SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL"

Transkript

1 SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

2 Dagsorden SJFF Årsmøte Konstituering av møtet Hovedforeningens årsberetning og regnskap fra siste driftsår Styrets beretning Resultatregnskap SJFF... 7 Balanseregnskap SJFF Noter til regnskapet Kommentarer til foreningens regnskap Revisjonsberetning for foreningens regnskap Fiskeutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap Fiskeutvalget Beretning Regnskap Laksegruppa Beretning Regnskap Budsjett Aktiviteter Sjøørretgruppa Beretning Regnskap Ørretgruppa Beretning Regnskap Svartåakomiteen Beretning Regnskap Sjøfiskegruppa Beretning Regnskap Jaktutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap Jaktutvalget Beretning Regnskap Harehundgruppa Beretning Regnskap Lerduegruppa Side Side 2

3 4.2.3 Beretning Regnskap Ungdomsutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Budsjett Jenteutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Seniorutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Hyttekomiteen - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Fastsetting av lokalforeningens kontingentandel Styrets budsjettforslag Foreningens arbeidsprogram Innkomne forslag Forslag vedr. kultivering av Svartåavassdraget Forslag om kjøp av lettbåt til foreningen Forslag om ny lokal medlemskontingent Forslag om opprettelse av ettersøksgruppe i SJFF Valg Valg av medlemmer til utvalg, grupper og komiteer Valg av medlemmer til fiskeutvalget og undergrupper Valg av medlemmer til jaktutvalget og undergrupper Valg av medlemmer til ungdoms-, jente- og seniorutvalg Valg av medlemmer til andre utvalg og komiteer Revisorer Valgkomiteen Valg av medlemmer til hovedstyret og utvidet styre Æresmedlem Utnevnelse av æresmedlem Andre påskjønnelser Møtet Vedlegg: SJFF Aktivitetskalender 2015, 12 sider Vedtekter for SJFF, rev. mai 2011, 7 sider Ikke med i protokollen Ikke med i protokollen Side 3

4 Forretningsorden 1. Taletiden begrenses til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang, til samme sak. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensninger, samt: strek satt med inntegnede talere. Etter at strek er satt, er det ikke anledning til å fremme forslag. 2. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, og være påført forslagsstillers navn. 3. Alle avstemninger foregår i henhold til vedtektene. Hvis det kreves skal valgene foregå skriftlig. 4. Inviterte gjester har talerett. 5. I protokollen fra årsmøtet føres bare opp hvem som har hatt ordet, andre forslag, og vedtakene som fattes. 1 Konstituering av møtet 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent. Kjell Larsen bemerket at dagsorden ble lagt ut for seint 2. Godkjenning av dagsorden Vedtak: Godkjent 3. Godkjenning av forretningsorden Vedtak: Godkjent 4. Valg av ordstyrer Valgt: Jan Dalen 5. Valg av sekretær Valgt: Marianne Maaren 6. Valg av tellekorps Valgt 1: Andreas Orerød Valgt 2: Dan Bergsagel 7. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Valgt 1: Vidar Gustavsen Valgt 2: Trond Harald Olafsen Side 4

5 2 Hovedforeningens årsberetning og regnskap fra siste driftsår 2.1 Styrets beretning Styret har i 2014 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder jaktutvalget Leder fiskeutvalget Leder ungdomsutvalget Leder jenteutvalget Leder seniorutvalg Varamedlem til styre Varamedlem til styre Jan Dalen Anita Gåsholt/Erik Greff Larsen/Jan Erik Pedersen Vibece Hjørungnes Steinsvik Marianne Maaren Thomas Vibeto Einar Stensheim Per Øystein Østerud Birgitte Storfjell Marit Dahl Finn Norman Moe Erik Greff Larsen Jan Erik Pedersen Anm. Det er byttet nestleder ved to anledninger da de som er valgt har bedt seg fritatt pga. videreutdannelse. Foreningen hadde ved utgangen av året 654 betalende medlemmer. Dette er en nedgang fra 2013, en trend som dessverre gjelder for hele NJFF. Her må vi sette inn tiltak. Vi må fokusere mer på å knytte til oss flere av de som på ulikt vis er i kontakt med foreningen i løpet av året, samt ta vare på de medlemmene vi har. Foreningen har i året hatt stor aktivitet. Det har vært avholdt fem ordinære styremøter og seks utvidede styremøter. Det er behandlet 90 saker. Vi har deltatt på fylkeslagets årsmøte og en rekke ulike møter og samlinger. Skolering Et av NJFFs viktigste satsingsområder er skolering. For å følge opp dette lokalt, har styret lagt stor vekt på at foreningen skal ha et bredt og godt tilbud om kursvirksomhet for medlemmene, og også som et middel for å rekruttere flere nye medlemmer. Jegerkursene går for fulle hus. Vi har nå etablert som en fast ordning med tre jegerkurs i året, og disse er fulltegnet hver gang. I tillegg har vi fått anledning til å arrangere jegerkurs som valgfag på Mo skole. Her hadde vi 10 godt motiverte elever. Tilbakemeldingen fra skolen var at dette ville de gjerne samarbeide om også ved en senere anledning. Vi kunne nok arrangere enda flere jegerkurs dersom vi hadde flere instruktører. Utvalg og grupper Utvalgene har også i 2014 hver på sin måte gjort en god jobb. Vi vil allikevel nevne noen spesielt; Ungdomsutvalget Ungdomsutvalget er også i år det utvalget som er det mest aktive i foreningen. Under ledelse av Birgitte Storfjell og Hans Jørgen Flaatten, og godt assistert av Jan Yngve Rindal, Vidar Numme m. fl., er aktivitetsnivået blant våre ungdommer svært stor. Det er også gledelig å se at det stadig kommer nye til i denne gjengen. Vi hadde også en solid delegasjon med til årets ungdomslandsleir i Åsnes i Hedmark. Det er godt å se at fremtiden til foreningen er sikret. Sjøørretgruppa Denne gruppa har nå kommet godt i gang. Deres viktigste oppgave er å arbeide med kartlegging og restaurering av sjøørretbekkene, og ivareta sjøørretens ve og vel. Ildsjel og primus motor i dette arbeidet er Tore Guthu som allerede har lagt ned et omfattende arbeid for sjøørreten i distriktet. De har også etablert et godt samarbeid med kommunen og andre offentlige instanser. For øvrig vil styret vise til årsberetning fra de ulike utvalg og grupper. SMS Det er fastslått at SMS er et godt verktøy for å spre informasjon om foreningens mange aktiviteter. Dette er godt mottatt med mange positive tilbakemeldinger. Men vi mangler mobiltelefonnummer til en del medlemmer, og dette medfører at disse ikke får all informasjon som vi sender ut. Styret oppfordrer alle til å hjelpe til med å registrere mobiltelefonnr. til alle medlemmer slik at alle får informasjon. Side 5

6 Losen Vi har nå besluttet å sende ut Losen elektronisk. Vi har gjort en spørreundersøkelse blant medlemmene der vi ba om tilbakemelding om hvor mange som fremdeles ønsker Losen i papirutgave. Vi har også sagt at de som ønsker losen i papirutgave skal få denne tilsendt dersom de melder inn dette. Svært få ønsker dette. Losen vil også legges ut på våre hjemmesider. Ny hjemmeside På slutten av året kom den nye internettportalen i NJFF. Her har vi vår egen hjemmeside, og noen var på kurs i Flå for å lære denne å kjenne. Samtidig fikk vi Andreas Orerød til å ta ansvar som vår dataekspert og superbruker på hjemmesiden. Vi har en del jobb å gjøre i alle utvalg og grupper for å få lagt inn informasjon. Det vil også kreve at alle oppdaterer hele tiden dersom dette skal være den informasjonskanalen vi ønsker. Pukkestad Aktiviteten på Pukkestad er stor, og det er bra for foreningen å ha et sentralt samlingssted. I begynnelsen av året fikk vi også en ny leietager i annen etasje i hovedbygningen. Dette er et privat firma, ikke ideelt, men vi får inn leieinntekter. Vidar Tangen kom inn i husstyret/pukkestadgruppa med ansvar for det bygningstekniske. Dette var et godt valg. Vidar har i kjent stil ryddet og ferdigstilt en del som har stått igjen fra tidligere. Det er i 2014 påpekt en del mangler med det branntekniske anlegget. Dette påfører oss en god del jobb. I begynnelsen av året fikk vi utbedret/ferdigstilt ventilasjonsanlegget i låven. Dette er nå slik det skal være og det fungerer bra i alle etasjer. På slutten av året kom vi i gang med restaurering av bakerovnen i Drengestua slik at denne nå blir brukbar. Vi regner med å få inn en del inntekter ved utleie av denne. Høringer Vi har svart på en del høringer som er sendt oss i løpet av året. Etne Dessverre ble ikke leie av terrenget i Etne noen suksess. Styret så tidlig på året at vi ikke fikk den bruken som vi hadde håpet. Det ble derfor besluttet å si opp avtalen etter den avtalte prøveperioden for å redusere det økonomiske tapet mest mulig. Våre forpliktelser i Etne opphørte Samarbeid med andre SJFF har i år arrangert fylkesmesterskap leirduesti på Foksrød, godt assistert av Sandefjord Lerdueskyttere. Det er fastsatt i regelverket at terminlisteførte stevner i NJFF kun kan arrangeres av foreninger tilsluttet NJFF. Men vi kan gjerne samarbeide med leirdueskytterne om det tekniske så lenge vi står som arrangør. Vi har også et godt samarbeid med Hedrum JFL om skytekvelder på Allumbanen. Vi kan også i år nevne det gode samarbeidet vi har med Sandefjord kommune. Dette er en forutsetning om vi skal få driften av Pukkestad til å fungere. Også i en del andre saker er det godt å ha kommunens folk med på laget. Oppsummering Sandefjord Jeger- og Fiskerforening har nok et godt år bak seg. Dette skyldes mange dyktige og arbeidsvillige personer i utvalg og grupper. I tillegg er det også mange som ikke har noe formelt verv, men som stiller opp for foreningen når det trengs. Styret vil takke alle som har gjort en innsats, hver på sin måte, i året som har gått. Og husk at vi jobber for jakt- og fiskeglede for alle, alltid. For styret i Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Jan Dalen, leder Komm. fra salen: Vedtak: Rekruttering av medlemmer via jegerkurs (Hans Jørgen Flaatten) Hva med utstyr som står igjen i Etne? (Hans Jørgen Flaatten) Materialforvalter (Hans Jørgen Flaatten) Kontroll på nøkler (Øyvind Langås) Godkjent Side 6

7 2.2 Resultatregnskap SJFF REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT NOTER PR PR Inntekter Norges JFF Bingo Jegerprøvekurs Leieinntekter hytta Norsk Tipping Fiskesommer Tilskudd fra Sandefjord kommune Tilskudd til Sjøørretgruppa Leieinntekter Pukkestad Utleie jaktterreng Etne Div. inntekter Sum inntekter Kostnader Leie lokaler Driftsutgifter / inventar Pukkestad Strøm Pukkestad Tap på fordringer Jaktutvalget Leie jaktterreng Etne Hytta på Vindfjell Jegerprøven Jenteutvalget Seniorutvalget Ungdomsutvalget / jakt- og fiskeskole Sjøfiskegruppa/Laksegruppa Losen Sjøørretgruppa Administrasjon Renhold Datautgifter/service simulator Kurs/oppdateringer Forsikringer Tlf/Internett Annonser /reklame/marked m.m Medlems- /styre- /årsmøter Gaver Avskrivninger Bankgebyrer Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Sum finansposter Totalt resultat Komm. fra salen: Jentegruppa, hva består beløpet av? Kun fått overført Oppturmidler kr (Anne Helen T Sørlie). Alle utvalg, komiteer og grupper bør ha hver sin konto i regnskapet for bedre sporbarhet mot disses egne regnskap (Leif Eriksen) Frifondsmidler skulle vært spesifisert (Hans Jørgen Flaatten). Side 7

8 Komm. fra styret: Kasserer ikke til stede. Fullstendig oversikt / status i de forskjellige gruppenes regnskap fremkommer ikke av regnskapet. Vedtak: Godkjent Balanseregnskap SJFF Komm. fra salen: Ingen Side 8

9 2.3 Noter til regnskapet Note 1 Div. inntekter består av: Fra Studieforbundet Natur og Miljø kr ,00 Mva-refusjon kr ,00 Oppturmidler jenteutvalget kr ,00 Seniorutvalget kr ,00 Gavefondstildeling, Sparebank1 kr ,00 Hedrum JFL kr ,00 Simulator kr ,00 Totalt kr ,00 Note 2 Driftsutgifter på Pukkestad omfatter både den løpende driften av gården og påkostninger av større art som foreningen har forpliktet seg til. Note 3 Utgifter til administrasjon består av kontorrekvisita, datautgifter, honorar, porto, annonser m.m. Note 4 Forskuddsbetalte kostnader er periodisering av forsikring vedr Note 5 Annen kortsiktig gjeld vedr. innbetaling fra Laksegruppa som skal tilbakebetales i 2015 samt avsetning for strøm november / desember Note "Andre kortsiktige fordringer" er utlegg som SJFF har gjort for samarbeidet vedr. «Åpen Dag Pukkestad». Komm. fra salen: Ingen Side 9

10 2.4 Kommentarer til foreningens regnskap Se revisjonsberetning 2.5 Revisjonsberetning for foreningens regnskap Komm. fra salen: Vedtak: Ingen Regnskapet godkjent Side 10

11 3 Fiskeutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap 3.1 Fiskeutvalget Beretning Fiskeutvalget har i 2014 avholdt 3 møter. En oversikt over gruppenes aktiviteter beskrives nærmere under årsberetningen til hver enkelt gruppe. I forbindelsen med at 2014 var sportsfiskets år har SJFF arrangert Fiskesommer. Arrangementet fikk god omtale i lokalavisa og ble gjennomført ved bryggene på Gogstad kystlag. Det var bra oppmøte av både store og små. Det er planlagt 2 aktiviteter i forbindelse med sportsfiskets år også i 2015, fiskevinter som avholdes 22. februar på Gogsjø, hvor isfiske er tema, og en sjøørrettdag som avholdes i mars. Fiskeutvalget har i 2014 bestått av Per Øystein Østerud (leder), Christian Schanche (vara), Leif Eriksen (laksegruppa), Tore Guthu (sjøørretgruppa), Tore Christensen (ørretgruppa), Thoralf Bjerke (svartåakomiteen) og Lars Kristian Taraldsen (sjøfiskegruppa) Regnskap For fiskeutvalgets regnskap vises det til hovedforeningens regnskap. For Fiskeutvalget Per Øystein Østerud, leder Komm. fra salen: Fiskevinter 22. februar ble avlyst på grunn av været og usikker is på Gogsjø. Sjøørretdag endret til mai Side 11

12 3.2 Laksegruppa Beretning Leieavtaler Laksegruppa har i 2014 leid følgende fiskeretter: Ingar Viker Utklev på Utklev, Larvik: kr Egil Steinsholt på Steinsholt, Lardal: kr Bjørnar Steinsholt på Steinsholt, Lardal: kr kr Total leiesum: kr I tillegg til dette betalte vi kr for tillatelse til å kjøre på jordet, ned til nederste fiskeplass på Steinsholt. Salg av fiskekort og camping Det ble solgt: 25 sesongkort (+ formann) á kr (budsjettert 30 á kr ) 6 familiekort 800 ( " 7 á kr. 800) 0 juniorkort 800 ( " 0) 22 campingplasser (+ formann) 900 ( " 27 á kr. 900) 33 døgnkort 200 ( " 30 á kr. 200) 9 døgnkort 150 ( " 0) 14 døgnkort 100 ( " 0) Resultat av fisket Samlet fangst på valdene i 2014 ble som vist i tabellen ( er tatt med for sammenligning): Laks Sjøørret Inntil 2,9 kg 3,0 6,9 kg F.o.m. 7,0 kg Sum alle vektkl. Alle vektklasser Ant. Sum Snittvekt Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt ,4 vekt 1,7 9 40,5 vekt vekt 4,5 2 19,0 vekt vekt 9, ,9 vekt vekt 3,7 10 vekt 9,5 vekt 1, ,4 2, ,6 5,2 1 7,8 7, ,8 4,1 7 6,6 0, ,7 1, ,2 5, ,8 8, ,7 5,20 7 7,2 1, ,1 1, ,8 4, ,9 7, ,8 3, ,9 1, ,8 1, ,5 4, ,8 8, ,1 3, ,8 0, ,7-0, ,3 +0, ,9 +1, ,7-0, ,9-0,30 Gjennomsnitt (forrige 10 år) Snitt 18 31,9 1, ,8 4, ,4 8, ,2 4, ,5 1,03 Gjennomsnitt Snitt ,2 1, ,4 5, ,9 8, ,5 3, ,7 0,91 Fangstene i 2014 ble redusert, både for oss og for Lågen totalt, i forhold til På våre to vald var det mellomlaksen som utgjorde den store forskjellen fra 2013, en reduksjon på 13 stk. For smålaksen var det en oppgang på 9, mens antall storlaks ble redusert med 3. Totalvekta endte på 137 kg, hvilket er en nedgang på 31kg. Snittvekta for laks ble 3,4 kg. Av sjøørret fikk vi 28 stk., 18 mer enn året før. For Lågen totalt endte fangsten på 9,6 tonn. Det er en nedgang på 2 tonn /-17 % ift (11,6 tonn). Premie for årets største laks hos oss gikk til Tommy Johansen, for en hannlaks på 10,9 kg/100 cm, tatt på sluk. Laksen ble tatt 1. juli ved Engelskmann på Utklev. Tommy er premiert med diplom og gavekort på kr Vi har utført og sendt inn skjellprøver av 39 laks, hvilket utgjør 98 % av fangsten (1 laks ble ikke tatt prøve av). Honorar for skjellprøvene for 2014 er ikke mottatt ennå, men kr for prøver innlevert i 2013 er med i årets regnskap. I 2014 ble det videreført døgnkvote på 2 og sesongkvote på 7 laks for sportsfiskerne, mens det for de kulturhistoriske fiskene ble det videreført en kvote for flåte og mælkast på 500 kg, drivgarn 160 kg og teiner og giper 400 kg. Registrerte fangsttall fram til midtsesongevalueringen 9. juli ble lagt inn i NINAs prognoseverktøy og viste en sannsynlig gytebestandsmålsoppnåelse på 180 %, gitt et gjennomsnittsår hva gjelder oppvandringstidspunkt. Dette førte til at kvotene for sportsfiske, flåter og mælkast ble opphevet, iht. handlingsalternativ 3. Prognoseverktøyet viste også at totalfangsten ville bli 19 tonn, hvilket er 9,4 tonn mer enn den til slutt ble, altså en real skivebom. Økonomi Som det framgår av regnskapet, så har vi i 2014 hatt et underskudd på kr ,49. Hvis vi ser isolert på inntekter og utgifter direkte knyttet til fiske og camping, så ble det et overskudd på kr Fiskerettene kostet oss kr , mens salg av fiskekort og camping ga en samlet inntekt på kr Godtgjørelse for skjellprøver innlevert i 2013, kr , er med i dette årets regnskap, mens godtgjørelse for prøvene fra 2014 ikke er mottatt og kommer med neste Side 12

13 sesong. Vår største enkeltutgift i 2014 var, bortsett fra leieutgiftene, innkjøp av sittegrassklipper kr Dette ble delvis dekket av SJFF med kr Uten dette kjøpet ville vi hatt et overskudd på kr Saldo på laksegruppas egen bankkonto den 31. desember var kr ,46 mens kassabeholdningen var kr Vi har i tillegg til dette kr som ble midlertidig overført til SJFF før årsskiftet. Annet Vi arrangerte sportsfiskedemo på Utklev søndag den 25. mai, sammen med Lågens Framtid og Larvikmarkas Fluefiskerforening. Vi hadde i år en god sponsor på mat og drikke for videresalg, noe som reduserte utgiftene betraktelig, og dermed økte inntektene tilsvarende. Inntekter og utgifter for arrangementet regnskapsføres av Lågens Framtid, og overskuddet deles mellom de tre foreningene, ift. deres deltakelse før, under og etter arrangementet. Overskuddet fra salg av lodd, pølser, hamburgere, brus og kaffe ble kr ,00 og vi fikk av dette kr ,45 (45 %). Vi har i år fått ei campingvogn av Jan Dalen, som fortrinnsvis skal kunne benyttes av ungdomsutvalget når de vil fiske og overnatte på Utklev. Når de ikke bruker den kan vi leie ut til døgnkortfiskere. Tre av ungdommene våre, Bas, Martin Tobias og Sindre, overnattet der et par netter og det samme gjorde Anita og Marit etter sommerfesten. I tillegg leide vi ut 5 døgn i vogna. Vi håper at dette tilbudet vil bli brukt mer, både av ungdommene, andre medlemmer og av døgnkortfiskere. Sommerfesten ble arrangert den 23. august. Det hele ble i år gjort enkelt ved at man tok med seg sin egen mat og drikke til festplassen, og vi grillet og spiste sammen. Etterpå ble det inntatt styrkedrikker av varierende innhold og smak ved bålet, uten at det medførte uønskede hendelser av noe slag. To fra jenteutvalget, Marit Dahl og Anita Gåsholt, besøkte oss på Utklev lørdag og søndag den 24. og 25. august, for å fiske laks og være med på sommerfesten. Jentene fikk ikke laks, men vi tror at de likevel hadde to fine dager, selv om søndagen kanskje var litt tung (?). Vi håper at de kommer tilbake også i 2015, og at de klarer å få med seg enda flere av jentene. Vi har plass til vogner og telt, i tillegg til utleievogna. Veien videre Grunneier på Utklev fikk i 2013 beskjed fra Larvik kommune om at leirplassen må omreguleres til campingplass, noe som ville medført krav om vann, strøm, sanitæranlegg, avløpssystem, avfallshåndtering, etc. Omreguleringen vil likevel ikke bli gjennomført da Utklev og Vierød nå er tatt ut av campingplanen, og vi slipper sannsynligvis kostnadene dette ville medført. Området er imidlertid klassifisert som ras- og flomutsatt, og vi vil dermed muligens bli pålagt å flytte vognene etter sesongslutt. Det må også søkes om dispensasjon for å ha vognene stående mer enn to måneder sammenhengende på samme plass. Det er ikke så lett å rekruttere nye fiskere, og da spesielt blant de yngre. Vi hadde imidlertid god interesse fra flere døgnkortfiskere sist sesong, og to av disse har allerede kjøpt en av vognene på Utklev og bestilt sesongkort i Det er også seks andre som har sagt seg interessert og kanskje ønsker campingplass for fire vogner. Hvis alt dette går i orden og ikke frafallet blir så stort, så er økonomien i neste sesong godt ivaretatt. Laksegruppa har i 2014 hatt to styremøter. Vi sier takk for sesongen til fiskerne og deres familie og bekjente som har vært med, og ønsker velkommen tilbake i Vi har, som alle laksefiskere, alltid forhåpninger om at fangstene skal bedres og vi håper også å rekruttere flere fiskere, noe vi er avhengig av for å kunne fortsette å leie fiskerettene på Utklev og Steinsholt. Laksegruppas styre har i 2014 bestått av: Leif Eriksen (leder), Frode Andersen (vara), Sigvald Sondresen og Tore Samuelsen. Side 13

14 3.2.2 Regnskap Inntekter REGNSKAP FOR LAKSEGRUPPA 2014 Kostnader Sesongkort fiske ,00 Leie av laksevald, Utklev ,00 Camping ,00 Leie av laksevald, Steinsholt ,00 Opplag campingvogn, ikke medl ,00 Kjøretillatelse på jorde Steinsholt 1 000,00 Familiekort 4 800,00 Porto 305,00 Heldøgnkort fullpris 6 600,00 Telefonutgifter 600,00 Heldøgnkort redusert pris 1 350,00 Bilgodtgjørelse 891,00 Heldøgnkort halv pris 1 400,00 Fiskeutstyr 468,00 Utleie av campingvogn 500,00 Utgifter til utleiecampingvogn 395,00 Honorar for skjellprøver ,00 Premie og diplom største laks 555,00 Sportsfiskedemo på Utklev 4 851,45 Møter 873,00 Tilsk. fra hovedfor. (grassklipper) ,00 Sittegrassklipper ,00 Matr./utstyr til veiebu Utklev 299,00 Div. utgifter øvre utedass Utklev 426,00 Div. utgifter nedre utedass Utklev 426,00 Båtutstyr 479,00 Hageredskaper 156,00 Opptjente renter 39,06 Div. utgifter 1 039,00 Underskudd 5 599, , ,00 BALANSE Debet Kredit Kassabeholdning 31/12 479,00 Egenkapital ,46 Saldo bankkonto 31/ ,46 Gjeld 0,00 Disponibelt, midl. overført SJFF ,00 Fordringer og eiendeler , , ,46 Fordringer og eiendeler Gjeld Frimerker 441,00 2 båter, "Lågenflatbånninger" 2 000,00 1 plastjolle 1 000,00 4 benker/bord 800,00 Div. redskaper 400,00 Sittegrassklipper ,00 Redskapsbod/grassklippergarasje 2 000,00 Utleiecampingvogn 5 000,00 Utedasser, 3 stk , ,00 0,00 Leif Eriksen Frode Andersen (rev.) Side 14

15 3.2.3 Budsjett 2015 BUDSJETT FOR LAKSEGRUPPA 2015 Ant. Inntekter Ant. Utgifter 30 Sesongkort fiske Leie av laksevald, Utklev Camping Leie av laksevald + kjøretill., Steinsholt Familiekort Porto Juniorkort 0 Annonse Døgnkort Telefon, Internett Honorar fra skjellprøver Bilgodtgjørelse Møter 500 Premier, lodd, etc. 750 Diverse utgifter Overskudd Anm. Leieutgiftene forsøkes holdt uforandret fra Prisene for sesongkort, familiekort og camping forsøkes holdt uforandret fra 2014 men er avhengig av leieutgifter og antall fiskere Aktiviteter 2015 AKTIVITETER FOR LAKSEGRUPPA apr 01.mai Mai 22.aug 22.aug 17.sep 26.nov Styremøte i laksegruppa Dugnad og allmøte på Utklev Sportsfiskedemo på Utklev (noe usikkert / dato ikke bestemt) Sommerfest på Utklev Jentegruppa laksefiske på Utklev (og evt. grillfest /overnatting) Styremøte i laksegruppa Styremøte i laksegruppa For Laksegruppa Leif Eriksen, leder Side 15

16 3.3 Sjøørretgruppa Beretning Sjøørretgruppa har i 2014 lagt ut 120 tonn grus i Istrevassdraget m/sidebekker (hovedløp + Lingum + Virik). Det er behov for mer grus i Virik og Brønnum og vi har også store kultiveringsoppgaver i både Unneberg og Rovebekken i Samtlige bekker i Sandefjord vil i løpet av høsten 2014 våren 2015, få en plan for de neste 3 årene. Denne planen vil bli oversendt kommunen, fylkesmannens kontor og styret i Sjøørretprosjektet i Vestfold, så snart den foreligger. Vi har i år hatt et tilfelle av fiskedød i Unnebergbekken. Det ble tatt vannprøver, men vi har ikke funnet noe konkret bevis på årsak. Mye tyder på et akutt problem i de nedre deler av bekken, da både yngel og større fisk har klart seg ovenfor utløpet av bekken som munner ut i Unnebergbekken ved tidligere Bondens Gartneri. Det bemerkes imidlertid at også skrubbeflyndrer døde under denne episoden, hvilket tyder på at akutt forurensing/oksygentap kan ha vært en årsak. Det er videre blitt observert gjedde i Virikbekken. Dette er ikke en ønsket art i en gytebekk som tidligere har vært fri for dette. Gjeddene slipper seg ned fra Bugårdsdammen, hvor det har blitt satt ut gjedde ulovlig. Vi har vært på befaring sammen med kommunen og det viste seg at et gitter i utløpet fra Bugårdsdammen var fjernet av parkvesenet. Dette er en medvirkende årsak til at gjedde har spredd seg nedover i vassdraget. I verste fall kan den spre seg til hele Istrevassdraget. Vi jobber med å finne en løsning i utløpet som hindrer utvandring av gjedde, samt andre uønskede arter. Sjøørretgruppa har i år gått til innkjøp av et el-fiskeapparat og det er også inngått et samarbeid med et laboratorium, hvilket gjør oss i stand til å utføre en del feltundersøkelser selv, og med samme kvalitet, som vi og kommunen har måttet leie inn av konsulentfirmaer/laboratorier. Vi kan nå med elfiskeapparatet også gjøre bestandsanalyser i bekkene selv. Dette vil spare både oss og kommunen for vesentlige utgifter. For øvrig er det også opprettet prøvestasjoner for vannprøvetaking i regi av Vestviken vannområde Horten Larvik i flere bekker i sydfylket. For Sandefjord sin del gjelder dette Rovebekken og Unnebergbekken. Her ligger Vestviken prøvestasjoner på samme områder som våre allerede etablerte prøvestasjoner. Det er også lagt en prøvestasjon til Istrevassdraget. SJFF vil også etablere prøvestasjoner i dette vassdraget, da Istrevassdraget m/sidebekker er det eneste sjøørretførende vassdraget som renner ut i Sandefjord, og derfor svært viktig for sjøørretproduksjonen i kommunen og Sandefjordsfjorden. Med Vestvikens prøvestasjoner og analyser får vi også en referanse til våre egne analyser. Sjøørretgruppa har også startet en prosess vedrørende Holtanbekken. Holtanbekken ligger i Larvik kommune, men renner i likhet med Istrevassdraget ut i Sandefjordsfjorden. Holtanbekken har i dag kun 35 meter fritt løp mot fjorden. Ovenfor friløpet renner den gjennom et 50 meter langt rør som er stengt med en rist i nedkant. Risten hindrer fisken å gå videre opp i bekken. Det foregår gyting på en strekning på bare 3-4 meter, helt oppe ved starten på røret. Det ble tidlig i september gitt klarsignal fra grunneier til å åpne bekken igjen, men 7 dager før graving skulle starte, trakk han seg. Saken er nå overført til fylkeskommunen og fylkesmannens kontor. Vi regner med at man får en status vedrørende saken i løpet av Sandefjord kommune har 12 bekker (inkl. sidebekker) som er registrert som sjøørretførende. Disse er Istrevassdraget med sidebekkene Virik, Brønnum og Marum. Videre Engabekken, Djupsundbekken og Haslebekken. Unnebergbekken med sidevassdragene Frombekken, Mjøløstbekken og Hjertåsbekken, samt Rovebekken og Skravestadbekken. Vi har også en bekk, Røysebekken i Lahelleområdet, som kan ha et potensial. Sjøørretprosjektet i Vestfold startet offisielt for 3 år siden. SJFF har som kjent bedrevet kultivering i bekkene i mange år før dette prosjektet startet opp og har lang erfaring med kultiveringstiltak, og vi sitter derfor også sentralt i de fleste utvalg/styrer som omhandler temaet. Sjøørretprosjektet er et prosjekt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og eier av prosjektet er Vestfold- Jeger og Fiskerforening (VJFF) Det er de lokale jeger- og fiskerforeningene som driver kultiveringstiltakene på frivillig basis og finansierer dette selv, med hjelp av offentlige midler og tilskudd fra lokale bedrifter og fond. Det positive med prosjektet er at man har fått satt vannkvalitet og sjøørret på kartet. Dette har også gitt inspirasjon til foreningene i våre nabokommuner til å gjøre noe. Disse tre årene med prosjektet har ført til økt fokus og samarbeid mellom de lokale fiskerforeningene, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannens kontor, Vestviken vannområde Horten-Larvik og forskningsmiljøene. Vi har fått et bredt faglig samarbeid og endelig en kommunikasjon som fungerer. Med vanndirektivet, vannplan og tiltaksplanen vil dette selvfølgelig også gi store utfordringer til både fylket og kommunene. Sjøørretgruppa har vært med hele veien og deltatt på både konferanser og fagmøter, og sto også for ideen, opplegget og planleggingen av Fylkeskommunens tematur til Fyn i Her var både politikere og fagfolk fra Vestfold fylke med, for å se hva man har fått til der nede (Havørreden Fyn). Sjøørretgruppas merkeprosjekt har også ført til storprosjektet vedr. Saltbarrieren i Oslofjorden Gyroproblematikk i regi av Vestfold Fylkeskommune. Sjøørretgruppa er en faglig sammensatt gruppe som nå kan møte utfordringene fagmessig på de fleste plan. Gruppa består i dag av både jord- og skogbruksfaglige medlemmer, naturforvaltere og fagpersonell innen vann og avløp alle med et hjerte for sjøørreten og en bedre vannkvalitet i bekkene i våre nærområder. Side 16

17 Vi vil også få takke Bess Jahres Stiftelse, Odd Gleditsch-fondet og Fylkesmannen for deres bidrag i Uten denne hjelpen hadde vår oppgave ikke vært mulig å gjennomføre. Sjøørretgruppa har i 2014 bestått av: Thore Guthu (leder), Christian Schanche (vara), Arvid Oddenes, Per Øystein Østerud og Vidar Numme Regnskap REGNSKAP SJØØRRETGRUPPA 2014 Inntekter Kostnader Bess Jahres Stiftelse ,00 Odd Gleditch-Fondet ,00 Tilskudd Fylkesmannen ,00 Tilskudd fra Sandefjord Kommune/Fylkesmannen 3 500,00 El-fiskekurs 2 000,00 Japan Foto (kamera) ,00 Vestfoldlab (analyse vedr. ørretdød Unneberg) 4 965,00 Innkjøp vadere, 5 par 2 793,00 Høyjord Sand, Gytegrus 31,10 tonn 3 887,50 Gevelt Grustak, Gytegrus 91,65 tonn ,00 Transportsentralen 4 665,00 Carl C. Fon, utlegg av grus ,00 Administrasjonsutgifter/kjøring/møter/bespisning 4 501,70 Maskinelt arbeid Istrevassdraget 6 000,00 Innkjøp El-fiskeapparat ,25 Underskudd ,45 Sum , ,45 Saldo bank 1. januar ,00 Kontantbeholdning 1. januar 0,00 Sum 1. januar ,00 Saldo bank 31. desember 101,50 Kontantbeholdning 31. desember 0,00 Sum 31. desember 101,50 Differanse ,50 Herav mva. kr ,29 Kommentar til regnskapet: Pga. tidsnød vedr. pløying måtte utlegging av grus i Virikbekken gjøres på 3 dagers varsel og midt i uka. Dette medførte innleie av maskinell hjelp fra den entreprenøren som kunne ta jobben. Det ble en dyr erfaring, men vi hadde ikke noe annet valg (kr ). Sandefjord den For Sjøørretgruppa Tore Guthu, leder Side 17

18 3.4 Ørretgruppa Beretning Det var en relativt tidlig isgang i 2014 og det ble meldt om vaking i vanna på Vindfjell allerede i slutten i april. Den tradisjonelle vårdugnaden ble som vanlig avholdt 1.mai, med relativt godt oppmøte. Setra ble ryddet, vasket og støvsuget. Skjulet fikk en opprydding, og båtene ble skrapet. Jobben med lakkering av båtene fortsatte de neste ukene. Vi kjøpte også inn en ny båt i år da vi har kvittet oss med de to store plastbåtene. Den tidlige varmen satte fart i insektlivet, og allerede 17.mai ble det meldt om relativt kraftige døgnflueklekkinger. Dette fortsatte de kommende ukene og det ble meldt om hyggelige fangster og fisk i overraskende god kondisjon sammenlignet med tidligere år. I slutten av mai/begynnelsen av juni gjennomførte vi et prøvefiske med garn. Det var et bra fremmøte, med yngstemann på 5 år og eldstemann på 90! Resultatet av prøvefisket var litt magert og det må tilskrives den lyse forsommernatten og en usedvanlig varm mai måned som hadde fått opp vanntemperaturen mer enn normalt. Kondisjonen på de ørretene vi fikk lå rundt 1,0, noe som er litt lavt, særlig for de mindre fiskene. Største fisken var en ørret på nærmere 1,3 kg. Dugnaden ble avsluttet med et hyggelig lag hvor store og små var samlet. Sommervarmen fortsatte i juni, og den slo nok ut mye av insektsklekkingene vi ventet på, ganske fort. Hytteboka fortalte om bra med besøk på Setra i juli og august, men flaggermusene holder stadig stand. I første halvdel av september ble det litt fart i fisket igjen, da vanntemperaturen begynte å gå litt ned. Igjen ble det tatt en del fisk, men nå av litt mer varierende kondisjon. Høsten gikk som vanlig alt for fort, og snart var vi halvveis i oktober og båtene ble lagt på land. En ekstra takk skal rettes til Ole Hjalmar Gustavsen for ildrake til ovnen på Setra, og til Vidar Gustavsen for god innsats med et vedlass i august. Ørretgruppa har i 2014 bestått av Tore Christensen (leder), Svein Hustuft (vara), Ole Petter Elvestad og Bjørn Heiko Heincken Regnskap For ørretgruppas regnskap vises det til hovedforeningens regnskap. For Ørretgruppa, Tore Christensen, leder Side 18

19 3.5 Svartåakomiteen Beretning Dugnadsåret 2014 har som tidligere år i stor grad gått ut på å rydde langs vann og ved fiskeplasser, samt tynningsfiske med garn og ruser i div. vann. Og sist, men ikke minst, tynning med el-fiskeapparat i Hestedalsbekken inn mot Trollsvann og langs store deler av Bølevannsbekken. Vannprøver og prøvefiske var som forventet lik de resultatene vi har fra de seneste årene. Svartåakomiteen søkte i 2014 om midler fra Odd Gleditschfondet for å realisere et ønske om å skaffe seg eget elfiskeapparat. Odd Gledtitsch d.y. stilte seg positivt til tiltaket og vi fikk en gave på kr ,-. Etter noen runder på nettet, valgte vi å kjøpe et byggesett fra Dream TM Norway. Firmaet jobber med rådgiving og kultivering av fiskevann, samt at prisen på deres type el-fiskeutstyr kunne forsvares innenfor de økonomiske rammene vi hadde til rådighet. Det ble også kjøpt inn et håndholdt ekkolodd for å hjelpe oss med å kartlegge fisketetthet og bunnforhold i bla. Trollsvann, samt 6 stk. tryteruser som kan kobles etter hverandre i en lang lenke. Rusene er tenkt brukt i Heivannet under vårsesongens tynningsfisk av tryte. Brynjar Gregersen søkte om tillatelse hos Fylkesmannen til el-fiske. Da denne var i orden, ble fisket satt i gang. Både elfiskeapparatet og ekkoloddet fungerer meget bra. Det har blitt tatt opp nærmere 1000 småfisk og yngel i den perioden fisket har pågått. Rusene kom ikke før etter ferien, så de vil ikke bli testet før våren Garnfisket i Trollsvann ga omtrent samme fangst som året før. Vi fortsetter med samme antall finmaskede garn og garnnetter i Kvaliteten på fisken i Trollsvann er god, men vi håper på en større økning i snittvekta i løpet av et par år. Nå som vi har el-fiskeapparat vil vi fortsette fisket i Hestedalsbekken, og eventuelt andre gytebekker som går inn i Trollsvann. Når det gjelder el-fiske, så vil vi søke om å få tillatelse for hele dugnadsåret 2015, da dette fisket krever lite vann i bekkene, og av den grunn er væravhengig. Rusefisket etter tryte i Heivannet ga lite fisk i år. En av grunnene til dette, er at samtlige ruser har blitt tømt av ukjente personer ved flere anledninger denne våren. Vi vil prøve å informere på diverse språk neste sesong om at denne praksisen er uakseptabel og vil bli anmeldt. Det er foreløpig ikke planlagt noen store innvesteringer i 2015, men det er et ønske om å få byttet ut 2 båter, en i de Nordre Heivanna og en i Bølevann. Det ligger mange fine båter på Finn.no, så dette bør ikke bli noen stor økonomisk utfordring for foreningen. Svartåakomiteen vil, som tidligere år, avholde årsmøte hos Trygve Trøim i løpet av januar. NJFF arrangerer kurs i fiskekultivering og el-fiske. Det vil bli vurdert på årsmøtet om medlemmer av Svartåakomiteen skal meldes på noen av disse kursene. Svartåakomiteen har i 2014 bestått av: Andebu JFF Sandefjord JFF Jan-Tore Tveiten Formann Hans Petter Evensen Kasserer Aage Ottersen Medlem/Kontaktperson Trygve Trøim Medlem Brynjar Gregersen Medlem Ivar H. Anholt Medlem Tholf Rismyhr Varamedl. Thoralf Bjerke Varamedl./Kontaktperson Jan Aashildrød Varamedl. Til slutt vil vi takke Treschow Fritzøe for godt samarbeid i 2014 sesongen. Side 19

20 3.5.2 Regnskap REGNSKAP SVARTÅAKOMITEEN 2014 Inntekter Kostnader Fiskekortsalg ,00 Gleditsch-fondet ,00 Renteinntekter 80,04 Leie av vann/lager og forsikringer 3 173,50 Redskap/garn/div. drift- og vedlikehold 6 602,00 Div.utg./gebyrer/mm ,27 Årets resultat/overskudd 6 911,27 Sum , ,04 Balanse Kasse 36,00 Andebu Sparebank ,93 Sum kasse, bank ,93 Egenkapital (kasse/bank) ,66 Årets resultat/overskudd 6 911,27 Sum egenkapital , , Hans Petter Evensen For Svartåakomiteen, Jan-Tore Tveiten, leder Side 20

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00

Årsmøtet 2014. Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening. Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 Årsmøtet 2014 Tønsberg og omegns Jeger- og Fiskerforening Furustrand camping Torsdag 5. februar 2015, kl. 19:00 1 Innholdsfortegnelse Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Dagsorden side 3 Årsberetning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014

NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF Finnmark Årsmelding for 2014 NJFF-Finnmark Årsmelding for 2014 Skyteopplæring. Tana 14 15 mars 2015. 0 ÅRSMØTE FOR PERIODEN 2014 Elva Hotell og Camping Tana 14-15 mars 2015 PROGRAM Lørdag 14 mars

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer