Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen"

Transkript

1 Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien I denne artikkelen forsøker vi å kjenne igjen elevers utforskende bidrag til matematikksamtaler i helklasseundervisning, og vi identifiserer forskjellige former for matematisk innhold i slike bidrag. Vi finner at elever engasjerer seg i matematikksamtaler og bruker dem til matematisk læring, også i klassesamtaler der læreren ikke har lagt opp til det. Disse bidragene er uttrykk for elevers sosialt utforskede tilnærminger til matematikk. Nøkkelord: matematikk, inquiry-fellesskap, dialog, helklassesamtaler, elevengasjement, barneskole Øyvind Jacobsen Bjørkås Høgskolen i Bodø hibo.no Tone Bulien Høgskolen i Bodø Innledning Noen ganger skjer det at stemmen til en engasjert elev høres. Hun foreslår en løsning, stiller et spørsmål eller undrer seg over noe hun tror kan være sant. Hun utforsker (Lindfors, 1999; Wells, 1999). I denne artikkelen analyserer vi elevytringer i matematikksamtaler med tanke på å identifisere autentisk utforskende matematiske bidrag som elevene kommer med, altså bidrag der elevene viser en spørrende tilnærming til matematikken. Som observatører i matematikklasserom blir vi fort oppmerksom på engasjerte elevers bidrag til samtalen. Vi mener at slike bidrag kan være gode utgangspunkt både for matematisk læring for elevene og for læring for lærere og didaktikere ved refleksjon etter timen, i undervisning av lærerstudenter og i etterutdanning av lærere. Derfor er det verdt å vite hvilke typer bidrag elever kan komme med, og vi ønsker å klassifisere autentisk utforskende elevbidrag i matematikksamtaler i klassen. Bjørkås, Ø.J., & Bulien, T. (2010). Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen. Tidsskriftet FoU i praksis, 4 (3),

2 FoU i praksis nr Teori Klasseromsdiskursen i matematikk Det har ikke vært fokusert på elevers utforskinger i samtaler i matematikkklasserommet i norsk matematikkdidaktisk forskning selv om flere forskere har studert slike samtaler. Streitlien (2009) og Johnsen-Høines og Alrø (2010) har beskrevet situasjoner som kan sammenliknes med vår forskning, men de benytter andre rammer for analysen enn vi gjør. (Dette vil vi diskutere i avsnittene nedenfor.) Studiene til Alseth (2004) og Skorpen (2006) av matematikkundervisning i klasse fokuserer mest på lærernes rolle i klasseromsdialogen (ved siden av andre undervisningsvariabler), og disse studiene bidrar i liten grad til å belyse elevers utforskinger i samtalene. Internasjonalt har det vært mye mer arbeid på dette området, bl.a. har Alrø og Skovsmose (2002) studert dialogiske læringsprosesser i matematikkundervisning, spesielt i gruppearbeid. Streitlien (2006, 2009) undersøker elevers medvirkning i samtaler i matematikkundervisningen på småskoletrinnet. Hun har helklassesamtaler som datamateriale og analyserer bl.a. hvordan lærere inviterer til at elever skal medvirke i samtalen, og hvordan elever posisjonerer seg i samtalen. Vår undersøkelse har overlappende fokus og samme type data, men vi fokuserer mer på det matematiske innholdet i elevytringene, bl.a. fordi det kan være et godt grunnlag for matematiske og didaktiske utforskinger blant lærere og didaktikere. Alrø og Skovsmose (2002) har studert dialogiske kvaliteter ved samtalene i matematikkundervisningen. I våre samtaler studerer vi elevytringer som kan være startpunkter for dialoger, for de er uttrykk for en spørrende tilnærming til matematikken, men vi er ikke så fokusert på om dialoger oppstår. Det er altså hvordan man analyserer datamaterialet som gir grunnlag for de ulike resultatene. Det betyr at når Streitlien (2006, s. 144) sier at «elevens læring [kan vanskelig] fanges opp gjennom å studere undervisningssamtaler», stemmer ikke det med vår oppfatning av slike samtaler. Vi støtter oss mer til Lamperts (1990) forskning som sier at man ved å lytte etter elevers autentisk utforskende ytringer kan få noe innsikt i deres læring, både i matematikk og om matematikk. Selv om man ikke kan avdekke nøyaktig hva elevene har lært, vil deres bidrag i undervisningssamtaler gjøre det mulig å fortolke læringen deres. Elevenes engasjerte bidrag til matematikksamtalen er et uttrykk for deres læring (Wells, 1999). Autentisk utforskende elevbidrag Vi vil kalle elevenes talehandlinger (ytringer) i klassesamtaler for utforskende når vi tolker dem som uttrykk for en spørrende tilnærming til mate- 24

3 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen matikken (Johnsen-Høines & Alrø, 2010). Tolkingen baserer seg på kjennetegn ved ytringen og forståelse av konteksten som ytringen finner sted i. Lindfors (1999) deler utforskende talehandlinger inn i autentiske og ikkeautentiske. Autentisk utforskende talehandlinger springer ut fra et ønske eller et behov om å finne ut noe, enten fra noen eller sammen med noen (f.eks. å få informasjon eller undring over noe), i motsetning til å være spørrende bare fordi det blir forventet av en. Det er flere mulige kjennetegn på slike handlinger: et engasjement som gjør at en elev bryter turtakingsmønsteret, eller ytrer seg ufullstendig og uferdig, eller bruker dramatisk språk og kroppspråk, eller en innlevelse i andres utsagn som gjør at eleven tar opp andres uttrykk i sin ytring (Lindfors, 1999, s ; Wells, 1999, s. 122). Autentisitetsbegrepet i denne artikkelen er ikke et uttrykk for at elevytringene er hentet fra naturlige, ukonstruerte situasjoner i klasserommet våre hendelser er autentiske, men vi bruker «autentisk» i Lindfors betydning. Begrunnelser for å studere autentisk utforskende talehandlinger Det er flere grunner til å fokusere på elevers autentisk utforskende talehandlinger i matematikksamtaler, og vi har valgt fem som vi vil bruke i vår analyse. For det første er det nødvendig å fokusere på utforskende talehandlinger i klasserommet for å gjenkjenne og verdsette dem. Autentisk utforskende talehandlinger er uttrykk for en spørrende (inquiry-preget) tilnærming til matematikken, og ved å verdsette disse kan vi stimulere den spørrende tilnærmingen og skape et inquiry-fellesskap i matematikklasserommet (Jaworski, 2006; Wells, 1999). Motsatt, ved å avvise autentisk utforskende talehandlinger kan vi avvise en spørrende tilnærming til matematikken, og det kan føre til at elever slutter å forholde seg utforskende til matematikk (Lindfors, 1999, s. 193). For det andre kan elevers autentisk utforskende bidrag inneholde viktige matematiske ideer eller eksempler som andre elever og læreren kan lære fra (Brousseau, Brousseau, & Warfield, 2002; Lampert, 1990; Wells, 1999, kap. 9). Det er derfor viktig for en lærer og en didaktiker å ha et teoretisk grunnlag som gjør dem i stand til å identifisere slike enkeltinnslag. For det tredje kan elevers utforskinger være et godt utgangspunkt for å utvikle både faglige og didaktiske lærerkompetanser i matematikk (Niss & Jensen, 2002), både i diskusjoner mellom lærere og didaktikere i etterkant av undervisning (Jaworski, 2006; Wells 1999, kap. 9), og som casemateriale i lærerutdanning og i etter- og videreutdanning. Den fjerde grunnen er at det å gjenkjenne elevenes utforskinger i kompliserte klasseromssamtaler er utfordrende for lærere og didaktikere, blant annet fordi elevers utforskende talehandlinger kan bryte sosiale konvensjoner i klassesamtalen som læreren ønsker å holde fast på (Lindfors, 1999, s ). Denne spenningen mellom sosiale konvensjoner og elevenes 25

4 FoU i praksis nr autentisk utforskende bidrag gjør at det er grunn til å fokusere på å gjenkjenne det matematiske innholdet i slike bidrag. For det femte kan slike autentisk utforskende utsagn gi læreren noe innsikt i elevenes tenkning og læring i og om matematikk, det vil si at læreren kan avdekke elevens matematiske kompetanser, bl.a. det å kunne engasjere seg i matematiske samtaler (Lampert, 1990; Niss & Jensen, 2002; Wells, 1999). Læreren kan dermed møte eleven i hennes nærmeste utviklingssone. Disse fem begrunnelsene kommer fra vårt ønske om å skape inquiryfellesskap knyttet til matematikkundervisning, både i matematikklasserommet og mellom didaktikere og lærere (Jaworski, 2006, 2010). Metode Invitasjon til deltakelse og utvalg Materialet er hentet fra et samarbeid over tre år med tre barneskoler. Skolene ble invitert til å være med, og lærere som var interessert i å samarbeide med oss, meldte seg. Blant disse valgte vi noen lærere på trinn. Det var ingen kompensasjon for de som var med, men de fikk noen å diskutere faget og undervisningen med, og i tillegg har didaktikerne tilbudt skolene et mer utstrakt samarbeid innenfor rammene til prosjektet. Samarbeidet omfattet observasjon og videoopptak i klasserommet, og samtaler mellom lærere og didaktikere i etterkant av undervisningen. Disse samtalene dreide seg om tema som lærerne og forskerne var opptatt av. Vi ønsket å etablere inquiry-fellesskap med lærerne, for å utforske matematikken og matematikkundervisningen. For det formålet var det viktig at vi ikke hadde for stramme intervjuguider, men var innstilt på å engasjere oss i de problemstillingene som lærerne var opptatt av. Gjennomføring og tekniske løsninger Vi gjorde videoopptak og tok feltnotater i hver gang vi besøkte klassene. Etter timene hadde vi en samtale med læreren med utgangspunkt i feltnotatene. Denne samtalen ble det gjort lydopptak av i de fleste tilfellene, men noen ganger skrev vi notater etter samtalen. Videoopptakene ble lagt inn på datamaskin, og etter behov ble de dataredusert og transkribert. Kodearbeidet er gjort i HyperResearch. 26

5 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen Prinsipper for analyse Datamaterialet som ligger til grunn for denne artikkelen, er fra ti hendelser i fem forskjellige klasserom, med til sammen 34 episoder. Videoopptakene er dataredusert, dvs. delt inn i hendelser med forskjellige sjangrer av undervisning. For denne artikkelen har vi valgt å fokusere på klasseromshendelser der det foregår helklasseundervisning, og vi har transkribert episoder der elevene på ett eller annet sted tar ordet. I hver «time» kan det være flere slike hendelser, avbrutt av annet arbeid. Vi deler disse hendelsene inn i episoder der det (i hvert fall fra lærerens side) er fokus på et bestemt matematisk problem, selv om det innenfor hver episode kan foregå kortere samtaler som handler om andre matematiske ideer eller om utenom-matematiske forhold. Analysen i denne artikkelen tar utgangspunkt i samtalefragmenter fra slike episoder, der det fra en elevs ytring (sett i sammenheng med andre ytringer) blir klart at en elev foretar en utforskende talehandling, og fokuserer på innholdet av og oppfølgingen av disse elevbidragene. Disse samtalene har blitt valgt ut på forskjellige stadier: under observasjonen i klasserommet eller under studier av video og transkripsjon seinere. Fordi samtalen ble valgt ut under observasjonen, kunne vi diskutere samtalen mellom lærer og didaktikere etter timen. Den muligheten hadde vi ikke når samtalene ble valgt seinere. Vi valgte ut samtalefragmenter fra episoder når vi tolket en elevytring som autentisk utforskende ut fra Lindfors kjennetegn (1999) (se Bjørkås & Bulien, 2010, for en grundigere beskrivelse av metode for utvalg av episoder). Vi har valgt å ikke gjengi klassetrinnet som episodene er hentet fra, for det ville ha gjort det lettere å identifisere lærerne som var med. Refleksjon over styrker og svakheter i undersøkelsen Utvalget av samtaler er snevert med hensyn på klassetrinn, og det er et lite antall lærere som er representert. Dette kan gjøre at resultatene ikke er så robuste som de kunne vært med et større utvalg. Flere av episodene som er valgt ut, inneholder elevbidrag som er blitt diskutert i samtalene mellom læreren og forskerne etter timene. Diskusjonen av disse elevbidragene er blitt initiert av læreren, og det tolker vi som at de er interessante. Det er en styrke for undersøkelsen at den frambringer resultater som er interessante for praksisfeltet. 27

6 FoU i praksis nr Analyse Samtaler i helklasseundervisning Datagrunnlaget for denne artikkelen er videoopptak fra de fem klasserommene. Utvalget av episoder er fra samtaler i helklasse, og rammene for hendelsene var gjennomgang av oppgaver til gruppearbeid eller individuelt arbeid, små forelesninger om et faglig tema, leksegjennomgang, felles oppsummering av oppgaver som er gjort tidligere i timen, sanger, daglige rutiner, f.eks. klokka, kalender, felles løsning av nye oppgaver, f.eks. «dagens tall». Hver av disse hendelsene inneholder én eller flere episoder som er delvis transkribert og analysert. Utforskende elevbidrag i helklassesamtaler Elevbidrag og opptak i IRE-sekvenser Mange klassesamtaler følger et IRE-mønster (initiation, response, evaluation) (Mehan, 1979). En del elevbidrag i IRE-sekvenser blir tatt opp av læreren. Det er avgjørende for elevenes læring gjennom samtale at læreren tar opp disse bidragene i klassesamtalene. Elevbidragene blir dermed anerkjent, og læreren kommuniserer på denne måten forventninger om korrekt kunnskap (Nystrand, 1997 som sitert i Streitlien, 2009, s ). Når vi analyserer IRE-samtaler, ser vi ofte at elevytringer ikke er autentisk utforskende: Elevenes utsagn er kortfattede, de er svar på lærerens spørsmål, de er prestasjonsorienterte, og de tar ikke opp andre elevers ord. Klassifikasjon av utforskende elevbidrag Inspirasjonen til å lete etter autentisk utforskende elevbidrag er at disse bidragene kan være slående for observatøren og læreren. De kommer ikke som svar på lærerens spørsmål, men kjennetegnes ved at elevene prøver ut ulike matematiske ytringer i samtalen. Noen ganger må de bryte IRE-turtakingsmønsteret (Cazden, 2001; Mehan, 1979) for å komme til orde, andre ganger får de ordet av læreren eller av andre elever, og atter andre ganger er det åpent for at de kan ta ordet uten å bryte noen regler for turtaking. Vi lagde en liste over de elevytringene vi tolket som autentisk utforskende, og så etter likheter i hvilket matematisk engasjement elevene viste i de forskjellige ytringene. Den første kategorien vi så, var at elevene i mange ytringer var ute etter å få utforsket et svar på en oppgave læreren fortalte om, eller de ville komme med en påstand knyttet til det læreren fortalte om. 28

7 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen Deretter lette vi etter måter å kategorisere de elevytringene som ikke passet så godt til denne kategorien, og kom dermed fram til følgende fem, delvis overlappende kategorier (tallene i parentes viser hvor mange ganger i materialet vårt vi finner kategorien): 1 Eleven ønsker å utforske mulighetene i det matematiske språket. (3) 2 Eleven ønsker å utforske et svar eller en påstand. (18) 3 Eleven ønsker å utforske en hverdagstilknytning. (5) 4 Eleven ønsker å utforske en forklaring. (6) 5 Eleven ønsker å utforske en egen problemstilling. (5) Kategoriene har navn etter det vi tolker er elevenes intensjoner. Vi kan ikke vite sikkert at elevene har disse intensjonene i hvert enkelt eksempel, og det finnes alternative tolkinger, som vist i analysene nedenfor. I de følgende avsnittene gir vi en beskrivelse av kategoriene, og analyserer og diskuterer noen av de mest sentrale eksemplene. Kategori 1: Eleven ønsker å få utforsket mulighetene i det matematiske språket Først gir vi et eksempel som vi identifiserte ganske seint i analysen, og som vi etter hvert klassifiserte som kategori 1. I utdraget (som er fra en fellesøkt om 3-gangen, der læreren spør enkeltelever om svaret på regnestykker i 3-gangen opp til 10 3) har eleven Kristian en «matematisk vits» mot slutten av hendelsen, som fram til da har hatt sterkt IRE-preg: 1 (Lærer) Jorid tre gange fire ((ser på Jorid)) 2 (Jorid) (8.0) tolv= 3 (Lærer) =ja (.) ((slår igjen protokollen)) Det var bra (.) Den bynn å sitt tregangen ((Kristian rekker opp handa)) Enda så treng vi alle sammen littegranne mer øving (.) Kristian tre gange (.) åtte 4 (Kristian) Æ har et= 5 (Lærer) =du må svar på det først 6 (Kristian) tre gange åtte= 7 (Lærer) =ja 8 (Kristian) (bøyer seg fram og tilbake) (30.0) tjueen ((fnis)) (.) tjuefire ((lærer nikker)) 9 (Lærer) Bra (.) og nu ska du få spør 10 (Kristian) Ka e ehhm (.) tre gange ett tusen 11 (Lærer) (2.0) Kem så kan svar på det da (.) si det høyt en gang til 12 (Kristian) Ka e tre gange ett tusen 13 (Lærer) Matilde (.) spørsmålet e ka e tre gange ett tusen (3.5) Kem så ska få svar Kristian 14 (Kristian) hm 29

8 FoU i praksis nr (Lærer) Kem så ska få svar ((Kristian peker)) 16 (Nils) Tre tusen 17 (Kristian) Nei ((fniser)) 18 (Lærer) ((ser på Kristian)) ka e tre gange ett tusen (.) ka e tre gange ett tusen 19 (Kristian) skog 20 (Lærer) en hel skog ((flere elever ler)) ((til Nils)) Både ditt svar og hannes svar var rett 1 Den videre analysen er gjort ut fra vår tolkning av mulighetene i situasjonen siden vi ikke vet eksakt hvilken hensikt Kristian hadde med dette innspillet. Vi ser at Kristian ber om ordet (linje 3), altså bryter han IRE-mønsteret (eller tar lærerrollen i IRE-mønsteret), og at han retter seg etter lærerens sjangerbestemmelser (linje 4 8), men at det han ønsker å uttrykke, er den matematiske vitsen (som egentlig er en gåte) (linje 10 og 19). Streitlien (2009, s ) gjenkjenner humoristiske innslag i matematikksamtalen, men drøfter dem mest ut fra sjangerbrudd og hvilke positive virkninger de kan ha på samtalen. Vi mener at en alternativ tolking av Kristians bidrag kan være at det er et autentisk forsøk på å utforske mulighetene i det matematiske språket, ved at det oppstår humor i møtet mellom faglig språk og dagligspråk. Bidraget er ikke en utforsking av typen «spørsmål som man ønsker svar på», det er heller snakk om en utforskende, lekende utfordring til lytterne, en undring (Lindfors, 1999, s. 40). Derfor klassifiserte vi Kristians bidrag som et autentisk utforskende elevbidrag og lette etter andre eksempler på elevers matematiske vitser i materialet. Læreren i denne hendelsen ønsket Kristians bidrag velkommen (linje 11, 13, 15, 20) og tok opp Kristians ord (linje 13), og bidraget ble ikke oversett eller avvist slik det kunne ha blitt (Lindfors, 1999, s. 193; Streitlien, 2009, s. 54). Læreren viste dermed at hun verdsatte det matematiske innholdet i Kristians ytring og ikke bare betraktet det som en vits. Eksemplet med Kristian viser hvordan humor kan brukes som en måte å utforske mulighetene i møtet mellom det matematiske språket og dagligspråket. Kategori 1 omfatter også noen andre eksempler som ikke direkte er 1 Transkripsjonskonvensjoner: (.) kort pause, mindre enn et sekund (20.0) pausens lengde i sekunder = knytter sammen ytringer som sies helt uten pause [markerer overlappende tale markerer veldig stille tale (()) markerer kroppspråk og skriving på tavla Det er ikke mulig å transkribere alt på videoen, så foruten den verbale samtalen har vi valgt å transkribere kroppspråk som handler om hvordan elevene tar og får ordet i samtalen. Det hjelper oss til å tolke elevytringer som utforskende (Lindfors, 1999). 30

9 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen en vits, men likner ved at eleven skaper humor i møtet mellom fagspråk og dagligspråk. Kategori 2: Eleven ønsker å få utforsket et svar eller en påstand Kategori 2 er ofte kjennetegnet ved brudd i turtakingsmønsteret ved at en elev tar ansvar for å bringe sin forståelse av en oppgave fram i samtalen utenfor tur. Denne forståelsen kan være et forslag til løsning på en problemstilling som læreren legger fram, eller det kan være en innsikt som eleven gir uttrykk for. Kategori 2 er den som opptrer oftest i materialet (18 ganger). Derfor vil vi gå dypere inn i denne kategorien. I episoden nedenfor forklarer læreren hvordan man kan finne omkretsen til et rektangel der alle sidene er 4 cm. Episoden er hentet fra en hendelse der læreren går igjennom forskjellige oppgaver som elevene har gjort i forrige time og skal fortsette med i denne timen, og en av oppgavene er å finne omkrets og areal til forskjellige rektangler. 1 (Lærer) Så skriver vi omkrets er lik fire centimeter pluss fire centimeter pluss fire centimeter ((skriver 4 cm + 4 cm + 4 cm + 4 cm på tavla)) 2 (Cecilie) (overlappende med læreren) fire centimeter pluss fire centimeter pluss 3 (Erik) Du må ta fire centimeter fire ganger 4 (Frank) Det [er fire ganger fire 5 (Gunnar) [Det er det samme som fire ganger fire I denne sekvensen bryter Erik, Frank og Gunnar turtakingsmønsteret i noe som tidligere i episoden har vært en klart strukturert IRE-samtale, og ytrer seg med tydelig engasjement. Vi tolker ytringene som autentisk utforskende, selv om ytringene også er påstander. Denne tolkingen gjør vi fordi ytringene kommer som klare brudd på turtakingsmønsteret og derfor tyder på at guttene ønsker å få respons på deres syn og invitere andre til å kommentere deres utsagn. En sikrere tolking måtte bygge på kjennskap til guttenes utforskningsstil (Lindfors, 1999, kap. 10) som vi ikke har i vårt materiale. Guttene kommer med påstander knyttet til lærerens ytring. Eriks ytring har et matematisk innhold som kan tolkes på forskjellige måter: Det kan være en forklaring på hvor mange ganger læreren må skrive 4 cm, det kan være en forklaring på hvor mange ganger man må addere størrelsen 4 cm, eller det kan være den tolkingen Frank og Gunnar gjør i timen: at 4 cm + 4 cm + 4 cm + 4 cm er 4 4 eller er det samme som 4 4. I den aktuelle situasjonen ble det matematiske innholdet i disse ytringene ikke oppfatta av læreren, noe som kommer fram gjennom samtalen etter transkripsjonen (der læreren avviser Gunnars innspill). 31

10 FoU i praksis nr De tre guttenes bidrag kan sees på som et bidrag til et inquiry-fellesskap, og læreren kan støtte dem i dette eller avvise bidragene. Det er en spenning mellom mulige konsekvenser på kort sikt (at man må bruke lenger tid enn planlagt på denne sekvensen) og mulige konsekvenser på lang sikt (at elevene slutter å bidra med slike ideer i matematikklasserommet), og derfor er det et vanskelig valg for læreren. Selv om vi ikke vet helt presist hva slags matematiske ideer som ligger bak guttenes bidrag, ser vi at de er viktige. Bidragene kunne ha blitt brukt for å reflektere over forskjellige måter å beregne omkretsen til et kvadrat på sammen med resten av klassen. Vi ble ikke oppmerksomme på denne sekvensen før arbeidet med videoen noen uker etter timen. Selv om eksemplet ikke ble diskutert i samtalen etter undervisningen, har det vist seg å være et fruktbart eksempel for diskusjoner mellom didaktikere og lærere. Vi har brukt det i etterutdanning for å sette fokus på mulige oppfølginger av utforskende elevbidrag, og det har vært livlig diskusjon. Det var vanskelig for læreren i dette eksemplet å kjenne igjen det matematiske innholdet i elevenes utforskinger. Noen mulige grunner til det kan være at læreren var opptatt av at elevene skulle arbeide med multiplikasjon i forbindelse med areal og addisjon i forbindelse med omkrets, og at disse elevene brøt inn i en samtale der læreren ønsket å beholde IRE-samtalemønsteret. Sekvensen viser også at elever kan komme med utforskende ytringer uten at det oppstår dialog med læreren, noe som framkommer tydelig i fortsettelsen av situasjonen (som ikke er gjengitt her). Slike utsagn gir læreren innsikt i elevenes tenking og læring i matematikk; noen av elevene viser fram at de kan tenke multiplikativt for å regne ut Vi kan si at disse ytringene gir mulighet for læringsavdekking, eller for refleksjon omkring elevenes læring. Streitlien (2009, s ) diskuterer potensialet i IRE-samtalestrukturen, bl.a. basert på Wells (1999), og konkluderer med at samtalestrukturen i seg selv verken er god eller dårlig for elevenes læring. Vi peker på at også i IRE-samtaler kommer elevene spontant med faglige ytringer som kan være utfordrende å ta tak i («opptak», ifølge Streitlien, 2009, s. 19), slik de tre elevene gjør her. Utfordringene kan ligge i å forstå det faglige innholdet i elevinnspillene, noe som kan kreve omtanke og kanskje en lengre samtale, og også i spenningen mellom ønsket om å gå inn i en elevs forståelse og ønsket om å holde seg til de ideene læreren hadde tenkt å formidle. Elever bryter også av og til turtakingsmønsteret med innhold som gjør at vi tolker at de ikke har en matematisk utforsking. Slike ytringer har vi ikke tatt med i kategoriseringen. Kategori 3: Eleven ønsker å få utforsket en hverdagstilknytning Kategori 3 har vi bare registrert i én episode. Det er i en helklassesamtale der læreren etterspør hvilke assosiasjoner elevene har til tegninger på tavla 32

11 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen av tredimensjonale objekter (kjegle, sylinder og et prisme med femkantet irregulær grunnflate, som representerer klasserommet). Læreren gjør ingen særlige forsøk på å beholde IRE-strukturen som dominerer i begynnelsen av episoden, og etter hvert ytrer elevene seg uten å få tur av læreren. Elevytringene er engasjerte og relevante. Her er et kort utdrag fra slutten av episoden: 1 (Lærer) ((peker på tavla på en isometrisk tegning av klasserommet, dvs. et femkantet prisme, som er rotert 90 grader rundt en horisontal akse)) Hvis vi sier at tavla er her 2 (Anette) (.) Jeg sitter der ((peker på tegningen)) der 3 (Lærer) Nei da sitter du på veggen ((peker)) (.) Golvet er her ((peker)) Jeg har tippet rommet helt rundt Eleven tar ordet spontant og viser sin forståelse av tegningen på tavla, noe som gjør at læreren straks kan kommentere og forsøke å korrigere denne forståelsen. Vi har valgt å skille ut disse talehandlingene fra kategori 2 fordi det matematiske innholdet i disse ytringene er spesielt. Det handler om å sette matematisk forståelse i en hverdagslig sammenheng, mens ytringene i kategori 2 foregår innenfor matematikken. Kategori 4: Eleven ønsker å få utforsket en forklaring I kategori 4 utfordrer en elev læreren, enten ved å ytre et ønske om at læreren skal forklare bedre, eller ved å ytre at hun er ukomfortabel med lærerens forklaring. Kategorien omfatter også enkle korreksjoner («Hvorfor tegnet du fem? I sted var det fire») som eleven bryter inn med. Vi har ikke registrert eksempler på at elever utfordrer læreren og tar feil, noe som kan tolkes som at elever som er usikre på det læreren sier, ikke tør å utfordre læreren, men at det kreves stor grad av sikkerhet for å utfordre lærerens ytringer. Vi tolker disse elevytringene som autentisk utforskende de er åpne og fortsettende, de høres ikke lukkede og avsluttende ut, og det høres heller ikke ut som om læreren oppfatter dem slik. Kategori 5: Eleven ønsker å få utforsket en egen problemstilling I noen samtaler fra helklasseundervisning foreslår elever andre problemstillinger enn den som læreren har lagt fram for klassen. 33

12 FoU i praksis nr I eksemplet nedenfor skriver læreren regnestykket på tavla: Så rekker Jonas opp handa, og denne samtalen skjer: 1 (Jonas) Beate æ må bære spør om nåkka 2 (Lærer Beate) Ja 3 (Jonas) Det står jo pluss pluss pluss på alle 4 (Lærer) Ja (.) Ja 5 (Jonas) Æ lurte på (.) e det pluss på åttetallan også (.) de der nede sånn at det blir (.) ((utydelig)) 6 (Lærer) Ja det var et lurt spørsmål ka mein dokker (...) Jonas tar ordet i samtalen (han har ikke deltatt på en stund) og ytrer seg om en problemstilling han har funnet i det som foregår på tavla. Jonas bidrag er velformulert og bryter ingen av klassesamtalens regler, men det er likevel mulig å tolke Jonas innspill som autentisk utforskende fordi han introduserer en problemstilling som læreren ikke har vært inne på. Sosialt utforskende tilnærming til matematikk Kategoriene 1 5 er eksempler på at elever har en utforskende tilnærming til matematikk i en sosial kontekst. Vi har valgt å kalle dette en sosialt utforskende tilnærming, for å vise at dette ofte er annerledes enn det å være autentisk utforskende til matematikk når man jobber alene. Tilnærmingen blir synlig for observatører og lærere ved at elevene engasjerer seg i samtalene som foregår. Vi har sett at elevene utforsker forskjellige matematiske ideer i samtalen: svar, problemstillinger, forklaringer og språk. Vi kan ikke være sikre på elevenes intensjoner i enkelttilfellene, men likevel er engasjementet tydelig. Fordi utforskingene er autentiske, gir de et innblikk i den matematiske læringen til elevene. Vi avdekker at elevene arbeider med å forstå matematiske begrunnelser, formulere problemstillinger og fylle begreper med innhold, og at de gjør dette i en sosial kontekst, altså at elevene tar den sosiale sammenhengen i bruk for sin egen læring i matematikk. Denne sosialt utforskende tilnærmingen til elevene skaper muligheter for læreren i undervisningen, men også utfordringer. Spenningen mellom å ha kontroll over samtalen og ta i bruk elevenes utforskinger gir opphav til flere muligheter, for eksempel å irettesette elevene for å ta ordet utenfor tur, 34

13 Øyvind Jacobsen Bjørkås og Tone Bulien: Elevers utforskninger i matematikksamtaler i klassen overse dem, utforske deres forståelse nøyere, eller verdsette bidraget og reformulere det for de andre elevene. Disse mulighetene oppstår når læreren gjenkjenner elevenes autentisk utforskende tilnærminger. Læreren til Kristian ga rom for hans spørsmål og anerkjente det humoristiske innholdet i det ved å anerkjenne at forslaget hans til svar kunne være rett. Læreren til Jonas reformulerer spørsmålet for de andre elevene og prøver å la de andre ta del i utforskingen hans. Hun var også opptatt av Jonas spørsmål i samtalen med didaktikerne etterpå, og lurte bl.a. på om vi syntes forklaringen hennes var «grei». Læreren til Anette forstår fra elevytringen at hun må komme med ytterligere beskrivelser av hvordan rommet er tegnet for at Anette skal forstå hvor hun sitter. Erik, Frank og Gunnars utforskinger ble ikke verdsatt positivt i timen (de ble avvist som feilaktige), men det går an å tenke seg hvilke muligheter disse ytringene kunne ha gitt. Derfor har eksemplet fungert godt som utgangspunkt for diskusjon, dvs. for faglig fortsettende samtaler (Johnsen-Høines & Lode, udatert) i etterutdanningssammenhenger. Eksemplene vi har vist, er varierte i hvordan læreren valgte blant mulighetene, og det er mange hensyn å ta når læreren skal ta disse valgene. Men valgene kan ha betydning for hvorvidt man klarer å stimulere til en utforskende tilnærming blant elevene, og dermed i neste omgang om man hører slike utforskinger i matematikktimene (Lindfors, 1999, s. 193). Avsluttende kommentar Våre erfaringer og resultatene i denne artikkelen viser at det er mange muligheter for at lærere og elever kan gjennomføre matematisk utforskende samtaler i klasserommet med utgangspunkt i elevytringer. Det kan være viktig både for barnas læring av bestemte matematiske kunnskaper, og for deres utforskende holdning til matematikk generelt. Elevene gjør forskjellige typer autentisk utforskende talehandlinger når det gjelder både form og matematisk innhold. Ut fra den teorien vi bygger på her, og ut fra vår erfaring fra klasserommet mener vi det vil være verdt å undersøke hvilke utfordringer og muligheter disse forskjellige bidragene gir. Litteratur Alrø, H., & Skovsmose, O. (2002). Dialogue and learning in mathematics education. Intention, reflection, critique. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Alseth, B. (2004). Endret læreplan = endret matematikkundervisning? Matematikkopplæringen på småskoletrinnet etter R97. I K. Klette (red.), Fag og arbeids- 35

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Arbeidsformer i matematikkfaget

Arbeidsformer i matematikkfaget Arbeidsformer i matematikkfaget - en diskursanalyse av fire matematikklæreres ytringer om bruk av arbeidsformer Masteroppgave i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikk Cecilie Eline Haugen 2011

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse

Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Sosiokulturelle perspektiver på samtalen som læringsarena spørsmål som inviterer barn til språklig deltakelse Liv Gjems Hvordan invitere barn til språklig deltakelse i samtaler? Denne artikkelen presenterer

Detaljer

Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.)

Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.) Sluttrapport Board or bored? Gunstein Egeberg og Tor Arne Wølner(Red.) 1 Bakgrunn... 4 Prosjektgruppen... 4 Vestfold University College (www.hive.no) and partners from the OFA (Oslofjordalliansen)... 4

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen

Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk. Marthe Lund Jensen Vi lærer om brøk med pizza - Bruk av brøk som del av en helhet i matematikkundervisning og i læreverk av Marthe Lund Jensen 556 Veileder: Bodil Kleve, Matematikk Bacheloroppgave i Grunnskolelærerutdanning

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet

Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet f ag f e l l e v u r de r t a r t i k k e l Læreren og den litterære samtalen Om å legge til rette for litterær og diskursiv tenkning i klasserommet rådet Muntlige tekster). Med planens un ene til gode

Detaljer

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole?

Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Hva forteller fire barn om egen kunnskap i overgangen fra barnehage til skole? Marit Semundseth Vi vet at barn tilegner seg mye kunnskap i løpet av barnehagealderen, men hvilken kunnskap forteller femåringene

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Opplysningene finner du på StudentWeb under Innsyn Vurderingsmelding Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave (mappe, hjemmeeksamen..)

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012

FoU i Praksis 2012. Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning. Trondheim, 23. og 24. april 2012 FoU i Praksis 2012 Samandrag av artiklane frå konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanning Trondheim, 23. og 24. april 2012 Redigert av Ingar Pareliussen, Bente Bolme Moen, Anne Beate Reinertsen og

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

tangenten 4/2011 1 (fortsettes side 26)

tangenten 4/2011 1 (fortsettes side 26) Denne utgaven av TANGENTEN står i de «gode» oppgavers tegn. Vi har forsøkt å finne frem til oppgaver som har spesielle kvaliteter samtidig som vi også presenterer noen artikler som tar opp hva som kan

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle praksis samarbeid mellom teori og praksis

Utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle praksis samarbeid mellom teori og praksis Utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle praksis samarbeid mellom teori og praksis Berit Bae Denne artikkelen tar utgangspunkt i prosjekter som bygger på samarbeid mellom teori og praksis, med fokus

Detaljer

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN

MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN MØTER RUNDT NETTBRETT I BARNEHAGEN et aksjonsforskningsprosjekt med utgangspunkt i relasjoner og materialitet Ulrika Oterholm 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem.

Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem. Master i matematikkdidaktikk Olaug Ellen Lona Svingen Analyse av to lærerveiledninger i matematikk - særtrekk og læreres bruk av dem. Trondheim, mai 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Sammendrag. tidligere forskning ble studentene raskt fortrolige med veiledningsformen.

Sammendrag. tidligere forskning ble studentene raskt fortrolige med veiledningsformen. 1 Hvordan veiledning kan bidra til problemløsning og begrepsbygging innenfor objekt-orientert programmering Terje Samuelsen 1,2 og Jens Kaasbøll 2 Avdeling for Informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold

Detaljer