Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal- og langruter i Hadelandsregionen og kommunene Søndre Land og Nordre Land. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0"

Transkript

1 Lkal- g langruter i Hadelandsreginen g kmmunene Søndre Land g Nrdre Land Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2010

2 Innhld 1 INNLEDNING HADELAND Beflkning...4 Tabell 1. Antall innbyggere i reginen Hadeland pr , etter tettsted g spredtbygde mråder Arbeidsreiser...4 Tabell 2. Arbeidsreiser fra kmmunene i Hadelandsreginen i Sklereiser Dagens kllektivtilbud...6 Figur 1. Hadelandsreginen g dagens buss- g jernbanetraseer i reginen Etterspørsel etter kllektivtransprt i reginen...7 Tabell 3. Antall reiser med kllektiv g ffentlig betalt transprt i Hadelands-reginen i Samlede driftskstnader...7 Tabell 4. Anslag ver kstnadene til kllektiv g ffentlig betalt transprt i reginen Hadeland i GJØVIKREGIONEN Beflkning...8 Tabell 5. Antall innbyggere i Gjøvik-reginen Arbeidsreiser...8 Tabell 6. Arbeidsreiser fra kmmunene i Gjøvik-reginen i Sklereiser Dagens kllektivtilbud...10 Figur 2. Gjøvikreginen g dagens buss- g jernbanetraseer i reginen Etterspørsel etter kllektivtransprt i reginen...11 Tabell 7. Antall reiser med kllektiv g ffentlig betalt transprt i Gjøvikreginen i Samlede driftskstnader...11 Tabell 8. Anslag ver kstnadene til kllektiv g ffentlig betalt transprt i Gjøvik-reginen i BESKRIVELSE AV RUTEOMRÅDET/ANBUDSPAKKENE Anbudspakkene Oppbyggingen av anbudspakkene Operatørens rlle i ruteplanleggingen Kmmunikasjnsknutepunkt Kjøring på helligdager g særskilte hverdager: Frklaringene til rutetabellene i bilag 3.1 g Rute- g turnummerserie Oppstillingstid på linjenes startpunkter Reguleringstider på endestppesteder Tmkjøringslenker Innlevering av vgnløpsplaner...17 BILAG 2 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

3 1 INNLEDNING Kapittel 2 g 3 mhandler reginene Hadeland g Gjøvik. Kapitlene gir en beskrivelse av Beflkning Arbeidsreiser Sklereiser Dagens kllektivtilbud Etterspørsel etter kllektivtransprt i reginen g Samlede driftskstnader knyttet til kllektivtransprt g ffentlig betalt transprt Dataene er hentet fra rapprten Kllektivtransprt i Oppland, Bakgrunnsdkument fr Oppland fylkeskmmunes strategiske plan fr kllektivtransprten (TØI-rapprt 1017/2009). Rapprten er tilgjengelig på TØIs nettside Vedr kap 3 Gjøvikreginen mfatter dette hele reginen selv m anbudet mfatter bare kmmunene Søndre Land g Nrdre Land. 3 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

4 2 HADELAND 2.1 Beflkning Hadeland består av kmmunene Jevnaker, Lunner g Gran med til sammen ca innbyggere; tabell prsent av innbyggerne br i seks små tettsteder med til sammen ver innbyggere. De største tettstedene er Brandbu/Jaren g Jevnaker sm begge nærmer seg innbyggere. Nesten br i spredtbygde mråder, de fleste i ganske krte avstander fra kmmunesentrene. Tabell 1. Antall innbyggere i reginen Hadeland pr , etter tettsted g spredtbygde mråder (SSB 2008). Bsted 2008 Andel (%) Tettsted Brandbu/Jaren ,8 Jevnaker ,2 Harestua ,7 Ra/Lunner ,6 Grua ,4 Gran/Ringstad ,2 Ttalt ,0 Spredtbygd etter kmmune Gran ,0 Lunner ,9 Jevnaker ,1 Ttalt ,0 Reginen i alt ,0 2.2 Arbeidsreiser SSBs pendlingsdata, tabell 4, viser at de fleste yrkesaktive bsatt i Hadelands-reginen, 59 prsent, har sin arbeidsplass i reginen. Det er bare 3 prsent sm pendler til andre reginer i Oppland, i hvedsak bsatte i Gran kmmune sm pendler til Gjøvikreginen. 37 prsent av arbeidsreisene er reiser til arbeidssteder utenfr fylket. Av disse er nesten halvparten, 48 prsent, av reisene til Osl. De fleste sm pendler til Osl er bsatt i Lunner kmmune. I tillegg er det ganske mange arbeidsreiser sm går til Buskerud; først g fremst persner bsatt i Jevnaker kmmune. Det er gså en gd del sm pendler til Akershus, g de fleste av disse er reiser fra Lunner kmmune. Pendlerne til Hadeland fra øvrige reginer i Oppland er i hvedsak bsatt i Gjøvikreginen (368 persner). I tillegg er det 1048 persner fra resten av landet sm arbeider i Hadelandsreginen. Av disse br 57 prsent i Buskerud g øvrige fylker i sørvest, 21 prsent i Akershus/Østfld g 18 prsent br i Osl (SSB 2008). 4 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

5 Tabell 2. Arbeidsreiser fra kmmunene i Hadelandsreginen i 2007 (SSB, Statistikkbanken 2008). Bsted Arbeidssted Jevnaker Lunner Gran I alt Jevnaker Lunner Gran Sum Hadeland Øvrige reginer i Oppland Sum utenm Oppland Til sammen Sklereiser Tall fra Oppland fylkeskmmune (fr 2008) viser at 77 prsent av elevene i den videregående sklen bsatt i Hadelandsreginen, går på skle innen reginen. Det er ttalt 637 elever sm går på Hadeland videregående skle på Gran, Brandbu g Ra. Elevene er jevnt frdelt på disse sklene fra de tre kmmunene Gran, Jevnaker g Lunner. Omtrent 15 prsent av elevene bsatt i Hadelandsreginen går på skle i Ringerike kmmune (122 elever). Elevene er jevnt frdelt på Hønefss videregående skle g Ringerike videregående skle, g er alle bsatt i Jevnaker kmmune. I tillegg er det 68 elever i Hadelandsreginen sm går på skle i Gjøvikreginen. De går på Gjøvik videregående, Raufss videregående g Lena videregående skle. Disse elevene er i hvedsak bsatt i Gran g Lunner kmmune. 5 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

6 2.4 Dagens kllektivtilbud Figur 1 viser traseene fr det linjebundne kllektivtilbudet i reginen. Gjøvikbanen betjener de fleste kllektivreisene mellm Hadeland g Oslreginen. Figur 1. Hadelandsreginen g dagens buss- g jernbanetraseer i reginen (Kart ved TØI, linjedata fra Oppland fylkeskmmune, hverdagstrafikk vinter 2008/2009). 6 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

7 2.5 Etterspørsel etter kllektivtransprt i reginen Tabell 18 viser dagens etterspørsel etter reiser med buss g taxi i reginen. Antallet reiser pr innbygger i reginen var bare 38 i I tillegg kmmer reiser med langruter til g fra andre reginer, samt reiser med Gjøvikbanen. Reginens kllektivtilbud betjener nesten bare den lvbestemte skleskyssen. Tabell 3. Antall reiser med kllektiv g ffentlig betalt transprt i Hadelands-reginen i 2008 (sammenstilling av TØI på grunnlag av data fra Oppland fylkeskmmune). Hadelandsreginen Reiser i alt Derav skleskyss Type trafikk 1000 reiser pr. år Andel % 1000 reiser pr. år Andel % Reginlinjer 918,5 86,2 % 808,2 88,0 % Sum linjetrafikk 918,5 86,2 % 808,2 88,0 % Bestillingsruter m/taxi 4,9 0,5 % Skleskyss m/taxi 95,0 8,9 % 95,0 100,0 % Pasienttransprt 40,8 3,8 % TT-kjøring 6,7 0,6 % Sum bestillingstrafikk 147,4 13,8 % 95,0 64,5 % Til sammen 1 065,9 100,0 % 903,2 84,7 % Reiser pr innbygger g år Samlede driftskstnader Sm vist i tabell 7, var kstnadene fr reginens kllektivtrafikk med buss g taxi 49 milliner krner i Nesten 46 milliner krner av dette ble dekket ver ffentlige budsjetter. Tabell 4. Anslag ver kstnadene til kllektiv g ffentlig betalt transprt i reginen Hadeland i 2008 (sammenstilling av TØI på grunnlag av data fra Oppland fylkeskmmune). Kr/år, i alt Offentlig kjøp Krner pr. reise Type trafikk Off. kjøp Trafikantbetaling Kstnad prsent av kstnad Off. kjøp Trafikantbetaling Kstnad Reginlinjer ,4 % Sum linjetrafikk ,4 % Bestillingsruter m/taxi ,4 % Skleskyss m/taxi ,0 % Pasienttransprt ,6 % TT-kjøring ,2 % Sum bestillingstrafikk ,2 % Trafikk i alt ,3 % Skysstasjn g annet Markedsføring Sum kllektivsystem Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

8 3 GJØVIKREGIONEN 3.1 Beflkning Gjøvikreginen består av kmmunene Gjøvik, Vestre g Østre Tten, samt Nrdre g Søndre Land med til sammen ca innbyggere; tabell prsent av innbyggerne br i Gjøvik, Raufss g 14 små tettsteder med til sammen ver innbyggere i tettbygde strøk. Nesten br i spredtbygd mråder, de fleste i ganske krte avstander fra kmmunesentrene eller et av de andre tettstedene. Tabell 5. Antall innbyggere i Gjøvik-reginen pr , etter tettsted g spredtbygde mråder (SSB 2008). Bsted 2008 Andel (%) Tettsted Gjøvik ,1 Raufss ,2 Dkka ,1 Hv ,0 Kapp ,9 Biri ,0 Skreia ,9 Lena ,7 Reinsvll ,6 Bøverbru 674 1,0 Eina 652 1,0 Klbu 594 0,9 Bybrua 566 0,8 Lensbygda 555 0,8 Nrdlia 527 0,8 Sletta 299 0,4 Ttalt ,2 Spredtbygd etter kmmune Østre Tten ,9 Gjøvik ,7 Vestre Tten ,9 Nrdre Land ,7 Søndre Land ,6 Ttalt ,8 Reginen i alt ,0 3.2 Arbeidsreiser SSBs pendlingsdata, tabell 9, viser at 85 prsent av de yrkesaktive bsatt i Gjøvikreginen har sin arbeidsplass i reginen. De fleste jbber i egen bstedskmmune, men det er gså mange sm pendler til Gjøvik. Arbeidsreiser til andre reginer i Oppland utgjør bare 4 prsent av alle reisene. 8 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

9 De fleste av disse arbeidsreisene er til Lillehammerreginen, g det er særlig persner bsatt i Gjøvik kmmune sm pendler dit. Arbeidsreiser til resten av landet utgjør 11 prsent av reisene, g de fleste pendler til Osl (1 282 persner). I tillegg er det 708 g 584 persner sm pendler til henhldsvis Akershus/Østfld g Ringsaker. Det er særlig persner bsatt i Gjøvik kmmune sm pendler til øvrige deler av landet. Det er persner sm reiser til arbeidsplasser i Gjøvikreginen fra andre reginer i Oppland. De fleste av disse kmmer fra Lillehammer-reginen g Hadeland (ttalt 819 persner). I tillegg reiser 170 persner fra Valdres til arbeidsplasser i Gjøvikreginen. Nesten persner pendler til reginen fra øvrige deler av landet utenm Oppland. De fleste av disse er bsatt i Ringsaker (617 persner). Resten av innpendlerne er mtrent jevnt frdelt mellm persner bsatt i Sørvest (Buskerud, Telemark sv.), Akershus/Østfld, Hamarreginen g Osl (i synkende srtering) (SSB 2008). Tabell 6. Arbeidsreiser fra kmmunene i Gjøvik-reginen i 2007 (SSB, Statistikkbanken 2008). Arbeidssted Gjøvik Østre Tten Gjøvik Bsted Vestre Tten Søndre Land Nrdre Land I alt Østre Tten Vestre Tten Søndre Land Nrdre Land Gjøvik-reginen Øvrige reginer i Oppland Sum utenm Oppland Til sammen Sklereiser Tall viser at de aller fleste elevene i videregående skle bsatt i Gjøvikreginen går på skle i samme regin (92 prsent). Det er ttalt 1628 elever sm går på følgende skler: Gjøvik videregående skle, Gjøvik Dkka videregående skle, Nrdre Land Raufss videregående skle, Vestre Tten Lena videregående skle, Østre Tten Valle videregående skle, Østre Tten I tillegg er det ca 120 elever bsatt i Gjøvik-reginen sm går på videregående skle i Lillehammerreginen. De fleste br i Gjøvik kmmune. Det er gså mange skleelever sm reiser til videregående skle i Gjøvikreginen fra andre reginer. Det er 68 elever fra Hadelandsreginen sm pendler til Gjøvik-reginen, g de fleste av disse br i Gran kmmune. Fra Lillehammerreginen er det 54 elever sm pendler, g de fleste br i Lillehammer kmmune. 9 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

10 3.4 Dagens kllektivtilbud Figur 2 viser traseene fr det linjebundne kllektivtilbudet i reginen. Linjenettet er ganske mfattende, men samtidig kmplekst. Gjøvikbanen betjener reginen med tgfrbindelse til g fra Oslreginen mtrent hver andre time. Avstandene er slik at svært få kllektivreiser internt i reginen trenger å ta mer enn en time, g de fleste vil være krtere enn en halv time. Figur 2. Gjøvikreginen g dagens buss- g jernbanetraseer i reginen (Kart ved TØI, linjedata fra Oppland fylkeskmmune, hverdagstrafikk vinter 2008/2009). 10 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

11 3.5 Etterspørsel etter kllektivtransprt i reginen Tabell 7 viser dagens etterspørsel etter reiser med buss g taxi i reginen. Antallet reiser pr innbygger i reginen var bare 46 i Tallet er betydelig lavere enn i Lillehammerreginen. I tillegg kmmer reiser med langruter til g fra andre reginer, samt reiser med Gjøvikbanen. Skleskyss utgjør 56 prsent av reisene g andre ffentlig betalte transprter ytterligere 5 prsent. Litt under 40 prsent av reisene er rdinære kllektivreiser. Tabell 7. Antall reiser med kllektiv g ffentlig betalt transprt i Gjøvikreginen i 2008 (sammenstilling av TØI på grunnlag av data fra Oppland fylkeskmmune). Gjøvikreginen Reiser i alt Derav skleskyss Type trafikk 1000 reiser pr. Andel % 1000 reiser pr. år Andel % år Reginlinjer 2 914,4 93,0 % 1 661,0 57,0 % Sum linjetrafikk 2 914,4 93,0 % 1 661,0 57,0 % Bestillingsruter m/taxi 21,6 0,7 % Skleskyss m/taxi 100,4 3,2 % 100,4 100,0 % Pasienttransprt 82,8 2,6 % TT-kjøring 16,2 0,5 % Sum bestillingstrafikk 221,0 7,0 % 100,4 45,4 % Til sammen 3 135,4 100,0 % 1 761,4 56,2 % Reiser pr innbygger g år Samlede driftskstnader Sm vist i tabell 8, var kstnadene fr reginens kllektivtrafikk med buss g taxi på mer enn 133 milliner krner i 2008, g litt ver 114 milliner krner av dette ble dekket ver ffentlige budsjetter. Tabell 8. Anslag ver kstnadene til kllektiv g ffentlig betalt transprt i Gjøvik-reginen i 2008 (sammenstilling av TØI på grunnlag av data fra Oppland fylkeskmmune). Kr/år, i alt Offentlig kjøp Krner pr. reise Type trafikk Off. kjøp Trafikantbetaling Kstnad Prsent av kstnad Off. kjøp Trafikantbetaling Kstnad Reginlinjer ,7 % Sum linjetrafikk ,7 % Bestillingsruter m/taxi ,7 % Skleskyss m/taxi ,0 % Pasienttransprt ,7 % TT-kjøring ,3 % Sum bestillingstrafikk ,9 % Trafikk i alt ,5 % Skysstasjn g annet Markedsføring Sum kllektivsystemet Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

12 4 BESKRIVELSE AV RUTEOMRÅDET/ANBUDSPAKKENE 4.1 Anbudspakkene Rutemrådet i dette anbudet mfatter kmmunene på Hadeland g deler av kmmunene Søndre- g Nrdre Land. I tillegge mfatter anbudet 2 langruter hvr 1 betjener Gjøvik kmmune g 1 går inn i Akershus g Osl. Rutepakkene innehlder følgende rutetyper: Langruter Lkale ruter inkl. skleruter g Serviceruter (på Hadeland) Rutemrådet er delt i 2 anbudspakker sm er følgende: 1. Anbudspakke 1: Lkale linjer på Hadeland Inkl. Linje 703 Pendelrute Brandbu Ra - Harestua Serviceruter på Hadeland Linje 153 Dkka Brandbu Osl Servicerutene på Hadeland er et frbedret kllektivtilbud g er åpent fr alle. De t servicerutene blir i dag kjørt med småbusser spesielt tilrettelagt fr eldre, uføre g frflytningshemmede. Bussene benyttes gså til skleskyss. Denne rutepakken utgjør rutekilmeter 2. Anbudspakke 2: Lkale linjer i kmmunene Søndre- g Nrdre Land Linje 161 Gjøvik Dkka Fagernes Denne rutepakken utgjør rutekilmeter 12 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

13 4.2 Oppbyggingen av anbudspakkene Hver av de 2 anbudspakkene er bygget pp med: Rutetabeller rutetabell fr høst 2009 / vår 2010 Prduksjnsppsett fr de enkelte linjene (rutene) - definert med rutenummer De enkelte linjene er splittet i turer definert med turnummer Kart fr hver enkelt tur innenfr hver linje Detaljer vedr de enkelte pakkene ligger i Bilag 3.1 til 3.6. Prduksjnstall fr hver enkelt linje i Bilag 3.2 g 3.5 er fr høst 2009 g vår Det fremgår av bilagene hvilket antall dager sm er benyttet fr hver enkelt dagtype. Samlet prduksjn pr. dag g år fremkmmer gså. Prduksjnen er summert fr hver enkelt pakke sm inngår i knkurransen. I bilaget fremkmmer gså hvilken bussklasse sm skal benyttes på den enkelte linje. Avstander g linjevarianter fremkmmer av bilagene 3.2 g 3.5 samt i kartbilagene; bilag 3.3 g 3.6. Tilbudet skal basere seg på de ppgitte rutetider g avstander. 4.3 Operatørens rlle i ruteplanleggingen Sm nevnt legges ruteprduksjn høst 2009 g vår 2010 til grunn fr anbudet. Det er knyttet ne usikkerhet til dette sett i frhld til rutetilbudet g der av påfølgende rutekilmeter fra Dette kmmer sm følge av mulige ruteendringer i skleskysspplegget fra medi august Valgt Operatør må vinteren 2010 (fra ) delta i skleskyssplanleggingen fr høsten 2010 sammen med Oppdragsgiver g berørte kmmuner. Operatør må videre påregne å delta i planleggingen av skleskyssen gjennm hele kntraktsperiden. Dette skal inngå i det øknmiske tilbudet. Avtalt ruteprduksjn fra , sm skal være avtalt / fastsatt min 2 måneder før ppstart, vil danne 0-punktet fr den øknmiske gdtgjørelsen. Videre vil det i løpet av kntraktsperiden (trlig 2012) kmme ny videregående skle på Gran på Hadeland. Dette sm erstatning fr dagens videregående skler på Brandbu, Ra g Gran. Dette vil få betydning fr framtidig ruteprduksjn g derav gså behv fr antall vgner. 13 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

14 4.4 Kmmunikasjnsknutepunkt Innen de gegrafiske mrådene sm anbudspakkene mhandler, finnes flere kmmunikasjnsknutepunkt. Her er det lagt pp til krrespndanse med andre kllektivtilbud; buss g/eller tg. Disse er i alfabetisk rekkefølge: Brandbu Dkka Fagernes Gjøvik Gran Osl Fylkeskmmunen har i samarbeid med andre aktører (kmmune, Jernbaneverk m.fl.) i nen av de nevnte knutepunktene etablert reginale skysstasjner i fylket. Her finnes servicearealer fr publikum g perativt persnell. Innenfr de gegrafiske mrådene fr de nevnte anbudspakkene, mfatter dette (i alfabetisk rekkefølge): Brandbu, Dkka, Fagernes g Gjøvik. De reginale skysstasjnene kan ikke benyttes sm dept fr Operatør. 4.5 Kjøring på helligdager g særskilte hverdager: Rutetilbudet er ppbygget ut fra følgende: Skledager; mandag fredag: 190 dager i året Sklefridager; mandag - fredag + lørdag + søndag Langrutene kjører mandag til søndag. Lkalrutene inkl. sklerutene kjører generelt mandag til fredag. Serviceruter kjører mandag til lørdag. 14 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

15 I frbindelse med hellig- g høytidsdager utøves tilbudet etter følgende system: Ruteendringer/kjøring bevegelige helligdager sv Søndagsruter Skjærtrsdag Søndagsruter Langfredag Innstilt 1. påskedag Innstilt 2. påskedag Søndagsruter 1. mai Søndagsruter 17. mai Søndagsruter Kr. himmelfartsdag - Søndagsruter 1. pinsedag Innstilt 2. pinsedag Søndagsruter Hverdagsruter med siste avgang fra starthldeplass i hht rutetabell ca kl. 14:00. Hvis faller på søndag er ruten innstilt Innstilt Søndagsruter Hverdagsruter med siste avgang fra starthldeplass i hht rutetabell ca kl. 14:00. Hvis faller på søndag er ruten innstilt. 4.6 Frklaringene til rutetabellene i bilag 3.1 g 3.4 Ukedag: 1 kjøres mandag, 2 kjøres tirsdag, 3 kjøres nsdag, 4 kjøres trsdag, 5 kjøres fredag, 6 kjøres lørdag g 7 kjøres søndag. 4.7 Rute- g turnummerserie Oppland fylke er inndelt i gegrafiske mråder med hver sin rutenummerserie. 000 Bybuss Lillehammer 050 Bybuss Gjøvik Gjøvik, men ikke byruter 100 Langruter 200 Lillehammer g Sør-Gudbrandsdal 300 Gjøvik g Tten 400 Midt-Gudbrandsdal 500 Nrd-Gudbrandsdal 600 Valdres 700 Hadeland 800 Land 15 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

16 De t anbudspakkene mfatter langruter (nummerserie 100) g lkalruter innenfr Hadeland g Land hhv nummerserie 700 g 800. Anbudspakke 1 mfatter følgende linjer: 150,153, 703, 704, 705, 707, 709, 710, 711, 715, 716, 717, 719, 720, 722, 747 g 748. Anbudspakke 2 mfatter følgende linjer: 060, 061, 161, 703, 720, 800, 801, 805, 806, 815 g 820. I bilagene 3.2 g 3.5 finnes prduksjnsversikt fr de t anbudspakkene spesifisert på hver enkelt linje g turnummer. Turnummereringen er bygget pp etter følgende system: 1000-serie - mandag-fredag 6000-serie - lørdag 7000-serie - søndag Skledager g sklefridager er i rutetabell merket på følgende måte: Gul merking av rutetider i rutetabellen gjelder skledager. Blå merking av rutetider i rutetabellen gjelder sklefridager. Øvrige ruter går mandag til søndag. Taxi Turer sm i rutetabellene er merket med Taxi kjøres av drsjeselskap. Disse turene inngår ikke i knkurransegrunnlaget. I rutetabellene rad Anbudspakke frekmmer gså følgende benevnelser: CBN = Cncrdia Bus Nrge EB = Etnedal Bilruter JVB = Jtunheimen g Valdresruten Bilselskap NBR = Nettbuss Ringerike Turnummer i klnner med disse benevnelsene, er rutebilselskaper sm kjører inn i anbudsmrådene på samme linjenummer g inngår i det samlede rutetilbudet. Turnummer med nevnte benevnelse inngår ikke i knkurransegrunnlaget. 16 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

17 4.8 Oppstillingstid på linjenes startpunkter Fr alle linjer g turvarianter skal det før hver tur påbegynnes settes av nødvendig tid til pålgging av bussens it-systemer samt fr ekspedering av kunder. Dette fr å sikre at den enkelte tur avgår fra startpunktet på den ppsatte avgangstid. 4.9 Reguleringstider på endestppesteder På linjenes endepunkter kreves det at det avsettes persnlig tid fr fører samt tid fr å kunne regulere bussene inn i rute ved ppståtte frsinkelser (reguleringstid). Slik reguleringstid kreves mellm hver enkelt tur i rute g i etterkant av tmkjøringer mellm turer i rute Tmkjøringslenker Tmkjøringslenker / tider sm Operatøren definerer g benytter i egne vgnløpsplaner skal dimensjneres i henhld til en gjennmsnittlig trafikksituasjn på den aktuelle strekningen. Det vil sm regel bety at tmkjøringer under rushtidene vil være lengre i tid enn tilsvarende på dagtid/kveld/helg Innlevering av vgnløpsplaner Valgt Tilbyder Operatør skal etter kntraktsinngåelse utarbeide g versende vgnløpsplaner til Oppdragsgiver. Operatør skal da levere en vgnløpsplan gjeldende fra ppstartstidspunktet. Operatør skal utarbeide vgnløpsplaner ved hver ruteendring gjeldende fr ruteplanperiden. Beskrivelsen skal minst innehlde vgnløpsnummer, linjenummer, turnummer, ukedagvariant, avgangstider fra starthldeplass, ankmsttid til endehldeplass g rutekilmeter. Angivelse av vgnløpsnummer skal etterfølges av betegnelse av busskategri. Navn g frkrtelser på stppesteder sm ppgis i vgnplanen, skal være de samme sm ppgis i knkurransegrunnlagets linjebeskrivelse. 17 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

18 BILAG Anbudspakke 1 Bilag 3.1: Rutetabell fr Rutemrådet; høsten 2009 g våren 2010 Bilag 3.2: Prduksjnsversikter; samlet fr rutemrådet g fr de enkelte linjene med Turvarianter. Bilag 3.3: Kart av de enkelte turvariantene innenfr rutemrådet. Anbudspakke 2 Bilag 3.4: Rutetabell fr Rutemrådet; høsten 2009 g våren 2010 Bilag 3.5: Prduksjnsversikter; samlet fr rutemrådet g fr de enkelte linjene med Turvarianter. Bilag 3.6: Kart av de enkelte turvariantene innenfr rutemrådet. 18 Persntransprt i rute 2010 Vedlegg 3: Rutebeskrivelse

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1

Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.1 Lkal- g reginruter i Gjøvik g megn g langrute Hønefss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.1 Persntransprt i rute 2012 Innhld 1 GJØVIKREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning...

Detaljer

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0

Lokalruter i Lillehammerregionen. Vedlegg 3: Rutebeskrivelse. Versjon 1.0 Lkalruter i Lillehammerreginen Vedlegg 3: Rutebeskrivelse Versjn 1.0 Persntransprt i rute 2011 Innhld 1 LILLEHAMMERREGIONEN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Beflkning... 3 1.3 Arbeidsreiser... 4 1.3 Sklereiser...

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19

Tallforslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp og KrF 2016-19 Tallfrslag fra Akershus Høyre, FrP, Venstre, Sp g KrF 2016-19 Drift 2016 2017 2018 2019 Fylkesveier vedlikehld 30 Vestmarksveien 20 Avsetning miljøfnd 30 Sammenslåing sne 3s g 2S 10 Oscarsbrgperaen 0,25

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt

RAPPORT! Helhetlig samfunns- og næringsutvikling i. Mosseregionen. Mosseregionen 2015/08. Hanne Toftdahl, Rolf Røtnes og Karin Ibenholt RAPPORT 2015/08 Helhetlig samfunns- g næringsutvikling i Mssereginen Hanne Tftdahl, Rlf Røtnes g Karin Ibenhlt Mssereginen Samfunns)gnæringsanalyseavMssereginen Dkumentdetaljer.. VistaAnalyseAS Rapprttittel

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune

Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) for sensorer i Oppland fylkeskommune jhjhjhhjhjhjhjh Brukermal reiseregninger (Visma.Net.Expense) fr sensrer i Oppland fylkeskmmune Vedtak er fremkmmet etter frhandlinger mellm fylkespplæringssjefen g de fylkestillitsvalgte 6. september 2012.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

q6s6.02s.2(481.6) NSB Nyt YTT KOLLEKTIVTILBUD FOR TRØNDELAG

q6s6.02s.2(481.6) NSB Nyt YTT KOLLEKTIVTILBUD FOR TRØNDELAG q6s6.02s.2(481.6) NSB Nyt YTT KOLLEKTIVTILBUD FOR TRØNDELAG INNHOLD FORORD 1 SAMMENDRAG 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 1.1 Liten markedsandel fr nåværende tilbud med lkaltg i Trøndelag 1.2 Nye muligheter 1.3

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres?

Hvordan går det med Kvam sett utenfra og hva kan gjøres? Hvrdan går det med Kvam sett utenfra g hva kan gjøres? Knut Vareide telemarksfrsking.n 1 2, 9 2 1,5 9 Beflkningsutviklingen er kngen av alle indikatrer. Kvam har hatt beflkningsnedgan fram til fr t år

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 12. juli 2008 VEDTEKTER FOR GARTHAFJORDEN HYTTEEIERFORENING 1 BAKGRUNN MEDLEMMER Garthafjrden hyttemråde består av t kategrier, eiendmmer med Pliktig medlemskap i hyttefreningen g eiendmmer med Frivillig

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - Jeg ble ansatt Etter 1.1.2010 46,4% Før 1.1.2010 53,6% Jeg er ansatt i Annen sektr 38,0% Sklesektren 26,8% Barnehagesektren 35,2% Jeg er ansatt i Reginalt/statlig/annet Sirdal

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015)

Statsbudsjettet 2016. Rådmannens foreløpige vurderinger. Sendt formannskapets medlemmer 10. oktober 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Statsbudsjettet 2016 Rådmannens freløpige vurderinger Sendt frmannskapets medlemmer 10. ktber 2015 (Oppdatert 12.10.2015) Kmmunepplegget 2016 Vekst i samlede inntekter 7,3 milliarder krner Vekst i frie

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LUND SKOLE OG SFO 2015 Midlertidig: Er ikke vedtatt i Sklemiljøutvalget g i Samarbeidsutvalget. Definisjn En persn er mbbet eller plaget når han/hun, gjentatte ganger g ver en

Detaljer

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune

Handlingsplan med budsjett for 2013 - Hå kommune Handlingsplan med budsjett fr 2013 - Hå kmmune Hå kmmune er i gang med versiktsarbeidet, men har fr 2013 basert handlingsplanen fr flkhelsearbeidet på tall fra flkehelsebarmeteret. Nen sentrale trekk ved

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb

Virksomhetsplan for Oslo Golfklubb Virksmhetsplan fr Osl Glfklubb 2016 2019 1 INNHOLD: Innledning s. 3 Visjn s. 4 Verdigrunnlag s. 5 Virksmhetsidé s. 6 Hvedmål s. 7 Mål fr planperiden s. 8 Aktiviteter g virkemidler s. 9 Histrie s. 10 Medlemsutvikling

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Markedsføringsmateriell...7

Markedsføringsmateriell...7 Innhld Avtaleparter...2 Om ballbingene...2 Typiske bruksmråder...2 Inntektsmuligheter klubb...2 Pris g antall ballbinger...3 Avtalt hentested...3 Avtalevilkår/signering...3 Vedlegg 1...4 Størrelse baner/pumper

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Finansiering av ikkekommunale

Finansiering av ikkekommunale Finansiering av ikkekmmunale barnehager Pensjnskstnad, kapitalkstnad, åpne barnehager Lars Håknsen, Knut Løyland g Ailin Aastvedt TF-rapprt nr. 333 2014 telemarksfrsking.n Telemarksfrsking Overrdnede premisser

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO

REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO REFERAT ROVERNEMNDSMØTE 9.-11. MARS, OSLO Fredag 9. mars Møte starter 18.00 Til stede: Øyvind Øygarden Anne-Line Dahlen Evenstad Sigrid Michaelsen Øystein Lthe Eldhlm Ingebrg Marie Kristiansen Skjelm Lørdag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

c;'1 høgskolen i oslo

c;'1 høgskolen i oslo c;' høgsklen i sl Emne:Vedlikehld av veier g gater l Gruppe(r): Eksa~ensppgaven i Antall sider (inkl. Destar av:! frsiden): Emnekde:lV 6 Dat:.0.004 Antall ppgaver: 7 Faglig veileder: Resen-Fellie Eksamenstid:

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015

PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 PEDAGOGISK PLAN SØRE ÅL SFO 2015 REGLEVERK OPPLÆRINGSLOVEN Opplæringslven 13-7 pålegger alle kmmuner å ha et tilbud m sklefritidsrdning før g etter skletid fr 1. 4. klasse g fr barn med særskilte behv.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009-2015

Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten 2009-2015 TØI-rapport 1017/2009 Forfatter(e): Gustav Nielsen, Tanja Loftsgarden Oslo 2009, 104 sider Sammendrag: Kollektivtransport i Oppland Bakgrunnsdokument for Oppland fylkeskommunes strategiske plan for kollektivtransporten

Detaljer

Notat SuperT busspakken for Trondheim

Notat SuperT busspakken for Trondheim Ntat SuperT busspakken fr Trndheim 1. Om Miljøpakken g satsning på kllektivtrafikk Miljøpakken er Nrges best sammensatte bypakke med helhetlige g gde virkemidler fr redusert bilbruk g mer miljøvennlig

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE

AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS. nn KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG LEVERANSE AV TJENESTER MELLOM BUSINESS REGION BERGEN AS OG nn KOMMUNE 1. AVTALEPARTENE Firmanavn: Business Regin Bergen AS Org. nr: 992 159 790MVA Pstadresse: Strandgaten 6, 5013

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret:

Del 1: Status for arbeidet: Sett kryss bak hvert av de tiltakene som er angitt og som dere gjennomfører dette skoleåret: Helsefremmende skle. Rapprt 2015 Arbeidet fr å bli en helsefremmende skle er et ledd i det langsiktige flkehelsearbeidet g arbeid fr å etterleve krav i frskrift m miljørettet helsevern i barnehager g skler.

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

ØVE RE GGA FJE LLGÅRD

ØVE RE GGA FJE LLGÅRD ØVE RE GGA FJE LLGÅRD Øveregga Fjellgård ligger i Sknedal, Gauldalen -73 km fra Trndheim ca. 1 times kjøring. Har vernatting fr Stille hviler Øveregga Fjellgård ved hellinga til Byådalen. Om man kmmer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer