RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE"

Transkript

1 Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag Klokka Stad: Litteraturhuset Bergen, Østre Skostredet 5-7 Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent gjeld som møteinnkalling. Agenda: Klokka Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger Klokka Lunsjpause Klokka Hardangerrådsmøtet Klokka Møteslutt Klokka Hardanger i Bergen - Radisson SAS Bryggen Til sakshandsaming i Regionrådet: HR-sak 16/13 Meldingar HR-sak 17/13 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet HR-sak 18/13 Flimmer Film - Søknad om midlar til filmproduksjon HR-sak 19/13 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte HR-sak 20/13 Orienterings- og drøftingssaker: Energirådet underutval i LVK, Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Junimøtet i Hardangerrådet Mogelege andre saker melde til eller i møtet. Forfall må meldast Hardangerrådet v/trude Rinaldo tlf Varamedlemmene møter etter særskild innkalling. Kinsarvik Ingebjørg Winjum/s Rådsordførar/s Leiv Vambheim Dagleg leiar

2 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 17/13 Oppfølging Strategimøte i Hardangerrådet Saksvedlegg: Notat frå Strategimøtet i Odda Saksutgreiing og Vurdering: Eg viser til møtereferat frå Strategimøtet i Odda. Hardangerrådet fekk ikkje tid å drøfta dette etter møtet. Opplegget med å sjå på Hardangerrådet sine strategiar og vedtekter vart ikkje teke tak i. Møtet konsentrerte seg meir om framtida for Hardanger. Det vart fokus på meir generelle viktige tema. Møtesekretæren hadde slik: KONKLUSJON: Hardanger må setja seg saman og drøfta: kva er hindringane/barrierane for å få til effektiv samhandling i Hardanger. Hardingtinget er eit naturleg organ for drøfting av dette i Hardanger. Ein nøkkel for å styrkja Hardangerrådet sin rolle som utviklingsaktør er å få hand om ein del av Fylkeskommunen sine konsesjonskraftmidlar frå Hardanger. Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Styreleiar tilrår å setja ned ei arbeidsgruppa på nokre personar til å ta vidare spørsmålet om eit utvida samarbeid i Hardanger og gjerne i dialog med Voss for ei framtid for Hardangerregionen.» Eg forstår det slik dette bør vera byrjinga på ei større drøfting om Hardanger. Dette er store tema, og eg ønskjer at de som Representantskap reflekterer omkring dette før me jobbar vidare. Som de er orienterte om så vil Hardangerkonferansen 2013 ta opp temaet om det er mogeleg å sjå «Hardanger som ein kommune» Styreleiar Toralv Mikkelsen tilrår å setja ned ei arbeidsgruppe for å drøfta fleire av dei aktuelle tema. Kven bør eventuelt ei slik gruppe vera samansett av? Ingen framlegg ti vedtak:

3 Hardangerrådet iks MØTENOTAT FRÅ STRATEGIMØTE I HARDANGERRÅDET IKS Dato: Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka Agenda: Kl Strategimøte i Hardangerrådet iks Dagleg leiar Rune Heradstveit i Nordhordland Utvikling iks fortel om selskapet. Dette vart avlyst grunna sjukdom. Leiv Vambheim orienterte kort om dette selskapet. Leiv Vambheim orienterer om Prosjektoppgåva Hardanger Utvikling Drøfting. Kl Løypemelding Hardanger 2014 ved prosjektleiar AK Teigland Kl Lunsj Kl Regionrådsmøte, Rådmannsforum og Ungdomsrådsmøte. Kl Årsmøte Hardangerrådet IKS Kl Møte slutt Til stades: Styret: Eidfjord kommune: Granvin herad: Jondal kommune: Kvam herad Odda kommune: Ullensvang herad: Ulvik herad: Administrasjonen: Styreleiar Toralv Mikkelsen, styrenestleiar Astrid Dale Vindal og styremedlem John Skogseth Ordførar Anved Johan Tveit, Rådmann Aud Opheim Lygre Ungdomsrådsleiar Karoline H. Stalheim, Ordførar Ingebjørg Winjum, Assisterande Rådmann Olav Seim og Ungdomsrådsleiar Aleksander Kalsaas, Ordførar Jon Larsgard, Rådmann Siv Helle Prestegard og Ungdomsrådsleiar Otto Galtung Ordførar Asbjørn Tolo, Rådmann Arild Steine og Ungdomsrådsleiar Magnus Torvik Ordførar John Opdal, Rådmann Ingrid Guddal og Ungdomsrådsleiar Emil Tomasgard, Varaordførar Gard Hjørnevik Risan, Assisterande Rådmann Sveinung Dukstad og Ungdomsrådsleiar Andreas Kråkevik, Ordførar Hans Petter Thorbjørnsen, Rådmann Jon Oppedal og Ungdomsrådsleiar Sjur Gravning, Dagleg leiar Leiv Vambheim og Konsulent Trude Rinaldo Styreleiar Toralv Mikkelsen var møteleiar under strategimøtet. Leiv Vambheim orienterte kort om selskapet Nordhordland Utvikling IKS og gjekk gjennom prosjektoppgåva «Hardanger Utvikling AS»

4 Møteleiaren inviterte til drøfting om dei oppsette tema til drøfting frå styret: A. Er det noko i Selskapsavtalen som bør endrast? Føremål, målsetjing, eigarskap, organisering, formalitetar..? Avtalefesta Ungdomsråd? Fellesorgan Ordførar/Rådmenn? B. Er hovudgrunnlaget greitt? C. Er dei 3 hovudarbeidsområda med underpunkt riktige for framtida? Skal ein ha med eit nytt område som nemner prosjektadministrasjon? D. Er dei 5 strategiane for arbeidet i heile selskapet framleis slik dei sin skal styra etter, eller er noko uaktuelt og nytt skal inn? E. Organiseringa er under omlegging til sterkare integrering av offentlege lover og reglar. Dette betyr ekstra oppgåver og ressursar. Er det det grunnlag for auka kontingent? F. Er arbeidsrutinane for møtefrekvens, møtestruktur, saksprioriteringar, saksutgreiingar, arbeidsfokus til dei tilsette greie som dei er eller ser ein for seg nye rutinar? G. Hardanger Utvikling as bør vurderast oppretta. Her ser ein for seg ein prosess som fort vil ta eit års tid dersom ein set den i gang. I dette selskapet vil Hardangerrådet inngå som ei avdeling, prosjektportefølgjen vil vera utanfor Hardangerrådet og samling av dei fleste utviklingsressursar og oppgåver er ein hovudnøkkel. Skal ein setja i gang ein prosess med målsetjing å oppretta selskapet? Møtet tok ikkje opp desse spørsmåla men konsentrerte seg om open drøfting om Hardanger i framtida. Desse momenta vart teke fram i drøftinga, gruppert ved dagleg leiar: KOMMUNSTRUKTUR. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Hardangerrådet bør i Arbeidet med utviklinga av Hardanger setja fokus på kommunestrukturen i framtida. Hardanger bør ta tak i dette for å vera i forkant av arbeidet som i dag er signal frå sentrale politiske styresmakter. Leiv Vambheim orienterte om at dette vert eit tema på Hardangerkonferansen 2013, Ein god modell er å utvikla å eit godt felles bu- og arbeids- og serviceområde. Dette vil letta tilgangen ny arbeidskraft. Me må jobba fram ein Region Hardanger drøfta ein Hardangerkommune. Ei kommunesamanslåing av Hardanger er ikkje nært føreståande. Ei god løysing er å styrkja Hardangerrådet som utviklingsselskap. Er Hardangerrådet tilpassa dei oppgåvene som kommunane forventar skal løysast? Ei utfordring er at ein ideelt sett ser nytten av interkommunale ordningar, men lokalt vil ein lett sjå eigen kommune. Stikkord i vurderinga framover: Risiko og sårbarheitsanalyse i Hardangerkommunane vil fort slå ut i høve «multitaskarane», også i Hardangerrådet, Kommuneøkonomien er ein av barrierane for kommunesamarbeid, Kommunegrensene er eit område som må vurderast. Hardanger Ungdomsråd er klare til å vera med i drøftingane om framtida for Hardanger. SAMLA UTVIKLINGSRESSURSANE HARDANGER UTVIKLING AS: Mange aktørar arbeider for utvikling i Hardanger, men er desse koordinerte slik at det gjev best mest mogeleg effekt? Kommunane i Hardanger har fleire funksjonar i små stillingsbrøkar som ein med fordel kan samordnast interkommunalt. I eit styrka Hardanger Utvikling vil ein kunna ta inn fleire funksjonar som er felles for kommunane. Kanskje vil dette representera betre kontinuitet. Ei utfordring er kompetanse i regionen. Eit felles selskap kan vera tidsbesparande. Det viktigaste problemet i dagens organisering er at ting tak for lang tid. Ei ny organisering må ha større fullmakter enn dagens rundar i 7 kommunestyre. Kor mykje kan ein flytta av fullmakt/kompetanse inn i ein ny organisering.

5 Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er viktig å få fram i denne drøftinga at Hardangersamarbeidet har fått til mange god samarbeidstiltak og gode samarbeidsklima. Dette må vurderast som alternativ til kommunestrukturdebatten. Strategiane for eit nytt Hardangerrådsarbeid må forankrast i kommunestyra for å få fram meir effektivt samarbeid. Fylkeskommunen tenkjer Hardanger og Voss som ein region. Det vil vera nyttig å koma i samhandling med Voss kommune for regionutvikling i Hardanger. SAMFERDSEL Samferdsel er ein nøkkel. Skikkeleg Rv 13 Odda Bu og FV 7 Granvin Kvam vil knyta Hardanger saman til ein meir effektiv samarbeidsregion og betra grunnlaget for ein Hardangerkommune. NÆRING OG UTDANNING: Hardanger greier ikkje lokalt å skaffa nok medarbeidarar til næringslivet manglar ikkje arbeidsplassar. Korleis få fleire til å etablera seg i regionen både av verksemder og arbeidstakarar? Mindre Hardangerkommunar har trong for arbeidsplassar også. Ungdomsrådet peikar på at ein må få eit betre utdanningstilbod i Hardanger og så må det gjerast attraktivt å flytta tilbake for dei som må ut for å ta høgare utdanning. Oljenæringa er hovudkonkurrenten til tilgang på arbeidskraft i Hardanger. Både samferdsel og betre tilgang til storbyane er viktige for framtida i regionen? På energisida vil eit samla energirike Hardanger kunna vera ein reell aktør samanlikna med BKK. KONKLUSJON: Hardanger må setja eg saman og drøfta kva er hindringane/barrierane for å få til effektive samhandling i Hardanger. Hardingtinget er eit naturleg organ for drøfting av dette i Hardanger. Ein nøkkel for å styrkja Hardangerrådet sin rolle som utviklingsaktør er å få hand om ein del av Fylkeskommunen sine konsesjonskraftmidlar frå Hardanger. Hardanger Utvikling bør ein sjå nærmare på for å få gode effektive kommunetenester i Hardanger. Det er sikkert at det kjem diskusjon om kommune- og fylkesgrensen. Hardanger bør i arbeidet framover ha i bakhovudet at dette kjem. Styreleiar tilrår å setja ned ei arbeidsgruppa på nokre personar til å ta vidare spørsmålet om eit utvida samarbeid i Hardanger og gjerne i dialog med Voss for ei framtid for Hardangerregionen. REGIONRÅDET OG STYRET ARBEIDER VIDARE MED SPØRSMÅLA FRÅ STRATEGIMØTET. Leiv Vambheim Dagleg leiar/møtereferent

6 Flimmer Film Søknad om midlar til filmproduksjon Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 18/13 Flimmer Film - Søknad om midlar til filmproduksjon Saksvedlegg: Søknad frå Flimmer Film av Saksutgreiing og Vurdering: Hardangerrådet iks løyvde kr frå Kraftlinemidlane til forprosjektarbeidet med Dokumentarserien for TV «Ville Vestlendingar». No er konseptet kome vidare i samarbeid med TV 2 for å produsera ein serie på 10 episodar a 23 min med tittelen «Fjorden Cowboys». Dei reknar med sjåartal på pr episode. Konseptet er å følgja Joar og Lothepus og andre eksentriske personar i Hardanger med Hardanger som fjorden. Som alltid er finansiering ei utfordring. Av eit budsjett på 4,5 mill kr er TV 2 inne med 2,8 mill kr. Så er søknadsarbeidet i gang for å skaff resten frå ulike kjelder. Hardangerrådet iks er omsøkt kr for å medverka til at opptaka kan startast no i mai TV-seriar er eit medium som gjev svært gode marknadseffektar i dei regionane dei vert innspela. At Hardanger har eksentriske levemenneske eller «originalar» som det heitte før, vil visa regionen fram å ein annan måte enn slik me sjølve framstiller oss. Sjølvsagt kan ein vera skeptisk om cowboy-imaget er noko som vil skaffa fleire innbyggjarar eller turistar, men eg trur me får fram visa mangfaldet og det humørfylte Hardanger gjennom ein slik serie. Dessverre å er det alltid knapt med midlar og mange søkegode prosjekt i Hardangerrådet. Men med grunnlag i arbeidet med Filmvennleg Hardanger er det nok forventningar til at Hardanger medverkar både praktisk og finansielt. Det er kanskje ein gong Kraftlinemidlane me må ty til viss me skal bidra. Det er også framheva i søknaden at bidrag frå Hardanger vil legitimera serien som støtta frå regionen. Det er heilt på det reine at med innspelingar i Hardanger vil filmselskapet leggja att mykje av midlane i lokale verksemder. Så kanskje er dette ei sak for Regionalt Næringsfond? Då må me eventuelt forskottera eit vedtak og ein sum eller ta saka i RNH Eg går for en redusert sum og at me tek dette ei Kraftlinesak. Framlegg til vedtak: Hardangerrådet iks løyver kr til Flimmer Film til produksjon av TV serien «Fjorden Cowboys», løyvde frå Kraftlinemidlane Hardangerrådet sin del.

7

8

9 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 19/13 Nordisk Slow Food seminar Søknad om støtte Saksvedlegg: Søknad frå Slow Food Hardanger Program for seminaret Saksutgreiing og Vurdering: Pål Drønen som er leiar i Slow Food Hardanger søkjer Hardangerrådet om kr i støtte til eit nordisk Slow Food Seminar i Ulvik mai Programmet spenner vidt med fokus på kva skjer i dei nordiske landa. Slow Food Hardanger har hatt varierande aktivitet, frå rundt 25 medlemmer i den mest aktive perioden til liten aktivitet siste åra. Det er ofte slik med frivillige organisasjonar. Pål Drønen har heile tida vore ein bærar i arbeidet. For å rydda litt i omgrepa så er Slow Food produsentar og serveringstader sin arena for lokalmat og Citta Slow det offentlege sin arena for å skapa det gode liv. Hardanger SlowFjord er eit arbeid for å etablera eitt nettverk mellom desse og slik skapa grobotn for auka fokus på Hardanger sin kvalitetar nasjonalt og internasjonalt. Eg ser det svært positivt at Slow Food Hardanger igjen er aktive og no samlar dei nordiske Slow Food aktørane til seminar i Ulvik. Eg tilrår å støtta søknaden med kr frå Aktivitetsutgiftene. Framlegg ti vedtak: 1. Slow Food Hardanger ved Pål Drønen får kr i tilskot til Nordisk seminar i Ulvik mai Midlane vert løyvde frå Aktivtetsutgiftene til Hardangerrådet.

10 Hardangerrådet v/leiv Anders Vambheim SØKNAD OM STØNAD TIL NORDISK SLOW FOOD SEMINAR I ULVIK Hovudtema på seminaret er biologisk mangfald innan landbruket samt regionale drøftingar kring samarbeid med Hjeltnes vidaregåande skule. Seminaret er oppstarten på å utvikla eit breitt nordisk samarbeid der ein skal drøfta etablering av Hardanger som base for dette arbeidet. Det vil vera deltakarar på seminaret frå alle dei nordiske landa og frå det internasjonale hovudkontoret i Italia. Sjå program som er lagt ved søknaden. Budsjett Husleige 3000 Transport Overnatting Mat 8000 Infomateriell 3000 Diverse 3000 Sum Finansiering Slow Food Hardanger 5000 Dugnad medlemer Hardangerrådet Sum Vi søkjer med dette om stønad på kr til seminaret. Med von om positiv handsaming av søknaden. Helsing Pål Drønen Leiar Slow Food Hardanger

11 HARDANGER Organizer of Nordic seminar in Ulvik in Hardanger on the May Theme: Agricultural Biodiversity.Taste of Ark and Presidia product in the Nordic countries. Program: Friday. 07:00 PM: Visit and tour at the Hauge-center. Gert Andersson reading Hauge. 08:45 PM: Visit and taste at Ulvik Fruit and Cideri. Saturday. 09:30 AM: Departure with bus from Ulvik to Hallanger/Messekleiv. 10:00 AM: Opening. Pål Drønen 10:15 AM: Ove Fosså The work with Norwegian Presidia and Ark 11:00 AM: Katrine Klinken, Denmark. How to collaborate across borders. 11:45 AM: Gert Andersson. Sweden Celler matured goat cheese. What does it mean to be a manufacturer of a presidia product. 12:30-1:30 PM LUNCH.

12 01:30 PM Dominique Plédel Jónsson Iceland. What is happening at Iceland 02:15 PM: Post from Finland. Bitte Westerlund. Founding in a Nordic perspective. 03:00 PM: Coffebreak. 03:15 PM: Terje Inderhaug. Norway Stockfish - our eldest commodity. 03:45 PM: Sigurd Folland Clipp Fish Presidia. 04:15 PM: Summary. 04:30 PM: Departure with bus to Ulvik. 07:00 PM: DINNER. Sunday. Syse Farm 10:00 AM: Headquater in Bra What is happening at the international level. 10:45 AM: Svein Helge Pedersen The work with Slow Fjord. 11:30 AM: Bodil Cornell Sweden Eldrimner. Director of the national center for handcrafted food. Kl 00:15 PM: Espen Eide Slow Food Hardanger. Old fruit varieties in the Taste of Ark. A genetic diversity. 00:45 PM: Lunch. 01:30 PM: Summary. Shutdown.

13 The conferance is arranged in collaboration with: PRACTICAL INFO ABOUT THE SEMINAR We can host 25 gests for free including transport from Flesland airport Bergen and railway station at Voss. Before the seminar starts on Friday there will be a meeting at PM between the organizers and representatives from Slow Food International. There will also be a meeting with principal of Hjeltnes agricultural school. In this meeting there will be discusions about further cooperation with slow food, and look on the possibilities of a broadened gastronomic education on Hjeltnes agricultural school. More details will be send out when the program in details will be ready.

14 Orienterings og drøftingssaker: Møtedato Saksansvarleg Leiv Vambheim HR-sak 20/13 Orienterings- og drøftingssaker: Energirådet underutval i LVK, Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Møte med Statnett Junimøtet i Hardangerrådet Saksvedlegg: Notat om Energirådet i LVK Brev frå Bjørn Inge Follevaag Saksutgreiing og Vurdering: Energirådet underutval i LVK, Viser til orientering frå Ordførar Anved Johan Tveit om dette. Kjell Helvik i Kvam er oppnemnt til å jobba med dette her vest og han har sendt ei orientering. Han skriv: «Sender over litt info om Energiutvalet. Dersom Hardanger ynskjer ein representant i styret for Energirådet, bør det koordinerast fram til Konsesjonskraftsseminaret. Eg vil nett gjera merksam på at representanten bør vera rådmann eller sitja i rådmannens leiargruppe, og eg reknar meg difor ikkje som aktuell.» Slik eg forstår det så er det mogeleg å få inn ein representant frå Hardanger i dette utvalet, Usikker på kven som skal vurdera dette Hardangerrådet eller Rådmannsforum? Pilotprosjekt ved NOoSPHERE Gallery på Manhatten New York Det er kome invitasjon frå galleri NOoSPHERE i New York ved Sol Kjøk og Bjørn Inge Follevaag til Hardangerrådet å delta i eit pilotprosjekt om Hardangerkunstnarar i New York. Dei ber om kr året i 2 år. Eg har sendt dette til vurdering i Hardingpuls og Hardanger Kulturråd. Denne orienteringa er for at Hardangerrådet skal drøfta spørsmålet. Mi vurdering er at det nok er eit for stort beløp for Hardanger å vera med på. Møte med Statnett Statnett skriv i epost slik: «Nå har Statnett startet opp siste byggesesong for Sima- Samnangerledningen, og i den forbindelse lurte vi på om det kunne være av interesse for Hardangerrådet å ha et møte med Statnett.» Me har før hatt møte med Statnett for å bli informert og gje tilbakemelding om Kraftlinebyginga i Hardanger. Skal Hardangerrådet ta imot invitasjonen og når kan det høva? Det går normalt eit par timar. Junimøtet i Hardangerrådet Neste møte i Hardangerrådet er i planen fastsett til 20.juni i Ullensvang. Då ber også Hardanger og Voss Museum om å ha tid til eit møte i rådet: «Hardanger og Voss museum har et råd der ma. Ordførarane i Hardanger og Voss sit. Me har normalt hatt eit møte i året, men no ynskjer rådet å ha to møter. Eg lurer på om det er mogleg og kombinera det med eit møte i Hardangerrådet. På denne måten er det lettare å samla ordførarane!» Ho ønskjer møte på Agatunet. Eg ser for meg at Hardangerrådet har møte føremiddag og HMV har møte etter lunsj. Eg har eit oppdrag for Fjordvegen i Balestrand kommunestyre den kvelden og må dra frå Utne Ofte i samband med sommarmøtet så har ordførarane hatt eit sosialt samvær kvelden før og viss det kan arrangerast så kan me byrja drøftingar slik at det vert plass til møte i HMV. Erfaringsmessig så kjem det nok inn spørsmål om å få presentera tema for Hardangerrådet, men eg har ikkje kontroll på slik enno. Lisbeth Iversen skriv på ei studentoppgåve om «Allmenningen Hardangerrådet» og har signalisert at ho ønskjer å fortelja om denne, men dette er ikkje avklara. Framlegg til vedtak:

15 Energirådet - underutval i LVK Samandrag: I 2012 vedtok LVK å oppretta Enerigrådet, som eit underutval under LVK. Føremålet er å involvera kommuneadministrasjonen i sterkare grad i LVK sitt arbeid for å sikra rettane og inntektene til vertskommunane. Det er sett ned eit eige arbeidsutval (Energiutvalet) på 5 personar. Interrimstyre har følgjande medlemer: Olav Bjørn Bakken, Tokke, Østafjellske Tallak Hoslemo, Bykle, Sønnafjellske Kjell Helvik, Kvam, Vestafjellske Gunnbjørn Berggård, Tydal, Midt-Norge (leder) Håkon Økland, Hemnes, Nordafjellske Det er lag opp til at det på Konsesjonskraftsseminaret i Oslo 29. mai vert valt eit permanent styre. Det er viktig å velja representantar som har interesse og kunnskap om fagfeltet, og som enten er rådmann eller medlem av rådmannens leiargruppe.

16 Aktivitetar fram til dags dato: 1.Invitasjon til etablering av Energirådet 2. Innkalling til etablering av Energirådet 18. oktober 2012.

17 3. Etablering av Energirådet 18. oktober 2012 Referat fra oppstartsmøte LVK Energiråd, Oslo 18. oktober Hva skal Energirådet gjøre, og hvem er Energirådets medlemmer - Først og fremst et organ for rådmenn og administrasjonssjefer i kommunene, men også økonomisjef og annen administrativ ledelse kan møte - Forslag: - To møter i året; vår (mai) og høst (1-2 uker etter statsbudsjettet) - LVKs strategimøte fastsetter tidsplan for Energirådets møter - Grensesnitt mellom Landsstyret og Energirådet: - Landsstyret et politisk organ og Energirådet et faglig organ - Det bør vurderes å etablere et arbeidsutvalg for Energirådet 4. Møte i interrimstyret 8. februar Referat fra møte i interimsstyre for LVKs Energiutvalg Oslo 8. februar Landsstyret (LVK) er opptatt av å heve kunnskapen om LVK-sakene hos de administrativt ansatte i kommunene. Å heve kompetansen i administrasjonen er viktig for å sikre grunnlaget for videre opplæring av politikerne. Slik opplæring må stå sentralt i energiutvalgets arbeid.

18 Hardangerrådet v/leiv Vambheim Her Øystese 1 mars 2013 SØKNAD OM STØTTE TIL PILOTPROSJEKT: KUNSTNERSTYRT VISNINGSSTED FOR NORSK KUNST I NEW YORK 2 ÅRIG PRØVEPROSJEKT STORT KR PR ÅR. Formål: 1. Vise kunstnere fra Hardangerregionen ved det kunstnerstyrte NOoSPHERE Gallery på Manhattan 2. Formidle kontakt mellom kunstnerne og lokale gallerier/kuratorer på den amerikanske kunstscenen Den 4. februar 2011 åpnet Sol Kjøk visningsstedet NOoSPHERE (tidligere kalt.no) i Lower East Side-området på Manhattan for å vise prosjektet The NORTH STARS Series, en utstillingsserie i med 32 aktuelle norske kunstnere. Dette initiativet fikk fabelaktig oppslutning både blant utstillere, publikum og presse, og Sol innså at det er et enormt behov for et utstillingsvindu for norsk kunst i hovedstaden for den internasjonale kunstverdenen. Det hun impulsivt startet som et midlertidig tiltak, ble gjort om til en permanent plattform for norske kunstnerkolleger på denne viktige scenen. Visningsstedet, som nå har vært i virksomhet i snart to år, holdes i gang med en en stor stab frivillige ulønnede medarbeidere, finansiering med private midler, innlånt utstyr, kollegialt samarbeid utstillerne imellom og fra tid til annen prosjektbaserte støttetilskudd fra norske og utenlandske organisasjoner. Slike uforutsigbare arbeidsforhold er imidlertid ikke bærekraftige på sikt, og vi ønsker derfor å få på plass en ny, solid driftsmodell hvor norske samarbeidspartnere og kulturorganer inngår som faste medarbeidere. Hovedtanken er at de norske miljøene skal komme inn som utstillingsprodusenter, og derigjennom også bidra til å kvalitetssikre galleriets profil. NOoSPHERE, som i løpet av drøyt halvannet års drift har produsert 17 utstillinger med norske kunstnere, er blitt et etablert visningssted i sentrum for internasjonal oppmerksomhet (bl.a. nylig anmeldelse i New York Times). På privat initiativ og utelukkende ideelt grunnlag har vi utviklet en dynamisk, tverrfaglig scene som oppfattes som en offisiell plattform for norsk kunst i NYC. Samtidig er vi en integrert del av den lokale kunstscenen, og

19 ved å trekke inn utvalgte New York-baserte utøvere både som medutstillere og til akkompagnerende arrangementer som performance, musikk, danseforestillinger, filmframvisninger o.l., sikrer vi at de norske kunstnerne inngår i en tverrnasjonal setting som har interesse for kunstmiljøet i byen og det generelle amerikanske publikum. Slik har NOoSPHERE allerede i lang tid fungert som døråpner for norske samtidskunstnere på den internasjonale kunstscenen. Utover å gi det amerikanske publikum tilgang til produksjoner av høy kvalitet som avspeiler mangfoldet i den norske samtidskunstscenen, er vårt hovedformål å fungere som en plattform for internasjonal nettverks-bygging for norske kunstnere. Som ikke-kommersielt galleri er salg underordnet; det vi ønsker, er å bidra til at dyktige norske kunstnere blir synlige for de beste og viktigste kreftene innen New Yorks kunstmiljø, som igjen har verdensomspennende forgreininger. Takket være vår gunstige beliggenhet i området som for tiden ansees som New Yorks mest dynamiske galleridistrikt og Sol Kjøks kontakter i miljøet etter å ha vært aktiv i byen i 16 år, kan vi vise til konkrete resultater hvor utstillere på NOoSPHERE har blitt plukket opp av veletablerte gallerier i Chelsea, har fått tilbud om videre samarbeid med internasjonale kuratorer, innpass i viktige kunstfestivaler, omtale i anerkjente publikasjoner som New York Times og Village Voice og inngått avtaler om koproduksjoner med internasjonale kolleger. Vår virksomhet på Lower East Side blir lagt merke til av viktige aktører, noe som blant annet har resultert i at NOoSPHERE nylig ble invitert av en internasjonal kuratorjury til å presenteres som et «up-and-coming gallery» på den anerkjente SCOPE-kunstmessa som fant sted under Art Basel Miami Beach i desember NOoSPHERE og Hardanger Galleriet har høy bevissthet på det som foregår på kunstfronten på Vestlandet. Vi har allerede hatt gleden av å presentere en lang rekke kunstnere fra regionen ved galleriet, og har planlagte visninger for flere; bl.a. arbeides det med tanke på en visning av hardangerkunstneren Lars Korff Lofthus. Hardangerregionen har vist seg å bli et sentralt kulturelt sentrum på vestlandet, blant annet gjennom strategiske satsinger innenfor kultursektoren. I tillegg har regionen et spennende og betydningsfullt kunstmuseum i Øystese, KABUSO, Bergslienmuseet i Eidfjord med sine nydelige visningsrom og Kulturhuset på Voss. Det finnes med andre ord lokale arenaer som satser på samtidskunstfeltet og som kan være gode samarbeidspartnere for NOoSPHERE. Vi har allerede en gjestekunstnerordningen, Artist in Residence i Brooklyn, som forvaltes av USF Verftet i Bergen. Vi er også kjent med at Hardangerrådet har en leilighet i Berlin som benyttes av kunstnere og kulturarbeidere fra regionen. Vi syns det ville være på sin plass at regionen også har tilgang til et non-profit visningssted på Manhattan, og kan tilby et samarbeid med NOoSPHERE for visninger og/eller presentasjoner. Slik vi ser det ville det vært spennende om en kunne knytte et opphold i New York til konkrete presentasjoner. Som vi har dokumentert er vårt nettverk blant gallerier og kuratorer stort, og vi har svært gode besøkstall og erfaringer å vise til.

20 Vi ser for oss et samarbeid på billedkunstfeltet, men også i forhold til arrangementer med fokus på musikk, litteratur eller andre kulturuttrykk. Hardanger representerer for oss en del kjerneverdier innenfor tradisjonsbasert kultur, men har også vist seg å kunne tiltrekke seg samtidskunstnere fra Norge og internasjonalt gjennom sin satsing på kunstfeltet. Vi gratulerer derfor også med etableringen av en Kunstskole! Vi ber Hardangerrådet vurdere om det er mulig å gå inn med en økonomisk støtte stor kr pr år gjennom to år. Som motytelse vil NOoSPHERE presentere et knippe kunstnere med tilknytning til Hardanger gjennom samme periode. Grunnen til at vi bare ber om en toårig støtte er at vi i etterkant ønsker å evaluere effekten av tiltaket sammen med dere for å se på videre utviklingsmuligheter. Vedlegg: Forslag til avtale Hardangerrådet/NOoSPHERE CV, Bjørn Inge Follevaag og Sol Kjøk Galleripresentasjon Erfaringer Med vennlig hilsen Sol Kjøk Gallerist Bjørn Inge Follevaag Internasjonal representant

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE

Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE TIL RÅDMENNENE I HARDANGER OG VOSS Dato: Fredag 20.03.2015 Tid: 09.00-15.00 Møtestad: Kommunehuset i Granvin Møteinnkallinga er gjort i Outlook. Dokumenta er nummererte.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 08.11.2012 Tid: 13.00 15.00 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 10.11.2011

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Jondal hotell, Jondal. Den 30.05.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Jondal hotell, Jondal. Den 30.05.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Jondal hotell, Jondal Den 30.05.13 Kl. 09.30-14.30 Til stades: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Granvin herad: Hardangerrådet: Jondal

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin.

INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM. TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Hardangerrådet INNKALLING TIL MØTE I RÅDMANNSFORUM TIL RÅDMENNENE I HARDANGER Dato: Fredag 17.02.2012 Klokka: 09.00 14.00 Stad: Heradshuset i Granvin. Agenda: RF-sak 6/12 Leiarsamling for Hardangerrådskommunane

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/12-007/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Hallvard Herland Else Marie

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Møtebok for Regionrådet Hardanger

Møtebok for Regionrådet Hardanger Møtedato: 11.09.2014 Møtestad: Finse Møtetid: 11:00-17:00 Hardangerrådet iks Møtebok for Regionrådet Hardanger Møtedeltakarar Anved Johan Tveit Asbjørn Tolo Hans Petter Thorbjørensen John Opdal Jon Larsgard

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen

Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen Kommunestruktur Prosjektplan - sonderingsfasen FASE 1 Sonderingsfasen gjev grunnlag for å avgjere kva alternativ det er aktuelt å ta vidare inn i ein utgreiingsfase. PROSJEKTPLAN FOR SONDERINGSFASEN Innhold

Detaljer

Hardangerrådet iks INNKALLING TIL MØTE

Hardangerrådet iks INNKALLING TIL MØTE Hardangerrådet iks INNKALLING TIL MØTE TIL RÅDMENNENE I HARDANGER OG VOSS Dato: Fredag 05.06.2015 Tid: 09.00-15.00 Møtestad: Kommunehuset i Jondal Møteinnkallinga er gjort i Outlook. Dokumenta er nummererte.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN

Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Søknad Søknadsnr. 2013-0161 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn KVAMMALOKK REVISITED - LAKMUSTESTEN Kort beskrivelse Etablering og organisering av kunst- og kulturbasert næringsklynge

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune Leiv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 19.03.2014 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger

Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i. Sparebankstiftinga Hardanger Val av medlemer og vara medlemer til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Hardanger Etter vedtektene for Sparebankstiftinga Hardanger skal det i 2015 gjennomførast val av 4 medlemer og 11 vara medlemer

Detaljer

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim

TITTEL. Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen. IS Fjordvegen dagleg leiar Leiv Anders Vambheim Prosjektplan Versjon 2 frå Interrimsstyret 22.10.07 TITTEL RUTE 13 Den indre hovudvegen på FORFATTER(E) Leiv Vambheim OPPDRAGSGIVER(E) IS Fjordvegen RAPPORTNR. GRADERING OPPDRAGSGIVERS REF. IS Fjordvegen

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer