Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret 2011-2012"

Transkript

1 Studieplan for utviklingsstudier årsstudium (60 studiepoeng) Studieåret Studieplanen er godkjent av KUF og siste revisjon er godkjent etter vedtak i avdelingens studieutvalg Innledning Høgskolen i Oslo (HiO) tildeler graden bachelor i utviklingsstudier til studenter som gjennomfører det treårige bachelorprogrammet i utviklingsstudier (180 studiepoeng) ved høgskolen. Graden vil også kunne tildeles studenter som gjennomfører årsstudiet (alternativt Global forståelse 1 og 2) og påbyggingsstudier i utviklingsstudier (på til sammen 120 studiepoeng), og som i tillegg har 60 studiepoeng innenfor andre relevante studier. Årsstudiet er tverrfaglig og har elementer fra geografi, historie, sosialantropologi, religionsvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, utdanningsvitenskap og økonomi. Det særegne med studiet er måten disse fagene kombineres og anvendes på til å reise problemstillinger og utvikle kunnskap om Nord-/Sørforhold og utviklingsspørsmål. En vesentlig del av studiet består av et feltarbeid i et land i Sør og utarbeidelse av en feltoppgave. Studiet henvender seg til: studenter som ønsker å ta dette faget som en del av en bachelorgrad i utviklingsstudier ved HiO eller som ønsker å bruke det som en del av et utdanningsløp ved andre høgskoler eller universiteter studenter som ønsker å bygge ut en to-årig profesjonsutdanning til en bachelorgrad yrkesutøvere som arbeider med bistand og internasjonale spørsmål i private og offentlige organisasjoner eller driver informasjonsvirksomhet innenfor feltet lærere, helse- og sosialarbeidere og andre med behov for videreutdanning i internasjonale og flerkulturelle spørsmål For opptak til studiet kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Årsstudiet gir grunnlag til å søke påbyggingsstudier i utviklingsstudier. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier og problemstillinger i forskning om utviklingsspørsmål har kunnskap om grunnleggende temaer, teorier og problemstillinger i forskning om Nord/Sør-forhold har kunnskap om kultur, økonomi, politikk og samfunnsforhold i viktige utviklingsregioner

2 Ferdigheter Studenten har innsikt i kulturers betydning for menneskelig samhandling kan utføre elementær, problemorientert analyse av utviklingsspørsmål Generell kompetanse Studenten kan ta kontakter og samle informasjon i ulike sammenhenger og miljøer kan bearbeide og framstille ulike typer informasjon skriftlig kan samarbeide faglig gjennom omfattende gruppeprosesser og erfaringsbasert læring sammen med medstudenter Hovedemner: 1. Historie, politikk, økonomi og samfunnsteori Emnet er viet økonomiske mekanismer, politiske prosesser og maktforhold både innad i enkeltland og i det globale systemet. Det legges vekt på internasjonal økonomi og internasjonale institusjoner, globalisering, utviklingsteorier og utviklingssamarbeid. Andre viktige temaer er sosiale bevegelser, menneskerettigheter og demokratisering. Grunnleggende samfunnsteori og sentrale begreper blir vektlagt. 2. Befolkning, miljø og livsvilkår Emnet tar sikte på å belyse temaer som befolkningsutvikling, klimaendringer, ressursgrunnlag, vannforsyning og matproduksjon, og retter søkelyset både mot lokale og globale miljøutfordringer. Sammenhengene mellom internasjonal migrasjon, fattigdom og utvikling vektlegges, og intern migrasjon blir tatt opp i sammenheng med livsvilkår på landsbygda og i byene. Helsespørsmål blir belyst i tilknytning til befolkningsutvikling og livsvilkår. 3. Kultur, kunnskap og kjønn Emnet tar opp grunnleggende kulturforståelse og søker å konkretisere hva kultur er gjennom å belyse begreper som nasjonalisme, etnisitet og religion. Emnet presenterer også et nærblikk på en såkalt tradisjonell kultur i et utviklingsland. Det legges vekt på forståelse av hvordan kjønn preger alle sider ved sosialt liv. Sammenhengen mellom kultur, kunnskap og utdanning blir studert i forhold til utvikling og sosial endring. 4. Områdekunnskap Emnet gir en innføring i sentrale trekk ved historie og samtidsforhold i Latin-Amerika, Afrika, Sør- Asia og Midtøsten. Skjønnlitteratur inngår også i dette hovedemnet. 5. Metode, kildekritikk og formidling Fordi feltarbeidet er en viktig del av studiet, krever dette grunnleggende kunnskaper om feltarbeidsmetoder, med vekt på kvalitative metoder. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) øker mengden og tilgjengeligheten av opplysinger, meninger og data. Dette krever økt evne til å finne informasjon og kritisk vurdere dens kvalitet og relevans. Måten kunnskap om land og folk i Sør formidles til folk i Norge på vil bli gjenstand for analyse og diskusjon.

3 Organisering og arbeidsmåter Studiet er et heltidsstudium som går over ett studieår og gir 60 studiepoeng. Studiet baserer seg på lærerstyrte og studentaktive arbeidsmåter. Et feltarbeid i et land i Sør står sentralt i studiet, og pensum, undervisning og arbeidskrav defineres i forhold til dette. I tillegg til forelesninger anvendes følgende arbeidsmåter: diskusjoner, gruppeaktiviteter, skriftlige oppgaver, veiledning og prosjektarbeid. Det forutsettes at studentene danner kollokviegrupper på eget initiativ. Feltarbeid En obligatorisk del av studiet er et prosessorientert prosjektarbeid der kjernen er et fem ukers feltopphold i et land i Sør. LUI bestemmer reisemål for feltoppholdet, og studentene fordeles normalt på fire til seks ulike reisemål. Studentene har anledning til å ønske reisemål blant de aktuelle landene, og så langt det er mulig tas det hensyn til disse ønskene. Avreise til feltarbeidet finner sted i første halvdel av februar. Arbeidet foregår normalt i grupper på fire-fem studenter. Det er nødvendig at studentene selv bidrar aktivt til gruppedannelsen. Tema for feltarbeidet velges etter samråd med faglærere og innleveres til godkjenning innen gitt frist. Materialet og erfaringene fra feltarbeidet skal analyseres og presenteres i en feltoppgave som skal innleveres i tre eksemplarer innen gitt frist i mai. Feltoppgaven skal være på sider, og nærmere opplysninger om innhold og format gis i eget veiledningshefte. Av hensyn til våre samarbeidspartnere i Sør, skal feltoppgaven også inneholde en to-tre siders oppsummering på engelsk/spansk. Gjeldende frister vil framgå av undervisningsplanen som vil foreligge ved studiestart. Vurdering Faglige aktiviteter med krav om deltakelse Deltakelse i feltarbeidsforberedelsene er obligatorisk. Den feltarbeidsrelaterte undervisningen omfatter: et tre dagers feltseminar med overnatting tidlig på høsten én ukes minifeltarbeid i gruppe som skal resultere i en felles muntlig rapport og et individuelt refleksjonsnotat midt i høstsemesteret undervisning i metode undervisning i regionkunnskap feltarbeidskurs like før avreise oppsummeringen av feltarbeidet og seminar med muntlig presentasjon av innsamlet materiale ved innledningen til skriveperioden seminar etter innlevering av feltoppgaven med presentasjon av resultatene I tillegg er det obligatorisk frammøte til undervisningen fra studiestart i august til valg av feltarbeidsland er gjennomført, dvs. i ca. to uker. Dette vil framgå av undervisningsplanen som foreligger ved studiestart. Dispensasjon fra kravet om deltakelse på de obligatoriske aktiviteter gis normalt ikke. Eventuelt gyldig fravær må dokumenteres. Studenter med fravær fra obligatorisk feltarbeidsrelatert undervisning som overstiger 20 % må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet. Omfanget av dette

4 arbeidet skal være 2000 ord (+/- 10 %), dvs. ca 5 sider. Frist for innlevering og tema for dette arbeidet bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før skriftlig eksamen kan avlegges: Deltakelse i en feltarbeidsgruppe Gjennomført obligatorisk minifeltarbeid inkludert muntlig presentasjon i gruppe og individuelt refleksjonsnotat Følgende arbeidskrav må være godkjent før muntlig eksamen kan avlegges: Deltakelse i feltarbeidet, inkludert nærmere angitte forberedelser og etterarbeid Avlevering av feltoppgaven til sentrale informanter eller institusjoner som har bistått under feltarbeidet Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte frister. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for innlevering av arbeidskrav fastsettes i hvert enkelt tilfelle av den aktuelle læreren. Arbeidskrav vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ikke godkjent, har anledning til minst en og maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Dersom arbeidskravene ikke er innfridd, kan ikke studenten avlegge muntlig eksamen på studiet. Når arbeidskravene er oppfylt, gis det anledning til å gå opp neste gang det arrangeres ordinær eksamen. Avsluttende vurdering Eksamen i høstsemesteret 1. Hjemmeeksamen (individuell eksamen) over tre dager i oktober der man velger en av to-tre oppgitte oppgaver 10 studiepoeng, gradert karakter. Besvarelsen skal være på 2000 ord (+/- 10 %), dvs. ca. fem sider. Det benyttes intern sensor. 2. Skriftlig skoleeksamen (individuell eksamen) på seks timer i desember 20 studiepoeng, gradert karakter. Det benyttes intern sensor. Eksamen i vårsemesteret 1. Feltoppgave (gruppeeksamen) med individuell muntlig eksamen 30 studiepoeng, gradert karakter. Det benyttes ekstern sensor. Det gis en samlet karakter der hjemmeeksamen teller 20 %, skriftlig skoleeksamen teller 30 %, og feltoppgaven teller 50 %. Alle deler må være bestått for å få samlet karakter. Eksamensbesvarelser kan leveres på norsk, svensk, dansk eller engelsk. De som eventuelt trenger oppgaveteksten på engelsk må søke spesielt om dette.

5 Karakterskala Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen. Ny/utsatt eksamen Ved ikke bestått eller gyldig forfall på hjemmeeksamen, vil studenten kunne gå opp til ny/utsatt eksamen. Studenten kan levere oppgaven i omarbeidet versjon ved den første påfølgende nye eksamen. Ved senere ny eksamen må hele hjemmeeksamen tas på nytt. Ved ikke bestått eller gyldig forfall på skoleeksamen, vil studenten kunne gå opp til ny/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall på feltoppgaven vil studentene kunne gå opp til ny/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til muntlig eksamen, kan studenten gå opp til ny/utsatt eksamen. Ny/utsatt eksamen gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen er behandlet i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for ny/utsatt eksamen finnes på > For studenter. Pensum Pensum som legges til grunn ved eksamen, omfatter ca sider. Metode- og skjønnlitteratur kommer i tillegg. Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Eventuelle endringer i pensum skal være godkjent av studieleder. Referanser merket K finnes i kompendium. Innledning Eriksen, Tore Linné og Karen Brit Feldberg (red.) (2011). Innføring i utviklingsstudier. Kompendium. Høgskolen i Oslo og Akershus. (ca. 220 s.) Historie, økonomi og utviklingsteori Amin, Samir (2000). "Afrikas politiske økonomi i det globale systemet", s i Fellesrådets Afrikaårbok 2001: Afrikanere om Afrika. Oslo: Fellesrådet for Afrika/Solidaritet Forlag. (8. s.) K Bank, Helene m.fl. (2008). Det ikke-imperialistiske perspektivet, s i Makt og styring. Et debatthefte for Verden til venstre. Oslo. (10 s.) K Chiriyankandath, James (2005) Human rights in an unequal world s i J. Haynes (red.) Development studies. New York: Palgrave Macmillan. (25 s.) K Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie En sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. Kap. 1, 2, 6, 8, 9, 11,12, 14. (ca 200 s.) Jansen, Eirik G. (2002). Off the page and into the lake. Erfaringer som anvendt antropolog blant fiskere ved Victoriasjøen og elvebåtfolk i Bangladesh", Norsk Antropologisk Tidsskrift, 13. årg., nr. 1-2: (15 s.) K McMichael, Philip (2008). Development and social change: A global perspective. (4. Rf.). Los Angeles/London: Pine Forest Press/Sage Publications, kap. 1, 3-8, s. 1-22, (239 s.)

6 Norges offentlige utredninger (2008). Samstemt for utvikling? Hvordan en helhetlig norsk politikk kan bidra til utvikling i fattige land. NOU 2008:14. Kap. 3, 4 og vedlegget (50 s.) Lastes ned fra nettstedet Riddell, Roger (2008). Does foreign aid really work? Oxford: Oxford University Press. Kap. 1-5 (85 s.) Selvik, Kjetil og Stig Stenslie (2007). Stabilitetens pris. Stat og politikk i Midtøsten. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 6. (26 s.) K Smukkestad, Oddvar (2008). Utvikling eller avvikling. En innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori. Oslo: Gyldendal akademisk (235 s.) Stortingsmelding (2009). Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom. St.meld.nr. 13 ( ). Kap. 7 (18 s.) K Vilby, Knud (2006). Den globale reisen. Oslo: Universitetsforlaget; 3. utg. Kap. 7 (18 s.) K I tillegg kan det komme ca 100 sider om aktuelle temaer. Befolkning, miljø og ressurser Austveg, Berit (2006). «Kvinners helse på spill. Et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort». Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 (17s.) Benjaminsen, Tor Arve (2002). Befolkning, landbruk og miljø. Kap. 2 i T. A. Benjaminsen og H. Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo Universitetsforlaget. (26 s.) Benjaminsen, Tor Arve og Hanne Svarstad (2010). «Politisk økologi. Miljø, mennesker og makt». Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 (25 s.) Bjørnæs, Christian (2010). Klima forklart. Oslo: Unipub. s og s (65 s.) Borchgrevink, Aksel (2002). Den grønne revolusjonen grønn og revolusjonerende? Kap. 3 i T. A. Benjaminsen og H. Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (26 s.) Chant, Sylvia og Cathy McIlwaine (2009). Geographies of development in the 21 st century. Cheltenham: Edward Elgar. Kap. 3, 4, 6 og 10. (98s.) Koser, Khalid (2007). International migration. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press. (120 s.) Langhelle, O. (2002). Bærekraftig utvikling. Kap. 10 i T. A. Benjaminsen og H. Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (30 s.) Ponting, Clive (2007). A new green history of the world. London: Penguin. Kap. 16 (29 s.) K Potter, R. B. m.fl. (2008). Geographies of development. Harlow: Prentice Hall. s , og (14 s.) K Pretty, J., Morison, J. og Hine R. (2005). Reducing food poverty by increasing agricultural sustainability in developing countries. s i Pretty, J. (red.) Sustainable agriculture. London: Earthscan. (23s.) K

7 Renå, A. S. (red.) "Oljetønner & kaffebønner. Kampen om ressursene." Oslo: Latin- Amerikagruppene i Norge/Solidaritet Forlag. s , 83-85, 87-93, (19 s.) K Scialabba, Nadia El-Hage (2007). Organic agriculture and food security in Africa. s i A. Nærstad (red.) Africa can feed itself. Oslo: Utviklingsfondet (14 s.) K Shiva, Vandana og Amartya Sen. (2002). Amartya Sen vs Vandana Shiva. Debatt: Hvorfor sulter 800 millioner? i C. R. Klyve m. fl. Kampen for en stemme. Oslo: Solidaritet forlag. (7 s.) K Smedshaug, Anton (2008). Kan jordbruket fø verden? Oslo: Universitetsforlaget. s , , (100 s.) Svarstad, Hanne (2002). Biologisk mangfold: Ressurser i Sør og interesser i Nord. Kap. 7 i T. Benjaminsen og H. Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (25 s.) Utviklingsfondet (2009). En verden uten sult. Oslo: Utviklingsfondet. s.5-53 (48 s.) Lastes ned fra nettstedet Wøien, Halvor (2002). Naturvern og lokalbefolkning. Kap. 4 i T. A. Benjaminsen og H. Svarstad (red.) Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling. Oslo: Universitetsforlaget. (22 s.) I tillegg kommer 1-2 artikler om befolkningspolitikk (Kina, India) Kultur, kunnskap og kjønn Allen, Tim og John Eade (2000). The new politics of identity. Kap. 23 i T. Allen og A. Thomas (red.) Poverty and development into the 21st century. Oxford: Oxford University Press. (24 s.) K Ansell, N. (2005). Children, youth and development. London: Routledge. Kap. 1 og 3-6. (165 s.) Cairoli M. Laetitia (2007). Girl but not woman Garmentfactory workers in Fez, Morocco. Kap. 9 i V. P. Moghadam (red.). From patriarchy to empowerment Women`s participation, movements, and rights in the Middle East, North Africa, and South Asia. New York: Syracuse University Press. (19 s.) K Chant, Sylvia og Cathy McIlwaine (2009). Geographies of development in the 21 st century. Cheltenham: Edward Elgar. Kap. 8 og 9. ( 46 s.) Haynes, Jeffrey (2008). Development studies. Cambridge: Polity Press. Kap. 8 Human rights and gender (26 s.) K Haynes, Jeffrey (2005). Religion and Development. Kap. 7 i J. Haynes (red.) Development Studies. London: Palgrave. (22s.) K Holmquist, Stig og Aud Talle (2005). På Barheidas tid. Familjekrönika från savannen. Stockholm: Carlssons Förlag. Kap. 1-12, 16,17, s og s (172 s.) Kelly, M. J. (2000). Planning for education in the context of HIV/AIDS, Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning. Kap. 2. (9 s.) K Mageli, Eldrid (2003). The education of women and girls and its impact on their poverty status: Evidence from Asia, i Education and its impact on poverty: an initial exploration of the evidence. Oslo: HiO-report 2003 no 9. (22 s.) K

8 Pearson, R. (2007). Reassessing paid work and women`s empowerment: lessons from the global economy. Kap. 16 i A. Cornwall mfl. (red.) Feminisms in development contradictions, contestations & challenges. London: Zed Books. (13 s.) K Ruud, Arild Engelsen (2009). Langtvekkistan. Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn. Oslo: Unipub. Kap. 1 og 5 (32 s.) Områdekunnskap Her skal du lese pensum bare for den regionen du skal gjøre feltarbeid i. Sør-Asia Ruud, Arild Engelsen m.fl. (2011). Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo: Cappelen Damm. Kap (198 s.) Valmiki, Omprakash (2003). Joothan An untouchable's life. New York: Colombia University Press, s. xvii-xxxii K Latin-Amerika Bull, Benedicte (2010). Latinamerikanske utfordringer. Kristiansand: Høgskoleforlaget. (170 s.) Bye, Vegard (2010). Bolivars uekte sønner. Det nye sør-amerika mellom Chávez og Lula. Oslo: Spartacus forlag. Kap. 6 (60 s.) K Afrika Nalunga, Jane S. og Davis Ddamulira (2007). Styrk sivilsamfunnet styrk demokratiet i Afrika, s i O. A. Manum (red.) Umthetho. Oslo: Fellesrådet for Afrika / Solidaritet forlag. (12 s.) K Thomson, A. (2010). An introduction to African politics. (2. utg.). London: Routledge. Kap. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 og 12. (200 sider) Metode og kildekritikk Johannesen, A. m.fl. (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 1-3, i kap. 4: s , kap. 6-7, i kap. 8: side , kap (184 s.) Ruud, Arild Engelsen (2009). Langtvekkistan. Grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn. Oslo: Unipub. Kap. 3, 4 og 6 (64 s.)

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011.

Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Studieplan for global forståelse 2 (30 studiepoeng) Studieplanen er godkjent 14.12.2000. Siste revidering godkjent av dekan 21. 06.2011. Innledning Global forståelse 2 er et tverrfaglig studium med elementer

Detaljer

Studieplan for global forståelse 1 (30 studiepoeng)

Studieplan for global forståelse 1 (30 studiepoeng) Studieplan for global forståelse 1 (30 studiepoeng) Studieåret 2011-2012 Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og senere revidert av SEFIAs styre 30.05.02, 12.06.03, 06.05.04, 25.05.05 og 22.05.07.

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Global Understanding 1 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB12 Emnekode: GLOB6100 Deltid Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og sist revidert av SEFIAs

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 2 (30 studiepoeng) Global Understanding 2 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB22 Emnekode: GLOB6200 Deltid Studieplanen er godkjent 14. desember 2000 Siste endring godkjent

Detaljer

Emneplan Utviklingsstudier årsstudium

Emneplan Utviklingsstudier årsstudium Emneplan Utviklingsstudier årsstudium Gjeldende fra høstsemesteret 2014. Godkjent av KUF 09.12.86. Siste revisjon er godkjent av Studieutvalget ved LUI 23.05.13. Redaksjonelle endringer foretatt 17.06.14.

Detaljer

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng)

Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Emneplan for Global forståelse 1 (30 studiepoeng) Global Understanding 1 (30 ECTS) Studieprogramkode: UTVGLOB12 Emnekode: GLOB6100 Deltid Studieplanen er godkjent av KUF 09.12.86 og sist revidert av SEFIAs

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Bachelor i globalisering og utvikling Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 3-årig heltidsstudium. Fullført studium gir bachelorgrad

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går på heltid over ett år. Bakgrunn for studiet Årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng)

Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Emneplan for NORSK FOR TOLKER (15 studiepoeng) Norwegian for interpreters (15 ECTS) Bachelornivå Studieprogramkode: NFT Emnekode: NFT6000 Deltid Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Studieplan bachelor i utviklingsstudier Godkjent av studieutvalget ved HiO Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved Avd. LUI

Studieplan bachelor i utviklingsstudier Godkjent av studieutvalget ved HiO Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved Avd. LUI Studieplan bachelor i utviklingsstudier Godkjent av studieutvalget ved HiO 21.06.04. Siste revisjon godkjent av studieutvalget ved Avd. LUI 07.04.11. Innledning Bachelorstudiet i utviklingsstudier gir

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk

Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Programplan for Innføring i spesialpedagogikk Introduction to Special Needs Education Bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: SPINO Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 06.12.2007

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Globalisering og utvikling Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 1-årig heltidsstudium. Fullført studium gir årsemhet i Globalisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

IK101 Grunnleggende teori (15 stp)

IK101 Grunnleggende teori (15 stp) IK101 Grunnleggende teori (15 stp) - 2013-2014 Innhold Utfyllende opplysninger og kommentarer Navn Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggande teori Intercultural

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplan for pedagogikk 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Revisjon godkjent av dekan 18. juni 2009 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Denne fagplanen gjelder

Detaljer

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå.

Studieplan 2008/2009. Samfunnsfag årsstudium. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå. Samfunnsfag årsstudium Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet tilbys som heltidsstudium, har en normert studietid på et år og gir

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng)

Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Studieplan for entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv (30 studiepoeng) Programme Description for Entrepreneurship and Collaboration between Community, Private Industry and School Studieplan

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom - og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingens studieutvalg 11.

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:48:31 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emne BSO130_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:55 Profesjonelt sosialt arbeid I - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO130_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emnekode og emnenavn VKORU6000 Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 11 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i samfunnsfag, Kongsvinger Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Bakgrunn for

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Emneplan for kompetanseutvikling for assistenter i barnehage KOMPASS

Emneplan for kompetanseutvikling for assistenter i barnehage KOMPASS Emneplan for kompetanseutvikling for assistenter i barnehage KOMPASS Emnekode og emnenavn Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Frittstående emne

Detaljer

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)

Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplan for matematikk 1 - faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) Fagplanen for matematikk 1 faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng) bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i statsvitenskap Studieplan 2014/2015 Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng)

Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng) HH 20.01.15 Emneplan for Flerkulturelt helsearbeid (30 studiepoeng) Multicultural Health Care (30 ECTS) Studieprogramkode: FKFHA Emnekode: FKFH6000 Deltid Emneplanen ble godkjent av rektor 20. august 2009

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan for tolkens kommunikative kompetanse (15 studiepoeng)

Studieplan for tolkens kommunikative kompetanse (15 studiepoeng) Studieplan for tolkens kommunikative kompetanse (15 studiepoeng) Studiets engelske tittel: Curriculum for the Interpreter's Communicative Competence (15 ECTS) Studieplan godkjent av rektor 22.12.2010.

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng)

Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Emneplan for tolke- og oversetterfagets historie (15 studiepoeng) Interpreting and Translation Studies through History (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TLKFD Emnekode: TLKFD6000 Deltid, nettbasert Emneplan

Detaljer

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER

VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I KRIMINALTEKNISK ETTERFORSKNING AV VOLD OG DØDSFALLSAKER Kriminalteknikk: Modul 2A 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 Modul 1 Modul 2 Modul 3 1. Innledning

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan for design, arkitektur og kommunikasjon (60 studiepoeng)

Studieplan for design, arkitektur og kommunikasjon (60 studiepoeng) Studieplan for design, arkitektur og kommunikasjon (60 studiepoeng) Design, Architecture and Communication Studieplan godkjent av Studieutvalget 29.10.2007. Endringer godkjent av dekanen 11.05.2009 og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng)

Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) Emneplan for TOLKENS KOMMUNIKATIVE KOMPETANSE (15 studiepoeng) The Interpreter s Communicative Competense (15 ECTS) Bachelornivå Programkode: TOLKKOM Deltid Studieplan godkjent av rektor 22.12.2010 Oppdatering

Detaljer

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet

Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplan for matematikk 1MU (30 studiepoeng) - matematikk for mellom- og ungdomstrinnet Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av avdelingen studieutvalg 11. mai

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer