Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM 100 Behandlet i Programutvalget IFU Godkjent av dekanen Sist revidert

2 1. Emnenavn: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) Emnekode: FXGLSM Antall studiepoeng: 30 studiepoeng. 2. Undervisningsspråk Norsk. 3. Semester Studiet går over to semester i løpet av høsten 2014 og våren Eksamen: våren Studierett GLSM- 30 studiepoeng er en videreutdanning for førskolelærere som vil kvalifisere seg for undervisning i grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring i grunnskolens årstrinn. For å få ansettelse i skolen må førskolelærere ha totalt 60 studiepoeng videreutdanning. I tillegg til de 30 studiepoengene som er spesifisert i denne fagplanen, må studentene ta ytterligere 30 studiepoeng i ett eller to sentrale skolefag didaktisk innrettet mot årstrinn. 5. Forkunnskapskrav Fullført førskolelærerutdanning. 6. Anbefalte forkunnskaper Fullført førskolelærerutdanning. 7. Innhold Rammeplanen angir tre målområder for studiet: 1. Faglig og didaktisk kunnskap 2. Å være lærer på 1. til 4. årstrinn 3. Samhandling og refleksjon Studentene skal arbeide med disse målområdene gjennom tre faglige emner og praksis: 1. Matematikk 2. Norsk 3. Pedagogikk 4. Praksis (4 uker) Studiet skal vektlegge de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen, og gi innsikt i ulike arbeidsformer og læremidler, bl.a. IKT. De didaktiske perspektivene skal eksemplifiseres og konkretiseres, slik at både tverrfaglig og temabasert arbeid og utforskende og skapende aktiviteter inngår. Overordnet perspektiv i studiet er utfordringer knyttet til likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever, uavhengig av kjønn, bosted, individuelle forutsetninger og kulturell bakgrunn. 1. Matematikk Matematikk i GLSM skal videreutvikle studentenes faglige kunnskaper og deres 2

3 fagdidaktiske kompetanse. Det blir lagt vekt på å utvikle positive holdninger til faget. En solid fagkompetanse må være grunnlaget for å kunne bruke varierte arbeidsmetoder som problemløsing, utforsking, lek og arbeid med tekniske ferdigheter. Lærerens fagkompetanse i matematikk må derfor være på et høyere nivå enn det som undervises. Kommunikasjon og språkets betydning for begrepsutvikling i matematikk er viktig. Andre sentrale temaer er tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Videre skal det arbeides med matematikk i ulike kulturer og matematikk for flerspråklige elever. Under dette temaet har en fokus på å gi studentene kompetanse og trygghet i arbeidet med den grunnleggende matematikkopplæringen. Det blir lagt vekt på teorier og arbeidsmetoder som er viktige for at barn kan utvikle matematisk bevissthet og grunnleggende ferdigheter i regning. Studentene skal: ha solide fagkunnskaper innen læreplanens fire hovedområder Tall Geometri Måling Statistikk ha innsikt i barns forståelse for tall, form og rom ha innsikt i intensjoner og krav i læreplanen ha kjennskap til og kunne benytte seg av ulike fagdidaktiske metoder kjenne metoder for å få innsikt i elevenes kompetanse i matematikk kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring i matematikk kunne bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen 2. Norsk Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. I arbeidet med egne tekster - muntlige og skriftlige - og i møtet med andres tekster innlemmes elevene i tekstkulturen og får erfaringer som gir mulighet for opplevelse og læring og for å forstå seg selv og samfunnet. Norskemnet i GLSM skal videreføre studentenes kunnskaper om språk, tekst og kultur fra førskolelærerstudiet med særlig vekt på å utvikle deres faglige og fagdidaktiske kompetanse knyttet til skrive- og leseopplæringen i skolens fire første årstrinn. Det legges vekt på utforskende og skapende arbeidsmåter i faget der lek og opplevelse står sentralt. Studentene skal kunne gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring i norskfaget slik at hver enkelt elev får utfordringer og muligheter til meningsfylt arbeid gjennom aktiv deltakelse. Studentene skal: Med utgangspunkt i Norskfaget årstrinn i Kunnskapsløftet (L06): ha innsikt i barns språklige kompetanse som grunnlag for lese- og skriveutvikling 3

4 ha innsikt i muntlige ferdigheter, både som grunnlag for lese- og skriveopplæring og som selvstendige ferdigheter ha kunnskap om å legge til rette for en systematisk og variert lese- og skriveopplæring i alle fag, og vurdering av elevtekster ha kunnskap om å legge til rette for bruk av læringsstrategier og evne til kritisk tenkning ha kunnskap om å legge til rette for opplevelse, læring og refleksjon i bruk av ulike tekster, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst ha innsikt i språklige utfordringer hos tospråklige barn, og kunne legge til rette for systematisk arbeid i utvikling av begreper og ordforråd ha kjennskap til kartleggingsprøver, observasjons- og vurderingsmåter, og hvordan dette kan nyttes i systematisk tilpasset opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker ha innsikt i sammensatte tekster og IKT-baserte hjelpemidler, og vurdere hvordan det kan brukes i lese- og skriveopplæringen ha innsikt i å vurdere ulike læreverk og læremidler 3. Pedagogikk Pedagogikk skal i GLSM bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. Utdanningen skal bygge videre på førskolelærernes tidligere utdanning, og ha et helhetlig syn på læring med fokus på grunnleggende ferdigheter i grunnskolen, og stimulere til motivasjon for undring, utforskning og læring. Både tverrfaglig og temabasert arbeid skal konkretiseres, og det overordnede perspektiv i studiet knyttes til likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Studentene skal: kjenne skolen som en lærende organisasjon utvikle pedagogisk profesjonalitet kartlegge og observere elevene i et dynamisk perspektiv kunne dokumentere elevers utvikling kunne veiledning og samtale med eleven kunne legge til rette for et godt skole- hjemsamarbeid ha kunnskap for å kunne legge til rette for flerspråklige elever kunne utøve klasseledelse og drive forebyggende arbeid Praksis I studieåret inngår totalt fire uker veiledet praksis. I observasjonspraksisen skriver studentene logg. I vårsemesteret skal studenten skrive to praksisoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene skal relateres til planlagt og gjennomført undervisning som studenten utfører i løpet av praksisperioden. En oppgave relatert til undervisning i norsk og en relatert til matematikk. Omfanget på hver av oppgavene er maksimalt 3 sider (A4 format, 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1,5). Praksislærer vurderer studentene i løpet av praksisperioden og bruker vurdering bestått/ikke 4

5 bestått. 8. Læringsutbytte Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap om lærerprofesjonen, undervisning i skolen og om skolen som organisasjon. De skal særlig styrke sitt didaktiske grunnlag for å gjennomføre god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Arbeidet med faget skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeidet på årstrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Gjennom studiet skal studentene utvikle: gode fagkunnskaper i norsk og matematikk kunnskap om lærerprofesjonen, skolen som organisasjon og skolens innhold didaktisk kompetanse knyttet til oppgaver og utfordringer i årstrinn. Studiet er på 30 studiepoeng og består av fagområdene matematikk, norsk og pedagogikk. Fagene har ulikt omfang som en følge av at de også har ulikt omfang i førskolelærernes grunnutdanning. 9. Arbeidsformer Undervisningen blir gitt ved ukentlige samlinger på 3 4 undervisningstimer. Det er obligatorisk fremmøte til undervisning (80%). I tillegg til de ukentlige samlingene skjer mye av aktiviteten i kurset på It s learning. Studiet er organisert med arbeidsmåter som fremmer aktiv deltakelse, blant annet: arbeid med oppgaver mellom samlingene selvstudium av litteratur observasjon og refleksjon deltakelse i faglige diskusjoner fremlegging av studentoppgaver Det blir også gitt rettledning og tilbakemelding fra kurslærerne. I løpet av studiet skal studentene levere inn ulike typer mindre oppgaver som samles i en mappe. 10. Obligatorisk undervisningsaktivitet Følgende obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til prøving: Obligatorisk oppmøte. Omfang: 80%. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Mappe bestående av: - Logg fra observasjonspraksis. Omfang: Maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1.5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 5

6 - Praksisoppgave: Omfang: Maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Et skriftlig arbeid fra hvert av emnene norsk og pedagogikk. Hver av disse oppgavenes omfang er på maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Et selvstendig skriftlig arbeid i matematikk som gjennomføres i forbindelse med undervisningssamling. Omfang: Inntil 90 minutter. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Tre individuelle refleksjonsskriv i norsk etter forelesning/gruppearbeid. Omfang: Halv A4-side (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Skriftlig gruppeoppgave. Gruppeoppgave med veiledning over et selvvalgt emne med utgangspunkt i mappe, pensum og praksis. Omfang: ca. 10 sider (A4-format, 12 pt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Besvarelsen skal leveres mot slutten av siste semester. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Praksis. Omfang: Fire uker. Vurdering: Bestått/ikke bestått. 11. Prøving og vurdering Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen holdes i eksamensperioden våren Prøving i GLSM er tredelt og gir én samlet bokstavkarakter basert på eksamenskarakterene etter de forholdstall som er oppgitt. Skriftlig eksamen norsk: Omfang: 4 timer Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen matematikk: Omfang: 4 timer Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen pedagogikk: Omfang: 2,5 timer Teller 20 % av endelig karakter 12. Litteratur/pensum Felles litteratur: Botten, G. m.fl. (2005). Kva fortel barnetekstane oss? Ein samtale mellom to matematikklærarar og to norsklærarar. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 18 s. Heiberg Solem, I. & Strand, T. (2005). Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2. klasse. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 28 s. 6

7 Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. [Oslo]: Kunnskapsdepartementet: Utdanningsdirektoratet. Lorentzen, R. T. (2005). Datamaskin frå 1. trinn. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 13 s. Reikerås, E. (2006). Skriftspråkvansker i norsk og matematikk, to sider av samme sak? I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 12 s. Sandvik, M. (2005). Digitale læringsressurar for 1. klasse. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 13 s. Sønstabø, R. (2006). GLSM i praksis. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Traavik, H. m.fl. (2006). Ei oversikt over teorigrunnlaget i GLSM. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 13 s. Matematikk: Alseth, B. & Røsseland, M. (2006). Undersøkelseslandskap i matematikk. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Fauskanger, J. & Vassbø, M. (2005). Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i «den magiske talverda». I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 20 s. Flottorp, V. (2005). Matematikk i en flerkulturell skole. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 23 s. Hinna, H., Rinvold, R. A. & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7:Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Del I kap. 1, , 2.9, 4, 6 og del II kap. 2, 3 & 4) 567 s. Herheim, R. (2006). «Det der er ikkje ein trekant!» Omgrepsutvikling i matematikk. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s. Ostad, S. (2001). Matematikkvansker. Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling? Spesialpedagogikk, 3, s. Ostad, S. A. (2013). Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring: Med fokus på elever med matematikkvansker (Rev. utg.). Trondheim: Læreboka forlag. (Kap. 6 Strategiopplæring i matematikk) 16 s. Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2010). Tall og tanke: Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal akademisk. 368 s. Norsk: Busch, S. T. (2005). Kartlegging av leseferdighet på 2. klassetrinn: Gjennomføring og oppfølging i Trondheim kommune. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 10 s. 7

8 Danbolt, A. M. V. (2005). I det flerspråklige klasserommet. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 11 s. Engen, L. (2005). Kartlegging av leseferdighet på småskoletrinnet: Hvordan, hva og hvorfor. Om bruk og tolking av "Kartleggings- prøven i lesing for 2. klasse". I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 15 s. Engen, L. & Andreassen, A. B. (2007). Ny start for skriftspråklig utvikling: Når, hvem, hvorfor, hva og hvordan: Prinsipper for og ideer til individuelt tilpassede undervisningsopplegg. Stavanger: Lesesenteret, UIS. 32 s. Hekneby, G. (2005). Elevens håndskrift: Skriftforming i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. (S ) 75 s. Håland, A. (Red.). (2005). Leik og læring: Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS. 45 s. Håland, A. (2007). Dialogar om tekst: Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget. (S ) 92 s. Håland, A. (Red.). (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UIS. Kulbrandstad, L. I. (2013). Lesing i utvikling: Teoretiske og didaktiske perspektiver (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 224 s. Lorentzen, R. T. (2009). Dei minste skolebarna og vegen inn i skrifta. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 9 s. Lorentzen, R. T. (2009). Den tidlege skriveutviklinga. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 22 s. Matre, S. (2009). Elevteksten som vegvisar til tilpassa opplæring. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 18 s. Michaelsen, E. (2006). Aktive barn med mange intelligenser: Stimulering av skriftspråklige ferdigheter på norskfaglige arbeidsstasjoner. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 21 s. Sjøhelle, D. K. (2009). Ny tid nye medier og kommunikasjonsformer ny didaktikk. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 11 s. Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring (3. rev. utg.). Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk. (Kap. 1 5) 61 s. Smidt, J. (2009). Ulike syn på skriving og skriveundervisning. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 37 s. Torvatn, A. C. (2009). Lærebokvett. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 10 s. Pedagogikk: Eik, L. T. m.fl. (2011). Lekende læring og lærende lek på småskoletrinnet (4. utg.). Oslo: Pedlex norsk skoleinformasjon. (S. 5-99) 94 s. Flem, A. (2004). En studie av hva en lærer gjør for å lykkes med den inkluderende skolen. I T. Pettersson & M. B. Postholm (Red.), Klasseledelse (2. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. 8

9 Frislid, M. E. (2006). Å lære seg å lære: Grunnlag også for lese skrive og matematikkopplæring. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Fuglestad, O. L. (1997). Pedagogiske prosessar: Empiri teori metode. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget. (Kap. 7 & 8) 31 s. Kibsgaard, S. (2000). Schpaa og sna, går det bra Multikulturelt mangfold i klasserommet. I S. Kibsgaard (Red.), Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. [Oslo]: Universitetsforlaget. (Kap. 10) 21 s. Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2007). Didaktisk arbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal. (Kap. 5, 6, 7 & 8) 114 s. Ogden, T. (2002). Klasse- og undervisningsledelse, Bedre skole, småskriftserie nr. 6 (s. 6 45) 39 s. Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 11) 22 s. 13. Privatister Studiet er ikke åpent for privatister. 14. Studiepoengreduksjon Det er ingen studiepoengreduksjon. 15. Studentevaluering I studiet blir det gjennomført tidligevaluering og sluttevaluering. I tillegg foretas evalueringer av hvert fag og gjennom hele studiet ved fagutvalget. 16. Ansvarlig fakultet Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for barnehagelærerutdanning 9

1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM 100-1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng.

1. Emnekode, emnenavn, antall studiepoeng FXGLSM 100-1 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning STUDIEPLAN 2011-2012 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010

Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Leseopplæring, første 30 studiepoeng høst 2009 og vår 2010 Lesing og skriving som grunnleggende og tverrfaglig kompetanse Den globaliserte verden som dagens barn og unge vokser opp i, preges av både økende

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Studieplan Studieåret 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 19.09.13 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere

Studieplan. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere Studieplan Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for førskolelærere 30 studiepoeng FS-kode: K2GLSM Studieplanen er godkjent: 07.07.11 Sist revidert: 10.06.14 A. Overordnet beskrivelse av

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk bli i stand

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 4

2MA Matematikk: Emne 4 2MA5101-4 Matematikk: Emne 4 Emnekode: 2MA5101-4 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 1 5-10 Matematikk 1, modul 1 5-10 Mathematics 1, module 1 5-10 Studieprogram

Detaljer

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 2 5-10 Matematikk 1, modul 2 5-10 Mathematics 1, module 2 5-10 Studieprogram

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere

Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Fagplan språkdidaktikk for tospråklige lærere Emne 1: Språkutvikling, språklæring og språkutvikling i et tospråklig perspektiv Kode 2spd21 Studiepoeng Bestått eksamen i modul 1 gir 15 studiepoeng. Semester

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng.

Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning. Emnebeskrivelse. Forming fordypning 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Forming fordypning 30 studiepoeng Emnekode: BFØ 365 Fagplan godkjent av dekanen: 30.11.2007 Sist revidert: 20.05.2011 1. Emnekode,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I, Modul 1: Begynneropplæringen, 15 studiepoeng Faget Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet I omfatter 30 studiepoeng. Følgende gjelder for første

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Emne GLU1110_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN

Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE OG SAMFUNN Revidert av dekan 17. juni 2012, gjelder fra og med studieåret 2012/2013 Emnekode: LTMAGNO160 Emnenavn: Emne 1: PERSPEKTIVER PÅ NORSKFAGET I GRUNNSKOLEN SPRÅKLIGE, KULTURELLE OG ESTETISKE PRAKSISER I SKOLE

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:48 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap

Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Kompetanse for kvalitet, matematikk 1 (KFK MAT1) Ansvarlig fakultet Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Studiepoeng: 30 (15+15). Separat eksamen høst 2014 (muntlig) og vår 2015 (skriftlig). INNLEDNING

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Innhold. Norsk. Ingen 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng.

Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Universitetet i Stavanger Institutt for førskolelærerutdanning Emnebeskrivelse Drama fordypning, 30 studiepoeng. Emne BFØ340: Drama fordypning Behandlet i Instituttråd, IFU 09.12.08 Godkjent av dekan 12.03.08

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 K2RSGFAF Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiet Regning som grunnleggende ferdighet er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 1

2MA Matematikk: Emne 1 2MA5101-1 Matematikk: Emne 1 Emnekode: 2MA5101-1 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk

Detaljer

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2NK27 Norsk. Emnekode: 2NK27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2NK27 Norsk Emnekode: 2NK27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Fagplanen bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanning fra april 2003. Målområdene i faget er: 1. 2. 3. Faglig og fagdidaktisk

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 1 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år ( trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU1100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU1100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn)

Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Norsk 1 - emne 1 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2120_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Matematikk GLU 5-10 Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium på et år. Innledning Studieplan 2015/2016 e skal gjennom faget matematikk bli i stand til å gjøre en

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

PEL 2. år ( trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

PEL 2. år ( trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Emnekode: GLU1200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Matematikk 1 I Matematikk 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer. Temaene er arbeid med utviklingen av tallbegrepet og overgangen fra tall til algebra. Det arbeides

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Norsk 1 - emne 2 ( trinn)

Norsk 1 - emne 2 ( trinn) Emne GLU2121_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Norsk 1 - emne 2 (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2121_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold

Musikk - fordypning. Introduksjon. Læringsutbytte. Innhold Musikk - fordypning Emnekode: BFØ380_1, Vekting: 30 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Introduksjon Dette emnet er en del av fordypning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Lesing er... - referanseliste

Lesing er... - referanseliste Lesing er... - referanseliste Bøker Den andre leseopplæringa Bjorvand, Agnes Margrethe og Tønnessen, Elise Seip (red.) (2002). Den andre leseopplæringa: Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo:

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte

Norsk. Fagpersonar. Introduksjon. Læringsutbytte Norsk Emnekode: BFØ210_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbydar: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og lengd: Haust, 2 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Emne: SPRÅKDIDAKTIKK Kode: SPD130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 8. juni 2006 (sak A21/06) Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer