Fjordhesten, vestlendingen sin kulturarv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjordhesten, vestlendingen sin kulturarv"

Transkript

1 Fjordhesten, vestlendingen sin kulturarv - ein del av verdensarven - Eit 3-årig samarbeidsprosjekt mellom Arkiv, Bibliotek, Museum og vidaregåande skule Gloppen folkebibliotek Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Nordfjord folkemuseum Firda vidaregåande skule Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Reisemål Stryn & Nordfjord Fjordhesten er ein norsk hesterase. Vestlandet - og spesielt Nordfjord - er fjordhestsentrum i verda. Vi vil dokumentere og formidle fjordhesten som kulturberar! Gloppen folkebibliotek Firda vidaregåande skule Fotoarkivet ved Fylkesarkivet i S&Fj Nordfjord folkemuseum Dei fire søkjarane er lokalisert svært nær kvarandre. Det er duka for samarbeid! Notat vedr. hovudprosjektet. Arkivref. Gloppen kommune 04/ /233 C //ANFL

2 Fjordhesten, vestlendingen sin kulturarv Oppsummering Kvifor fjordhest? Fjordhesten har lokal, regional, nasjonal og internasjonal interesse. Lokalt: Fjordhesten er ein norsk hesterase, og Nordfjord vert rekna som fjordhest-sentrum både nasjonalt og internasjonalt. To av Nordfjord-kommunane har valt fjordhesten som logo i sine kommunevåpen. Den årlege landsutstillinga for fjordhingstar finn stad på Nordfjordeid (Eid kommune). Her finn ein og Norges Fjordhestlag sitt hovudkontor og Norsk Fjordhestsenter (nasjonalt senter for fjordhest). Regionalt: Fjordhesten er altså ein viktig kulturberar for Nordfjord, men og for heile fylket. Fjordhesten er difor valt som logo for NRK Sogn og Fjordane. Nasjonalt: Fjordhesten er eit av våre nasjonale symbol, nært knytt til fjell, foss, grøn natur, bunad, folkemusikk. Internasjonalt: Fjordhesten har medlemsorganisasjonar i mange land utanfor Norge (Nederland, Danmark, Tyskland, Belgia, Frankrike, USA, Canada, Sverige, Finland, England, Skottland, Sveits). Fjordhesten som kulturberar er lite dokumentert hittil, og det er stor etterspurnad etter dokumentasjon av fjordhesten både nasjonalt og internasjonalt. Som del av vår nasjonale kulturarv, er fjordhesten aktuell i samband med jubileet for grunnlova vår Vi meiner at vestlendingar flest har for lite medvet om denne verdensarven. Gloppen kommune Eid kommune NRK Sogn og Fjordane Kva vil vi oppnå? Synleggjering av fjordhesten som ein kulturskatt av nasjonal og internasjonal verdi. At folk i Sogn og Fjordane, og Nordfjordingane spesielt, er medvetne om sin kulturelle arv. At ABM-sektoren i større grad kan møte etterspurnaden etter fjordhesten på Internett. Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Korleis? Ved å samle inn og registrere fjordhesten sine kulturuttrykk formidle vha. dokumentasjonsportal om fjordhest formidle fjordhesten i grunnskulane i Nordfjord via Den Kulturelle Skulesekken (DKS) ved Nordfjord folkemuseum samt bidra til at dette også vert ein del av fylkestilbodet formidle til elevar ved Firda vidaregåande skule Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Reisemål Stryn & N. Side 3 of 14

3 Om samarbeidspartane A B M VGS Fotoavdelinga til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er lokalisert i Gloppen. Fotoavdelinga har for tida to tilsette, og har som føremål å samle inn, verne og formidle eldre fotografisk materiale frå fylket. Kontaktpersonar: Fotoarkivar Arild Reppen, fylkesarkivar Gunnar Urtegaard. Gloppen folkebibliotek sitt hovudbibliotek er kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Firda vidaregåande skule. Biblioteket har totalt 5 tilsette, og har 3,5 årsverk. Kontaktpersonar: Biblioteksjef Torill Berge, bibliotekar Ann-Kristin Vik Fløtre Nordfjord folkemuseum er lokalisert i Gloppen, og er distriktsmuseum for Nordfjord. Museet har vel 40 bygningar, og ca gjenstandar. Museet driv aktiv formidling til skulane (Den Kulturelle Skulesekken). Museet har 7,5 årsverk. Kontaktperson: Direktør Aslaug Nesje Bjørlo Firda vidaregåande skule er lokalisert i Gloppen og har i dag studietilbod på allmennfag, idrett, helse og sosial, musikk, dans, drama, IKT og mediefag. Å fremje lokalt entreprenørskap er eit av måla i utviklingsplanen. Skulen har 380 elevar og 56 årsverk for pedagogisk personale. Kontaktperson: Rektor Kjell Arnestad Bakgrunn I planleggingsarbeidet for biblioteket i Trivselshagen (sjå eige avsnitt), vart det i mars 2004 oppretta ei gruppe for å utgreie eit mogeleg ABM-samarbeid. Bakgrunnen for opprettinga er Stortinget sin merknad til Trivselshagen i kulturmeldinga, St.meld 48 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014: Komiteen mener Trivselshagen er en fremtidsrettet arena for å realisere ABM-målsettinger, den kulturelle skolesekken, livslang læring og folkehelse, og viser til en enstemmig komitémerknad i Innst.S.nr.11 ( ) Trivselshagen I ABM-arbeidsgruppa deltok representantar for dei fire institusjonane ovanfor. I ein idédugnad om tema for samarbeid kom fjordhesten opp som forslag. Alle partar fann god meining i å samarbeide med fjordhesten som tema. Trivselshagen I Gloppen har offentlege, private og frivillige aktørar gått saman for å utvikle konseptet Trivselshagen. Dette skal vere ein inkluderande møteplass mellom ulike generasjonar - der både friske og funksjonshemma kan knyte nye band over eit kafebord, gjennom fysisk aktivitet eller ved studiar i eit moderne medie- og informasjonssenter. Trivselshagen er trekt fram av kulturkomiteen i deira innstilling om kulturmeldinga (sjå ovanfor). Gloppen folkebibliotek er ein viktig del av "Medie- og informasjonssenteret", som vert hjartet og hjerna i Trivselshagen. Les meir på Fjordhestprosjektet er eit ektefødd barn av Trivselshagen. Samarbeidsånda som er etablert i arbeidet med Trivselshagen resulterer her i konkret samordning av ressursar, på tvers av tidlegare skiljelinjer, til beste for brukarane. Side 4 of 14

4 Forprosjektet 10. mai mars 2006 Fylkeskulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune løyvde våren 2005 kr for at ein skulle kunne arbeide vidare med ideen, både med tanke på førebuing av ABM-prosjektet og på næringspotensialet i samband med fjordhesten som merkevare. Dette som del av deira strategi for kultur og næring (ref. plandokumentet Kultur og næringsstrategi i Sogn og Fjordane). Dette har klar samanheng med St.meld 22, 2004/2005 Kultur og næring. Fylkesmannen si landbruksavdeling har i tillegg løyvd kr ,- i BU-midlar til dette arbeidet. Styringsgruppa vedtok å gjennomføre arbeidet i form av eit forprosjekt. Forprosjektet er godt forankra politisk i Gloppen kommune. Dei øvrige kommunane i Nordfjord er informert om fjordhestprosjektet via Nordfjordrådet, som består av rådmenn og ordførarar i regionen. Forprosjektet har etablert ein dialog med fjordhestmiljøa i Nordfjord, Norges Fjordhestlag, næringslivet i regionen, lokalhistoriske miljø og Sogn og Fjordane fylkeskommune ved fylkesbiblioteket og fylkesarkivet. Det er tilsett ein prosjektleiar i forprosjektet, Ann-Kristin Vik Fløtre. Ho er bibliotekar ved Gloppen folkebibliotek, og har vore sentral i prosjektet heilt frå starten våren Gloppen kommune har teke på seg rolla som prosjekteigar og arbeidsgjevar i forprosjektet. Kultursjef Jan-Kjetil Øygard er prosjektansvarleg. Stryningane i Moods of Norway har kledd opp Ari Behn, Thomas Numme og Morten Abel. Designet brukar element av det særnorske, her fjordhesten. Les meir på På nyåret arrangerer forprosjektet ein fagdag/workshop for fjordhestrelatert næringsutvikling her i Nordfjord. Prosjektgruppa som førebur fagdagen er samansett av ressurspersonar frå fjordhestmiljøa, næringslivet, reiselivsbransjen, fylkeskommunen og Gloppen kommune. Gloppen sogelag er arrangør for eit lokalhistorisk kveldssete med tema fjordhest hausten Arrangementet finn stad på Norsk Fjordhestgard i Breim (Gloppen kommune). Norges Fjordhestlag (NFL) er ein svært viktig samarbeidspart i prosjektet. NFL har gjeve prosjektet god drahjelp med si positive støtte, bl.a. i form av eit brev (sjå side 14). Prosjektet held NFL fortløpande informert, og tek imot innspel undervegs. Medlemane i NFL er informert via artikkel i medlemsbladet Fjordhesten og flygeblad på haustmøtet i oktober Anna pressedekking sålangt i 2005: NRK Sogn og Fjordane (radiointervju samt artikkel på nettsidene), artiklar i Fjordenes Tidende, Fjordabladet og Firda Tidend. Forprosjektet 1) Førebuing til ABM-prosjektet (forprosjekt) 2) Fjordhest & næring (forstudie) EVT. NYE PROSJEKT? ABM-prosjektet (hovudprosjektet) Side 5 of 14

5 Forprosjektet, forts. Mål 1) Førebuing av ABM-prosjektet Tiltak: - Avklare ABM-prosjektet sin samanheng med fylkesarkivet sitt prosjekt Prøvefylke for nettbasert kulturformidling (sluttført i første omgang, detaljar vert avklara seinare sjå side 9) - Søkje finansiering av ABM-prosjektet frå ulike kjelder (pågår). 2) Fjordhest & næring - skal motivere for auka medvet om næringspotensialet for fjordhest som merkevare, og som ein kulturskatt av nasjonal og internasjonal verdi. Tiltak: - Skaffe oversikt over aktuelle miljø for fjordhestrelatert næringsutvikling og invitere til dialog (pågår) - Arrangere ein fagdag/workshop om fjordhest og næring (januar/februar 2005). (førebuing pågår) Organisering Foto: Ragnar Albertsen Styringsgruppe SG: Referansegruppe RG: Gloppen folkebibliotek, Nordfjord folkemuseum, Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Firda vidaregåande skule og Fylkesarkivet, kultursjefen i Gloppen kommune (PA) Norges Fjordhestlag, Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Kulturavdelinga, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Landbruksavdelinga, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Gloppen kommune v/ Teknisk, landbruk- og kulturutvalet, Gloppen kommune v/ Landbrukssjefen, Gunn Aase Moldestad (prosjektleiar Utmarksbasert reiseliv), Sogn og Fjordane bondelag, Sogn og Fjordane bondesmåbrukarlag Arbeidsgruppe / Førebuing ABMprosjektet PG1: Arbeidsgruppe / Fjordhest & næring PG2: Nordfjord folkemuseum, Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Firda vidaregåande skule og Fylkesarkivet, Gloppen folkebibliotek Anne-Karin Løken (red. av medlemsbladet Fjordhesten), Gunnar Hole (styreleiar Norsk Fjordhestgard, Breim), Kristin Otterstad (Norsk Fjordhestsenter, Eid), Jens Chr. Skrede (Reisemål Stryn & Nordfjord), Berit Irene Bergset (Maramelk), Kjartan Aa Berge Side 6 of 14

6 Mål for hovudprosjektet Fjordhesten skal verte synleg som ein kulturskatt av nasjonal og internasjonal verdi Folk i Sogn og Fjordane, og Nordfjordingane spesielt, skal verte medvetne om sin kulturelle arv ABM-sektoren skal kunne møte etterspurnaden etter fjordhesten sine kulturuttrykk på Internett i langt større grad enn før Foto: Willy Haraldsen Delmål 1: Innsamling, registrering, dokumentasjon Materielle ytringar som dokumenterer fjordhesten skal samlast inn og registrerast. I tillegg skal det samlast inn ein del dokumentasjon frå levande kjelder. Det skal utarbeidast populærvitskaplege artiklar om fjordhesten si historie. Delmål 2: Formidling Fjordhestressursane skal verte lett å finne fram til på nettet, via ein eigen dokumentasjonsportal for fjordhest. Ressursane skal også vere tilgjengelege via engelsk- og tyskspråklege menyar. Fjordhesten som kulturberar skal formidlast til elevar i grunnskulane i Nordfjord via Den Kulturelle Skulesekken (DKS) ved Nordfjord folkemuseum. Ein vil arbeide for at dette også vert formidla via fylkestilbodet til DKS. I tillegg vil Firda vidaregåande skule formidle fjordhesten til sine elevar. Delmål 3: Samsøk i ABM-ressursar Fjordhestressursane skal registrerast ved konsekvent å halde seg til åpne, vedtekne standardar, og med identisk emneordstruktur. Ressursane skal gjerast tilgjengelege både ved søk i enkeltbasar og ved samsøk i fleire ulike ABM-databasar. Delmål 4: ABM-samarbeid Prosjektet vil vise ein konkret samarbeidsmodell, som kan inspirere andre ABM-institusjonar til å finne sine lokale ressursar å samarbeide om. Prosjektet vil synleggjere ABM-sektoren sine ressursar, og ABM som aktiv samfunnsaktør. Problemstilling Vestlandet, og Nordfjord spesielt, er fjordhest-sentrum i verda. Denne kulturarven er ikkje teken vare på i tilstrekkeleg grad. Vi meiner at vestlendingar flest har for lite medvet om denne verdensarven. Den siste gjenlevande generasjonen som har brukt fjordhesten i kvardag og fest - og i nær sagt alle livsfaser - er snart borte. Difor hastar det å skape levande kjelder, å intervjue desse eldre personane om livet med fjordhesten. Fjordhesten er ein sentral kulturberar i vår region, og er i tillegg eit nasjonalt symbol. Dette kjem til uttrykk på mange måtar - frå barnebok til film, foto og gjenstandar. Å finne fram til desse kulturuttrykka i dag er ikkje lett for sluttbrukaren. Vår utfordring er å gjere det lett å finne dokumentasjon og kulturuttrykk relatert til fjordhesten. Det er mange fjordhest-interesserte i inn- og utland som ynskjer tilgang til slike ressursar. I tillegg må denne kulturarven formidlast til den oppveksande slekt i regionen. Vi vil altså ta fatt i eit relativt udokumentert fagområde som ligg sentralt i høve til vår kulturarv. Vi vil samle inn, registrere, dokumentere, gjere tilgjengeleg og aktivt formidle resultatet. Side 7 of 14

7 Metode Fjordhesten Karisma Foto henta frå Norges Fjordhestlag på internett Prosjektet har fokus på gjennomføring - med kvalitet i alle ledd. Vi vil skape tenester med innhald. Vi er nøkterne i planleggingsfasen, og ynskjer å vere det same i den utførande fasen av prosjektet. Vi vil mobilisere lag og organisasjonar i innsamlingsarbeidet, og samarbeide tett med Norges Fjordhestlag (NFL). Prosjektet vil nytte eksisterande og komande teknisk infrastruktur i arkiv, bibliotek og museum. Dette for å sikre dei innsamla ressursane i eit stabilt driftsmiljø, med kontinuerleg vedlikehald og utvikling. Vi vil utarbeide felles emneordsliste (tesaurus / ontologi) for fjordhest, og bruke denne i all registrering av innsamla materiale. I dette arbeidet vil vi støtte oss på fagkompetanse hos samarbeidspartane Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og NFL. Prosjektet vil ha hovudtyngde på eitt fagområde pr prosjektår, i denne rekkefølgja: Bibliotek, Arkiv, Museum. Rekkefølgja er ikkje tilfeldig valt. Vi treng tesaurus tidleg i arbeidet - difor Bibliotek først, som har høgast kompetanse på dette feltet. Museet er midt inne i ei omlegging til nytt datasystem (PRIMUS). For ikkje å kome i konflikt med dette omfattande arbeidet, kjem Museet til sist. Prosjektet vil nytte Sogn og Fjordane fylkesbibliotek sin database Fjognedok til registrering av trykte kjelder. Fjognedok er reint teknisk ein Bibliofil-base. Den inneheld referansar til lokalhistoriske artiklar, som resultat av eit eige prosjekt (delprosjekt i Biblioteknett Sogn og Fjordane). Før vi går i gang med arbeidet med å intervjue folk om fjordhesten, vil vi avgrense tilfanget ved å bestemme oss for kva for typer historier vi vil formidle etterpå, i samråd med NFL. Fotoavdelinga ved Fylkesarkivet og Nordfjord folkemuseum har allereie mange postar i sine databasar som omhandlar fjordhesten på ein eller annan måte. Eit viktig arbeid vert å finne fram til desse, og registrere emneord på nytt utifrå emneordslista. Til dømes er alle foto av fjordhesten til no registrerte med emneord hest. Presise emneord vil gjere søketilgangen til materialet betre. Vi vil konsekvent bruke åpne, kjende standardar i arbeidet, td. standard for emnekart. Ved å fokusere på straumlinjeforming (inkl. felles bruk av emneord), ligg ressursane godt til rette for samsøk i ulike ABM-basar. Firda vidaregåande skule vil tilby elevar å vere med i innsamlingsarbeidet for Fjordhestprosjektet og få det godskrive som valfag. Det kan dreie seg om fjordhest og film, fjordhest og musikk, fjordhest og litteratur etc. Deltaking i prosjektet blir på denne måten ein del av det vanlege læringsarbeidet. I neste omgang, når ein har fått samla inn alt materialet, sett saman bitane og gjort dei tilgjengelege ser skulen for seg at dei vil tilby "Fjordhest" som valfag (til og med skuleåret 2008/2009). Nordfjord folkemuseum vil innarbeide fjordhesten som tema i sitt formidlingsprogram for grunnskulane i Nordfjord-regionen, via Den Kulturelle Skulesekken (DKS). Prosjektet vil arbeide for at dette også vert ein del av fylkestilbodet til DKS. Vi har kontakta Margrethe Henden Aaraas som er ansvarleg for dette tilbodet i fylket. Ho uttaler at DKS ser positivt på prosjektet, og er interessert i å diskutere korleis ein kan bruke fjordhestressursane i turnèsamanheng og formidling på nettet. ABM-prosjektet ynskjer å støtte opp om fjordhestrelatert næringsutvikling i regionen. I løpet av forprosjektet har ein knytta kontaktar og etablert ein dialog med fjordhestmiljøa. Etter avviklinga av fagdagen for fjordhestrelatert næringsutvikling på nyåret, vil ein ha etablert endå fleire viktige kontakter med relevant del av næringslivet i regionen. Dette er eit godt utgangspunkt for vidare samarbeid. Side 8 of 14

8 Samanheng med ABM-prosjektet Prøvefylke for nettbasert kulturformidling Sogn og Fjordane er utpeika som prøvefylke, og skal arbeide med nettbasert kulturformidling. Innanfor dette prosjektet vil det etterkvart verte utvikla løysingar og tenester som og fjordhestprosjektet kan dra nytte av, på fylgjande måte: - infrastruktur - portal for fjordhestdokumentasjon - samsøk i ABM-basar - populærvitskapelege artiklar om fjordhesthistorie - fjordhestprosjektet kan dra nytte av arbeidspakkar, sjå nedanfor Detaljar vert avklara seinare. Fjordhestbasen.no - portal for fjordhestdokumentasjon Denne portalen vil så langt råd er byggja på Fylkesarkivet sine tekniske løysingar. Aktuelle arbeidspakkar Ref. Fylkesarkivet sin rapport (søknaden til ABM-utvikling, 2004): 6. Kunnskapsbase for Sogn & Fjordane: Kan høve under tema Musikk, Kunst og Alle kunstarlege uttrykk utandørs, Litteratur, Leksikalsk informasjon i kunnskapsbasen, Utvikla vidare samarbeidet med reiselivet. 8. Multimediaarkiv for kultursektoren Det er aktuelt å digitalisere mange av dei innsamla fjordhest-ressursane 9. Samarbeid med kommunane i Sogn og Fjordane Her kan fleire ulike delprosjekt vere aktuelle, til dømes levande kjelder, foto, musikk 10. Samarbeid med skuleverket i Sogn og Fjordane Aktuelle samarbeidspartar vedr. - innsamling og registrering: Firda vidaregåande skule, evt. Fjordane folkehøgskule (har eiga line for hest), andre vidaregåande skular i indre Nordfjord, ungdomsskular i indre Nordfjord - formidling: valfag på Firda vidaregåande skule, evt. Den Kulturelle Skulesekken, andre 11. Samarbeid med næringslivet 13. Samsøk i ABM-ressursar Fjordhestprosjektet vil vere ein av fleire leverandørar av lokalt forankra innhald til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane sitt treårige prosjekt Prøvefylke for nettbasert kulturformidling. Innanfor dette prosjektet vil det etterkvart verte utvikla løysingar og tenester som og fjordhestprosjektet kan dra nytte av. Gyngehest på Maihaugen Foto: Ola Matti Mathisen, Gudbrandsdalen Dagningen Side 9 of 14

9 Samarbeidsmodell - prosjektorganisering Vedlegg til søknad Vi ser for oss at prosjektet vert organisert i hovudsak etter PLP-modellen (ProsjektLederProsessen, sjå Innovasjon Norge Oppdragsgjevar i hovudprosjektet vil vere dei tre ABMinstitusjonane samt Firda vidaregåande skule. Desse vil utnemne ein prosjektansvarleg PA (5% stilling gjennom heile prosjektperioden). PA har det totale prosjektansvaret, og vil vere leiar av styringsgruppa (sjå under). PA er den som initierer, endrar retning på, eller avbryt prosjektet dersom måla ikkje kan nåast, eller forutsetningane vert endra. PA utnemner ein prosjektleiar PL (15% stilling gjennom heile prosjektperioden). PL vil ha det operative ansvaret for prosjektet og realisering av beslutningar tekne av styringsgruppa. ABM-prosjektet vil ha ei styringsgruppe SG, der styremedlemmane vil vere representantar for deltakarinstitusjonane (A,B,M,VGS), og eventuelt Norges Fjordhestlag (NFL). SG er PA sin støttespelar og rådgjevar. ABM-institusjonane har fagleg ansvar for sine respektive fagområde. Gloppen kommune har arbeidsgjevaransvar for tilsette i prosjektet, og er formell søkjar av prosjektmidlar i heile prosjektperioden. Tiltak 1 Innsamling & registrering 1.1. Innsamling Norskspråklege trykte kjelder, der fjordhesten er tema eller del av miljø. Omfang: Barnelitteratur (bildebøker, barnebøker, høgtlesningsbøker, fagbøker), fagbøker, stambøker, romanar for ungdom og vaksne, drama, lyrikk, artiklar (t.d. i medlemsblad), internett. Avgrensing: Ikkje avisartiklar Film med fjordhest som tema eller motiv (spelefilm for barn eller voksne, dokumentarfilm, novellefilmar, kortfilm) Musikk relatert til fjordhesten Foto (frå eldre foto til heilt nye) med fjordhesten som motiv eller del av motiv Plakatar, brosjyrer, kalendarar og prospektkort med fjordhesten som motiv Levande kjelder: Intervjue eldre personar om livet med fjordhesten. Avgrensing: Bestemme kva for typar historier vi vil formidle (i samråd med NFL), før vi tek fatt på intervjuarbeidet Kunstverk (foto av bildande kunst, skulptur) med fjordhesten som tema eller motiv Gjenstander relatert til bruk av fjordhest Handverksprodukt laga av fjordhesten (t.d. hestehår), eller med fjordhest som motiv Oppskrifter og framgangsmåter relatert til fjordhesten Produksjon av populærvitenskaplege artiklar om fjordhesten si historie 1.2. Registrering Trykte kjelder katalogiserast i Fjognedok (og eventuelt i Gloppen folkebibliotek sin database) Digitaliserte foto registrerast i Fylkesarkivet sitt fotoarkiv (privatfoto, plakatar, prospektkort, foto av kunstverk) Film registrerast i Fylkesarkivet sin base for lyd og levande bilete Musikk registrerast i Fylkesarkivet sin base for musikk: opptak og lydprøver Intervju registrerast i Fylkesarkivet sin database for utskrifter frå levande kjelder Gjenstandar, handverksprodukt og oppskrifter/framgangsmåtar registrerast i PRIMUS 1.3. Omregistrering påføre meir presise emneord henta frå fjordhest-tesaurusen Allereie registrerte fjordhestrelaterte foto Allereie registrerte fjordhestrelaterte gjenstandar 2. Formidling 2.1. Portal for fjordhestdokumentasjon, trespråkleg (norsk, engelsk, tysk) 2.2. Lokale utstillingar med ulike medier 2.3. Formidling til elevar i grunnskulen i Nordfjord 2.4. Formidling til elevar ved Firda vidaregåande skule 2.5. Bidra til formidling til elevar i grunnskulen i heile fylket vha Den Kulturelle Skulesekken 3. Tilrettelegge for tekniske fellesløysingar 3.1. Utarbeide felles tesaurus (ontologi) for fjordhest 3.2. Bruke åpne, vedtekne standardar, t.d. standard for emnekart 3.3. Samsøk i ABM-basar (del av portalløysing) 4. ABM-samarbeid 4.1. Formidle erfaring og resultat til ABM forøvrig Side 10 of 14

10 Framdriftsplan 3-årig utviklingsprosjekt Tiltak 2006/ / / Innsamling & registrering 1.1 Innsamling Norskspråklege trykte kjelder B Film VGS Musikk VGS Foto A Plakatar og prospektkort A Levande kjelder A Kunstverk M Gjenstander M Handverksprodukt M Oppskrifter / framgangsmåtar M Populærvitskaplege artiklar A A 1.2 Registrering Trykte kjelder, film og musikk B Digitaliserte foto (inkl. foto av kunstverk) A (A) Intervju A Gjenstandar, handverksprodukt, oppskrifter M 1.3 Omregistrering Allereie registrerte foto A Allereie registrerte gjenstandar M 2 Formidling 2.1 Portal for fjordhestdokumentasjon Abm Abm Abm 2.2 Lokale utstillingar med ulike medier B,vgs AB,vgs ABM,vgs 2.3 Formidling til elevar i grunnskulen i Nordfjord M M M 2.4 Formidling til elevar ved Firda vgs, valfag VGS VGS 2.5 Bidra til formidling vha Den Kulturelle Skulesekken B AB ABM 3 Tilrettelegge for tekniske fellesløysingar 3.1 Utarbeide felles tesaurus (ontologi) B,fyb Ba Bm 3.2 Bruke åpne, vedtekne standardar B A M 3.3 Samsøk i ABM-basar (del av portalløysing) a A A 4 ABM-samarbeid 4.1 Formidle erfaring og resultat til ABM forøvrig B AB ABM A = Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane B = Gloppen folkebibliotek M = Nordfjord folkemuseum VGS = Firda vidaregåande skule FYB = Fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane Stor bokstav = Utførande, fagleg ansvarleg Liten bokstav = Utførande Side 11 of 14

11 Budsjett 3-årig utviklingsprosjekt Periode Kostnader Fordeling Eit årsverk ABMu prosjektansvarleg PA 5% 2006/ prosjektleiar PL 15% Eigenfinans. - prosjektmedarbeider PM bibl. 70% 50% prosjektnedarbeider web 10% Driftsutgifter i stillinga x 12 mnd B Husleige kontor x 12 mnd Oppbygging av samling Adminstrasjonsutg. / uforutsette utgifter x 12 mnd TOTALT /2008 A 2008/2009 M Eit årsverk - prosjektansvarleg PA 5% - prosjektleiar PL 15% - prosjektmedarbeider PM arkiv 80% Driftsutgifter i stillinga x 12 mnd Husleige kontor x 12 mnd Oppbygging av samling / leige av utstyr Adminstrasjonsutg. / uforutsette utgifter x 12 mnd TOTALT Eit årsverk - prosjektansvarleg PA 5% - prosjektleiar PL 15% - prosjektmedarb. PM museum 80% Driftsutgifter i stillinga x 12 mnd Husleige kontor x 12 mnd Oppbygging av samling / leige av utstyr Adminstrasjonsutg. / uforutsette utgifter x 12 mnd TOTALT ABMu Eigenfinans. 50% ABMu Eigenfinans. 50% ABM Samla søknadssum ABMutvikling TOTAL KOSTNAD 3-årig prosjekt Revidert budsjett for kvar prosjektperiode vert utforma ved prosjektoppstart årleg. Side 12 of 14

12 Eigenfinansiering 50% Vi har som mål å fullfinansiere prosjektet ved å søkje bidrag frå andre søknadsinstansar. Norsk Kulturråd har tildelt prosjektet kr i tre år. Denne tildelinga er knytt til innsamling og registrering. Norsk Kulturråd føreset at restfinansieringa går i orden. ABM-institusjonane sin eigenandel er på ca ( på kvar institusjon). Dette dekkjer husleige (totalt plassbehov: mottak, gjenstandsbehandling, lagring, utstilling, rekvisita/kopi, kontor for prosjektleiar PL og prosjektmedarbeider PM ca x 12 mnd = ). I tillegg dekkjer eigenandelen leige av utstyr, deler av driftsutgifter og adm.utgifter, arbeidstid faste medarbeidarar (bistand i arbeidet undervegs, styrearbeid, formidling til ABM-sektoren i form av artiklar i fagtidsskrift, foredag). Foreløpig liste over andre søknadsinstansar: Norsk Kulturråd ( x 3 år) Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturutviklingsmidlar Stiftinga UNI Lokal sparebank TINE meierier, Gloppen m.fl. Samla tilskot frå andre søknadsinstansar ( x 3 år): Inntektsoversikt Tilskot frå ABM-utvikling x 3 år Tilskot frå andre instansar x 3 år Eigenandel frå dei tre ABM-institusjonane x 3 år Sum 3-årig hovudprosjekt Prosjektet vil elles vurdere å søkje fjordhesten inn på UNESCO si liste over verdensarv. Gamal gyngehest frå Nordfjord. Foto: Aud Bergheim Side 13 of 14

13 Vedlegg: Norges Fjordhestlag (NFL) er ein svært viktig samarbeidspart. NFL uttaler dette om prosjektet: Side 14 of 14

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV

FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV GLOPPEN KOMMUNE PROSJEKTPLAN Dato: 15. august 2005 FJORDHESTEN, VESTLENDINGEN SIN KULTURARV PROSJEKTPLAN - FORPROSJEKTET Vedteken i Teknisk-, Landbruk- og Kulturutvalet 24.8.2005 Foto: Terje Rakke/Nordic

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006

GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK ÅRSMELDING 2006 2006 var på ulike måtar eit overraskande år for Gloppen folkebibliotek: * Den første Bibliotekprisen i Sogn og Fjordane vart tildelt Gloppen folkebibliotek * Byrkjelo

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c)

Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Debatt og opplevelser på tvers (Ref #b6a4857c) Søknadssum: 507 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fjell folkeboksamling

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d)

Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Grunnlova 1814-2014 (Ref #5dd9e14d) Søknadssum: 195 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

"Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e)

Herr Kurz i biblioteket (Ref #acf00c3e) "Herr Kurz i biblioteket" (Ref #acf00c3e) Søknadssum: 370 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder Opplysninger

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318)

Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Lesarhistoria - ny veg til lesaren (Ref #9c6d0318) Søknadssum: 180 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

"Noge for adle!" (Ref #73722769)

Noge for adle! (Ref #73722769) "Noge for adle!" (Ref #73722769) Søknadssum: 848 000 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Time bibliotek / 859223672 Postboks 38, Hetlandsgata 11, 4344 Bryne 4349 Bryne www.jærbiblioteka.no Institusjonens

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur-

HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- Sogn og Fjordane Ungdomslag www.sognogfjordane.ungdomslag.no Huset i bygda www.husetibygda.no Prosjektplan HUSET I BYGDA -ein kulturarena der du bur- 1.0 Samandrag Huset i bygda er svært viktig som sosial

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011

Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Kulturnæringa som identitetsbygger å sponse kulturlivet/lokalsamfunnet for å gjøre seg mer attraktiv Kultur- og næringskonferansen, Kristiansund 4. mai 2011 Synnøve Aabrekk, senior bedriftsrågjevar/partner

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE

PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE PARTNARSKAP FOR KARRIERERETTLEIING SOGN OG FJORDANE Rådgjevarkonferansen 6. og 7.11.2012 Hotel Alexandra KVIFOR «PARTNARSKAP FOR KARRIERE»? Styresmaktene forventar at «Partnarskap for karriererettleiing»

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Læringsarena 14. juni 2013

Læringsarena 14. juni 2013 Kva særpregar ungdommar og unge vaksne som har lyst til å bu og arbeide i Sogn og Fjordane? Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun Læringsarena 14. juni 2013 Tema 1. Utval: Kven har vi spurt? 2. Ønskjer

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer