STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 51 Offentlig forvaltning ANDRE EMNEORD Fylkeskommuneøkonomi Kommuneøkonomi Skatteinntekter Skatteutjamning

4 3 FORORD 1 denne publikasjonen gir Statistisk Sentralbyrå statistikk som beskriver kommunenes og fylkeskommunenes Okonomiske stilling i Statistikken er gitt i form av relative tall, hovedsakelig regnet i kroner pr. innbygger. Dette gjor det mulig A foreta sammenlikninger mellom kommunene. Statistikken bygger vesentlig pa tall for kommunenes utgifter og inntekter som er tatt fra de årlige regnskapsoppgaver som SSB henter inn fra alle kommuner. Flere forhold gjor det imidlertid vanskelig A trekke sikre konklusjoner ut fra de forskjeller denne publikasjonen viser kommuner imellom. Dette har særlig sammenheng med forskjeller i regnskapsordning, og i ulike måter A fordele visse arbeidsoppgaver mellom kommuner, fylkeskommuner og private. Regnskapstall for de enkelte kommuner for 1986 er tidligere publisert i Nye distriktstall (nr. 12, 1987 og nr. 1, 1988). Arbeidet med publikasjonen har vart ledet av forstekonsulent Olav Gjestvang. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. januar 1988 Gisle Skancke Arild Jeber

5 4

6 5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Formal 9 2. Opplegg og gjennomforing Grunnlag for statistikken. Datainnsamling Omfang 9 3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Feil i regnskapsoppgavene og i innsamling og bearbeiding 9 4. Begrep og kjennemerker Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med statistikken for tidligere Ar Noen hovedresultater 15 Tabelldel 17 Vedlegg 1. Kommuneklasse, areal og folketall for kommunene 31. desember Nasjonalekonomisk gruppering av utgiftene og inntektene på kommun'eregnskapet for Skjema 137 Utkomne publikasjoner Tidigere utkommet på emneområdet 155 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 156 Standarder for norsk statistikk (SNS) 162 Standardtegn i tabeller - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

7 6

8 7 TABELLREGISTER OVERSIKTSTABELLER, TIDSSERIER Kommuner og fylkeskommuner i alt Side 1. Driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Kommuner og fylkeskommuner i alt Driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Kommuner og fylkeskommuner i alt Kr 17 Fylkeskommuner 3. Driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Fylkeskommunene I alt Driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Fylkeskommunene i alt Kr Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler/statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Prosent. Fylkeskommunene i alt Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler/statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8 pr. innbygger. Fylkeskommunene i alt Kr Driftsutgifter under hovedkapittel og 1.8 i alt pr. innbygger. Fylkeskommune Kr 20 Kommuner 8. Driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Kommunene i alt Driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Kommunene i alt Kr Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler/statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Prosent. Kommunene i alt Skatteinntekter, skatteutjamningsmidler/statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8 pr. innbygger. Kommunene i alt Kr Driftsutgifter under hovedkapittel og 1.8 i alt pr. innbygger. Kommunene etter kommuneklasse og fylke Kr 23 FYLKESKOMMUNER 1986 Fordeling pa hovedkapittel 13. Driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Fylkeskommune Driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Fylkeskommune. Kr Netto driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Fylkeskommune Netto driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Fylkeskommune. Kr 25 Skoler 17. Driftsutgifter til grunnskoler og til videregaende skoler pr. innbygger. Fylkeskommune. Kr 26 Helsevern 18. Driftsutgifter pr. innbygger til helseinstitusjoner og annet helsevern. Fylkeskommune. Kr Driftsutgifter pr. seng og liggedag, og lonnsutgifter pr. seng ved somatiske sykehus. Fylkeskommune. Kr 27 Kultur 20. Driftsutgifter pr. innbygger til kulturformål. Fylkeskommune. Kr 27

9 8 FYLKESKOMMUNER 1986 (forts.) Renteutgifter, skatteinntekter, underskudd mv. 21. Renteutgifter, utgifter til avdrag på eksterne lån, skatteinntekter og inntekter fra statlige rammeoverfdringer pr. innbygger. Fylkeskommune Skatteinntekter, statlige rammeoverfdringer og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Prosent. Fylkeskommune Skatteinntekter, statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Pr. innbygger. Fylkeskommune. Kr Driftsutgifter og -inntekter, utgifter og inntekter til nybygg og nyanlegg, underskudd fr lån og aysetning. Pr. innbygger. Fylkeskommune. Kr 29 KOMMUNER 1986 Fordeling på hovedkapittel 25. Driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Kommune Driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Kommune. Kr Netto driftsutgifter etter hovedkapittel, unntatt forretningsdriften. Prosent. Kommune Netto driftsutgifter pr. innbygger, etter hovedkapittel. Kommune. Kr 57 Skoler 29. Driftsutgifter til grunnskolen pr. innbygger, pr. elev og pr. klasse. Kommune. Kr Elever pr. klasse ved grunnskoler. Kommune 75 Helsevern 31. Driftsutgifter pr. innbygger til helseinstitusjoner og aldershjem, distriktshelsetjeneste, sosial omsorg, barnehager og hjelpeordninger for hjemmene. Kommune. Kr 80 Kultur 32. Driftsutgifter pr. innbygger til kirke- og kulturformal. Kommune. Kr 89 Renteutgifter, skatteinntekter, underskudd mv. 33. Renteutgifter, utgifter til avdrag IA eksterne lån, inntekter fra skatter og avgifter og bruttoinntekter fra statlige rammeoverforinger. Kommune Skatteinntekter, statlige rammeoverforinger og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Prosent. Kommune Skatteinntekter, statlige rammeoverfdringer og driftsinntekter under hovedkapittel og 1.8. Pr. innbygger. Kommune. Kr Driftsutgifter og -inntekter, utgifter og inntekter til nybygg og nyanlegg, underskudd fr lån og aysetning. Pr. innbygger. Kommune. Kr 121

10 9 1. Formålet med denne publikasjonen er å gi en samlet oversikt i form av strukturtall som beskriver de enkelte kommuners Okonomiske stilling. Statistikken gjor det mulig A sammenlikne tall for enkelte kommuner med gjennomsnittet for hele landet, resp. de enkelte fylker. Publikasjonen gir dessuten gjennomsnittstall for de enkelte kommuner gruppert etter kommuneklasse og etter innbyggertall. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.1. Grunnlag for statistikken. Datainnsamling Denne publikasjonen bygger i hovedsak på årlige regnskapsoppgaver som Statistisk Sentralbyrå innhenter fra alle kommuner og fylkeskommuner. Hjemmel for innhenting av disse oppgaver er gitt i Forskrifter og veiledning for budsjettoppstilling og regnskapsforing i kommunene, utgitt av Kommunalog arbeidsdepartementet. Oppgavene blir innhentet på grunnlag av skjemaet "Nasjonaldkonomisk gruppering av utgiftene og inntektene på kommuneregnskapet" (se Vedlegg 2). For kommuner som forer sitt regnskap ved en av de interkommunale datasentralene, blir oppgavene over utgifter og inntekter gitt på maskinlesbar form. Kommuner som har eget EDB-utstyr, produserer en maskinliste redigert på samme måte som SSBs skjema, mens de vrige kommuner fyller ut skjemaet manuelt Omfang Statistikken omfatter kommuneforvaltningen (by-, herreds- og fylkeskommuner) og kommunale bedrifter med unntak av havnekasser, kommunale aksjeselskap og felleskommunale foretak. De fleste regnskapstall gjelder regnskapsåret 1986, men noen tall for kommunene og fylkeskommunene i alt og for grupper av kommuner er gitt som tidsserier for årene 1981 til FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE 3.1. Feil i regnskapsoppgavene og i innsamling og bearbeiding Kommunene skal i prinsippet fdre sine regnskaper i samsvar med de regnskapsforskrifter som er nevnt under avsnitt 2.1. Enkelte kommuner har imidlertid i sine egne regnskaper en regnskapsordning som avviker fra forskriftene. SSB har i tidligere år lagt ned mye arbeid i A rette opp regnskapsoppgavene for slike avvik. Fra og med statistikken for 1985 er omfanget av dette kontroll- og opprettingsarbeidet blitt vesentlig redusert - i fdrste rekke for A oppnå bedre aktualitet. Det kontrolleres for at den enkelte regnskapsoppgave er i balanse. Utover dette er den mer detaljerte kontroll av fdringsmåten nå begrenset til folgende punkter: - grunnskoler (kap. 1.21) - barnehager (kap ) - renter (kap. 1.89) - skatteinntekter (kap ) - statlig rammeoverforing (kap. 1.91) De tall som er gitt i denne publikasjonen er i hovedsak driftsutgifter pr. innbygger for de enkelte hovedkapitler for hver kommune. Siden avvik fra forskriftene bare sjelden gjelder bruk av feil hovedkapittel, betyr den forenklede revisjon lite for kvaliteten på de fleste tallene. Ved utfyllingen av skjemaene i kommunene, og ved bearbeiding av oppgavene i SSB, vil det også oppstå feil. StOrsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle og manuelle kontroller, og rettet.

11 10 4. BEGREP OG KJENNEMERKER De fleste av de begrep og kjennemerker som er nyttet i denne publikasjonen, er definert i samsvar med de kommunale regnskapsforskrifter (se under aysnitt 2.1). Disse forskriftene gir detaljerte opplysninger om hva som inngår i de enkelte utgifts- og inntektstall. I det fdlgende er det gitt en kort oversikt over innholdet i de begrep og kjennemerker som er nyttet i publikasjonen. Driftsutgifter Driftsutgiftene omfatter lonninger, kjdp av maskiner, transportmidler, inventar og annet varig utstyr, vedlikehold av bygninger og anlegg og andre regulære driftsutgifter. Videre inngår i denne posten overforinger til staten, overfdringer til andre kommuner og fylkeskommuner og deres særbedrifter, overforinger til andre og dessuten interne overforinger innen de enkelte kommuner. Posten ldnninger omfatter også utgifter til trygder og pensjoner, medregnet arbeidsgiveravgift til folketrygden. LOnninger, trygder og pensjoner knyttet til vedlikehold av bygninger og anlegg og til nybygg og nyanlegg er ikke medregnet i totaltallene for lennsutgifter. I tabellene som gir tall for de samlede driftsutgifter med fordeling på hovedkapitler, er det for kommunenes forretningsdrift (hovedkapittel 1.7) gitt egne tall for nettoutgifter. Nettoutgifter er her definert som summen av driftsutgifter, utgifter til nybygg og nyanlegg og finansieringsutgifter fratrukket de tilsvarende inntekter. Netto driftsutgifter er definert som driftsutgifter i alt minus driftsinntekter i alt. Tall for nettoutgifter som er negative (har fortegn -), framkommer der vedkommende utgiftspost er mindre enn den tilsvarende inntektspost. For å unngå dobbelttellinger, er samlekapitlet for fellesutgifter (hovedkapittel 1.0) holdt utenom i tabellene. Interne overforinger innen de enkelte kommuner, som ikke er med i hovedkapittel 1.0, er derimot inkludert i tabellene. I de tabeller som gir fordeling av utgifter på hovedkapitler, er det i tabellhodet gitt henvisning til de kapittelnumre som regnskapsforskriftene legger til grunn. De som nsker mer detaljerte opplysninger om hva de enkelte hovedkapitler omfatter, vises til de kommunale regnskapsforskriftene. Nybygg og nyanlegg Utgifter til nybygg og nyanlegg omfatter kjdp av fast eiendom, lonn til egne arbeidere som utforer bygge- og anleggsarbeid og andre utgifter (postene ). Inntekter i samband med nybygg og nyanlegg omfatter overforinger fra statsforvaltningen, over- Winger fra kommuner og fylkeskommuner og fra andre. Videre inngår inntekter fra salg av fast eiendom. Skatter og avgifter Kommunenes inntekter fra skatter og avgifter, som Wes på underkapittel 1.900, består av skatt på formue og inntekt, eiendomsskatt og næringsavgifter og andre avgifter. Handelsavgift er et eksempel på en slik avgift. Inntektsskatten er den langt viktigste av disse inntektsartene, mens formuesskatten og eiendomsskatten har relativt liten betydning for de fleste kommuner. Næringsavgifter og andre avgifter utgjor bare små bel0p, og har dermed liten betydning for kommunenes Okonomi. I de regnskapsoppgavene som ligger til grunn for denne publikasjonen, er det ikke mulig A skille mellom disse ulike typer av skatter og avgifter. Regulerings- og konsesjonsavgifter, som Wes på underkapittel 1.901, er ikke med i tallene for skatter og avgifter hvis det ikke er spesielt angitt i tabellhodet. Fylkeskommunenes skatteinntekter består av skatt på inntekt. De mottar ikke regulerings- og konsesjonsavgifter. Kommunenes og fylkeskommunenes inntekter fra skatter og avgifter omfatter også overforinger fra staten til kompensasjon for bortfall av petrol eumsskatteinntekter. Statlige rammeoverforinger Dette omfatter de generelle overforinger kommuner og fylkeskommuner mottar fra staten etter innforingen av det nye inntektssystemet i 1986.

12 11 Renter mv. Renter fres i regnskapene på underkapittel 1.89 Renter mv. og er derfor også med i tallene for driftsutgifter og netto driftsutgifter under hovedkapittel 1.8 Ymse formal. Utgifter til renter på lån som er tatt opp direkte av kommunale bedrifter med særregnskap, blir ifdlge regnskapsforskriftene fort i vedkommende bedrifts regnskap, og kommer dermed ikke med på underkapittel 1.89 Renter mv. Låneomkostninger og kurstap som Wes gå kapittel 1.89, er med i tallene for brutto renteutgifter. Ved beregning av netto renteutgifter er interne renteoverfdringer innen den enkelte kommune ikke tatt med. Avdrag I de kommunale regnskaper fres avdrag under hovedkapittel 1.9 Skatter, lån og aysetninger. I motsetning til renter er avdrag dermed ikke med i utgiftstallene under hovedkapittel Avdrag betalt av bedrifter med særregnskap, blir fort i bedriftens regnskap og kommer dermed ikke med i avdragstallene i denne publikasjonen. Ved beregningen av nettoutgifter til avdrag på eksterne lån er inntektene på kapittel 1.93 trukket fra utgifter på kapittel Inntekter i alt De tall for "Inntekter i alt" som er gitt i tabeller i denne publikasjonen omfatter summen av driftsinntekter i alt, postene , (hovedkapittel og 1.8), og skatter og avgifter, regulerings- og konsesjonsavgifter og skattutjamningsmidler. OverfOringer til driftsformål fra stats- og trygdeforvaltningen Disse overforingene omfatter tilskudd og refusjoner fra stats- og trygdeforvaltningen som fres på hovedkapitlene og 1.8, postene Etter innforingen av nytt inntektssystem i 1986 er omfanget av disse overfdringene vesentlig redusert. Overfdringer til driftsformål for andre enn stats- og trygdeforvaltningen publikasjonen omfatter dette overforinger fra fylkeskommuner, kommuner og fra andre, som Wes på postene i kommuneregnskapet. Overfdringer til driftsformål fra egne avdelinger (interne overforinger) Disse beldp består av tilskudd og refusjoner fra kommunens egne avdelinger, etater og særbedrifter. Omfanget av bruken av slike interne overfdringer varierer en del fra kommune til kommune. Et relativt hyt nivå på interne inntektsoverfdringer vil, isolert sett, også bidra til et relativt hyt nivå for de tall for inntekter i alt som er gitt i tabellene. Siden interne inntektsoverforinger bare er en regnskapsmessig transaksjon som ikke påvirker den enkelte kommunes dkonomi, br man ta hensyn til nivået på disse ved inntektssammenlikninger mellom enkeltkommuner. (De interne inntektsoverforinger har som motpost interne utgiftsoverfdringer som er medregnet i tallene for driftsutgifter.) Andre driftsinntekter Vanlige salgs- og leieinntekter, salg av utstyr og fordelte utgifter inngår i begrepet andre driftsinntekter i denne publikasjonen, dvs. postene i kommuneregnskapet. Den alt overveiende del av disse inntekter utgjdres av vanlige salgs og leieinntekter, som blant annet består av egenbetaling for opphold i kommunale institusjoner (barnehager, aldershjem) og av vann-, kloakk-, renovasjons- og feieavgifter. For fylkeskommunene er en stor del av salgs- og leieinntektene inntekter ved poliklinisk virksomhet. Underskudd fr lån og aysetning Dette begrepet er definert som summen av: - driftsutgifter (hovedkapittel , 1.8) - utgifter til nybygg og nyanlegg (hovedkapittel , 1.8) - nettoutgifter for kommunenes forretningsdrift (hovedkapittel 1.7) fratrukket: - driftsinntekter. (hovedkapittel , 1.8, ) - inntekter av nybygg og nyanlegg (hovedkapittel , 1.8)

13 12 Kommuneklasse Klassifiseringen av kommunene etter kommuneklasse bygger på Standard for kommuneklassifisering, Statistisk Sentralbyrås Standarder for norsk statistikk, nr. 4, Oslo Klassifiseringen bygger på data fra Folke- og boligtelling Den erstatter den tidligere kommuneklassifiseringen (kommunetype) som ble laget etter Folke- og boligtelling 1970, og som er nyttet i tidligere utgaver av denne publikasjonen fram t.o.m Gjennomsnittstall i kr pr. innbygger Gjennomsnittstall for alle fylkeskommuner, alle kommuner og for grupper av kommuner, er beregnet som et veid gjennomsnitt av tallet for hver kommune, med folketallet som vekt. Tall som gjelder pr. innbygger, er basert på folketallet ved utgangen av Tall som gjelder pr. elev og pr. klasse, er basert på elev- og klassetall pr. 1. oktober For tidsseriene er det brukt tilsvarende årgang som for regnskapsåret, etter samme prinsipp som nevnt foran. Tall for Oslo er tatt med bare i de tabellene som inneholder oppgaver for kommunene (tabellene 8-12 og 25-36), med unntak for tabellene 18 og 19 som inneholder tall for helseinstitusjoner og annet helsevern. 5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene I dette kapittel vil vi peke på noen forhold man generelt må være oppmerksom på ved bruk av tabellene i denne publikasjonen. Deretter vil vi gi noen spesielle kommentarer i tilknytning til enkelte av tabellene. Begrepsmessige svakheter I publikasjonen blir det gitt utgifts- og inntektstall for hver enkelt kommune og fylkeskommune. Begrepene driftsutgifter og driftsinntekter vil imidlertid inneholde flere svakheter når de skal nyttes ved sammenlikning av kommuner. Forskjeller i driftsutgifter pr. innbygger mellom to kommuner kan f.eks. ha sammenheng med at den ene kommunen utfdrer oppgaver for andre kommuner, fylkeskommuner eller staten. (F.eks. kan driften av sykehjem alternativt være fdrt i kommunens ellers fylkeskommunens regnskap.) Man må videre være klar over at det kommunene imellom kan være ulike kombinasjoner av privat og offentlig drift (f.eks. når det gjelder renovasjon). Noen kommuner kan selv drive en virksomhet som i andre kommuner kan være privat drevet, med eller uten kommunal stotte. Forklaringsvari able Foruten A gi tall for hver enkelt kommune, blir det i denne publikasjonen vist utgifts- og inntektsvariasjoner mellom grupper av kommuner, der kommunene er gruppert etter fylke, kommuneklasse og folketall. Ved bruk av disse grupperingene må en være klar over at de ikke uten videre viser hvilke kjennemerker som særlig forklarer utgifts- og inntektsvariasjonene mellom kommunene, eller hvilken endring i gjennomsnittlig utgift eller inntekt som er bestemt av én enhets endring i et kjennemerke (f.eks. en endring i folketallet fra gruppen til gruppen ). 1 en analyse som tar sikte på A forklare slike forhold, måtte man samtidig analysere virkningene av en rekke ulike kjennemerker. I en slik analyse ville f.eks. folketallet kunne vise seg A få langt mindre betydning for variasjonene pr. innbygger enn det tabellene i denne publikasjonen kan gi inntrykk ay. Oslo kommune Regnskapstallene for Oslo kommune er ikke sammenliknbare med tallene for andre kommuner. Arsaken til dette er at Oslo kommune også er tillagt funksjoner som ellers innehas av fylkeskommunene. Sammenlikning av tall for én bestemt kommune med landsgjennomsnittet, eller med en annen gruppe av kommuner der Oslo er med, kan derfor være uheldig. I tabellene i denne publikasjonen er derfor alle aktuelle gjennomsnittstall gitt unntatt og medregnet Oslo.

14 13 Kommentarer til enkelte av tabellene Tabellene 1-2 Tabellene gir tidsserier for årene for summen av kommunenes og fylkeskommunenes driftsutgifter etter hovedkapittel (hovedkapitlene og 1.8). En slik direkte "addisjon" av driftsutgiftene medforer blant annet at fylkeskommunenes tilskudd og refusjoner til kommunene er "dobbeltfort". (Både refusjonene og refusjonsgrunnlaget, kommunens utgifter, er med i tallene for driftsutgiftene.) Fordelingen av utgiftene på hovedkapittel er påvirket av de endringer i regnskapsordningen som har funnet sted i perioden (jf. aysnitt 5.2). Tabellene 8-9 Disse tabellene gir tidsserier for årene over kommunenes driftsutgifter i kr pr. Innbygger og i prosent for hvert hovedkapittel. Ved bruk av disse tabellene må man være spesielt oppmerksom på den endringen i kapittelinndelingen mellom hovedkapittel 1.3 og 1.4 som fant sted i 1983 (jf. aysnitt 5.2). Tabellene Slik netto driftsutgifter er definert, gir disse et uttrykk for de utgifter under hvert hovedkapittel som fylkeskommunene må dekke med andre inntekter enn formålsbestemte overforinger, tilskudd og refusjoner eller med salgs- og leieinntekter. Den relative andel av utgiftene som blir dekket ved slike formålsbestemte inntekter, varierer fra fylkeskommune til fylkeskommune. Ved sammenlikning mellom fylkeskommunene gir forskjeller i netto driftsutgifter dermed ikke uttrykk for tilsvarende forskjeller i totalt utgiftsnivå. Tabell 17 Videregående skoler omfatter her de skoler som går inn under lov om videregående opplæring, og som fres på kapittel i fylkeskommunenes regnskaper. Dette betyr at f.eks. folkehogskoler og landbruksskoler ikke er med. Ut over den betydning ulik aldersstruktur, ulik opptakskapasitet og ulik skolestorrelse har for utgiftstallene pr. innbygger, må man også være oppmerksom på betydningen av den ulike fordelingen av elevene på studieretninger fylkene imellom. Kostnadene pr. elev på linjer for allmenne fag er f.eks. betydelig lavere enn kostnadene pr. elev på linjer for håndverks- og industrifag. Tabell 18 Helseinstitusjoner omfatter bade somatiske sykehus, sykehjem og helseinstitusjoner under psykisk helsevern som drives av fylkeskommuner. Annet helsevern omfatter bl.a. alminnelig helsevern, tilskudd til andre helseinstitusjoner og tilskudd til åndssvake- og vanforeomsorg. Tabell 19 Denne tabellen gir tall for de somatiske sykehus som drives av fylkeskommunen. Som senger er regnet senger pr. 31. desember 1986 (ekstrasenger og tekniske senger er ikke tatt med). Eventuelle variasjoner i sengetallet og dermed i utgiftene over året, vil derfor få betydning for utgiftene pr. seng. Liggedager omfatter bare en av innleggings- og utskrivingsdagene. Tabell 20 Driftsutgifter til kulturformål omfatter utgifter på kapittel og underkapittel (jf. vedlegg 2). Tabellene 24 og 36 Negative tall i kolonnen for underskudd fr lån og aysetning betyr overskudd. Et underskudd Ur lån og aysetning må dekkes ved ekstern finansiering (f.eks. bruk av lånemidler) og/eller ved intern finansiering (f.eks. bruk av egne fondsmidler). Tabellene Når det gjelder hovedkapitlene 1.3 Helsevern og 1.4 Sosial omsorg og sosial trygd, byr det på særlige problemer A foreta sammenlikninger mellom ulike kommuner. Dette skyldes flere forhold. Driften av sykehjem er ordnet slik at regnskapet blir inkludert i kommunens eller fylkeskommunens regnskap, alt etter den avtale som er inngått mellom kommunen og fylket om dette. Videre tillater regnskapsforskriftene at kombinert e. alders- og sykehjem alternativt kan fres under hovedkapittel 1.3 eller 1.4. Det kan dessuten forekomme avvik fra forskriftene når det gjelder grupperingen på disse to hovedkapitlene. Se aysnitt 5.2 for omtale av endringer i regnskapsordningen.

15 14 Tabell 29 Utgiftstallene gjelder kapitlene 1.21 og 1.22 Grunnskole i regnskapsforskriftene. I en del kommuner er også utgifter/inntekter vedrdrende forskoleutdanning tatt med under grunnskolen, mens andre kommuner har slike utgifter/inntekter med under kapittel 1.29 Andre undervisningsformål. Enkelte kommuner, blant annet Oslo, 'Wier utgifter og inntekter vedrdrende spesialskoler sammen med grunnskoler. Postene som gjelder leinnsutgifter pr. elev og pr. klasse, omfatter ikke lonninger knyttet til vedlikehold av bygninger og anlegg og til nybygg og nyanlegg. Noen kommuner har en ordning som medfdrer at en del elever går på skole i en nabokommune. Utgiftene vedrdrende disse elever blir i slike tilfeller Urt som overfdring til vedkommende nabokommune, og kommer altså med som driftsutgifter i elevenes hjemstedskommune. Elevene blir derimot registrert i skolekommunen. Tallene for driftsutgifter pr. elev og pr. klasse kan i slike tilfeller bli relativt hye for den kommune som barer utgiftene for disse elevene (elevenes hjemstedskommune). Ved beregning av utgifter pr. elev har en nyttet tallet for alle elever ved grunnskolene, mens elever ved forskolen er holdt utenom. En oversikt over elever pr. klasse ved grunnskoler, med tall for hver kommune, er gitt i tabell 30. Tabell 30 Ved beregning av tallet på elever pr. klasse har en nyttet tallet på elever på klassetrinn, medregnet tallet på elever i hjelpeklasser. Dette elevtallet er så dividert med det tilhdrende tallet på klasser. Tabell 31 Blant annet på grunn av den valgfriheten i fdringen av kombinerte alders- og sykehjem som er nevnt foran, er det i denne tabellen gitt tall for helseinstitusjoner og aldershjem under ett. For kommuner som forer slike institusjoner på kapitlene Helseinstitusjoner, vil nettoutgiftene til aldershjemsavdelingen bli dobbeltfort i tabellen. I tall for netto driftsutgifter som omfatter Oslo, er Oslos rammetilskudd til helseinstitusjoner ikke medregnet. Tabell 32 Kommunene har en noe ulik praksis når det gjelder fdring av idrettsaktiviteter. Etter endring I regnskapsforskriftene fra og med 1980 skal idrettsaktiviteter Wes på kapittel 1.59 Idrett og friluftsaktiviteter. En del kommuner fdrer fortsatt alle utgifter og inntekter i forbindelse med idrett under kapittel Parker, bad og friluftsliv i regnskapet. Tabell 33 Under avdrags- og renteutgiftene fdrer kommunene også beldp som er knyttet til lån tatt opp til videre utlån. Den vanligste typen av slike lån er Husbanklån som kommunene låner ut videre til boligformal. Ved sammenlikning mellom ulike kommuner er det viktig A vare oppmerksom på at omfanget av slike lån vil variere fra kommune til kommune. I tabellen er det også gitt tall for nettoutgifter til renter og avdrag. Ved beregning av disse nettotallene blir renteinntekter og innbetalte avdrag, blant annet i sammenheng med videreutlånene, trukket fra utgiftene. Siden utgifter og inntekter vedreirerende slike videreutlån vanligvis ikke vil balansere for det enkelte år, vil imidlertid nettotallene også være påvirket av denne type lån Sammenliknbarhet med statistikken for tidligere år I tidligere utgaver av denne publikasjonen er det gitt tall for de enkelte år fra og med regnskapsåret De fleste av utgiftstabellene i denne publikasjonen finnes også i disse tidligere utgaver. Ved nærmere sammenlikning over tid må man være oppmerksom på at endringer i regnskapsforskriftene og i enkeltkommuners fdringsmåte kan få betydning for tidsseriene. Endringer i funksjonsfordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune må man også ta hensyn til. I tidligere utgaver av publikasjonen er det i kapitlene 4 og 5 omtalt noen slike forhold som har betydning når man skal sammenlikne tall for tidligere år. Man br være oppmerksom på folgende storre endringer i kommuneregnskapene, som vil gi utslag i i tidsserietabellene i denne publikasjonen:

16 15 Fra og med 1983 har kommunene tatt i bruk en ny kapittelinndeling under hovedkapitlene 1.3 Helsevern og 1.4 Sosiale tjenester. Den nye kapittelinndelingen innebærer en storre oppsplitting i obligatoriske underkapitler under hovedkapitlene 1.3 og 1.4. Dessuten er utgifter og inntekter til hjemmpesykepleie overfdrt fra hovedkapittel 1.4 til hovedkapittel 1.3. Totaltallene for disse hovedkapitlene er dermed ikke sammenliknbare fr og etter Denne endring i kapittelinndelingen i 1983 hadde for vrig sammenheng med at kommunene i 1984 overtok ansvaret for helsetjenesten utenfor institusjon (kommunehelsetjenesten). Dette forte til en dkning både i utgifter og inntekter på hovedkapittel 1.4. Det midlertidige kommunale sysselsettingsprogrammet ble innfort i 1983 og dkte ytterligere i omfang i Programmet ble nedtrappet gjennom 1986, og bidrog dermed isolert til forst en dkning og senere en reduksjon bade i utgifter og inntekter. Innfdringen av nytt inntektssystem i 1986 medforte at storstedelen av de tilskudd og refusjoner fra stats- og trygdeforvaltningen som tidligere ble inntektsfort på hovedkapitlene og 1.8 ble erstattet med en rammeoverforing. Denne inntektsfres pa kapittel Ved sammenlikning over tid br derfor de totale overfdringer fra statsforvaltningen sees i sammenheng. PA grunn av denne omlegging er netto driftsutgifter på de aktuelle kapitler i 1986 ikke sammenliknbare med tidligere Ar Noen hovedresultater Tallene fra kommuner og fylkeskommuner i alt viser at den relative fordelingen av utgiftene på de enkelte formålskapitler holder seg noenlunde stabil. Den steirste endringen er at andelen av utgiftene til undervisning har gått litt ned. Det er imidlertid storre endringer når vi ser på kommunene og fylkeskommunene separat. Tallene fra fylkeskommunene viser at andelen av utgifter til undervisning har steget fra 17 prosent i 1981 til 19 prosent i 1986 og at andelen av utgiftene til helsevern har blitt redusert fra 67 prosent til 64 prosent over samme tidsrom. Kommunene har hatt en motsatt utvikling. Der har andelen av utgiftene til undervisning gått ned fra 30 prosent i 1981 til 26 prosent i 1986, mens andelen av utgiftene til helsevern har steget fra 14 prosent til 17 prosent. Fylkesskattens andel av fylkeskommunenes inntekter er ganske stabil i perioden fra 1981 til 1986, og utgjor om lag 1/3 av de samlede inntekter. For kommunene i alt utgjor fortsatt skatt på inntekt og formue, eiendomsskatt, næringsavgifter og andre avgifter og regulerings- og konsesjonsvgiftene de viktigste inntektskildene. Disse inntektene har imidlertid redusert sin andel av de totale inntekter fra 57 prosent i 1981 til 53 prosent i Gjennomsnittene dekker over store variasjoner kommunene imellom. Det finnes f.eks. flere kommuner hvor statlig rammeoverforing er stdrre enn de ordinære skattene. I Finnmark fylke var det i 1986 bare 4 kommuner hvor skatteinntektene var storre enn rammeoverforingene. For alle kommunene i fylket under ett er summen av rammeoverforingene storre enn summen av skatteinntektene. For alle andre fylker er skatteinntektene storre enn de statlige rammeoverforingene. Statistikken for 1986 for fylkeskommunene viser at driftsutgiftene, unntatt forretningsdriften, var hdyest i Troms og Finnmark fylkeskommuner, der de utgjorde henholdsvis og kroner pr. innbygger. Utgifter til renter og avdrag viser store variasjoner mellom de enkelte fylkeskommuner. Mens brutto renteutgifter utgjorde bare 79 kroner pr. innbygger i Vest-Agder, hadde Hordaland en utgift på hele 578 kroner pr. innbygger. Bruttoutgifter til avdrag var hdyest for Finnmark fylkeskommune, mens de var lavest for Vest-Agder. Summen av bruttoutgifter til renter og avdrag utgjorde 9 prosent av skatteinntektene og inntektene fra statlig rammeoverforing i Hordaland. For Vest-Agder var denne andelen bare 2 prosent. De tre nordligste fylkeskommunene og Sogn og Fjordane har de hdyeste inntektene pr. innbygger, fra til kroner pr. innbygger. Fra 69 til 71 prosent av disse inntektene er statlige overfdringer til driftsformål og rammeoverforinger. Utgifter til nybygg og nyanlegg og underskudd fr lån og aysetning viser store variasjoner mellom de enkelte fylkeskommunene. Mens utgifter til nybygg og nyanlegg utgjorde bare 191 kroner pr. innbygger i Østfold, hadde Finnmark en utgift på hele kroner pr. innbygger. Underskudd fr lån og aysetning var lavest for Buskerud fylkeskommune, som hadde et overskudd på 126 kroner pr. innbygger, og hdyest for Finnmark fylkeskommune på kroner pr. innbygger.

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2014 Side 1279 1435 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 3. september 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Juni 20. Ikrafts. av

Detaljer

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008

DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstansene etter vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 04/2176 SLLCT/KR Ø.10.2008 Høring - Forslag om grense for utskriving av eiendomsskatt i sjøområdet Finansdepartementet

Detaljer

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1.

AntaIl årsverk 1.898 1.926 3.232 4.472 352 119 237 53 365 850 1.994 1.077 830 1.064 1.734 6.970 3.258 871 1.020 651 812 579 1.918 2.767 1. Tabell 6 ANSATTE INNEN FORVALTNING I PRIMÆR, LøNN. Arbeidstakere etter antaii,, pr, tusen innbyggere, gjennomsnittlig gnunnlønn pr, månedsverk, relativ grunnlønn og kommune pr'. 1. 12.2013 Nr Kommune still

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD

Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand HARSTAD RÆNA AL MOLDE ÅRDAL RDAL EIDE RAUMA HOL SKJÅK I LAND IMSTAD FREI TINN NESSET SMØLA TUSTNA HOLME- STRAND TING- ÅL LOM VANG VOLL BØ LESJ A SLIDRE NOME RISØR HALSA VÅGÅ GOL NES AURE ØYSTRE SLIDR E ROLLAG

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Institusjonelle sektorer

Institusjonelle sektorer Vedlegg 1 Institusjonelle sektorer 1) Offentlig forvaltning 110 Stats- og trygdeforvaltningen 510 Fylkeskommuner 550 Kommuner 2) Finansielle foretak 150 Norges Bank 190 Statlige låneinstitutter 210 Forretningsbanker,

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Prop. 90 L. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 90 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Innhold Del I Bakgrunn... 9 1 Proposisjonens hovedinnhold 11 1.1 Innledning... 11 1.2

Detaljer