Studieplan for Spansk 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Spansk 1"

Transkript

1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng (sp) i spansk forventes det at kandidatene har følgende totale læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper Kandidatene har kjennskap til og forståelse for sentrale grammatiske begreper i spansk språk (hovedsakelig morfologi) har kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land har kjennskap til og forståelse for teori, terminologi og kildebruk innenfor fagområdene spansk språk og spanskspråklig kulturvitenskap Ferdigheter Kandidatene kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig, på B1-nivå i følge Det europeiske rammeverket for språk kan forstå og tolke tekster fra spanskspråklig hverdagsliv kan reflektere over grunnleggende språklige forskjeller mellom norsk og spansk, og å nyttiggjøre seg dette både i tolkning og i skriftlig og muntlig produksjon på spansk kan bruke ordbøker og oppslagsverk kan uttrykke sin forståelse av spansk språk og kulturvitenskap på en selvstendig måte, både skriftlig og muntlig kan benytte faglig relevant teori, terminologi og kilder kan planlegge og gjennomføre variert undervisning, vurderingsarbeid og bidra til å utvikle elevers generelle språkferdighet i spansk 1 Lærere som ønsker å undervise på trinn, må bygge på med ytterligere 30 studiepoeng i spansk fra det ordinære årsstudiet i spansk ved NTNU eller ved andre læreinstitusjoner.

2 Generell kompetanse Kandidatene har innsikt i kildebruk kan formulere et analytisk resonnement har bevissthet om vitenskapelig teori og metode kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter selvstendig og i grupper kan presentere og diskutere problemstillinger, synspunkter og løsninger, både skriftlig og muntlig Opptakskrav og anbefalte forkunnskaper Opptak til studiet forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med lærerutdanning prioriteres ved opptak, men ledige plasser kan gis til andre interesserte. Emner som inngår SPA6011 Spansk språk I (7,5 sp) SPA6012 Spansk språkferdighet (7,5 sp) SPA6013 Spansk fagdidaktikk (7,5 sp) SPA6014 Latinamerikansk kultur og historie (7,5 sp) Omfang i studiepoeng 30 studiepoeng fordelt over fire emner. Oppbygging Spansk 1 ved NTNU blir tilbudt som to moduler på 15 studiepoeng, fordelt på fire emner med følgende innhold: Spansk 1, modul 1 Spansk språk I og Spansk språkferdighet (høst) Innholdet i den første modulen vil spesielt legge vekt på utvikling av kandidatenes språkkompetanse, med fokus på spansk grammatikk og språkteori. Forskjeller mellom spansk og norsk språk står sentralt og modulen omfatter ulike muntlige og skriftlige uttrykksformer. SPA6011 Spansk språk I (7,5 sp) SPA6012 Spansk språkferdighet (7,5 sp)

3 Spansk 1, modul 2 Spansk fagdidaktikk og Latinamerikansk kultur og historie (vår) Innholdet i den andre modulen dekker temaene spansk fagdidaktikk og kulturkunnskap. I spansk fagdidaktikk vil kandidatene møte temaer som planlegging og gjennomføring av tilpasset opplæring, bruk av digitale verktøy, god vurderingspraksis og varierte arbeidsmåter i faget. Kulturemnet gir en oversikt over aktuelle historiske og kulturelle forhold i den spansktalende verden utenfor Spania, med hovedvekt på Latin-Amerika. SPA6013 Spansk fagdidaktikk (7,5 sp) SPA6014 Latinamerikansk kultur og historie (7,5 sp) I begge modulene vil arbeidet med egen språkferdighet stå sentralt, både skriftlig og muntlig. Studietilbudet er delvis nettbasert. Læringsformer og aktiviteter omfatter skriftlige oppgaver og diskusjoner, muntlige presentasjoner og veiledning over nett. Fagdidaktiske perspektiver knyttes til deltakernes fremtidige arbeid i egne klasserom, og refleksjon over og utvikling av egne undervisningsopplegg utgjør en sentral del av studiet. Organisering Antall studenter: inntil 25 Studiet starter høsten Det blir arrangert samlinger knyttet til hver av de to modulene. Ellers vil arbeidet foregå over nett. I enkeltemnene er det krav til arbeid underveis, diskusjoner på nett, og kommunikasjon vil foregå ved hjelp av Skype, Adobe Connect eller andre e- møtesystem. Det kreves derfor at man har tilgang til datamaskin med bredbåndsoppkobling (minimum1mb/s for å motta data og 0,5 Mb/s for å sende), headset med mikrofon og webkamera. Mobilt bredbånd anbefales ikke. It s Learning vil være studiets læringsplattform. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at kandidatene har egen e-postkonto. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å få gå opp til eksamen. De to modulene avsluttes med individuelle eksamener i hvert emne.

4 Emnebeskrivelse til studieplan 2015/2016 Emnenavn Spansk språk 1 Emnenavn, engelsk Spanish Language 1 Emnekode Årsstudium / Studieprogram SPA6011 Emnet tilbys som en del av Spansk 1 (30 sp) Kan inngå i bachelorgrad Antall studiepoeng 7,5 Undervisningssemester Høst Samlinger 2 Emneansvarlig Universitetslektor Celia Bamberg tlf Interne samarbeidspartnere Eksterne samarbeidspartnere Institutt og fakultet Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Læringsmål Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet Det forutsettes at kandidaten har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen foregår primært på spansk, og vi anbefaler at kandidaten har forkunnskaper i språket som tilsvarer fremmedspråk nivå II fra videregående skole eller nivå A2 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk. Gratis nivåtest finnes her: asificacion.php?origen=webdele Kandidaten har kjennskap til det spanske lydsystemet og kan redegjøre for noen variasjoner i det spanske språket har kunnskap om grunnleggende spansk morfo-

5 logi og syntaks har kunnskap om tidsaspektet i det spanske verbalsystemet kan bøye, bruke og gjenkjenne spanske substantiv, adjektiv, verb og pronomen kan analysere enkle spanske setninger kan bruke relevante ordbøker, grammatikkbøker og oppslagsverk kan gjøre rede for uttaleregler for spansk kan bruke kunnskap om spansk grammatikk til å forbedre egen språkkompetanse behersker relevante faglige verktøy Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet gir en innføring i spansk grammatikk, med vekt på forskjeller mellom spansk og norsk. Emnet er teoretisk og gir kunnskap om terminologi som brukes for å beskrive det spanske språksystemet. Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 12 uker, i tillegg til 2 fysiske samlinger på NTNU. All undervisning er obligatorisk, men dispensasjon kan gis i spesielle tilfeller. Tre skriftlige oppgaver som skal trene kandidatene i å forstå/bli kjent med grunnleggende begreper i spansk grammatikk. Skoleeksamen, 4 timer. A-F Emnet er delvis nettbasert og krever datamaskin med nettilgang. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at kandidatene har egen e- postkonto.

6 Emnebeskrivelse til studieplan 2015/2016 Emnenavn Spansk språkferdighet 1 Emnenavn, engelsk Spanish Proficiency 1 Emnekode Årsstudium / Studieprogram SPA6012 Emnet tilbys som en del av Spansk 1 (30 sp) Kan inngå i bachelorgrad Antall studiepoeng 7,5 Undervisningssemester Høst Samlinger 2 Emneansvarlig Universitetslektor Gro Nygård tlf Interne samarbeidspartnere Eksterne samarbeidspartnere Institutt og fakultet Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Læringsmål Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet Det forutsettes at kandidaten har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen foregår primært på spansk, og vi anbefaler at kandidaten har forkunnskaper i språket som tilsvarer fremmedspråk nivå II fra videregående skole eller nivå A2 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk. Gratis nivåtest finnes her: asificacion.php?origen=webdele Kandidaten har kjennskap til hverdagskultur og sentrale aspekter i det spanskspråklige samfunnet

7 har kjennskap til ulike teksttyper har kjennskap til de viktigste ordklassene og kan anvende dem i henhold til deres bøyingssystem har grunnleggende kjennskap til spansk setningsstruktur kan forstå og gjøre seg forstått på spansk, både skriftlig og muntlig på nivå B1 kan delta i samtaler om kjente temaer på spansk kan bruke relevante ordbøker, oppslagsverk og grammatikkbøker kan lese, forstå og snakke om spanskspråklige tekster av ulik art Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Kandidatene trenes i grunnleggende skriftlige og muntlige språkferdigheter i spansk på nivå B1. Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 12 uker, i tillegg til 2 fysiske samlinger på NTNU. All undervisning er obligatorisk, men dispensasjon kan gis i spesielle tilfeller. To skriftlige oppgaver og en muntlig aktivitet (gjennomføres på nettet). Skoleeksamen, 4 timer Muntlig eksamen A-F Emnet er delvis nettbasert og krever datamaskin med nettilgang. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at kandidatene har egen e- postkonto.

8 Emnebeskrivelse til studieplan 2015/2016 Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Spansk fagdidaktikk Spanish didactics SPA6013 Årsstudium / Studieprogram Emnet tilbys som en del av Spansk 1 (30 sp) Kan inngå i bachelorgrad Antall studiepoeng 7,5 Undervisningssemester Vår Samlinger 2-3 Emneansvarlig Interne samarbeidspartnere Universitetslektor Celia Bamberg tlf Program for lærerutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU. Eksterne samarbeidspartnere Institutt og fakultet Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet Det forutsettes at kandidaten har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen foregår primært på spansk, og vi anbefaler at kandidatene har forkunnskaper i språket som tilsvarer fremmedspråk nivå II fra videregående skole eller nivå B1 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk. Gratis nivåtest finnes her: lasificacion.php?origen=webdele Det er en fordel om kandidatene har gjennomført modul 1 av Spansk 1, dvs. SPA6011 og SPA6012, men det er ikke et formelt krav.

9 Læringsmål Kandidaten har kunnskap om ulike arbeidsmetoder i faget, samt ulike læringsarenaer, læringsmidler og uttrykksformer har kunnskap om elevenes læring, læringsstrategier, typiske misoppfatninger og faglige utfordringer for ulike elever har kunnskap om gjeldende læreplan i faget har kunnskap om fagets plass, utbredelse, egenart og utvikling som vitenskaps- og skolefag har kunnskap om ulike former for vurdering i faget, både nasjonalt og internasjonalt har kjennskap til didaktiske begrunnelser for bruken av undervisningsmateriale og -metoder i faget kan planlegge og reflektere over undervisning i faget kan gjennomføre praktisk og variert undervisning, som inkluderer bruk av ulik undervisningsmateriale og digitale verktøy kan bidra til å utvikle elevers språkferdighet i spansk i henhold til elevenes ulike behov, og kan legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø kan analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen kan vurdere elevenes læring og bidra til at elevene reflekterer over egen læring og faglig utvikling kan begrunne fagets plass i skolen og dets samfunnsmessige relevans Faglig innhold Emnet er fagdidaktisk og praktisk arbeid med skolens læreplan for fremmedspråk står derfor sentralt. Hovedperspektivet skal være spansk som fremmedspråk. Det fokuseres også på hvordan ulike arbeidsmåter, både med og uten digitale verktøy, kan brukes til å utvikle språkferdigheter i spansk. Planlegging og gjennomføring av undervisning, der tilpasset opplæring, elevmedvirkning og vurderingspraksis inngår, er også sentrale temaer i emnet. Kandidatenes yrkespraksis vil benyttes som en del av refleksjonsrunnlaget i studiet. Det skal arbeides bevisst med å gi kandidatene et elevperspektiv på undervisningen gjennom at kandidatene på den ene

10 siden utvikler undervisningsopplegg og på den andre siden bevisst reflekterer over elev- og studentrollen i studiet. Vurderingsarbeidet i studiet skal gi deltakerne modeller for eget arbeid med elever. Kunnskap og innsikt i fagdidaktisk teori og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og til å drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 12 uker, i tillegg til 2-3 fysiske samlinger på NTNU. All undervisning er obligatorisk, men dispensasjon kan gis i spesielle tilfeller. En skriftlig oppgave Vurdering av egne og andres tekster Muntlig presentasjon av undervisningsopplegg på nett Aktiv deltakelse i diskusjonsforum Hjemmeeksamen, én uke A-F Emnet er delvis nettbasert og krever datamaskin med nettilgang. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at kandidatene har egen e- postkonto.

11 Emnebeskrivelse til studieplan 2015/2016 Emnenavn Emnenavn, engelsk Emnekode Årsstudium / Studieprogram Latinamerikansk kultur og historie Latin-American Culture and History SPA6014 Emnet tilbys som en del av Spansk 1 (30 sp) Kan inngå i bachelorgrad Antall studiepoeng 7,5 Undervisningssemester Vår Samlinger 2-3 Emneansvarlig Universitetslektor Jørgen Yri tlf Interne samarbeidspartnere Eksterne samarbeidspartnere Institutt og fakultet Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet Det forutsettes at kandidaten har generell studiekompetanse eller realkompetanse. Undervisningen foregår primært på spansk, og vi anbefaler at kandidaten har nivå B1/B2 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk. Gratis nivåtest finnes her: asificacion.php?origen=webdele Det er en fordel om kandidatene har gjennomført modul 1 av Spansk 1, dvs. SPA6011 og SPA6012, men det er ikke et formelt krav.

12 Læringsmål Faglig innhold Læringsformer og aktiviteter Obligatorisk aktivitet Vurderingsform/eksamen Karakterskala Annen relevant informasjon Kandidaten har grunnleggende kunnskap om kultur, historie og samfunnsforhold i spanskspråklige land i Latin-Amerika fra 1500-tallet og frem til i dag har grunnleggende kunnskap om terminologi og kildebruk innenfor historie og kulturvitenskap kan forstå og tolke spanskspråklige tekster av ulik art kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet spanskspråklig historie og kulturvitenskap, både skriftlig og muntlig kan orientere seg videre innenfor fagfeltet Omkring 90 % av verdens spansktalende mennesker bor utenfor Spania, hovedsakelig i Latin-Amerika og USA. Dette emnet gir en innføring i historie, samfunnsliv og kultur i den spansktalende verden utenfor Spania, med hovedvekt på Latin-Amerika. Emnet vil gå som nettbasert fjernundervisning over ca. 12 uker, i tillegg til 2-3 fysiske samlinger på NTNU. All undervisning er obligatorisk, men dispensasjon kan gis i spesielle tilfeller. 1-3 skriftlige oppgaver. Skoleeksamen, 4 timer. A-F Emnet er delvis nettbasert og krever datamaskin med nettilgang. Brukernavn og passord sendes på e-post, følgelig er det også et krav at kandidatene har egen e- postkonto.

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer