PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN"

Transkript

1 007/008 OPPDATERT OVERSIKT MED BESTILLINGSLISTE FINNER DU OGSÅ PÅ VÅRE NETTSIDER OVERSIKT OVER PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN MED BESTILLINGSLISTE OVER LAGERFØRTE PRODUKTER UTGITT/PRODUSERT AV SKOLETJENESTER UTDANNINGSDIREKTORATET Vi gjør oppmerksom på at vi ikke lenger produserer og selger NYE avgangsprøver for ungdomstrinnet. Alle andre prøver, samt innføringsark til skriftlig eksamen selges som før, til gunstige priser.

2 SKOLETJENESTER Skoletjenester, som er et datterselskap av Media Stavanger AS, er et kombinert forlag og tjenesteytende selskap med hovedarbeidsområder innen skoleprøver. Samarbeidet med Utdanningsdirektoratet, tidligere Læringssenteret, har eksistert i en årrekke og har ført til et tett og givende samarbeid om en rekke oppgaver. Utdanningsdirektoratet har selv overtatt salget av avg. prøven f.o.m. 00 og en del av det materiellet som vi har håndtert gjennom de senere år. Dette vil nok redusere vår kontakt med dere en smule. Vi håper likevel at det er prøver og materiell hos oss som dere finner interessant og vi vil også i fremtiden ta telefonen og gi dere vår største oppmerksomhet. Vi vet hva service og rask levering betyr, og skal legge oss i selen for fortsatt å kunne være en foretrukket leverandør. Grunnskolene, med hovedvekt på ungdomstrinnet, er våre viktigste kunder. H V E M K A N B E S T I L L E? Kun skoler/læresteder kan bestille prøvemateriell. Enkeltpersoner må dokumentere behov/bruk. NYE PRØVER Det arbeides kontinuerlig med revidering av gamle prøver og utarbeidelse av nye. Alle prøvene er laget i tråd med gjeldende læreplaner. Karleggingsprøver 1. til 7. klasse Nye karleggingsprøver i matematikk for. til 7. klasse er til salgs nå. Disse er utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen, men er ellers laget på samme måten som tidligere oversiktelig og med fine tegninger. Fasit med stanine skala er også klar. Prøver for 1. klasse vil være tilgjengelige fra våren 008. Prøvene er utarbeidet av Anne Bruun Dahle. «Gamle» prøver vil være tilgjengelige så lenge lageret rekker til supplering. Matte-trim for elever på ungdomstrinnet Oppgaveheftet er nytt og tilbys i løpet av høsten. Det er laget i samsvar med ny læreplan og har som siktemål å engasjere elevene til å arbeide med matematikken på en kreativ måte. Heftet er utarbeidet av Sigrun Jernquist og Håkon Eiken. Har du spørsmål eller ønsker/behov, send oss gjerne en mail til K O P I E R I N G S P R O B L E M AT I K K! Vi er klar over at en del skoler kopierer våre prøver. I utgangspunktet er ikke dette lov, og i tillegg er det også svært kostbart for skolene. Det er mange argumenter for at dette må unngås: Det er ikke lov Det er svært dyrt Det er tidkrevende for lærerne Kvaliteten blir dårlig Jo flere som kopierer, jo mindre salg fra oss. Mindre salg fører til høyere pris som fører til mindre salg som fører til slutt. Ingen kan/vil lage prøver gratis. Kopiering er heller ikke gratis. I tillegg skal prøven settes sammen (sorteres/stiftes) og en lærer har brukt masse tid som kunne blitt benyttet til viktigere/hyggeligere ting. Og tenk på kvalitetsforskjellen og hvor mye mer lystbetont det vil være for elevene å få prøvene i farger. I dagens mediesamfunn er det bortimot en fornærmelse å presentere sammenklipte, skjeve sort/hvitt prøver til ungdom som er så mye, mye bedre vandt. Bestilte og utsendte prøver tas ikke i retur. Alle priser i heftet er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, ekspedisjon og porto.

3 Til rektor/faglærer Denne brosjyren inneholder oversikt over materiell for årstrinn klasse samt bestillingsskjemaer. Vi håper at informasjonen om dette blir distribuert til faglærerne på de aktuelle trinn i god tid før prøveavholdelse. For øvrig viser vi til vårt nettsted hvor samme informasjon er tilgjengelig og hvor nettbestilling kan foretas. Med hilsen Skoletjenester

4 anne bruun dahle kartleggingsprøver klasse bokmål og nynorsk prøvene Prøvene bygger på fagplanene i matematikk og dekker hovedmomentene i planen for klasse. Prøvene er ikke avhengig av noen læreverk i matematikk. Prøvene består av to delprøver, hver på fire sider. Prøven gjennomføres over to undervisningstimer, gjerne på to forskjellige dager. Prøvene er trykket i firefargers trykk. Prøven er beregnet å holdes i slutten av skoleåret (mai/juni), eller når man starter opp neste skoleår (august/ september) for å kartlegge hvilke kunnskaper klassen har i matematikk. Dette er kartleggingsprøver som avholdes for hele klassen samtidig. Den gir en grov oversikt over hvordan klassen og den enkelte elevs nivå i faget er. Prøven er ordnet etter emner, slik at skåringsskjemaet viser hvilke delemner klassen og den enkelte elev mestrer. Slik kan prøven benyttes for å kartlegge hvilke emner klassen bør arbeide mer med, og om det er noen elever som har «huller» og bør få spesielle emner gjennomgått på nytt. Det er få oppgaver innen hvert emne, så prøven må sees på som et supplement og en eventuell korrigering av de kunnskapene læreren allerede har av klassen. Elever som viser større avvik og trenger en grundigere analyse, kan læreren teste videre med mer diagnostiske tester. Det følger et retteskjema med prøven. Her er oppgavene ordnet emnevis, slik at læreren får en systematisk oversikt over hvordan den enkelte elev og klassen skårer på de ulike delemnene i faget. På grunnlag av innsendte resultater fra tidligere, er det regnet ut gjennomsnitt og standardavvik. Ved normering er resultatene delt inn i prøveklasser fra 1 til 9. For rektor/skolen vil informasjonen fra prøven være nyttig ved fordeling av ressurser og som utgangspunkt for å drøfte den enkelte klasses pedagogiske utfordringer. Prøvene er produsert i -farge og utstyrt med aktuelle, morsomme illustrasjoner som vil være med å gjøre arbeidet med prøvene mer lystbetont for elevene. lærerveiledningen Lærerveiledningen er på fire sider og inneholder: Formål Tidsbruk Progresjon Hvem skal delta på prøven Gjennomføringen Retting og utfylling av poengskjema Etterarbeid og informasjon Fasit Retteskjema Normering forfatteren Illustrasjon fra prøve. Prøven er laget av Anne Bruun Dahle som har mange års erfaring med undervisning i matematikk. Hun er nå rektor på en barneskole. Hun var også en av forfatterene av matematikkverket Pluss for småskoletrinnet. Kartleggingsprøvene er laget uavhengig av dette verket. forlaget Skoletjenester har med årene blitt en betydelig leverandør av prøver til grunnskolen. Foruten kartleggingsprøver i matematikk for grunnskolen, produserer og utgir vi en rekke prøver og materiell i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i Oslo. Se oversikt over prøver på Illustrasjon fra prøve. Skoletjenester har som målsetting å tilby prøver av høy kvalitet til lav pris. Kopiering av prøvene er verken en god eller billig løsning, og er dessuten forbudt.

5 FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at KARTLEGGINGSPRØVER MATEMATIKK 1. KLASSE Er under utarbeidelse. Klar for salg våren 008. MATEMATIKK. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (. klasse) / NYNORSK E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 SKRIV TALLENE SOM MANGLER 1 1 HVOR MANGE? 8 9 HVOR MANGE? E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester FORTSETT MØNSTERET X O X O FORTSETT MØNSTERET C C IIIC C III TEGN STREK TIL RIKTIG ESKE SIRKLER TREKANTER FIRKANTER 9 TEGN EN FEMKANT 0 TEGN EN SEKSKANT Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge MATEMATIKK. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (. klasse) E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 Skriv tallet som har Skriv tallet som har 9 hundrere og 7 tiere hundrere og enere Sett ring rundt det største tallet a ) Fargelegg 1 b) Fargelegg 5 Sett strek til nærmeste Regn ut + 6 = = 7 Regn ut = = E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 6 Tegn symmetrilinjene 7 Lag et symmetrisk bilde 8 Sett kryss ved figurene med parallelle linjer. Farg de parallelle linjene 9 Hvor mange kvadrater har hver figur? a) b) a) kvadrater b) kvadrater Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge MATEMATIKK. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (5. klasse) E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 A) Skriv tallet som har 5 hundrere og enere Hvor stor del av glasset er fylt med vann? Skriv som brøk 1 Skriv strek fra tallet til riktig plass på tallinjen B) Skriv tallet som har 6 tusener og enere A) B) C) D) Skriv tallene i stigende rekkefølge. Start med det minste ,5, E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 6 Tegn symmetrilinjene A) B) 7 Speil figuren om symmetrilinjen 8 Speil figuren om symmetrilinjen 9 Hva heter figuren? Beskriv den 0 Hva heter figuren? Beskriv den Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge

6 MATEMATIKK 5. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (6. klasse) / NYNORSK 5. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 1 Sett kryss ved det største tallet. Sett ring ved det minste tallet Skriv tallet som består av 5 tusener og enere Q 0,1 Q 0,056 5 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 5. ÅRSTRINN % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K 6 Hva heter disse tredimensjonale figurene? 7 Tegn speilbildet av figuren når den speiles om speilingslinjen Q 0,6 Q 0,1989 Skriv tallet som består av tiere og hundredeler Skriv pil til riktig plass på tallinjen a) 0,75 c) b) 1, d) Halvparten av er 5 Hvor stor del av flaten er farget blå? Skriv som brøk Det dobbelte av 0,5 er Tegn figuren når den blir forskjøvet bortover linjen 9 Tegn figuren når den har dreid en halv omdreining om den spisse vinkelen Kopiering forbudt. 8 MATEMATIKK 6. KLASSE S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning 5. årstrinn NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (7. klasse) / NYNORSK Anne Bruun Dahle Skoletjenester Halvparten av 15 er Skriv et tall som er større enn og mindre enn 6 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 6. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE 6 Det dobbelte av,6 er K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K Tegn speilbildet av figuren. Bruk alle fire speilingslinjene Skriv et tall som er større enn,5 og mindre enn,6,100 7 Skriv tallene i stigende rekkefølge. Start med det minste,07 0,1,7 Tegn denne figuren når den blir forskjøvet oppover, nedover, til venstre og til høyre Skriv tallet som er 1000 mer enn 58 Skriv tallet som er 0,1 mer enn 56,5 5 Gjør om til brøk 6 Regn ut = 0,5 = 0,5 = 7 8 Regn ut,9 + 1,5 = Tegn denne figuren når den blir dreid en kvart omdreining og en halv omdreining om det svarte omdreiningspunktet 9 Tegn diameteren i denne sirkelen. Mål med linjal hvor lang den er Diameteren er Kopiering forbudt. x Kartleggingsprøve6-007 kopi.ind NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk ::0 S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning 6. årstrinn 1 6. ÅRSTRINN E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? MATEMATIKK 7. KLASSE LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge Anbefalt avholdt mai/juni. / NYNORSK 7. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 Sett kryss ved det største tallet. Sett ring ved det minste tallet 0, % a) Rund av til nærmeste hundrer Gjør om til desimaltall b) Rund av til nærmeste tier = Gjør om til brøk 0,6 = 5 Gjør om til brøk 50% = 6 Regn ut = 7 7 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 7. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE Lærerveiledning 6 Bruk linjal og parallellforskyv figuren cm i pilens retning 7 Hvilken av figurene nedenfor har både speilsymmetri og rotasjonssymmetri? 8 Tegn speilbildet av denne figuren 0 Hvor stor er omkretsen av rektangelet? 1 Hvor stort areal har parallellogrammet? 78,86 A = 1000 B C D 9 E Drei denne figuren 180 0,5 = 0% = Regn ut,9 + 1,5 = 8 Regn ut + = m 5m cm Kopiering forbudt. 8 cm Kartleggingsprøve7-007.indd :6:59 Kartleggingsprøve7-007 del.in S K O L E TJ E N E S T E R 7. årstrinn K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K, 6 7 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at :6:57 LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge «Gamle» prøver til salgs så lenge lageret rekker! Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk.

7 PRØV DETTE I UNDERVISNINGEN! Multiplix gangespillet som gjør læring til en lek! Hør hva fagfolk mener om Multiplix gangespill: Birkelid kompetansesenter: «Spenningsmomentet som hele tiden er til stede, vil styrke konsentrasjonen og engasjementet slik at læringseffekten øker. Konkurransemomentet er av en slik karakter at det gjerne kan være den dyktigste regneren som taper. Diverse overraskelsesmomenter underveis påvirker vinnersjansene. Dette vil virke motiverende på svake regnere. Spillet er egnet både som familiespill og til bruk i skolen som et differensieringshjelpemiddel ved innlæring av multiplikasjonstabellen Spillet er lagt opp sosialiserende og inkluderende.» Fjære Ungdomsskole: «Oppgavene som gjemmer seg bak spørsmålstegnene er artige, og faller sjelden ut til den voksnes fordel. Dette kan være spennende for elevene. Kombinasjonen lek/matematikk er fin, og elevene opplever ikke spillet som «matte-terping».» Vik skole (Barneskole): «Alle elevene ga det en enstemmig dom: Kjempegøy! Spillet har enkle og klare regler som elevene ikke har problemer med å følge. Det er lærerikt og gir en lystbetont øving av gangetabellen. Spillet er enkelt, men samtidig utfordrende». Spilleesken inneholder foruten spilleplaten, brikker, terning, 0 spørrekort, 60 stk og 1000 kr sedler, samt spilleregler m/gangetabell. Bestilles på bestillingslisten side 1 eller side 16. Multiplix gangespillet som gjør læring til en lek! Nå kan multiplikasjon læres gjennom lek, spenning og samhold. Her kan den beste tape, og den som ikke mestrer «gangen» være den heldige vinner. Alle blir engasjert i dette spillet hvor lærdom er den virkelige faktor. Kr 05,- per stk. Klassesett á 6 stk. kr 1050,- (Kr 175,- per stk.) 7

8 TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 Tall og tallregning ca. 5 minutter Behandling av data del Geometri ca. 5 minutter Måling og enheter del Matematikk i dagliglivet ca. 5 minutter Behandling av data del Hoderegning ca. 10 minutter oppgavene i Hoderegning, del, er tatt inn på side 6 i denne veiledningen. elevenes svarark til hoderegningsdelen er også tatt med som kopieringsoriginal. del 1, del og del er trykt i separate elevhefter. Tilpasset opplæring står sentralt i l97, og det innebærer at alle elever må få en undervisning som er best mulig i samsvar med deres evner og forutsetninger. de fire delene prøven består av, dekker til sammen sentrale områder av det lærestoffet en forutsetter er gjennomgått ved utgangen av 7. klassetrinn. resultatene på prøven vil dermed kunne gi systematisk og faglig dekkende informasjon om i hvilken grad den enkelte elev og klassen som helhet har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk. Både for elev og lærer vil det være av verdi å danne seg et realistisk bilde av hva den enkelte elev kan, og hvilke områder av faget det er nødvendig å arbeide mer med. På den måten blir læreren bedre i stand til å planlegge og gjennomføre en undervisning som både er tilpasset enkeltelev og klassen, og elevene kan bedre gjøre seg nytte av undervisningen og bli stimulert til å arbeide med matematikkfaget. Prøven er utarbeidet til bruk i høsthalvåret i 8. klasse, men deler av materiellet kan også brukes senere i skoleåret dersom læreren finner det formålstjenlig. Materiellet vil være til størst nytte om det inngår som en naturlig del av undervisningen. ved å la elevene løse oppgavene i de enkelte delene før emnet gjennomgås i 8. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvilket Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 Tal og talrekning ca. 5 minutt Behandling av data del Geometri ca. 5 minutt Måling og einingar del Matematikk i dagleglivet ca. 5 minutt Behandling av data del Hovudrekning ca. 10 minutt oppgåvene i Hovudrekning, del, er tekne inn på side 6 i denne rettleiinga. eleven sitt svarark til hovudrekningsdelen er og teke med som kopieringsoriginal. del 1, del og del er trykte i separate elevhefte. Tilpassa opplæring står sentralt i l97, og det inneber at alle elevar må få ei undervisning som er best mogleg i samsvar med evnene og føresetnadene deira. dei fire delane prøva består av, dekkjer til saman sentrale område av det lærestoffet ein føreset er gjennomgått ved utgangen av 7. klassesteget. resultata på prøven vil på den måten kunne gi systematisk og fagleg dekkjande informasjon om i kva grad den enkelte eleven og heile klassen har tileigna seg grunnleggjande kunnskap og dugleik i matematikk. Både for elev og lærar vil det vere av verdi å danne seg eit realistisk bilete av kva den enkelte eleven kan, og kva område av faget det er nødvendig å arbeide meir med. På den måten blir læraren betre i stand til å planleggje og gjennomføre ei undervisning som både er tilpassa enkelteleven og klassen, og elevane kan betre gjere seg nytte av undervisninga og bli stimulerte til å arbeide med matematikkfaget. Prøva er utarbeidd til bruk i hausthalvåret i 8. klasse, men deler av materiellet kan også brukast seinare i skoleåret dersom læraren finn det føremålstenleg. Materiellet vil vere til størst nytte om det går inn som ein naturleg del av undervisninga. ved å la elevane løyse oppgåvene i dei enkelte delane før emnet blir gjennomgått i 8. klasse, vil læraren kunne få oversikt over kva grunnlag den en- 1 sigrun jernquist og tore isaksen kartleggingsprøver 8. klasse bokmål og nynorsk til rektor Kartlegging av hvordan klasser, grupper og enkeltelever står rent faglig når de begynner på ungdomstrinnet, er interessant og nyttig informasjon for skolens ledelse. Resultatene på denne prøven vil kunne bidra til fruktbar dialog med lærerne om undervisningsplanlegging slik at alle elever kan få et optimalt tilbud. til læreren Allsidig og pålitelig kjennskap til elevenes faglige kompetanse er en viktig forutsetning for at du som lærer skal makte å gjøre en god jobb. Systematisk og faglig dekkende informasjon er nødvendig for å kunne planlegge og gjennomføre en undervisning som både er tilpasset den enkelte elev og klassen som helhet. Det er slik informasjon denne kartleggingsprøven tar sikte på å gi. Oppgavesettene er prøvd ut på et representativt utvalg elever, og i lærerveiledningen blir det gitt informasjon om resultatene. Sammen med prøven følger det ideer til opplegg som kan brukes til å gi elevene trening i egenvurdering. Resultatene fra prøven vil også til en viss grad kunne brukes som dokumentasjon overfor skolens ledelse og annet fagpersonell for å vise hvilke utfordringer du og klassen står overfor. informasjon om prøven Prøven er tenkt brukt i høsthalvåret i 8. klasse, og tar utgangspunkt i sentrale deler av lærestoffet i fagplanen for 7. klasse. Prøven består av fire deler: Del 1: Tall og tallregning. Behandling av data. Prøvetid 5 minutter. Del : MATEMATIKK I DAGLIGLIVET. Behandling av data. Prøvetid 5 minutter. Del : GEOMETRI. Måling og enheter. Prøvetid 5 minutter. Del : HODEREGNING OG OVERSLAG. (Kopieringsoriginal). Prøvetid 10 minutter Sammen med prøvemateriellet følger det en lærerveiledning som blant annet inneholder ideer til oppfølging av resultatene. Oppgavene i HODEREGNING og elevenes svarark til denne delen av prøvene er tatt inn som kopieringsoriginal i lærerveiledningen., og er trykt i separate elevhefter. Elevheftene foreligger på begge målformer. Materiellet vil være til størst nytte om det føyer seg inn som en naturlig del av undervisningen. Ved å la elevene løse oppgavene i de enkelte delene før emnet gjennomgås i 8. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvordan den enkelte elev mestrer ulike områder av faget. Prøven er tenkt avholdt i høsthalvåret i 8. klasse, men vil være tilgjengelig fra lager hele året. lærerveiledningen Nærmere informasjon om formålet med prøven. Instruksjon for gjennomføring av de ulike delene. Kopieringsoriginal til hoderegningsdelen. Vurdering av svarene. Hjelp til tolking av resultatene. Eget ark til å plotte inn klassens resultat. Tips om hvordan resultatene kan brukes i undervisningsplanlegging informasjon til enkelteleven og klassen informasjon til foresatte informasjon til skolens ledelse eventuell tilbakemelding til barnetrinnet. Tips for å aktivisere elevene til å bruke materiellet til egenvurdering. MATEMATIKK 8. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt ved starten av nytt skoleår. M 8 D E L 1 KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK TALL OG TALLREGNING Behandling av data M 8 D E L KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK GEOMETRI Måling og enheter M 8 D E L KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK DEL MATEMATIKK I DAGLIGLIVET Behandling av data M 8 NYNORSK FORMÅL LÆRERVEILEDNING TIL KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK 8. KLASSE Utarbeidet/utarbeidd av Tore Isaksen og Sigrun Jernquist. Utgitt/utgjeven av Skoletjenester, Stavanger. NYNORSK FØREMÅL Du kan bruke blyant til føring av oppgavene. Lykke til! Navn: Oppgavene kan føres med blyant. Du kan bruke lommeregner. Lykke til! Navn: Oppgavene kan føres med blyant. Du kan bruke lommeregner. Lykke til! Navn: TID FOR PRØVING TID FOR PRØVING Skoletjenester Klasse: Skoletjenester Klasse: Skoletjenester Klasse: 8 sider A, 1 farge 8 sider A, 1 farge DEL 8 sider A, 1 farge LÆRERVEILEDNING 0 sider A, 1 farge Del 1, del og del selges som samlet sett kr 160,- per sett. Lærerveiledning kr,- per stk. 8

9 Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 TALL OG ALGEBRA 0 minutter grafer og funksjoner del MATEMATIKK I DAGLIGLIVET 0 minutter Behandling av data del GEOMETRI 0 minutter del HODEREGNING ca. 10 minutter del 5 OPPGAVER SPESIELT ca. 0 minutter TILRETTELAGT FOR BRUK AV DATAMASKIN del 1, del og del er trykt i egne hefter. del (Prøve i hoderegning) og del 5 (oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin), finner du bakerst i denne veiledningen. i denne prøven er det oppgitt hvor mange poeng du maksimalt kan få for hver oppgave, i flere av oppgavene er det tatt med regnerute. Her må du vise hvordan du har løst oppgaven for å få maks. poeng. På noen av svarstrekene er det skrevet hvilken benevning du skal oppgi svaret i, men i mange av oppgavene må du selv oppgi svaret med riktig benevning. Prøven varer i 0 minutter. dersom det blir tid til overs, er det fint om du løser noen av ekstraoppgavene som står bakerst i heftet. i de oppgavene der det er avsatt plass til føring av utregning/forklaring må elevene ha vist hvordan de er de fem delene prøven består av, er ment å skulle dekke kommet fram til svarene for å få full poengsum. sentrale områder av det lærestoffet som er gjennomgått i løpet av 9. klasse. det må også legges vekt på at elevene har med riktig benevning i svaret. Settene består av en del enkle oppgaver som skal vise om elevene har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper Maksimal poengsum for hver enkelt oppgave er gitt og ferdigheter innenfor de ulike hovedmomentene. det er i oversikten nedenfor. læreren vurderer om en løsning også tatt med oppgaver som gir elevene ekstra utfordringer. kan gi delpoeng. Mange av oppgavene i, og DEL er utformet slik at elevene skal vise eller forklare hvordan de kom fram til svaret/løsningen. en viktig del av arbeidet med matematikken må være å la elevene få trening i å gi en oversiktlig framstilling av hvordan de har regnet en oppgave eller resonnert for å finne løsningen på et problem. det er også nødvendig at elevene øves til å gi svar med riktig benevning. i de tre prøvedelene er det derfor bare unntaksvis oppgitt benevning på svarstrekene. 1 sigrun jernquist og tore isaksen kartleggingsprøver 9./10. klasse bokmål og nynorsk til rektor Kartlegging av hvordan klasser, grupper og enkeltelever står rent faglig er interessant og nyttig informasjon for skolens ledelse. Resultatene på denne prøven vil kunne bidra til fruktbar dialog med lærerne om undervisningsplanlegging slik at alle elever kan få et optimalt tilbud. til læreren Allsidig og pålitelig kjennskap til elevenes faglige kompetanse er en viktig forutsetning for at du som lærer skal makte å gjøre en god jobb. Systematisk og faglig dekkende informasjon er nødvendig for å kunne planlegge og gjennomføre en undervisning som er best mulig tilpasset den enkelte elev og klassen/gruppen som helhet. Det er slik informasjon denne kartleggingsprøven tar sikte på å gi. Oppgavesettene er prøvd ut på et representativt utvalg elever, og i lærerveiledningen blir det gitt informasjon om resultatene. Sammen med prøven følger det ideer til opplegg som kan brukes for å gi elevene trening i egenvurdering. Resultatene fra prøven vil også til en viss grad kunne brukes som dokumentasjon overfor skolens ledelse og annet fagpersonell for å vise hvilke utfordringer du og elevene står overfor. informasjon om prøven Prøven består av fem deler: Del 1: Tall og tallregning. Grafer og funksjoner. Prøvetid 0 minutter. Del : MATEMATIKK I DAGLIGLIVET. Behandling av data. Prøvetid 0 minutter. Del : GEOMETRI. Måling og enheter. Prøvetid 0 minutter. Del : HODEREGNING OG OVERSLAG. (Kopieringsoriginal). Prøvetid 10 minutter. Del 5: OPPGAVER SPESIELT TILRETTELAGT FOR BRUK AV DATAMASKIN. (Kopieringsoriginal). Prøven er tenkt avholdt etterhvert som de ulike emnene er gjennomgått altså i løpet av skoleåret i 9. klasse eller i begynnelsen av 10. klasse. Prøven er tilgjengelig fra lager hele året. De fem delene dekker til sammen sentrale områder av lærestoffet som gjennomgås i løpet av 9. klasse. Det er lagt vekt på å få med oppgaver av ulik vanskegrad som viser hvor godt elevene har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i faget. Materiellet vil være til størst nytte om det inngår som en naturlig del av undervisningen. Det er derfor ikke satt opp noen tidsplan for når det bør brukes. Ved å la elevene løse oppgavene i hver enkelt del etter at emnet er gjennomgått i 9. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvordan den enkelte elev mestrer dette området av faget, og resultatet vil kunne være til hjelp for elevene når de planlegger videre arbeid. Prøven kan også brukes i 10. klasse før de ulike emnene gjennomgås. Derved vil elev og lærer kunne få klarlagt hvor mye som sitter igjen av det elevene har lært i 9. klasse. Sammen med prøvemateriellet følger det en lærerveiledning som blant annet inneholder ideer til oppfølging av resultatene., og er trykt i separate hefter. DEL og 5 er tatt med som kopieringsoriginaler i lærerveiledningen. Materiellet foreligger på begge målformer. lærerveiledningen Nærmere informasjon om formålet med prøven. Instruksjon for gjennomføring av de ulike delene. Kopieringsoriginal til DEL 5 (oppgaver i hoderegning). Kopieringsoriginal til DEL 6 (oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin). Vurdering av svarene. Hjelp til tolking av resultatene. Eget ark til å plotte inn klassens resultat. Tips om hvordan resultatene kan brukes i undervisningsplanlegging informasjon til enkelteleven og klassen informasjon til foresatte informasjon til skolens ledelse. Tips for å aktivisere elevene til å bruke materiellet til egenvurdering. MATEMATIKK 9./10. KLASSE / NYNORSK Avholdes etterhvert som emnene er gjennomgått, eller i begynnelsen av 10. klasse. M 9 LÆRERVEILEDNING TIL KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK 9. KLASSE OG SPØRRESKJEMA TIL FAGLÆRERNE Utarbeidet av Håkon Eiken og Sigrun Jernquist. Utgitt av Skoletjenester, Stavanger. OPPLYSNINGER TIL ELEVENE FØR HVER AV PRØVENE (, OG DEL ) FORMÅL VURDERING 8 sider A, 1 farge 8 sider A, 1 farge DEL 8 sider A, 1 farge LÆRERVEILEDNING 0 sider A, 1 farge Del 1, del og del selges som samlet sett kr 160,- per sett. Lærerveiledning kr,- per stk. 9

10 PARADIS SKOLE, 7C Matte-trim for elever på ungdomstrinnet MATEMATIKKOPPGAVER FOR ELE VER PÅ UNGDOMSTRINNET Oppgaveheftet er utarbeidet med det siktemål å engasjere elevene og få dem til å synes at det er morsomt å arbeide med matematikk. Heftet består av en samling oppgaver løsningsforslag Det er utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen og tar for seg stoff fra alle de fem hovedemnene. De fleste oppgavene løses direkte i heftet og er laget slik at elevene skal bruke matematikken på en kreativ måte ved bl.a. å fullføre «magiske kvadrat», «tallkyssord», «geometri-sudoku», geometriske mønstre, figurer og tabeller. De skal tolke grafiske framstillinger, resonnere seg fram til løsninger, ta stilling til utsagn/ påstander og argumentere for de løsningene de velger. Flere av oppgavene egner seg også godt som grunnlag for diskusjoner i grupper. Oppgavene er av ulik vanskegrad, og det er tatt med lærestoff fra hele ungdomstrinnet. I tilknytning til noen oppgaver er det derfor gitt en del informasjon om formlike trekanter, den pytagoreiske læresetning etc. En del av oppgavene er også utformet slik at elevene får bruk for tekniske hjelpemidler. Heftet vil kunne egne seg godt som supplement til læreboka, og vil være klart for utgivelse i løpet av høsten 007. MATTE-TRIM U t a r b e i d e t a v S i g r u n J e r n q u i s t o g H å k o n E i k e n Ca. 8 sider 17xcm MATEMATIKKHEFTER Elevlagde oppgaver med fasit MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 7. KLASSETRINN MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 8. KLASSETRINN SKOLETJENESTER Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 9. KLASSETRINN MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 10. KLASSETRINN GJØKLEP UNGDOMSKOLE 10 A FROLAND UNGDOMSSKOLE 8 B SKOLETJENESTER MATEMATIKK KONKURRANSE 7. klasse 8 sider A Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE 8. klasse 6 sider A SKOLETJENESTER SKOLETJENESTER MATEMATIKK KONKURRANSE 9. klasse 8 sider A Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE 10. klasse sider A Kr 10,- per stk. 10

11 elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester Fag:... ark nr.:... innleverte ark Fag:... ark nr.:... innleverte ark elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester Fag:... ark nr.:... innleverte ark Fag:... ark nr.:... Sjekk lageret av «Innføringsark til skriftlig eksamen». Bestillingene blir effektuert i mars/april! INNFØRINGSARK TIL AVGANGSPRØVEN Avgangsprøva Avgangsprøva i grunnskolen i grunnskolen 0 0 LINJEARK A Falset, sort Kr 6,- per sett (10 ark) RUTEARK A Falset, farger Kr 9,- per sett (10 ark) Avgangsprøva Avgangsprøva i grunnskolen i grunnskolen 0 0 ULINJERT ark A Falset, sort Kr 5,50 per sett (10 ark) MILLIMETERPAPIR Blokket á 50 ark, farger Kr 0,- per blokk 11

12 Samfoto TEMAHEFTER I NORSK Nå er det din tur klasse FELLES FOR / NYNORSK LÆRINGSSENTERET / SKOLETJENESTER TEMAOPPLEGG I NORSK kr 8,- per sett. «Nå er det din tur» er et ledd i arbeidet med å utvikle prøveformene i norskfaget. Vi ønsker at elevene også under prøver skal få påvirke sin egen skrivesituasjon ved å gi mulighet til selv å treffe valg, noe som er i tråd med intensjonene i L 97. TEMAhefte 0 sider A, farger Bruk av tekstheftet som utgangspunkt for skriving er til en viss grad å realisere planintensjonene om å ivareta forberedelse og veiledning i førskrivingsfasen. Det er også et ledd i arbeidet med å knytte egen lesing og skriving tettere sammen. Dette er en overordnet målsetting i læreplanen. For at det i større grad skal være mulig for elevene å ta utgangspunkt i egne lesereaksjoner og opplevelser og forholde seg selvstendig til et stoff, er det ikke laget oppgaver til heftet. Skoleliv klasse / NYNORSK O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T SKOLELIV 8. KLASSE og 9. klasse K o p i e r i n g s - o r i g i n a l LÆRINGSSENTERET SKOLELIV VURDERTE ELEVTEKSTER kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) og hefte med vurderte elevtekster. L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R TEMAhefte 1 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO 6 sider A, 1 farge VURDERTE ELEVSVAR 16 sider A, 1 farge FREMMED FUGL kl FELLES FOR / NYNORSK L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R «Fremmed fugl» «FRAMAND FUGL» Te m a o p p l e g g i n o r s k Vårlig immigrant Den kom over grensa I natt Med sangen Som bagasje Lov og takk For svarttrostens vinger. Den hadde aldri sluppet gjennom passkontrollen Køla svart Som den er O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T «fremmed fugl» «framand fugl» K o p i e r i n g s - o r i g i n a l kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) Kjersti Ericsson L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge 1

13 IDRETT FOR ALLE kl FELLES FOR / NYNORSK L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R O P P G AV E R / O P P G å V E R idrett for alle Te m a o p p l e g g i n o r s k T I L T E K S T H E F T E T idrett for alle kr 6,- per sett Skeiserenn Du startar i lag med storskridaren Du veit du kan ikkje fylgja han, men du legg i veg og brukar all di kraft og held lag ei stund. Men han glid ifrå deg, glid ifrå deg, glid ifrå deg - snart er han heile runden føre. Det kjennest litt skamfullt med det same. Til det kjem ei merkeleg ro over deg, kan ikkje storskridaren fara! K o p i e r i n g s - o r i g i n a l Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) Og du fell inn i di eigi takt og kappskrid med deg sjølv. Meir kan ingen gjera. Olav H. Hauge Foto: Alkokutt L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R MENNESKET I EN MEDIETID klasse / NYNORSK O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T Mennesket i en medietid Mennesket i ei medietid K o p i e r i n g s - o r i g i n a l VURDERTE ELEVSVAR TIL MENNESKET i en medietid Disse tekstene ble skrevet før temaheftet «Mennesket i en medietid» ble revidert. Elevene skrev bare EN av tekstene. L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R LÆRINGSSENTERET SKOLETJENESTER TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge VURDERTE ELEVSVAR 16 sider A, 1 farge VEILEDNING I VURDERING FRANSK TYSK I D É - O G V E I L E D N I N G S H E F T E F O R E L E V V U R D E R I N G I F R A N S K P Å G R U N N S K O L E N S U N G D O M S T R I N N I D É - O G V E I L E D N I N G S H E F T E F O R E L E V V U R D E R I N G I T Y S K PÅ GRUNNSKOLENS UNGDOMSTRINN En veiledning for vurdering med og uten karakter En veiledning for vurdering med og uten karakter Robert Delaunay ( ) Tour Eiffel Caspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) og hefte med vurderte elevtekster. D E S E M B E R DESEMBER 000 Idé- og veiledningshefte for elevvurdering i FRANSK 8 sider A Kr 60,- pr. stk Idé- og veiledningshefte for elevvurdering i TYSK 56 sider A Kr 60,- pr. stk 1

14 Returner bestillingen på telefaks eller bestill på nett SKOLETJENESTER B E S T I L L I N G S L I S T E Papir til SKRIFTLIG AVGANGSPRØVE Linjeark. A Falset Antall Best. nr. Pris sett 0 00 kr 6,- pr. sett (10 ark) Ruteark. A Falset Antall Best. nr. Pris sett 0 10 kr 9,- pr. sett (10 ark) Blanke ark. A Falset, ulinjert Antall Best. nr. Pris sett 0 0 kr 5,50 pr. sett (10 ark) Milimeterpapir. Blokket à 50 ark Antall Best. nr. Pris sett 0 0 kr 0,- pr. blokk à 50 ark NB! Bestilt materiell kan ikke returneres. I tillegg kommer ekspedisjon, porto og mva. Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Lev.adresse: Postnr. sted: Telefon: Faktura-adr.: Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger Telefon: Telefaks:

15 Returner bestillingen på telefaks eller bestill på nett Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger Telefon: Telefaks: KLASSE Tilgjengelig fra våren 008 Antall Best nr. Pris BESTILLINGSLISTE Alle priser er eks. porto, ekspedisjon og mva. Bestillt materiell kan ikke returneres. KARTLEGGINGSPRØVER MATEMATIKK sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) klasse En bestillingsenhet tilsvarer et komplett sett for 10 elever.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. KLASSE. Prøven består av deler.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. KLASSE. Prøven består av deler.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 5. KLASSE. Prøven består av deler. 5. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 6. KLASSE. Prøven består av deler. 6. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 7. KLASSE. Prøven består av deler. 7. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni Prøven består av deler. 8. KLASSE Avholdes om høsten. Prøven består av deler: Tall og tallregning Matematikk i dagliglivet DEL Geometri DEL Hoderegning og overslag. 9./10. KLASSE Prøven består av 5 deler: Tall og algebra Matematikk i dagliglivet DEL Geometri DEL Hoderegning DEL 5 Oppg. tilrettelagt for bruk av datamaskin MULTIPLIX gangespill gjør læring til lek stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr,- per stk. sett Bokmål 9. kl kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk 9.kl kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr,- per stk. stk kr 05,- per stk. klassesett à 6 stk. spill kr 1050,- (kr 175,- per stk.) Prisen er kr 160,- pr. sett. Lærerveiledningen er felles for bokmål og nynorsk, og bestilles enkeltvis. Gjelder alle klassetrinn /10.klasse En bestillingsenhet tilsvarer et komplett sett for 10 elever. Prisen er kr 160,- pr. sett. Lærerveiledningen er felles for bokmål og nynorsk, og bestilles enkeltvis. Gjelder både 8. og 9./10. klasse Spilleesken inneholder spilleplate, brikker, terning, spørrekort, pengesedler, samt spilleregler m/gangetabell. Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Telefon: Lev.adresse: Postnr. sted: Faktura-adr.: 15

16 Returadresse: Media Stavanger AS Skoletjenester Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger B ALLE STEDER HVOR DET PÅ SKJEMAET STÅR «SETT», BETYR DET KOMPLETTE PRØVER til 10 elever! Bestillingsliste til skoletjenester Postboks 789 Sentrum, 00 Stavanger Telefon / faks: / Bestilling E-post: Bestilling Internett: KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK Antall Best.nr. Tittel Pris sett Matematikk 1. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 1. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 5. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 5. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 6. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 6. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 7. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 7. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 8. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 8. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr,- sett Matematikk 9. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 9. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr,- MULTIPLIX gangespill gjør læring til lek Antall Best.nr. Tittel Pris stk MULTIPLIX gangespill pr stk kr 05,- klassesett à 6 stk. spill sett (kr. 175,- pr stk) pr sett kr 1050,- Spilleesken inneholder spilleplate, brikker, terning, spørrekort,pengesedler, samt spilleregler m/gangetabell. Alle priser er eks. porto, ekspedisjonskostnader og mva. Bestillte prøver kan ikke returneres! Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Lev.adresse: Postnr. sted: Telefon: Faktura-adr.: TEMAOPPLEGG I NORSK FOR 8. TIL 10. KLASSE Antall Best.nr. Tittel Pris sett Nå er det din tur kl. Felles kr 8,- sett Skoleliv kl. Bokmål kr 6,- sett Skoleliv kl. Nynorsk kr 6,- sett Fremmed fugl kl. Felles kr 6,- sett Idrett for alle kl. Felles kr 6,- sett 700 Mennesket i en medietid kl. Bokmål kr 6,- sett 701 Mennesket i en medietid kl. Nynorsk kr 6,- VEILEDNINGSHEFTER Antall Best.nr. Tittel Pris stk Tysk Idé og veiledningshefte for elevvurdering kr 60,- stk Fransk Idé og veiledningshefte for elevvurdering kr 60,- INNFØRINGSARK TIL AVGANGSPRØVEN Antall Best.nr. Tittel Pris sett 0 00 Linjeark, A Falset kr 6,- sett 0 10 Ruteark, A Falset kr 9,- sett 0 0 Ulinjert ark, A Falset kr 5,50 sett 0 0 Millimeterpapir Blokket á 50 ark kr 0,- MATEMATIKKHEFTER Antall Best.nr. Tittel Pris stk 99 8 Matte-trim For elever på ungdomstrinnet Oppgaver/løsningsforslag kr 79,- stk 99 6 Matematikk konkurranse 7. klasse Elevlagte oppgaver. 8 sider kr 10,- stk 99 Matematikk konkurranse 8. klasse Elevlagte oppgaver. 6 sider kr 10,- stk Matematikk konkurranse 9. klasse Elevlagte oppgaver. 8 sider kr 10,- stk 99 Matematikk konkurranse 10. klasse Elevlagte oppgaver. sider kr 10,-

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14)

Ja, jeg har lyst til å ta imot 20 skrittellere. tangenten 1/2007 1. caspar.no. Vær kjapp og du kan motta et klassesett! (fortsettes side 14) Velkommen til et nytt år! I sommer er det 10 år siden LAMIS ble stiftet som en organisasjon for alle som er interessert i spørsmål som angår matematikkundervisning. LAMIS har utrettet mye og TANGEN- TEN

Detaljer

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET

LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET 9 LÆRERENS BOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Innhold Dette er Maximum.... III Grunnleggende ferdigheter.... III Grunnbok...

Detaljer

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet...

Innhold. Frafall... 19 System for oppfølging... 21 System for skolebasert vurdering... 21 Andre rapporter... 21 Rollene i oppfølgingssystemet... Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Sammendrag... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultater... 4 Overgang til videregående skole... 4 Elever og undervisningspersonale... 5 Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

3 Prestasjoner i matematikk

3 Prestasjoner i matematikk 3 Prestasjoner i matematikk Liv Sissel Grønmo og Ole Kristian Bergem I dette kapittelet presenteres flere typer resultater som viser elevenes prestasjoner i matematikk på henholdsvis 8. og 4. trinn. TIMSS

Detaljer

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene

Plan for kvalitetssikring. av opplæringen i de grunnleggende. regneferdighetene Utdanningssektoren Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene September 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 5 2. OPPBYGGING AV PLANEN s. 5 3. FORSKJELLEN PÅ FAGET

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

Om reflektert og ureflektert moromatematikk

Om reflektert og ureflektert moromatematikk Noen ganger skjer det et kupp, et hyggelig og positivt kupp. Et slikt kupp har redaksjonen for TANGENTEN vært vitne til da vi skulle lage dette heftet i TANGENTEN. Lesere og bidragsytere har overtatt.

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer