Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord."

Transkript

1 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord og ga ordet til president Odd Helge Olsen som ønsket delegatene velkommen til LM og ga ordet til Sandefjords ordfører Bjørn Ole Gleditsch, som hilste LM velkommen til Sandefjord. Statsråd Espen Barth Eide FD holdt deretter et interessant foredrag om bla. matriellsituasjonen i forsvaret/hæren, langtidsmeldingen for forsvaret og tanker vedr. veteranarbeidet. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Godkjenning av fullmakter Ved fristens utløp for innkalling av fullmakter fra lokalforeningene var 4 fullmakter motatt. En fullmakt ikke levert fredag. Ved møtets start er 73 fremmøtte. Fullmaktskomiteens innstilling godkjennes. Godkjenning av innkallingen Innkalling til landsmøtet ble sendt 18. januar både pr. brev og e-post. Frist for innmelding av saker 9 mars 2012.Alle frister er overholdt. Innkallingen enstemig godkjent. Godkjenning av dagsorden. Forbundsstyret innstiller på følgende dagsorden for landsmøtet: 1. Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen. 2. Godkjenning av innkalolingen 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Opprop. 5. Konstituering. a. Valg av 3 medlemmer til fullmaktskomite. b. Valg av 2 dirigenter. c. Valg av 2 sekretærer. d. Valg av 3 protokollvitner. e. Valg av 3 medlemmer til redaksjonskomite. f. Valg av 3 medlemmer til tellekorps. g. Valg av redaksjonskomite for organisasjonssaker. 6. Godkjenning av foretningsorden. 7. Behandle styrets beretning for 2010 og 2011 og rapport fra Kontrollkomiteen. 8. Behandle regnskap for 2010 og 2011 og revisjonsberetning. Budsjett Strategisk plan. 10. Innsendate forslag og vedtektsendringer. 11. Fastsette kontingent. 12. Valg. 13. fastsettelse av godtgjørsel til forbundsstyret. 14. Eksklusjoner.

2 2 Sak 5. Sak Foredrag. Dagsorden for landsmøtet april 2011 enstemmig godkjent Opprop. Landsmøtet godkjente at opprop ikke var nødvendig i og med at alle fullmakter var godkjent. Konstituering Forbundsstyret innstiller på følgende som tillitsvalgte for landsmøtet: a) 3 medlemmer til fullmaktskomite: Svein Bolstad, forbundssekretær Arnljot Skogheim, Leder i Valgkomiteen. Petter Marki, Leder Kontrollkomiteen. Eenstemmig valgt. b) Dirigenter: Harald Mikal Markussen, NVIO avd. Oslo Bjørn Ness, Sekretariatet Enstemmig valgt. c) Sekretærer: Arild Kjærås, NVIO avd. Sandefjord og Nordre Vestfold. Harald Imsen, NVIO Avd. Sandefjord og Nordre Vestfold Enstemmig valgt. d) 3 protokollvitner: Roy Brubakk,NVIO avd. Mosjøen og Omegn Morten Urvik,NVIO avd. Rana og Omegn Vibeke Strand, Sekretariatet Eenstemmig valgt e) 3 medlemmer til redaksjonskomite: Kjetil Valrygg, Forbundsstyret. Anne Mette Blix, NVIO avd. Østfold Katrine Sviland, Sekretariatet Eenstemmig valgt f) 3 medlemmer til tellekorps: Geir Stamnes, Sekretariatet Knut Østbøll, Sekretariatet Svein Belsvik, NVIO avd. Trøndelag Eenstemmig valgt g) 3 medlemmer til redaksjonskomite for organisastoriske saker: Thor Lysenstøen, Sekretariatet Ulf Arnesen,NVIO avd. Bergen og Omland Svein Roll, NVIO avd. Røros og Fjellregionen Enstemmig valgt

3 3 Dirigentene tar over. Sak 6. Sak 7. Forretningsorden. Dirigenten reffererte forbundsstyrets forslag til foretningsorden. Halgeir Ramstad, Ofoten foreslo at en skulle gi adgang til tre innlegg pr. sak. Forbundstyrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. Styrets beretning og rapport fra kontrollkomiteen Styrets beretning: Merknader fra Follo og Indre Østfold legges ved protokollen. Kontrollkomiteens rapport: Kontrollkomiteens leder, Peter Marki, la frem komitens rapport. Styrets beretning for perioden 1.januar desember 2011 og Kontrollkomiteens merknader tatt til etterretning og enstemmig godkjent. For de videre forhandlinger i landsmøtet foreslo dirigenten følgende endring i dagsorden: 8. Regbskap for og revisjonsberetning. 9. Fastsettelse av kontingent. 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundsstyret. 11. Budsjett for Eksklusjoner. 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer. 14. Valg. 15. Strategisk plan. 16. Redaksjonskomiteenes innstillinger. 17. Avslutning ved presidenten. Landsmøtet sluttet seg enstemmig til den nye dagsorden. Opprop lørdag 21. april: 84 stemmeberettige tilstede. Tilstede 69 styret 7 fulmakter 8. Sak 8. Regnskap for 2010 og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjore for regnskap og revisjonsberettning. Regnskapene for perioden 1. januar desember 2011 enstemmig godkjent. Overskuddet for 2010 tilføres egenkapitalen. Overskuddet for 2011 tilføres Stiftelsen Veteranhjelp. Styret meddeles ansvarsfrihet. Godkjent mot 1 stemme. Valg av evt ny revisor vedtatt delegert til FS. Revisors beretninger enstemmig vedtatt. Sak 9. Fastsettelse av kontingent Forbundsstyret anbefaler at nåværende kontingent opprettholdes.

4 4 Forbundsstyrets innstilling enstemmig godkjent. Kontingenten blir kr. 300,- med fordeling kr. 200,- til lokalforeningene og kr. 100,- til NVIO sentralt. Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til Forbundstyret Forbundssstyret fremmet følgende forslag til godtgjørelse til forbundsstyret for President: 1 G pr. år. Visepresident: 1/2 G pr. år. Styremdelemmer: kr ,- pr. møte. Nedlemmer av landsmøøteoppnevnte komiteer: kr ,- pr. møte. Jostein Kjell Pedersen, Ofoten foreslo at Presidentens godtgjørelse skal fastsettes til kr ,- pr. år, Visepresident kr ,-. Forøvrig som forbundsstyrets forslag. Ofotens forslag vedtatt med overveldende flertall. Observatørenes stilling. Det ble, til foretningsorden reist spørsmål om observatørenes rettigheter i landsmøtet. Observatørene gis forslag og talerett, men ikke stemmerett. Vedtatt mot 5 stemmer. Sak 11. Budsjett for Presidenten og Forbundssekretær Svein Bolstad redegjorde for forbundsstyrets forslag til budsjett for neste landsmøteperiode. Sak 12. Budsjett vedtatt med overveldende flertall. Eksklusjoner. Presidenten gav en grundig redegjørelse for saken og fremmet ny innstilling fra forbundsstyret: "Forbundsstyret anbefaler at Landmøtet slutter seg til FS vedtak av og at følgende medlemmer av NVIOBO ekskluderes: Finn Andersen, Erik-Andreas Tangedal, Arne Namtvedt, Jan Namtvedt, Eugen Larsen og Gunnar Pettersen. Dog slik at de ekskluderte, etter personlig søknad. til NVIOBO etter kan innvilges nytt medlemskapi NVIO. Nytt medlemskap kan skje, enten i NVIOBO, andre lokalforeninger eller som direkte medlem til NVIO sentralt, men søknaden skal behandles i NVIOBO". Morten Langaas, Trøndelag foreslo: Etter eventuelt nytt medlemskap er innvilget gis det ikke adgang til tillitsverv i NVIO. Forbundsstyrets innstilling med Trøndelags tilleggsforslag vedtatt mot 4 stemmer.

5 5 Sak 13. Innsendte forslag og vedtektsendringer Dirigenten opplyste at det var innkommet 14 forslag ved fristens utløp. Et forslag fra NVIO avd. Rogaland var kommet etter fristen og kunne således ikke behandles. Siden dette forslag var av administrativ karakter, foreslo dirigenten at det oversendes det nye forbundsstyret uten realitetsbehandling. Landsmøtet sluttet seg til dette forslag. Forslag nr. 1. Fra NVIO Bergen og Omland ad overføring av administrasjon av fredsprismedaljen fra NVIOBO til NVIO sentralt. Forbundsstyrets innstilling: Slutter seg til forslaget fra NVIOBO. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 2: Fra NVIO avd. Voss ad opprettelse av regionale veteransentra. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget for opprettelse av regionale veteransentra. Saken tas inn i virksomhetsplan for det nye FS. Forbundsstyrets innstilling vedtatt. Forslag nr 3: Fra NVIO avd. Voss ad utarbeidelse av instruks for forbundets Valgkomite og eventuelle andre underutvalg. Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til prinsippet i forslaget og ber det nye FS utarbeide administrative retningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 4: Fra NVIO avd. Øvre Romerike hvor de foreslår at de nåværende hederstegn i tre valører utgår og erstattes av et hederstegn. Rogaland foreslo som tillegg at man som erstatning for utenforstående kunne anskaffe gaver evt. med forbundets logo. Forbundsstyrets innstilling: FS mener at det er et godt begrunnet forslag fra NVIO avd. Øvre Romerike, men ut fra det volum en har av hederstegn på lager i dag er det, på nåværende tidspunkt, ikke hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig å avvikle dagens ordning med hederstegn i tre valører. FS anbefaler at en kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker. Forslag nr 5: Fra NVIO avd. Gudbrandsdal hvor de ber NVIO arbeide for at medlemskapet i NVIO skal gi 50% rabatt på kollektivtransport. Forbundsstyrets innstilling: Anbefaler at saken utredes av den nye FS. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.

6 6 Forslag nr 6: Fra NVIO avd. Gudbransdal ad et initiativ for å samle alle veteranforbund i en felles organisasjon. Forbundsstyrets innstilling: FS er på prinispielt grunnlag enig med forslagstiller, men mener en at en må, til enhver tid, vurdere hvor mye tid og arbeid en skal legge i et slikt spørsmål når viljen ikke er tilstede i de aktuelle andre forbund.. FS anbefaler at landesmøtet ikke slutter seg til forslaget, men overlater til det nye FS og vurdere utviklingen i saken. Oversendes redaksjonskomiteen for organisasjonssaker.. Forslag nr 7: Fra NVIO avd. Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes 9.4. Forslaget lyder: " FS har rett til å legge ned en forening eller legge den under annen nærliggende forening når det etter tre år ikke har vært avholdt lovlig årsmøte". Roy Brubakk;Mosjøen og omegn foreslo tekstendring lydende som følger: Tekstendringsforslag fra NVIO avd. Mosjøen til 9.4 lydende:: FS har plikt/rett til å innkalle til årsmøte i LF/gruppe som ikke har avholdt innen utgangen av mars. FS har også rett/plikt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte i LF/grupper når særlige grunner foreligger. Dersom det går tre år uten at lovlig årsmøte, eller at det har lyktes å få restartet LF/gruppe, skal LF/gruppe legges ned, med mindre særlige tunge grunner taler mot dette. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. De nå gjeldende vedtekter gir FS adgang til å innkalle til årsmøte i lokalforeninger som ikike har avholdt årsmøte innen utgangen av mars måned. I dette ligger også muligheten til å gjøre de vedtak NVIO Mosjøen og omegn ber om. Forslaget fra Mosjøen vedtatt. Forslag nr 8: NVIO Mosjøen og omegn til endring av vedtektenes til følgende: " Velge president, to visepresidenter, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer i nummerert rekkefølge". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Knut Teige, Asker og Bærum fremmet forslag om at nåværende ordning med en visepresident opprettholdes og at det nye FS vurderer saken og kommer tilbake ved neste landsmøte med innstilling. Teiges forslag vedtatt med 42 stemmer. Forslaget fra Mosjøen og omegn fikk 23 stemmer. Forslag nr 9,1: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: den som skal besitte sentrale verv i NVIO skal ha hatt internasjonal tjeneste ref. Stortingsmeld 34" Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget. Vedtatt mot 2 stemmer.

7 7 Forslag nr 9,2: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn, lydende: " Som president i NVIO skal den som besitter vervet ha høyere offisersutdannelse". Forbundsstyrets innstilling: Dersom dette forslag blir vedtatt vil det sterkt begrense mulighetene til å få de, til enhver tid, beste tillitsvalgte for forbundet. Forslaget bryter også mot de demokratiske prinsipper som ligger i de frivillige organisasjoner. FS støtter ikke forslaget. NVIO avd. Ringeriket trakk forslaget. Forslag nr 9,3: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: "Som president må en ha permisjon eller være pensjonist da arbeidsmengden krever mye av denne person". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget med samme begrunnelse som i forslag 9.2. FS innstilling vedtatt Forslag nr 9,4: Fra NVIO avd. Ringerike og omegn lydende: " Leder og nestleder i lokale avdelinger skal ha hatt utenlandstjeneste". Forbundsstyrets innstilling: På kort sikt vil et vedtak i samsvar med forslaget kunne komme til å få uheldige konsekvenser for noen foreninger som har tillitsvalgte uten utenlandstjeneste, men som er verdifulle tillitsvalgte for sine foreninger. FS foreslår forslaget oversendt det nye FS uten realitetsbehandling. FS innstilling enstemmig vedtatt. Forslag nr 10: Fra NVIO avd. Hamar og omegn lydende: "Lokalforeninger kan ikke ha fylkesnavnet som lokalforeningsnavn der det er flere lokalforeninger i samme fylket". Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget og ber landsmøtet pålegge lokalforeninger hvor dette gjelder bytte navn. NVIO avd. Hamar og Omegn trakk forslaget. Forslag nr 11: Fra NVIO avd. Bergen og omland lydende: "Familiemedlemskap tas inn igjen som egen medlemskapskategori i NVIOs vedtekter med umiddelbar virkning. Ekstrakontingent på kr. 100,- for familiemedlemskap kreves inn lokalt av den enkelte lokalforening. Vedtektenes 3pkt. 3.5 blir etter dette slik: Norges Veteranforbund for Internasjonale Opperasjoner har fire medlemskategorier: * Æresmedlemmer.

8 8 * Livsvarige medlemmer ( det tas ikke opp nye livsvarige medlemmer). * Vanlige medlemmer. * Familiemedlemmer. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter forslaget. Denne kategori legges inn i vedtektenes 3.5 og gjøres gjelende fra FS gis fullmakt til å fastsette beløpets størrelse og bestemme vilkår. NVIO avd. Trøndelag foreslo et tillegg til NVIOBOs forslag lydende " Betingelse for familiemedlemskap skal være at en har samme adresse og motta et tidskrift" Forbundsstyrets innstilling med tillegg fra Trøndelag vedtatt. Forslag nr 12: Fra NVIO avd. Drammen og omegn til endring av vedtektenes og 16.4, lydende: " Velge leder, to utvalgsmedlemmer og et varamedlem til Hederstegnutvalget. Leder velges ved særskilt valg og Medlemmer til Hederstegnutvalget velges av landsmøtet Forbundsstyrets innstilling: Det vises til innstilling i forslag nr. 4 fra NVIO avd. Øvre Romerike som forbundsstyret ber om at en får komme tilbake til. Innstillingen er at forslaget oversendes det nye FS uten realitetsbehandling. Forbundsstyrets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. Forslag nr 13: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn til vedtektenes Valg av Forbundsstyre, lydende: "Velge president, deretter i nummerert rekkefølge. Ingen kan sitte mer enn seks år sammenhengende i forbundsstyret som president, visepresident og styremedlem. Forbundsstyrets innstilling: FS støtter ikke forslaget. Forslaget fra NVIO avd. Drammen og omegn forkastet mot 3 stemmer. Forslag nr 14: Fra NVIO avd. Drammen og Omegn hvor de foreslå et et nytt punkt i vedtektenes 14, lydende " Styret i lokalforeningen skal lede det lokale kameratstøttearbeidet og virksomheten i andre lokale grupper, lokalt eller samhandling med andre lokalforeninger". Forbundsstyrets innstilling: FS slutter seg til forslaget og anbefaler det vedtatt av landsmøtet. Vedtak. FS innstilling vedtatt mot 1 stemme. Sak 14. Valg Leder i Valgkomiteen, Arnljot Skogheim la fram komiteens innstilling. Den er som følger: President: Odd Helge Olsen Visepresident: Svein Dyrvik

9 9 Styremedlemmer: Heidi Brudal Bernt Ove Røthe Ny. Kjetil Valrygg Ola van der Eyden Arvid Nilsen Ny. Vararepresentanter: Kjell Brosten Torfinn Solund Sigurd Pedersen Knut Erik Jørgensen Anja Dahl Ny. Ny. Ny Kpntrollkomiteen: Leder Oddgeir Bratsberg Ny Jan Kristian Næss David Eilertsen Ny. Varamann: Alf Kristoffersen Ny. Valgkomite: Leder Knut Arne Halstensen Ny. Roy Gjertsen Knut Johannssen Anne Kari Andreassen Ny. Brynjulf Jenssen Vararepresentanter: Per Martin Ovesen Jan Lars Haugom Ny. Under denne sak ble det diskutert om vedtatte endringer skal gjelde umiddelbart eller etter godkjent protokoll. Landsmøtet sluttet seg til å avgjøre dette ved votering. Landsmøtet vedtok med 55 stemmer for og 26 stemmer mot at vedtatte endringer skulle være gjeldende umiddelbart. President. Thomas Colin Archer ble av avd Nordmøre foreslått som president. Etter diskusjon og avstemming ble det vedtatt med 42 mot og 38 at han ikke var valgbar pga manglende tjeneste ved internasjonale operasjoner. Valg: Odd Helge Olsen ble valgt med 58 stemmer. Blanke: 23, 1 forkastet. Visepresident: Einar Haarberg foreslått av Kristiansand, Sunnmøre foreslår Heidi Brudal, Valgkomiteens forslag: Svein Dyrvik. Resultat: Svein Dyrvik 22, Heidi Brudal 29 og Einar Haarberg 31. Da ingen fikk mer enn halvparten, ble det omvalg for Heidi Brudal og Einar Haarberg. Bundet omvalg mellom Heidi Brudal og Einar Haarberg. Resultatet ble: Heidi Brudal 44 stemmer, Einar Haarberg 39 stemmer.

10 10 Arve Nilsen, NVIO avd. Glåmdalen trakk sitt kandidatur til styret. Styremedlem: Svein Dyrvik, Einar Haarberg, Bernt Ove Røthe, Svein Dyrvik ble valgt med 48 stemmer. Røthe 32 stemmer. Neste valg Ola van der Eyden. Enstemmig. Neste valg Kjetil Valrygg. Enstemmig. Kandidater Einar Haarberg og Kjell Brosten, Resultat Einar Haarberg valgt med 41 stemmer. Vararep er valgt iht valgkomiteens forslag. Vara 5 foreslått Hugo Benjaminsen NVIOBO og Anja Dahl valgkom. Resultatet Hugo Benjaminsen. Valgt: Resten av valget gikk iht valgkomiteens forslag. Valgkomiteen vara: Talje Hattvik, Ovesen. Ovesen valgt med overveldende flertall. Landsmøte gir forbundsstyret fullmakt til å velge regnskapsfører og revisor. Sak 15. Strategisk plan. Kjetil Valrygg innledet og trakk opp noen fremtidige utfordringer for neste landsmøteperiode, så som: Rekruttering, merkevarebygging, utvikling av organisasjonen og medlemsfordeler. Regjeringens handlingsplan for forsvaret, Veteranrettigheter og familie, pårørende arbeidet. I den påfølgende debatt ble følgende områder fremhevet som viktige satsingsområder: Informasjon, Medlemsstrategi, Profilering, samarbeid med Forsvaret, Regionale veteransentra og et stykke fram i tid; egen Veteranminister. Roy Brubakk, NVIO avd. Mosjøen og omegn fremsatte forslag om det skulle nedsettes et utvalg, med mandat å gjennomgå organisasjonen og komme med konkrete innspill til NVIOs strategiske mål. Utvalgets innstiling behandles på Lederkonferansen 2013 og vedtas på Landsmøte Landsmøtet slutter seg til de fremkommne innspill og ber det nye Forbundsstyret innlemme disse i Virksomhetsplan for Virksomhetsplanen sendes lokalforeningene og evalueres på Ledersamlingen i Brubakks forslag enstemmig vedtatt. Sak 16. Redakjonskomiteens instillinger Redaksjonskomiten for organisasjonssaker fremmet slik innstilling i de saker de hadde fått overendt.

11 11 Forslag nr. 1. Fra NVIO avd. Bergen og omland ad. overføring av administrasjonen av fredsprismedaljen og 50-års jubileumsmedaljen fra NVIOBO til NVIO. Som FS innstilling at administrasjonen av medaljene tilbakeføres til NVIO sentralt. Vedtaket kan ikke gis tilbakevirkende kraft. De disposisjoner NVIOBO har gjort er NVIOBOs ansvar. Forslag nr. 3. Fra NVIO avd. Voss og Omland ad rettningslinjer for Valgkomiteens arbeid. Forbundsstyrets innstilling: FS ber det nye FS utarbeide administrative rettningslinjer for Valgkomiteen og eventuelle andre underutvalg. Som FS innstilling. Forslag nr. 4. Fra NVIO avd. Øvre Romerike ad hederstegn i tre valører qvvikles og erstattes av et hederstegn. Redaksjonskomiteens innstilling: Nåværende ordning opprettholdes. Lokalforeningene må ha tilgang til statuttene for utdeling av hederstegn. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 5. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad 50% rabatt moderasjon på kollektivreiser. Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget avises. Som redaksjonskomiteens innstilling. Forslag nr. 6. Fra NVIO avd. Gudbrandsdal ad innitiativ for sammensluttning av alle militære frivillige organisasjoner. Redaksjonskomiteens innstilling: Som langsiktig mål må FS jobbe for sammenslåing av alle veteranorganisasjoner. Vedtatt som redaksjonskomiteens innstilling. Anne Mette Blix opplyste at den andre redaksjonskomite ikke hadde noe å legge fram. Sak 17. Avslutning ved Presidenten Presidenten avsluttet landsmøte med å takket for tilliten på vegne av seg selv, det nye forbundsstyyret og de øvrige tillitsvalgte. Han takket også de som hadde bidrat til forberedelse og gjennomføringen av et vellykket landsmøtet i 2012.

12 12 Hrald Imsen (sign) Ref Arild Kjærås (sign) Ref Morten Urvik (sign) Vibeke Strand (sign) Protokollvitne Protokollvitne Roy Brubakk (sign) Protokollvitne

Landsmøte 2014 Saksdokumenter

Landsmøte 2014 Saksdokumenter Landsmøte 2014 Saksdokumenter 2 Landsmøte 2014 SAK 1 Åpning av landsmøtet v/president Odd Helge Olsen 3 Sak 1 Åpning av landsmøtet ved president Odd Helge Olsen 4 Landsmøte 2014 SAK 2 Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015.

fra Landsmøtet i 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. PROTOKOLL fra Landsmøtet i Telepensjonistenes Landsforbund 27-28.5 2015 på Scandic Gardermoen Hotell 1. Åpning Forbundsleder Anni Milward Ønsket alle velkommen til Landsmøtet 2015. I sin åpningstale kommenterte

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer