SULA KOMMUNE Plan- og byggenemnd for skular

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SULA KOMMUNE Plan- og byggenemnd for skular"

Transkript

1 SULA KOMMUNE Plan- og byggenemnd for skular INNKALLING MØTE 01/15 Møtedato: Møtestad: Rådhuset 1. etg Møtetid: Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møtet er ope for publikum. Sula kommune Magne A Sunde utvalsleiar

2 Sakliste Saksnr. Sakstittel Gradering 001/15 Godkjenning av møtebok nr.03/13 002/15 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap 003/15 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap

3 SAKSFRAMLEGG Ikkje offentleg 13 Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkivsaksnr: 15/538 15/7733 Arkiv: Godkjenning av møtebok nr.03/13 Utval: Møtedato: Saksnr.: Plan- og byggenemnd for skular /15 Rådmannen si innstilling: Møteprotokollen vert godkjent. Tittel Dok.ID Møteprotokoll Plan- og byggenemnd for skular BS Møteprotokoll Plan- og byggenemnd for skular BS

4 SULA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL PLAN- OG BYGGENEMND FOR SKULAR MØTE NR. 03/13 Møtedato: Møtetid: Kl. 17:00 18:10 Møtestad: Rådhuset, møterom 1. etasje Desse møtte: Magne Sunde SUL leiar Vibeke Bjørkavåg H Christian Birkeland - H Sverre Østrem FRP Hallstein Slår - FRP Trygve Holm AP Jan Magnar Sandvik SUL Bertil Breivik FRP Andre: Olset AS v/ Rolf Olset Forfall: Per Olaf Brækkan - AP Møteleiar: Magne Sunde Frå administrasjonen: Einingsleiar Alexander Ytterland, rådgjevar Reidun Brask Grønmyr Innkalling: Ingen merknader Sakliste: Ingen merknader Utlevert i møtet: Behandla saker: 004/13-005/13 Orientering: Sp.mål/interpell.: Diverse: Underskrifter: Christian Birkeland Magne Sunde Jan Magnar Sandvik Reidun Brask Grønmyr referent

5 SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Gradering Side 004/13 Godkjenning av møtebok 005/13 Skuleprosjekta - status økonomi og framdrift

6 004/13: GODKJENNING AV MØTEBOK Rådmannen si innstilling: Plan- og byggenemnda for skular godkjenner møtebok nr. 01/13 og 02/13. Behandling i Plan- og byggenemnd for skular Sverre Østrem stilte spørsmål om kven som dekte utgiftene til fanfaren i samband med opninga av Langevåg skule. Svar: Sjølve kulturprosjektet vart dekt av prosjektmidlar, kostnader til leige av lyd/lys vart dekt av skuleprosjektet. Sverre Østrem påpeikte at det er for lenge sidan siste møte. Det er viktig å ha jamlege byggemøte for å få informasjon om framdrift o.l. Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt. BS-004/13 Vedtak:.Plan- og byggenemnda for skular godkjenner møtebok nr. 01/13 og 02/ /13: SKULEPROSJEKTA - STATUS ØKONOMI OG FRAMDRIFT Rådmannen si innstilling: Byggenemnda for skular tek notat og orientering frå Olset AS til vitande. Behandling i Plan- og byggenemnd for skular Rolf Olset orienterte om prosjekta og svarte på spørsmål. Vegprosjektet til ny Langevåg skule Byggenemnda peikte på at ferdigstillingsdato var og vegprosjektet er enno ikkje ferdig. Nemnda er ikkje nøgd med framdrifta i prosjektet og forventar at vegprosjektet er ferdig til skulestart i august. Det vart særleg peikt på opprusting/bygging av fortau langs Skulevegen som er viktig å få på plass. Rolf Olset skriv brev til Svinø og formidlar byggenemnda sitt syn. PB-nemnda ber om tilbakemelding. Notat om ferdigstilling av uteområdet v/ Langevåg skule Einingsleiar sa at det som er påpeikt i brevet vert følgt opp. Noko ligg inne i kontrakten med Ålesund Bygg, noko må vente til ein har oversikt over økonomien og rydding o.l vil rektor følgje opp i lag med FAU. BS-005/13 Vedtak:.Byggenemnda for skular tek notat og orientering frå Olset AS til vitande.

7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 91/94, GBNR - 91/122, GBNR - 91/116, GBNR - 91/100 Arkivsaksnr: 11/ /7631 Langevåg skule - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /15 Formannskapet Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular /15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre godkjenner låneopptak på kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Nye tiltak 2015: 1. Konsulenthonorar på kr ,- 2. Solskjerming til kr ,- 3. Etablering av gjerde (mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr ,- 4. Audio/videoanlegg til kr ,- 5. Flomlys på fotballbane til kr ,- Finansiering: Auke i samlelån kr ,- Momskompensasjon kr ,- Sula kommunestyre godkjenner samla ramme for I 5001, Nye Langevåg skule, på kr ,- kr inkl mva. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5001 som avslutta. Tittel Dok.ID Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx Notat, innsparingar.pdf Sluttregnskap skular Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11 samt finansiering av meirforbruk og nye tiltak. 1

8 Relevante vedtak: Plan- og byggenemnd for skular , BS-013/12 Vedtak: Byggenemnda for skular godkjenner innsparingar i høve innkome tilbod frå Svinø AS som lagt fram i notat frå Olset AS med dok.id (datert ). Innsparingane gjer at prosjektet kan gjennomførast innanfor økonomiske rammer gitt av kommunestyret (Avsatt i kontoplan kr 5,9 mill, tilbod frå Svinø på kr 11,03 mill) Kommunestyret , K-003/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Ålesund Bygg AS om bygging av ny Langevåg skule. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift Låneopptak Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman kroner med avdragstid etter regnskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. Kommunestyret vedtar å bevare Sula vidaregåande skule som han er. (Ramme redusert med kr 1 mill, adm anmerkning) Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte Byggenemda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunstyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret ber om at sak om trygg skuleveg for alle elevar ved nye Langevåg skule og Sula ungdomsskule vert lagt fram på eit seinare møte i løpet av våren.. Kommunestyret ber formannskapet leie arbeidet med utgreiing av spørsmålet om etterbruk/- evt. sal av Langevåg og Molvær skular og legge dette fram for kommunestyret i eigne saker. Fagutvala skal vere med i dette arbeidet. Kommunestyret , K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod 2

9 Kommunestyret , K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Langevåg skule inkl ny tilkomst og parkeringsplass er på kr ,-. Denne ramma inkluderer kr ,- som er løyvd til grunnerverv av Bratthaugmyra. Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 39 møter i samband med bygging av ny Langevåg skule. I sluttrapporten frå Olset A/S er det avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men har rot i at byggerekneskapen ikkje er avstemt mot kommunen sitt rekneskap regelmessig. For kommunen kan det sjå ut som om noko av feilkilden i Olset A/S sitt oppsett kan ligge i at det er nytta feil renter, feil mva, mm. Kommunen sine tal er korrekte og vert nytta i dette saksframlegget. I vedlagt notat av er det gjort greie for forslag til innsparingar i høve innkome tilbod frå entreprenør opp mot avsett ramme på 5,9 mill kr i kontoplanen. Det vart vedteke sparetiltak på tilsaman 5,38 mill kr i byggenemnda for å kome innafor samla økonomisk ramme for prosjektet. Rekneskapen viser eit meirforbruk på kr ,- for «Bratthaugmyra» (Ny veg, parkeringsplass, gangvegar og trafikktryggingstiltak). For skulebygget inkl inventar har vi eit mindreforbruk på kr ,-. Samla viser kommunen sine rekneskapstal per eit meirforbruk i høve den samla økonomiske ramma på kr ,- Dette tilsvarar om lag 2% av totalramma. Dette meirforbruket er inndekt ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. 3

10 Udekte konsulenthonorar for 2015 er på kr ,- (Sluttrapport mm) Grunna meirforbruket er følgjande tiltak sett på vent: 1. Solskjerming til kr ,- (innmeldt behov frå skulen) 2. Etablering av gjerde (i bakken mellom skulen og gamle Sula vgs) til kr ,- 3. Audio/videoanlegg til kr ,- 4. Flomlys på fotballbane til kr ,- Vurdering: Kommunen bør i framtida vurdere å dele opp finansieringa og oppfølginga av større prosjekt. Det hadde nok vore naturleg å legge ansvar for økonomi og planlegging av «Bratthaugmyra» inn under ein prosjektleiar frå kommunalteknisk avdeling. Det må etablerast rutine for laupande avstemming av byggerekneskap med kommunen sine rekneskapstal. Ei erfaring vi har gjort oss er at det vart for mange involverte i styringa av «Bratthaugmyra», og at dette førte til at ingen hadde god nok oversikt. Som ein konsekvens mista byggherreombod og administrasjon moglegheita til å vurdere tiltak og rapportere til byggenemnda om meirforbruket. Sparepotensialet for dei vedtekne tiltaka etter BS-013/12 vart vanskeleg å realisere fullt ut, i tillegg kom det til kostnadar grunna større behov for masseutskifting i vegen enn estimert. Saman med større kostnadar til grunnkjøp, med tilhøyrande advokathonorar og offentlege avgifter vart det eit vesentleg meirforbruk på denne delen av prosjektet. På pluss-sida aksepterte entreprenøren ei dagmulkt på kr ,- i sluttoppgjeret. Ved gjennomgang i ettertid er det vanskeleg å sjå innsparingar som kunne ha landa prosjektet innanfor ramma, utan at tilkomsten til skulen hadde blitt vesentleg dårlegare både for bilar og mjuke trafikantar. Samla sett har kommunen betalt rett pris for det som er utført, men budsjetterte med for lite ressursar for infrastrukturen i kontoplanen. Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjonen har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule både for tilsette og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med i skuledelen. Med eit bruttoareal på 6000 m2 har vi ein kostnad på ,- kr per m2 inkl mva for skulebygget inkludert inventar og uteområde. Legg vi til ny tilkomst, med parkering og grunnkjøp for «Bratthaugmyra» er vi oppe i ein kostnad på ,- kr per m2. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 4

11 Sluttregnskap SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger Påløpt pr Budsjett Regnskap Avvik Bygg Inventar Veg, parkering og fortau Sum Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger

12 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 1 KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Nye Langevåg skule Langevåg Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 5900 Brutto volum: Budsjett pr Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) reserver ikke benyttet, inkl. mva 1. Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner ELkraftinstallasjoner Tele- og Automatiseringsinstallasjoner Andre installasjoner Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Fradrag riving bygg for videregående inkl. mva Prisstigning i byggetiden Bevilget i sak 047/09 kr. 3 mill inkl. Fordeler halvparten på Langevåg og halvparten på Solevåg BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr = kr Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

13 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS 3451 og NS 3453 Budsjett pr Felleskostnader 11 Rigging o.s.v Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon 14 Andre felleskostnader 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner 19 Diverse Medgått/ Påløpt Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer inkl. i punkt Yttervegger, inkl. i punkt Innervegger, inkl. i punkt Dekker, inkl. i punkt Yttertak, inkl. i punkt Fast inventar, vurderes under punkt Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr Anbud Ålesund Bygg AS +Innlagte opsjoner og vurderte tillegg fratrukket lydanlegg kr og trafo kr Endringer Sum bygning (overf. til sammendrag) VVS-installasjoner 31 Sanitær - 32 Varme - 33 Brannslokking Gass og trykkluft Kulde - 36 Luftbehandling - 37 Luftkjøling - 38 Automasjon VVS - 39 Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel,trafo, Anleggstilskudd Generelle elkraft anlegg,"tekn" HM og Atea Høyspenning 43 Fordeling 44 Lys 45 Elvarme - 46 Driftsteknisk Anbud Ålesund Bygg AS Sum EL-kraftinst. (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

14 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 3 Budsjett pr Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - Medgått/ Påløpt - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst (overf. til sammendrag) Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis 63 Rulletrapper, rørpost m.m Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) Utendørs arbeid (Tall i hht. Vedtak 047/09) 71 Terrengbehandling Konstruksjoner, div"ute" Utendørs VVS Utendørs Elkraft Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser utomhus Park. Hage. Inngår i 71, TILLEGG Diverse, leikeapparat, utstyr Utomhus Ålesund Bygg AS Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering utover totalentrepr., utomhus, parkering, inventar. Oppfølging i byggetiden fra 2009 til juni Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud fra juni-11 til Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm ikke medtatt lydanlegg i amfi 92 Tomt, vurderes av adm. 93 Finansieringskostnader, er vurdert av adm Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

15 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 4 Faktura nr Div se liste Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

16 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

17 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

18 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE Side 7 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: Kontoplan Langevåg uten Bratthaugmyra.xlsx (L)(340119) Sist revidert

19 Prosjekt: KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Veg Bratthaugmyra Langevåg Veg til Langevåg skule NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Rolf Olset Programareal: Nettoareal: Bruttoareal: Brutto volum: Side 1 Budsjett pr Medgått/ Påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver) Overskridelse, inkl. mva 1. Felleskostnader - 2. Bygning - 3. VVS-installasjoner - 4. ELkraftinstallasjoner - 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner - 6. Andre installasjoner - Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - - Prisstigning i byggetiden BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Medtatt budsjett på veg Bratthaugmyra på kr tilleggsbevilning i K-sak 28/12 kr tilleggsbevilling p-plass kr , til sammen kr inkl. mva. Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

20 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 2 Budsjett Medgått/ Påløpt - 7. Utendørsarbeid 72 Konstruksjoner, div"ute" 73 Utendørs VVS 74 Utendørs Elkraft 75 Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser budsjett Tilleggsbevilgning K-sak 28/ Tilleggsbevilling p-plass Diverse, leikeapparat, utstyr. - Kontrakt Svinø+advokater, mva pliktig Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Program - 82 Prosjektering, oppfølging Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer - 89 Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Grunnkjøp ikke styrt av Olset AS Tomt, og mva fritt arbeid Finansieringskostnader, er vurdert av adm. 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse - Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

21 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 3 Faktura nr Div se liste Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

22 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

23 Prosjekt: NYE LANGEVÅG SKULE VEG BRATTHAUGMYRA Side 5 Oppf bratth myra Prosjektering Olset AS Fil: Kontoplan Bratthaugmyra.xlsx (L)(340120) Sist revidert

24

25

26

27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Terje Havnegjerde Arkiv: K1-614, K2 - A20, GBNR - 61/42, GBNR - 61/172 Arkivsaksnr: 11/ /7633 Solevåg skule og fleirbrukshall - Framlegging av sluttrapport og avslutning av prosjektrekneskap Utval: Møtedato: Saksnr.: Fagutvalet for oppvekst /15 Plan og byggenemnda /15 Formannskapet Kommunestyret Plan- og byggenemnd for skular /15 Rådmannen si innstilling: Sula kommunestyre ser seg nøgd med at ny Solevåg skule og fleirbrukshall per har eit mindreforbruk i høve samla økonomisk ramme på kr ,-. Sula kommunestyre løyver kr ,- for påløpte kostnadar i 2015 som ikkje har finansiering. Finansiering av dette: Låneopptak ,- Mva-kompensasjon ,- Sula kommunestyre godkjenner auke i samlelån på kr ,- med maksimal avdragstid etter rekneskapsforskriftene. Sula kommunestyre ser med dette på prosjekt I5002 som avslutta. Tittel Dok.ID Kontoplan Solevåg.xlsx Sluttregnskap skular II.xlsx Bakgrunn for saka: Godkjenning av sluttrapport i samsvar med K-vedtak 002/11, samt finansiering av påløpte kostnadar i Relevante vedtak: Kommunestyret , K-038/12 Vedtak: Sula kommunestyre godkjenner auke i ramma for Solevåg skule og fleirbrukshall på kr ,- inkludert mva. Dette beløpet inkluderer reasfaltering av skuleplassen. Auka i ramma vert å finansiere ved låneopptak med nedbetaling etter rekneskapsforskriftene. Dette medfører følgjande budsjettendring: 1

28 Prosjekt I5002 Solevåg skule og fleirbrukshall Låneopptak + kr inkl. mva - kr inkl. mva Kommunestyret , K-002/11 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at det vert inngått kontrakt med Lønnheim AS om bygging av ny fleirbrukshall med skuledel. Kommunestyret godkjenner ei økonomisk ramme for prosjektet på kroner. Finansiering: Kompensasjon for meirverdiavgift Låneopptak kroner kroner Kommunestyret godkjenner ein auke i samlelån for 2011 på tilsaman kroner med avdragstid etter rekneskapsforskriftene. (Resterande låneopptak vert å godkjenne i budsjettet for 2012.) Kommunestyret gir Byggenemnda for skular fullmakt til å godkjenne endeleg kontrakt og følge opp prosjekta innanfor avsett økonomisk ramme. Byggenemnda engasjerer byggherreombod/ konsulent til å følge prosjektet på vegner av Sula kommune. Byggenemnda skal i sitt vidare arbeid freiste å ta omsyn til dei momenta som rådet for likestilling av funksjonshemma har sett fram i sitt møte Byggenemnda skal legge fram sluttrapport frå prosjektet. Sluttrapporten skal handsamast av kommunestyret. Økonomisk status og framdrift skal rapporterast til kommunestyret kvart tertial i samsvar med økonomireglementet. Kommunestyret , K-093/09 Vedtak: Sula kommunestyre viser til vedtak i sak 047/09 og seier seg nøgd med arbeidet så langt. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda arbeida vidare med kravspesifikasjonar for begge prosjekta innanfor vedteken ramme og vurdera og tilrå anbodsform. I begge prosjekta må ein vurdera kostnader med inventar og uteområde. Sula kommunestyre skal ha saka attende til godkjenning før prosjekta vert sendt ut på anbod Kommunestyret , K-047/09 Vedtak: 1. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda om å vurdera skissene til skuleløysing basert på konseptbygg og vurdera om desse kan realiserast innanfor samla kostnadsramme som er skissert i saka( 54,250 millionar inkl. MVA for Solevåg og 80,1millionar inkl. MVA for Langevåg og Molvær skular). Brukarrepresentantar frå Solevåg, Langevåg og Molvær skal involverast i det vidare arbeidet med prosjekta. 2. Dersom arbeidet syner at dette er ei høveleg løysing, skal begge prosjekta søkast innarbeidd i budsjett og økonomiplan ved rullering av økonomiplan til hausten. Anbodsinnhenting kan då skje så snart kravspsesifikasjonar ligg føre, truleg i løpet av Sula kommunestyre veljer Hallstein Skår til ei utvida plan- og byggenemnd i denne saka. 4. Sula kommunestyre veljer Stein A. Waagan frå oppvekstutvalet til ei utvida 2

29 plan- og byggenemnd i denne saka. 5. Sula kommunestyre ber om at alternativa 4 og 9 i saksutgreiinga vert utgreidd. 6. Sula kommunestyre ber plan- og byggenemnda vurdere drifts- og vedlikehaldskostnader og miljøkonsekvenser ved valgt løysing. 7. Leige av ekstern hjelp/kompetanse for saksutgreiing med inntil kr finansiert av dei avsette midlane til skuleutredning (3 mill.). 8. Sula kommunestyre vedtar at når plan- og byggenemnda sender saka til kommunestyret må kostnadene til inventar og uteområde for begge prosjekta takast med. 9. Det kommunale rådet for likestilling for funksjonshemma skal vere høringsinstans. Saksopplysningar: Samla ramme for bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall er kr ,- Plan og byggenemnda for skular har gjennomført tilsaman 35 møter i samband med bygging av ny Solevåg skule og fleirbrukshall.. I sluttrapporten frå Olset A/S er det mindre avvik i tala som kjem frå dei opp mot rekneskapen i Sula kommune. Dette kan ha fleire årsakar, men er ikkje av ein slik størrelse at det er av betyding. Kommunen sine tal er nytta i dette saksframlegget. Rekneskapen viser eit mindreforbruk per i forhold til samla ramme på kr ,-. Dette mindreforbruket er nytta til saldering av prosjekt med meirforbruk ved rekneskapsavslutning ihht. rekneskapsforskriftene. Konsulenthonorar for 2015 utan finansiering er på kr ,- (Sluttrapport mm) Vurdering: Både byggenemnd, byggherreombod og administrasjon har hatt fokus på nøkternheit og lojalitet til budsjett og kommunale vedtak. Dette saman med ei løysningsorientert og positiv brukargruppe har ført til at vi saman har realisert ein flott og funksjonell skule med fleirbrukshall, både for tilsette, leigetakarar og born. Det har vore nok av utfordringar og tøffe prioriteringar underveis, både for folkevalgte og brukargruppa. For kvart tillegg har det vore fokus på å finne tilsvarande frådrag. Det har vi lukkast godt med, og gjer at vi per har eit mindreforbruk i høve den samla økonomiske ramma på kr ,-. Dette skuldast i hovudsak at tilleggsløyvinga som kom i K-038/12 ikkje er nytta fullt ut. Vi lukkast i å opparbeide uteområdet som planlagt, med unytta reservar. Med eit bruttoareal på 3500 m2 har vi ein kostnad per på kr ,- per m2 inkl mva. Dette er samla rutemeterpris for det nye skulebygget, inkludert fleirbrukshallen samt inventar og uteområde. Dette er det god grunn til å vere nøgd med. Tidleg involvering av alle partar og tett oppfølging, er to av suksesskriteria som har gjort at Sula kommune har fått ein skule og fleirbrukshall å vere stolt av! Denne lærdomen skal vi ta med inn i nye prosjekt i framtida. 3

30 Sluttregnskap, SKULAR Ny Langevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger Påløpt pr Budsjett Regnskap Avvik Bygg Inventar Veg, parkering og fortau Sum Ny Solevåg skule Budsjett Rekneskap Avvik Påløpt pr Utgiftsført Tilleggsløyvinger

31 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 1 KONTOPLAN FOR BYGG SAMMENDRAG Rolf Olset Solevåg skule og fleirbrukshall Solevåg Programareal: Nettoareal: Skolebygg Bruttoareal: 3143 Brutto volum: Budsjett Medgått/ påløpt 0. Ledig (Marginer og reserver)inkl. m.v.a inkl. mva 1. Felleskostnader inkl. i bygning 2. Bygning VVS-installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 4. ELkraftinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning 6. Andre installasjoner inkl. i bygning inkl. i bygning Huskostnad (Sum 1-6) Utendørs arbeid Entreprisekostnad (Sum 1-7) Generelle kostnader Byggekostnad (Sum 1-8) Spesielle kostnader Prosjektkostnad pr. des (Sum 0-9) Prisstigning fram til byggestart, (medtas ikke her) - Prisstigning i byggetiden Tilleggsbevilgning utomhus Bevilget i sak 047/009 kr 3 mill inkl. mva. Fordeler halvparten på Solevåg og halvparten på Langevåg BUDSJETTERTE PROSJEKTKOSTNADER: Anmerkninger: Mva. kompensasjon ikke medregnet. Vedtatt budsjett er kr =kr Olset AS Fil: 0011 Vedlegg Kontoplan Solevåg Sist revidert

32 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 2 KONTOPLAN FOR BYGG - SPESIFIKASJON For ytterligere spesifikasjon over hva postene skal inkludere kfr. NS3451 og NS Budsjett Påløpt 1. Felleskostnader (inkl. i punkt 29) 11 Rigging o.s.v Drift av byggeplass - 13 Entrepriseadministrasjon - 14 Andre felleskostnader - 18 Hjelpearbeid for tekniske installasjoner - 19 Diverse - Sum felleskostnader (overf. til sammendrag) - 2. Bygning 21 Grunn og fundamenter, inkl. masseutskiftning - 22 Bæresystemer, inkl. i punkt Yttervegger, inkl. i punkt Innervegger, inkl. i punkt Dekker, inkl. i punkt Yttertak, inkl. i punkt Fast inventar, diverse Møre Beslag Trapper, balkonger m.m.samt øvrige plassbygde konstr Kontrakt Lønnheim AS + Innlagte opsjoner Endringer bygg og utomhus, Lønnheim Sum bygning (overf. til sammendrag) VVS-installasjoner 31 Sanitær, inkl.i punkt 29, avløp- og vannledn i kryprom - 32 Varme - 33 Brannslokking - 34 Gass og trykkluft - 35 Kulde - 36 Luftbehandling, inkl.i punkt Luftkjøling - 38 Automasjon VVS, inkl.i punkt Tilfluktsrom - Sum VVS-installasjoner (overf. til sammendrag) - 4. ELkraftinstallasjoner 40 Diverse, inntakskabel - 41 Generelle elkraft anlegg, inkl. i punkt Høyspenning, inkl. i punkt 29. Hva med trafo? 43 Fordeling, inkl. i punkt Lys, inkl. i punkt Elvarme, inkl. i punkt Driftsteknisk, HM Elektro Diverse hvitevarer - Sum Elkraftinstallasjoner (overf. til sammendrag) prisstigning kr medtatt egen post Olset AS Fil: 0011 Vedlegg Kontoplan Solevåg Sist revidert

33 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 3 Budsjett Påløpt 5. Tele- og Automatiseringsinstallasjoner 51 Generelle anlegg - 52 Datakommunikasjon (nett, kabling til data og tele) - 53 Telefon - 54 Alarm og signalanlegg (innbrudd, adgang, ur) - 55 Lyd og bilde (fellesantenne og teleslynge) - 56 Automatisering - 59 Diverse - Sum Tele- og Autom.inst. (overf. til sammendrag) Andre installasjoner 61 Reservekraft, nødstrøm - 62 Heis - 63 Rulletrapper, rørpost m.m Sammensatte enheter - 65 Avfall og støvsuging. Sentralstøvsuger? - 66 Piper - 69 Diverse Sum Andre installasjoner (overf. til sammendrag) Utendørs arbeid 71 Terrengbehandling - 72 Konstruksjoner Utendørs VVS - 74 Utendørs Elkraft "TEKN og bygg" Utendørs Tele og Automatisering - 76 Veier, plasser, idrettsanlegg "UTE flere" Park. Hage. Inngår i Endringer/ tillegg, medtatt under pkt.29 - Sum Utendørs arbeid (overf. til sammendrag) Generelle kostnader 81 Regulering,utredninger Prosjektering utover totalentreprisen, utomhus, inventar, tippemidler. Oppfølging fra 2009 til juni-11 Oppfølging inventar og utomhus - 83 Administrasjon, prosjektledelse. Byggherreombud fra juni-11 til 2015 Oppfølging i reklamasjonstiden - 84 Bikostnader, kopiering Forsikring, gebyrer Diverse "Andre kostnader" Sum Generelle kostnader (overf. til sammendrag) Spesielle kostnader 91 Inventar og utstyr vurderes av brukere/ adm Tomt, vurderes av adm Finansieringskostnader, vurderes av adm mva trukket fra her 94 Salgskostnader 95 Merverdiavgift inn (momskomp. ikke medtatt) 96 Merverdiavgift ut Investeringsavgift 98 Utestående 99 Diverse Sum Spesielle kostnader (overf. til sammendrag) Bygning Utomhus Olset AS Fil: 0011 Vedlegg Kontoplan Solevåg Sist revidert

34 Prosjekt: SOLEVÅG SKULE OG FLEIRBRUKSHALL side 4 Olset AS Fil: 0011 Vedlegg Kontoplan Solevåg Sist revidert

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 19.05.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg INNKALLING MØTE 04/15 Møtedato: 03.06.2015 Møtestad: Måseide skule Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg INNKALLING MØTE NR. 1/15 Møtedato: 09.02.2015 Møtestad: Sula Rådhus, møterom 1 etg Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget,

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde Verdal kommune Sted, dato Trondheim 04.01.2019 Revisjon 07.01.2019 Opprettet av GN LI LINK arkitektur AS / Besøksadresse:

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift

SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift SULA KOMMUNE Fagutval for prosjektering, bygg og drift TILLEGGSINNKALLING Møtedato: 09.09.2015 Møtestad: Rådhuset, møterom 1.etg. Møtetid: Kl. 18:30 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf

Detaljer

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande:

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.10.2013 62606/2013 Nirmalaraj Selvakumarasamy Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 08.11.2013 Utdanningsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens

Detaljer

SULA KOMMUNE Valstyret

SULA KOMMUNE Valstyret SULA KOMMUNE Valstyret INNKALLING MØTE NR. 5/15 Møtedato: 22.06.2015 Møtestad: Rådhuset. møterom 4. etg. Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE 4/15 Møtedato: 10.03.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11. Arkiv: FE-612

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet /11 Bystyret /11. Arkiv: FE-612 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Formannskapet 20.10.2011 065/11 Bystyret 27.10.2011 055/11 Sakshandsamar: Lise Mari Haugen Arkiv: FE-612 Arkivsaknr.: 10/782 Førde Rådhus - realisering

Detaljer

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos

Arcon Prosjekt AS 7800 Namsos 78 Namsos Prosjekt navn: Forbregd / Lein barnehage Generell oppgradering av barnehager til Tek 1 til Tek 1 ikke ombygginger med bakgrunn i behov 87 Bruttoareal 87 1 Felleskostnader 484 2 6, 2 Bygning 2

Detaljer

SULA KOMMUNE Formannskapet

SULA KOMMUNE Formannskapet SULA KOMMUNE Formannskapet TILLEGGSINNKALLING MØTE NR. 11/15 Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Rådhuset - møterom i 4. etasje Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt

Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.01.2012 5531/2012 Per Einar Langseth Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt 07.02.2012 K003 Borgund vgs BT4 RM-fag - Statusrapport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Olaug Andreassen MEDL AP Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 15.01.2014 Tid: 13:30 17:10 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Arne Prestbø Medlem H. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet Arne Prestbø H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.05.2016 Tid: 14:00 18:20 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP

Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb Liaaen Leiar H Steve Runar Kalvøy Medlem FRP Eva Mariann Vinje Aurdal Medlem AP Møteprotokoll Utval: Plannemnd for byggjeprosjekt Møtestad: Kristiansund videregående skole Dato: 30.04.2014 Tid: 10:30 Protokoll nr: 4/2014 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Dyb

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Forfall: Camilla Storøy Hermansen MEDL KRF Per Kristian Furø MEDL AP MØTEPROTOKOLL Utval: Stad: Formannskapet Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 17.09.2013 Tid: 13:30 15:50 Medlemer som møtte: Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr Leder H Tor-Sindre Steinsvik Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 16.09.2008 Tid: 15.00-18.15 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Driftsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17.30 Møtestad: Formannskapssalen Saksnr.: 040/14-047/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2019 og økonomiplan behandling i formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-151 Arkivsaksnr: 18/761 18/26548 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 - behandling i formannskapet Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

SULA KOMMUNE Valstyret

SULA KOMMUNE Valstyret SULA KOMMUNE Valstyret INNKALLING MØTE NR. 3/16 Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Rådhuset møterom 4. etg Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL SP Bjørn Wang MEDL V Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 07.04.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Odd Helge Gangstad MEDL

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for helse og omsorg

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for helse og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.06.2014 Møtetid: 15:00-18:30 Sak nr: 008/14-012/14 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for helse og omsorg Følgjande medlemmar møtte Georg Kenneth Fedøy Jostein

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 16.05.2018 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet

SAKSFRAMLEGG. Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet /15 Formannskapet /15 Arbeidsmiljøutvalet SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Åge Erstad Remvik Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr: 15/685 15/18387 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Utval: Møtedato: Saksnr.: Administrasjonsutvalet 01.12.2015 002/15 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA.

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE, I MAUDLANDLIA. Arkivsak-dok. Sak 63-14 Saksbehandler: Rolf Åsbø Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 20.08.2014 Formannskapet 26.08.2014 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR 9 BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE MED PERSONALBASE,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00

GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 GLOPPEN KOMMUNE OPPVEKSTUTVALET TILLEGGSSAK Møtedato: 24.11.2016 Møtestad: Gloppen ungdomsskule Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 21. november 2016 Bernt Reed utvalsleiar Per Arne Strand Oppvekstsjef

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

SULA KOMMUNE Klagenemnda

SULA KOMMUNE Klagenemnda SULA KOMMUNE Klagenemnda INNKALLING MØTE NR. 1/16 Møtedato: 18.02.2016 Møtestad: Rådhuset, møterom 4.etg. Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 1-2014 Til behandling: Sak nr Sakstittel 1/14 Godkjenning av protokoll frå møtet

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP. Frits Inge Godø. Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunehuset Dato: 27.04.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet.

Behandling i plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen i sak nr. 116/09 vil bli utlagt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.11.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425905 Arkivsaksnr: 2008/4259-5 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret Skolegata 15 - Boliger for funksjonshemmede

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg

SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg SULA KOMMUNE Plan og byggenemnd for diverse bygg INNKALLING MØTE NR. 2/15 Møtedato: 04.03.2015 Møtestad: Sula Rådhus, møterom 4 etg Møtetid: Kl. 19:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget,

Detaljer

Fellesnemnda for Kinn kommune

Fellesnemnda for Kinn kommune Innkalling Utval: Fellesnemnda for Møtestad: Møtedato: 12.06.2018 Tid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 85 50 00 eller til post@vagsoy.kommune.no,

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt

Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.01.2016 3100/2016 Jostein Wengstad Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 02.02.2016 K104 Romsdal vgs. Orientering om prosjektet -Status

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /55 Kommunestyret /45 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2119 Løpenr.: 7728/2013 Arkivkode: 35/13 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 29.05.2013 13/55 Kommunestyret 13.06.2013 13/45 Sakshandsamar:

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Flora Rådhus, Rettsalen Møtetid: 12:00-15:30 Tilleggsinnkalling til Formannskapet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.

Nybygg Folloklinikken. Statusrapport august 2009. Sammendrag. Aker universitetssykehus HF. Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07. Nybygg Folloklinikken Statusrapport August 2009 Sammendrag Bilde tatt ved overtakelsesforretning 03.07.2009 Fil: 2009-118-02 Rapport byggesaker Folloklinikken.doc side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00

Selje kommune. Møtebok. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: Tid: Kl. 12:00-13:00 Møtebok Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunehuset, 3. etg. Dato: 13.10.2016 Tid: Kl. 12:00-13:00 Følgjande medlem møtte Håvar Fagerli Sissel Solheim Turid Hopland Åge Lundebrekke Marita Aarvik

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i

SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, i SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 25.06.2014 Møtetid: 15:00-17:10 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune 2940 Heggenes Nemnda for levekår Møteinnkalling Møtedato: 28.04.2006 Møtestad: Tingvang Møtetid: Kl. 10:00 Sakliste: Sak nr. Sakstittel 003/06 Referatsaker 004/06 Val av representant til Moabygde burettslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52.

MØTEPROTOKOLL. Erik Vangsnes leia møtet under sak 50 og 52. Vegard Fosså leia møte etter konstitueringa i sak 52. MØTEPROTOKOLL Ungdomsrådet Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 25.09.2017 Tid: kl.08:30-11:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart gjort tilgjengeleg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22.05.2017 SAK 37/17: BRANDENGEN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer