Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord."

Transkript

1 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord og ga ordet til president Odd Helge Olsen som ønsket delegatene velkommen til LM og ga ordet til Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som hilste LM velkommen til Sandefjord. Statsråd Espen Barth Eide FD holdt deretter et interessant foredrag om bla. matriellsituasjonen i forsvaret/hæren, langtidsmeldingen for forsvaret og tanker vedr. veteranarbeidet. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Godkjenning av fullmakter Ved fristens utløp for innkalling av fullmakter fra lokalforeningene var 4 fullmakter motatt. En fullmakt ikke levert fredag. Ved møtets start er 73 fremmøtte. Fullmaktskomiteens innstilling godkjennes. Godkjenning av innkallingen Innkalling til landsmøtet ble sendt 18. januar både pr. brev og e-post. Frist for innmelding av saker 9 mars 2012.Alle frister er overholdt. Innkallingen enstemig godkjent. Godkjenning av dagsorden. Forbundsstyret innstiller på følgende dagsorden for landsmøtet: 1. Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen. 2. Godkjenning av innkalolingen 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Opprop. 5. Konstituering. a. Valg av 3 medlemmer til fullmaktskomite. b. Valg av 2 dirigenter. c. Valg av 2 sekretærer. d. Valg av 3 protokollvitner. e. Valg av 3 medlemmer til redaksjonskomite. f. Valg av 3 medlemmer til tellekorps. g. Valg av redaksjonskomite for organisasjonssaker. 6. Godkjenning av foretningsorden. 7. Behandle styrets beretning for 2010 og 2011 og rapport fra Kontrollkomiteen. 8. Behandle regnskap for 2010 og 2011 og revisjonsberetning. Budsjett Strategisk plan. 10. Innsendate forslag og vedtektsendringer. 11. Fastsette kontingent. 12. Valg. 13. fastsettelse av godtgjørsel til forbundsstyret. 14. Eksklusjoner.

2 2 Sak 5. Sak Foredrag. Dagsorden for landsmøtet april 2011 enstemmig godkjent Opprop. Landsmøtet godkjente at opprop ikke var nødvendig i og med at alle fullmakter var godkjent. Konstituering Forbundsstyret innstiller på følgende som tillitsvalgte for landsmøtet: a) 3 medlemmer til fullmaktskomite: Svein Bolstad, forbundssekretær Arnljot Skogheim, Leder i Valgkomiteen. Petter Marki, Leder Kontrollkomiteen. Eenstemmig valgt. b) Dirigenter: Harald Mikal Markussen, NVIO avd. Oslo Bjørn Ness, Sekretariatet Enstemmig valgt. c) Sekretærer: Arild Kjærås, NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold. Harald Imsen, NVIO Avd. Sandefjord og Nordre Vestfold Enstemmig valgt. d) 3 protokollvitner: Roy Brubakk,NVIO avd. Mosjøen og Omegn Morten Urvik,NVIO avd. Rana og Omegn Vibeke Strand, Sekretariatet Eenstemmig valgt e) 3 medlemmer til redaksjonskomite: Kjetil Valrygg, Forbundsstyret. Anne Mette Blix, NVIO avd. Østfold Katrine Sviland, Sekretariatet Eenstemmig valgt f) 3 medlemmer til tellekorps: Geir Stamnes, Sekretariatet Knut Østbøll, Sekretariatet Svein Belsvik, NVIO avd. Trøndelag Eenstemmig valgt g) 3 medlemmer til redaksjonskomite for organisastoriske saker: Thor Lysenstøen, Sekretariatet Ulf Arnesen,NVIO avd. Bergen og Omland Svein Roll, NVIO avd. Røros og Fjellregionen Enstemmig valgt

3 3 Dirigentene tar over. Sak 6. Sak 7. Forretningsorden. Dirigenten reffererte forbundsstyrets forslag til foretningsorden. Halgeir Ramstad, Ofoten foreslo at en skulle gi adgang til tre innlegg pr. sak. Forbundstyrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Styrets beretning og rapport fra kontrollkomiteen Styrets beretning: Merknader fra Follo og Indre Østfold legges ved protokollen. Kontrollkomiteens rapport: Kontrollkomiteens leder, Peter Marki, la frem komitens rapport. Styrets beretning for perioden 1.januar desember 2011 og Kontrollkomiteens merknader tatt til etterretning og enstemmig godkjent. For de videre forhandlinger i landsmøtet foreslo dirigenten følgende endring i dagsorden: 8. Regbskap for og revisjonsberetning. 9. Fastsettelse av kontingent. 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundsstyret. 11. Budsjett for Eksklusjoner. 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer. 14. Valg. 15. Strategisk plan. 16. Redaksjonskomiteenes innstillinger. 17. Avslutning ved presidenten. Landsmøtet sluttet seg enstemmig til den nye dagsorden. Opprop lørdag 21. april: 84 stemmeberettige tilstede. Tilstede 69 styret 7 fulmakter 8. Sak 8. Regnskap for 2010 og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjore for regnskap og revisjonsberettning. Regnskapene for perioden 1. januar desember 2011 enstemmig godkjent. Overskuddet for 2010 tilføres egenkapitalen. Overskuddet for 2011 tilføres Stiftelsen Veteranhjelp. Styret meddeles ansvarsfrihet. Godkjent mot 1 stemme. Valg av evt ny revisor vedtatt delegert til FS. Revisors beretninger enstemmig vedtatt. Sak 9. Fastsettelse av kontingent Forbundsstyret anbefaler at nåværende kontingent opprettholdes.

4 4 Forbundsstyrets innstilling enstemmig godkjent. Kontingenten blir kr. 300,- med fordeling kr. 200,- til lokalforeningene og kr. 100,- til NVIO sentralt. Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundstyret Forbundssstyret fremmet følgende forslag til godtgjørelse til forbundsstyret for President: 1 G pr. år. Visepresident: 1/2 G pr. år. Styremdelemmer: kr ,- pr. møte. Nedlemmer av landsmøøteoppnevnte komiteer: kr ,- pr. møte. Jostein Kjell Pedersen, Ofoten foreslo at Presidentens godtgjørelse skal fastsettes til kr ,- pr. år, Visepresident kr ,-. Forøvrig som forbundsstyrets forslag. Ofotens forslag vedtatt med overveldende flertall. Observatørenes stilling. Det ble, til foretningsorden reist spørsmål om observatørenes rettigheter i landsmøtet. Observatørene gis forslag og talerett, men ikke stemmerett. Vedtatt mot 5 stemmer. Sak 11. Budsjett for Presidenten og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjorde for forbundsstyrets forslag til budsjett for neste landsmøteperiode. Sak 12. Budsjett vedtatt med overveldende flertall. Eksklusjoner. Presidenten gav en grundig redegjørelse for saken og fremmet ny innstilling fra forbundsstyret: "Forbundsstyret anbefaler at Landmøtet slutter seg til FS vedtak av og at følgende medlemmer av NVIOBO ekskluderes: Finn Andersen, Erik-Andreas Tangedal, Arne Namtvedt, Jan Namtvedt, Eugen Larsen og Gunnar Pettersen. Dog slik at de ekskluderte, etter personlig søknad. til NVIOBO etter kan innvilges nytt medlemskapi NVIO. Nytt medlemskap kan skje, enten i NVIOBO, andre lokalforeninger eller som direkte medlem til NVIO sentralt, men søknaden skal behandles i NVIOBO". Morten Langaas, Trøndelag foreslo: Etter eventuelt nytt medlemskap er innvilget gis det ikke adgang til tillitsverv i NVIO. Forbundsstyrets innstilling med Trøndelags tilleggsforslag vedtatt mot 4 stemmer.

5 5 Sak 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer Dirigenten opplyste at det var innkommet 14 forslag ved fristens utløp. Et forslag fra NVIO avd. Rogaland var kommet etter fristen og kunne således ikke behandles. Siden dette forslag var av administrativ karakter, foreslo dirigenten at det oversendes det nye forbundsstyret uten realitetsbehandling. Landsmøtet sluttet seg til dette forslag. Forslag nr. 1. Fra NVIO Bergen og Omland ad overføring av administrasjon av fredsprismedaljen fra NVIOBO til NVIO sentralt. Forbundsstyrets innstilling: Slutter seg til forslaget fra NVIOBO. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 2: Fra NVIO avd. Voss ad opprettelse av regionale veteransentra. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget for opprettelse av regionale veteransentra. Saken tas inn i virksomhetsplan for det nye FS. Forbundsstyrets innstilling vedtatt. Forslag nr 3: Fra NVIO avd. Voss ad utarbeidelse av instruks for forbundets Valgkomite og eventuelle andre underutvalg. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til prinsippet i forslaget og ber det nye FS utarbeide administrative retningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 4: Fra NVIO avd. Øvre Romerike hvor de foreslår at de nåværende hederstegn i tre valører utgår og erstattes av et hederstegn. Rogaland foreslo som tillegg at man som erstatning for utenforstående kunne anskaffe gaver evt. med forbundets logo. Forbundsstyrets innstilling: FS mener at det er et godt begrunnet forslag fra NVIO avd. Øvre Romerike, men ut fra det volum en har av hederstegn på lager i dag er det, på nåværende tidspunkt, ikke hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig å avvikle dagens ordning med hederstegn i tre valører. FS anbefaler at en kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 5: Fra NVIO avd. Gudbrandsdal hvor de ber NVIO arbeide for at medlemskapet i NVIO skal gi 50% rabatt på kollektivtransport. Forbundsstyrets innstilling: Anbefaler at saken utredes av den nye FS. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.

6 6 Forslag nr 6: Fra NVIO avd. Gudbransdal ad et initiativ for å samle alle veteranforbund i en felles organisasjon. Forbundsstyrets innstilling: FS er på prinispielt grunnlag enig med forslagstiller, men mener en at en må, til enhver tid, vurdere hvor mye tid og arbeid en skal legge i et slikt spørsmål når viljen ikke er tilstede i de aktuelle andre forbund.. FS anbefaler at landesmøtet ikke slutter seg til forslaget, men overlater til det nye FS og vurdere utviklingen i saken. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.. Forslag nr 7: Fra NVIO avd. Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes 9.4. Forslaget lyder: " FS har rett til å legge ned en forening eller legge den under annen nærliggende forening når det etter tre år ikke har vært avholdt lovlig årsmøte". Roy Brubakk;Mosjøen og omegn foreslo tekstendring lydende som følger: Tekstendringsforslag fra NVIO avd. Mosjøen til 9.4 lydende:: FS har plikt/rett til å innkalle til årsmøte i LF/gruppe som ikke har avholdt innen utgangen av mars. FS har også rett/plikt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i LF/grupper når særlige grunner foreligger. Dersom det går tre år uten at lovlig årsmøte, eller at det har lyktes å få restartet LF/gruppe, skal LF/gruppe legges ned, med mindre særlige tunge grunner taler mot dette. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. De nå gjeldende vedtekter gir FS adgang til å innkalle til årsmøte i lokalforeninger som ikike har avholdt årsmøte innen utgangen av mars måned. I dette ligger også muligheten til å gjøre de vedtak NVIO Mosjøen og omegn ber om. Forslaget fra Mosjøen vedtatt. Forslag nr 8: NVIO Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes til følgende: " Velge president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer i nummerert rekkefølge". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Knut Teige, Asker og Bærum fremmet forslag om at nåværende ordning med en visepresident opprettholdes og at det nye FS vurderer saken og kommer tilbake ved neste landsmøte med innstilling. Teiges forslag vedtatt med 42 stemmer. Forslaget fra Mosjøen og omegn fikk 23 stemmer. Forslag nr 9,1: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: den som skal besitte sentrale verv i NVIO skal ha hatt internasjonal tjeneste ref. Stortingsmeld 34" Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget. Vedtatt mot 2 stemmer.

7 7 Forslag nr 9,2: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: " Som president i NVIO skal den som besitter vervet ha høyere offisersutdannelse". Forbundsstyrets innstilling: Dersom dette forslag blir vedtatt vil det sterkt begrense mulighetene til å få de, til enhver tid, beste tillitsvalgte for forbundet. Forslaget bryter også mot de demokratiske prinsipper som ligger i de frivillige organisasjoner. FS støtter ikke forslaget. NVIO avd. Ringeriket trakk forslaget. Forslag nr 9,3: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: "Som president må en ha permisjon eller være pensjonist da arbeidsmengden krever mye av denne person". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget med samme begrunnelse som i forslag 9.2. FS innstilling vedtatt Forslag nr 9,4: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: " Leder og nestleder i lokale avdelinger skal ha hatt utenlandstjeneste". Forbundsstyrets innstilling: På kort sikt vil et vedtak i samsvar med forslaget kunne komme til å få uheldige konsekvenser for noen foreninger som har tillitsvalgte uten utenlandstjeneste, men som er verdifulle tillitsvalgte for sine foreninger. FS foreslår forslaget oversendt det nye FS uten realitetsbehandling. FS innstilling enstemmig vedtatt. Forslag nr 10: Fra NVIO avd. Hamar og omegn lydende: "Lokalforeninger kan ikke ha fylkesnavnet som lokalforeningsnavn der det er flere lokalforeninger i samme fylket". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget og ber landsmøtet pålegge lokalforeninger hvor dette gjelder bytte navn. NVIO avd. Hamar og Omegn trakk forslaget. Forslag nr 11: Fra NVIO avd. Bergen og omland lydende: "Familiemedlemskap tas inn igjen som egen medlemskapskategori i NVIOs vedtekter med umiddelbar virkning. Ekstrakontingent på kr. 100,- for familiemedlemskap kreves inn lokalt av den enkelte lokalforening. Vedtektenes 3pkt. 3.5 blir etter dette slik: Norges Veteranforbund for Internasjonale Opperasjoner har fire medlemskategorier: * Æresmedlemmer.

8 8 * Livsvarige medlemmer ( det tas ikke opp nye livsvarige medlemmer). * Vanlige medlemmer. * Familiemedlemmer. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Denne kategori legges inn i vedtektenes 3.5 og gjøres gjelende fra FS gis fullmakt til å fastsette beløpets størrelse og bestemme vilkår. NVIO avd. Trøndelag foreslo et tillegg til NVIOBOs forslag lydende " Betingelse for familiemedlemskap skal være at en har samme adresse og motta et tidskrift" Forbundsstyrets innstilling med tillegg fra Trøndelag vedtatt. Forslag nr 12: Fra NVIO avd. Drammen og omegn til endring av vedtektenes og 16.4, lydende: " Velge leder, to utvalgsmedlemmer og et varamedlem til Hederstegnutvalget. Leder velges ved særskilt valg og Medlemmer til Hederstegnutvalget velges av landsmøtet Forbundsstyrets innstilling: Det vises til innstilling i forslag nr. 4 fra NVIO avd. Øvre Romerike som forbundsstyret ber om at en får komme tilbake til. Innstillingen er at forslaget oversendes det nye FS uten realitetsbehandling. Forbundsstyrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Forslag nr 13: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn til vedtektenes Valg av Forbundsstyre, lydende: "Velge president, deretter i nummerert rekkefølge. Ingen kan sitte mer enn seks år sammenhengende i forbundsstyret som president, visepresident og styremedlem. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. Forslaget fra NVIO avd. Drammen og omegn forkastet mot 3 stemmer. Forslag nr 14: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn hvor de foreslå et et nytt punkt i vedtektenes 14, lydende " Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeidet og virksomheten i andre lokale grupper, lokalt eller samhandling med andre lokalforeninger". Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget og anbefaler det vedtatt av landsmøtet. Vedtak. FS innstilling vedtatt mot 1 stemme. Sak 14. Valg Leder i Valgkomiteen, Arnljot Skogheim la fram komiteens innstilling. Den er som følger: President: Odd Helge Olsen Visepresident: Svein Dyrvik

9 9 Styremedlemmer: Heidi Brudal Bernt Ove Røthe Ny. Kjetil Valrygg Ola van der Eyden Arvid Nilsen Ny. Vararepresentanter: Kjell Brosten Torfinn Solund Sigurd Pedersen Knut Erik Jørgensen Anja Dahl Ny. Ny. Ny Kpntrollkomiteen: Leder Oddgeir Bratsberg Ny Jan Kristian Næss David Eilertsen Ny. Varamann: Alf Kristoffersen Ny. Valgkomite: Leder Knut Arne Halstensen Ny. Roy Gjertsen Knut Johannssen Anne Kari Andreassen Ny. Brynjulf Jenssen Vararepresentanter: Per Martin Ovesen Jan Lars Haugom Ny. Under denne sak ble det diskutert om vedtatte endringer skal gjelde umiddelbart eller etter godkjent protokoll. Landsmøtet sluttet seg til å avgjøre dette ved votering. Landsmøtet vedtok med 55 stemmer for og 26 stemmer mot at vedtatte endringer skulle være gjeldende umiddelbart. President. Thomas Colin Archer ble av avd Nordmøre foreslått som president. Etter diskusjon og avstemming ble det vedtatt med 42 mot og 38 at han ikke var valgbar pga manglende tjeneste ved internasjonale operasjoner. Valg: Odd Helge Olsen ble valgt med 58 stemmer. Blanke: 23, 1 forkastet. Visepresident: Einar Haarberg foreslått av Kristiansand, Sunnmøre foreslår Heidi Brudal, Valgkomiteens forslag: Svein Dyrvik. Resultat: Svein Dyrvik 22, Heidi Brudal 29 og Einar Haarberg 31. Da ingen fikk mer enn halvparten, ble det omvalg for Heidi Brudal og Einar Haarberg. Bundet omvalg mellom Heidi Brudal og Einar Haarberg. Resultatet ble: Heidi Brudal 44 stemmer, Einar Haarberg 39 stemmer.

10 10 Arve Nilsen, NVIO avd. Glåmdalen trakk sitt kandidatur til styret. Styremedlem: Svein Dyrvik, Einar Haarberg, Bernt Ove Røthe, Svein Dyrvik ble valgt med 48 stemmer. Røthe 32 stemmer. Neste valg Ola van der Eyden. Enstemmig. Neste valg Kjetil Valrygg. Enstemmig. Kandidater Einar Haarberg og Kjell Brosten, Resultat Einar Haarberg valgt med 41 stemmer. Vararep er valgt iht valgkomiteens forslag. Vara 5 foreslått Hugo Benjaminsen NVIOBO og Anja Dahl valgkom. Resultatet Hugo Benjaminsen. Valgt: Resten av valget gikk iht valgkomiteens forslag. Valgkomiteen vara: Talje Hattvik, Ovesen. Ovesen valgt med overveldende flertall. Landsmøte gir forbundsstyret fullmakt til å velge regnskapsfører og revisor. Sak 15. Strategisk plan. Kjetil Valrygg innledet og trakk opp noen fremtidige utfordringer for neste landsmøteperiode, så som: Rekruttering, merkevarebygging, utvikling av organisasjonen og medlemsfordeler. Regjeringens handlingsplan for forsvaret, Veteranrettigheter og familie, pårørende arbeidet. I den påfølgende debatt ble følgende områder fremhevet som viktige satsingsområder: Informasjon, Medlemsstrategi, Profilering, samarbeid med Forsvaret, Regionale veteransentra og et stykke fram i tid; egen Veteranminister. Roy Brubakk, NVIO avd. Mosjøen og omegn fremsatte forslag om det skulle nedsettes et utvalg, med mandat å gjennomgå organisasjonen og komme med konkrete innspill til NVIOs strategiske mål. Utvalgets innstiling behandles på Lederkonferansen 2013 og vedtas på Landsmøte Landsmøtet slutter seg til de fremkommne innspill og ber det nye Forbundsstyret innlemme disse i Virksomhetsplan for Virksomhetsplanen sendes lokalforeningene og evalueres på Ledersamlingen i Brubakks forslag enstemmig vedtatt. Sak 16. Redakjonskomiteens instillinger Redaksjonskomiten for organisasjonssaker fremmet slik innstilling i de saker de hadde fått overendt.

11 11 Forslag nr. 1. Fra NVIO avd. Bergen og omland ad. overføring av administrasjonen av fredsprismedaljen og 50-års jubileumsmedaljen fra NVIOBO til NVIO. Som FS innstilling at administrasjonen av medaljene tilbakeføres til NVIO sentralt. Vedtaket kan ikke gis tilbakevirkende kraft. De disposisjoner NVIOBO har gjort er NVIOBOs ansvar. Forslag nr. 3. Fra NVIO avd. Voss og Omland ad rettningslinjer for Valgkomiteens arbeid. Forbundsstyrets innstilling: FS ber det nye FS utarbeide administrative rettningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Som FS innstilling. Forslag nr. 4. Fra NVIO avd. Øvre Romerike ad hederstegn i tre valører qvvikles og erstattes av et hederstegn. Redaksjonskomiteens innstilling: Nåværende ordning opprettholdes. Lokalforeningene må ha tilgang til statuttene for utdeling av hederstegn. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 5. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad 50% rabatt moderasjon på kollektivreiser. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avises. Som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 6. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad innitiativ for sammensluttning av alle militære frivillige organisasjoner. Redaksjonskomiteens innstilling: Som langsiktig mål må FS jobbe for sammenslåing av alle veteranorganisasjoner. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Anne Mette Blix opplyste at den andre redaksjonskomite ikke hadde noe å legge fram. Sak 17. Avslutning ved Presidenten Presidenten avsluttet landsmøte med å takket for tilliten på vegne av seg selv, det nye forbundsstyyret og de øvrige tillitsvalgte. Han takket også de som hadde bidrat til forberedelse og gjennomføringen av et vellykket landsmøtet i 2012.

12 12 Hrald Imsen (sign) Ref Arild Kjærås (sign) Ref Morten Urvik (sign) Vibeke Strand (sign) Protokollvitne Protokollvitne Roy Brubakk (sign) Protokollvitne

Landsmøte 2012 Saksdokumenter

Landsmøte 2012 Saksdokumenter Landsmøte 2012 Saksdokumenter 2 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Sak 2 Godkjenning av innkallingen 18.jan 2012 ref. ble innkalling til landsmøtet 2012 sendt pr e-post og brev,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

Vedtekter for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. 1 Vedtekter for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Tidligere FN-Befalets Landsforening. Endret navn på det konstituerte landsmøte i 1988 til FN-Veteranenes Landsforbund. Endret navn

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger

Norges Volleyballforbund. Region Rogaland. Protokoll. Regionsting. 3. mai Sandvigå 7, Stavanger Norges Volleyballforbund Region Rogaland Protokoll Regionsting 3. mai 2017 Sandvigå 7, Stavanger NVBF Region Rogaland Regionsting 2017 Stavanger tirsdag 3. mai 2017 SAKSLISTE Åpning 1) Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010

Vedtekter Norsk Epilepsiforbund. Sist endret ved 17. ordinære landsmøte september 2010 Vedtekter Norsk Epilepsiforbund Sist endret ved 17. ordinære landsmøte 2010 17. 19. september 2010 NORSK EPILEPSIFORBUND VEDTEKTER Sist endret på 17. ordinære Landsmøte 17.-19. september 2010 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Revidert og vedtatt på Landsmøtet 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND er en landsomfattende organisasjon av kor. Norges Korforbund er en partipolitisk og religiøs nøytral

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet

PROTOKOLL. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet 1 PROTOKOLL Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner 26.-27. april 2014 på Akershus festning i Oslo Sak 1. Åpning av landsmøtet President, Odd Helge Olsen ønsket velkommen til landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Quality Airport hotel Værnes FREDAG 10. MARS 2017 Saksdokumenter Side 1 av 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2017 Sakliste: 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Norsk Almenningsforbund

Norsk Almenningsforbund VEDTEKTER for Norsk Almenningsforbund 2006 (Sist revidert 30.03.2017) 1 Navn og medlemmer Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av almenninger. Almenningene

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr )

Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr ) 1 ORGANISASJON Vedtekter Norges Musikkorps Forbund Øst (NMF Øst, org nr. 971.525.630) a. Norges Musikkorps Forbund Øst, er et organisatorisk ledd i NMF. Regionen NMF Øst dekker fylkene Akershus, Buskerud,

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer