Innsamlingsplan for Telemark Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsamlingsplan for Telemark Museum 2009-11"

Transkript

1 Innsamlingsplan for Telemark Museum Foto: R.Nyblin. Skien ca. 1927

2 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse s. 1 1 Behov og bakgrunn for en innsamlingsplan s. 2 2 Avgrensning s. 2 3 Bakgrunnsteppe førende dokument s ICOM s museumsetiske regelverk s Føringene til kulturdepartementet s Status for samlingsforvaltningen ved Telemark Museum s. 4 4 Veien videre s Mål s Hovedmål s Delmål s Hovedfokusområder i strategiplanen s Signalprosjekter i strategiplanen s Innsamling som resultat av en forskningsplan s Innsamling som resultat av nettverksdeltakelse s Annen innsamling s Forutsetninger for inntak etter pk s. 8 5 Sammendrag s. 9

3 1. Behov og bakgrunn for en innsamlingsplan Behovet for en innsamlingsplan ved Telemark Museum er varslet i Strategisk plan for Samfunnsminnet , påvist i Revita Museenes status og behov for registrering. Inger Kristine Bratland/Telemark Museum 2003 og rapporten Tilstandsvurdering av museumssamlingene i Telemark Telemark fylkeskommune/abmu. Telemark Museum har, som mange andre museer i dag, store utfordringer innen samlingsforvaltningen. Gjennom mange år har det, av ulike årsaker, blitt opparbeidet et stort etterslep mht. hva vi forstår med god registrering, først og fremst av gjenstands- og fotosamlingene. Parallelt med dette etterslepet på god registrering har Telemark Museum store utfordringer med magasinkapasiteten. I tillegg lever vi i en tid med ensartede og masseproduserte gjenstander som er like for store geografiske områder. Dette krever nytenkning mht. innsamlingspolitikk. Alt dette tilsier at Telemark Museum må få bedre kontroll med samlingene, og særlig med tilveksten. En innsamlingsplan vil være et nødvendig redskap i så måte. 2. Avgrensning Til et museums samlinger er det vanlig å regne følgende grupper: -gjenstander -foto -trykket materiale (bøker, tidsskrift, trykksaker osv) -privatarkiv I de senere år har det blitt mer og mer vanlig å behandle foto som deler av et privatarkiv. Foto og privatarkiv er allikevel her ført opp hver for seg for å få fram foto som utgjør en materialtype med stort volum som krever særskilt behandling. Denne innsamlingsplanen vil gjelde for gjenstander, foto, trykket materiale og privatarkiv. Slik den foreligger pr. i dag gjelder den i hovedsak for gjenstander og foto. Volummessig sett er det gjenstandene som vanligvis krever de store magasinressursene. Men fotosamlingene etter større fotobedrifter representerer også en utfordring, både på magasinsiden og registreringsmessig. Selv om Telemark Museum på nyåret 2009 vil få etablert et fotomagasin med langt større plass enn tidligere, må en i framtiden vise tilbakeholdenhet med å innlemme større fotosamlinger i museet, inntil eksisterende samlinger er forsvarlig tatt hånd om. En oversikt over hvilken litteratur de ulike lokalavdelingene skal konsentrere seg om, vil bli utarbeidet i 2009 av bibliotekaren og innarbeidet i denne innsamlingsplanen. Denne vil tematisk henge sammen med konklusjonene i innsamlingsplanen for gjenstander og foto for de respektive steder.

4 Videre har Telemark Museum nylig fått midler fra ABM-utvikling til utarbeidelse av en egen plan for privatarkivsatsning. Denne vil bli ferdig i 2009 og innarbeidet i innsamlingsplanen. Parallelt med arbeidet med innsamlingsplanen vil det bli utarbeidet en forskningsplan. Konsekvenser av denne for innsamlingsplanen vil bli innarbeidet i pk Det vil også utarbeides en oversikt over bruk av bygninger og interiører som vil innlemmes i planen. Magasinutfordringene ved Telemark Museum er ikke tema for denne planen. Det kommer en egen utredning om dette. Men det er forventet at når planen etterleves, vil den dempe trykket noe på magasinsiden, ved at nye inntak begrenses. 3. Bakgrunnsteppe førende dokument Som fundament for Innsamlingsplanen ligger Strategisk plan for Samfunnsminnet (revideres 2009) som er vedtatt av styret for Telemark Museum våren Innsamlingsplanen som foreligger her er å forstå som en delplan til denne. Som dokument med viktige føringer for en innsamlingsplan, ligger ICOM s museumsetiske regelverk, Stortingsmelding nr. 48, fra kulturdepartementet, Strategisk plattform og Strategiplan , og museets vedtekter. 3.1 ICOM s museumsetiske regelverk Det er pk. 3 - Anskaffelser til museumssamlingen, pk. 4 - Avhending fra museumssamlingen og pk. 6 - Museumsansattes ansvar for samlingene i det museumsetiske regelverket som er særlig aktuelle i vår sammenheng. Pk. 3 Anskaffelser til museumssamlingen. Avsnittet starter med at et hvert museumstyre skal vedta en skriftlig innsamlingsplan som bør offentliggjøres. Planen skal og gjøre rede for bevaring og bruk av eksisterende samling. Planen skal formulere eventuelle nye innsamlingsområder og ha retningslinjer for permanent sikring av samlingene. Planen bør revideres minst hvert 5. år. Tilvekst bør være i samsvar med innsamlingsplanen. Videre i pk. 3 er det en utredning om Anskaffelse av ulovlig materiale og Feltarbeid og innsamling. Det er punkt som særlig handler om utarming av minoritetskulturer m.m. Vi finner også retningslinjer for håndtering av innsamlingspolitikk der ulike museer har overlappende interesser og å være særlig oppmerksom på om museet kan motta gava der giveren setter spesielle vilkår for gava. I slutten av pk. 3 blir det pekt på hvor viktig det er at museene låner ut gjenstander til hverandre, men at det er viktig å sette opp klart utlånsreglement. Avhending fra museumsamlingen. Her blir det slått fast at det i museene ligger sterke føringer mot avhending av noe materiale som museet har tatt på seg eieransvar for. En ev. avhending krever en grundig museumsfaglig avveining og bør bare godkjennes av styret etter at faglige og juridiske råd er vurdert.

5 Museumsansattes ansvar for samlingene. Til grunn for innlemming av nye objekt i samlingene skal det ligge en innsamlingsplan. Det overordnede museumsfaglige ansvaret er å ta vare på samlingene. Alle gjenstander museet aksepterer, skal oppbevares tilfredsstillende og vedlikeholdes. Det er viktig å utvikle planer for å sikre samlingene mot natur- og menneskeskapte ulykker og ha tiltak som hindrer innbrudd og tyveri. Tilsatte som mangler fagkunnskap skal ikke få slikt ansvar. Målet for konservering må være at samlingene overføres til kommende generasjoner i så god tilstand som mulig. Registrering og dokumentasjon av samlinger i sam-svar med aksepterte standarder og museets interne regler og praksis, er en viktig profesjonell forpliktelse. Disse opplysningene må vedlikeholdes og suppleres så lenge gjenstanden er en del av samlingen til museet. Foto Cecilie Authen

6 3.2 Føringene til kulturdepartementet (St. melding nr. 48, ) Sitat: Musea samlar og teke vare på gjenstandar av di dei representerer handfaste vitnemål om noko fortidig, annleis eller sjeldsynt, noko som er eigna til å knytte band mellom fortid og notid, mellom det kjende og det ukjende eller mellom det almenne og det uvanlege. Fra 1970-årene har museene møtt kritikk fra staten for å være for lite opptatt av samtida og den nære fortida. Et mål for museene må derfor være å dokumentere mer fra industrialisme og masseproduksjon og å arbeide med teknisk-industrielle kulturminner. Dokumentasjon av masseproduserte gjenstander stiller helt andre krav til museene for å unngå overlappende innsats. Fra 1990-årene har staten lagt vekt på at museene dessuten skal arbeide mer systematisk på grunnlag av innsamlings- og forskningsplaner. ABM-utvikling har arbeidet mye med sikring av ulike typer materiale i museene. Undersøkelser har vist at den fysiske tilstanden for de norske museumsamlingene er alarmerende dårlig. Stort registreringsetterslep, mye er oppbevart i dårlig egnede lokaler med mangelfull kontroll av lys, temperatur, fuktighet, forurensning og skadedyr. I NOU 1997:7: Museum - ble behovet for friske penger innenfor dette området fastsatt til kr.380 mill.(revita-satsingen). I ABM-meldingen var synet endret slik at disse oppgavene heller skulle ivaretas gjennom en permanent sikring av driftsgrunnlaget til museene. Stortingsmeldingen sier videre: (sitat) Musea skal forvalta gjenstandstilfang frå farne tider og ta vare på gjenstandsmateriale frå vår eiga samtid med tanke på ettertida, og museums-samlingane dannar grunnlaget for ein viktig del av den kunnskapsproduksjonen som skal til for å utvikle og halde oppe eit kollektivt medvit om tidssamanhengane i samfunns- og kultur-utviklinga. Denne rolla er grunnleggjande for musea til alle tider. Meldingen sier videre at dersom museene skal fungere som gode samfunnsinstitusjoner, må formidlingen være tuftet på et faglig grunnlag som er etablert gjennom egen forskning. Forskning må drives i regi av de nye konsoliderte museumsenhetene. Meldingen peker videre på disse satsingsområdene: kystkultur, industri, servicenæringer, økologi, miljøvern, den flerkulturelle utfordringen, IKT og handlingsboren kunnskap.

7 3.3 Status for samlingsforvaltningen ved Telemark Museum Museene vi i dag (2009) finner innenfor Telemark Museums geografiske område, har arbeidet med innsamling, dokumentasjon og bevaring i over 100 år. Tusenvis av kulturhistorisk viktige gjenstander og foto sammen med privatarkivmateriale og litteratur har blitt tatt hånd om, sikret for ettertiden og formidlet til samtiden. Samlingene ved de enkelte museene avspeiler først og fremst kulturhistorien i området der museet ligger, men bærer også preg av interesseområdet til ansatte og frivillige. Det som allikevel slår oss når vi i dag går til samlingene våre for å hente kunnskap, er ofte knappe og mangelfulle registreringer. Når det gjelder eldre, innsamlet materiale, er mye dokumentasjon tapt, men for eksempel i Skien ligger fremdeles mye informasjon skjult i Richard Berges håndskrevne kort og protokoller som ikke har korrespondert helt godt med tidligere konverteringer og moderne datateknologi. Kombinert med store etterslep med mer eller mindre fravær av det vi i dag forstår med god registrering, må vi innse at vi står overfor store utfordringer for å hente den kunnskapen ut av samlingene våre det ville være naturlig å forvente å finne der. Når vi i da i dag ser mengden av etterslep m.h.t. registrering og katalogisering innen de ulike delene av samlingene og samtidig lever i ei tid der den totale gjenstansmengden vi omgir oss med øker sterkt, skjønner alle at museene må ha en strategi både for å komme i mål med etterslep og for å håndtere mengden av alle slag objekttyper vi møter i dagens samfunn. Det er helt nødvendig for å være troverdig overfor publikum at museet får kontroll med samlingene og en ny innsamlingspolitikk på plass. Uten denne kontrollen er ikke samlingene tilgjengelige for publikum på en akseptabel måte. Ved nye inntak til samlingene må det stillest strenge krav til hva disse objektene kan fortelle om fortid og samtid, dvs. hvor stor dokumentasjonsverdien er. Det ble gjort flere forsøk i Telemark på og -90-tallet på å komme i innspill med innsamlingsproblematikken. Bl.a. satte Telemark Museumslag ned et utvalg som leverte en rapport. Denne endte opp med en tematisk fordeling mellom daværende museer i Telemark. Men den ble i realiteten aldri formelt vedtatt. Telemark Museumslag var en frittstående interesseorganisajon uten noen reell myndighet, men fordelingen gjenspeiler seg til en viss grad i dagens hovedsatsningsområder. På grunn av to andre rapporter, Museenes status og behov innen registrering ved Telemark Museum (oppdragsgiver Telemark Museum 2003) og Tilstandsvurdering av museumssamlinger i Telemark (oppdragsgiver ABM-utvikling og Telemark fylkeskommune 2004), har vi en pekepinn på hvorledes forholdene er m.h.t. den fysiske tilstand for samlingene og registreringssituasjonen innenfor museumsenheten.

8 Utdrag av Revita Telemark 2003 Statusrapport: Gjenstander Innenfor undersøkelses-området (Kragerø-Bamble-Drangedal-Brevik-Skien-Porsgrunn-Ulefoss-Evju og Bø) Totalt antall gjenstander Av disse dataregistrert Av disse manuelt registrert = restanser Restanser digital gjenstandsfotografering Foto Innenfor undersøkelses-området (se ovenfor) Totalt antall foto Av disse dataregistrert Av disse manuelt reg = Restanser Restanser scanning Tilstandvurdering av museumssamlingene i Telemark fra 2004 tar opp generelle forhold som klima, lys, sikring osv. for magasin og utstillingslokaler. Rapporten peker på kortsiktige og mer langsiktige løsninger og ender opp med følgende ressursbehov for sikringsbehovet ved Telemark Museum: -restanser forebyggende konservering ca 2 årsverk -forebyggende konservering; løpende arbeid ca 1 årsverk -konserveringstiltak ca 1 årsverk Tils. ca 4 årsverk Det har gått noen år siden denne kartleggingen skjedde. Det har blitt registrert noen tusen gjenstander og foto siden da gjennom satsingen i prosjektet Orden i eget hus. Samtidig har det også skjedd en tilvekt i perioden, slik at hovedtendensen i undersøkelsen fortsatt er gjeldende. Også Telemark fylkeskommune var på banen med en rekke planer som skulle løse utfordringene som her er omhandlet. I 2002 fattet fylkeskommunen et vedtak om en bestemt innholdsmessig vektlegging ved lokalmuseene. Dette vedtaket har i større eller mindre grad ligget til grunn for den lokale profilen senere. Samtlige lokalavdelinger innen Telemark Museum har i dag registreringsverktøyet Primus på plass. Primus brukes til registrering av gjenstander og foto. I tillegg til selve registreringsverktøyet Primus har det kommet på plass et system rundt selve inntaket. Viktig her er et mottaksskjema der giveren skriver under på at dette er en reell gave. Til å registrere trykket materiale har Telemark Museum valgt registreringssystemet Tiedeman. Til nå er systemet tatt i bruk i Skien og i Bø, men vil bli tatt i bruk i de andre avdelingene etter hvert som kapasiteten tillater det. Etter dette gjenstår det bare installasjon av Asta, systemet som benyttes til registrering av privatarkiv. Det er budsjettert med innkjøp av dette i Bakgrunnen for mye av arbeidet som har vært utført i Samfunnsminnet siden dagens organisasjonsform ble etablert i Telemark Museum, er et sterkt behov for i første rekke å få en oversikt over samlingene. Først når vi vet hva vi har i samlingene, kan vi på en forsvarlig måte vite hva vi skal innlemme eller ikke innlemme i samlingene våre. Våren 2009 blir de første gjenstander og foto fra Telemark Museum lansert på nett og blir dermed tilgjengelig for et bredt publikum.

9 4. Veien videre Når vi i dag skal fastsette en ny innsamlingspolitikk for Telemark Museum, kan det være hensiktsmessig å se på dette ut fra følgende forhold: -mål med innsamlingsplanen -innsamling med bakgrunn i hovedfokusområder og signalprosjekter i strategiplanen -innsamling som følge av forskning -innsamling som følge av nettverksdeltakelse -annen innsamling 4.1 Mål Hovedmål 1. Innsamlingsplanen ved Telemark Museum fungerer i tråd med vedtatte retningslinjer, forstås og etterleves av alle involverte ansatte. 2. Innsamlingsplanen ved Telemark Museum fører til en reell kontroll med inntaket til samlingene Delmål Innsamlingsplanen ved Telemark Museum fører til utredninger ved lokalmuseene om innholdet i hovedfokusområdene senest i løpet av 2010 (se pk. 4.2) Foto: Dag Jensen

10 4.2 Hovedfokusområder i strategiplanen Hovedfokusområdene i strategiplanen baserer seg på fylkeskommunens vedtak fra 2002 om en spesifikk innholdsmessig vektlegging ved de respektive lokalmuseene. Et økt fokus på denne innbyrdes fordelingen mellom lokalmuseene vil føre til spissing og i neste omgang til mer interessante lokalmuseer. Fokusområdene gjelder gjenstands-, foto- og privatarkivmateriale. Det er viktig å tenke helhet også innenfor samlingsforvaltningen. Berg-Kragerø Museum: Kunst og ferieliv. Bamble Museum: Fiske og Telemarks kystkultur Brevik bymuseum: Okkupasjonshistorie. Porsgrunnsmuseene: Telemarks sjøfartskultur Brekkeparken- og museum: Telemarks kulturhistorie Jønnevald: Rutebilhistorie Henrik Ibsen Museum: Henrik Ibsens barndom og diktning Ulefos Hovedgaard: Herregårdskultur Bø Museum: Folkemusikk og hardingfele Strategisk plattform for Telemark Museum og Strategiplan Telemark Museum, utrykt vedlegg. Som hovedfokusområde for Brevik Bymuseum og Brekke Museum er også nevnt museenes to jubileer. Disse er utelatt her da de faller utenfor en innsamlingsplan som skal strekke seg over flere år. Ulefos Hovedgaard skiller seg ut i denne sammenhengen. Samlingene der knytter seg til et bestemt sted og en bestemt familie i en bestemt tid. Innsamlingen er i realiteten avsluttet, men det kan forekomme sporadiske inntak til samlingene. Dette er det også åpnet for i de lokale vedtektene.

11 allerede eksisterende kystkulturutredningen er et eksempel på en slik videreføring, men det er viktig at også den følges opp med en status- og ny-innsamlingsdel for gjeldende lokalsamlinger. Utredningen om hardingfeleprosjektet i Bø er også et eksempel på en slik videreføring med tanke på en aktiv innsamling innen hovedfokusområdet. Det er viktig, bl.a. for å oppnå ønsket gevinst av innsamlingsplanen, at utredningene nevnt ovenfor prioriteres innen forholdsvis kort tid. Det er også viktig at disse ikke gjøres for ambisiøse, men blir overkommelige innenfor eksisterende ressurser. En innsamling som har sin bakgrunn i hovedfokusområdene, vil være en aktiv og prioritert innsamling fra museets side. 4.3 Signalprosjekter i strategiplanen Det som ovenfor er sagt om hovedsatsningsområdene i strategiplanen, gjelder også for signalprosjektene i planen. Signalprosjektene svarer på hovedutfordringen som er nevnt i strategisk plattform med å gi bedre oversikt og bevaring av samlingene. Rent faktisk vil de skille seg fra hovedsatsningsområdene med at økonomiske ressurser tydeligere vil synliggjøres i de årlige budsjettene til Telemark Museum. En innsamling som baserer seg på signalprosjektene, vil også være en aktiv og prioritert innsamling fra museets side. Signalprosjektende er følgende: Porsgrunnsmuseene: Telemarks sjøfartskultur Bø Museum: Folkemusikk og hardingfele Telemark Museum: Varslet planarbeid i perioden på utvikling av et signalprosjekt innen industrihistorie. 4.4 Innsamling som resultat av en forskningsplan På grunn av arbeidet med jubileumsboka om Brekke, har arbeidet med forskningsplanen blitt forsinket. Den vil bli skrevet i løpet av februar-mars, lagt fram for styret og konsekvensene for innsamlingsplanen innarbeidet i pk Signalprosjekt i Skien med nytt service- og utstillingsbygg er utelatt med samme begrunnelse som i note 4.

12 4.5 Innsamling som resultat av nettverksdeltakelse Det vil også være naturlig å vurdere ny-innsamling i forbindelse med nettverksdeltakelse. Nettverkene vil i sitt arbeid gjennomføre ulike prosjekter der ny-innsamling vil kunne bli et resultat. Dette vil for en stor del falle sammen med hovedfokusområdene innen Telemark Museum som allerede er behandlet og representerer ikke noen utvidelse av innsamlingsområdet. En innsamling basert på nettverksdeltakelse vil også være en aktiv og prioritert innsamling fra museets side. Telemark Museum v. Samfunnsminnet er med i følgende nettverk: Kystkulturnettverket Fotonettverket Magasinnettverket Samtidsnettverket Musikknettverket Herregårdsnettverket (deltakelse skjer gjennom fagavdelingen Møtestedet) 4.6 Annen innsamling Det vil også forekomme ny-innsamling utenfor de områdene som er nevnt til nå. Eksempel på det vil være innsamling som resultat av et prosjekt med utstilling. En slik utstilling og ev. nyinnsamling vil bli varslet i virksomhetsplanen for kommende år. Ofte vil en utstilling tematisk befinne seg innenfor et lokalmuseums hovedfokusområde, men andre tema vil også kunne forekomme. Vi snakker altså igjen om en aktiv og prioritert innsamling. For øvrig kan annet materiale innlemmes i samlingene dersom det representerer en fornuftig videreføring av samlingene og museet ikke har tilsvarende gjenstander fra før. Når det gjelder en slik videreføring av samlingene, må en her se hele Telemark Museum under ett. Alle lokalstedene kan ikke videreføre og komplettere samme type samling. Ved mottak av slikt materiale snakker vi om passiv innsamling. Med det forstår vi at det er giveren som er den aktivt handlende personen, ikke museet. Grunnlaget for en slik innsamling vil være lokalmuseenes lokalhistoriske fundament (jfr. strategiplanen). 4.7 Forutsetninger for inntak etter pk Ved inntak til samlingene på bakgrunn av punkt som er nevnt ovenfor, skal følgende retningslinjer følges: 1. For at en gjenstand skal innlemmes i samlingene, er det viktig at den har størst mulig informasjonsverdi. Det skal legges særskilt vekt på informasjonsverdien. Alle forslag til inntak sjekkes mot eksisterende samling slik den er tilgjengelig i Primus. Inntak av dubletter unngås i størst mulig grad.

13 Til dette kan sies at de faktiske samlingene ved Telemark Museum ikke er identiske med (de er vesentlig større) slik de i dag er synlige i Primus. Det er derfor ekstra viktig også i denne planen å understreke behovet for økt innsats innen samlingsforvaltningen ved Telemark Museum, slik at Primus nettopp kan bli det nyttige redskapet det er ment å være: en fullstendig og mest mulig korrekt oversikt over samlingene ved Telemark Museum. 2. Alle forslag om inntak legges fram for en inntakskommite for hvert lokalmuseum. Den består av stedsansvarlig, magasinansvarlig/fotoarkivar og avdelingsleder for Samfunnsminnet. Systemet med en inntakskommite ble utprøvd ved Telemark Museum i 2007, og vi hadde god erfaring med dette. Det videreføres inntil videre i et ekstra forsøk på å få kontroll med inntaket til samlingene. Det er også viktig å presisere, at når det er gjort vedtak om inntak til samlingene, følges dette opp registreringsmessig på en korrekt måte slik det er fastsatt i Samfunnsminnets regelverk innen samlingsforvaltning. Innebygd i Samfunnsminnets avtaleverk som trer i kraft ved vurdering av inntak til samlingene, ligger det ennå en mulighet til å begrense inntakene. Av og til kan det være vanskelig for museet å ta endelig stilling til inntak der og da. Det kan blant annet være nødvendig å undersøke nærmere rundt gjenstandene som tilbys. Giver må derfor skrive under på en avtale som gir museet full råderett over gjenstandene. Dvs. at museet etter denne vurderingen kan komme fram til at museet ikke ønsker å innlemme gjenstandene som tilbys i samlingene. Da vil det være naturlig å tilby gjenstandene tilbakelevert til giver, om de ønsker det. 5. Sammendrag Behovet for en innsamlingsplan ved Telemark Museum er varslet i Strategisk plan for Samfunnsminnet , påvist i Revita Museenes status og behov for registrering. Inger Kristine Bratland/Telemark Museum 2003 og rapporten Tilstandsvurdering av museumssamlingene i Telemark Telemark fylkeskommune/abm-utvikling. Store etterslep innen gjenstands- og fotoregistreringen, manglende magasinkapasitet og store utfordringer med å handtere samtidens store gjenstandsmengder, viser et stort behov for en innsamlingsplan. Innsamlingsplanen er å forstå som en delplan til Strategisk plan for Samfunnsminnet (revideres 2009). Innsamlingsplanen som legges fram baserer seg i hovedsak på Strategisk plan Telemark Museum og et par mindre forhold (se pk ): Innsamling med basis i hovedfokusområder og signalprosjekt i strategiplanen Innsamling som resultat av nettverksdeltakelse Innsamling som resultat av forskning Annen type innsamling Til alle de forskjellige innsamlingsområdene, pk , er det knyttet betingelser som må være oppfylt før inntak til samlingene kan skje. Se om disse under pk. 4.7.

14 Foto: Dag Jensen

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning

Innsamlingspolitikk. for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum. Del av Plan for Samlingsforvaltning for Norsk Industriarbeidermuseum, med Heddal Bygdetun og Tinn museum Del av Plan for Samlingsforvaltning Gnisten Innsamlingen er den mest grunnleggende funksjonen ved et museum. I forlengelsen av dette:

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016

FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 FORVALTNINGSPLAN FOR SAMLINGENE 2015-2016 Vedtatt av styret i Stiftelsen Nordmøre museum 10. desember 2014 Innholdsfortegnelse Samlingsplan Stiftelsen Nordmøre museum... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning

Plan for Samlingsforvaltning: 12/2014 2016 Ferdigstilt 25.11.2014. Plan for Samlingsforvaltning Plan for Samlingsforvaltning 1 1.Innledning 1.1 Bakgrunn og visjon Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er et av tre regionmuseer i Telemark. Museet består i dag industriarbeidermuseet på Vemork, Tinn museum

Detaljer

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder

Seksjon for samlingsforvaltning. Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Seksjon for samlingsforvaltning Det relevante museum, oktober 2015 Ann Siri H. Garberg, leder Opprettet som egen seksjon i 2014, med et interimsstyre valgt for ett år (12 medlemmer!) Fra sept. 2015 består

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1

STRATEGISK PLAN. VAM Vedlegg til høringsnotat Strategisak 05.11.2010 Side 1 STRATEGISK PLAN OM VEST-AGDER-MUSEET Vest-Agder-museet IKS (VAM) ble stiftet som et konsolidert museum høsten 2005. Museet er et interkommunalt selskap (IKS), og eies av Vest-Agder-fylkeskommune og kommunene

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Arv og attraksjon. Strategisk plan 2015-2022

Arv og attraksjon. Strategisk plan 2015-2022 Arv og attraksjon Strategisk plan 2015-2022 1 2 Strategisk plan 2015-2023 ARV OG ATTRAKSJON Arv og attraksjon er de to søylene Telemark Museum bygger på når vi legger en ny strategi for de neste åtte år.

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009!

Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Velkommen som utstiller i Brekkeparken med mulighet for egne arrangement sommeren 2009! Telemark Museums oppgave er å ta vare på og forvalte Telemarks kultur og historie. Vi ønsker å formidle dette slik

Detaljer

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus

Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Registreringsveiledning for AKSESJON i Primus Veilederen er utarbeidet av Arbeidsgruppe for registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring i Finnmark. Gruppen består av Gry Andreassen (Varanger museum)

Detaljer

Introduksjon til dokumentasjon

Introduksjon til dokumentasjon Introduksjon til dokumentasjon Trondheim 08.10.2013 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Norsk Kulturråd 2.20 Dokumentasjon av Samlingen Museumssamlinger skal doku menteres i samsvar med aksep terte profesjonelle

Detaljer

Strategiplan 2016 2020

Strategiplan 2016 2020 9 Fokusområde 7: Organisering og arbeidsmiljø Fokusområdet omfatter organisatoriske og administrative forhold, retningslinjer og rutiner. Forhold som går på samhandling kollegaer/avdelinger, roller og

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Det lille i det store

Det lille i det store Det lille i det store Telemark Museum organisering og omorganisering telemarksforsking.no 1 Utgangspunkt Hvordan har omorganiseringen av museet påvirket måten museet arbeider på? Har omorganiseringen av

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen

Forskning sett fra museumslederens synsvinkel. Ivar Roger Hansen Forskning sett fra museumslederens synsvinkel Ivar Roger Hansen 27.10.15 Pax Forlag 2009 Alle museer skal forske. Kompetanse er avgjørende. Kompetanse må vedlikeholdes og utvikles. Ikke alle ansatte på

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Hestmanden 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving (ABMmeldingen) setter krav til en forpliktende

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV

En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV En presentasjon på nettverksmøte Kongsberg 24.5.2011 NORE OG UVDAL BYGDEARKIV HISTORIKK 1/ Eget tiltak opprettet av Nore og Uvdal kulturstyre ca 1992 Fysisk arkiv plassert i Uvdal herredshus i tilknytning

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 28. oktober 2015 Anne Bjørke, samlingsleiar Bymuseet i Bergen Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon

Detaljer

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE

Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE Mellom Anno museum AS (Anno museum) og Engerdal kommune er det i dag inngått slik: SAMARBEIDSAVTALE / KONSOLIDERINGAVTALE 1. Avtalens bakgrunn og formål Denne avtale skal erstatte tidligere inngått konsolideringsavtale

Detaljer

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843)

Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) Driftsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS (org.nr. 989 072 048) og Stiftelsen Setesdalsbanen (org.nr. 971 334 843) 1. Innledning Den vedtatte Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og

Detaljer

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning.

I representantskapsmøtet 24. april 2013 bestemte representantskapet i sak 05/13 at strategiplan og strategibudsjett skulle tas til etterretning. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 05/14 Strategidokument 2015-2018 Vedlagt strategidokument

Detaljer

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie

Prosesskartlegging. Samling hos NTNU februar 2014 Kulturhistorie Prosesskartlegging Samling hos NTNU 12.-13. februar 2014 Kulturhistorie Deltakere Espen Uleberg, UiO Wenche Brun, UiS Ellen Johanne Grav Ellingsen, NTNU Torkel Johansen, NTNU Steivor Bjarghov, NTNU Hva

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

klasse Tema: Samlingsforvaltning

klasse Tema: Samlingsforvaltning 7. 10. klasse Tema: Samlingsforvaltning Forarbeid Kunnskapsløftet sier: Samfunnsfag 5.-7. årstrinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske ulike kjelder, illustrere hvordan de kan gi ulik informasjon

Detaljer

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen

Bevaring i samlingsforvaltning. Douwtje van der Meulen Bevaring i samlingsforvaltning Douwtje van der Meulen 3 BA Kulturarv og bevaringskunnskap Undervisningsplan KUBE 1. semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Introduction to conservation

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( )

Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer. Dokument nr. 3:10 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer Dokument nr. 3:10 (2007-2008) Oppfølging av Dokument nr. 3:9 (2002-2003) Bakgrunn Dokument nr. 3:9 (2002-2003):

Detaljer

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014

lnnspill til strategiske satsinger for 2013 og satsinger innenfor/utenfor ramme 2014 TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/12 Til: Museumsstyret Møtedato: 16.04.2012 Arkivref.: 2012/1715 MEH022/ Budsjettinnspill 2013 Universitetsdirektøren har igangsatt plan- og budsjettarbeidet

Detaljer

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess

BuskerudMuseene. Konsolideringsprosess { Konsolideringsprosess 2012-2013 Museumssektoren i Buskerud startet som private samlinger eller som private initiativ omkring forrige århundreskiftet. I dag har museumssektoren i Buskerud: 120 årsverk

Detaljer

Felles løft for kvalitet?

Felles løft for kvalitet? Felles løft for kvalitet? Høy standard? Kvalitet og privatarkiv i musea Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv Det nasjonale museumsmøtet i Molde, 16.09.2016 Kva er kvalitet i privatarkarbeid?

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb

Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb Museene på 328.70/78 og Nasjonalmuseet Deres ref Vår ref Dato 2008/04574 KU/KU2 SHA:amb 14.11.2008 Stortingsmelding om status i museumsreformen Regjeringen vil i løpet av våren 2009 legge fram en stortingsmelding

Detaljer

VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER. -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner

VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER. -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner VURDERING AV KUNST- OG KULTURHISTORISKE SAMLINGER -et mulig verktøy i arbeid med sikringsplaner Prosjekt i Haugalandmuseene 2013-2015 Metoden kan bidra til å ta gode og dokumenterte avgjørelser, og løfte

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005619 Innsendt 05.05.2015 20:11:25 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Varanger museum IKS Institusjonens leder

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: C56 Arkivsaksnr.: 17/412-3 Klageadgang: Nei Høring Strategiplan 2017-2021 Stiftelsen Helgeland Museum Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

Innst. S. nr. 118. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 (2007 2008)

Innst. S. nr. 118. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Innst. S. nr. 118 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:10 (2007 2008) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv.

Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan, Lakselv. Referat fra møte felles forskningsbasert innsamlingsplan Sted: Porsanger Vertshus, Lakselv Mandag 27.februar 2012 Ordstyrer: Sigrun Rasmussen Saksliste: 1. Velkommen Gerd J. Valen ønsket velkommen til

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder BIPAprosjektet Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder Aust-Agder kulturhistoriske senter Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) er en ABM institusjon med røtter tilbake til 1832.

Detaljer

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre

Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Norsk Teknisk Museum Informasjonsbrosjyre Velkommen! Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseet for teknologi, industri, vitenskap og medisin. Museet holder interessante og lærerike utstillinger, aktiviteter

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Faglige museumsnettverk

Faglige museumsnettverk Faglige museumsnettverk Hans Philip Einarsen og Marie Skoie, Museumsseksjonen 13. november 2014 Rammenotatet Status (sett gjennom statistikk og rapportering) Tiltak som vurderes Spørsmål Museumsreformen

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet

Regional plan for kulturminnevern. Informasjonshefte om planarbeidet Regional plan for kulturminnevern Informasjonshefte om planarbeidet Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen april 2014 Forord Dette informasjonsheftet er ment som en bakgrunnsdokumentasjon for alle

Detaljer

Formidlingsplan 2009-2011

Formidlingsplan 2009-2011 Formidlingsplan 2009-2011 Formidlingsplan 2009-2011 0 Innholdsfortegnelse: Innledning side: 2 1. Hva er formidling? side: 2 2. Vi skal øke publikumsappellen! side: 3 2.1 Museet som dialoginstitusjon side:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet

STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet STRATEGIPLAN 2015-2020 Stiftelsen Nordlandsmuseet 1 Innledning I 2014 er det 10 år siden konsolideringen av Stiftelsen Nordlandsmuseet trådte i kraft med avtaler om museumsdrift i de 9 Saltenkommunene.

Detaljer

INNSAMLINGSSTRATEGIER 2011-2015 : SEKSJON FOR KULTURVITENSKAP.

INNSAMLINGSSTRATEGIER 2011-2015 : SEKSJON FOR KULTURVITENSKAP. INNSAMLINGSSTRATEGIER 2011-2015 : SEKSJON FOR KULTURVITENSKAP. Den internasjonale museumsorganisasjonen, ICOM, slår fast at museenes oppgave er å samle, bevare, utforske og formidle materielle vitnesbyrd

Detaljer

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til

Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Seniorrådgiver Egil Knudsen 3. februar 2016 . 101 ulike tiltak Høringskonferanser 200 høringssvar Ikke stortingsmelding.

Detaljer

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet?

Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Tusen-kroner-spørsmålet: Hva er kvalitet? Kvalitet i Kulturrådet Hva forvalter Kulturrådet av kvantitativ kvalitet i 2015? Hvordan praktiserer vi kvalitet i Kulturrådet? Hvordan jobber vi videre med kvalitetsbegrepet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen?

Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del av samlingsforvaltningen? Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Bevaring og formidling av privatarkiv i musea, 6.-7. november 2014 Liv Ramskjær 6.11.14 Museene som arkivinstitusjoner - sidegesjeft eller sentral del

Detaljer

I går, i dag, i morgen

I går, i dag, i morgen I går, i dag, i morgen 1 I går, i dag, i morgen Museer engasjerer. De berører flere forhold som er viktige for folk. Det er et sted hvor noe av det vi kommer fra kan sees, holdes i og deles med andre.

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Godkjent. Godkjent. Referat. Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Referat Styremøte mandag 5.mai 2008. Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00 Sak 30/08 Godkjenning av innkalling. Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner

1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner -S6/ 7 l Kapittel 1 Sammendrag 1.1 Universitetsmuseene som?t samfunnsinstitusjoner *? Kapittel 3 inneholder utvalgets vurdering av univer- Cf sitetsmuseenes forpliktelser og ansvar som samfunns- A institusjoner,

Detaljer

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 9306 Finnsnes REF. VÅR REF. DATO 2014/25-6 01.09.14 Høringsuttalelse til foreslåtte endringer i LOV OM STADNAMN

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek

NY AVTALE MELLOM HEDMARK FYLKESBIBLIOTEK OG HAMAR BIBLIOTEK. Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Saknr. 09/5957-3 Ark.nr. C60 &10 Saksbehandler: Linda Stewart Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet godkjenner avtalen mellom Hedmark fylkesbibliotek og Hamar bibliotek Trykte vedlegg: - Ny

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006090 Innsendt 05.05.2015 22:09:40 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Hauglandmuseene Institusjonens leder

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Overordnete mål og oppgaver: (Vedtekter for Bergen Museum 1994): - Drive forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling innenfor de fagfelt som virksomheten omfatter

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C50 Arkivsaksnr.: 07/1779-5 Dato: LOKALHISTORISKE SAMLINGER INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for kultur, med idrett og kirke/ Bystyret Administrasjonens

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Kulturhistorisk museums magasin på Økern

Kulturhistorisk museums magasin på Økern Kulturhistorisk museums magasin på Økern Seminar for Nettverket for magasin og bevaring 04.06.2009 Undersøkelse av KHM s magasinbehov viste i 2001 Dårlige oppbevaringsforhold. Dårlig sikring mot brann

Detaljer

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi

1. SAMMENDRAG BAkgrunn og INNLEDNING RAMMER FOR LØSNINGEN Mål Organisering og bemanning Økonomi 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAkgrunn og INNLEDNING... 3 3. RAMMER FOR LØSNINGEN... 3 3.1 Mål... 3 3.2 Organisering og bemanning... 3 3.3 Økonomi... 4 3.4 Rettighetsvurderinger og personvern... 4 4. LØSNINGEN...

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy

Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Prioritering, avhending og destruksjon - retningslinjer og verktøy Det relevante museum, 20. oktober 2016 Anne Bjørke Omgrepsavklaringar Museumsgjenstand Avhending Destruksjon Prioriteringsprosess Innhaldet

Detaljer

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017

Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Forskning + museer = sant? Fagdag i Tromsø 29.august 2017 Morgenbladet 7. juli 2017: «Museene stikker seg ut i evalueringen. Forskningen som pågår der, blir betegnet som fra «svært god» til «fremragende».

Detaljer

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016

Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Biblioteksøk Nye muligheter utviklingen 2014-2016 Jonny Edvardsen Nasjonalbiblioteket Biblioteksøkpilot 2014-2015 Ny versjon testet ut i 3 fylker: Akershus Rogaland Vestfold Fylkesbibliotekene i de tre

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen

Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval. Seniorrådgiver, museumsseksjonen Sikkert og bevisst! Ingrid Louise Flatval Seniorrådgiver, museumsseksjonen Plansje logoar Museumsseksjonens mål 2016 1. Bidra til utvikling i museene 2. Effektiv og faglig forankret forvaltning 3. Arbeide

Detaljer

Etikk i fotosamlinger

Etikk i fotosamlinger Etikk i fotosamlinger Trenger vi egne etiske retningslinjer for fotoarbeidet? Fotograf: Finn Johannessen, 1953. Ryfylkemuseet, RFF2010-069-439-026. Ukjente personer. Tema identifisert på møte i fotonettverket

Detaljer

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Saknr. 12/11202-2 Ark.nr. 026 C00 Saksbehandler: Else Braseth Høring - rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg - En kunnskapsbasert kulturpolitikk Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 09/855 GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND-LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune viser til

Detaljer

SAMMENDRAG HER FINNER DU MÅL, UTFORDRINGER, SAMLINGSUTVIKLINGSPLAN, POLICYER OG RUTINER FOR SAMLINGSFORVALTNING SAMLINGSPLAN TELEMARK MUSEUM

SAMMENDRAG HER FINNER DU MÅL, UTFORDRINGER, SAMLINGSUTVIKLINGSPLAN, POLICYER OG RUTINER FOR SAMLINGSFORVALTNING SAMLINGSPLAN TELEMARK MUSEUM SAMMENDRAG HER FINNER DU MÅL, UTFORDRINGER, SAMLINGSUTVIKLINGSPLAN, POLICYER OG RUTINER FOR SAMLINGSFORVALTNING SAMLINGSPLAN TELEMARK MUSEUM 2017-2024 Innhold Innhold...1 Telemark Museum konsolidert museum...3

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer