Delfunksjonsprogram. Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delfunksjonsprogram. Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 Vedlegg 2 Delfunksjonsprogram Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling og ABUP Sørlandet sykehus HF Kristiansand Navn Navn

2 INNHOLD Sørlandet sykehus HF 1. Bakgrunn Verdier og prinsipper De 4 bærende prinsipper Det imøtekommende PSA Det faglig dyktige PSA Det tilgjengelige PSA Det engasjerende PSA Arealbenyttelsesprinsipper Utvidelsesmuligheter (elastisitet) God tilpasningsevne (fleksibilitet) Høy grad av standardisering og generalitet Ensengsrom med eget WC/bad Mindre døgnenheter Visuell oversikt Oversiktlighet Sikre arealer Brede korridorer og mobile sitteplasser i gode oppholdsrom Normalitet Lite støy - god akustikk Lett tilgang til uteområde Utsikt til natur Estetiske omgivelser Dagslys Universiell utforming Miljøvennlige arealer Delfunksjoner Opphold, psykisk helse og rusbehandling (1B) Krav til flyt, funksjonalitet og nærhetsbehov Normalsengeområde (1B.4) Sikring (1B.6) Skjerming (1B.7) Undersøkelse og behandling, psykisk helse og rusbehandling Akuttmottak (2B.1) Poliklinikk (2B.5) Ikke-medisinsk service Administrasjon Administrative kontorfunksjoner (5.1) Personalservice Pasientservice Pasientbibliotek (7.5) Undervisning og forskning Undervisning (8.5) Trafikkarealer Romprogram Litteraturliste Side 2 av 23

3 1. Bakgrunn Delfunksjonsprogrammet (DFP) følger som del av konseptutredningen for nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ved Sørlandet sykehus HF. DFP er en konkretisering og detaljering av kravene i Hovedfunksjonsprogrammet (HFP). I DFP beskrives spesielle bygningsmessige krav knyttet til det enkelte funksjonsområde og nærhetsbehov mellom funksjoner og rom. DFP skal gi et godt grunnlag for arkitekt i arbeidet med å videreutvikle skisseprosjektet på grunnlag av HFP. I DFP beskrives et sett arealbenyttelsesprinsipper som er ment å være retningslinjer for hvordan arealrammen skal disponeres i et nybygg, når programkravene skal omsettes til en fysisk form. Inndeling av funksjoner og navn på rom følger "Klassifikasjonssystem for helsebygg", versjon 3 1. desember DFP skal gi et godt grunnlag for arkitekt i arbeidet med å videreutvikle skisseprosjektet på grunnlag av HFP. Samme arbeidsgruppe og arbeidsutvalg som har arbeidet med HFP har utarbeidet DFP. Side 3 av 23

4 2. Verdier og prinsipper I dette kapitlet beskrives et sett av verdier og prinsipper som skal være robust nok til både å være styrende for utforming av det nye PSA og for driften av det når bygget er realisert. 2.1 De 4 bærende prinsipper De 4 bærende prinsipper bygger på verdigrunnlaget for Sørlandet sykehus HF, målsetningen til konseptfasen for Nye PSA og strategiplan for Klinikk psykisk helse Psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF Det imøtekommende PSA I PSA er respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet grunnleggende, og møtet mellom ansatte og pasienter preges av likeverd. Personalet reflekterer over og aksepterer enkeltmenneskers erfaringer og ønsker for eget liv. Personalet anerkjenner hverandre på tvers av arbeidssted, fagområder og yrkesgrupper, og viser forståelse for hverandres synspunkter og fagkunnskaper. Pasienten føler seg trygg og velkommen i PSA sine omgivelser som er preget av respekt og fokus på pasientens situasjon og behov. De fysiske rammer understøtter en likeverdig relasjon mellom pasienter og personalet, og tar hensyn til at mennesker er forskjellige og har forskjellige behov Det faglig dyktige PSA PSA leverer kunnskapsbaserte tjenester fundamentert i forskning, klinisk erfaring og brukerkompetanse. Den faglige tilnærming bygger på de to sideordnede perspektivene: Det relasjonsbyggende dialogpregede og det psykopatologiske, inklusive det biologiske. Disse perspektivene er innvevd i hverandre og lever side om side. Pasienten opplever behandling av høy kvalitet i godt tilrettelagte behandlingsløp. PSA opparbeider og videreutvikler kompetansen kontinuerlig, og pasienten og personalets kompetanse inngår i et partnerskap. Personalet inngår i et faglig samarbeid med relevante aktører, for eksempel kommunehelsetjenesten, utdannelse- og forskningsinstitusjoner, næringsliv og andre. Personalet har tilgang til nødvendige arbeidsredskaper, for eksempel hurtig tilgang til relevante data og ny teknologi som forutsetning for effektiv og høyt kvalifisert behandling. Pasienten beskyttes i videst mulig omfang mot skader, ulykker og utilsiktede hendelser ved opphold og behandling i PSA. Side 4 av 23

5 De fysiske rammer er basert på evidensbaserte løsninger som øker sikkerheten for alle som ferdes i PSA. De fysiske rammer er innrettet slik at de understøtter optimal pasientflyt og fremmer godt samarbeid mellom ulike fagprofesjoner og kompetansemiljøer Det tilgjengelige PSA PSA tilbyr tydelig definerte tjenester som er oversiktlige, og tilgjengelige når pasienter og pårørende trenger det. PSA samarbeider godt mellom ulike omsorgsnivåer og omsorgssteder, slik at pasienter og pårørende får tilgang til riktig kompetanse til rett tid. Personalet stiller opp for hverandre som kollegaer, og kommuniserer på en åpen og tydelig måte. De fysiske rammer legger til rette for pasientens vei gjennom PSA. Arealer understøtter en optimert logistikk og sikrer høy utnyttelse av ressurser gjennom fokus på funksjonalitet og fleksibilitet Det engasjerende PSA Samtlige medarbeidere arbeider sammen om å utvikle et PSA man er stolte av. Personalet viser interesse og omsorg i møte med pasienter, pårørende og kollegaer. PSA har ledere som er gode rollemodeller og som legger til rette for personalets jobbengasjement og faglige utvikling. De fysiske rammer er basert på løsninger som fremmer trivsel og engasjement hos både pasienter, ansatte, pårørende og andre besøkende. 2.2 Arealbenyttelsesprinsipper For å vise hvordan målsetningen for nye PSA og de bærende prinsipper får konsekvenser for den praktiske utforming av bygget, er det utarbeidet er sett av arealbenyttelsesprinsipper. Arealbenyttelsesprinsippene er tydelige retningslinjer for hvordan arealrammen skal disponeres i et nybygg, når programkravene skal omsettes til en fysisk form Utvidelsesmuligheter (elastisitet) Med begrepet elastisitet forstår vi her evnen en bygning har til å møte vekslende behov for større eller mindre arealer. Det kan her dreie seg om oppdeling eller utvidelser. Krav til høy elastisitet for PSA er særdeles viktig ettersom beregningene av et framtidig kapasitetsbehov er forbundet med flere usikre forhold (blant annet grensesnittet mellom sykehusfunksjoner, DPSene og kommunehelsetjenesten). En god bygningsmessig organisering og funksjonsdeling vil bidra til å gi bygget en høy elastisitet. Høy elastisitet vil også kunne åpne opp for en gradvis utvikling av bygget. Eksempelvis kan en virksomhetsmodell med all døgnbehandling på ett sted realiseres gjennom å bygge for PSA Kristiansand i første byggetrinn, og samtidig kunne innlemme PSA Arendal ved et evt. senere tidspunkt. Side 5 av 23

6 2.2.2 God tilpasningsevne (fleksibilitet) Bygget må ha innbygd stor grad av fleksibilitet slik at framtidige driftsomlegginger, som vi vet vil komme, blir enkle. Endringer i pasientforløp og nye behandlingsmetoder kan innpasses uten større ombygginger til enhver tid. Fleksible enhetsstørrelser med oppdelingsmuligheter i tilfelle ytterligere spesialisering av virksomheten Høy grad av standardisering og generalitet Høy andel generelle rom, få spesialrom. Standard romstørrelser. Romstørrelser for å imøtekomme endringer i behandlingsmetoder, nye pasientgrupper, etc. Standard innredning. Standard utstyr. Standard tekniske installasjonsnivåer. Skjermingsløsninger skal ikke binde opp andre deler av døgnvirksomheten Ensengsrom med eget WC/bad Ensengsrom med eget WC/bad for samtlige pasienter som tilbys døgnopphold er utvilsomt den designmessige faktor som har størst betydning for en rekke kvalitetsindikatorer. Alle mennesker er omgitt av et personlig rom. Grensen for det personlige rom merkes godt når andre mennesker oppleves å komme fysisk for nær. Omfang og avgrensning av det personlige rom varierer mellom ulike kulturer, enkeltmennesker og situasjoner. Avgrensning og kontroll av eget personlige rom er avgjørende for menneskers evne til å slappe av og føle trygghet 1. Ensengsrom for alle pasienter til døgnopphold er et tiltak som sikrer pasienter og pårørende et personlig rom i sykehuset. Døgnplassrommet er ment å være en trygg ramme rundt pasienten, hvor for eksempel samtaler med ansatte eller pårørende kan skje i fortrolighet. Mengden av eller kvaliteten på forskningen omkring ensengsrom i sykehus er ennå ikke god nok til å gi entydige beskrivelser av fordeler og ulemper ved å velge ensengsrom. Kvasieksperimentelle forsøk og erfaringsbasert kunnskap gir likevel godt grunnlag til at mange vil konkludere utvetydig med at fordelene er langt større enn ulempene. En kanadisk artikkel (Detsky & Etchells, 2008) som drøfter fordeler og ulemper ved ensengsrom i sykehus konkluderer med at man bør satse på ensengsrom i alle nye bygg og endringsprosjekter. Artikkelen fremhever følgende fordeler: Ensengsrom reduserer forekomst av sykehusinfeksjoner. (Ensengsrom er lettere å rengjøre og desinfisere enn flersengsrom, og helsepersonell utfører bedre håndhygiene når de forflytter seg mellom rom snarere enn mellom døgnplasser 2.) Ensengsrom kan forbedre pasientflyt og redusere behovet for forflytninger. For eksempel vil et tosengsrom hvor en av to døgnplasser er belagt med en kvinnelig pasient bety at også den andre sengen må forbeholdes en kvinne. Begrenset tilgang til 1 "Rom for helse". Utdrag Kapittel 4 Interiør. Formveileder St. Olavs Hospital Revisjon Helsebygg Midt-Norge 2 I tilfeller hvor håndvask stasjoner er godt posisjonert, er bevisene som støtter denne hypotesen noe motstridende. Side 6 av 23

7 døgnplasser i flersengsrom kan før til forsinkelser i pasientflyt. Forflytninger innenfor sykehuset kan potensielt føre til pasientskade som følge av redusert overvåking, tapte behandlinger og psykologisk stress, noe som igjen konsumerer betydelige personalressurser. Et anslag tyder på at 85 døgnplasser i ensengsrom kan tilby samme sengekapasitet som 100 døgnplasser i flersengs rom 3. Ensengsrom har et større potensial for privatliv, hvile og støtte fra familien. Flersengsrom gir begrensninger med hensyn til personvern. Pasienter kan for eksempel ikke dele sensitiv medisinsk historie i et rom der uvedkommende er tilstede. Familie og venner kan besøke ensengsrom mer fritt enn hva som er tilfellet ved flersengsrom. Økt tilgjengelighet av familiemedlemmer vil forbedre kommunikasjonen pasient, familie og behandler. Pasienter i ensengsrom trenger ikke å lytte til alarmer, ytringer eller samtaler som kommer fra medpasient. Høyere støynivå har vist seg å være assosiert med økning i blodtrykk og puls. Redusert støy kan forbedre søvnkvaliteten, og bedre søvn er assosiert med bedre humør, bedre smerte kontroll og generell større tilfredshet. Å sørge for ensengsrom er ifølge forskerne Ulrich, Bogren og Lundin (2012) det viktigste designmessige element for å kunne redusere stress og aggresjon hos pasienter i psykiatriske døgnavdelinger. Forskning viser at antall personer som deler soverom, bad eller fengselscelle har en sterk korrelasjon til såkalt "crowding stress", sykdomsklager og sosial tilbaketrekning (Baum & Valins, 177; Cox et al., 1984; Ruback et al., 1986) Mindre døgnenheter Døgnenhetene bør ikke være større enn 10 døgnplasser. Skjermingsenheter må være adskilt fra øvrige døgnområder, men med god, visuell kontakt. Forskning på ikke-psykiatriske døgninstitusjoner som studentboliger og boligblokker har funnet ut at mindre enheter er assosiert med mindre opplevd trengsel og flere mellommenneskelige kontakter og hjelpsom atferd, enn i enheter med en større populasjon (Baum & Davis, 1980). Døgnenhetene er den delen av bygget hvor pasienten gis mulighet for å trekke seg tilbake. De må derfor utformes slik at pasienten opplever størst mulig kontroll over sine egne omgivelser (Bergsland, 2009). Mange pasienter har stor følsomhet for de nære omgivelsene. Spesielt må døgnenhetene utformes med hensyn til å redusere lyd som kan virke forstyrrende Visuell oversikt Fellesarealene må utformes slik at personalet kan se pasientene uten at de føler seg overvåket (Bergsland, 1991). For eksempel bør de være så store at flere samtaler kan føres samtidig. Visuell oversikt fra arbeidsstasjon til korridor, inngang til rom og oppholdsrom er viktig både i forhold til faglig observasjon og sikkerhet for pasienter og ansatte. I flere tilfeller vil god oversikt over pasientene være det viktigste sikkerhetstiltaket. 3 The use of single patient rooms vs. multiple occupancy rooms in acute care environments. Comparative first cost assessment of single and multiple occupancy patient rooms. Developed by Davis Langdon Adamson Construction Cost Planning and Management, Submitted to Coalition for Health Environments Research November 20, Accessed May 23, 2008 Side 7 av 23

8 2.2.7 Oversiktlighet Orienteringsmulighetene må være gode ved at det er lett å finne fram i bygget. God orientering krever landemerker både ute og inne. Det må være en enkel, tydelig og vennlig atkomst for brukerne. Orienteringsmulighetene må være gode, med minimal bruk av skilting. Egen atkomst for akuttpasienter, skilt fra hovedinngang til bygget og skjermet fra annen trafikk. Personale å henvende seg til umiddelbart innenfor (hoved)inngangen. Lett atkomst til anlegg/ områder for fysisk aktivitet. Poliklinikkene må lokaliseres med god tilgjengelighet og enkel atkomst for pasienter og andre brukere Sikre arealer Lave bygg, helst i 1 2 etasjer, mulighet til å skape løsninger uten institusjonspreg for døgnenhetene Brede korridorer og mobile sitteplasser i gode oppholdsrom Forsøk tyder på at det å tilby bevegelige sitteplasser i oppholdsrom, salonger og andre delte områder i psykiatriske døgnavdelinger forbedrer pasientens evne til å regulere sitt personlige område og interaksjon med andre, oppnår kontroll og reduserer stress. En viktig måte personer regulerer slike interaksjoner er ved aktivt å justere og bruke plassen de umiddelbart har i nærheten til å flytte nærmere eller lenger bort, og endre orientering i forhold til andre (Sommer, 1969). Studier har vist at personer som er ganske sensitive med hensyn til å opprettholde riktig mellommenneskelig avstand, kan svare med stress, angst, og av og til sinne når andre trenger inn i på personlige plass. Et videofilmet tilfelle av vold i en psykiatrisk avdeling viser at overfallsmennene så ut til å være spesielt følsomme når andre flyttet nært og invadert deres personlige plass (Crowner et al., 1991). Oppholdsrom og andre fellesarealer bør være romslig for å hjelpe pasientene til enkelt å regulere eller opprettholde sin personlige plass når andre er i rommet. Dette gjelder også korridorer, hvor bredde bør være større enn hva som er standard innenfor somatiske avdelinger Normalitet Fremtidige løsninger skal bidra til sikkerhet og trygghet for pasienter og personale og være tuftet på normalitet i løsningene. Et overordnet prinsipp for alle psykiatribygg må være at arkitektur og planløsninger bygger opp under pasientens normalitet og bidrar til at personalet også støtter opp om denne. De fysiske omgivelsene skal fremme og forsterke pasientens realitetssans og bidra til å forberede pasienten på ny uavhengighet. Slik kan man unngå arkitektur og løsninger som medvirker til at pasienter blir passivisert eller institusjonalisert. (Bergsland, 2009). Studier (Kolstad) har vist at førsteinntrykket av bygget/bygningene har en forholdsvis stor betydning for pasientens opplevelse av oppholdet. Det betyr at man bør legge stor vekt på ankomstforhold og visuelle kontaktpunkter som pasienter og besøkende møter på vei inn i Side 8 av 23

9 bygget. Bygningen skal overbevise pasienten om at man er kommet til et sted som kan gi omsorg og behandling på best mulig måte. For å unngå institusjonspreg bør bygningene ha korte korridorer, gjerne med sidelys og med utsikt mot natur (Bergsland, 2009; Alexander et al., 1977). Fremtidige løsninger skal vektlegge en vennlig og imøtekommende atmosfære, som oppleves gode av pasienter og personale. Samtidig må bygningene og de øvrige fysiske omgivelsene bidra til å bygge opp under den integrerende behandlingen som det legges opp til. Utformingen må støtte opp under målsetningen om redusert og riktigere bruk av tvang innenfor psykisk helsevern. Mange designavgjørelser er et kompromiss mellom pasient- og personalinteresser (Bergsland, 2009). Arbeidsstasjon og areal for ansatte må utformes slik at pasientene ikke opplever disse arealene som et skjulested for personalet. Lokaliseringen bør signalisere likeverd mellom den somatiske virksomheten og det psykiske helsevern Lite støy - god akustikk Vi er ikke kjent med at det er foretatt studier som undersøker hvordan støy påvirker pasienter i psykiatriske sykehus, men det er en stor mengde forskning innenfor somatiske sykehus (Ulrich et al., 2008b). Flere studier har rapportert at reduserte støynivåer senker stress hos inneliggende pasienter, for eksempel ved å redusere blodtrykket (Hegerman et al., 2004). Annen forskning på sykepleiere i somatiske institusjoner fant at fysiske utforminger som gav redusert støy bidro til mindre stress og irritasjon (Blomkvist et al, Topf & Dillon, 1998). Det er videre sterke bevis fra studier av ikke-pasienter at eksponering for uforutsigbar eller ukontrollerbar støy øker aggresjonsnivået (Green & O'Neal, 1969; Donnerstein & Wilson, 1976) Lett tilgang til uteområde Døgnenhetene bør ha direkte utgang for pasientene til egnede utearealer. Det vil si at de må lokaliseres på bakkeplan, eller få adgang til hager på etasjeplan. Samtlige utearealer (med unntak av sikkerhetsenhet) må ikke være fullstendig rømningsfrie Utsikt til natur Flere studier av ikke-psykiatriske pasienter på sykehus og personer utenfor sykehus har funnet at utsyn til natur (for eksempel trær, parker, fjell, vann) fremmer rask reduksjon av stress (Ulrich et al, 1991; Raanaas et al, 2011). Fysiologisk kan man måle redusert blodtrykk og andre forandringer i hjerteaktivitet. Disse og andre gunstige fysiologiske endringer er ledsaget av økte positive følelser og reduserer nivået av negative emosjoner som angst og sinne (Ulrich et al., 1991). En studie av pasienter ved en kirurgisk avdeling fant at de pasienter som fikk tildelt rom med utsikt til natur (trær), sammenlignet med samme kategori pasienter med utsikt mot en murvegg, hadde bedre følelsesmessig velvære, færre komplikasjoner som vedvarende hodepine og smerter, og hadde kortere opphold (Ulrich, 1984). En begrenset studie med sykepleiere i ikkepsykiatriske sykehus viser at de som har daglig gjennom vinduer eksponeres for utsikt til natur i sine arbeidsområder, har et lavere stressnivå enn sykepleiere uten vindu med utsikt til natur (Pati et al., 2008). Side 9 av 23

10 Estetiske omgivelser De fleste forbinder estetikk med det vakre og skjønne, og gjerne med kunst. Når man benytter begreper som "god estetikk" er det samtidig nyttig å erkjenne at ingen eier den "gode smak" og at kriteriene for å vurdere smak er kulturelt betinget og er i en kontinuerlig endring. Noe forenklet kan man definere estetikk som kunnskap om våre sanseerfaringer (Bale, 2009). I sine "Anmerkninger om sykepleie hva det er og ikke er", skriver Florence Nightingale i 1859 følgende: "Det påstår at skjønnhet virker utelukkende på sjelen. Men slik er det ikke. Den virker på kroppen også. Hvor lite vi enn vet om hvordan vi påvirkes gjennom form, farge og lys, så vet vi i det minste at de har en avgjørende påvirkning på kroppen." I dag vet vi mye mer om sammenhengen hvordan fysiske omgivelser, men fortsatt er det mye vi ikke vet (Bergsland, 2007). En rekke studier fra somatiske eller generelle sykehus med pasienter av ulik etnisitet har funnet at stor majoritet av pasientene foretrekker og responderer med positive følelser på bilder av natur, mens reagere negativt på abstrakt kunst (Ulrich, 1991, 2009; Carpman and Grant, 1993; Nanda et al., 2007) Dagslys Dagslys så vel som kunstig lys har stor betydning for hvordan vi mennesker opplever våre omgivelser på. Forskning viser (Ulrich et al., 2008b; Ulrich, 2012; Benedetti et al., 2001) at tilgjengelig dagslys på et pasientrom i sykehus kan ha betydning for velvære og restitusjon etter sykdom 4. Vi er ikke kjent med at det er gjort studier som undersøker hvordan dagslys påvirker aggresjon og uro i psykiatriske sykehusavdelinger. En studie med personer med Alzheimers sykdom fant imidlertid at aggresjonsnivået ble lavere i bygg som var designet for høyere lyseksponering sammenlignet med bygg med lav eksponering av lys. 5 Hvordan pasientrommets vinduer er orienteringen i forhold til himmelretning spiller en vesentlig rolle i forhold til kvaliteten på dagslyset. Studier 6 kan tyde på at pasienter på sengerom som er vendt mot nord trenger noe lengre tid til restitusjon sammenlignet med pasienter som oppholder seg på lyse pasientrom vendt mot øst. Morgenlys inn i de østvendte pasientrom viser seg å ha en positiv terapeutisk effekt, mens vestvendte pasientrom kan gi noen uønskede effekter med for mye lys og solvarme i tidsrommet hvor pasienten skal sove Universell utforming En gruppe amerikanske arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere har utarbeidet 7 prinsipper for universell utforming. Disse er gjengitt slik på Norsk Designråds nettsted: Enkel og intuitiv i bruk Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 4 Redusert depresjonsfare og kortere oppholdstid for pasienter med depresjon. 5 Sloane et al., Beauchemin, K.M, Hays, P.: Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression Journal of affective disorders, Vol. 62, Issue 3, pp Side 10 av 23

11 Forståelig informasjon Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte. Toleranse for feil Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger. Like muligheter for alle Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. Fleksibel i bruk Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den synshemmede skal kunne høre, den hørselshemmede se og så videre. Lav fysisk anstrengelse Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med minimum besvær. Størrelse og plass for tilgang og bruk Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet Miljøvennlige arealer Miljøbygg med energieffektive løsninger. Side 11 av 23

12 3. Delfunksjoner 3.1 Opphold, psykisk helse og rusbehandling (1B) Krav til flyt, funksjonalitet og nærhetsbehov Det skal være to innganger; én akuttinngang for akutt syke pasienter og én ordinær inngang for pasienter, ansatte og besøkende. Alle pasienter til psykisk helsevern for voksne bør innlegges via et psykiatrisk akuttmottak (PAM). Dette betyr at PAM må ha en akuttinngang, det vil si en dedikert inngang direkte fra for eksempel ambulanse, politibil. PAM må også ha en inngang fra åpen korridor for pasienter som kommer gående via den ordinære inngangen (hovedinngangen). For at akuttinngangen også skal kunne benyttes av sikkerhetsenheten må denne ligge i funksjonell nærhet til inngangen. Ved eventuelt overbygg over ambulanseinngang må det tas hensyn til høyde på ambulansebiler. Døgnenhetene er generelle/universelle enheter som er ment å kunne romme alle aktuelle pasientgrupper. Samtlige døgnenheter, hver på 10 pasientrom, skal ha en dynamisk sammenheng når det gjelder planløsning. Dette begrunnes med at behovet for de ulike døgnenhetene (akutt, alderspsykiatri, sikkerhet etc.) vil komme til å variere. En funksjonell sammenheng mellom døgnenhetene vil også være avgjørende for å oppnå en effektiv drift i form av optimal utnyttelse av personalressurser på kveld og natt, og i helgene. Med hensyn til bemanning og driftsøkonomi vil det ikke være hensiktsmessig å ha døgnenheter med færre enn 10 pasienter. Døgnenhetene bør bygges opp rundt et sentralt strøk, med personalrom på den ene siden og døgnavdelinger på den annen side. Skjerming er både et juridisk begrep og en beskrivelse av et behandlingsmessig og sikkerhetsmessig tiltak. Etter psykisk helsevernloven kan pasient som lider av sterk uro eller som har utagerende adferd holdes helt eller delvis atskilt fra medpasienter og personell som ikke deltar i undersøkelse og behandling av og omsorg for pasienten. Dersom tiltaket opprettholdes ut over 48 timer skal det treffes vedtak. Dersom det ikke er truffet nytt vedtak etter tre uker bortfaller vedtaket. Vedtak om skjerming medfører at pasienten oppholder seg i dertil tilpassede avskjermede lokaler med kontinuerlig tilsyn eller på eget rom. Skjermingsenheten på 52 m 2 består av et pasientrom på 17 m 2, HCWC (6 m 2 ), oppholdsrom (17 m 2 ) og et undersøkelse- og behandlingsrom (12 m 2 ). Skjermingsenhetene må ha direkte tilgang til skjermet uteareal. Ensengsrommet må ha godt dagslys, med seng, skriveplass og besøksstoler. Samtalerommene må ha god lydisolering. 7 LOV nr 62: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Side 12 av 23

13 Prinsippdiagrammet i Figur 1 viser to innganger til bygget: Akuttinngang. Inngang for akuttinnleggelser som kommer med ambulanse, politi eller privatbil. Som hovedregel går pasienten direkte til Psykiatrisk akuttmottak (PAM) for observasjon, medisinske og juridiske avklaringer, intensivbehandling av psykotisk uro, evt. ved bruk av skjerming. Inngang for elektive innleggelser av pasienter som kommer i ambulanse Hovedinngang. Inngang for selvbefordrende. Hvis det blir aktuelt å inkludere ABUP, bør det etableres en egen inngang for enheten. Figuren under er illustrert med 70 døgnplasser. Ved å øke til 80 eller mer er prinsippet det samme det adderes til en ny enhet. Samtlige døgnenheter og skjermingsenheter har tilgang til uterom, illustrert i grønt. Diagrammet viser også et forslag til fordeling av skjermingsenhetene. Figur 1 Prinsippdiagram for sammenhengene mellom inngang, døgnenheter, skjermingsenheter og uterom Normalsengeområde (1B.4) Hver døgnenhet er programmert med 10 pasientrom og én skjermingsenhet. Samtlige sengerom er på med direkte tilgang til eget bad på. Figur 1 viser hvilke rom som inngår i programmet for en døgnenhet, og hvordan to enheter kan dele enkelte støtterom som garderobe, lager, medisinrom, anretningskjøkken, desinfeksjonsrom og vaskerom. Side 13 av 23

14 Hver døgnenhet har et oppholdsrom på 60 m² og tre rom på for samtaler eller aktivitet. Et undersøkelses- og behandlingsrom er programmert i tilknytning til en skjermingsenhet som består av et pasientrom med bad og et oppholdsrom med direkte tilgang til uterom. Hver enhet har sin egen arbeidsstasjon (24 m²), og et møterom (24 m²) som kan benyttes til møter eller pauser for personalet. Netto programareal for hver døgnenhet på 10 døgnplasser utgjør 485 m², eller 48,5 m² pr døgnplass. Inkluderer vi skjermingsenheten på 38 m² utgjør det samlede netto programareal pr døgnenhet 523 m². UTEROM Opphold skjerming skjerming Undersøkelses rom Bod Bod Bod Bod Bod Lager rent Samtale/ aktivitet Møtero m/spis 24 m² Medisin rom 10 m² Samtale/ aktivitet WC HC WC Arbeidsstasjon 24 m² Opphold 60 m² Garderobe 10 m² Desinfek sjon 10 m² WC HC WC Samtale/ aktivitet Samtale/ aktivitet Kontor 10 m² Kontor 10 m² Kontor 10 m² Kontor 10 m² UTEROM / GÅRDSHAVE Kjøkken, anretning Vaskerom 10 m² Samtale/ aktivitet WC WC HC Arbeidsstasjon 24 m² Opphold 60 m² Lager utstyr Samtale/ aktivitet Møtero m/spis 24 m² Opphold skjerming skjerming Undersøkelses rom Bod Bod Bod Bod Bod UTEROM Figur 2 Prinsippdiagram og for døgnenheter I tabell 1 vises romprogrammet for to døgnenheter på á 10 døgnplasser og en skjermingsenhet. Rommene markert i gul farge illustrerer de støtterom som benyttes felles. Tabell 1 Romprogram for to døgnenheter på á 10 døgnplasser og en skjermingsenhet Side 14 av 23

15 Delfunksjon Funksjon PSA/ABUP Romnavn Romspesifikasjon Antall Kvm Sum Normalsengeområde Boenhet PSA Normalsengeområde Boenhet PSA WC/dusj HC Normalsengeområde Boenhet PSA Lager bod for personlige eiendeler Normalsengeområde Oppholdsrom PSA Opphold bufettservering, spising, TV etc Normalsengeområde Oppholdsrom PSA Samtale/aktivitesrom Normalsengeområde Personalbase PSA Arbeidsstasjon vaktbase. arb.plasser Normalsengeområde Personalbase PSA Møterom møter/spis/pause Normalsengeområde Personalbase PSA WC personal Normalsengeområde Personalbase PSA WC HC, personal Normalsengeområde Støtterom PSA Kontor Skjerming Skjermingsenhet PSA skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet PSA WC/dusj/HC skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet PSA Opphold skjermingsenhet Normalsengeområde Støtterom PSA Undersøkelse i tilknytning til skjermingsenhet Normalsengeområde Boenhet PSA Normalsengeområde Boenhet PSA WC/dusj HC Normalsengeområde Boenhet PSA Lager bod for personlige eiendeler Normalsengeområde Oppholdsrom PSA Opphold bufettservering, spising, TV etc Normalsengeområde Oppholdsrom PSA Samtale/aktivitesrom Normalsengeområde Personalbase PSA Arbeidsstasjon vaktbase. arb.plasser Normalsengeområde Personalbase PSA Møterom møter/spis/pause Normalsengeområde Personalbase PSA WC personal Normalsengeområde Personalbase PSA WC HC, personal Normalsengeområde Støtterom PSA Kontor Skjerming Skjermingsenhet PSA skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet PSA WC/dusj/HC skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet PSA Opphold skjermingsenhet Normalsengeområde Støtterom PSA Undersøkelse i tilknytning til skjermingsenhet sengeenheter (som i alternativ 2) utgjør m2 netto og 12 sengeenheter (alternativ 3) utgjør m2 netto. I tillegg kommer ABUP med et arealbehov på 568 m2 netto Sikring (1B.6) For både alternativ 2 og 3 er det programmert to døgnenheter etter samme prinsipp som de "generelle" døgnenhetene (delfunksjon 1B.4 Normalsengeområde). Det er viktig at døgnenheten for sikring utformes på linje med de andre generelle døgnenhetene, med stor grad av fleksibilitet mellom døgnenhetene. Hensynet til generalitet skal veie tyngre enn det eksakte behovet for antall døgnplasser i sikkerhetsenheten. Sikkerhetstiltak må veies mot pasientens behov for kontroll over egne omgivelser og behovet for imøtekommende omgivelser som ikke uttrykker maktbruk. Synlige sikkerhetstiltak er sterke uttrykk for kontroll og overvåking (Bergsland, 2009). Tradisjonelle sikkerhetstiltak vil være: Gardinoppheng og annet som ikke tåler mer enn 15 kg belastning. Ikke knusbare speil. Unngå skarpe kanter. Gode alarmsystemer. En lukket psykiatrisk enhet skal ikke være et fengsel Skjerming (1B.7) I tabell 2 vises romprogram for en skjermingsenhet. Side 15 av 23

16 Tabell 2 Romprogram for delfunksjon 1B.7 Skjerming Delfunksjon Funksjon Romnavn Romspesifikasjon Antall Kvm Sum Skjerming Skjermingsenhet skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet WC/dusj/HC skjermingsenhet Skjerming Skjermingsenhet Opphold skjermingsenhet Undersøkelse og behandling Akuttmottak (2B.1) Tabell 3 viser programmert areal til mottaksfunksjon for pasienter som kommer som øyeblikkelig hjelp. Tabell 3 Romprogram for delfunksjon 2B.1 Akuttmottak, Alternativ 2 Akuttmottak Mottak PSA Mottakelsesrom felles Akuttmottak Mottak PSA Arbeidsstasjon Akuttmottak Mottak PSA Undersøkelse/behandling Akuttmottak Mottak PSA Samtale Besøksrom/pårørende samtale Akuttmottak Mottak PSA WC/dusj/HC Akuttmottak Mottak PSA Lager Akuttmottak Poliklinikk (2B.5) I tillegg er det programmert en egen ECT-klinikk som skal kunne benyttes både av inneliggende og polikliniske pasienter. Tabell 4 Romprogram for delfunksjon 2B.5 Poliklinikk, Alternativ 2 Poliklinikk Venteområde PSA Venteområde poliklinikk og ECT-klinikk Poliklinikk Garderobe PSA Venteområde poliklinikk og ECT-klinikk Poliklinikk Poliklinikk PSA WC HC Poliklinikk Poliklinikk PSA WC Poliklinikk Poliklinikk PSA Undersøkelse/behandling Poliklinikk Poliklinikk PSA Kontor ambulant team Poliklinikk Poliklinikk PSA Konsultasjonsrom konsultasjonsrom Poliklinikk ECT-klinikk PSA Behandling ECT Poliklinikk ECT-klinikk PSA Oppvåkning 3 pasienter Poliklinikk Nevropsykologisk testrom PSA Poliklinikk 370 Side 16 av 23

17 3.3 Ikke-medisinsk service Det er programmert areal for avfallshåndtering, renhold, sengerengjøring og lager. Tabell 5 Ikke-medisinske service, Alternativ 2 og 3 Avfallshåndtering Lager avfall Avfallshåndtering 70 Renhold Oppstilling renholdsmaskiner Renhold 10 Sentrallager Lager utstyr Sentrallager Varemottak Sentrallager 300 Med en lokalisering som vist i skisseprosjektet forutsettes det at det ikke er varm forbindelse til resten av sykehuset. Det planlegges derfor med eget varemottak i PSA. 3.4 Administrasjon Administrative kontorfunksjoner (5.1) Det er programmert areal for administrative og kliniske kontorfunksjoner. Tabell 6 Romprogram for delfunksjon 5.1 Administrative kontorfunksjoner og 5.6 Kliniske kontorfunksjoner Administrative kontorfunksjoner Kontor Administrative kontorfunksjoner Kontor 15 4,5 68 Administrative kontorfunksjoner Resepsjon Administrative kontorfunksjoner Møterom Administrative kontorfunksjoner Møterom Administrative kontorfunksjoner Møterom Administrative kontorfunksjoner Tekjøkken Administrative kontorfunksjoner WC Administrative kontorfunksjoner WV/HC Administrative kontorfunksjoner 354 Kliniske kontorfunksjoner Kontor behandler Kliniske kontorfunksjoner Stillerom Kliniske kontorfunksjoner Tekjøkken Administrative kontorfunksjoner WC Administrative kontorfunksjoner WV/HC Kliniske kontorfunksjoner 451 Side 17 av 23

18 3.5 Personalservice Det er programmert areal for garderobe, kantine og overnattingsrom for vakthavende personell. For henholdsvis alternativ 2 og 3 utgjør dette til sammen 381 m² netto. Tabell 7 Romprogram for delfunksjon 6.4 Garderobe, 6.5 Kantine og 6.6 Overnatting Garderobe Garderobe herre Garderobe Garderobe dame Garderobe Garderobe kantine, dame Garderobe Garderobe kantine, herre Garderobe WC Garderobe WC/WC Garderobe 142 Kantine Personalkantine/kafé Kantine Kjøkken Kantine Rengjøring/oppvask Kantine Lager mat Kantine Lager kjøl Kantine Lager frys Kantine Lager avfall Kantine Kontor Kantine WCHC Kantine WC Kantine Garderobe Kantine 217 Overnatting Vaktrom Overnatting WC Overnatting Pasientservice 3.6.1Pasientbibliotek (7.5) Tabell 8 Romprogram for delfunksjon 7.5 Pasientbibliotek og Rekreasjon Pasientbibliotek Pasientbibliotek Pasientbibliotek Kontor Pasientbibliotek 50 Rekreasjon Lekerom Rekreasjon Multirom Rekreasjon Kontor Rekreasjon Treningsrom Rekreasjon Aktivitetsrom Rekreasjon Lager utstyr Rekreasjon Hundebur Rekreasjon Hundegård Rekreasjon 398 Det er behov for en treningssal (multirom) med god takhøyde. Aktuell aktivitet i treningssalen vil være volleyball, cricket, etc. Det er også ønskelig med buldrevegg/klatrevegg. Det vil være en fordel om treningssalen har enkel tilgang til uterom for utendørs ballspill etc. Treningssalen bør ligge i nærhet til treningsrom med apparater. Et lager for utstyr må være lett tilgjengelig fra både treningssal og treningsrom. I aktivitetsrommet er det aktuelt med ulike stasjonære treningsapparater. Side 18 av 23

19 3.7 Undervisning og forskning Undervisning (8.5) Tabell 9 Romprogram for delfunksjon 8.5 Undervisning, alternativ 2 og 3 Undervisning Kontor LIS/student/forskning Undervisning Møterom Undervisning Auditorium Undervisning Trafikkarealer Vestibyle Sluse sluse akuttinngang Romprogram Romprogram følger som eget vedlegg. Side 19 av 23

20 Litteraturliste Acute mental health care: briefing note Policy Unit, Royal College of Psychiatrists, November Om hovedspørsmål I britisk psykiatri Alexander, C. et al: A pattern language: towns, buildings, construction. New York, Oxford University Press. Om mønstre i våre (daglige) liv. Flere kan appliseres på psykiatriske avdelinger. Baker,A., Llewelyn Davies, R., Sivadon, P. : Psychiatric Services and Architecture, WHO, Geneve Mange prinsipper har fortsatt gyldighet Beauchemin, K.M, Hays, P.: Morning sunlight reduces length of hospitalization in bipolar depression Journal of affective disorders, Vol. 62, Issue 3, pp Artikkel som brukes av Ulrich, m.fl. for å argumentere for at pasientrom i bygg for døgnbehandling bør ha morgensol. Berg, J.E.: Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere. Hertervig Forlag, Stiftelsen psykiatrisk Opplysning, Stavanger. 2.opplag Referansebok. Egentlig meget svak på bygg/ rom og behandling Bergsland, K.H.: Psykiatri og fysiske omgivelser, Evaluering av psykiatrisk avdeling Fylkessjukehuset i Haugesund, SINTEF-rapport A91044, Trondheim Prinsipper som ligger til grunn for psykiatrisk behandling og rom. Bergsland, K.H.: Planlegging og evaluering av fysisk miljø i psykiatriske institusjoner, Delutredning 3, 1993, Helsedirektoratets prosjekt Evaluering av psykiatriske helsetjenester. Oppsummering og generalisering av referansen over Bergsland, K.H.: Fysiske omgivelser og psykisk helse, Psykiatri 2000, Utviklingsplan for Sør- Trøndelag Psykiatriske sykehus, vedlegg 3. Trondheim Bergsland, K.H.: Appealing to normalcy, evaluation of environments for psychiatric care. Udatert. Bergsland, K.H.: Hva vet vi (ikke) om sammenhenger mellom helse og omgivelser i psykisk helsevern?, Omsorg, Nordisk Tidsskrift for palliativ medisin, Nr.2/2007, pp Fagbokforlaget. Bergsland, K.H.: Kan gode bygg bidra til psykiatrisk behandling? Suicidologi nr.2/2008. Universitetet i Oslo. Bergsland, K.H.: Fler plus än minus. Arkitektur som medicin, pp Ed.: Lena From, Stefan Lundin. ARQ Stiftelsen för arkitekturforskning. Göteborg, Colman, A.: Territoriality in man a comparison of behavior in Home and hospital. American Journal of Arthopsychiatry, 1968; 38(1): Om territorialitet Curtis, S., Gesler, W., Priebe, S., Francis, S.: New spaces of inpatient care for people with mental illness: A complex rebirth of the clinic?, Health & Place 15 (2009), pp Akuttenheten som link mellom næromgivelser og institusjon. Diskusjonen kan brukes I drøfting av alminneliggjøring. Side 20 av 23

Spiller det noen rolle?

Spiller det noen rolle? Spiller det noen rolle? om hverdagen på nye og gamle sykehjem av Christian Madsen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen Juni 2002 Notat 4-2002 Innhold Tabelloversikt...

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest.

Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Utredning av interkommunalt boligprosjekt innen psykisk helse, Region Vest. Rapport februar 2014 Sammendrag Bakgrunn Helse- og omsorgstilbudet har i de senere år blitt påvirket av desentralisering og reformer.

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo.

Arbeidet er gjort i perioden 16.01.06 til 12.06.06 ved Multiconsult sitt hovedkontor i Oslo. Forord Dette er en masteroppgave som er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU og studieretning for bygg- og eiendomsforvaltning våren 2006. Oppgaven er utført i samarbeid med Multiconsult

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi

Evaluering av et nytt sykehjem - med fokus på universell utforming og velferdsteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Petter Halvorsen Myhre Evaluering av et nytt

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum

Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum Som natt og dag? - Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang av Reidun Norvoll Tonje Lossius Husum AFI-notat 9/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE

Detaljer

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk

Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge. Kontorbyggets bruk Utdrag av SINTEF rapport: Fremtidens kontorbygg, av Narvestad, Blakstad, Kittang, Hatling og Arge Kontorbyggets bruk Siri Hunnes Blakstad og Morten Hatling November 2007 Innholdsfortegnelse Kontorbyggets

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

HJEMME BRA BORTE BEST?

HJEMME BRA BORTE BEST? HJEMME BRA BORTE BEST? Fysisk bomiljø for personer med demens i heldøgns pleie Erlend Bleken Avdeling for Design Møbel, rom og interiør Kunsthøgskolen i Bergen - Mars 2011 Sammendrag SAMMENDRAG Mange opplever

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling

Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling Bruk av tvungent vern uten døgnbehandling En kvantitativ studie Use of compulsory care in outpatient treatment Maria Løvsletten Masteroppgave i psykisk helsearbeid, avdeling for Folkehelsefag Master of

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland

Hovedfunksjonsprogram Sentralsjukehuset i Rogaland 5RJDODQGI\ONHVNRPPXQH 6HQWUDOVMXNHKXVHWL5RJDODQG +29(')81 6-216352*5$0 QRYHPEHU 2YHURUGQHGHIRUXWVHWQLQJHURJUDPPHEHWLQJHOVHU 'HSDUWHPHQWHWVYHLOHGHU 2YHURUGQHWSODQSURVHVV 5DPPHUJLWWLYLUNVRPKHWVSODQHQ 7RPWRJORNDOLVHULQJ

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer