Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord."

Transkript

1 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord og ga ordet til president Odd Helge Olsen som ønsket delegatene velkommen til LM og ga ordet til Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som hilste LM velkommen til Sandefjord. Statsråd Espen Barth Eide FD holdt deretter et interessant foredrag om bla. matriellsituasjonen i forsvaret/hæren, langtidsmeldingen for forsvaret og tanker vedr. veteranarbeidet. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Godkjenning av fullmakter Ved fristens utløp for innkalling av fullmakter fra lokalforeningene var 4 fullmakter motatt. En fullmakt ikke levert fredag. Ved møtets start er 73 fremmøtte. Fullmaktskomiteens innstilling godkjennes. Godkjenning av innkallingen Innkalling til landsmøtet ble sendt 18. januar både pr. brev og e-post. Frist for innmelding av saker 9 mars 2012.Alle frister er overholdt. Innkallingen enstemig godkjent. Godkjenning av dagsorden. Forbundsstyret innstiller på følgende dagsorden for landsmøtet: 1. Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen. 2. Godkjenning av innkalolingen 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Opprop. 5. Konstituering. a. Valg av 3 medlemmer til fullmaktskomite. b. Valg av 2 dirigenter. c. Valg av 2 sekretærer. d. Valg av 3 protokollvitner. e. Valg av 3 medlemmer til redaksjonskomite. f. Valg av 3 medlemmer til tellekorps. g. Valg av redaksjonskomite for organisasjonssaker. 6. Godkjenning av foretningsorden. 7. Behandle styrets beretning for 2010 og 2011 og rapport fra Kontrollkomiteen. 8. Behandle regnskap for 2010 og 2011 og revisjonsberetning. Budsjett Strategisk plan. 10. Innsendate forslag og vedtektsendringer. 11. Fastsette kontingent. 12. Valg. 13. fastsettelse av godtgjørsel til forbundsstyret. 14. Eksklusjoner.

2 2 Sak 5. Sak Foredrag. Dagsorden for landsmøtet april 2011 enstemmig godkjent Opprop. Landsmøtet godkjente at opprop ikke var nødvendig i og med at alle fullmakter var godkjent. Konstituering Forbundsstyret innstiller på følgende som tillitsvalgte for landsmøtet: a) 3 medlemmer til fullmaktskomite: Svein Bolstad, forbundssekretær Arnljot Skogheim, Leder i Valgkomiteen. Petter Marki, Leder Kontrollkomiteen. Eenstemmig valgt. b) Dirigenter: Harald Mikal Markussen, NVIO avd. Oslo Bjørn Ness, Sekretariatet Enstemmig valgt. c) Sekretærer: Arild Kjærås, NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold. Harald Imsen, NVIO Avd. Sandefjord og Nordre Vestfold Enstemmig valgt. d) 3 protokollvitner: Roy Brubakk,NVIO avd. Mosjøen og Omegn Morten Urvik,NVIO avd. Rana og Omegn Vibeke Strand, Sekretariatet Eenstemmig valgt e) 3 medlemmer til redaksjonskomite: Kjetil Valrygg, Forbundsstyret. Anne Mette Blix, NVIO avd. Østfold Katrine Sviland, Sekretariatet Eenstemmig valgt f) 3 medlemmer til tellekorps: Geir Stamnes, Sekretariatet Knut Østbøll, Sekretariatet Svein Belsvik, NVIO avd. Trøndelag Eenstemmig valgt g) 3 medlemmer til redaksjonskomite for organisastoriske saker: Thor Lysenstøen, Sekretariatet Ulf Arnesen,NVIO avd. Bergen og Omland Svein Roll, NVIO avd. Røros og Fjellregionen Enstemmig valgt

3 3 Dirigentene tar over. Sak 6. Sak 7. Forretningsorden. Dirigenten reffererte forbundsstyrets forslag til foretningsorden. Halgeir Ramstad, Ofoten foreslo at en skulle gi adgang til tre innlegg pr. sak. Forbundstyrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Styrets beretning og rapport fra kontrollkomiteen Styrets beretning: Merknader fra Follo og Indre Østfold legges ved protokollen. Kontrollkomiteens rapport: Kontrollkomiteens leder, Peter Marki, la frem komitens rapport. Styrets beretning for perioden 1.januar desember 2011 og Kontrollkomiteens merknader tatt til etterretning og enstemmig godkjent. For de videre forhandlinger i landsmøtet foreslo dirigenten følgende endring i dagsorden: 8. Regbskap for og revisjonsberetning. 9. Fastsettelse av kontingent. 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundsstyret. 11. Budsjett for Eksklusjoner. 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer. 14. Valg. 15. Strategisk plan. 16. Redaksjonskomiteenes innstillinger. 17. Avslutning ved presidenten. Landsmøtet sluttet seg enstemmig til den nye dagsorden. Opprop lørdag 21. april: 84 stemmeberettige tilstede. Tilstede 69 styret 7 fulmakter 8. Sak 8. Regnskap for 2010 og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjore for regnskap og revisjonsberettning. Regnskapene for perioden 1. januar desember 2011 enstemmig godkjent. Overskuddet for 2010 tilføres egenkapitalen. Overskuddet for 2011 tilføres Stiftelsen Veteranhjelp. Styret meddeles ansvarsfrihet. Godkjent mot 1 stemme. Valg av evt ny revisor vedtatt delegert til FS. Revisors beretninger enstemmig vedtatt. Sak 9. Fastsettelse av kontingent Forbundsstyret anbefaler at nåværende kontingent opprettholdes.

4 4 Forbundsstyrets innstilling enstemmig godkjent. Kontingenten blir kr. 300,- med fordeling kr. 200,- til lokalforeningene og kr. 100,- til NVIO sentralt. Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundstyret Forbundssstyret fremmet følgende forslag til godtgjørelse til forbundsstyret for President: 1 G pr. år. Visepresident: 1/2 G pr. år. Styremdelemmer: kr ,- pr. møte. Nedlemmer av landsmøøteoppnevnte komiteer: kr ,- pr. møte. Jostein Kjell Pedersen, Ofoten foreslo at Presidentens godtgjørelse skal fastsettes til kr ,- pr. år, Visepresident kr ,-. Forøvrig som forbundsstyrets forslag. Ofotens forslag vedtatt med overveldende flertall. Observatørenes stilling. Det ble, til foretningsorden reist spørsmål om observatørenes rettigheter i landsmøtet. Observatørene gis forslag og talerett, men ikke stemmerett. Vedtatt mot 5 stemmer. Sak 11. Budsjett for Presidenten og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjorde for forbundsstyrets forslag til budsjett for neste landsmøteperiode. Sak 12. Budsjett vedtatt med overveldende flertall. Eksklusjoner. Presidenten gav en grundig redegjørelse for saken og fremmet ny innstilling fra forbundsstyret: "Forbundsstyret anbefaler at Landmøtet slutter seg til FS vedtak av og at følgende medlemmer av NVIOBO ekskluderes: Finn Andersen, Erik-Andreas Tangedal, Arne Namtvedt, Jan Namtvedt, Eugen Larsen og Gunnar Pettersen. Dog slik at de ekskluderte, etter personlig søknad. til NVIOBO etter kan innvilges nytt medlemskapi NVIO. Nytt medlemskap kan skje, enten i NVIOBO, andre lokalforeninger eller som direkte medlem til NVIO sentralt, men søknaden skal behandles i NVIOBO". Morten Langaas, Trøndelag foreslo: Etter eventuelt nytt medlemskap er innvilget gis det ikke adgang til tillitsverv i NVIO. Forbundsstyrets innstilling med Trøndelags tilleggsforslag vedtatt mot 4 stemmer.

5 5 Sak 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer Dirigenten opplyste at det var innkommet 14 forslag ved fristens utløp. Et forslag fra NVIO avd. Rogaland var kommet etter fristen og kunne således ikke behandles. Siden dette forslag var av administrativ karakter, foreslo dirigenten at det oversendes det nye forbundsstyret uten realitetsbehandling. Landsmøtet sluttet seg til dette forslag. Forslag nr. 1. Fra NVIO Bergen og Omland ad overføring av administrasjon av fredsprismedaljen fra NVIOBO til NVIO sentralt. Forbundsstyrets innstilling: Slutter seg til forslaget fra NVIOBO. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 2: Fra NVIO avd. Voss ad opprettelse av regionale veteransentra. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget for opprettelse av regionale veteransentra. Saken tas inn i virksomhetsplan for det nye FS. Forbundsstyrets innstilling vedtatt. Forslag nr 3: Fra NVIO avd. Voss ad utarbeidelse av instruks for forbundets Valgkomite og eventuelle andre underutvalg. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til prinsippet i forslaget og ber det nye FS utarbeide administrative retningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 4: Fra NVIO avd. Øvre Romerike hvor de foreslår at de nåværende hederstegn i tre valører utgår og erstattes av et hederstegn. Rogaland foreslo som tillegg at man som erstatning for utenforstående kunne anskaffe gaver evt. med forbundets logo. Forbundsstyrets innstilling: FS mener at det er et godt begrunnet forslag fra NVIO avd. Øvre Romerike, men ut fra det volum en har av hederstegn på lager i dag er det, på nåværende tidspunkt, ikke hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig å avvikle dagens ordning med hederstegn i tre valører. FS anbefaler at en kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 5: Fra NVIO avd. Gudbrandsdal hvor de ber NVIO arbeide for at medlemskapet i NVIO skal gi 50% rabatt på kollektivtransport. Forbundsstyrets innstilling: Anbefaler at saken utredes av den nye FS. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.

6 6 Forslag nr 6: Fra NVIO avd. Gudbransdal ad et initiativ for å samle alle veteranforbund i en felles organisasjon. Forbundsstyrets innstilling: FS er på prinispielt grunnlag enig med forslagstiller, men mener en at en må, til enhver tid, vurdere hvor mye tid og arbeid en skal legge i et slikt spørsmål når viljen ikke er tilstede i de aktuelle andre forbund.. FS anbefaler at landesmøtet ikke slutter seg til forslaget, men overlater til det nye FS og vurdere utviklingen i saken. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.. Forslag nr 7: Fra NVIO avd. Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes 9.4. Forslaget lyder: " FS har rett til å legge ned en forening eller legge den under annen nærliggende forening når det etter tre år ikke har vært avholdt lovlig årsmøte". Roy Brubakk;Mosjøen og omegn foreslo tekstendring lydende som følger: Tekstendringsforslag fra NVIO avd. Mosjøen til 9.4 lydende:: FS har plikt/rett til å innkalle til årsmøte i LF/gruppe som ikke har avholdt innen utgangen av mars. FS har også rett/plikt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i LF/grupper når særlige grunner foreligger. Dersom det går tre år uten at lovlig årsmøte, eller at det har lyktes å få restartet LF/gruppe, skal LF/gruppe legges ned, med mindre særlige tunge grunner taler mot dette. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. De nå gjeldende vedtekter gir FS adgang til å innkalle til årsmøte i lokalforeninger som ikike har avholdt årsmøte innen utgangen av mars måned. I dette ligger også muligheten til å gjøre de vedtak NVIO Mosjøen og omegn ber om. Forslaget fra Mosjøen vedtatt. Forslag nr 8: NVIO Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes til følgende: " Velge president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer i nummerert rekkefølge". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Knut Teige, Asker og Bærum fremmet forslag om at nåværende ordning med en visepresident opprettholdes og at det nye FS vurderer saken og kommer tilbake ved neste landsmøte med innstilling. Teiges forslag vedtatt med 42 stemmer. Forslaget fra Mosjøen og omegn fikk 23 stemmer. Forslag nr 9,1: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: den som skal besitte sentrale verv i NVIO skal ha hatt internasjonal tjeneste ref. Stortingsmeld 34" Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget. Vedtatt mot 2 stemmer.

7 7 Forslag nr 9,2: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: " Som president i NVIO skal den som besitter vervet ha høyere offisersutdannelse". Forbundsstyrets innstilling: Dersom dette forslag blir vedtatt vil det sterkt begrense mulighetene til å få de, til enhver tid, beste tillitsvalgte for forbundet. Forslaget bryter også mot de demokratiske prinsipper som ligger i de frivillige organisasjoner. FS støtter ikke forslaget. NVIO avd. Ringeriket trakk forslaget. Forslag nr 9,3: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: "Som president må en ha permisjon eller være pensjonist da arbeidsmengden krever mye av denne person". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget med samme begrunnelse som i forslag 9.2. FS innstilling vedtatt Forslag nr 9,4: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: " Leder og nestleder i lokale avdelinger skal ha hatt utenlandstjeneste". Forbundsstyrets innstilling: På kort sikt vil et vedtak i samsvar med forslaget kunne komme til å få uheldige konsekvenser for noen foreninger som har tillitsvalgte uten utenlandstjeneste, men som er verdifulle tillitsvalgte for sine foreninger. FS foreslår forslaget oversendt det nye FS uten realitetsbehandling. FS innstilling enstemmig vedtatt. Forslag nr 10: Fra NVIO avd. Hamar og omegn lydende: "Lokalforeninger kan ikke ha fylkesnavnet som lokalforeningsnavn der det er flere lokalforeninger i samme fylket". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget og ber landsmøtet pålegge lokalforeninger hvor dette gjelder bytte navn. NVIO avd. Hamar og Omegn trakk forslaget. Forslag nr 11: Fra NVIO avd. Bergen og omland lydende: "Familiemedlemskap tas inn igjen som egen medlemskapskategori i NVIOs vedtekter med umiddelbar virkning. Ekstrakontingent på kr. 100,- for familiemedlemskap kreves inn lokalt av den enkelte lokalforening. Vedtektenes 3pkt. 3.5 blir etter dette slik: Norges Veteranforbund for Internasjonale Opperasjoner har fire medlemskategorier: * Æresmedlemmer.

8 8 * Livsvarige medlemmer ( det tas ikke opp nye livsvarige medlemmer). * Vanlige medlemmer. * Familiemedlemmer. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Denne kategori legges inn i vedtektenes 3.5 og gjøres gjelende fra FS gis fullmakt til å fastsette beløpets størrelse og bestemme vilkår. NVIO avd. Trøndelag foreslo et tillegg til NVIOBOs forslag lydende " Betingelse for familiemedlemskap skal være at en har samme adresse og motta et tidskrift" Forbundsstyrets innstilling med tillegg fra Trøndelag vedtatt. Forslag nr 12: Fra NVIO avd. Drammen og omegn til endring av vedtektenes og 16.4, lydende: " Velge leder, to utvalgsmedlemmer og et varamedlem til Hederstegnutvalget. Leder velges ved særskilt valg og Medlemmer til Hederstegnutvalget velges av landsmøtet Forbundsstyrets innstilling: Det vises til innstilling i forslag nr. 4 fra NVIO avd. Øvre Romerike som forbundsstyret ber om at en får komme tilbake til. Innstillingen er at forslaget oversendes det nye FS uten realitetsbehandling. Forbundsstyrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Forslag nr 13: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn til vedtektenes Valg av Forbundsstyre, lydende: "Velge president, deretter i nummerert rekkefølge. Ingen kan sitte mer enn seks år sammenhengende i forbundsstyret som president, visepresident og styremedlem. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. Forslaget fra NVIO avd. Drammen og omegn forkastet mot 3 stemmer. Forslag nr 14: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn hvor de foreslå et et nytt punkt i vedtektenes 14, lydende " Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeidet og virksomheten i andre lokale grupper, lokalt eller samhandling med andre lokalforeninger". Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget og anbefaler det vedtatt av landsmøtet. Vedtak. FS innstilling vedtatt mot 1 stemme. Sak 14. Valg Leder i Valgkomiteen, Arnljot Skogheim la fram komiteens innstilling. Den er som følger: President: Odd Helge Olsen Visepresident: Svein Dyrvik

9 9 Styremedlemmer: Heidi Brudal Bernt Ove Røthe Ny. Kjetil Valrygg Ola van der Eyden Arvid Nilsen Ny. Vararepresentanter: Kjell Brosten Torfinn Solund Sigurd Pedersen Knut Erik Jørgensen Anja Dahl Ny. Ny. Ny Kpntrollkomiteen: Leder Oddgeir Bratsberg Ny Jan Kristian Næss David Eilertsen Ny. Varamann: Alf Kristoffersen Ny. Valgkomite: Leder Knut Arne Halstensen Ny. Roy Gjertsen Knut Johannssen Anne Kari Andreassen Ny. Brynjulf Jenssen Vararepresentanter: Per Martin Ovesen Jan Lars Haugom Ny. Under denne sak ble det diskutert om vedtatte endringer skal gjelde umiddelbart eller etter godkjent protokoll. Landsmøtet sluttet seg til å avgjøre dette ved votering. Landsmøtet vedtok med 55 stemmer for og 26 stemmer mot at vedtatte endringer skulle være gjeldende umiddelbart. President. Thomas Colin Archer ble av avd Nordmøre foreslått som president. Etter diskusjon og avstemming ble det vedtatt med 42 mot og 38 at han ikke var valgbar pga manglende tjeneste ved internasjonale operasjoner. Valg: Odd Helge Olsen ble valgt med 58 stemmer. Blanke: 23, 1 forkastet. Visepresident: Einar Haarberg foreslått av Kristiansand, Sunnmøre foreslår Heidi Brudal, Valgkomiteens forslag: Svein Dyrvik. Resultat: Svein Dyrvik 22, Heidi Brudal 29 og Einar Haarberg 31. Da ingen fikk mer enn halvparten, ble det omvalg for Heidi Brudal og Einar Haarberg. Bundet omvalg mellom Heidi Brudal og Einar Haarberg. Resultatet ble: Heidi Brudal 44 stemmer, Einar Haarberg 39 stemmer.

10 10 Arve Nilsen, NVIO avd. Glåmdalen trakk sitt kandidatur til styret. Styremedlem: Svein Dyrvik, Einar Haarberg, Bernt Ove Røthe, Svein Dyrvik ble valgt med 48 stemmer. Røthe 32 stemmer. Neste valg Ola van der Eyden. Enstemmig. Neste valg Kjetil Valrygg. Enstemmig. Kandidater Einar Haarberg og Kjell Brosten, Resultat Einar Haarberg valgt med 41 stemmer. Vararep er valgt iht valgkomiteens forslag. Vara 5 foreslått Hugo Benjaminsen NVIOBO og Anja Dahl valgkom. Resultatet Hugo Benjaminsen. Valgt: Resten av valget gikk iht valgkomiteens forslag. Valgkomiteen vara: Talje Hattvik, Ovesen. Ovesen valgt med overveldende flertall. Landsmøte gir forbundsstyret fullmakt til å velge regnskapsfører og revisor. Sak 15. Strategisk plan. Kjetil Valrygg innledet og trakk opp noen fremtidige utfordringer for neste landsmøteperiode, så som: Rekruttering, merkevarebygging, utvikling av organisasjonen og medlemsfordeler. Regjeringens handlingsplan for forsvaret, Veteranrettigheter og familie, pårørende arbeidet. I den påfølgende debatt ble følgende områder fremhevet som viktige satsingsområder: Informasjon, Medlemsstrategi, Profilering, samarbeid med Forsvaret, Regionale veteransentra og et stykke fram i tid; egen Veteranminister. Roy Brubakk, NVIO avd. Mosjøen og omegn fremsatte forslag om det skulle nedsettes et utvalg, med mandat å gjennomgå organisasjonen og komme med konkrete innspill til NVIOs strategiske mål. Utvalgets innstiling behandles på Lederkonferansen 2013 og vedtas på Landsmøte Landsmøtet slutter seg til de fremkommne innspill og ber det nye Forbundsstyret innlemme disse i Virksomhetsplan for Virksomhetsplanen sendes lokalforeningene og evalueres på Ledersamlingen i Brubakks forslag enstemmig vedtatt. Sak 16. Redakjonskomiteens instillinger Redaksjonskomiten for organisasjonssaker fremmet slik innstilling i de saker de hadde fått overendt.

11 11 Forslag nr. 1. Fra NVIO avd. Bergen og omland ad. overføring av administrasjonen av fredsprismedaljen og 50-års jubileumsmedaljen fra NVIOBO til NVIO. Som FS innstilling at administrasjonen av medaljene tilbakeføres til NVIO sentralt. Vedtaket kan ikke gis tilbakevirkende kraft. De disposisjoner NVIOBO har gjort er NVIOBOs ansvar. Forslag nr. 3. Fra NVIO avd. Voss og Omland ad rettningslinjer for Valgkomiteens arbeid. Forbundsstyrets innstilling: FS ber det nye FS utarbeide administrative rettningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Som FS innstilling. Forslag nr. 4. Fra NVIO avd. Øvre Romerike ad hederstegn i tre valører qvvikles og erstattes av et hederstegn. Redaksjonskomiteens innstilling: Nåværende ordning opprettholdes. Lokalforeningene må ha tilgang til statuttene for utdeling av hederstegn. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 5. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad 50% rabatt moderasjon på kollektivreiser. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avises. Som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 6. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad innitiativ for sammensluttning av alle militære frivillige organisasjoner. Redaksjonskomiteens innstilling: Som langsiktig mål må FS jobbe for sammenslåing av alle veteranorganisasjoner. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Anne Mette Blix opplyste at den andre redaksjonskomite ikke hadde noe å legge fram. Sak 17. Avslutning ved Presidenten Presidenten avsluttet landsmøte med å takket for tilliten på vegne av seg selv, det nye forbundsstyyret og de øvrige tillitsvalgte. Han takket også de som hadde bidrat til forberedelse og gjennomføringen av et vellykket landsmøtet i 2012.

12 12 Hrald Imsen (sign) Ref Arild Kjærås (sign) Ref Morten Urvik (sign) Vibeke Strand (sign) Protokollvitne Protokollvitne Roy Brubakk (sign) Protokollvitne

Landsmøte 2012 Saksdokumenter

Landsmøte 2012 Saksdokumenter Landsmøte 2012 Saksdokumenter 2 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Sak 2 Godkjenning av innkallingen 18.jan 2012 ref. ble innkalling til landsmøtet 2012 sendt pr e-post og brev,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet 1 PROTOKOLL Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet President, Odd Helge Olsen ønsket velkommen til landsmøtet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Årsmøte 2013. Sakspapirer

Årsmøte 2013. Sakspapirer Årsmøte 2013 Sakspapirer ÅRSMØTE 2013 SAK 1 DAGSORDEN Styret innstiller på følgende dagsorden: Åpning ved leder Tom A. Julsrud 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

VEDTEKTER. for. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) s. 1 av 8 ATL vedtekter 2014 VEDTEKTER for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) Vedtatt av landsmøtet 13. juni 2014 s. 2 av 8 ATL vedtekter 2014 Innhold 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer