DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ RETTIGHETSSENTERET. Fortsettelse. Fra rettspraksis Norsk Pasientforening for AIH Oslo 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ RETTIGHETSSENTERET. Fortsettelse. Fra rettspraksis 01.06.2013. Norsk Pasientforening for AIH Oslo 2013"

Transkript

1 RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10-14, man. ons. Tlf DETTE SKAL VIL GJENNOMGÅ Rettigheter som arbeidstaker Diskrimineringsvern Tilrettelegging Oppsigelsesvern Sykepenger IA avtalen Arbeidsavklaring Medisinsk, yrkesmessig og beregning av ytelser Uførepensjon Varig og tidsbegrenset Beregning av ytelser Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Står i diskriminerings- og tilgjenglighetsloven Ikke lov å behandle en funksjonshemmet dårligere enn andre arbeidstakere Gjelder ved utlysning, ansettelse, omplassering og forfremmelse Du kan kreve opplysninger av arbeidsgiver om den andres kvalifikasjoner Loven åpner for positiv særbehandling Kan ha rett til oppreisningserstatning og/eller erstatning etter alminnelige regler Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Rett til å få tilrettelagt arbeidet To bestemmelser Arbeidsmiljøloven 4-6 pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet så langt som mulig Skal primært få fortsette i samme stilling Dersom aktuelt å overføres til annen stilling, skal arbeidstaker og tillitsvalgt tas med på råd Trygden dekker de utgifter som det ikke er rimelig at arbeidsgiver dekker Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven pålegger arbeidsgiver å iverksette rimelige tiltak som kan sikre at arbeidstaker kan få eller beholde arbeid, utføre og ha fremgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling Fra rettspraksis A hadde i mange år jobbet som konduktør i NSB Ble sykemeldt pga hofteproblemer Hadde en vellykket hofteoperasjon men kunne allikevel ikke gå tilbake til jobben som konduktør (ikke slite ut ny hofte) Var igjennom ulike attføringstiltak og søkte på jobber internt i NSB uten å nå opp Ble innvilget 1 års permisjon: Dersom du ikke har gjenopptatt arbeidet i løpet av permisjonstiden, må det regnes med at ditt arbeidsforhold ved NSB AS opphører for den del av stillingen du ikke fyller. Ved gjenopptakelse av arbeidet etter endt sykelønnsår, må du være forberedt på å gå inn i en annen stilling. Denne hovedregelen kan fravikes dersom du innen rimelig tid kan gjenoppta arbeidet. Hadde arbeidstrening i denne perioden Atle Larsen - Rettighetssenteret 1

2 Etter 1 år ble han oppfordret til å finne annet arbeid med hjelp fra Nav og ble samtidig oppsagt Domstolen Av forarbeidene til arbeidsmiljøloven fremgår det at en oppsigelse først vil «kunne anses som saklig dersom det ikke kan tilrettelegges slik at arbeidstaker kan fortsette i sin vanlig stilling, og omplassering innen virksomheten heller ikke er mulig», jf. NOU 2004:5 side 315. Bruddet på tilretteleggingsplikten veier altså tungt ved vurderingen av om oppsigelsen skal anses saklig. vektlegges at oppsigelsen har rammet A hardt. A har vært ansatt i NSB hele sin yrkeskariere og nærmer seg pensjonsalderen. Det har vist seg vanskelig for A å få seg nytt arbeid og han er fortsatt i en situasjon hvor videre arbeidssituasjon er uavklart. En samlet rett er etter dette kommet til at oppsigelsen av A må anses som usaklig Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Oppsigelsesvern Kan ikke sies opp pga sykdom de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten har inntrådt Oppsigelse som gis i løpet av disse 12 månedene skal anses å skyldes sykdommen dersom annet ikke en annen grunn gjøres overveiende sannsynlig Ikke fritt frem å si opp etter 12 måneder Etter 15-7 må alltid en oppsigelse være sakelig Hvor sakelig er det å si opp en arbeidstaker etter 12 måneders fravær pga sykdom? Blir en konkret vurdering Rettspraksis oppsigelse/tilrettelegging A ble sagt opp pga sykdom Arbeidet som salgskonsulent Fylle påp varer i butikkene i sitt distrikt Pådro seg en meniskskade i kneet 100 % sykemeldt Etter mislykket op., ny op. I-bedrift sammen med Nav ordnet med arbeidstrening Pga smerter meddelte A at ikke starte som avtalt med arbeidstrening 10 dager senere nån klar Rettspraksis oppsigelse/tilrettlegging Bedrift, ikke nød. å starte da han ville bli innkalt til drøftelsesmøte 7 dager senere oppsagt Domstolen Var arbeidsgivers tilrettleggingsplikt oppfylt? Viste til forarbeidene til arbeidsmiljøloven 4-6 Legges til rette så langt det er mulig Foretas en konkret helhetsvurdering der virksomhetens art, størrelse, økonomi og arbeidstakers forhold må veies opp mot hverandre Rettspraksis oppsigelse/tilrettelegging Har da denne virksomheten tilrettelagt så langt det er mulig? At det tok lang tid før kneet var så bra at A kunne prøve seg i jobb kunne ikke A lastes for Når han kunne prøve seg ut noen timer sa arbeidsgiver nei mente stillingen ikke kunne tilpasses Ny arbeidsuførhet når arbeidstreningen skulle starte var av kortvarig karakter Arbeidsgiver skulle gitt A en mulighet til å prøve ut arbeidstreningen Var ansatt vikar i stillingen Arbeidsgiver hadde ikke på noen måte kommet med konkrete forhold som tilsa at gjennomføringen av arbeidstreningen ville være noe problem Et siste moment var at oppsigelsen rammet A hardt. Atle Larsen - Rettighetssenteret 2

3 Sykepenger Kan du reise ut av landet mens du mottar sykepenger? Dersom lege bekrefter at du i den perioden du skal oppholde deg i utlandet også ville vært sykemeldt i Norge At utenlandsoppholdet ikke medfører en forlengelse av sykemeldingsperioden At reisen ikke medfører at du må avbryte viktige behandlingstiltak Hvor lenge kan du være borte? Som hovedregel i inntil 3 uker Husk å få godkjennelse av trygdekontoret før du reiser Sykepenger Trygden kan betale sykepenger fra første dag Gjelder: Når du pga kronisk sykdom har økt risiko før særlig høyt fravær Må som hovedregel ha hatt stort fravær siste år(ene) Kan gjøres unntak dersom diagnosen tilsier at du vil komme til å få mye fravær Du eller arbeidsgiver kan søke Nav om ordningen Sykepenger Hvor lenge kan jeg motta sykepenger? I inntil 1 år Du har i utgangspunktet 248 sykepengedager Dette er dager som utbetales fra dag 17 Arbeidsgiver betaler for de første 16 dagene Har du de siste 3 årene brukt av de 248 dagene, må du senere ha vært helt arbeidsfør i 26 uker for å få disse dagene tilbake Sykepenger Hvordan opptjener jeg rett til nye sykepenger? Helt arbeidsfør i 26 uker Betyr at du må være helt friskmeldt Ikke ha fravær utover arbeidsgiverperioden Har du f eks arbeidet i 20 uker, blir sykemeldt i 17 dager, mister du all opptjening å må begynne på nytt. NB! Arbeidsgiver skal betale sykepenger i arbeidsgiverperioden SYKEPENGER Behov for regelmessig behandling? Da mulig å få sykepenger etter en egen ordning Må da pga behandlingen være forhindret fra å gå på jobb den dagen Behovet for behandling må bekreftes av lege Hvert fravær regnes som et stønadstilfelle Betyr at 1 sykemeldingsdag i uken ikke betyr bruk av 5 sykepengedager Arbeidsavklaring medisinske tiltak Vil være aktuelt dersom du etter at sykepengene har utløpt ikke ennå kan gå tilbake i arbeid eller begynne med yrkesrettet arbeidsavklaring eller det er for tidlige å søke om uførepensjon Vilkår: Er under aktiv behandling (med utsikt til bedring av arbeidsevnen) Lengde: Så lenge behandling er nødvendig for å komme i arbeid Hovedregel: inntil 4 år blir fortløpende vurdert Kan forlenges Ellers: Kan graderes Atle Larsen - Rettighetssenteret 3

4 Yrkesrettet arbeidsavklaring Regler At arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at man hindres i å beholde eller få arbeid Tiltaket må være nødvendig og hensiktsmessig for å oppnå høvelig arbeid Skal legges vekt dine egne ønsker Men: NAV skal ta utgangspunkt i tidligere arbeidserfaring, utdanning, alder, helseproblem, jobbemuligheter etter ferdig attføring Viktig sp. hvor omfattende tiltak er nødvendig for å få høvelig arbeid? Hovedregel er at tiltaket ikke skal vare mer enn 3 år Yrkesrettet arbeidsavklaring Type tiltak Arbeidsutprøving/arbeidstrening Kurser, skole Andre kvalifiseringstiltak Kan i det hele gis stønad til mange ulike tiltak. Avgjørende er om tiltaket er nødvendig og hensiktsmessig for å oppnå høvelig arbeid Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50 % Utmåles allikevel 100 % ytelse Men er man vurdert som å ha 50 % redusert arbeidsevne, forutsettes det at man arbeider 50 % Betyr at ikke mer enn 50 % AAP selv om siste 14 dagene arbeidet mindre enn 50 % Denne reduseres i forhold til hvor mange timer du har arbeidet siste 14 dager Når du er innvilget AAP kan du arbeide inntil 60 % Arbeider du mer mister du hele ytelsen NB! På slutten av perioden kan du jobbe inntil 80 % og motta 20 % AAP Beregning av arbeidsavklaringspenger 66 % av inntil 6 G (511,490) Beregnes av inntekten året før du ble sykemeldt eller om høyere grunnlag, snittet av de siste 3 år Minste ytelse er 2 G (170,490) Ung ufør da minst 2,44 G (207,998) Er pensjonsgivende inntekt Kan også gis barnetillegg og stønad til barnetilsyn Lønnstilskudd Kan gjøre det noe enklere å komme i jobb 3 ordninger 50 % av lønnen i inntil 12 mnd Yrkeshemmede med variabel og redusert yteevne, inntil 60 % av lønnen i 36 mnd Tidsubestemt lønnstilskudd 1 året, inntil ¾ av lønn, så inntil 2/3 Max 5 G Tidsubestemt lønnstilskudd Må ha en varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne At uførepensjon er et reelt alternativ At det er foretatt en grundig arbeidsevnevurdering At andre tiltak er prøvd/vurdert Er i et ansettelsesforhold, da må arbeidsgiver først ha oppfylt plikten til tilrettlegging Kan også gis når man har gradert eller hel uførepensjon Atle Larsen - Rettighetssenteret 4

5 Stønader under yrkesrettet avklaring Stønader Arbeidsavklaringspenger Gis i den perioden du er under attføring, samt i inntil 3 måneder etter at du er ferdig attført Mens søknaden om tiltak behandles Dekning av utgifter Får dekket utgifter til skolemateriale, kurser osv Dekket reiseutgifter Utgifter til hybel dersom du har annen bolig Uførepensjon Reglene Skal som hovedregel ha forsøkt yrkesrettet attføring og gjennomgått hensiktsmessig behandling Er disse vilkårene ikke oppfylt vil du normalt få avslag på uførepensjon Inntektsevnen må være (varig) nedsatt med minst 50 % Inntektsevne er en sammenligning av inntektsmuligheter før uførhet med inntektsmuligheter etter uførhet NB! Har rett rehabiliteringspenger i inntil 8 mnd mens søknaden behandles Sak fra Trygderetten A hadde hypotyreose/myksødem langvarig sykmeldt pga. infeksiøs endokarditt og hjertesykdom Etter sykepengene utløp gikk hun på rehab.penger Legeerklæring: Hoveddiagnose er Kolittikke infeksiøs. Bidiagnose er til Tretthetssyndrom INA at hennes problem er begrenset fysisk yteevne på grunn av økt trettbarhet. Så lenge hun kan regulere daglige aktiviteter etter dagsformen fungerer hun greit. Søkte om uførepensjon Nav avslår Begrunnelse At rådgivende lege skriver at alt i alt samsvarer de medisinske opplysningene ikke med en sykdomsbasert funksjonsreduksjon av en slik art eller slikt omfang at denne samtidig kan sies å være hovedårsaken til et varig bortfall av inntektsevnen med så mye som halvparten Anke til Trygderetten Hun har et sammensatt sykdomsbilde. Hun ble født med et "hull" i hjertes skilleveg og går til kontroll for dette. To ganger har hun hatt en betennelse i hjertepose til tross for antibiotika profylakse. I tillegg har hun hatt en stor tarmoperasjon, hvor halvparten av tykktarmen er fjernet. Videre har hun slitt med en betennelsesreaksjon i lungene og må bruke betennelsesdempende medisiner. Lungelidelsen er antakelig den viktigste årsaken til nedsettelse av funksjonsevnen. Etter rettens oppfatning tilsier en samlet vurdering av hennes helseplager at disse er av en art og et omfang som gjør at sykdom må anses som hovedårsak til nedsettelse av funksjonsevnen. Så langt oppfyller hun sykdomsvilkåret i folketrygdloven 12-6 tredje ledd. Men ikke medhold: Det avgjørende for retten er at behandlingsvilkåret i folketrygdloven 12-5 ikke kan anses å være oppfylt. Retten mener således at (fortsatt) behandling vil være hensiktsmessig med sikte på bedring av inntektsevnen. Så lenge fortsatt behandling med sikte på bedring av inntektsevnen anses hensiktsmessig, kan ikke funksjonsnedsettelsen sies å være varig. Atle Larsen - Rettighetssenteret 5

6 Sak fra Trygderetten A fikk avslag på av Nav på 50 % uførepensjon. Anket til Trygderetten Hoveddiagnoser angitt Hypotyreose/myksødem/kretinisme, nevrotisk lidelse INA og tretthet generell INA. Som bidiagnose er angitt kroniske skulderplager Lege: Hennes psykiske og fysiske lidelser gjør at hun ikke er mer enn 50 prosent arbeidsfør Nav Behandlingsvilkåret oppfylt, men ikke kravet om forsøkt hensiktsmessig attføring Nav: Attføringskravet er skjerpet slik at det er bare der det fremgår at det er åpenbare grunner til at attføring ikke kan forsøkes gjennomgått at attføringskravet kan fravikes. Det fremkommer imidlertid ikke av den medisinske dokumentasjonen at det er åpenbare grunner til at ytterligere forsøk på å øke arbeidsinnsatsen ikke kan forsøkes. Trygderetten gir medhold: Viser til ny legeerklæring: Legen skriver at arbeidsgiver har forsøkt å legge forholdene til rette for å få til yrkesmessig rehabilitering, uten at dette etter hans vurdering har endret på situasjonen. Det fremgår at Ap også blir behandlet for lavt stoffskifte. Lege Viser til at man har forsøkt å legge forholdene til rette og hvor mye hun selv har bidratt i form av egentrening og behandling hos lege, fysioterapeut og psykolog. Han konkluderer med at hun har gjennomgått adekvat rehabilitering og at hun klart er 50 prosent ervervsmessig ufør. Trygderetten viser videre til: At arbeidsgiver har gjort grundig rede for hvilke tilrettleggingstiltak som er forsøkt At skal hun klare å arbeide 50 % er det viktig at hun ikke presser seg ytterligere Sak fra Trygderetten A hadde leddgikt og hypotyreose Trappet ned arbeidet som rengjører til 40 % stilling Hadde TU/AAP ut 2011 Arbeidsrettede tiltak ikke vurdert siden 2008 Søkte uførepensjon 60 % Retten Uførepensjon kan gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen I lys av den heldige sykdomsutviklingen (leddgikten) hittil og at hennes muligheter for bedret inntektsevne gjennom ytterligere bedriftsinterne eller eksterne tiltak ikke er tilstrekkelig utredet, ser retten saken slik at vilkårene for uførepensjon ikke er oppfylt Uførepensjon Inntekt ved siden av uførepensjon Gradert pensjon, prosent av inntekt på uføretidspunktet 50 % pensjon og 50 % i inntekt av tidligere inntekt Friinntekt er 1 G (85,245) Kan tjenes 1 år etter at vedtak om pensjon er truffet Gjelder pensjonsgivende inntekt, ingen begrensning på annen type inntekt Atle Larsen - Rettighetssenteret 6

7 Uførepensjon Beregning av varig uførepensjon Hvilende pensjonsrett ved utvidet arbeidsforsøk Vil du få en inntekt som er høyere enn det du har lov til tjene ved siden av pensjonen, kan du søke trygdekontoret om sette en ny midlertidig uføregrad som samsvarer med den nye og høyere inntekten Pensjonen kan fryses i inntil 5 år Har du fylt 60 år, vil du beholde retten til pensjon frem til pensjonsalder (dvs. at pensjonen kan fryses i 7 år) Det kan innvilges ny periode med hvilende pensjonsrett du kan redusere inntekten og få tilbake din opprinnelige pensjon Består av grunn og eventuell tilleggspensjon Grunnpensjon er lik 1 G Full grunnpensjon forutsetter 40 medlemsår i trygden Tilleggspensjon beregnes etter snittet av dine 20 høyeste pensjonspoengtall (sluttpoengtallet) Ved uførepensjon må det også fastsettes et pensjonspoengtall fra uføretidspunktet og frem til du fyller 67 år Normalt vil dette poengtallet være snittet av pensjonspoengene de siste 3 år, regnet fra året før du ble sykemeldt Full tilleggspensjon forutsetter 40 godkjente poengår År du har hatt en pensjonsgivende inntekt som er 1 G eller høyere Har ektefelle eller samboer pensjon eller en inntekt som er høyere enn 2 G, da reduseres grunnpensjonen med 15 % Beregning av tilleggspensjon Beregning av tilleggspensjon Innledning Full pensjonsopptjening på inntekt inntil 6 G Mellom 6 og 12 G beregnes det pensjonspoeng av kun en tredjedel av inntekten Fra 1967 til og med 1991 er pensjonsprosenten 45, etter 1991 er den 42 Full tilleggspensjon forutsetter 40 poengår Eksempler på beregning av pensjonspoeng Inntekt (gjennomsnittlig G ) : = pensjonspoengtallet 3,74 Inntekten er 620, (6 G) : 3 = : 84204= p. tall 5,45 Beregning av tilleggspensjon Beregning av tilleggspensjon Omregning av pensjonspoeng til tilleggspensjon Sluttpoengtallet er 3,74 Alle pensjonspoengene er opptjent etter 1991 Vi bruker dagens grunnbeløp på x 0,42 x 3,74 x 40/40 = grunnpensjon på = samlet pensjon på Omregning av pensjonspoeng til tilleggspensjon Sluttpoengtall er 3,93 20 år er opptjent før x 0,45 x 3,74 x 20/40 = x 0,42 x 3,74 x 20/40 = Tilleggspensjon = Grunnpensjon = Samlet pensjon = Har du ektefelle eller samboer blir normalt grunnpensjonen redusert med 15 % Atle Larsen - Rettighetssenteret 7

8 PENSJONSPOENG 0 2,36: Inntekt er under Pensjon blir (minstepensjon) 2,80: Inntekt er Pensjon blir om lag ,51: Inntekt er Pensjon blir om lag ,82: Inntekt er Pensjon blir om lag ,1 : Inntekt er eller høyere Pensjon blir om lag Ny pensjonsordning Generelt Pensjonsopptjening frem til 75 år Av inntekt inntil 7,1 G (597,848) 18,1 % av inntekt Bygger gjennom dette opp en pensjonskonto Kan ta ut pensjon fra 62 år dersom pensjonen minst tilsvarer den minstepensjonen du ville fått ved fylte 67 år Ingen inntektsbegrensning ved siden av pensjonen Dersom du fortsetter i arbeid etter å ha tatt ut pensjon, vil du også fortsette å opptjene pensjon Ny pensjonsordning Delingstall Levealdersjustering Statistisk levealder bestemmer størrelsen på pensjonen Hvert 10 år øker levealder med 1 år Fastsettes når du fyller 61 år Eks. født i 50, levealder 80 år, født i 55, leve alder 80,5 år 55 kullet må da jobbe lenger for å få samme pensjon som 50 kullet Når pensjonen skal beregnes tas det utgangspunkt i et delingstall Jo lavere tall, jo høyere pensjon Fastsettes på bakgrunn av antatt levealder for ditt årskull og arvegevinst Antatt levealder: Hvor lenge vil en person i årskullet forventes å leve fra tidspunktet for uttak av pensjon? Arvegevinst: Betyr at pensjonsopptjeningen til de i årskullet som dør før fylte 62 fordeles på de gjenlevende Eksempel Pensjonsbeholdning : 17,5= i pensjon Årskullene Vil få beregnet sin pensjon etter dagens regler Noen justeringer Kan ta ut pensjon fra 62 år Ingen inntektsbegrensning ved siden av pensjon Beregner først pensjon etter dagens regler Eks. Du er 62 år. Du har 40 poengår. Pensjon etter dagens regler er (men må vente til du er 67 før du kan gå av). Du går tar ut pensjon 62 år :1,320= Tar ut pensjon 68 år : 0.973= Årskullene Vil få sin pensjon beregnet etter nye og gamle regler Beregnes først full pensjon etter gamle og nye regler Så vil en forholdsmessig del komme fra begge ordningene Født i 57, da 4/10 etter gamle regler og 6/10 etter nye regler Pensjon fra 62 år Ingen inntektsbegrensning Atle Larsen - Rettighetssenteret 8

9 Kullene 63- Hele pensjonen beregnes etter nye regler Pensjon fra 62 Ingen inntektsbegrensning Beregning Født i 63 Tar ut full pensjon når 64 år Gjennomsnittlig inntekt over 42 år er x 18,1 % x 42 år= pensjonskonto 2, , : 18,13= pensjon, 159,336 Jobber i 3 år til 3, : 15,69 = Pensjon med forholdstall Eks: 3,43: Inntekt er Pensjon blir om lag før levealdersjustering Født i 45 og pensjon fra 67 år: 198,443 Født i 52 og pensjon fra 67 år: 191,065 Født i 52 og pensjon fra 62 år: 150,245 EKSEMPEL PÅ SAMORDNING Inntekt er i full stilling 30 opptjeningsår Pensjon fra folketrygden: Pensjon fra SPK: Etter samordning Bortfalt pensjon fra SPK: Samlet pensjon på omlag 72 % av lønn før uførhet AFP Stor forskjell på AFP i privat og offentlig sektor Privat sektor Må ha vært ansatt i en virksomhet som er omfattet av fellesordningen siste 3 år før uttak Mer konkret: Årskullene 44-51, 3 av siste 5 år Født i 52, 4 av siste 6 år Født i 55 eller senere da siste 7 av 9 år Sykemeldt 100 % i mer enn 52 uker siste 3 år, da ikke rett til AFP AFP AFP Hva blir AFP pensjonen? Består av folketrygdpensjonen man har krav på ved uttakstidspunktet Så kommer et AFP påslag på % av all inntekt inntil 7,1 G som er opptjent i folketrygden fra 1967 og til og mer året man fyller 61 Eks: Har tjent opp 142 G 142 x x 0,314/100 = Dette er påslaget før levealdersjustering Ingen begrensning i arbeidsinntekt Offentlig sektor Må ha fått pensjonspoeng i minst 10 år fra og med fylte 50 år og til med året før uttak av AFP Må ha hatt pensjonspoeng året før uttak Må ha jobbet sammenhengende i offentlig sektor siste 3 år før uttak Gjelder ikke i SPK området Atle Larsen - Rettighetssenteret 9

10 AFP Hva blir AFP pensjonen? Frem til 65 år: Den folketrygdpensjon man ville fått ved fylte 67 år Et AFP tillegg på 1700 kroner pr. mnd Laveste beløp vil være om lag og høyeste om lag Pensjonen kan ikke overstige 70 % av tidligere inntekt Fra 65 år blir den tjenestepensjonsberegnet Med full opptjening i tjenestepensjon betyr det om lag 66 % av tidligere inntekt i pensjon Ved uttak av full AFP kan man max tjene før pensjonen reduseres Atle Larsen - Rettighetssenteret 10

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Utskriftsdato: 21.12.2017 01:12:39 Status: Gjeldende Dato: 7.12.2016 Utgiver: KS Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Opptjening

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Dette er en forenklet oversikt over pensjonssystemet i Norge.

Dette er en forenklet oversikt over pensjonssystemet i Norge. Dette er en presentasjon om konsekvensene for den ansattes pensjon ved privatisering. Konsekvensene for den enkelte kan være store, og det er viktig at den enkelte er klar over disse. Videre er det nødvendig

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2013 Ref. nr.: 12/30935 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak

Søknaden din om alderspensjon er innvilget - melding om vedtak Kleven Reidun Olsrødsvingen 25 A 3150 TOLVSRØD NAV Pensjon Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 16044543242 Saksreferanse: 21251176 Dato: 13.02.2012 Søknaden din om alderspensjon er innvilget

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse

Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Håndtering av sykmeldte, fra tilretteleggelsesplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen Mobil: 951 48 721 kari.andersen@sbdl.no 1 1. Temaet: Oppsigelsesvern ved sykdom etter at verneperioden

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013.

VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 31. januar 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 05.03.2013 Ref. nr.: 12/26721 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 09/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

12 MAR 2008. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

12 MAR 2008. Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 12 MAR 2008 vår ref. AKH/FJ/MJ/gc Deres ref. 200706340-/MOM Dato 10. mars 2008 Høringsvar

Detaljer

Hva skjer etter ett år med sykefravær?

Hva skjer etter ett år med sykefravær? Hva skjer etter ett år med sykefravær? Denne veilederen er overført fra DSS til DFØ i 2016. Den er sist oppdatert oktober 2015 Innhold Innhold... 1 1. Ytelser når sykepengene opphører... 2 2. Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper

Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper Uføretrygd - vilkår og utmålingsprinsipper «JURIDISK WORKSHOP» Velferdsrett - uføretrygd, Oslo H2015 1 Overordnet formål Folketrygdloven 1997 (ftrl.) 12-1 «Formålet

Detaljer

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer