RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5-7 Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger Klokka Lunsjpause Klokka Hardangerrådsmøtet Klokka Møteslutt Klokka Hardanger i Bergen - Radisson SAS Bryggen Til sakshandsaming i Regionrådet: HR-sak 16/13 Meldingar HR-sak 17/13 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet HR-sak 18/13 Flimmer Film - Søknad om midlar til filmproduksjon HR-sak 19/13 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte HR-sak 20/13 Orienterings- og drøftingssaker: Energirådet underutval i LVK, Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Junimøtet i Hardangerrådet Mogelege andre saker melde til eller i møtet. Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf Varamedlemmene møter etter særskild innkalling. Kinsarvik Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar/s Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 17/13 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet Saksvedlegg: Notat frå Strategimøtet i Odda Saksutgreiing og Vurdering: Eg viser til møtereferat frå Strategimøtet i Odda. Hardangerrådet fekk ikkje tid å drøfta dette etter møtet. Opplegget med å sjå på Hardangerrådet sine strategiar og vedtekter vart ikkje teke tak i. Møtet konsentrerte seg meir om framtida for Hardanger. Det vart fokus på meir generelle viktige tema. Møtesekretæren hadde slik: KONKLUSJON: Hardanger må setja seg saman og drøfta: kva er hindringane/barrierane for å få til effektiv samhandling i Hardanger. Hardingtinget er eit naturleg organ for drøfting av dette i Hardanger. Ein nøkkel for å styrkja Hardangerrådet sin rolle som utviklingsaktør er å få hand om ein del av Fylkeskommunen sine konsesjonskraftmidlar frå Hardanger. Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Styreleiar tilrår å setja ned ei arbeidsgruppa på nokre personar til å ta vidare spørsmålet om eit utvida samarbeid i Hardanger og gjerne i dialog med Voss for ei framtid for Hardangerregionen.» Eg forstår det slik dette bør vera byrjinga på ei større drøfting om Hardanger. Dette er store tema, og eg ønskjer at de som Representantskap reflekterer omkring dette før me jobbar vidare. Som de er orienterte om så vil Hardangerkonferansen 2013 ta opp temaet om det er mogeleg å sjå «Hardanger som ein kommune» Styreleiar Toralv Mikkelsen tilrår å setja ned ei arbeidsgruppe for å drøfta fleire av dei aktuelle tema. Kven bør eventuelt ei slik gruppe vera samansett av? Ingen framlegg ti vedtak:

3 Hardangerrådet iks MØTENOTAT FRÅ STRATEGIMØTE I HARDANGERRÅDET IKS Dato: Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka Agenda: Kl Strategimøte i Hardangerrådet iks Dagleg leiar Rune Heradstveit i Nordhordland Utvikling iks fortel om selskapet. Dette vart avlyst grunna sjukdom. Leiv Vambheim orienterte kort om dette selskapet. Leiv Vambheim orienterer om Prosjektoppgåva Hardanger Utvikling Drøfting. Kl Løypemelding Hardanger 2014 ved prosjektleiar AK Teigland Kl Lunsj Kl Regionrådsmøte, Rådmannsforum og Ungdomsrådsmøte. Kl Årsmøte Hardangerrådet IKS Kl Møte slutt Til stades: Styret: Eidfjord kommune: Granvin herad: Jondal kommune: Kvam herad Odda kommune: Ullensvang herad: Ulvik herad: Administrasjonen: Styreleiar Toralv Mikkelsen, styrenestleiar Astrid Dale Vindal og styremedlem John Skogseth Ordførar Anved Johan Tveit, Rådmann Aud Opheim Lygre Ungdomsrådsleiar Karoline H. Stalheim, Ordførar Ingebjørg Winjum, Assisterande Rådmann Olav Seim og Ungdomsrådsleiar Aleksander Kalsaas, Ordførar Jon Larsgard, Rådmann Siv Helle Prestegard og Ungdomsrådsleiar Otto Galtung Ordførar Asbjørn Tolo, Rådmann Arild Steine og Ungdomsrådsleiar Magnus Torvik Ordførar John Opdal, Rådmann Ingrid Guddal og Ungdomsrådsleiar Emil Tomasgard, Varaordførar Gard Hjørnevik Risan, Assisterande Rådmann Sveinung Dukstad og Ungdomsrådsleiar Andreas Kråkevik, Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen, Rådmann Jon Oppedal og Ungdomsrådsleiar Sjur Gravning, Dagleg leiar Leiv Vambheim og Konsulent Trude Rinaldo Styreleiar Toralv Mikkelsen var møteleiar under strategimøtet. Leiv Vambheim orienterte kort om selskapet Nordhordland Utvikling IKS og gjekk gjennom prosjektoppgåva «Hardanger Utvikling AS»

4 Møteleiaren inviterte til drøfting om dei oppsette tema til drøfting frå styret: A. Er det noko i Selskapsavtalen som bør endrast? Føremål, målsetjing, eigarskap, organisering, formalitetar..? Avtalefesta Ungdomsråd? Fellesorgan Ordførar/Rådmenn? B. Er hovudgrunnlaget greitt? C. Er dei 3 hovudarbeidsområda med underpunkt riktige for framtida? Skal ein ha med eit nytt område som nemner prosjektadministrasjon? D. Er dei 5 strategiane for arbeidet i heile selskapet framleis slik dei sin skal styra etter, eller er noko uaktuelt og nytt skal inn? E. Organiseringa er under omlegging til sterkare integrering av offentlege lover og reglar. Dette betyr ekstra oppgåver og ressursar. Er det det grunnlag for auka kontingent? F. Er arbeidsrutinane for møtefrekvens, møtestruktur, saksprioriteringar, saksutgreiingar, arbeidsfokus til dei tilsette greie som dei er eller ser ein for seg nye rutinar? G. Hardanger Utvikling as bør vurderast oppretta. Her ser ein for seg ein prosess som fort vil ta eit års tid dersom ein set den i gang. I dette selskapet vil Hardangerrådet inngå som ei avdeling, prosjektportefølgjen vil vera utanfor Hardangerrådet og samling av dei fleste utviklingsressursar og oppgåver er ein hovudnøkkel. Skal ein setja i gang ein prosess med målsetjing å oppretta selskapet? Møtet tok ikkje opp desse spørsmåla men konsentrerte seg om open drøfting om Hardanger i framtida. Desse momenta vart teke fram i drøftinga, gruppert ved dagleg leiar: KOMMUNSTRUKTUR. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Hardangerrådet bør i Arbeidet med utviklinga av Hardanger setja fokus på kommunestrukturen i framtida. Hardanger bør ta tak i dette for å vera i forkant av arbeidet som i dag er signal frå sentrale politiske styresmakter. Leiv Vambheim orienterte om at dette vert eit tema på Hardangerkonferansen 2013, Ein god modell er å utvikla å eit godt felles bu- og arbeids- og serviceområde. Dette vil letta tilgangen ny arbeidskraft. Me må jobba fram ein Region Hardanger drøfta ein Hardangerkommune. Ei kommunesamanslåing av Hardanger er ikkje nært føreståande. Ei god løysing er å styrkja Hardangerrådet som utviklingsselskap. Er Hardangerrådet tilpassa dei oppgåvene som kommunane forventar skal løysast? Ei utfordring er at ein ideelt sett ser nytten av interkommunale ordningar, men lokalt vil ein lett sjå eigen kommune. Stikkord i vurderinga framover: Risiko og sårbarheitsanalyse i Hardangerkommunane vil fort slå ut i høve «multitaskarane», også i Hardangerrådet, Kommuneøkonomien er ein av barrierane for kommunesamarbeid, Kommunegrensene er eit område som må vurderast. Hardanger Ungdomsråd er klare til å vera med i drøftingane om framtida for Hardanger. SAMLA UTVIKLINGSRESSURSANE HARDANGER UTVIKLING AS: Mange aktørar arbeider for utvikling i Hardanger, men er desse koordinerte slik at det gjev best mest mogeleg effekt? Kommunane i Hardanger har fleire funksjonar i små stillingsbrøkar som ein med fordel kan samordnast interkommunalt. I eit styrka Hardanger Utvikling vil ein kunna ta inn fleire funksjonar som er felles for kommunane. Kanskje vil dette representera betre kontinuitet. Ei utfordring er kompetanse i regionen. Eit felles selskap kan vera tidsbesparande. Det viktigaste problemet i dagens organisering er at ting tak for lang tid. Ei ny organisering må ha større fullmakter enn dagens rundar i 7 kommunestyre. Kor mykje kan ein flytta av fullmakt/kompetanse inn i ein ny organisering.

5 Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er viktig å få fram i denne drøftinga at Hardangersamarbeidet har fått til mange god samarbeidstiltak og gode samarbeidsklima. Dette må vurderast som alternativ til kommunestrukturdebatten. Strategiane for eit nytt Hardangerrådsarbeid må forankrast i kommunestyra for å få fram meir effektivt samarbeid. Fylkeskommunen tenkjer Hardanger og Voss som ein region. Det vil vera nyttig å koma i samhandling med Voss kommune for regionutvikling i Hardanger. SAMFERDSEL Samferdsel er ein nøkkel. Skikkeleg Rv 13 Odda Bu og FV 7 Granvin Kvam vil knyta Hardanger saman til ein meir effektiv samarbeidsregion og betra grunnlaget for ein Hardangerkommune. NÆRING OG UTDANNING: Hardanger greier ikkje lokalt å skaffa nok medarbeidarar til næringslivet manglar ikkje arbeidsplassar. Korleis få fleire til å etablera seg i regionen både av verksemder og arbeidstakarar? Mindre Hardangerkommunar har trong for arbeidsplassar også. Ungdomsrådet peikar på at ein må få eit betre utdanningstilbod i Hardanger og så må det gjerast attraktivt å flytta tilbake for dei som må ut for å ta høgare utdanning. Oljenæringa er hovudkonkurrenten til tilgang på arbeidskraft i Hardanger. Både samferdsel og betre tilgang til storbyane er viktige for framtida i regionen? På energisida vil eit samla energirike Hardanger kunna vera ein reell aktør samanlikna med BKK. KONKLUSJON: Hardanger må setja eg saman og drøfta kva er hindringane/barrierane for å få til effektive samhandling i Hardanger. Hardingtinget er eit naturleg organ for drøfting av dette i Hardanger. Ein nøkkel for å styrkja Hardangerrådet sin rolle som utviklingsaktør er å få hand om ein del av Fylkeskommunen sine konsesjonskraftmidlar frå Hardanger. Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Styreleiar tilrår å setja ned ei arbeidsgruppa på nokre personar til å ta vidare spørsmålet om eit utvida samarbeid i Hardanger og gjerne i dialog med Voss for ei framtid for Hardangerregionen. REGIONRÅDET OG STYRET ARBEIDER VIDARE MED SPØRSMÅLA FRÅ STRATEGIMØTET. Leiv Vambheim Dagleg leiar/møtereferent

6 Flimmer Film Søknad om midlar til filmproduksjon Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 18/13 Flimmer Film - Søknad om midlar til filmproduksjon Saksvedlegg: Søknad frå Flimmer Film av Saksutgreiing og Vurdering: Hardangerrådet iks løyvde kr frå Kraftlinemidlane til forprosjektarbeidet med Dokumentarserien for TV «Ville Vestlendingar». No er konseptet kome vidare i samarbeid med TV 2 for å produsera ein serie på 10 episodar a 23 min med tittelen «Fjorden Cowboys». Dei reknar med sjåartal på pr episode. Konseptet er å følgja Joar og Lothepus og andre eksentriske personar i Hardanger med Hardanger som fjorden. Som alltid er finansiering ei utfordring. Av eit budsjett på 4,5 mill kr er TV 2 inne med 2,8 mill kr. Så er søknadsarbeidet i gang for å skaff resten frå ulike kjelder. Hardangerrådet iks er omsøkt kr for å medverka til at opptaka kan startast no i mai TV-seriar er eit medium som gjev svært gode marknadseffektar i dei regionane dei vert innspela. At Hardanger har eksentriske levemenneske eller «originalar» som det heitte før, vil visa regionen fram å ein annan måte enn slik me sjølve framstiller oss. Sjølvsagt kan ein vera skeptisk om cowboy-imaget er noko som vil skaffa fleire innbyggjarar eller turistar, men eg trur me får fram visa mangfaldet og det humørfylte Hardanger gjennom ein slik serie. Dessverre å er det alltid knapt med midlar og mange søkegode prosjekt i Hardangerrådet. Men med grunnlag i arbeidet med Filmvennleg Hardanger er det nok forventningar til at Hardanger medverkar både praktisk og finansielt. Det er kanskje ein gong Kraftlinemidlane me må ty til viss me skal bidra. Det er også framheva i søknaden at bidrag frå Hardanger vil legitimera serien som støtta frå regionen. Det er heilt på det reine at med innspelingar i Hardanger vil filmselskapet leggja att mykje av midlane i lokale verksemder. Så kanskje er dette ei sak for Regionalt Næringsfond? Då må me eventuelt forskottera eit vedtak og ein sum eller ta saka i RNH Eg går for en redusert sum og at me tek dette ei Kraftlinesak. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks løyver kr til Flimmer Film til produksjon av TV serien «Fjorden Cowboys», løyvde frå Kraftlinemidlane Hardangerrådet sin del.

7

8

9 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 19/13 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte Saksvedlegg: Søknad frå Slow Food Hardanger Program for seminaret Saksutgreiing og Vurdering: Pål Drønen som er leiar i Slow Food Hardanger søkjer Hardangerrådet om kr i støtte til eit nordisk Slow Food Seminar i Ulvik mai Programmet spenner vidt med fokus på kva skjer i dei nordiske landa. Slow Food Hardanger har hatt varierande aktivitet, frå rundt 25 medlemmer i den mest aktive perioden til liten aktivitet siste åra. Det er ofte slik med frivillige organisasjonar. Pål Drønen har heile tida vore ein bærar i arbeidet. For å rydda litt i omgrepa så er Slow Food produsentar og serveringstader sin arena for lokalmat og Citta Slow det offentlege sin arena for å skapa det gode liv. Hardanger SlowFjord er eit arbeid for å etablera eitt nettverk mellom desse og slik skapa grobotn for auka fokus på Hardanger sin kvalitetar nasjonalt og internasjonalt. Eg ser det svært positivt at Slow Food Hardanger igjen er aktive og no samlar dei nordiske Slow Food aktørane til seminar i Ulvik. Eg tilrår å støtta søknaden med kr frå Aktivitetsutgiftene. Framlegg ti vedtak: 1. Slow Food Hardanger ved Pål Drønen får kr i tilskot til Nordisk seminar i Ulvik mai Midlane vert løyvde frå Aktivtetsutgiftene til Hardangerrådet.

10 Hardangerrådet v/leiv Anders Vambheim SØKNAD OM STØNAD TIL NORDISK SLOW FOOD SEMINAR I ULVIK Hovudtema på seminaret er biologisk mangfald innan landbruket samt regionale drøftingar kring samarbeid med Hjeltnes vidaregåande skule. Seminaret er oppstarten på å utvikla eit breitt nordisk samarbeid der ein skal drøfta etablering av Hardanger som base for dette arbeidet. Det vil vera deltakarar på seminaret frå alle dei nordiske landa og frå det internasjonale hovudkontoret i Italia. Sjå program som er lagt ved søknaden. Budsjett Husleige 3000 Transport Overnatting Mat 8000 Infomateriell 3000 Diverse 3000 Sum Finansiering Slow Food Hardanger 5000 Dugnad medlemer Hardangerrådet Sum Vi søkjer med dette om stønad på kr til seminaret. Med von om positiv handsaming av søknaden. Helsing Pål Drønen Leiar Slow Food Hardanger

11 HARDANGER Organizer of Nordic seminar in Ulvik in Hardanger on the May Theme: Agricultural Biodiversity.Taste of Ark and Presidia product in the Nordic countries. Program: Friday. 07:00 PM: Visit and tour at the Hauge-center. Gert Andersson reading Hauge. 08:45 PM: Visit and taste at Ulvik Fruit and Cideri. Saturday. 09:30 AM: Departure with bus from Ulvik to Hallanger/Messekleiv. 10:00 AM: Opening. Pål Drønen 10:15 AM: Ove Fosså The work with Norwegian Presidia and Ark 11:00 AM: Katrine Klinken, Denmark. How to collaborate across borders. 11:45 AM: Gert Andersson. Sweden Celler matured goat cheese. What does it mean to be a manufacturer of a presidia product. 12:30-1:30 PM LUNCH.

12 01:30 PM Dominique Plédel Jónsson Iceland. What is happening at Iceland 02:15 PM: Post from Finland. Bitte Westerlund. Founding in a Nordic perspective. 03:00 PM: Coffebreak. 03:15 PM: Terje Inderhaug. Norway Stockfish - our eldest commodity. 03:45 PM: Sigurd Folland Clipp Fish Presidia. 04:15 PM: Summary. 04:30 PM: Departure with bus to Ulvik. 07:00 PM: DINNER. Sunday. Syse Farm 10:00 AM: Headquater in Bra What is happening at the international level. 10:45 AM: Svein Helge Pedersen The work with Slow Fjord. 11:30 AM: Bodil Cornell Sweden Eldrimner. Director of the national center for handcrafted food. Kl 00:15 PM: Espen Eide Slow Food Hardanger. Old fruit varieties in the Taste of Ark. A genetic diversity. 00:45 PM: Lunch. 01:30 PM: Summary. Shutdown.

13 The conferance is arranged in collaboration with: PRACTICAL INFO ABOUT THE SEMINAR We can host 25 gests for free including transport from Flesland airport Bergen and railway station at Voss. Before the seminar starts on Friday there will be a meeting at PM between the organizers and representatives from Slow Food International. There will also be a meeting with principal of Hjeltnes agricultural school. In this meeting there will be discusions about further cooperation with slow food, and look on the possibilities of a broadened gastronomic education on Hjeltnes agricultural school. More details will be send out when the program in details will be ready.

14 Orienterings og drøftingssaker: Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 20/13 Orienterings- og drøftingssaker: Energirådet underutval i LVK, Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Møte med Statnett Junimøtet i Hardangerrådet Saksvedlegg: Notat om Energirådet i LVK Brev frå Bjørn Inge Follevaag Saksutgreiing og Vurdering: Energirådet underutval i LVK, Viser til orientering frå Ordførar Anved Johan Tveit om dette. Kjell Helvik i Kvam er oppnemnt til å jobba med dette her vest og han har sendt ei orientering. Han skriv: «Sender over litt info om Energiutvalet. Dersom Hardanger ynskjer ein representant i styret for Energirådet, bør det koordinerast fram til Konsesjonskraftsseminaret. Eg vil nett gjera merksam på at representanten bør vera rådmann eller sitja i rådmannens leiargruppe, og eg reknar meg difor ikkje som aktuell.» Slik eg forstår det så er det mogeleg å få inn ein representant frå Hardanger i dette utvalet, Usikker på kven som skal vurdera dette Hardangerrådet eller Rådmannsforum? Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Det er kome invitasjon frå galleri NOoSPHERE i New York ved Sol Kjøk og Bjørn Inge Follevaag til Hardangerrådet å delta i eit pilotprosjekt om Hardangerkunstnarar i New York. Dei ber om kr året i 2 år. Eg har sendt dette til vurdering i Hardingpuls og Hardanger Kulturråd. Denne orienteringa er for at Hardangerrådet skal drøfta spørsmålet. Mi vurdering er at det nok er eit for stort beløp for Hardanger å vera med på. Møte med Statnett Statnett skriv i epost slik: «Nå har Statnett startet opp siste byggesesong for Sima- Samnangerledningen, og i den forbindelse lurte vi på om det kunne være av interesse for Hardangerrådet å ha et møte med Statnett.» Me har før hatt møte med Statnett for å bli informert og gje tilbakemelding om Kraftlinebyginga i Hardanger. Skal Hardangerrådet ta imot invitasjonen og når kan det høva? Det går normalt eit par timar. Junimøtet i Hardangerrådet Neste møte i Hardangerrådet er i planen fastsett til 20.juni i Ullensvang. Då ber også Hardanger og Voss Museum om å ha tid til eit møte i rådet: «Hardanger og Voss museum har et råd der ma. Ordførarane i Hardanger og Voss sit. Me har normalt hatt eit møte i året, men no ynskjer rådet å ha to møter. Eg lurer på om det er mogleg og kombinera det med eit møte i Hardangerrådet. På denne måten er det lettare å samla ordførarane!» Ho ønskjer møte på Agatunet. Eg ser for meg at Hardangerrådet har møte føremiddag og HMV har møte etter lunsj. Eg har eit oppdrag for Fjordvegen i Balestrand kommunestyre den kvelden og må dra frå Utne Ofte i samband med sommarmøtet så har ordførarane hatt eit sosialt samvær kvelden før og viss det kan arrangerast så kan me byrja drøftingar slik at det vert plass til møte i HMV. Erfaringsmessig så kjem det nok inn spørsmål om å få presentera tema for Hardangerrådet, men eg har ikkje kontroll på slik enno. Lisbeth Iversen skriv på ei studentoppgåve om «Allmenningen Hardangerrådet» og har signalisert at ho ønskjer å fortelja om denne, men dette er ikkje avklara. Framlegg til vedtak:

15 Energirådet - underutval i LVK Samandrag: I 2012 vedtok LVK å oppretta Enerigrådet, som eit underutval under LVK. Føremålet er å involvera kommuneadministrasjonen i sterkare grad i LVK sitt arbeid for å sikra rettane og inntektene til vertskommunane. Det er sett ned eit eige arbeidsutval (Energiutvalet) på 5 personar. Interrimstyre har følgjande medlemer: Olav Bjørn Bakken, Tokke, Østafjellske Tallak Hoslemo, Bykle, Sønnafjellske Kjell Helvik, Kvam, Vestafjellske Gunnbjørn Berggård, Tydal, Midt-Norge (leder) Håkon Økland, Hemnes, Nordafjellske Det er lag opp til at det på Konsesjonskraftsseminaret i Oslo 29. mai vert valt eit permanent styre. Det er viktig å velja representantar som har interesse og kunnskap om fagfeltet, og som enten er rådmann eller medlem av rådmannens leiargruppe.

16 Aktivitetar fram til dags dato: 1.Invitasjon til etablering av Energirådet 2. Innkalling til etablering av Energirådet 18. oktober 2012.

17 3. Etablering av Energirådet 18. oktober 2012 Referat fra oppstartsmøte LVK Energiråd, Oslo 18. oktober Hva skal Energirådet gjøre, og hvem er Energirådets medlemmer - Først og fremst et organ for rådmenn og administrasjonssjefer i kommunene, men også økonomisjef og annen administrativ ledelse kan møte - Forslag: - To møter i året; vår (mai) og høst (1-2 uker etter statsbudsjettet) - LVKs strategimøte fastsetter tidsplan for Energirådets møter - Grensesnitt mellom Landsstyret og Energirådet: - Landsstyret et politisk organ og Energirådet et faglig organ - Det bør vurderes å etablere et arbeidsutvalg for Energirådet 4. Møte i interrimstyret 8. februar Referat fra møte i interimsstyre for LVKs Energiutvalg Oslo 8. februar Landsstyret (LVK) er opptatt av å heve kunnskapen om LVK-sakene hos de administrativt ansatte i kommunene. Å heve kompetansen i administrasjonen er viktig for å sikre grunnlaget for videre opplæring av politikerne. Slik opplæring må stå sentralt i energiutvalgets arbeid.

18 Hardangerrådet v/leiv Vambheim Her Øystese 1 mars 2013 SØKNAD OM STØTTE TIL PILOTPROSJEKT: KUNSTNERSTYRT VISNINGSSTED FOR NORSK KUNST I NEW YORK 2 ÅRIG PRØVEPROSJEKT STORT KR PR ÅR. Formål: 1. Vise kunstnere fra Hardangerregionen ved det kunstnerstyrte NOoSPHERE Gallery på Manhattan 2. Formidle kontakt mellom kunstnerne og lokale gallerier/kuratorer på den amerikanske kunstscenen Den 4. februar 2011 åpnet Sol Kjøk visningsstedet NOoSPHERE (tidligere kalt.no) i Lower East Side-området på Manhattan for å vise prosjektet The NORTH STARS Series, en utstillingsserie i med 32 aktuelle norske kunstnere. Dette initiativet fikk fabelaktig oppslutning både blant utstillere, publikum og presse, og Sol innså at det er et enormt behov for et utstillingsvindu for norsk kunst i hovedstaden for den internasjonale kunstverdenen. Det hun impulsivt startet som et midlertidig tiltak, ble gjort om til en permanent plattform for norske kunstnerkolleger på denne viktige scenen. Visningsstedet, som nå har vært i virksomhet i snart to år, holdes i gang med en en stor stab frivillige ulønnede medarbeidere, finansiering med private midler, innlånt utstyr, kollegialt samarbeid utstillerne imellom og fra tid til annen prosjektbaserte støttetilskudd fra norske og utenlandske organisasjoner. Slike uforutsigbare arbeidsforhold er imidlertid ikke bærekraftige på sikt, og vi ønsker derfor å få på plass en ny, solid driftsmodell hvor norske samarbeidspartnere og kulturorganer inngår som faste medarbeidere. Hovedtanken er at de norske miljøene skal komme inn som utstillingsprodusenter, og derigjennom også bidra til å kvalitetssikre galleriets profil. NOoSPHERE, som i løpet av drøyt halvannet års drift har produsert 17 utstillinger med norske kunstnere, er blitt et etablert visningssted i sentrum for internasjonal oppmerksomhet (bl.a. nylig anmeldelse i New York Times). På privat initiativ og utelukkende ideelt grunnlag har vi utviklet en dynamisk, tverrfaglig scene som oppfattes som en offisiell plattform for norsk kunst i NYC. Samtidig er vi en integrert del av den lokale kunstscenen, og

19 ved å trekke inn utvalgte New York-baserte utøvere både som medutstillere og til akkompagnerende arrangementer som performance, musikk, danseforestillinger, filmframvisninger o.l., sikrer vi at de norske kunstnerne inngår i en tverrnasjonal setting som har interesse for kunstmiljøet i byen og det generelle amerikanske publikum. Slik har NOoSPHERE allerede i lang tid fungert som døråpner for norske samtidskunstnere på den internasjonale kunstscenen. Utover å gi det amerikanske publikum tilgang til produksjoner av høy kvalitet som avspeiler mangfoldet i den norske samtidskunstscenen, er vårt hovedformål å fungere som en plattform for internasjonal nettverks-bygging for norske kunstnere. Som ikke-kommersielt galleri er salg underordnet; det vi ønsker, er å bidra til at dyktige norske kunstnere blir synlige for de beste og viktigste kreftene innen New Yorks kunstmiljø, som igjen har verdensomspennende forgreininger. Takket være vår gunstige beliggenhet i området som for tiden ansees som New Yorks mest dynamiske galleridistrikt og Sol Kjøks kontakter i miljøet etter å ha vært aktiv i byen i 16 år, kan vi vise til konkrete resultater hvor utstillere på NOoSPHERE har blitt plukket opp av veletablerte gallerier i Chelsea, har fått tilbud om videre samarbeid med internasjonale kuratorer, innpass i viktige kunstfestivaler, omtale i anerkjente publikasjoner som New York Times og Village Voice og inngått avtaler om koproduksjoner med internasjonale kolleger. Vår virksomhet på Lower East Side blir lagt merke til av viktige aktører, noe som blant annet har resultert i at NOoSPHERE nylig ble invitert av en internasjonal kuratorjury til å presenteres som et «up-and-coming gallery» på den anerkjente SCOPE-kunstmessa som fant sted under Art Basel Miami Beach i desember NOoSPHERE og Hardanger Galleriet har høy bevissthet på det som foregår på kunstfronten på Vestlandet. Vi har allerede hatt gleden av å presentere en lang rekke kunstnere fra regionen ved galleriet, og har planlagte visninger for flere; bl.a. arbeides det med tanke på en visning av hardangerkunstneren Lars Korff Lofthus. Hardangerregionen har vist seg å bli et sentralt kulturelt sentrum på vestlandet, blant annet gjennom strategiske satsinger innenfor kultursektoren. I tillegg har regionen et spennende og betydningsfullt kunstmuseum i Øystese, KABUSO, Bergslienmuseet i Eidfjord med sine nydelige visningsrom og Kulturhuset på Voss. Det finnes med andre ord lokale arenaer som satser på samtidskunstfeltet og som kan være gode samarbeidspartnere for NOoSPHERE. Vi har allerede en gjestekunstnerordningen, Artist in Residence i Brooklyn, som forvaltes av USF Verftet i Bergen. Vi er også kjent med at Hardangerrådet har en leilighet i Berlin som benyttes av kunstnere og kulturarbeidere fra regionen. Vi syns det ville være på sin plass at regionen også har tilgang til et non-profit visningssted på Manhattan, og kan tilby et samarbeid med NOoSPHERE for visninger og/eller presentasjoner. Slik vi ser det ville det vært spennende om en kunne knytte et opphold i New York til konkrete presentasjoner. Som vi har dokumentert er vårt nettverk blant gallerier og kuratorer stort, og vi har svært gode besøkstall og erfaringer å vise til.

20 Vi ser for oss et samarbeid på billedkunstfeltet, men også i forhold til arrangementer med fokus på musikk, litteratur eller andre kulturuttrykk. Hardanger representerer for oss en del kjerneverdier innenfor tradisjonsbasert kultur, men har også vist seg å kunne tiltrekke seg samtidskunstnere fra Norge og internasjonalt gjennom sin satsing på kunstfeltet. Vi gratulerer derfor også med etableringen av en Kunstskole! Vi ber Hardangerrådet vurdere om det er mulig å gå inn med en økonomisk støtte stor kr pr år gjennom to år. Som motytelse vil NOoSPHERE presentere et knippe kunstnere med tilknytning til Hardanger gjennom samme periode. Grunnen til at vi bare ber om en toårig støtte er at vi i etterkant ønsker å evaluere effekten av tiltaket sammen med dere for å se på videre utviklingsmuligheter. Vedlegg: Forslag til avtale Hardangerrådet/NOoSPHERE CV, Bjørn Inge Follevaag og Sol Kjøk Galleripresentasjon Erfaringer Med vennlig hilsen Sol Kjøk Gallerist Bjørn Inge Follevaag Internasjonal representant

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer