Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason"

Transkript

1 Gjennom labyrinten: Hva er (spesial)pedagogikk 1 i et inkluderende miljø? Dóra S. Bjarnason Innledning Jeg leder studieprogrammet spesialpedagogikk i et inkluderende miljø ved fakultet for pedagogikk ved Universitetet på Island. Studentene her er hovedsakelig erfarne lærere som gjennom studiet ønsker å spesialisere seg i spesialpedagogikk. I tillegg til lærere fra vanlige skoler er noen av våre studenter lærere fra de fire spesialskolene vi har på Island, dessuten er noen studenter utdannet terapeuter, psykologer og ergoterapeuter. Målsettingen med programmet er å utdanne ledere, spesialiserte lærere som kan arbeide godt med et bredt spekter av lærere og elever fra førskole til videregående skole, samt skoleledere både lokalt og nasjonalt. Dette er det eneste studieprogrammet på Island som utdanner spesialpedagoger, og en sentral målsetting ved dette studieprogrammet er å utdanne kvalifiserte personer som kan gjøre skolene i stand til å møte de utfordringene man står overfor, både det kollektive ansvaret skolen har for å tilby en opplæring for alle, og samtidig hjelpe og beskytte den individuelle rettigheten til hver enkelt elev. De fleste studentene søker seg til studiet med et ønske om å forbedre sine ferdigheter når det gjelder konkrete diagnoser som eleven(e) har. De møter altså opp med en funksjonalistisk medisinsk forståelse av hva spesialpedagogikk er og kan bidra med. Studentenes målsetting før de begynner på studiet er med andre ord å lære metoder slik at de kan reparere de vanskene som elevene har. Når studentene fullfører sin mastergrad, har de imidlertid fått innsikt i forskningslitteratur som omhandler sosiale rettigheter, demokratisk undervisning og en pedagogikk som fokuserer på undervisning og opplæring av heterogene grupper i en inkluderende skole og et inkluderende samfunn. I tillegg vil 1 Kapitlet er originalt skrevet på engelsk. I den engelske versjonen benyttes begrepet special education. Her er dette oversatt med både spesialpedagogikk og spesialundervisning. Spesialpedagogikk benyttes som en generell term og når den spesialpedagogiske profesjonen blir omtalt. Spesialundervisning benyttes når det henvises til konkret aktivitet i skole eller institusjon.

2 disse studentene ha tatt to eller flere kurs innenfor konkrete vanskekategorier. I sum vil dette studietilbudet møte studentenes ønsker når det gjelder metodisk opplæring i forhold til vanskegrupper, men de vil også få en faglig forståelse av hvordan man skal tenke inkluderende. Dette er et krevende studium, men studentene arbeider hardt og er fascinert av de utfordringene som blir introdusert gjennom det kaleidoskopet av teorier, metoder og praksis som blir presentert for dem. Jeg er av mange sett på som en sterk tilhenger av inkludering, men ikke en dag går uten at jeg lurer på hva inkluderende opplæring er, eller hva spesialpedagogikk betyr. Jeg undres også på hvordan, hvis de i det hele tatt gjør det, fungerer sammen i praksis. Mine tanker, mine tvil og mine håp knytter seg til mangfoldet av teorier som vi presenterer for studentene. På den ene siden får studentene innsikt i metoder og teknikker som eksisterer innenfor tradisjonell spesialpedagogisk tenkning, mens på den andre siden får studentene presentert noen av de mest utfordrende teoriene innenfor det inkluderende perspektivet. Ut fra dette spenningsmangfoldet må studentene gjøre seg opp sin egen mening. Noen av dem blir agenter for inkluderingsperspektivet, med en målsetting om å forandre på skolen og skolesystemet. Andre foretrekker å jobbe innenfor diagnoseperspektivet i vanlige klasser, spesialklasser eller spesialskoler. Jeg antar at samtlige studenter vil hevde at alle elever har rett til en skolegang som forbereder dem til å leve og ta del i et demokratisk samfunn, men studentene vil ha svært forskjellige meninger om hvordan man skal nå dette målet. I dette kapitlet vil jeg undersøke noen av mine tanker rundt mangfoldet av teoretiske perspektiver som er presentert i studietilbudet spesialpedagogikk i et inkluderende miljø. Jeg vil spesielt drøfte hvordan dette kan påvirke vår praksis i skolen. I kapitlet bruker jeg metaforen labyrint for å beskrive mangfoldet mellom en inkluderende spesialundervisning og en inkluderende generell undervisning. Gjennom denne metaforen blir teoriene redskaper som kan anvendes for å vurdere hvordan man kan komme videre. Kapitlet konkluderer med en kort refleksjon omkring hvordan jeg forstår inkluderende undervisning og spesialundervisning.

3 Spesialpedagogikk i en inkluderende skole. Gir det mening å implementere en politikk som er en hybrid mellom spesialundervisning og en inkluderende undervisning? For å håndtere dette spørsmålet vil jeg begynne med å se på begrepene ut fra en kontekst. Bakgrunn Den islandske opplæringsloven fra 1974 ga hvert barn en obligatorisk rett til skolegang. Denne loven gir alle funksjonshemmede rett til skolegang (Jónasson, 2008) noen spesialskoler og spesialklasser ble opprettet som en konsekvens av dette. Etter at Island signerte Salamancaerklæringen i 1994 (Salamanca Statement and Framework, 1994), ble inkludering som et prinsipp del av den islandske opplæringsloven fra 1995 (lög um grunnskóla, 1995). Begrepet inkluderende skole kommer imidlertid ikke inn i opplæringsloven før i 2008 (lög um grunnskóla, 2008), og da som en spesifisering av opplæringstilbudet for elever med særlige behov (artikkel 17). Begrepet spesialundervisning brukes ikke i opplæringsloven i 1995, men omtales i lovregulering fra 1996 (Reglugerð um sérkennslu, 1996). Fra 1996 blir dermed spesialundervisningen beskrevet i detalj hvordan og hvor den skal gis, hvem som har rett på spesialundervisning og hvem som er ansvarlige for de resursmessige sidene av dette tilbudet. Denne loven er fortsatt gjeldende på Island. Opplæringsloven legger opp til en inkluderende skole, men den understreker også foresattes rettighet til å velge mellom ordinær skole eller spesialskole for deres barn hvis de har en funksjonshemning eller lærevanske. I 2008 fikk om lag 0,4 % av elevene sitt opplæringstilbud i en av de fire spesialskolene på Island, men mange flere fikk sitt opplæringstilbud i spesialklasser. Ca. 20 % av alle islandske elever mottar en eller annen form for spesialundervisning i sitt skoleløp (Morthens, 2009). Ønsket om å tilby undervisning for alle elever i den ordinære skolen er på langt nær støttet av alle. I det siste har for eksempel tre foreldre til elever i spesialskole publisert en artikkel de kalte The Mission of Inclusive Education. A Few Words of Warning (Thorláksson mfl., 2008, s ), i et tidsskrift utgitt av foreningen for personer med funksjonshemninger. I denne artikkelen ble de som forfektet inkludering beskrevet som trangsynte og farlige fundamentalister. Tilsvarende syn kommer til uttrykk

4 blant lærere gjennom avisinnlegg og blogger når lærere diskuterer lønn og arbeidsbetingelser. Dette viser at dagens skoledebatt på Island er intens, og at begrepet inkludering har blitt tillagt en rekke ulike meninger i politiske dokumenter, hos lærere, foreldre og i samfunnet generelt. I den neste delen vil jeg derfor presentere hvordan jeg forstår begrepene spesialpedagogikk og en inkluderende skole. Spesialpedagogikk Spesialpedagogikken har eksistert i om lag 200 år (Johnson, 2001). Røttene til spesialpedagogikken kan spores tilbake til grunnlaget for eugenikken. Målsettingen var å trene opp såkalte defekte barn til å gjøre nyttig arbeide, og på denne måten gjøre dem til en mindre byrde for samfunnet (Kirkebæk, 2001). Denne gruppen barn inkluderte de fattige, barn som hadde begått kriminelle handlinger, barn som ble forsømt og mishandlet av sine foreldre, barn som var kronisk syke og barn som ble ansett for å ha en eller annen form for funksjonshemning og lærevanske (Jónasson, 2008). I det 20. århundre ble spesialpedagogikken etablert som en profesjon med en profesjonell praksis. Den utviklet seg innenfor det funksjonalistiske paradigmet (Skrtic, 1995), og har etter hvert blitt støttet av metodeutvikling og forskning fra utviklingspsykologi og neuroscience (se Shakespeare, 2006). Spesialpedagogikkens fokus har vært rettet mot å skille barn med utviklingshemninger fra andre fra barn som er beskrevet som normale. Gjennom spesialundervisning skal disse barna repareres slik at deres vanske blir borte og deres sterke sider styrkes. Målsettingen er at de reparerte barna skal føres tilbake til den vanlige skolen og klassen. Denne segregeringen gjøres gjennom spesialskoler eller andre institusjoner, spesialklasser eller gjennom gruppe- og eneundervisning i den ordinære skolen. På denne måten får elevenes vanske hovedfokus og kan lettere repareres. Innenfor dette rammeverket blir den spesialpedagogiske kompetansen konkretisert gjennom profesjonelle spesialiseringer knyttet til vanskegrupper. Noen forfattere hevder at spesialpedagogikk er en spesialisert pedagogikk som skal ha klare metoder i forhold til tydelig definerte vanskegrupper (Kauffman, 1995, Hallahan og Kauffman 2006), og andre knytter spesialpedagogikken til virksomhet i

5 spesialskoler og andre institusjoner (Kristjánsdóttir, 1994). Andre forfattere går imidlertid i motsatt retning og hevder at det ikke er noe slikt som spesialpedagogikk, og hvis det hadde eksistert en spesialpedagogikk som ble ansett som effektiv, så ville den sannsynligvis vært effektiv for alle elever. Spesialpedagogikk blir dermed synonymt med generelt god pedagogikk (Shapon-Shevin, 2007). Til slutt er det de forfatterne som forsøker å finne et felles grunnlag for spesialpedagogikk og inkludering. Allan og Slee (2008) refererer til Karen Harris, som forsøker å forene spesialundervisning og allmenn undervisning under den felles paraplyen inkluderende undervisning. Hun argumenterer for at allmenn undervisning burde bli mer imøtekommende i forhold til den innsikten som spesialpedagogikken har når det gjelder praksisen i den ordinære skolen. hopefully we re finding common ground. So hopefully what we do goes back to just helping the kids who need the help, and that is hopefully where we see the work (Allan og Slee, 2008, s. 152). Harris perspektiv griper et mulig kompromiss som deles av mange av mine kollegaer og studenter. For meg skaper dette imidlertid bekymringer fordi dette perspektivet på inkluderende praksis, selv om det kan være rett, åpner opp for muligheter for segregering og marginalisering gjennom å gjøre det som virker for og med Den Andre. Spesialpedagogikk ble en del av det islandske samfunnet utover i det 20. århundre. Barn som tidlig på 1900-tallet ble sett på som ikke utdannelsesdyktige, ble etter hvert en del av undervisningssystemet. Det er utfordrende å fortelle denne historiske utviklingen kort fordi kategorien utviklingshemmede barn har forandret seg mye, og fordi historien om deres undervisning er del av utviklingen av en rekke andre institusjoner, noe som skjedde samtidig. På 1960-tallet ble kategorien utviklingshemmede barn begrenset til barn som ble diagnostisert med fysiske eller intellektuelle skader. En egen spesiallærerforening ble etablert på Island i samme tidsrommet. Denne foreningen fokuserte for eksempel på skoletilbudet til fattige og neglisjerte barn (Jónasson, 2008, Sigurðsson, 1993). Barn med merkelappen funksjonshemmet, og det spesialpedagogiske tilbudet, ble dermed tydelig etablert som en del av lærerprofesjonen og samfunnet generelt. Ved slutten av forrige århundre ble kategoriene utvidet slik at all ekstraundervisning blir definert som spesialundervisning uavhengig av om eleven har en

6 diagnose eller ikke. Dette systemet blir i tillegg fulgt opp med et øremerket finansieringssystem. Når jeg spør meg selv hvor jeg står i forhold til dette, ønsker jeg på den ene side å forkaste alle merkelapper fordi jeg respekterer alle barn. Jeg er her enig med Brantlinger, som har skrevet mye om skolegangen til barn fra lavinntektsfamilier, samt Gable og Ferguson, som fokuserer på barn med store funksjonshemninger (Brantlinger, 2004, Gable, 2005, Ferguson, 2003, Ferguson og Ferguson, 2001). Men samtidig ønsker jeg ikke at kunnskapen, metodene og ferdighetene som spesialpedagogikken har utviklet, skal forsvinne. Jeg sympatiserer altså med Brantlingers syn slik det blir presentert av Julie Allan og Rodger Slee: In some ways I didn t feel we should get rid of [special education] and the reason is I do think that any kids who have problems with schools and teachers who have diverse classes need support and I didn t think it was going to come from the inside (Allan og Slee, 2008, s. 149). Mitt syn er nødvendigvis ikke radikalt, men det er pragmatisk. Jeg skulle imidlertid ønske at vi kunne greie oss uten den spesielle i spesialundervisingen (se kapitlet til Hausstätter), og heller lære opp enhver allmennpedagog til å arbeide effektivt og inkluderende med alle elever. På denne måten kan vi sikre alle elevers individuelle rettigheter. Inkludering Jeg er en dedikert tilhenger av inkludering, idet jeg tror vi bør avdekke og fjerne alle barrierer som ekskluderer elever som vi opplever som annerledes. Som mor til Benedikt, en ung mann med en tydelig funksjonshemning og en rekke lite flatterende merkelapper, fikk jeg lære om inkludering da jeg var gjesteprofessor ved Syracuse universitetet på midten av 1980-tallet. Der opplevde jeg min sønn i en fantastisk skole, Jowoniow, hvor han fant sin første venn. Jeg tok med meg disse erfaringene og min akademiske ballast hjem. Resultatet ble at jeg fikk min sønn, mot alle ekspertuttalelser, inn på en ordinær skole på Island. Der fikk han sine venner og gjorde uvurderlige erfaringer, noen gode og noen dårlige. Jeg for min del fikk en ny oppgave som varte gjennom hele hans skoleløp, nemlig å forsøke å overbevise nesten alle voksne om at dette var et verdifullt og

7 nødvendig eksperiment (Bjarnason, 2003). Nå som 29-åring er han en aktiv, inkludert voksen. Han har et voksenliv i gjensidig avhengighet (Bjarnason, 2004). Han lever i sitt eget hjem med tre unge mennesker som hjelper ham, han har bil, han går på jobb, og han har venner og hobbyer. Dette er en bragd for et menneske som trenger hjelp til nesten alle intime detaljer i sitt liv. Som en følge av mine første erfaringer av inkludering og en inkluderende skole i Syracuse, har mine tanker forandret seg og blitt mer nyanserte (Bjarnason, 2004, 2005, Bjarnason og Pearson, 2007). Vi snakker ikke alle med én stemme En ting er klart: Vi som støtter inkludering, snakker ikke med en felles stemme. Beskrivelsen av inkludering er forskjellig fra forfatter til forfatter, og mange bruker ulike perspektiver i sin forskning (Allan og Slee 2008). Det har vært, og vil sikkert bli, mange bitre diskusjoner på dette området (se for eksempel Oliver, 2007) men jeg vil ikke gå inn på dette her. Allan og Slee minner oss på at the key to inclusive education is the acknowledgement that inclusive education is about all children as it shifted its focus to consider the pervasive nature of exclusion in and through education (Allan og Slee, 2008, s. 143). De teoretiske redskapene for å forske på dette feltet er derfor mange. På et politisk nivå har målsettingen om en inkluderende skole fått fotfeste og posisjon som en del av Den tredje vei (Giddens, 1999), gjennom UNESCO, OECD, Verdensbanken, EU og andre. Stater har, etter at de signerte Salamancaerklæringen i 1994, konkretisert sin støtte til erklæringen gjennom å endre på begreper i deres opplæringslov og/eller opprette inkluderende skoler som en del av opplæringstilbudet. Inkludering som et begrep har for ofte, og for enkelt, erstattet begrepet spesialpedagogikk eller spesialundervising i de politiske dokumentene. Som et resultat av denne strategien har begrepet inkludering fått en moralistisk aura som fornuftige mennesker aksepterer, men samtidig ligger det en fare i at begrepet blir utvannet og mister betydning som et redskap for å igangsette generelle forandringer i skolesystemet. Allan og Slee (2008) åpner opp diskursen om inkludering, in an attempt to broaden the definition of inclusive education to the consideration of exclusion according to factors other than disability such as race, gender and class (s. 145), gjennom å forske

8 på posisjonen til de personene som etablerte denne tradisjonen. Deres data viser at disse personenes arbeid følger forskjellige linjer: Spesialpedagogisk forskning, skoleutvikling og reformarbeid, kritisk forskning og aktivisme. De to siste områdene baserer seg klart på teorier fra sosiologi og filosofi. Disse områdene er indikasjoner på ulike retninger, det er selvfølgelig ingen markant oppdeling mellom dem, men de tydeliggjør røttene til denne forskningen. De presenterer post-strukturalistiske teorier og filosofer, slike som Derrida, Foucault, Deleuze og Guattari, for å beskrive den andre og for å åpne opp nye rom for refleksjon og analyse (Allan, 2008). På denne måten reises det sentrale spørsmål, slike som: What is the problem to which inclusive education is the answer? Og: What is seen as the nature of the damage arising from the problem? (Allan og Slee, 2008, s. 23.) Dette er nøkkelspørsmål både for forskningsfeltet og praksisfeltet i forhold til målsettingen om en inkluderende skole. Disse spørsmålene har ikke et entydig svar, men dette betyr ikke at de ikke skal stilles. De leder oss inn i labyrinten som preger både den teoretiske og praktiske siden av inkludering. Når vi først er kommet inn, må vi forsøke å finne oss en farbar vei gjennom. Jeg befinner meg selv i denne labyrinten med et lite tent lys foran meg: Slik jeg forstår dette, betyr inkludering å jobbe mot sosial urettferdighet og redusere ekskludering i alle former, både i undervisningssammenheng og i skolens miljø generelt. Endret praksis: top down og bottom up Utdanningspolitikken og det juridiske rammeverket som er definert av staten, må sette klare krav for lærere og skoler til å utvikle spesialpedagogikken og inkludering (Barton og Armstrong, 2001) med en systematisk fjerning av ekskluderende praksiser. I mange land, inkludert Island, er dette problematisk siden utdanningspolitikken inneholder motsetningsfulle elementer. Økonomiske insentiver kan også virke hemmende på de politiske målsettingene om likhet og støtte til elever med særlige behov, et resultat av dette kan være at vanskelige elever blir veiledet til spesialklasser eller andre segregerte tilbud (se Marinósson, 2002; 2007; Bjarnason, 2004). Det er ikke unikt for Island at den offentlige politikken inneholder motsetningsfulle mål og uklare strategier for å nå disse målene. Med en grumsete politisk praksis får ikke lærere og skoler klare nok

9 retningslinjer i forhold til hvordan de skal jobbe med en heterogen elevgruppe. Motsatt gir imidlertid denne uklarheten en mulighet til å arbeide eksperimentelt og alternativt. I skrivende stund er det en global økonomisk krise, en krise som kan få uforutsette konsekvenser for familier, barn og skoler. Den islandske økonomien har havarert. Den islandske nasjonen står overfor en enorm utenlandsgjeld og et haltende nyliberalt verdisystem. Offentlige tjenester, inkludert skolen, blir redusert dette betyr at skoler vil og må forandre seg, men spørsmålet er i hvilken retning. Skolen har forandret seg mye gjennom det 20. århundre, og elevmangfoldet har økt i de fleste vestlige land også på Island (OECD, 1999). Dianne Ferguson og hennes kollegaer har identifisert tre reformtrender som i dag gjør seg gjeldende i skoler i Nord- Amerika. Jeg mener at disse områdene også er gjeldende i islandske skoler. Ferguson hevderat to av disse trendene er en del av utviklingen i generell pedagogikk, og den tredje retningen har sin opprinnelse i spesialpedagogikk (Ferguson, Ralph og Sampson, 2002). Samme utviklingen er mulig å spore på Island (se Menntamálaráðuneytið, 1999; Fræðsluráð Reykjavíkurborgar, 2001). Den første, top down-trenden, har utspring i politiske strategier på nasjonalt og regionalt nivå. Nye lover, forskrifter og ideer med fokus på effektivitet preger denne trenden. Effekten er her blant annet definert ut fra hvor mange som gjennomfører grunnog videregående skole, og hvor godt elevene gjør det på nasjonale tester. Disse resultatene er i tillegg vurdert i forhold til hvor kostnadseffektivt man kan drive skolen (Jóhannesson, 2006). Et viktig område for denne top down-trenden er jakten på en mer kostnadseffektiv skoleledelse (Hansen, 2008). Den andre trenden kan bli beskrevet som en bottom up-strategi. Denne har sitt utspring hos lærere og skoler som eksperimenterer med nye metoder og måter å presentere pensum på. Generelt legger denne strategien vekt på elevenes mestring av ulike ferdigheter: faglige og kreative og evne til refleksjon, samarbeid og problemløsning (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). Disse lærerne og skolene blir oppfordret av myndighetene til å videreutvikle denne typen arbeid. Den tredje reformretningen kommer fra spesialpedagogikken, men den ligger implisitt i målsettingen om en skole for alle. Hvor spesialundervisning skal gjennomføres, hvilke elever som har rett til spesialundervisning, hvordan og hvorfor, er

10 sentrale diskusjonsområder for denne reformtenkingen. (Menntamálaráðuneytið, 1999; Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002; Jóhannesson, 2001; 2006). Disse tre reformretningene går om hverandre og påvirker skolens utvikling både på makro-, meso- og mikronivå. Jakten på inkludering må foregå på alle disse nivåene og mellom nivåene for å skape et mulig handlingsrom for systemisk forandring. En slik prosess krever en sammenslåing av allmenn- og spesialpedagogikk, samt en skoleledelse som gir mulighet for samarbeid og eksperimentering. Arbeidet for å skape en inkluderende skole må fremstå forent på hvert nivå og mellom de ulike nivåene slik at det kan skapes et sammenhengende rom for systemisk forandring. Dette krever en sammenslåing av generelle og spesielle pedagogiske praksiser og en skoleledelse som lar lærere og andre ansatte arbeide sammen, forene sine krefter og åpne opp for eksperimentering. Med den forestående beskjæringen av mulig overskudd som kan finnes innenfor vårt skolesystem, er det en fare for at noe eller mye av de midlene som blir rettet mot spesialundervisningen, vil bli definert som overflødig luksus. Særskilt individualisert opplæring levert til sårbare elever, særlig de som ikke har diagnoser (ofte beskrevet som studenter i gråsonen ), og drift av spesialskoler med høyt forhåndstall mellom ansatte og elever med få elever per ansatt, er tross alt dyre for skattyterne og kan derfor bli definert som overdreven luksus. Framtiden for våre skoler er derfor uklar og alarmerende. Men det beste senarioet eksisterer i labyrinten av inkluderende praksis. Denne praksisen medfører et forsøk på å forene allmenn- og spesialundervisning i den ordinære skolen. Dianne Ferguson uttrykker hennes håp for en forent pedagogikk: into one unified system, that incorporates all children and youth as active fully participating members of a school community; that views diversity as the norm; and that ensures a high-quality education for each student by providing meaningful curriculum, effective teaching, and necessary supports for each student (Ferguson, 1995, s. 286). Denne visjonen utfordrer lærere og rektorer til å skifte fokus fra elevenes vanske, utilstrekkeligheter og feil mot elevenes muligheter, talent og behov. Dette nye fokuset inviterer til nye lærerroller og en ny praksis, organisering og evaluering av skolens og elevens aktivitet. Det er ingen enhetlig vei mot denne visjonen, men fleksibilitet i skole-

11 og undervisningsstrukturen og et samarbeidende miljø av lærere, kan være en start (Tetler, 2000; Bjarnason, 2005). Dette fokuset forener forskning fra tre av de fire forskingsretningene som ble identifisert av Allan og Slee (2008): Spesialpedagogisk forskning, skoleutvikling og reformarbeid, kritisk forskning og aktivisme. Kritisk forskning hjelper feltet til å avsløre hva som foregår hvordan og hvorfor. Den kritiske forskingen åpner med dette opp for rom som kan fylles med utfordrende spørsmål: Hva er problemet som inkludering ønsker å løse, og hva er ansett som skaden som kommer av dette problemet? Stemmer Foreldre, lærere og elever har ingen felles stemme som beskriver deres erfaringer med inkludering og spesialpedagogikk. Vår forskning (Marinósson, 2007; Bjarnason og Marinósson, 2007; Bjarnason, 2004), har vist at foreldre til barn med funksjonshemninger i førskole og barneskole er mer entusiastiske i forhold til deres barns erfaringer med inkludering enn foreldre til eldre barn og ungdom. Alle førskoler på Island er inkluderende en mor til et fem år gammelt barn forteller: Det er en god skole... Våre gutter gikk der. De [personalet] kjenner oss, lytter til våre ønsker for Gudrun [datteren deres diagnostisert med Downs syndrom] og jobbe tett sammen med oss... Hun har sin egen spesiallærer, men hele personalet hjelper til Hun elsker å være der... men... hun bare leker med vennene sine på skolen. Hun har ennå ikke blitt invitert til et bursdagsselskap... Vi bekymrer oss om fremtiden når hun skal inn i grunnskolen. De har aldri hatt et barn med Downs syndrom... Denne uttalelsen samsvarer med hva flere foreldre forteller i andre studier (Marinósson, 2007). I studien til Marinósson (2007) er fokuset rettet mot undervisningstilbudet til barn og unge med psykiske funksjonshemninger på Island både i den ordinære skolen og spesialskolesystemet. Studien viser at jo lenger ut i utdanningssystemet barna kommer, desto mindre fornøyd blir foreldrene og de ansatte. Dette underbygger problemet man står overfor: Gapet blir større. Dette gjelder både faglig og sosialt, og ble sett på av mange foreldre og ansatte som normalt. Det virket i tillegg som om den ordinære skolen i liten grad tok hensyn til den heterogene elevflokken etter hvert som de faglige kravene økte. Det ble forventet at alle elever skulle tilpasse seg de tradisjonelle rammene eller bli

12 overflyttet til spesialklasser eller spesialskoler (se også Marinósson, 2002, Bjarnason 2004). Videre, etter som elevene ble eldre, ga skolen mindre støtte til dem med særskilte behov for å sikre at de kunne delta i undervisningsaktivitetene. Disse faktorene resulterte i en ensomhet og isolasjon blant de elevene som var diagnostisert med psykiske funksjonshemninger (Marinósson, 2007). Elevene i spesialklasser og spesialskoler var mer positive til den støtten de fikk i forhold til de faglige kravene. Ett problem kunne imidlertid være at de opplevde at lærerne forventet for lite av dem. Et prosjekt jeg gjennomførte i samarbeid med ungdom og unge voksne med et spekter av funksjonshemninger bekrefter også dette (Bjarnason, 2004). Jón, en 16 år gammel elev med en rekke diagnoser, blant annet ADHD, gikk i en spesialklasse på en ordinær skole. Han beskriver sin situasjon slik: Vel, jeg pleide å være i [vanlig utdanning] den ordinære klassen. Jeg liker det bedre her i spesialklassen. Jeg kan konsentrere meg, når det bare er noen få elever, og lærerne er snille og har mye tid til å hjelpe oss. På den måten lærer jeg bedre... [men] jeg liker ikke mine klassekamerater... alle mine beste venner er voksne. Det er OK, jeg føler meg mer rolig med eldre mennesker, ser du, jeg er ikke veldig sosial.... Men jeg ønsker å ha bare én venn på min alder, eller kanskje en kjæreste... Thordís, også 16 år, og elev ved en spesialskole forteller: Jeg tenker noen ganger, det kunne være morsomt å ha andre venner, kanskje venner som ikke er funksjonshemmet, men jeg vet ikke hvor jeg kunne finne dem. Normalbarna vil ikke leke med meg og mine gamle skolevenner er greie. De fleste av de elevene jeg møtte, som hadde mottatt spesialundervisning i ordinær skole, klaget over ensomheten. Mange hadde ingen venner og noen følte at lærerne ikke satte krav og rammer til dem, i den grad de opplevde at krav ble stilt til elever uten funksjonshemninger. Dette medførte tristhet hos noen og frustrasjoner hos andre. På tross av dette ønsket de fleste av disse elevene å fortsette i den ordinære klassen. Jón var en av de få som ble lettet da han ble overflyttet til en spesialklasse. Men han påpekte at opplæringen han fikk i spesialklassen ikke ga han noen framtid: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ungene blir til ingenting fra spesialklassene i videregående skole. Deres utdanning er helt meningsløs...

13 Mange av elevene jeg snakket med og som hadde vært lenge i spesialskole, var mindre ensomme i tenårene, men de levde i en spesialverden for spesielle ungdommer. Dette medførte blant annet at de var avhengige av sine foreldre og lærere for å kunne møte sine venner. De så i tillegg på seg selv som mye yngre enn det de faktisk var og var da hovedsakelig opptatt av barneaktiviteter (Bjarnason, 2004). Jeg snakket også med lærere om deres forståelse av inkludering og spesialundervisning i denne samme studien. Lærerne uttrykte en stor variasjon av meninger. På den ene siden var de lærerne som inntok en formynderrolle og så det som sin oppgave å beskytte eleven innenfor et segregert miljø. Motsatt var de lærerne som inntok en empowerment-rolle, det vil si at de fokuserte på inkludering, medbestemmelse og aktivitet når det gjaldt elever med funksjonshemninger. Ragnheiður, en spesialpedagog, arbeidet tett med allmennlærerne i en ordinær skole. Hun forklarte at de fleste av hennes elever med særskilte behov var i gråsonen i forhold til deres ferdigheter. De fleste av disse elevene, forklarte hun, var en del av det sosiale miljøet i klassen, men de benyttet alternativt undervisningsmateriell: Dette er første gang jeg ser en klasse aksepterer det som "normalt" at disse elevene er på skolen. De spør meg: "Denne fyren kan ikke lese. Hvorfor i all verden spør du han?" For dem er dette ganske enkelt OK, han kan ikke lese og det er OK. Han kan ikke regne, og det er OK. Men jeg er virkelig bekymret for dem når de kommer i videregående skole. Der vil de sannsynligvis ikke ha den samme støtten fra klasselæreren... Sólveig, en spesialpedagog i en spesialskole forteller: Det virker for meg at de elevene som er nesten OK [nesten "normale"?] virker mye mer ensomme enn mer [funksjonshemmede] elever. Det er som om de ikke føler seg hjemme med de funksjonshemmede elevene, som kan være barnslige, som ikke utvikler seg og vil fortsette å være barn. Disse elevene får heller ikke kontakt med andre [typiske elever]. Disse elevene blir slik jeg ser det, ensomme og det blir også de elevene som kjenner til sin funksjonshemning... [ ] Jeg har også sett at dette skjer med funksjonshemmede barn i den vanlige skolen. Først er alt greit, så plutselig oppstår det et gap. Når mennesker fyller år, blir de så selvopptatte at det ikke er plass til andre enn dem selv. Det er virkelig utrolig å se hvordan de blir oppslukt av seg selv og opptatt av egen status i gruppen Hennes drøm var å undervise elevene mot en større selvstendighet:

14 Jeg vil at de skal bli selvstendige og mer i stand til å leve i samfunnet. Dette er hva jeg tror er alles mål... Jeg vil se hvordan vi kan gjøre dem bedre i stand til å møte samfunnet, mer selvforsynte, og om vi kan hjelpe dem å finne ting å gjøre i fritiden sin og litt arbeid. Det er målet for deres opphold her (i spesialklassen) å få dem i arbeid, men de må også være i stand til å gjøre ting utenfor jobben... Disse beskrivelsene viser klart at på tross av den tydelige satsingen på inkludering i det islandske skolesystemet, er forståelsen og holdningen til denne målsettingen svært varierende. Mange støtter en form for spesialundervisning som fokuserer på effektiv og skreddersydd individuell undervisning, og det ser ut til at de støtter en strategi som bygger på segregering og avgrensning av grupper med spesifikke diagnostiske kjennetegn. På tross av at det er noen suksesshistorier, viser vår forskning at det ligger en betydelig fare i at inkludering medfører at eldre elever med særlige behov blir marginalisert i tradisjonelle ordinære skoler. Konklusjon Jeg har benyttet metaforen labyrint for å beskrive forholdet, både praktisk og teoretisk, mellom inkludering, spesialundervisning og ordinær undervisning. Mitt forsøk har vært å belyse hvor vi er, hvor vi går, og hvordan og hva vi tenker om inkludering. Jeg har, tror jeg, åpenbart min egen forvirring og tvil. Jeg håper at vår skole kan og vil forbedre seg bli mer effektiv og mer demokratisk med intensjonen om å være til for alle elever. Jeg er mindre sikker på hva den spesielle er i spesialpedagogikken, og jeg er redd for at mange profesjonelle spesialpedagoger behandler den spesielle på en slik måte at man forårsaker unødige hindringer og ekskludering av elever. Men jeg respekterer og tror på noen av de metodene som er utviklet av mennesker som forsker og praktiserer spesialpedagogikk. Disse metodene kan være til hjelp for enkelte elever fra tid til annen. Jeg må også skynde meg å understreke at jeg respekterer, beundrer og elsker noen av de dedikerte spesialpedagogene som jeg har møtt både på forskningsarenaen og i mitt private liv. Jeg står i stor gjeld til mange av disse, spesielt mine studenter, for den kunnskapen de har delt med meg. Den tvilen og de spørsmålene de har gitt meg, er gaver i min vandring gjennom inkluderingslabyrinten.

15 Vi vil aldri nå det fullkomne, ikke i skolen og heller ikke på andre områder i samfunnet, men hvis vi ikke forsøker oss på en ekspedisjon gjennom labyrinten, oppnår vi ingenting. Jeg er fortsatt en sterk tilhenger av inkludering, men på en måte der jeg ser på inkludering som en prosess. Denne prosessen inneholder et løfte om å hjelpe lærere, skoler og forskere til å identifisere og gradvis redusere barrierer i vår skole og i vårt samfunn. Gjennom prosessen kan vi identifisere og utnytte mulighetene som ligger i inkludering både pedagogisk og sosialt (se Barton 2002). For meg betyr inkludering kvalitetsundervisning, en undervisning som passer for hver elev. Inkludering er også en respekt for menneskelige rettigheter, demokratisk opplæring for ALLE barn, aktiv deltagelse for alle elever i et pulserende læringsmiljø. Dette er mitt største framtidshåp for mitt land på helene som det er nå. Vi må ikke alle være venner, og det behøver heller ikke alle barn og unge på våre skoler. Men hver og en av oss trenger å lære og tilegne seg de sosiale reglene om tilpasning og gjensidig respekt. Akkurat som at Beethovens niende symfoni ville tape sin magi uten korets Ode til gleden, vil et samfunn bli fattigere hvis det mister sine mennesker gjennom ekskludering på grunn av rase, hudfarge, kjønn, seksuell orientering eller funksjonshemning. Vi har ulike talenter og ulike perspektiver, men hver og en av oss har muligheten til å delta i fellesskapet. Det jeg lærte som mor til Benedikt, som på tross av sin funksjonshemning får støtte til å være et aktivt medlem av samfunnet, innvirker sikkert en del på min analyse. Labyrinten skal minne oss om at det ikke er en enkel vei mot inkludering. Reiser vi sammen, forhåpentligvis utstyrt med humor slik at vi kan le av våre feil, vil imidlertid labyrinten hjelpe oss til å finne en farbar vei. Litteratur Allan, J. (2008). Rethinking Inclusive Education. The Philosophers of Difference in Practice. The Netherlands, Springer. Allan, J. and Slee, R Doing Inclusive Education Research. Rotterdam, Sense Publishers. Althingistídindi. (1996, A1, 5 mál): Barton, L. and Armstrong, F. (2001). Disability, education and inclusion: Cross-cultural issues and dilemmas. In G.L. Albrecht, Seelman, K.D. and Bury, M.[ed.] Handbook of disability studies. Thousand Oaks, Sage Publication.

16 Bjarnason, D.S. (2003). SCHOOL INCLUSION IN ICELAND; THE CLOAK OF INVISIBILITY. In B.T. Peck (ed.), EDUCATION; EMERGING GOALS IN A NEW MILLENIUM (1-218). New York: Nova Science Publishers. Bjarnason, D.S. (2004) NEW VOICES FROM ICELAND: DISABILITY AND YOUNG ADULTHOOD. New York: Nova Science Publishers Inc. Bjarnason, D.S. (2005). Disability studies and their importance for special education professionals. Nordisk Pedagogik, 4: Bjarnason, D.S. and Marinósson, G.L. (2007) Framhaldsskólar. In Marinósson, G.L. (ed.) Tálmar og tækifæri. Menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan: Bjarnason, D.S., Persson, B. mfl. (2007). Inkludering i de nordiska utbildningssystemen. In (Temanummer: Inkludærende pædagogik i Norden.) Psykologisk Pædagogisk Raadgivning : Virum, Forlaget Skolepsykologi. 44(3): Brantlinger, E. (2004). Ideologies discerned, values determined: Getting past the hierarchies of special education. In L. Ware [ed.]. Ideology and the politics of in/exclusion. New York: Peter Lang. Ferguson, D.L., Ralph, G. & Sampson, N.K. (2002). From "special" educators to educators: The case for mixed ability group of teachers in restructured school. In W. Sailon (ed.). Whole school success and inclusive education: Building achievements and accountability. New York: Teachers College Press. Ferguson, P.M. and Ferguson D.L. (2001). "Winks, blinks, squints and twitches: Looking for disability and culture through our son's left eye." Scandinavian Journal of Disability Research, 3 ( 2 ): Ferguson, D.L. (1995). The real challenge of inclusion: confession of a raibid inclusionist. Phi, Delta, Kappan 77: Fræðsluráð Reykjavíkurborgar (2001). Gabel, S. L. (2007). Applying disability theory in education: NIDRR s new paradigm of disability as a cautionary tale. In S. Danforth & S.L. Gabel (eds.) Vital questions for disability studies in education. New York: Peter Lang. Gabel, S.L. (2005). Disability studies in education: Readings in theory and method. New York: Peter Lang. Giddens, A. (1999). The third way. Cambridge: Policy Press. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M. (2006). Exceptional learners. An introduction to special education (10 th edition). Boston: Pearson. Hansen, B Issues arising from the decentralization of basic schools in Iceland. In Per Hansson & Kristina Malmberg) (edt.). Education with a moral purpose. Educational leadership, management and governance for a sustanible future. Upsala Universitet. Johnson, B.H. (2001). "Historiske antakelser om funksjonshemmedes livsforhold: Island i nordisk sammenheng." Handicaphistorisk tidsskrift: Jónasson, J.T., (2008) Skóli fyrir alla? In Guttormsson, L. (ed.). Almenningsfræðsla á Íslandi. Síðara bindi, Skóli fyrir alla, Reykjavík: Háskólaútgáfan: Jóhannesson, I. Á. (2001). "Salamancahugsjónin, einstaklingshyggja og sjúkdómsvæðing: nemendur sem viðfangsefni greiningar á sérthörfum." Glædur 11(2):

17 Jóhannesson, I.Á.(2006). Strong, independent, able to learn more : inclusion and the construction of school students in Iceland as diagnosable subjects. Discourse; studies in the cultural politics of education 27(1): Kaufman, J. (1995). "Why we must celebrate a diversity of restrictive environments." Learning disabilities, research and practice 10(4): Kirkebæk, B. (2001). Normaliserings periode: Forsögschef N.H.Bank-Mickelsen: Dansk åndssvagsforsorg set ud fra et bestyrelses perspektiv. Köbenhavn: SOCPOL Forlaget. Kristjánsdóttir, J. (1994) Getur sérkennsla verið skaðleg? Glæður 4(2):29-41 Lög um grunnskóla. (1991). Lög um grunnskóla. (1995) Lög um grunnskóla (2008) Marinósson, G. L. (2002). The response to pupil diversity by a compulsory mainstream school in Iceland. (An unpublished doctoral study) Institution of Education. London, University of London. Marinósson, G.L. ed. (2007) Tálmar og tækifæri. Menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. Menntamálaráðuneytið Morthens, A Personal communication 28 th of January. [Mortens is an advisor to the Reykjavík School board on special education]. OECD (1999). Inclusive education at work: Students with disabilities in mainstream schools. Paris: OECD. Oliver, M Contribution to Review Symposium. Disability and Society, 22 (2): Reglugerð um sérkennslu (1996). Salamancayfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir vegan nemenda með sérþarfir. (Salamanca, Spáni, 10. júní 1994) 1995, Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. Shapon -Shevin, M. (2007). Widening the circle: the power of inclusive classrooms. Boston: Beacon press. Shakespeare, T. (2006) Disability Rights and Wrongs. London: Routledge. Sigurðsson, Th. (1993). Þættir úr sögu sérkennslunnar. Reykjavík, Prenntað sem handrit. Skólastefna Reykjavíkurborgar [Reykjavík Educational Board Manifesto]. (2001). Skýrsla menntamálaráðherra um framkvæmd skólahalds á framhaldsskólastigi skólaárin 1999/2000, 2000/2001 og 2001/2002 : lögð fyrir Alþingi á 130. löggjafarþingi Þskj mál. Skrtic, T.M., (ed.) (1995). Disability and democracy: Reconstructing special education for postmodernity. New York: Teachers College Press. Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu. (2002). Reykjavík: Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. Tetler, S. (2000). Den includerende skole fra vision til virkelighed. Kobenhavn, Gyldendal. Thorláksson, E., Hjartarson, P. and Sigurðardóttir, S. (2008). Trúboð um skóla án aðgreiningar. Nokkur varnaðar orð [The Mission of Inclusive Education. A Few words of Warning]. Tímaritið þroskahjálp, 3:12-15.

18

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction

Bacheloroppgave. Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction KANDIDATNUMMER: 427 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Bacheloroppgave Hvordan tilrettelegge for selvbestemmelse i samhandling. How to facilitate for self-determination in interaction Innleveringsdato: 26.05.2011

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Hvordan blir flinke elever ivaretatt?

Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Hvordan blir flinke elever ivaretatt? Er det forskjell på offentlige og private skoler? Nils Georg Hansen og Torfinn Hansen Veileder Professor Gjert Langfeldt Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen Ann-Cathrin Faldet og Thomas Nordahl Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet Utdanningsforskning Det er i en rekke nasjonale og internasjonale studier

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Å gå over brennende bruer

Å gå over brennende bruer Å gå over brennende bruer En kvalitativ studie av barnevernungdommers overgang til en selvstendig tilværelse Jan Storø Hovedoppgave i sosialt arbeid Hovedfagstudiet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-,

Detaljer

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd»

«En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» «En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd» Hvordan kan skole og bedrift samarbeide, slik at helsefagarbeideren får den helhetlige yrkeskompetansen som helsevesenet har bruk for? Kari Glasø Masteroppgave

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD

Flere hoder tenker bedre enn ett. Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Flere hoder tenker bedre enn ett Rapport fra et prosjekt der en prøver ut noen utvalgte læringsstrategier for elever med AD/HD Grete Hoven Anne Lise Angen Rye STATPED SKRIFTSERIE NR. 30, Trøndelag kompetansesenter,

Detaljer

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis

Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Barn nr. 1 2007:45 63, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Fra sosialpedagogisk tradisjon til (før-)skoleorientert praksis Et kritisk lys på nyere norsk barnehagepolitikk og praksis Sammendrag

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer