik kommune Styg gdale n B2 n ale d g Flo Halsetholmen Vanvikan Småkkåfjellet S Bjørset Rotaheia Rota bakken Storvatnet Olsøy kta tbu us Na n ale vd u La Rotaholman otn sb nd la Øv lia g er tb ar Sv B3 Kvern- 195 Raudfjellet Dæli Jutulheia Omundvatnet Templet Myran Hekeltindan Bjørndal Asplia 96 Fallmyra Botn Sollia Flytør Flytsandan Leira Fly 15 RV 7 Rissa B1 Melhus len da au Granmo 151 Rissa kommune n dale Blom Furumo 141 Strømmen 18 7 RV S Sørås klumpen Oksen Vardheia a Sund Årnset 6 14 a u ka Rafjellet dm Melhus- n Hu ia oll irå Lysheim Vangen Arnstuvatnet Statens vegvesen B3 B2 A2 A1 og B1 Alternative traseer som utredes Rv.715 Vanvikan - Olsøy 14 en al Le 8 nd ei St Seterbukta Flaten klumpen 4 Kilometer Kjerring- Holb ekk en a slielv Ram

13 Kommunedelplan m/ku for rv. 715 Vanvikan-Olsøy Planområdet ligger i Leksvik og Rissa kommuner. Tema Naturmiljø - tilleggskartlegging Revidert AKS Tilleggskartlegging av vilt og naturtyper som grunnlag for konsekvensutredning av dette temaet. Det er vesentlig at nivået på kartleggingen blir den samme langs alle traseene i planprogrammet. Dette for at konsekvensene skal kunne sammenlignes Vilt Status: Rissa kommune: Viltet i Rissa kommune. Utarbeidet i 2002 av Lars Slettom Leksvik kommune: Kartlagte områder for rådyr og elg Tilleggskartleggingen skal gjennomføres etter metodikken i Viltkartlegging, DN-håndbok 11-96, revidert i Vekttabellen i DN-håndboken ble oppdatert i Årstidsvariasjonene dekkes opp ved bruk av lokalkunnskap. Det er spesielt viktige å kartlegge: trekkruter for vilt områder og lokaliteter som er viktig for sjeldne og truete arter, eller som er viktige for biologisk mangfold (nøkkelbiotoper). Resultatet skal presenteres på kart og gir grunnlaget for konsekvensvurderingen av trasealternativene. Naturtyper Status: Rissa kommune: Biologisk mangfold i Rissa kommune. Utarbeidet i 2002 av Harald Bratli, Nijos DN-håndbok ble benyttet Leksvik kommune: Naturtypekartlegging fra 1997/98. Et viktig naturområde ved Kirkneset (utenfor planområdet) Tilleggskartleggingen skal gjennomføres etter metodikken i Kartlegging av naturtyper, DNhåndbok 13-99, revidert i Naturtyper som skal registreres er områder som er spesielt viktig for biologiske mangfold eller svært sjeldne på landsbasis. Spesielt viktige områder er: regional grøntstruktur områder og lokaliteter som er viktige for sjeldne og truete arter, eller som er viktig for biologisk mangfold (nøkkelbiotoper). Resultatet skal presenteres på kart og gir grunnlaget for konsekvensvurderingen av trasealternativene. For begge tema er disse viktige lokale kilder: Leksvik kommune v/ Hans Killingberg Rissa kommune Rissa Utvikling KF v/arne Forfod Naturvernforbundet i Rissa v/harald Jakobsen og Mgnar Østerås Håvard Sve (vedrørende kartlagte forhold i Rissa kommune)

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

TILLEGG TIL PLANPROGRAM

TILLEGG TIL PLANPROGRAM TILLEGG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm Region midt Høringsutgave 11.11.2011 Forord Statenes vegvesen i samarbeid med Steinkjer og Verran kommune

Detaljer

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan Forord Trondheim og Klæbu kommuner og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen Tulluan. Kommunene er planmyndighet, og

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

E6 ALTA VEST; Storsandnes - Alta Parsell 1 Storsandnes - Langnesbukta. Forslag til planprogram

E6 ALTA VEST; Storsandnes - Alta Parsell 1 Storsandnes - Langnesbukta. Forslag til planprogram E6 ALTA VEST; Storsandnes - Alta Parsell 1 Storsandnes - Langnesbukta Forslag til planprogram Region nord Dato: 12.03.2010 Forord Alta kommune og Statens vegvesen Region nord har startet arbeidet med kommunedelplan

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012

Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 Forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Januar 2012 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. PLANPROGRAM... 5 2.1 Hva er et

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan

Planprogram fv. 704 Sandmoen - Tulluan Forord Trondheim og Klæbu kommuner og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen Tulluan. Kommunene er planmyndighet, og

Detaljer

Vedtatt. Planprogram. K. M. Eriksen. E6 Kvænangsfjellet, Oksfjordhamn Karvik. Områderegulering - langsiktig løsning Kommune: Kvænangen og Nordreisa

Vedtatt. Planprogram. K. M. Eriksen. E6 Kvænangsfjellet, Oksfjordhamn Karvik. Områderegulering - langsiktig løsning Kommune: Kvænangen og Nordreisa Planprogram Vedtatt K. M. Eriksen E6 Kvænangsfjellet, Oksfjordhamn Karvik Områderegulering - langsiktig løsning Kommune: Kvænangen og Nordreisa Region nord Tromsø sentrum, ktr Planprogram vedtatt Nordreisa

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

Planprogram for reguleringsplan

Planprogram for reguleringsplan Hjelset Lønset Planprogram for reguleringsplan E39 Hp 23 km 5,5-14,3 Lønset - Hjelset Region midt Juli 2012 Forord Statens vegvesen starter i samarbeid med Molde kommune arbeidet med reguleringsplan med

Detaljer

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning PRESENTASJON AV PLANPROGRAM Fv.283 Rosenkrantzgata Bakgrunn, eksisterende forhold Viktigste/Eneste inn-/ut-korridor vest for Drammen nord for Drammenselven Trafikkmengden er i dag på samme nivå som før

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: Fv. 98 Ifjordfjellet - Reguleringsplan med konsekvensutredning Kommunegrensen Gamvik/Tana - Gielas TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Fartgrense:

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

E39 Julbøen-Molde. Orienteringsmøte 4. november Foto: Øivind Leren

E39 Julbøen-Molde. Orienteringsmøte 4. november Foto: Øivind Leren Orienteringsmøte 4. november 2015 Foto: Øivind Leren Formål med orienteringsmøtet Statens vegvesen orienterer om planarbeidet Bakgrunn og formål Planprogram Prosess Framdrift Svare på spørsmål Få innspill

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Fuglset E39. Bolsønes. E39 Bolsønes - Fuglset. Planprogram for reguleringsplan. Planprogram for reguleringsplan. Molde kommune

Fuglset E39. Bolsønes. E39 Bolsønes - Fuglset. Planprogram for reguleringsplan. Planprogram for reguleringsplan. Molde kommune Planprogram for reguleringsplan Planprogram for reguleringsplan E39 Fuglset Bolsønes E39 Bolsønes - Fuglset Molde kommune Region midt Fylkesavdeling Møre og Romsdal 2013-03-05 Innholdsliste 1. Lovgrunnlag

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

E39 Vigeland Lyngdal vest

E39 Vigeland Lyngdal vest E39 Vigeland Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning Velkommen til informasjonsmøte i Lindesnes 12. mai 2016 12.05.2016 www.vegvesen.no/e39vigelandlyngdal/kommunedelplan Kommunedelplan med

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM

DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Saksframlegg DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR. 112, BNR. 1 OG GNR. 113, BNR. 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 10/4931-19 (147170/11) Saksbehandler: Ingunn Midtgård Høyvik :::

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for næring, plan og miljø Møtested: Rom 346, Rådhuset, Støren Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Medlem

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2009/1789-78 Arkiv: Q12 Dato: 01.12.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 41/14 Fast utvalg

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport:

Vedlegg 1. Grunnlag for KVU. E16 Bjørgo -Øye. Underlagsrapport: Vedlegg 1 Grunnlag for KVU E16 Bjørgo -Øye Underlagsrapport: Prissatte konsekvenser E16 Bjørgo Øye 15. mars 2011 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 2 Metode... 2 Prosjektforutsetninger... 2 1 Beregningsresultater

Detaljer

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy

Kreativ fase notat. Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy Kreativ fase notat Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv 715 Vanvikan - Olsøy MULTICONSULT 2008 Innhold Innhold... 3 1. Innledning og bakgrunn... 4 2. Mål med kreativ fase... 4 3. Arbeidsmetode...

Detaljer

Planprogram for konsekvensutredning

Planprogram for konsekvensutredning Planprogram for konsekvensutredning Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser skal benyttes i konsekvensanalysen både med hensyn til metodikk og presentasjon av konsekvenser. Utredningsalternativene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/ Averøy kommune Arkiv: 20130001 Arkivsaksnr: 2012/1413-57 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/2016 07.06.2016 Detaljreguleringsplanforslag for

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Fylkesveg 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad - Rørvik

Fylkesveg 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad - Rørvik Fylkesveg 717 Stadsbygd kirke - Vemundstad - Rørvik Planprogram for ny veg langs fjorden Vedtatt planprogram Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 04.04.2013 Forord Rissa

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan

Forslag til planprogram for reguleringsplan Fv. 33 Rassikring Skreikampen, Eidsvoll kommune Forslag til planprogram for reguleringsplan Høringsutgave Region øst 8. november 2016 2 Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram

Detaljer

E18 Gulli - Langåker

E18 Gulli - Langåker Statens vegvesen Fastsatt planprogram Vedlegg 1 Februar 2006 Forord Statens vegvesen Region sør har startet planarbeidet for utvidelse av E18 fra to til fire felt fra Gulli i Tønsberg kommune, gjennom

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

Planprogram E 39 Harangen - Høgkjølen i Orkdal kommune

Planprogram E 39 Harangen - Høgkjølen i Orkdal kommune Planprogram E 39 Harangen - Høgkjølen i Orkdal kommune Reguleringsplan med miljøgjennomgang Høringsutkast Region midt Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2010-06-17 FORORD Orkdal kommune og Statens

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass.

Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Detaljregulering del av Velvang Østre, gnr. 79, bnr. 1 i Stjørdal kommune. Forlengelse av molo og utvidelse av eksisterende campingplass. Forslag til P L A N P R O G R A M Flyfoto over området. Mulig planområdet

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Arkivkode: 143, Q10, Saksprotokoll Behandlet i: Plan og kommunalteknikk Møtedato: 15.12.2015 Sak: 10/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/1463 Journalpost: 18327/15 Tittel: SAKSPROTOKOLL - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY Kommunedelplan med utredning firefelts E18 forbi Larvik Åpent møte 5. mars 2007 Kostnad 700-1520 mill kr 2 3 Kostnad 920-1740 mill kr 4 5 Kostnad 1640-2040 mill kr 6 7 Kostnad

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Bilde oversiktskart Grunnlag for utredning Fastsatt planprogram Teknisk plan utarbeidet i forbindelse med mulighetsstudie (Her gjøres noen justeringer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4025 I I Arkiv JouralpostID: sakd.: 13/993 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestvre Sak nr.: 037/13 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato:

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING. E39 Volda-Furene Kommunedelplan med konsekvensutredning Ørsta og Volda kommune

KONSEKVENSUTREDNING. E39 Volda-Furene Kommunedelplan med konsekvensutredning Ørsta og Volda kommune KONSEKVENSUTREDNING E39 Volda-Furene Kommunedelplan med konsekvensutredning Ørsta og Volda kommune Region midt Ålesund kontorsted Desember 2012 Forside: Kartutsnitt viser alternative veglinjer som er utredet

Detaljer

Utfordringer ved samferdsel og jordvern

Utfordringer ved samferdsel og jordvern Utfordringer ved samferdsel og jordvern 03.10.2017 Ivar Thorkildsen, Seksjonsleder Plan og Forvaltning Haugesund Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Plan og Forvaltning Hva er våre føringer? Eksempel på stor

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

PLANPROGRAM. Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

PLANPROGRAM. Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg Kommunedelplan - E6 Ulsberg Berkåk Løklia - Støren - Rv3 Hedmark grense - Ulsberg PLANPROGRAM Forslag lagt ut til offentlig ettersyn og høring styre 16.2.12 styre 27.2.12 Rennebu Kommune Forord Kommunestyret

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Reguleringsplan med Konsekvensutredning Reguleringsplan med Konsekvensutredning Plan ID 2017002 Forslag til planprogram for planområdet «Vermundsberget» Planen utarbeidet for Roys vedsalg AS av Bygg-Team AS v/ Line Nordholm Karlstad Planen utformes

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Kommunalteknikk Adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 7363/2014//5SVA 10.03.2014 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Hovedutvalg for

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Planprosessleder Jan Terje Løitegård Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Plan- og bygningslovkonferansen 30.10.2014 Agenda Hva er en KU og hva er det ikke? KU i Statens

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009 Rv. 305 Kodal E18 Samarbeidsgruppemøte 3. desember 2009 Dagsorden Politisk behandling og fastsettelse av planprogrammet Vegvesenets forslag til hvilke varianter som skal utredes innenfor vegalternativene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1805-19 Arknr.: Q10 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Kommuneplanutvalget 2/12 15.02.2012 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR E 18 SKI GRENSE, VINTERBRO

Detaljer

FASTSATT PLANPROGRAM Prosjekt: E6 Alta Vest

FASTSATT PLANPROGRAM Prosjekt: E6 Alta Vest FASTSATT PLANPROGRAM Prosjekt: E6 Alta Vest Parsell 1: Storsandnes - Langnesbukta Kommune: Alta kommune Region nord Bodø, R.vegktr Oktober 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 6 2.1 Hva er

Detaljer