Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM 100 Behandlet i Programutvalget IFU Godkjent av dekanen Sist revidert

2 1. Emnenavn: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) Emnekode: FXGLSM Antall studiepoeng: 30 studiepoeng. 2. Undervisningsspråk Norsk. 3. Semester Studiet går over to semester i løpet av høsten 2014 og våren Eksamen: våren Studierett GLSM- 30 studiepoeng er en videreutdanning for førskolelærere som vil kvalifisere seg for undervisning i grunnleggende lese-, skrive-, og matematikkopplæring i grunnskolens årstrinn. For å få ansettelse i skolen må førskolelærere ha totalt 60 studiepoeng videreutdanning. I tillegg til de 30 studiepoengene som er spesifisert i denne fagplanen, må studentene ta ytterligere 30 studiepoeng i ett eller to sentrale skolefag didaktisk innrettet mot årstrinn. 5. Forkunnskapskrav Fullført førskolelærerutdanning. 6. Anbefalte forkunnskaper Fullført førskolelærerutdanning. 7. Innhold Rammeplanen angir tre målområder for studiet: 1. Faglig og didaktisk kunnskap 2. Å være lærer på 1. til 4. årstrinn 3. Samhandling og refleksjon Studentene skal arbeide med disse målområdene gjennom tre faglige emner og praksis: 1. Matematikk 2. Norsk 3. Pedagogikk 4. Praksis (4 uker) Studiet skal vektlegge de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen, og gi innsikt i ulike arbeidsformer og læremidler, bl.a. IKT. De didaktiske perspektivene skal eksemplifiseres og konkretiseres, slik at både tverrfaglig og temabasert arbeid og utforskende og skapende aktiviteter inngår. Overordnet perspektiv i studiet er utfordringer knyttet til likeverdig og tilpasset opplæring for alle elever, uavhengig av kjønn, bosted, individuelle forutsetninger og kulturell bakgrunn. 1. Matematikk Matematikk i GLSM skal videreutvikle studentenes faglige kunnskaper og deres 2

3 fagdidaktiske kompetanse. Det blir lagt vekt på å utvikle positive holdninger til faget. En solid fagkompetanse må være grunnlaget for å kunne bruke varierte arbeidsmetoder som problemløsing, utforsking, lek og arbeid med tekniske ferdigheter. Lærerens fagkompetanse i matematikk må derfor være på et høyere nivå enn det som undervises. Kommunikasjon og språkets betydning for begrepsutvikling i matematikk er viktig. Andre sentrale temaer er tilpasset opplæring og forebygging av matematikkvansker. Videre skal det arbeides med matematikk i ulike kulturer og matematikk for flerspråklige elever. Under dette temaet har en fokus på å gi studentene kompetanse og trygghet i arbeidet med den grunnleggende matematikkopplæringen. Det blir lagt vekt på teorier og arbeidsmetoder som er viktige for at barn kan utvikle matematisk bevissthet og grunnleggende ferdigheter i regning. Studentene skal: ha solide fagkunnskaper innen læreplanens fire hovedområder Tall Geometri Måling Statistikk ha innsikt i barns forståelse for tall, form og rom ha innsikt i intensjoner og krav i læreplanen ha kjennskap til og kunne benytte seg av ulike fagdidaktiske metoder kjenne metoder for å få innsikt i elevenes kompetanse i matematikk kunne tilrettelegge for tilpasset opplæring i matematikk kunne bruke digitale verktøy i matematikkundervisningen 2. Norsk Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. I arbeidet med egne tekster - muntlige og skriftlige - og i møtet med andres tekster innlemmes elevene i tekstkulturen og får erfaringer som gir mulighet for opplevelse og læring og for å forstå seg selv og samfunnet. Norskemnet i GLSM skal videreføre studentenes kunnskaper om språk, tekst og kultur fra førskolelærerstudiet med særlig vekt på å utvikle deres faglige og fagdidaktiske kompetanse knyttet til skrive- og leseopplæringen i skolens fire første årstrinn. Det legges vekt på utforskende og skapende arbeidsmåter i faget der lek og opplevelse står sentralt. Studentene skal kunne gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring i norskfaget slik at hver enkelt elev får utfordringer og muligheter til meningsfylt arbeid gjennom aktiv deltakelse. Studentene skal: Med utgangspunkt i Norskfaget årstrinn i Kunnskapsløftet (L06): ha innsikt i barns språklige kompetanse som grunnlag for lese- og skriveutvikling 3

4 ha innsikt i muntlige ferdigheter, både som grunnlag for lese- og skriveopplæring og som selvstendige ferdigheter ha kunnskap om å legge til rette for en systematisk og variert lese- og skriveopplæring i alle fag, og vurdering av elevtekster ha kunnskap om å legge til rette for bruk av læringsstrategier og evne til kritisk tenkning ha kunnskap om å legge til rette for opplevelse, læring og refleksjon i bruk av ulike tekster, og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst ha innsikt i språklige utfordringer hos tospråklige barn, og kunne legge til rette for systematisk arbeid i utvikling av begreper og ordforråd ha kjennskap til kartleggingsprøver, observasjons- og vurderingsmåter, og hvordan dette kan nyttes i systematisk tilpasset opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker ha innsikt i sammensatte tekster og IKT-baserte hjelpemidler, og vurdere hvordan det kan brukes i lese- og skriveopplæringen ha innsikt i å vurdere ulike læreverk og læremidler 3. Pedagogikk Pedagogikk skal i GLSM bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. Utdanningen skal bygge videre på førskolelærernes tidligere utdanning, og ha et helhetlig syn på læring med fokus på grunnleggende ferdigheter i grunnskolen, og stimulere til motivasjon for undring, utforskning og læring. Både tverrfaglig og temabasert arbeid skal konkretiseres, og det overordnede perspektiv i studiet knyttes til likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Studentene skal: kjenne skolen som en lærende organisasjon utvikle pedagogisk profesjonalitet kartlegge og observere elevene i et dynamisk perspektiv kunne dokumentere elevers utvikling kunne veiledning og samtale med eleven kunne legge til rette for et godt skole- hjemsamarbeid ha kunnskap for å kunne legge til rette for flerspråklige elever kunne utøve klasseledelse og drive forebyggende arbeid Praksis I studieåret inngår totalt fire uker veiledet praksis. I observasjonspraksisen skriver studentene logg. I vårsemesteret skal studenten skrive to praksisoppgaver som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgavene skal relateres til planlagt og gjennomført undervisning som studenten utfører i løpet av praksisperioden. En oppgave relatert til undervisning i norsk og en relatert til matematikk. Omfanget på hver av oppgavene er maksimalt 3 sider (A4 format, 12 pkt Times New Roman, linjeavstand 1,5). Praksislærer vurderer studentene i løpet av praksisperioden og bruker vurdering bestått/ikke 4

5 bestått. 8. Læringsutbytte Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap om lærerprofesjonen, undervisning i skolen og om skolen som organisasjon. De skal særlig styrke sitt didaktiske grunnlag for å gjennomføre god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Arbeidet med faget skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeidet på årstrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Gjennom studiet skal studentene utvikle: gode fagkunnskaper i norsk og matematikk kunnskap om lærerprofesjonen, skolen som organisasjon og skolens innhold didaktisk kompetanse knyttet til oppgaver og utfordringer i årstrinn. Studiet er på 30 studiepoeng og består av fagområdene matematikk, norsk og pedagogikk. Fagene har ulikt omfang som en følge av at de også har ulikt omfang i førskolelærernes grunnutdanning. 9. Arbeidsformer Undervisningen blir gitt ved ukentlige samlinger på 3 4 undervisningstimer. Det er obligatorisk fremmøte til undervisning (80%). I tillegg til de ukentlige samlingene skjer mye av aktiviteten i kurset på It s learning. Studiet er organisert med arbeidsmåter som fremmer aktiv deltakelse, blant annet: arbeid med oppgaver mellom samlingene selvstudium av litteratur observasjon og refleksjon deltakelse i faglige diskusjoner fremlegging av studentoppgaver Det blir også gitt rettledning og tilbakemelding fra kurslærerne. I løpet av studiet skal studentene levere inn ulike typer mindre oppgaver som samles i en mappe. 10. Obligatorisk undervisningsaktivitet Følgende obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for å kunne fremstille seg til prøving: Obligatorisk oppmøte. Omfang: 80%. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Mappe bestående av: - Logg fra observasjonspraksis. Omfang: Maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1.5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 5

6 - Praksisoppgave: Omfang: Maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Et skriftlig arbeid fra hvert av emnene norsk og pedagogikk. Hver av disse oppgavenes omfang er på maksimalt 5 sider (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Et selvstendig skriftlig arbeid i matematikk som gjennomføres i forbindelse med undervisningssamling. Omfang: Inntil 90 minutter. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. - Tre individuelle refleksjonsskriv i norsk etter forelesning/gruppearbeid. Omfang: Halv A4-side (A4 format, 12 pkt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Skriftlig gruppeoppgave. Gruppeoppgave med veiledning over et selvvalgt emne med utgangspunkt i mappe, pensum og praksis. Omfang: ca. 10 sider (A4-format, 12 pt., Times New Roman, linjeavstand 1,5). Besvarelsen skal leveres mot slutten av siste semester. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Praksis. Omfang: Fire uker. Vurdering: Bestått/ikke bestått. 11. Prøving og vurdering Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen holdes i eksamensperioden våren Prøving i GLSM er tredelt og gir én samlet bokstavkarakter basert på eksamenskarakterene etter de forholdstall som er oppgitt. Skriftlig eksamen norsk: Omfang: 4 timer Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen matematikk: Omfang: 4 timer Teller 40 % av endelig karakter Skriftlig eksamen pedagogikk: Omfang: 2,5 timer Teller 20 % av endelig karakter 12. Litteratur/pensum Felles litteratur: Botten, G. m.fl. (2005). Kva fortel barnetekstane oss? Ein samtale mellom to matematikklærarar og to norsklærarar. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 18 s. Heiberg Solem, I. & Strand, T. (2005). Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2. klasse. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 28 s. 6

7 Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet. [Oslo]: Kunnskapsdepartementet: Utdanningsdirektoratet. Lorentzen, R. T. (2005). Datamaskin frå 1. trinn. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 13 s. Reikerås, E. (2006). Skriftspråkvansker i norsk og matematikk, to sider av samme sak? I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 12 s. Sandvik, M. (2005). Digitale læringsressurar for 1. klasse. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 13 s. Sønstabø, R. (2006). GLSM i praksis. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Traavik, H. m.fl. (2006). Ei oversikt over teorigrunnlaget i GLSM. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 13 s. Matematikk: Alseth, B. & Røsseland, M. (2006). Undersøkelseslandskap i matematikk. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Fauskanger, J. & Vassbø, M. (2005). Elevar i 1. og 2. klasse på veg inn i «den magiske talverda». I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 20 s. Flottorp, V. (2005). Matematikk i en flerkulturell skole. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 23 s. Hinna, H., Rinvold, R. A. & Gustavsen, T. S. (2012). QED 1-7:Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Del I kap. 1, , 2.9, 4, 6 og del II kap. 2, 3 & 4) 567 s. Herheim, R. (2006). «Det der er ikkje ein trekant!» Omgrepsutvikling i matematikk. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 15 s. Ostad, S. (2001). Matematikkvansker. Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling? Spesialpedagogikk, 3, s. Ostad, S. A. (2013). Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring: Med fokus på elever med matematikkvansker (Rev. utg.). Trondheim: Læreboka forlag. (Kap. 6 Strategiopplæring i matematikk) 16 s. Solem, I. H., Alseth, B. & Nordberg, G. (2010). Tall og tanke: Matematikkundervisning på 1. til 4. trinn. Oslo: Gyldendal akademisk. 368 s. Norsk: Busch, S. T. (2005). Kartlegging av leseferdighet på 2. klassetrinn: Gjennomføring og oppfølging i Trondheim kommune. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 10 s. 7

8 Danbolt, A. M. V. (2005). I det flerspråklige klasserommet. I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 11 s. Engen, L. (2005). Kartlegging av leseferdighet på småskoletrinnet: Hvordan, hva og hvorfor. Om bruk og tolking av "Kartleggings- prøven i lesing for 2. klasse". I S. Skjong (Red.), GLSM: Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Samlaget. 15 s. Engen, L. & Andreassen, A. B. (2007). Ny start for skriftspråklig utvikling: Når, hvem, hvorfor, hva og hvordan: Prinsipper for og ideer til individuelt tilpassede undervisningsopplegg. Stavanger: Lesesenteret, UIS. 32 s. Hekneby, G. (2005). Elevens håndskrift: Skriftforming i grunnskolen. Oslo: Universitetsforlaget. (S ) 75 s. Håland, A. (Red.). (2005). Leik og læring: Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, UiS. 45 s. Håland, A. (2007). Dialogar om tekst: Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget. (S ) 92 s. Håland, A. (Red.). (2008). Lesing er Stavanger: Lesesenteret, UIS. Kulbrandstad, L. I. (2013). Lesing i utvikling: Teoretiske og didaktiske perspektiver (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. 224 s. Lorentzen, R. T. (2009). Dei minste skolebarna og vegen inn i skrifta. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 9 s. Lorentzen, R. T. (2009). Den tidlege skriveutviklinga. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 22 s. Matre, S. (2009). Elevteksten som vegvisar til tilpassa opplæring. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 18 s. Michaelsen, E. (2006). Aktive barn med mange intelligenser: Stimulering av skriftspråklige ferdigheter på norskfaglige arbeidsstasjoner. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM: Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 21 s. Sjøhelle, D. K. (2009). Ny tid nye medier og kommunikasjonsformer ny didaktikk. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 11 s. Skjelbred, D. (2006). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring (3. rev. utg.). Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk. (Kap. 1 5) 61 s. Smidt, J. (2009). Ulike syn på skriving og skriveundervisning. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk - ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 37 s. Torvatn, A. C. (2009). Lærebokvett. I J. Smidt (Red.), Norskdidaktikk ei grunnbok (3. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 10 s. Pedagogikk: Eik, L. T. m.fl. (2011). Lekende læring og lærende lek på småskoletrinnet (4. utg.). Oslo: Pedlex norsk skoleinformasjon. (S. 5-99) 94 s. Flem, A. (2004). En studie av hva en lærer gjør for å lykkes med den inkluderende skolen. I T. Pettersson & M. B. Postholm (Red.), Klasseledelse (2. utg., s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. 8

9 Frislid, M. E. (2006). Å lære seg å lære: Grunnlag også for lese skrive og matematikkopplæring. I M. E. Frislid & H. Traavik (Red.), Boka om GLSM Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (s ). Oslo: Universitetsforlaget. 20 s. Fuglestad, O. L. (1997). Pedagogiske prosessar: Empiri teori metode. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget. (Kap. 7 & 8) 31 s. Kibsgaard, S. (2000). Schpaa og sna, går det bra Multikulturelt mangfold i klasserommet. I S. Kibsgaard (Red.), Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet. [Oslo]: Universitetsforlaget. (Kap. 10) 21 s. Lyngsnes, K. & Rismark, M. (2007). Didaktisk arbeid (2. utg.). Oslo: Gyldendal. (Kap. 5, 6, 7 & 8) 114 s. Ogden, T. (2002). Klasse- og undervisningsledelse, Bedre skole, småskriftserie nr. 6 (s. 6 45) 39 s. Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 11) 22 s. 13. Privatister Studiet er ikke åpent for privatister. 14. Studiepoengreduksjon Det er ingen studiepoengreduksjon. 15. Studentevaluering I studiet blir det gjennomført tidligevaluering og sluttevaluering. I tillegg foretas evalueringer av hvert fag og gjennom hele studiet ved fagutvalget. 16. Ansvarlig fakultet Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for barnehagelærerutdanning 9

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige

STUDIEÅR 09/12. Studiehefte. Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige STUDIEÅR 09/12 Studiehefte Bachelor Faglærerutdanning for tospråklige 2 Velkommen som student ved faglærerutdanning for tospråklige. Faglærerutdanning for tospråklige er en profesjonsutdanning der du blir

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer