PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN"

Transkript

1 007/008 OPPDATERT OVERSIKT MED BESTILLINGSLISTE FINNER DU OGSÅ PÅ VÅRE NETTSIDER OVERSIKT OVER PRØVER OG MATERIELL FOR GRUNNSKOLEN MED BESTILLINGSLISTE OVER LAGERFØRTE PRODUKTER UTGITT/PRODUSERT AV SKOLETJENESTER UTDANNINGSDIREKTORATET Vi gjør oppmerksom på at vi ikke lenger produserer og selger NYE avgangsprøver for ungdomstrinnet. Alle andre prøver, samt innføringsark til skriftlig eksamen selges som før, til gunstige priser.

2 SKOLETJENESTER Skoletjenester, som er et datterselskap av Media Stavanger AS, er et kombinert forlag og tjenesteytende selskap med hovedarbeidsområder innen skoleprøver. Samarbeidet med Utdanningsdirektoratet, tidligere Læringssenteret, har eksistert i en årrekke og har ført til et tett og givende samarbeid om en rekke oppgaver. Utdanningsdirektoratet har selv overtatt salget av avg. prøven f.o.m. 00 og en del av det materiellet som vi har håndtert gjennom de senere år. Dette vil nok redusere vår kontakt med dere en smule. Vi håper likevel at det er prøver og materiell hos oss som dere finner interessant og vi vil også i fremtiden ta telefonen og gi dere vår største oppmerksomhet. Vi vet hva service og rask levering betyr, og skal legge oss i selen for fortsatt å kunne være en foretrukket leverandør. Grunnskolene, med hovedvekt på ungdomstrinnet, er våre viktigste kunder. H V E M K A N B E S T I L L E? Kun skoler/læresteder kan bestille prøvemateriell. Enkeltpersoner må dokumentere behov/bruk. NYE PRØVER Det arbeides kontinuerlig med revidering av gamle prøver og utarbeidelse av nye. Alle prøvene er laget i tråd med gjeldende læreplaner. Karleggingsprøver 1. til 7. klasse Nye karleggingsprøver i matematikk for. til 7. klasse er til salgs nå. Disse er utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen, men er ellers laget på samme måten som tidligere oversiktelig og med fine tegninger. Fasit med stanine skala er også klar. Prøver for 1. klasse vil være tilgjengelige fra våren 008. Prøvene er utarbeidet av Anne Bruun Dahle. «Gamle» prøver vil være tilgjengelige så lenge lageret rekker til supplering. Matte-trim for elever på ungdomstrinnet Oppgaveheftet er nytt og tilbys i løpet av høsten. Det er laget i samsvar med ny læreplan og har som siktemål å engasjere elevene til å arbeide med matematikken på en kreativ måte. Heftet er utarbeidet av Sigrun Jernquist og Håkon Eiken. Har du spørsmål eller ønsker/behov, send oss gjerne en mail til K O P I E R I N G S P R O B L E M AT I K K! Vi er klar over at en del skoler kopierer våre prøver. I utgangspunktet er ikke dette lov, og i tillegg er det også svært kostbart for skolene. Det er mange argumenter for at dette må unngås: Det er ikke lov Det er svært dyrt Det er tidkrevende for lærerne Kvaliteten blir dårlig Jo flere som kopierer, jo mindre salg fra oss. Mindre salg fører til høyere pris som fører til mindre salg som fører til slutt. Ingen kan/vil lage prøver gratis. Kopiering er heller ikke gratis. I tillegg skal prøven settes sammen (sorteres/stiftes) og en lærer har brukt masse tid som kunne blitt benyttet til viktigere/hyggeligere ting. Og tenk på kvalitetsforskjellen og hvor mye mer lystbetont det vil være for elevene å få prøvene i farger. I dagens mediesamfunn er det bortimot en fornærmelse å presentere sammenklipte, skjeve sort/hvitt prøver til ungdom som er så mye, mye bedre vandt. Bestilte og utsendte prøver tas ikke i retur. Alle priser i heftet er oppgitt eksklusiv merverdiavgift, ekspedisjon og porto.

3 Til rektor/faglærer Denne brosjyren inneholder oversikt over materiell for årstrinn klasse samt bestillingsskjemaer. Vi håper at informasjonen om dette blir distribuert til faglærerne på de aktuelle trinn i god tid før prøveavholdelse. For øvrig viser vi til vårt nettsted hvor samme informasjon er tilgjengelig og hvor nettbestilling kan foretas. Med hilsen Skoletjenester

4 anne bruun dahle kartleggingsprøver klasse bokmål og nynorsk prøvene Prøvene bygger på fagplanene i matematikk og dekker hovedmomentene i planen for klasse. Prøvene er ikke avhengig av noen læreverk i matematikk. Prøvene består av to delprøver, hver på fire sider. Prøven gjennomføres over to undervisningstimer, gjerne på to forskjellige dager. Prøvene er trykket i firefargers trykk. Prøven er beregnet å holdes i slutten av skoleåret (mai/juni), eller når man starter opp neste skoleår (august/ september) for å kartlegge hvilke kunnskaper klassen har i matematikk. Dette er kartleggingsprøver som avholdes for hele klassen samtidig. Den gir en grov oversikt over hvordan klassen og den enkelte elevs nivå i faget er. Prøven er ordnet etter emner, slik at skåringsskjemaet viser hvilke delemner klassen og den enkelte elev mestrer. Slik kan prøven benyttes for å kartlegge hvilke emner klassen bør arbeide mer med, og om det er noen elever som har «huller» og bør få spesielle emner gjennomgått på nytt. Det er få oppgaver innen hvert emne, så prøven må sees på som et supplement og en eventuell korrigering av de kunnskapene læreren allerede har av klassen. Elever som viser større avvik og trenger en grundigere analyse, kan læreren teste videre med mer diagnostiske tester. Det følger et retteskjema med prøven. Her er oppgavene ordnet emnevis, slik at læreren får en systematisk oversikt over hvordan den enkelte elev og klassen skårer på de ulike delemnene i faget. På grunnlag av innsendte resultater fra tidligere, er det regnet ut gjennomsnitt og standardavvik. Ved normering er resultatene delt inn i prøveklasser fra 1 til 9. For rektor/skolen vil informasjonen fra prøven være nyttig ved fordeling av ressurser og som utgangspunkt for å drøfte den enkelte klasses pedagogiske utfordringer. Prøvene er produsert i -farge og utstyrt med aktuelle, morsomme illustrasjoner som vil være med å gjøre arbeidet med prøvene mer lystbetont for elevene. lærerveiledningen Lærerveiledningen er på fire sider og inneholder: Formål Tidsbruk Progresjon Hvem skal delta på prøven Gjennomføringen Retting og utfylling av poengskjema Etterarbeid og informasjon Fasit Retteskjema Normering forfatteren Illustrasjon fra prøve. Prøven er laget av Anne Bruun Dahle som har mange års erfaring med undervisning i matematikk. Hun er nå rektor på en barneskole. Hun var også en av forfatterene av matematikkverket Pluss for småskoletrinnet. Kartleggingsprøvene er laget uavhengig av dette verket. forlaget Skoletjenester har med årene blitt en betydelig leverandør av prøver til grunnskolen. Foruten kartleggingsprøver i matematikk for grunnskolen, produserer og utgir vi en rekke prøver og materiell i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i Oslo. Se oversikt over prøver på Illustrasjon fra prøve. Skoletjenester har som målsetting å tilby prøver av høy kvalitet til lav pris. Kopiering av prøvene er verken en god eller billig løsning, og er dessuten forbudt.

5 FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at KARTLEGGINGSPRØVER MATEMATIKK 1. KLASSE Er under utarbeidelse. Klar for salg våren 008. MATEMATIKK. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (. klasse) / NYNORSK E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 SKRIV TALLENE SOM MANGLER 1 1 HVOR MANGE? 8 9 HVOR MANGE? E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester FORTSETT MØNSTERET X O X O FORTSETT MØNSTERET C C IIIC C III TEGN STREK TIL RIKTIG ESKE SIRKLER TREKANTER FIRKANTER 9 TEGN EN FEMKANT 0 TEGN EN SEKSKANT Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge MATEMATIKK. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (. klasse) E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 Skriv tallet som har Skriv tallet som har 9 hundrere og 7 tiere hundrere og enere Sett ring rundt det største tallet a ) Fargelegg 1 b) Fargelegg 5 Sett strek til nærmeste Regn ut + 6 = = 7 Regn ut = = E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 6 Tegn symmetrilinjene 7 Lag et symmetrisk bilde 8 Sett kryss ved figurene med parallelle linjer. Farg de parallelle linjene 9 Hvor mange kvadrater har hver figur? a) b) a) kvadrater b) kvadrater Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge MATEMATIKK. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (5. klasse) E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 A) Skriv tallet som har 5 hundrere og enere Hvor stor del av glasset er fylt med vann? Skriv som brøk 1 Skriv strek fra tallet til riktig plass på tallinjen B) Skriv tallet som har 6 tusener og enere A) B) C) D) Skriv tallene i stigende rekkefølge. Start med det minste ,5, E T T E R K U N N S K A P S L Ø F T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } #?. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 6 Tegn symmetrilinjene A) B) 7 Speil figuren om symmetrilinjen 8 Speil figuren om symmetrilinjen 9 Hva heter figuren? Beskriv den 0 Hva heter figuren? Beskriv den Kopiering forbudt. A N N E B R U U N D A H L E S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning. årstrinn K A R T L E G G I N G S P R Ø V E I M A T E M A T I K K B O K M Å L NYNORSK Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge

6 MATEMATIKK 5. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (6. klasse) / NYNORSK 5. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 1 Sett kryss ved det største tallet. Sett ring ved det minste tallet Skriv tallet som består av 5 tusener og enere Q 0,1 Q 0,056 5 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 5. ÅRSTRINN % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K 6 Hva heter disse tredimensjonale figurene? 7 Tegn speilbildet av figuren når den speiles om speilingslinjen Q 0,6 Q 0,1989 Skriv tallet som består av tiere og hundredeler Skriv pil til riktig plass på tallinjen a) 0,75 c) b) 1, d) Halvparten av er 5 Hvor stor del av flaten er farget blå? Skriv som brøk Det dobbelte av 0,5 er Tegn figuren når den blir forskjøvet bortover linjen 9 Tegn figuren når den har dreid en halv omdreining om den spisse vinkelen Kopiering forbudt. 8 MATEMATIKK 6. KLASSE S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning 5. årstrinn NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk. LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. (7. klasse) / NYNORSK Anne Bruun Dahle Skoletjenester Halvparten av 15 er Skriv et tall som er større enn og mindre enn 6 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 6. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE 6 Det dobbelte av,6 er K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K Tegn speilbildet av figuren. Bruk alle fire speilingslinjene Skriv et tall som er større enn,5 og mindre enn,6,100 7 Skriv tallene i stigende rekkefølge. Start med det minste,07 0,1,7 Tegn denne figuren når den blir forskjøvet oppover, nedover, til venstre og til høyre Skriv tallet som er 1000 mer enn 58 Skriv tallet som er 0,1 mer enn 56,5 5 Gjør om til brøk 6 Regn ut = 0,5 = 0,5 = 7 8 Regn ut,9 + 1,5 = Tegn denne figuren når den blir dreid en kvart omdreining og en halv omdreining om det svarte omdreiningspunktet 9 Tegn diameteren i denne sirkelen. Mål med linjal hvor lang den er Diameteren er Kopiering forbudt. x Kartleggingsprøve6-007 kopi.ind NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk ::0 S K O L E TJ E N E S T E R Lærerveiledning 6. årstrinn 1 6. ÅRSTRINN E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y 0 [a b c) < ½ > { } # / ) r * 1 ( 5? MATEMATIKK 7. KLASSE LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge Anbefalt avholdt mai/juni. / NYNORSK 7. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester 1 Sett kryss ved det største tallet. Sett ring ved det minste tallet 0, % a) Rund av til nærmeste hundrer Gjør om til desimaltall b) Rund av til nærmeste tier = Gjør om til brøk 0,6 = 5 Gjør om til brøk 50% = 6 Regn ut = 7 7 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa 7. ÅRSTRINN Anne Bruun Dahle Skoletjenester ANNE BRUUN DAHLE Lærerveiledning 6 Bruk linjal og parallellforskyv figuren cm i pilens retning 7 Hvilken av figurene nedenfor har både speilsymmetri og rotasjonssymmetri? 8 Tegn speilbildet av denne figuren 0 Hvor stor er omkretsen av rektangelet? 1 Hvor stort areal har parallellogrammet? 78,86 A = 1000 B C D 9 E Drei denne figuren 180 0,5 = 0% = Regn ut,9 + 1,5 = 8 Regn ut + = m 5m cm Kopiering forbudt. 8 cm Kartleggingsprøve7-007.indd :6:59 Kartleggingsprøve7-007 del.in S K O L E TJ E N E S T E R 7. årstrinn K A RT LEGGINGS PRØV E I M AT E M ATIK K, 6 7 AWhjb[]]_d]ifhªl[ _ cwj[cwj_aa % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T E T T E R K U N N S K A P S L ØF T E T % / ( = x y ) 0 [a b c) < ½ > { } # π χ Ω ±? ) NYNORSK FORMÅL Hovedformålet med vurdering er å fremme læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettledning får elever, foreldre og lærere tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for rettledning, gi nye utviklingsmål for eleven, og medvirke til videre utvikling av elevene og skolen. Vurderingen skal inspirere lærerne til å tenke gjennom, planlegge og forbedre undervisningen. FØREMÅL Hovudformålet med vurdering er å fremje læring og utvikling. Gjennom vurdering og rettleiing får elevar, foreldre og lærarar tilbakemelding om framgangen til elevane, om arbeidsprosessar og resultat. Vurderinga skal vere grunnlag for rettleiing, og medverke til vidare utvikling av elevane og skulen. Vurderinga skal inspirere lærarane til å tenkje gjennom, planleggje og betre undervisninga. Kompetansemålene angir hva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse, jfr. Opplæringsloven 1-. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På de mellomliggende årstrinnene i denne kartleggingsprøven er kompetansemålene gradert på årstrinnene etter en naturlig progresjon. Hver prøve dekker alle hovedområdene i fagplanen. Kompetansemåla seier kva eleven skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Elevane vil i ulik grad nå, eller kunne nå dei fastsette kompetansemåla. Skulen skal gi tilpassa opplæring slik at kvar ein elev vært stimulert til høgast mogleg grad av måloppnåing, jfr. Opplæringslova 1. Kunnskapsløftet har kompetansemål i matematikk etter.,. og 7. årstrinn. På dei mellomliggjande årstrinna i denne kartleggingsprøven er kompetansemåla graderte på årstrinna etter ein naturleg progresjon. Kvar prøve dekkjer alle hovudområda i fagplanen. TID FOR PRØVEN Prøven er planlagt til bruk i slutten av skoleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skoleår (aug/sept). TID FOR PRØVA Prøva er planlagt til bruk i slutten av skuleåret (mai/juni), eller ved oppstart av neste skuleår (aug/sept). TIDSBRUK Det er beregnet å bruke en skoletime (5 min) på og en skoletime (5 min) på. Det er en fordel å ikke ta begge delene på samme dag, men gjerne to dager i samme tidsperiode. Elevene bør få prøvene tidlig på dagen mens de er opplagte. BRUK AV TID Det er planlagt å bruke ein skuletime (5 min) på og ein skuletime (5 min) på. Det er ein fordel å ikkje ta begge delane på same dag, men gjerne på to dagar i same tidsperiode. Elevane bør få prøvene tidleg på dagen medan dei er opplagde. Innen hvert område starter prøven med forholdsvis lette oppgaver og så øker vanskegraden. De første oppgavene er slik at de fleste elevene skal oppleve mestring. Deretter er det vanskeligere oppgaver som vil vise hvor langt eleven er nådd. Prøven dekker de ulike delmålene i fagplanen for årstrinnet. Oppgavene er ordnet etter hovedområder for at læreren og eleven skal få et bilde av hvilke områder eleven mestrer. Innan kvart område startar prøva med etter måten lette oppgåver og så aukar vanskegraden. Dei første oppgåvene er så lette at dei fleste elevane skal oppleve meistring. Etterpå er det vanskelegare oppgåver som vil vise kor langt eleven er nådd. Prøva dekkjer dei ulike delmåla som er med i fagplanen for årstrinnet. Oppgåvene er ordna i hovudområder for at læraren og eleven skal få eit bilete av kva for emne eleven meistrar. HVEM SKAL DELTA PÅ PRØVEN Det anbefales at alle elevene på årstrinnet deltar på prøven. Da får skolen et realistisk bilde av elevgruppen og hvilke ressurser som trengs for å gi dem en tilpasset undervisning. Elever som er borte når prøven holdes, bør få prøven så raskt som mulig etterpå. Når en elev avviker sterkt fra årstrinnets nivå og har en individuell opplæringsplan, må læreren vurdere om eleven skal gjennomføre prøven. Denne eleven vil allerede være godt kartlagt og bør ikke påføres nederlagsfølelse ved å gjennomføre en prøve som er altfor vanskelig. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøven for et lavere årstrinn, slik at læreren skal KVEN SKAL DELTA PÅ PRØVA Det er best om alle elevane i klassa deltek på prøva. Da får skulen eit realistisk bilete av elevgruppa og kva for ressursar som er naudsynt for å gi klassa ei tilpassa undervisning. Elevar som er borte når prøva vert heldt, bør få prøva så raskt som mogleg etterpå. Når ein elev avvik sterkt frå årstrinnet sitt nivå og har ein individuell plan for opplæringa, må læraren vurdere om eleven skal gjennomføre prøva. Denne eleven vil allereie vere godt kartlagd og bør ikkje få kjensle av nederlag ved å gjennomføre ei prøve som er altfor vanskeleg. Eleven kan eventuelt få Kartleggingsprøva for eit lågare årstrinn, slik at :6:57 LÆRERVEILEDNING sider A, 1 farge «Gamle» prøver til salgs så lenge lageret rekker! Del 1 + del kr 160,- per sett Lærerveiledning kr 5,- per stk.

7 PRØV DETTE I UNDERVISNINGEN! Multiplix gangespillet som gjør læring til en lek! Hør hva fagfolk mener om Multiplix gangespill: Birkelid kompetansesenter: «Spenningsmomentet som hele tiden er til stede, vil styrke konsentrasjonen og engasjementet slik at læringseffekten øker. Konkurransemomentet er av en slik karakter at det gjerne kan være den dyktigste regneren som taper. Diverse overraskelsesmomenter underveis påvirker vinnersjansene. Dette vil virke motiverende på svake regnere. Spillet er egnet både som familiespill og til bruk i skolen som et differensieringshjelpemiddel ved innlæring av multiplikasjonstabellen Spillet er lagt opp sosialiserende og inkluderende.» Fjære Ungdomsskole: «Oppgavene som gjemmer seg bak spørsmålstegnene er artige, og faller sjelden ut til den voksnes fordel. Dette kan være spennende for elevene. Kombinasjonen lek/matematikk er fin, og elevene opplever ikke spillet som «matte-terping».» Vik skole (Barneskole): «Alle elevene ga det en enstemmig dom: Kjempegøy! Spillet har enkle og klare regler som elevene ikke har problemer med å følge. Det er lærerikt og gir en lystbetont øving av gangetabellen. Spillet er enkelt, men samtidig utfordrende». Spilleesken inneholder foruten spilleplaten, brikker, terning, 0 spørrekort, 60 stk og 1000 kr sedler, samt spilleregler m/gangetabell. Bestilles på bestillingslisten side 1 eller side 16. Multiplix gangespillet som gjør læring til en lek! Nå kan multiplikasjon læres gjennom lek, spenning og samhold. Her kan den beste tape, og den som ikke mestrer «gangen» være den heldige vinner. Alle blir engasjert i dette spillet hvor lærdom er den virkelige faktor. Kr 05,- per stk. Klassesett á 6 stk. kr 1050,- (Kr 175,- per stk.) 7

8 TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST TORE ISAKSEN SIGRUN JERNQUIST Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 Tall og tallregning ca. 5 minutter Behandling av data del Geometri ca. 5 minutter Måling og enheter del Matematikk i dagliglivet ca. 5 minutter Behandling av data del Hoderegning ca. 10 minutter oppgavene i Hoderegning, del, er tatt inn på side 6 i denne veiledningen. elevenes svarark til hoderegningsdelen er også tatt med som kopieringsoriginal. del 1, del og del er trykt i separate elevhefter. Tilpasset opplæring står sentralt i l97, og det innebærer at alle elever må få en undervisning som er best mulig i samsvar med deres evner og forutsetninger. de fire delene prøven består av, dekker til sammen sentrale områder av det lærestoffet en forutsetter er gjennomgått ved utgangen av 7. klassetrinn. resultatene på prøven vil dermed kunne gi systematisk og faglig dekkende informasjon om i hvilken grad den enkelte elev og klassen som helhet har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk. Både for elev og lærer vil det være av verdi å danne seg et realistisk bilde av hva den enkelte elev kan, og hvilke områder av faget det er nødvendig å arbeide mer med. På den måten blir læreren bedre i stand til å planlegge og gjennomføre en undervisning som både er tilpasset enkeltelev og klassen, og elevene kan bedre gjøre seg nytte av undervisningen og bli stimulert til å arbeide med matematikkfaget. Prøven er utarbeidet til bruk i høsthalvåret i 8. klasse, men deler av materiellet kan også brukes senere i skoleåret dersom læreren finner det formålstjenlig. Materiellet vil være til størst nytte om det inngår som en naturlig del av undervisningen. ved å la elevene løse oppgavene i de enkelte delene før emnet gjennomgås i 8. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvilket Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 Tal og talrekning ca. 5 minutt Behandling av data del Geometri ca. 5 minutt Måling og einingar del Matematikk i dagleglivet ca. 5 minutt Behandling av data del Hovudrekning ca. 10 minutt oppgåvene i Hovudrekning, del, er tekne inn på side 6 i denne rettleiinga. eleven sitt svarark til hovudrekningsdelen er og teke med som kopieringsoriginal. del 1, del og del er trykte i separate elevhefte. Tilpassa opplæring står sentralt i l97, og det inneber at alle elevar må få ei undervisning som er best mogleg i samsvar med evnene og føresetnadene deira. dei fire delane prøva består av, dekkjer til saman sentrale område av det lærestoffet ein føreset er gjennomgått ved utgangen av 7. klassesteget. resultata på prøven vil på den måten kunne gi systematisk og fagleg dekkjande informasjon om i kva grad den enkelte eleven og heile klassen har tileigna seg grunnleggjande kunnskap og dugleik i matematikk. Både for elev og lærar vil det vere av verdi å danne seg eit realistisk bilete av kva den enkelte eleven kan, og kva område av faget det er nødvendig å arbeide meir med. På den måten blir læraren betre i stand til å planleggje og gjennomføre ei undervisning som både er tilpassa enkelteleven og klassen, og elevane kan betre gjere seg nytte av undervisninga og bli stimulerte til å arbeide med matematikkfaget. Prøva er utarbeidd til bruk i hausthalvåret i 8. klasse, men deler av materiellet kan også brukast seinare i skoleåret dersom læraren finn det føremålstenleg. Materiellet vil vere til størst nytte om det går inn som ein naturleg del av undervisninga. ved å la elevane løyse oppgåvene i dei enkelte delane før emnet blir gjennomgått i 8. klasse, vil læraren kunne få oversikt over kva grunnlag den en- 1 sigrun jernquist og tore isaksen kartleggingsprøver 8. klasse bokmål og nynorsk til rektor Kartlegging av hvordan klasser, grupper og enkeltelever står rent faglig når de begynner på ungdomstrinnet, er interessant og nyttig informasjon for skolens ledelse. Resultatene på denne prøven vil kunne bidra til fruktbar dialog med lærerne om undervisningsplanlegging slik at alle elever kan få et optimalt tilbud. til læreren Allsidig og pålitelig kjennskap til elevenes faglige kompetanse er en viktig forutsetning for at du som lærer skal makte å gjøre en god jobb. Systematisk og faglig dekkende informasjon er nødvendig for å kunne planlegge og gjennomføre en undervisning som både er tilpasset den enkelte elev og klassen som helhet. Det er slik informasjon denne kartleggingsprøven tar sikte på å gi. Oppgavesettene er prøvd ut på et representativt utvalg elever, og i lærerveiledningen blir det gitt informasjon om resultatene. Sammen med prøven følger det ideer til opplegg som kan brukes til å gi elevene trening i egenvurdering. Resultatene fra prøven vil også til en viss grad kunne brukes som dokumentasjon overfor skolens ledelse og annet fagpersonell for å vise hvilke utfordringer du og klassen står overfor. informasjon om prøven Prøven er tenkt brukt i høsthalvåret i 8. klasse, og tar utgangspunkt i sentrale deler av lærestoffet i fagplanen for 7. klasse. Prøven består av fire deler: Del 1: Tall og tallregning. Behandling av data. Prøvetid 5 minutter. Del : MATEMATIKK I DAGLIGLIVET. Behandling av data. Prøvetid 5 minutter. Del : GEOMETRI. Måling og enheter. Prøvetid 5 minutter. Del : HODEREGNING OG OVERSLAG. (Kopieringsoriginal). Prøvetid 10 minutter Sammen med prøvemateriellet følger det en lærerveiledning som blant annet inneholder ideer til oppfølging av resultatene. Oppgavene i HODEREGNING og elevenes svarark til denne delen av prøvene er tatt inn som kopieringsoriginal i lærerveiledningen., og er trykt i separate elevhefter. Elevheftene foreligger på begge målformer. Materiellet vil være til størst nytte om det føyer seg inn som en naturlig del av undervisningen. Ved å la elevene løse oppgavene i de enkelte delene før emnet gjennomgås i 8. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvordan den enkelte elev mestrer ulike områder av faget. Prøven er tenkt avholdt i høsthalvåret i 8. klasse, men vil være tilgjengelig fra lager hele året. lærerveiledningen Nærmere informasjon om formålet med prøven. Instruksjon for gjennomføring av de ulike delene. Kopieringsoriginal til hoderegningsdelen. Vurdering av svarene. Hjelp til tolking av resultatene. Eget ark til å plotte inn klassens resultat. Tips om hvordan resultatene kan brukes i undervisningsplanlegging informasjon til enkelteleven og klassen informasjon til foresatte informasjon til skolens ledelse eventuell tilbakemelding til barnetrinnet. Tips for å aktivisere elevene til å bruke materiellet til egenvurdering. MATEMATIKK 8. KLASSE / NYNORSK Anbefalt avholdt ved starten av nytt skoleår. M 8 D E L 1 KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK TALL OG TALLREGNING Behandling av data M 8 D E L KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK GEOMETRI Måling og enheter M 8 D E L KARTLEGGINGSPRØVE 8. KLASSE MATEMATIKK DEL MATEMATIKK I DAGLIGLIVET Behandling av data M 8 NYNORSK FORMÅL LÆRERVEILEDNING TIL KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK 8. KLASSE Utarbeidet/utarbeidd av Tore Isaksen og Sigrun Jernquist. Utgitt/utgjeven av Skoletjenester, Stavanger. NYNORSK FØREMÅL Du kan bruke blyant til føring av oppgavene. Lykke til! Navn: Oppgavene kan føres med blyant. Du kan bruke lommeregner. Lykke til! Navn: Oppgavene kan føres med blyant. Du kan bruke lommeregner. Lykke til! Navn: TID FOR PRØVING TID FOR PRØVING Skoletjenester Klasse: Skoletjenester Klasse: Skoletjenester Klasse: 8 sider A, 1 farge 8 sider A, 1 farge DEL 8 sider A, 1 farge LÆRERVEILEDNING 0 sider A, 1 farge Del 1, del og del selges som samlet sett kr 160,- per sett. Lærerveiledning kr,- per stk. 8

9 Prøvemateriellet består av: Prøvetid: del 1 TALL OG ALGEBRA 0 minutter grafer og funksjoner del MATEMATIKK I DAGLIGLIVET 0 minutter Behandling av data del GEOMETRI 0 minutter del HODEREGNING ca. 10 minutter del 5 OPPGAVER SPESIELT ca. 0 minutter TILRETTELAGT FOR BRUK AV DATAMASKIN del 1, del og del er trykt i egne hefter. del (Prøve i hoderegning) og del 5 (oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin), finner du bakerst i denne veiledningen. i denne prøven er det oppgitt hvor mange poeng du maksimalt kan få for hver oppgave, i flere av oppgavene er det tatt med regnerute. Her må du vise hvordan du har løst oppgaven for å få maks. poeng. På noen av svarstrekene er det skrevet hvilken benevning du skal oppgi svaret i, men i mange av oppgavene må du selv oppgi svaret med riktig benevning. Prøven varer i 0 minutter. dersom det blir tid til overs, er det fint om du løser noen av ekstraoppgavene som står bakerst i heftet. i de oppgavene der det er avsatt plass til føring av utregning/forklaring må elevene ha vist hvordan de er de fem delene prøven består av, er ment å skulle dekke kommet fram til svarene for å få full poengsum. sentrale områder av det lærestoffet som er gjennomgått i løpet av 9. klasse. det må også legges vekt på at elevene har med riktig benevning i svaret. Settene består av en del enkle oppgaver som skal vise om elevene har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper Maksimal poengsum for hver enkelt oppgave er gitt og ferdigheter innenfor de ulike hovedmomentene. det er i oversikten nedenfor. læreren vurderer om en løsning også tatt med oppgaver som gir elevene ekstra utfordringer. kan gi delpoeng. Mange av oppgavene i, og DEL er utformet slik at elevene skal vise eller forklare hvordan de kom fram til svaret/løsningen. en viktig del av arbeidet med matematikken må være å la elevene få trening i å gi en oversiktlig framstilling av hvordan de har regnet en oppgave eller resonnert for å finne løsningen på et problem. det er også nødvendig at elevene øves til å gi svar med riktig benevning. i de tre prøvedelene er det derfor bare unntaksvis oppgitt benevning på svarstrekene. 1 sigrun jernquist og tore isaksen kartleggingsprøver 9./10. klasse bokmål og nynorsk til rektor Kartlegging av hvordan klasser, grupper og enkeltelever står rent faglig er interessant og nyttig informasjon for skolens ledelse. Resultatene på denne prøven vil kunne bidra til fruktbar dialog med lærerne om undervisningsplanlegging slik at alle elever kan få et optimalt tilbud. til læreren Allsidig og pålitelig kjennskap til elevenes faglige kompetanse er en viktig forutsetning for at du som lærer skal makte å gjøre en god jobb. Systematisk og faglig dekkende informasjon er nødvendig for å kunne planlegge og gjennomføre en undervisning som er best mulig tilpasset den enkelte elev og klassen/gruppen som helhet. Det er slik informasjon denne kartleggingsprøven tar sikte på å gi. Oppgavesettene er prøvd ut på et representativt utvalg elever, og i lærerveiledningen blir det gitt informasjon om resultatene. Sammen med prøven følger det ideer til opplegg som kan brukes for å gi elevene trening i egenvurdering. Resultatene fra prøven vil også til en viss grad kunne brukes som dokumentasjon overfor skolens ledelse og annet fagpersonell for å vise hvilke utfordringer du og elevene står overfor. informasjon om prøven Prøven består av fem deler: Del 1: Tall og tallregning. Grafer og funksjoner. Prøvetid 0 minutter. Del : MATEMATIKK I DAGLIGLIVET. Behandling av data. Prøvetid 0 minutter. Del : GEOMETRI. Måling og enheter. Prøvetid 0 minutter. Del : HODEREGNING OG OVERSLAG. (Kopieringsoriginal). Prøvetid 10 minutter. Del 5: OPPGAVER SPESIELT TILRETTELAGT FOR BRUK AV DATAMASKIN. (Kopieringsoriginal). Prøven er tenkt avholdt etterhvert som de ulike emnene er gjennomgått altså i løpet av skoleåret i 9. klasse eller i begynnelsen av 10. klasse. Prøven er tilgjengelig fra lager hele året. De fem delene dekker til sammen sentrale områder av lærestoffet som gjennomgås i løpet av 9. klasse. Det er lagt vekt på å få med oppgaver av ulik vanskegrad som viser hvor godt elevene har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i faget. Materiellet vil være til størst nytte om det inngår som en naturlig del av undervisningen. Det er derfor ikke satt opp noen tidsplan for når det bør brukes. Ved å la elevene løse oppgavene i hver enkelt del etter at emnet er gjennomgått i 9. klasse, vil læreren kunne få oversikt over hvordan den enkelte elev mestrer dette området av faget, og resultatet vil kunne være til hjelp for elevene når de planlegger videre arbeid. Prøven kan også brukes i 10. klasse før de ulike emnene gjennomgås. Derved vil elev og lærer kunne få klarlagt hvor mye som sitter igjen av det elevene har lært i 9. klasse. Sammen med prøvemateriellet følger det en lærerveiledning som blant annet inneholder ideer til oppfølging av resultatene., og er trykt i separate hefter. DEL og 5 er tatt med som kopieringsoriginaler i lærerveiledningen. Materiellet foreligger på begge målformer. lærerveiledningen Nærmere informasjon om formålet med prøven. Instruksjon for gjennomføring av de ulike delene. Kopieringsoriginal til DEL 5 (oppgaver i hoderegning). Kopieringsoriginal til DEL 6 (oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av datamaskin). Vurdering av svarene. Hjelp til tolking av resultatene. Eget ark til å plotte inn klassens resultat. Tips om hvordan resultatene kan brukes i undervisningsplanlegging informasjon til enkelteleven og klassen informasjon til foresatte informasjon til skolens ledelse. Tips for å aktivisere elevene til å bruke materiellet til egenvurdering. MATEMATIKK 9./10. KLASSE / NYNORSK Avholdes etterhvert som emnene er gjennomgått, eller i begynnelsen av 10. klasse. M 9 LÆRERVEILEDNING TIL KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK 9. KLASSE OG SPØRRESKJEMA TIL FAGLÆRERNE Utarbeidet av Håkon Eiken og Sigrun Jernquist. Utgitt av Skoletjenester, Stavanger. OPPLYSNINGER TIL ELEVENE FØR HVER AV PRØVENE (, OG DEL ) FORMÅL VURDERING 8 sider A, 1 farge 8 sider A, 1 farge DEL 8 sider A, 1 farge LÆRERVEILEDNING 0 sider A, 1 farge Del 1, del og del selges som samlet sett kr 160,- per sett. Lærerveiledning kr,- per stk. 9

10 PARADIS SKOLE, 7C Matte-trim for elever på ungdomstrinnet MATEMATIKKOPPGAVER FOR ELE VER PÅ UNGDOMSTRINNET Oppgaveheftet er utarbeidet med det siktemål å engasjere elevene og få dem til å synes at det er morsomt å arbeide med matematikk. Heftet består av en samling oppgaver løsningsforslag Det er utarbeidet i samsvar med den nye læreplanen og tar for seg stoff fra alle de fem hovedemnene. De fleste oppgavene løses direkte i heftet og er laget slik at elevene skal bruke matematikken på en kreativ måte ved bl.a. å fullføre «magiske kvadrat», «tallkyssord», «geometri-sudoku», geometriske mønstre, figurer og tabeller. De skal tolke grafiske framstillinger, resonnere seg fram til løsninger, ta stilling til utsagn/ påstander og argumentere for de løsningene de velger. Flere av oppgavene egner seg også godt som grunnlag for diskusjoner i grupper. Oppgavene er av ulik vanskegrad, og det er tatt med lærestoff fra hele ungdomstrinnet. I tilknytning til noen oppgaver er det derfor gitt en del informasjon om formlike trekanter, den pytagoreiske læresetning etc. En del av oppgavene er også utformet slik at elevene får bruk for tekniske hjelpemidler. Heftet vil kunne egne seg godt som supplement til læreboka, og vil være klart for utgivelse i løpet av høsten 007. MATTE-TRIM U t a r b e i d e t a v S i g r u n J e r n q u i s t o g H å k o n E i k e n Ca. 8 sider 17xcm MATEMATIKKHEFTER Elevlagde oppgaver med fasit MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 7. KLASSETRINN MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 8. KLASSETRINN SKOLETJENESTER Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 9. KLASSETRINN MATEMATIKK KONKURRANSE ELEVLAGDE OPPGAVER 10. KLASSETRINN GJØKLEP UNGDOMSKOLE 10 A FROLAND UNGDOMSSKOLE 8 B SKOLETJENESTER MATEMATIKK KONKURRANSE 7. klasse 8 sider A Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE 8. klasse 6 sider A SKOLETJENESTER SKOLETJENESTER MATEMATIKK KONKURRANSE 9. klasse 8 sider A Kr 10,- per stk. MATEMATIKK KONKURRANSE 10. klasse sider A Kr 10,- per stk. 10

11 elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester Fag:... ark nr.:... innleverte ark Fag:... ark nr.:... innleverte ark elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester elevnummer:... Skole:... klasse:... Skoletjenester Fag:... ark nr.:... innleverte ark Fag:... ark nr.:... Sjekk lageret av «Innføringsark til skriftlig eksamen». Bestillingene blir effektuert i mars/april! INNFØRINGSARK TIL AVGANGSPRØVEN Avgangsprøva Avgangsprøva i grunnskolen i grunnskolen 0 0 LINJEARK A Falset, sort Kr 6,- per sett (10 ark) RUTEARK A Falset, farger Kr 9,- per sett (10 ark) Avgangsprøva Avgangsprøva i grunnskolen i grunnskolen 0 0 ULINJERT ark A Falset, sort Kr 5,50 per sett (10 ark) MILLIMETERPAPIR Blokket á 50 ark, farger Kr 0,- per blokk 11

12 Samfoto TEMAHEFTER I NORSK Nå er det din tur klasse FELLES FOR / NYNORSK LÆRINGSSENTERET / SKOLETJENESTER TEMAOPPLEGG I NORSK kr 8,- per sett. «Nå er det din tur» er et ledd i arbeidet med å utvikle prøveformene i norskfaget. Vi ønsker at elevene også under prøver skal få påvirke sin egen skrivesituasjon ved å gi mulighet til selv å treffe valg, noe som er i tråd med intensjonene i L 97. TEMAhefte 0 sider A, farger Bruk av tekstheftet som utgangspunkt for skriving er til en viss grad å realisere planintensjonene om å ivareta forberedelse og veiledning i førskrivingsfasen. Det er også et ledd i arbeidet med å knytte egen lesing og skriving tettere sammen. Dette er en overordnet målsetting i læreplanen. For at det i større grad skal være mulig for elevene å ta utgangspunkt i egne lesereaksjoner og opplevelser og forholde seg selvstendig til et stoff, er det ikke laget oppgaver til heftet. Skoleliv klasse / NYNORSK O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T SKOLELIV 8. KLASSE og 9. klasse K o p i e r i n g s - o r i g i n a l LÆRINGSSENTERET SKOLELIV VURDERTE ELEVTEKSTER kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) og hefte med vurderte elevtekster. L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R TEMAhefte 1 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO 6 sider A, 1 farge VURDERTE ELEVSVAR 16 sider A, 1 farge FREMMED FUGL kl FELLES FOR / NYNORSK L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R «Fremmed fugl» «FRAMAND FUGL» Te m a o p p l e g g i n o r s k Vårlig immigrant Den kom over grensa I natt Med sangen Som bagasje Lov og takk For svarttrostens vinger. Den hadde aldri sluppet gjennom passkontrollen Køla svart Som den er O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T «fremmed fugl» «framand fugl» K o p i e r i n g s - o r i g i n a l kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) Kjersti Ericsson L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge 1

13 IDRETT FOR ALLE kl FELLES FOR / NYNORSK L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R O P P G AV E R / O P P G å V E R idrett for alle Te m a o p p l e g g i n o r s k T I L T E K S T H E F T E T idrett for alle kr 6,- per sett Skeiserenn Du startar i lag med storskridaren Du veit du kan ikkje fylgja han, men du legg i veg og brukar all di kraft og held lag ei stund. Men han glid ifrå deg, glid ifrå deg, glid ifrå deg - snart er han heile runden føre. Det kjennest litt skamfullt med det same. Til det kjem ei merkeleg ro over deg, kan ikkje storskridaren fara! K o p i e r i n g s - o r i g i n a l Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) Og du fell inn i di eigi takt og kappskrid med deg sjølv. Meir kan ingen gjera. Olav H. Hauge Foto: Alkokutt L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R MENNESKET I EN MEDIETID klasse / NYNORSK O P P G AV E R / O P P G å V E R T I L T E K S T H E F T E T Mennesket i en medietid Mennesket i ei medietid K o p i e r i n g s - o r i g i n a l VURDERTE ELEVSVAR TIL MENNESKET i en medietid Disse tekstene ble skrevet før temaheftet «Mennesket i en medietid» ble revidert. Elevene skrev bare EN av tekstene. L æ R I N G S S E N T E R E T / S K O L E T j E N E S T E R LÆRINGSSENTERET SKOLETJENESTER TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge VURDERTE ELEVSVAR 16 sider A, 1 farge VEILEDNING I VURDERING FRANSK TYSK I D É - O G V E I L E D N I N G S H E F T E F O R E L E V V U R D E R I N G I F R A N S K P Å G R U N N S K O L E N S U N G D O M S T R I N N I D É - O G V E I L E D N I N G S H E F T E F O R E L E V V U R D E R I N G I T Y S K PÅ GRUNNSKOLENS UNGDOMSTRINN En veiledning for vurdering med og uten karakter En veiledning for vurdering med og uten karakter Robert Delaunay ( ) Tour Eiffel Caspar David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen TEMAhefte 16 sider A, 1 farge OPPGAVER/INFO sider A, 1 farge kr 6,- per sett Inkl. INFORMASJON til lærer m/oppgaver (Kop.original) og hefte med vurderte elevtekster. D E S E M B E R DESEMBER 000 Idé- og veiledningshefte for elevvurdering i FRANSK 8 sider A Kr 60,- pr. stk Idé- og veiledningshefte for elevvurdering i TYSK 56 sider A Kr 60,- pr. stk 1

14 Returner bestillingen på telefaks eller bestill på nett SKOLETJENESTER B E S T I L L I N G S L I S T E Papir til SKRIFTLIG AVGANGSPRØVE Linjeark. A Falset Antall Best. nr. Pris sett 0 00 kr 6,- pr. sett (10 ark) Ruteark. A Falset Antall Best. nr. Pris sett 0 10 kr 9,- pr. sett (10 ark) Blanke ark. A Falset, ulinjert Antall Best. nr. Pris sett 0 0 kr 5,50 pr. sett (10 ark) Milimeterpapir. Blokket à 50 ark Antall Best. nr. Pris sett 0 0 kr 0,- pr. blokk à 50 ark NB! Bestilt materiell kan ikke returneres. I tillegg kommer ekspedisjon, porto og mva. Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Lev.adresse: Postnr. sted: Telefon: Faktura-adr.: Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger Telefon: Telefaks:

15 Returner bestillingen på telefaks eller bestill på nett Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger Telefon: Telefaks: KLASSE Tilgjengelig fra våren 008 Antall Best nr. Pris BESTILLINGSLISTE Alle priser er eks. porto, ekspedisjon og mva. Bestillt materiell kan ikke returneres. KARTLEGGINGSPRØVER MATEMATIKK sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) klasse En bestillingsenhet tilsvarer et komplett sett for 10 elever.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. KLASSE. Prøven består av deler.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår. KLASSE. Prøven består av deler.. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 5. KLASSE. Prøven består av deler. 5. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 6. KLASSE. Prøven består av deler. 6. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni eller ved starten av nytt skoleår 7. KLASSE. Prøven består av deler. 7. KLASSE Anbefalt avholdt mai/juni Prøven består av deler. 8. KLASSE Avholdes om høsten. Prøven består av deler: Tall og tallregning Matematikk i dagliglivet DEL Geometri DEL Hoderegning og overslag. 9./10. KLASSE Prøven består av 5 deler: Tall og algebra Matematikk i dagliglivet DEL Geometri DEL Hoderegning DEL 5 Oppg. tilrettelagt for bruk av datamaskin MULTIPLIX gangespill gjør læring til lek stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning 1 00 kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr 5,- per stk. sett Bokmål kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr,- per stk. sett Bokmål 9. kl kr 160,- per sett (10 eks.) sett Nynorsk 9.kl kr 160,- per sett (10 eks.) stk. Lærerveiledning kr,- per stk. stk kr 05,- per stk. klassesett à 6 stk. spill kr 1050,- (kr 175,- per stk.) Prisen er kr 160,- pr. sett. Lærerveiledningen er felles for bokmål og nynorsk, og bestilles enkeltvis. Gjelder alle klassetrinn /10.klasse En bestillingsenhet tilsvarer et komplett sett for 10 elever. Prisen er kr 160,- pr. sett. Lærerveiledningen er felles for bokmål og nynorsk, og bestilles enkeltvis. Gjelder både 8. og 9./10. klasse Spilleesken inneholder spilleplate, brikker, terning, spørrekort, pengesedler, samt spilleregler m/gangetabell. Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Telefon: Lev.adresse: Postnr. sted: Faktura-adr.: 15

16 Returadresse: Media Stavanger AS Skoletjenester Postboks 789 Sentrum 00 Stavanger B ALLE STEDER HVOR DET PÅ SKJEMAET STÅR «SETT», BETYR DET KOMPLETTE PRØVER til 10 elever! Bestillingsliste til skoletjenester Postboks 789 Sentrum, 00 Stavanger Telefon / faks: / Bestilling E-post: Bestilling Internett: KARTLEGGINGSPRØVER I MATEMATIKK Antall Best.nr. Tittel Pris sett Matematikk 1. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 1. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk. kl. Nynorsk kr 160,- stk 1 00 Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 5. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 5. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 6. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 6. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 7. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 7. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr 5,- sett Matematikk 8. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 8. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr,- sett Matematikk 9. kl. Bokmål kr 160,- sett Matematikk 9. kl. Nynorsk kr 160,- stk Lærerveiledning Felles kr,- MULTIPLIX gangespill gjør læring til lek Antall Best.nr. Tittel Pris stk MULTIPLIX gangespill pr stk kr 05,- klassesett à 6 stk. spill sett (kr. 175,- pr stk) pr sett kr 1050,- Spilleesken inneholder spilleplate, brikker, terning, spørrekort,pengesedler, samt spilleregler m/gangetabell. Alle priser er eks. porto, ekspedisjonskostnader og mva. Bestillte prøver kan ikke returneres! Skole: Ref.: Best.nr./Ress.: Lev.adresse: Postnr. sted: Telefon: Faktura-adr.: TEMAOPPLEGG I NORSK FOR 8. TIL 10. KLASSE Antall Best.nr. Tittel Pris sett Nå er det din tur kl. Felles kr 8,- sett Skoleliv kl. Bokmål kr 6,- sett Skoleliv kl. Nynorsk kr 6,- sett Fremmed fugl kl. Felles kr 6,- sett Idrett for alle kl. Felles kr 6,- sett 700 Mennesket i en medietid kl. Bokmål kr 6,- sett 701 Mennesket i en medietid kl. Nynorsk kr 6,- VEILEDNINGSHEFTER Antall Best.nr. Tittel Pris stk Tysk Idé og veiledningshefte for elevvurdering kr 60,- stk Fransk Idé og veiledningshefte for elevvurdering kr 60,- INNFØRINGSARK TIL AVGANGSPRØVEN Antall Best.nr. Tittel Pris sett 0 00 Linjeark, A Falset kr 6,- sett 0 10 Ruteark, A Falset kr 9,- sett 0 0 Ulinjert ark, A Falset kr 5,50 sett 0 0 Millimeterpapir Blokket á 50 ark kr 0,- MATEMATIKKHEFTER Antall Best.nr. Tittel Pris stk 99 8 Matte-trim For elever på ungdomstrinnet Oppgaver/løsningsforslag kr 79,- stk 99 6 Matematikk konkurranse 7. klasse Elevlagte oppgaver. 8 sider kr 10,- stk 99 Matematikk konkurranse 8. klasse Elevlagte oppgaver. 6 sider kr 10,- stk Matematikk konkurranse 9. klasse Elevlagte oppgaver. 8 sider kr 10,- stk 99 Matematikk konkurranse 10. klasse Elevlagte oppgaver. sider kr 10,-

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn

Veiledning del 3. Oppfølging av resultater fra. nasjonal prøve i regning. 8. trinn Versjon 8. september 2009 Bokmål Veiledning del 3 Oppfølging av resultater fra nasjonal prøve i regning 8. trinn Høsten 2009 1 Dette heftet er del 3 av et samlet veiledningsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: - Ressursperm - Grunntall 2a + 2b - CD-rom Forfattere: Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke Grunnleggende

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk

Rettleiing. Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn. Versjon: juli 2010, nynorsk Rettleiing Nasjonale prøver i rekning for 5. trinn Versjon: juli 2010, nynorsk Nasjonale prøver i rekning for 5. steget Her får du informasjon om nasjonale prøver i rekning og kva prøva måler. Vidare er

Detaljer

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2

5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal,

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Er hvitveisen speilsymmetrisk?

Er hvitveisen speilsymmetrisk? Er hvitveisen speilsymmetrisk? 11 Geometri 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om flytting av figurer ved speiling, parallellforskyving og dreining speilingssymmetri KOPIERINGSORIGINALER 11.1 Speiling

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve

Veiledning til læreplanen i samfunnsfag. 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Veiledning til læreplanen i samfunnsfag 14. oktober Kristine Waters og Jarle Sundve Oppdraget vårt Veiledningen skulle lages over fire kapitler Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Fagets egenart Skulle

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Begreper

Regelhefte for: getsmart Begreper Regelhefte for: getsmart Begreper Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil

Detaljer

Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7

Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7 Sensurveiledning til skriftlig eksamen i Matematikk 1, 1-7 24. mai 2011 Oppgavesettet besto av 3 oppgaver. Alle oppgavene skulle besvares og svarene begrunnes. Oppgavene telte i utgangspunktet som vist

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015. Lærer: Turid Nilsen ÅRSPLAN I MATEMATIKK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Turid Nilsen Matematikkverket består av: Grunntall 1a + 1b Ressursperm Nettsted med oppgaver Grunnleggende ferdigheter Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W Kristiansen Illustrasjoner: Anne Holt og John Thoresen Tusen millioner B Grunnbok Bokmål Tusen millioner barn kan være venner tusen millioner fra nær og fjerne strender venn

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 1 Skriv av og set inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Teikn tallinjer og merk av brøkane. 1 3 6

Detaljer

Inspirasjon og motivasjon for matematikk

Inspirasjon og motivasjon for matematikk Inspirasjon og motivasjon for matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Styremedlem i Lamis Lærebokforfatter; MULTI Mona Røsseland

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette?

Er du i mål? Legg til hundre på 347. Hvilket tall får dere da? Hva er halvparten av 62 minus 1? Hvilket multiplikasjonsstykke er dette? På www.gan.aschehoug.no/ressurser kan du laste ned oppgaver til spillet. Spill sammen tre og tre på lag. Hvert lag trenger et kladdepapir og en blyant. For å komme til topps, må dere bruke alt dere har

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Moro med former trinn 90 minutter

Moro med former trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med former 5. - 7. trinn 90 minutter Moro med former er et skoleprogram hvor elevene får utforske og leke seg med geometrien. Vi vil arbeide med geometriske figurer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del D: Dynamisk kartlegging, elevark Mange av oppgavene er muntlige eller praktiske og har derfor ikke oppgaveark til eleven. Til noen

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål

Veiledning. Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn. Versjon: juli 2010, bokmål Veiledning Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Versjon: juli 2010, bokmål Nasjonale prøver i regning for 8. og 9. trinn Her får du informasjon om nasjonale prøver i regning og hva prøven måler.

Detaljer

Kenguru - konkurransen

Kenguru - konkurransen Kenguru - konkurransen > Et sprang inn i matematikken < Ecolier (4. 5. trinn) 2006 Hefte for læreren Arrangert av: Nasjonalt senter for Matematikk i Opplæringen Velkommen til Kengurukonkurransen 2006 Et

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

Fag matematikk Trinn 3.klasse

Fag matematikk Trinn 3.klasse Fag matematikk Trinn 3.klasse Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-36 STATISTIKK Tabellar og diagrammar samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar,

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i

VURDERING FOR LÆRING HASVIK KOMMUNE. Plan for underveisvurdering i August 2009 VURDERING FOR LÆRING Plan for underveisvurdering i HASVIK KOMMUNE INNEHOLDER Oversikt over forskriften til opplæringsloven Plan for underveisvurdering Intensjonsplan for den planlagte læringssamtalen(

Detaljer

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN

KARTLEGGING I STOKKESKOLEN KARTLEGGING I STOKKESKOLEN 1 KARTLEGGING I STOKKESKOLEN I sin rapport om likeverd i norsk utdanning peker OECD på at norsk skole mangler strategier for å følge opp elever når man ser at de henger etter.

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse

Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Hvorfor blir det tull med tall? - grunnleggende tallforståelse Ny GIV videregående skole Astrid Bondø Svein Hallvard Torkildsen 16-Oct-13 Grunnleggende tallforståelse Mange elever sliter med å klare matematikken

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER

UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER UTVIKLINGSARBEID I OPPVEKSTSENTER I prosjektideen står det skrive: Dette prosjektet vil setja fokus på oppvekstsentra og samanheng og progresjon i aktiviteten frå barnehage over i skulen og vidare i grunnskuletida

Detaljer

Eksamen 28.11.2013. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2013. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.11.013 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Kengurukonkurransen 2013

Kengurukonkurransen 2013 Kengurukonkurransen 2013 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2013 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for niende gang i Norge.

Detaljer

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industriell møbelproduksjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings-

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til

Detaljer

Geometriske morsomheter 8. 10. trinn 90 minutter

Geometriske morsomheter 8. 10. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Geometriske morsomheter 8. 10. trinn 90 minutter Geometriske morsomheter er et skoleprogram hvor elevene får trening i å definere figurer ved hjelp av geometriske

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E

MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E Skriftlig eksamen i MATEMATIKK 1 for 1R, 4MX130SR09-E 20 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 7. juni 2010. Sensur faller innen 28.juni. BOKMÅL Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist,

Detaljer

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tid: 90 minutter.

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tid: 90 minutter. Bokmål Skolenr. Elevnr. NASJONALE PRØVER Matematikk 10. trinn delprøve 2 Tid: 90 minutter 15. april 2004 Gutt Jente Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tillatte hjelpemidler: lommeregner,

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Nynorsk. Eksamensinformasjon

Nynorsk. Eksamensinformasjon Eksamen 27.05.2008 MAT1005 Matematikk Påbygging 2P-Y Elevar/Elever, Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg:

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut

Detaljer

FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon

FRI KOPIERING MATTE-PRØVA Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk. Oppgaver til bruk ved direkte observasjon FRI KOPIERING "MATTE-PRØVA" Kartlegging av kunnskap og innsikt i matematikk Oppgaver til bruk ved direkte observasjon Elev: Prøvd dato: Reidunn Ødegaard & Ragnhild Skaar. - 4. rev.utg., Gjøvik, Øverby

Detaljer

Eksempeloppgåve / Eksempeloppgave

Eksempeloppgåve / Eksempeloppgave Eksempeloppgåve / Eksempeloppgave Matematikk S1 April 007 Programfag i studiespesialiserande program / Programfag i studiespesialiserende program Elevar/Elever Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: Matematikk Trinn: 8. trinn Skole: Lindesnes ungdomsskole År: 2015/2016 Lærestoff: Nye Mega 8 a og 8b Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter

Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsingsoppgaver, spill

Detaljer

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse

Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse. Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Innhold: Satsingsområdene: Regning, lesing, skriving og klasseledelse Grunnleggende ferdigheter i LK06 og læreplanforståelse Vurdering for læring som gjennomgående tema Pedagogiske nettressurser Åpne dører

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010 Nynorsk Niels Henrik bels matematikkonkurranse 009 00 Første runde. november 009 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av belkonkurransen er det 0 fleirvalsoppgåver som skal løysast på

Detaljer

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August 34-35 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Lokal læreplan «Matematikk»

Lokal læreplan «Matematikk» Lokal læreplan «Matematikk» Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering beskrive og bruke plassverdisystemet for dei

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Kengurukonkurransen 2009

Kengurukonkurransen 2009 Kengurukonkurransen 2009 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2009 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for femte gang i Norge. Dette

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006

UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006 UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006 Forhåndssensuren er basert på 1696 besvarelser. Forhåndsensuren viser at mange skoler ikke har fått med seg at

Detaljer

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter

Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Full fart med funksjoner, prosent og potens Vg1T, TY, P, PY og Vg2P 75 minutter Full fart med funksjoner, prosent og potens er et skoleprogram hvor elevene går fra

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn

Årsplan Matematikk 3.trinn Årsplan Matematikk 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 34 35 Kap. 1 Data og statistikk Samle og sortere objekter i passende kategorier. Illustrere

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105 Årsplan i matematikk for 5. klasse 2014-2105 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Randi Minnesjord Læreverk: Grunntall 5a og 5b, Elektronisk Undervisningsforlag AS Nettstedene: www.grunntall.no og www.moava.org

Detaljer

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk

Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Vurdering og progresjon i kunst og håndverk Kontinuerlige veilednings- og vurderingssamtaler med elevene er kjernen i faget. Her finner du eksempel på vurderingssamtaler og oversikt over progresjonen i

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken <

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Benjamin (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2008 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for fjerde gang i Norge.

Detaljer

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket.

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11 Geometri 2 11.13 1 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.14 2 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.15 3 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.1 4 Parallellforskyv

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE, SKULEÅRET 2015/2016 FAGLÆRAR: LÆREBØKER: Grete Eiken Abakus av B.B. Pedersen, P. I. Pedersen og L. Skoogh. Grunnbok 5A og 5B og oppgåvebok 5A og 5B Veke Kompetansemål

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Ny Giv. Grunnleggende regneferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs

Ny Giv. Grunnleggende regneferdighet. Brynhild Farbrot Foosnæs Ny Giv Grunnleggende regneferdighet Brynhild Farbrot Foosnæs Læring innebærer endring Hva har du endret siden sist? Læring innebærer at du blir utfordret og at du tør å ta utfordringen. Hvilke utfordringer

Detaljer